Утренняя молитва ежедневная

Утренняя молитва ежедневная

Утренняя молитва ежедневная

Молитва Утренние

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря (Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша [2] .

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь [3] .

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м [4] в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва первая, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва третья, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Утренняя молитва ежедневная

Отче наш, сущий на Небесах,
Да святится Имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да исполнится Воля Твоя,
Яко на Небеси и на земли!

Хлеб наш насущный
Дай нам днесь
И остави нам долги наши,
Яко и мы оставляем должникам нашим.

И охрани нас от искушения,
Наставив на Путь Истинный
К Обители Твоей,
Яко Твое есть Царствие,
И Сила, и Слава
Отца-Матери, Сына и Святого Духа,
И ныне, и присно, и во веки веков!

Слава Отцу-Матери,
Сыну и Святому Духу,
И ныне, и присно, и во веки веков!
Аминь!

Утром

Молитва-Зов о богоруководстве Учителя Провиденциальных Сил планеты

О, Великий Единый Сущий, Ты Есмь Свет Истинный, Ты Есмь Любовь Оживотворяющая, Ты Есмь Мудрость Беспредельная.
Добровольно и осознанно я принимаю Волю Твою и отрекаюсь от воли, диктуемой несовершенным сознанием моей личности.
Я прошу Твоего Благословения на день сегодняшний и по праву Божественных Законов Свободной Воли и Выбора и Отбора прошу Богоруководства Духовного Учителя и Наставника Провиденциальных Сил планеты, и да исполнится сие Во Имя Твое, Во Славу Твою, Во Благо Эволюции Божественного Присутствия моей Сокровенной и Истинной Сути.

Призыв Присутствия и защиты Владык

Возлюбленные Лучезарные Вознесенные Владыки!
Я призываю ваше электронное Присутствие и защиту — каждый миг этого дня!
Прошу Сине-Фиолетовый защитный шар-сеть и Тройной Круг Пламени Мории — для меня, для всех моих родных и близких, для всех стремящихся к Свету и несущих Свет!

Аминь! Аминь! Аминь!

Обращение-Зов к своему Учителю из Мира Горнего

Учитель!
Я твой Луч, Тебе вся информация,
и Ты творишь через меня!
Я несу Твой Свет, Твою Мысль,
ибо мы Едины, и Ты ведешь к Престолу Отца,
дабы исполнилась Воля Его!
Все, кого посылаешь ко мне сегодня, —
посланы Тобой, все слова — Твои, все мысли — от Тебя,
и серебряная нить связи не прерывается ни на миг!
(3-7-9 раз)
Аминь! Аминь! Аминь!

Молитва о защите к Ангелу-Хранителю

Ангел-Хранитель, мне Господом посланный, дабы охранить чистоту и Свет Присутствия истинного в сокровенном сердца моего, просвети мой разум, мысли и чувства, наставляя ко благим деяниям в день сегодняшний, и не оставь в испытаниях, во благо мое ниспосылаемых, укрепляя Дух, Душу и Тело могуществом своим Во Имя Господа.

Молитва о просветлении разума к Ангелу-Направителю

Ангел Божий, Небом мне посланный, дабы Бога почитать Присутствием своим, ты мне разум просвети, от всякого зла сохрани, ко благим деяниям настави и на путь спасения направи.
Аминь и Аминь.

Молитва о защите внутреннего Света к Ангелу-Защитнику

Ангел Небесный, защитник моего Духа, Души и Тела, повелением Любви Отчей ко мне посланный, не остави меня, защити и укрепи во время дневной активности и покоя ночного, и запрети врагам внешним и внутренним, противящимся исполнению Воли Бога в Присутствии моем, препятствовать проявлению Внутреннего Света, Чистоты и Святости божественной сущности моей Святейшим Божьим Именем Я Есмь.
Аминь и Аминь.

Веление на Восстановление и Исполнение Первородного Божественного Плана

Во Имя Отца и Именем Отца, создавшего и нас, и вас, во имя исполнения Законов Сотрудничества, Сотворчества, Единства и Братства всех эволюционных потоков жизни, во имя Эволюции и претворения Божественного Порядка во всех мирах и сферах Проявленного Мироздания и Бытия!
Я обращаю свой пламенный Зов к Вам, Ангелы Присутствия Сокровенного: Ангел-Защитник, Ангел-Хранитель, Ангел-Направитель и Ангел-Целитель,
и повелеваю по праву Божественного Присутствия Я Есмь, сокрытого в огненно-белой сердцевине моего священного трехлепесткового пламени:
Воскресить и восстановить первородный Божественный План индивидуального развития моей сокровенной и истинной сути;
Охранить уникальный Божественный Опыт и Внутренний Свет моей Индивидуальности от несовершенной активности моей личности;
Защитить от инициации инволюционными энергиями, вибрациями и состояниями со стороны силы противоборствующей мою настоящую активность, направляемую и управляемую субъективным сущностным сознанием моей сокровенной сути;
Направить настоящую субъективную активность моей сокровенной сути ко исполнению истинного первородного Плана развития и обретению уникального эволюционного Опыта в Беспредельности.
Да исполнится повеление, изреченное Во Славу Отца, Во Имя Эволюции, Могуществом Великого Закона, Во Благо человека, ангела, элементала Святейшим Божьим Именем Я Есмь.
Аминь и Аминь.

Молитва о защите к Архангелу Михаилу

О, Великий Господний Архангел Михаил, Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств! Защити мой Дух, Душу и Тело в день сегодняшний от силы, противящейся исполнению Божией Воли в Присутствии моем извне и от силы супротивной во мне самой. Мечом Пылающим Тысячи Солнц из Любви к моей Бессмертной Сущности пронзи все, что не от Света, и заключи в места уготованные.
Аминь и Аминь.

Молитва об очищении Архангелу Задкиилу

Возлюбленный Архангел Задкиил! Я призываю Твою мощь и могущество Фиолетового Пламени Свободы и Трансмутации, кое Ты направляешь на все планы Единой Божественной Жизни и существу каждому, и прошу напитать его всеоживотворяющей эссенцией каждый электрон, каждую частичку моего Физического Тела, моих Энергетических Тел и моей Ауры, пока не Исполнится Воля Божья и весь Я не стану Совершенным Существом Чистого Божественного Света, несущим Мир, Красоту и Гармонию, великую Мудрость и Понимание Создателя и Творца, Свободу и Мощь Фиолетового Пламени Вознесенных Владык и Создателя Вселенной.
Аминь!

Молитва об исцелении Архангелу Рафаилу

Возлюбленный Архангел Рафаил! Я призываю Твою Мощь и могущество Изумрудного Пламени Исцеления, кое Ты направляешь на все планы Единой Божественной Жизни и существу каждому, и прошу напитать его всеоживотворяющей эссенцией все тела проводники Сознания Души моей, восстанавливая их первородную красоту и чистоту звучания, а также воскресить и исцелить от деформаций органы и системы, элементы, молекулы и клеточки моего биохимического организма, даруя им совершенное здоровье и вечную юность.
Аминь!

Молитва Оптинских Старцев


Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет наступающий день.
Господи, дай мне вполне предаться Твоей Святой Воле.
Господи, на всякий час этого дня во всем наставь и поддержи меня.
Господи, какие бы я ни получил известия в течение этого дня, научи принять их со спокойною душою и твердым убеждением, что на все Твоя Святая Воля.
Господи, открой мне Волю Твою Святую для меня и окружающих меня.
Господи, во всех моих словах и помышлениях Сам руководи моими мыслями и чувствами.
Господи, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой.
Господи, научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними и окружающими меня: старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу.
Господи, дай мне силу перенести утомления наступающего дня и все события в течение дня.
Господи, руководи моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать.
Господи, не допусти искушения, насылаемого извне и исходящего из несовершенного внутреннего моего, но ради Имени Твоего Святого Сам води и управляй мною.
Господи, просвети мой ум и мое сердце для разумения Твоих вечных и неизменных Законов, управляющих миром, чтобы я, единородный Свет от Духа Твоего, мог правильно служить Тебе и всем творениям Твоим.
Господи, благодарю Тебя за все, что со мною было и что еще будет, ибо твердо верю, что любящим тебя все содействует ко благу.
Господи, благослови все мои устремления к Свету и дела свершаемые, слова и помышления и удостой меня всегда радостно прославлять, воспевать и благословлять Тебя, ибо Ты благословен еси во веки веков.
Аминь.

Вечером

Завершая свой активный день и готовясь ко сну, не забудьте произнести слова любви и благодарности ко всем Великим Небесных Сил и Горних Воинств, кто защищал, обучал, направлял и благословлял вашу активность в течение прожитых суток, ибо такая благодарность есть проявление 13-го Аспекта Святого Духа — Луча Божественного Синтеза и Реализации, — создающее реальные условия для продолжения духовной активности вашей Божественной Души в иных мирах и сферах во время отдыха физического тела.

Обращение-Зов к Учителю Мира Горнего по результатам дня уходящего

Учитель!
Дай осознание моих ошибок в течение дня уходящего
и трансмутируй их Фиолетовым Пламенем!
Дай мысли и образы, ведущие к Свету,
на день приходящий,
мудрость и твердость встретить его,
как задумано Тобою.
Наставь в Любви, Вере,
дисциплине и послушании,
дабы Волю Бога являл в активности своей.
Серебряная нить нашей связи продолжается даже во сне!
(3-7-9 раз)
Аминь! Аминь! Аминь!

Молитва о защите Архангелу Михаилу

О, Великий Господний Архангел Михаил, Огненнокрылый Первый Князь и Воевода Сил Небесных! Облеки Сияющим Светом от Духа своего, бронею синепламенною, мое земное и энергетическое Присутствие и защити во время сна элементальное тело и Душу от всех развоплощенных сущностей, энергетических вампиров, ларв, лярв и эссов, от одержания всякого, дабы ничто, противящееся Воле Бога, не овладело телом моим земным и не удерживало Душу бессмертную.
Да исполнится сие Во Имя Бога и Именем Бога, Могуществом Твоим, Великий Михаил, Во Славу Света и во благо моей сокровенной и истинной сути.
Аминь и Аминь!

Молитва Очищения для домового

Пусть домовой в моем доме наполняется Божественными энергиями Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Здоровья, Спокойствия, Мудрости.

Пусть к домовому в моем доме вернутся все его Первозданные Божественные способности и качества.

Пусть к домовому в моем доме вернутся все его Первозданные Божественные энергии.

Пусть к домовому в моем доме вернется весь его Первозданный Божественный разум.

Пусть к домовому в моем доме вернется вся его Первозданная Божественная память.

Пусть к домовому в моем доме вернется вся его Первозданная Божественная чистота.

Пусть к домовому в моем доме вернется вся его Первозданная Божественная гармония.

Пусть все первозданные Божественные способности и качества домового в моем доме вернутся к нему и пребудут с ним отныне и навсегда!

Как правильно молиться утром: правило Серафима Саровского (и примеры трех лучших утренних молитв)

Христиане, только начинающие свою религиозную жизнь, не всегда знают, как правильно молиться. Именно для них и было составлено правило Серафима Саровского об утренних молитвах, которое следует практиковать на первых порах, а с наработкой опыта можно переходить и к молитвам вечерним.

Правило Серафима Саровского

Святой старец рекомендовал христианам, испытывающим дефицит свободного времени, свое молитвенное правило. Его суть в том, что следует утром и перед сном читать по три небольших молитвы, повторяя каждую из них три раза. Кроме того, преподобный советовал в уме произносить Иисусову молитву, а в послеобеденное время — молитву Богородице.

Но для тех, кто только начинает религиозную жизнь, святой старец делал послабление, говоря, что им можно на некоторое время остановится лишь на утреннем чтении молитв, которых также должно быть три. Повторять их тоже нужно троекратно. Когда будет приобретен определенный опыт, следует переходить к выполнению правила Серафима Саровского в полном объеме.

В чем польза утренних молитв

Если вы начинаете день с короткой молитвы, вы программируете себя на успех, входя в благоприятное психологическое состояние и настроение, предопределяя правильное поведение. После того как вы произнесли сокровенные слова, вас вряд ли потянет на ругательства, на хамство и грубость. Кроме того, вы будете относиться более снисходительно к людским слабостям.

Читая молитвы с самого утра, человек тем самым ставит защиту от козней дьявола и разного рода житейских невзгод. В этом ему помогают небесные силы. При этом если вы постоянно читаете молитвы, ваш ангел-хранитель день ото дня становится крепче и сильнее оберегает вас.

Зачем читаются утренние молитвы: мнение священников

Святые отцы учат, что в утренней молитве человек обращается к Богу, благодарит его за долготерпение и даруемую им милость, просит помощи в том, чтобы прожить наступающий день безгрешно, исполнив волю Всевышнего. А также молящийся раскаивается, выражает надежду на прощение, на обретение радости.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) отмечает, что молитва, произносимая ежедневно, подвигает верующего на путь поклонения Богу, на путь спасения. Она дарит христианину покаяние и смирение.

Валерий Духанин, священник, указывает, что произнося утренние молитвы, человек становится более дисциплинированным, настраивается на правильный ритм христианской жизни.

Как молиться утром, соблюдая правила

Здесь речь идет о двух сторонах процесса. Первая — это внешняя, которая требует тишины. Творить молитву следует перед иконами при зажженной лампадке, осеняя себя крестным знамением и делая поклоны в пояс. Соблюдение утреннего молитвенного правила допускается и в уединении, и при участии всего семейства.

Внутренняя, духовная сторона требует особого внимания. Начиная чтение священных текстов, необходимо абстрагироваться от земных, суетных мыслей, настроившись на почитание Господа с благоговейностью. На первых порах сделать это будет сложно, но с течением времени все начнет получаться. А также до начала молитвенного обращения следует простить своих обидчиков.

Читайте также  Самая сильная молитва о здоровье внучки

Молитва должна приносить радость и умиротворять, а не быть обременительной. Ее нельзя воспринимать в качестве обязанности, ежедневной формальности. Исполнение молитвенного правила предполагает благоговение, внимание и сердечное сокрушение. При этом нельзя забывать о регулярности утренней молитвы.

Далее для примера приводится три лучших утренних молитвы.

Молитва Деве Марии

Чтобы уберечься от беды и принять правильное решение в непростой ситуации, обращаются к Деве Марии:

Святая Дева Мария, непорочная Богородица, Мать Господа моего! К Тебе смиренно взываю, прошу помощи и покровительства в новом дне. Не оставь меня и укажи путь к смирению и христианской добродетели, усмири мою гордыню и укрой меня от всякого зла. Пусть утро нового дня наполнится радостью и Любовью к Тебе, сыну Твоему, Ангелам и всем святым. Аминь.

Последовательность чтения утренних православных молитв

Суть утренних молитв

Утренние обращения получили широкое распространение с 18 века и были объединены в молитвенное правило. Для верующих прочтение правила после пробуждения стало нормой.

Каждый день – это новые испытания, падения и взлеты, радости и печали. Утренние молитвы помогают заручиться поддержкой Спасителя, Божественных заступников, начиная с момента пробуждения. Обращение к Богу избавляет от мыслимых и немыслимых грехов, позволяет прожить и трудиться в течение дня в святости, без обид и прегрешений.

Можно читать одну или сразу несколько священных текстов, проговаривать своими словами. Не следует ни на что отвлекаться, прерывать прочтение.

Почему следует молиться по утрам? Обращение к святым и Небесному Царю помогает:

 • в просьбах о защите и заступничестве;
 • спасению бессмертной души;
 • избавлению от врагов;
 • исцелению от недомоганий и недугов;
 • посланию мудрости на целый день;
 • дарит благие созидательные мысли.

Молиться следует не время от времени, по настроению, а каждый день. Очень важно просить Божественного и Ангельского покровительства.

Существует утреннее молитвенное правило, в котором предлагаются все прошения для прочтения после пробуждения. Полный состав объединили более 200 лет назад. Относиться к нему необходимо со всей серьезностью:

 • соблюдать дисциплину и регулярность;
 • отгонять житейские мысли;
 • читать с вниманием.

У Бога просят благословения на дневные дела, благодарят за ночь. Молитва подготавливает человека к работе и обязанностям, настраивает на деятельность.

Традиционно начинают сначала читать «Отче наш». К утреннему прочтению священники рекомендуют такие молитвы:

 • Мытаря;
 • к Святому Духу;
 • Трисвятое;
 • к Пресвятой Троице;
 • Тропари Троичные;
 • псалом 50;
 • Символ веры;
 • к Пресвятой Богородице;
 • к Иисусу Христу;
 • к Ангелу-хранителю.

Начинают с 5 молитв, которые необходимо произносить после пробуждения, и постепенно добавляют до 10. Просят о божественном покровительстве, благодарят и возносят хвалу.

Утренняя молитва помогает в трудную минуту каждый Божий день, поддерживает при проблемах и несчастьях. Молитесь с любовью и верой, от чистого сердца.

Видео «Утренние православные молитвы»

В этом видео вы можете прослушать аудиозапись утренних православных молитв.

Содержание утреннего молитвенного правила

Предначинательная молитва

Молитва Святому Духу

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

Тропари Троичные

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Символ веры

Молитва первая, святого Макария Великого

Молитва вторая, того же святого

Молитва третья, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва четвертая, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пятая, святого Василия Великого

Молитва шестая, того же святого

Молитва седьмая, ко Пресвятой Богоро́дице

Молитва восьмая, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

Молитва девятая, к Ангелу хранителю

Молитва десятая, ко Пресвятой Богоро́дице

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.
Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Молитва о усопших

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Утреннее правило – что такое утреннее правило и как правильно молиться Господу, ангелу-хранителю и Богородице?

Маленький Принц говорил, что главные утренние правила – это умыться, привести в порядок себя и свою планету. Он забыл еще об одном правиле – молитвенном. Это важный обряд, который ежедневно начинает день каждого верующего. Утреннее правило приводит в порядок мысли и подготавливает человека к возможным трудностям.

Что такое утреннее молитвенное правило?

В течение всего дня человек совершает определенные ритуалы. Это зарядка после сна, утренний и вечерний туалеты, мытье рук перед едой – занятия, необходимость которых не оспаривается. К таким же обязанностям можно отнести и утреннее молитвенное правило. Начинать день с благодарности Богу, просить его сделать день радостным, молить о помощи в преодолении трудностей – задачи, которые выполняют утренние молитвы для начинающих. Есть разные виды таких священных текстов, они разделяются от потребностей молящегося.

Время утренней молитвы

Первым делом, с которого должен начинать свой день православный человек, является утренняя молитва, во сколько она должна читаться – точно не определено. Лучше всего посвятить обращению к Высшим силам время сразу после пробуждения, как только человек встал с кровати. В силу ежедневных обстоятельств, время утренней молитвы может сдвигаться. Ее можно прочитать, например, перед завтраком, или по дороге на работу, в метро или автобусе. Главное – истинно верить в произносимые слова, молиться с душой.

Утренняя молитва Оптинских старцев

Оптина пустынь – место в Калужской области, куда в 19 веке съезжались старцы, чтобы научить русскую интеллигенцию верить в Бога. Слово «Оптина» произошло от имени человека, который впервые пришел на эту землю и стал отшельником, уверовав в Господа. Кто он и откуда – доподлинно неизвестно. Пустыню раньше называли «уединенным местом», где жили монахи. Место, где Бог разговаривает с нами, – Оптина Пустынь, утренние молитвы здесь имеют особое значение. Начиная день с представленного текста, можно сохранить утреннее умиротворение до самого вечера.

Утреннее правило Серафима Саровского

Преподобный Серафим Саровский всю жизнь с малых лет до самой старости посвятил служению Богу. Он часто давал людям советы, как прийти к вере, как правильно молиться и так далее. Серафим прожил долгую праведную жизнь, поэтому его называют «преподобным» – подобным Богу. Церковное утреннее правило от Серафима Саровского считается основным для многих православных. Оно говорит о том, что, проснувшись, каждый христианин должен встать перед иконами и прочитать молитвы:

 1. «Отче наш» – всем известная молитва, ее необходимо прочитать три раза.
 2. «Богородице, Дево, радуйся» необходимо прочитать три раза подряд.
 3. «Символ веры» – очень почитаемая многими верующими молитва, ее необходимо прочитать один раз.

Утреннее правило для детей

Воспитывая своих детей в любви к Богу, многие христиане приходят к священникам с вопросами, надо ли заставлять их молиться, с какого возраста это нужно делать и какие утренние детские молитвы следует разучивать. Заставлять ребенка не нужно, важно быть для него примером, чтобы своими действиями побуждать молиться вместе. Со временем он будет самостоятельно выполнять утреннее правило. Просить Бога о помощи необходимо, это важно чтобы научиться благодарить – Высшие силы, родителей и близких. Для маленьких детей идеально подходят короткие, наполненные смыслом молитвы:

 1. Молитва Мытаря – одна из самых часто используемых коротких молитв.
 2. Молитва предначинательная – текст читают перед началом какого-либо дела.
 3. Молитва Святому Духу – славословная молитва, прославляющая Святой Дух.
 4. Трисвятое – молитва, которая часто читается не только как самостоятельное произведение, но и в начале богослужений.
 5. Ангелу-хранителю – обращение к Ангелу, который всегда рядом с самого крещения с каждым верующим.

Утренние молитвы Валаамского монастыря

Точное время основания Валаамского монастыря никому не известно. Считается что в 1329 году двумя преподобными отцами – Германом и Сергием на острове Валаам была основана обитель. Неоднократно на нее нападали и грабили, но каждый раз верующие люди восстанавливали ее. Наибольшую известность обитель получила в 19 веке, до сих пор сохранились памятники архитектуры того времени. Молитвы, которые читают на Валааме, наделены особенной силой. Когда наступает время для утреннего правила, Валаам замирает. Священники на этом острове особенно почитают молитву «Помилуй нас, Господи».

Утренняя молитва Богородице

Одной из распространенных молитв для утреннего ежедневного правила является обращение к пресвятой Богородице «Богородице Дево, радуйся». Текст основан на событиях Благовещения: архангел Гавриил пришел к деве Марии с новостью о скором рождении сына, который станет спасителем человечества. Утреннее молитвенное правило – молитва Богородице появилась давно, потому что христиане всегда почитали деву Марию больше остальных святых. Данный текст считается славословным – в нем прославляется Божья Матерь.

Утренняя молитва Богу

Молитва Иисусу Христу может использоваться в любое время суток, и ее краткий вариант прекрасно подойдет для людей, которые спешат по делам. Краткая утренняя молитва необходима, чтобы попросить Бога о милости и прощении наших грехов. Во многих монастырях она включена в утреннее правило, а некоторые монахи читают ее в течение всего дня, без перерывов. Часто для того, чтобы не сбиться и произнести ее определенное количество раз используют четки – браслет с нанизанными бусинами. В пути, на работе, в любое время можно читать эту сильную молитву.

Утренняя молитва ангелу

Святой ангел-хранитель есть у каждого крещеного человека. Его призвание – оберегать человека от зла, от болезней и от происков бесовских. Утренняя молитва на каждый день ангелу-хранителю помогает в делах в течение всего дня, бережет от злых помыслов и оказывает помощь в делах. Текст молитвы легко запоминается, а читать его можно и на протяжении дня перед серьезным разговором или важным делом. Ангел всегда рядом и обязательно поможет.

Утренняя молитва мусульман

Каждый мусульманин должен совершать намаз каждое утро. Это важное утреннее правило, которое соблюдают все верующие. Примерно за 30 мин. до восхода солнца необходимо уделить время для молитвы. Как только солнечные лучи осветят землю, чтение молитвенных текстов прекращается. Правила утреннего намаза (фаджра) знакомы каждому мусульманину, так, он состоит из двух частей или ракаатов.

 1. Приступать к утренней молитве мусульманин должен с чистым телом, предварительно хорошенько вымывшись.
 2. Одежда должна быть чистой и опрятной, женщинам обязательно покрыть голову платком, мужчинам это необязательно.
 3. Правильно постелить коврик для молитвы – саджад. Сидеть прямо на полу недопустимо. Расположить коврик необходимо так, чтобы лицо молящегося было обращено в сторону заповедной мечети. Ее направление может указать специальный компас, продающийся у святых мест.
 4. Сесть ровно, сосредоточиться, отбросить ненужные мысли, и приготовиться к чтению намаза.

Православные утренние молитвы – читать на русском. Утреннее молитвенное правило

Чтение утренних молитв – необходимый для духовного развития элемент православной самодисциплины. Соблюдение утреннего молитвенного правила поможет обрести духовную благодать.

Сам Господь молился утром. «Утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» (Мк. 1, 35), тем самым давая понять, что утренняя молитва является важнейшей частью христианского ритуала.

Проснувшись, необходимо, прежде любого другого дела, прочесть утренние молитвы. Начать следует с совершения крестного знамения и произнесения:

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Аминь.

Затем необходимо привести мысли и чувства в порядок и произнести утренние молитвы, исходя из утреннего молитвенного правила.

Молитва утренние читаемые– утреннее молитвенное правило.

Что такое утреннее молитвенное правило? Утреннее молитвенное правило — это перечень молитв, имеющие общий порядок священного чтения. Существует общепринятое утреннее молитвенное правило, представленное ниже, однако правило может быть скорректировано духовником в зависимости от обстоятельств, духовного развития, степени занятости или состояния здоровья верующего.

Утреннее молитвенное правило — порядок чтения молитв (и их полный текст на русском)

Молитва мытаря

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Боже, милостив будь ко мне грешному.

После прочтения данной молитвы необходимо осуществить поклон.

Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,

молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых,

помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины,

везде пребывающий и всё Собою наполняющий,

Сокровищ благих и жизни Источник,

приди и вселись в нас,

и очисть нас от всякой скверны,

и спаси, Благой, наши души.

Обратите внимание!

Во время утренней молитвы от Пасхи до Вознесения вместо Молитвы Святому Духу трижды читается тропарь

Христос воскрес из мертвых, смерть поразив смертью Своею и находящимся во гробах даровав жизнь вечную.

Трисвятое

Обратите внимание, что от Вознесения до Троицы утренняя молитва начинается с Трисвятого. Все предыдущие молитвы пропускаются.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва к Пресвятой Троице

Господи, очисти грехи наши;

Владыко, прости беззакония наши;

Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Господня

да святится имя Твое;

да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

хлеб наш насущный дай нам на сей день;

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Тропари Троичные

Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой,

и ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный:

«Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!

С постели и от сна Ты поднял меня, Господи!

Ум мой просвети и сердце, и уста мои отверзи, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица:

«Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!

И ныне: Внезапно Судия придёт, и дела каждого обнаружатся.

Но в страхе воскликнем в полночь:

Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!

Господи, помилуй. (Строка читается двенадцать раз).

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица,

что по великой Твоей благости и долготерпению,

Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного,

и не погубил меня с беззакониями моими;

но оказал мне обычное Твоё человеколюбие,

и поднял меня, в бесчувствии лежащего,

чтобы я рано утром к Тебе обратился

и славословил власть Твою.

И ныне просвети взоры мыслей моих, отверзи уста мои,

чтобы мне поучаться слову Твоему,

и уразумевать заповеди Твои,

и творить волю Твою,

и петь, прославляя Тебя от сердца,

и воспевать всесвятое имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа

ныне, и всегда, и во веки веков.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу! (Осуществляется поклон)

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу! (Осуществляется поклон)

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему! (Осуществляется поклон)

Псалом 50

Псалом 50 или Покаянный псалом написан царем Давидом и является неотъемлемой частью утренней молитвы.

1 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё;

2 совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.

3 Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною.

4 Тебе, Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в суд.

5 Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя.

6 Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл.

7 Ты окропишь меня иссопом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега,

8 дашь мне услышать радость и веселие – возрадуются кости униженные.

9 Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои изгладь.

10 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня.

11 Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

12 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня.

13 Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.

14 Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей.

15 Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою.

16 Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не будешь благоволить.

17 Жертва Богу – дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного Бог не презрит.

18 Облагодетельствуй, Господи, во благоволении Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, –

19 тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение и всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Символ веры

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.

Ради нас людей и ради нашего спасения сшедшего с небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком.

Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного.

Читайте также  Молитва чтобы займ дали

И воскресшего в третий день согласно Писаниям.

И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца.

И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.

И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопокланяемого и прославляемого, говорившего через пророков.

В единую святую, соборную и апостольскую Церковь.

Признаю одно крещение для прощения грехов.

Ожидаю воскресения мертвых,

и жизни будущего века. Аминь (истинно так).

Молитвы Святого Макария.

Во время утренней молитвы необходимо читать Молитвы Святого Макария.

Молитва 1 Святого Макария Великого

ибо я никогда не делал доброго пред Тобою,

но избавь меня от зла

и да будет во мне воля Твоя,

чтобы мне не в осуждение открыть уста мои недостойные

и восхвалить имя Твоё святое, Отца, и Сына, и Святого Духа

ныне, и всегда, и во веки веков.

Молитва 2 Святого Макария Великого

Восстав от сна, полночную песнь приношу Тебе, Спаситель,

и припадая к стопам Твоим, взываю Тебе:

не дай мне уснуть во греховной смерти,

но смилуйся надо мной, добровольно претерпевший распятие,

и скоро подними меня, беспечно лежащего,

и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве.

И после сна ночного пошли мне ясный день безгрешный,

Христе Боже, и спаси меня.

Молитва 3 Святого Макария Великого

К Тебе, Владыке Человеколюбцу, восстав от сна я спешу,

и за дела Тебе угодные принимаюсь, по милосердию Твоему,

помоги мне во всякое время, во всяком деле,

и избавь меня от всякой злой превратности в мире сем

и от диавольского содействия,

и спаси меня, и введи в Царство Твоё вечное.

Ибо Ты — мой Творец и всякого блага Промыслитель и Податель.

И в Тебе — вся надежда моя,

и Тебе славу воссылаю, ныне, и всегда, и во веки веков.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычица моя, Богородица,

святыми Твоими и всесильными мольбами

отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего

уныние, забвение, неразумие, нерадение

и все скверные, лукавые и хульные помышления

от злосчастного моего сердца и от помраченного ума моего,

и погаси пламя страстей моих, ибо я убог и несчастен.

И избавь меня от многих и пагубных воспоминаний и намерений,

и от всех дел злых освободи меня,

ибо благословляют Тебя все роды

и славится многочтимое имя Твоё во веки веков.

Молитва Ангелу Хранителю

Ангел Божий, хранитель мой святой,

на соблюдение мне от Бога с небес данный!

Прилежно молю тебя: просвяти меня, и от всякого зла сохрани,

на благое деяние наставь,

и на путь спасения направь.

Молитва святому, имя которого носишь

Моли Бога обо мне, святой угодниче Божий (или: святая угодница Божия) (имя),

ибо я усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику (или: скорой помощнице и молитвеннице) о душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице

благодатная Мария, Господь с Тобою!

Благословенна ты между женами

и благословен Плод чрева Твоего,

ибо Ты родила Спасителя душ наших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

и благослови наследие Твоё,

победы верным над иноплеменными даруя

и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.

Молитва о живых

Спаси, Господи, и помилуй Святейшего патриарха нашего (имя),

Преосвященнейшего епископа (или Высокопреосвященнейшего митрополита или архиепископа) нашего (имя),

моего духовного наставника (имя),

родителей моих (имена),

начальников, наставников, благодетелей (имена их)

и всех православных христиан.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих (имена),

родственников, благодетелей (имена их),

и всех православных христиан,

и прости им все согрешения вольные и невольные,

и даруй им Царство Небесное.

Окончание молитв:

От Вознесения до Пасхи в конце утренних молитв необходимо читать следующую молитву:

Достойно есть воистину прославлять Тебя,

Богородицу, вечно блаженную

и всенепорочную и Матерь Бога нашего.

Честью высшую Херувимов

и несравненно славнейшую Серафимов,

девственно Бога Слово родившую,

истинную Богородицу — Тебя величаем.

От Пасхи до Вознесения в конце утренних молитв необходимо читать припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:

Ангел возглашал Благодатной:

«Чистая Дева, радуйся! И снова скажу: Радуйся!

Твой Сын воскрес в третий день из гроба и мертвых воскресил».

Светись, светись, новый Иерусалим — слава Господня над тобою взошла!

Ликуй ныне и красуйся, Сион!

Ты же радуйся, Чистая Богородица, о воскресении Рожденного Тобой.

Заканчивать утреннюю молитву необходимо следующими словами:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Строка читается трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,

по молитвам Пречистой Твоей Матери,

преподобных и богоносных отцов наших

и всех святых, помилуй нас.

Утренняя молитва была обязательной еще в древней Церкви. Читая утреннее молитвенное правило, человек настраивает себя на грядущий день, обещает прожить его честно и уповает на Божью защиту и благодать. Утренняя молитва располагает душу к творению добрых дел.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector