Утренние молитвы короткие

Утренние молитвы короткие

Утренние молитвы короткие

Краткое утреннее молитвенное правило на церковнославянском

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

Краткое содержание утренней молитвы:

 • Краткое молитвенное правило :
  • Молитва предначинательная
  • Святому Духу
  • Трисвятое
  • Господня (Отче наш)
  • Песнь Пресвятой Богородице
  • Ко Пресвятой Троице
  • Псалом 50
  • Символ веры
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого
  • Молитва 3-я, того же святого
  • Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
  • О живых (краткая)
  • Об усопших (краткая)

Все молитвы утреннего правила подряд:

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
(Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

О живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Краткие утренние молитвы

Каждый из нас по-разному приходит к истинному пути, к мудрости Божией. Но найдя свою дорогу, преклоняясь перед Господом, каждый православный должен восхвалять дела его, полностью отдаваясь Отцу нашему и душой, и телом.

В начале нашего становления как верующего, всем нам могут помочь краткие утренние молитвы. Много лет в Евангелии было сказано: «Всегда бодрствуйте, непрестанно молитесь». Правило это общее для всех, даже для начинающих. Начинайте свой день, привыкая читать утренние короткие молитвы, если на большее у вас попросту не хватает времени.

Текст данных молитвенных обращений на русском языке можно найти вначале в «Молитвослове», затем, при постоянном их чтении, они остаются навсегда в нашем сердце и их можно произносить на память.

Ежедневные сокращенные утренние молитвы должны произноситься с таким же рвением и искренностью, как и остальные, ведь Господь Бог слышит нас и видит в любых ситуациях. Обращаться к нему можно и в храме, и у себя в доме.

 1. Для начинающих верующих
 2. Тексты кратких утренних молитв
 3. Молитва предначинательная
 4. Молитва Святому Духу
 5. Трисвятое
 6. Молитва ко Пресвятой Троице
 7. Молитва Господня
 8. Песнь Пресвятой Богородице
 9. Молитва ко Пресвятой Троице
 10. Псалом 50
 11. Символ веры
 12. Молитва первая, святого Макария Великого
 13. Молитва того же святого
 14. Молитва к Ангелу хранителю
 15. Молитва ко Пресвятой Богородице
 16. Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
 17. Молитва о живых
 18. Молитва о усопших
 19. Окончание молитв

Для начинающих верующих

Для тех, кто ещё не совсем уверен в собственных силах, поможет краткое правило утренних молитв.

Подойдите к иконам, если они есть у вас в доме, перекреститесь и совершите поклоны, а затем можно начинать читать молитвы.

Тексты кратких утренних молитв

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

Песнь Пресвятой Богородице

Благодатная Марие, Господь с Тобою;

благословена Ты в женах

и благословен плод чрева Твоего,

яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Символ веры

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго,

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Молитва первая, святого Макария Великого

яко николиже сотворих благое пред Тобою;

но избави мя от лукаваго,

и да будет во мне воля Твоя,

да неосужденно отверзу уста моя недостойная

и восхвалю имя Твое святое,

Отца и Сына и Святаго Духа, ныне

и присно и во веки веков Аминь.

Молитва того же святого

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю,

и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе:

помози ми на всякое время, во всякой вещи,

и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения,

и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное.

Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое,

и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва к Ангелу хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе;

укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела,

вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего,

и аще что согреших в прешедшую нощь сию,

покрый мя в настоящий день,

и сохрани мя от всякаго искушения противнаго,

да ни в коем гресе прогневаю Бога,

и молися за мя ко Господу,

да утвердит мя в страсе Своем,

и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего,

уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего;

и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен.

И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий,

и от всех действ злых свободи мя.

Яко благословена еси от всех родов,

и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя),

яко аз усердно к тебе прибегаю,

скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Молитва о живых

отца моего духовнаго (имя),

родителей моих (имена),

начальников, наставников, благодетелей (имена их)

и всех православных христиан.

Молитва о усопших

благодетелей (имена их),

и всех православных христиан,

и прости им вся согрешения вольная и невольная,

и даруй им Царствие Небесное.

Окончание молитв

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Краткие утренние молитвы

Каждый из нас по-разному подходит к истинному пути, к Божьей мудрости, но, найдя свой путь, преклонившись перед Господом, каждый православный христианин должен хвалить свои дела, полностью покорившись Отцу душой и телом.

На ранних этапах нашего развития как верующих короткие утренние молитвы могут помочь всем нам. Уже много лет в Евангелии сказано: «Всегда бодрствуйте, непрестанно молитесь». Это правило присуще всем, даже новичкам. Начните день с привычки произносить короткие утренние молитвы, если у вас просто нет времени ни на что другое.

Текст этих молитвенных речей на русском языке сначала находится в молитвеннике, затем, при постоянном чтении, они навсегда останутся в наших сердцах и могут быть прочитаны как напоминание.

Ежедневные укороченные утренние молитвы следует произносить с таким же рвением и искренностью, как и остальные, потому что Господь Бог слушает нас и видит нас во всех ситуациях. К ним можно обращаться как в храме, так и у себя дома.

 1. Для начинающих верующих
 2. Тексты кратких утренних молитв
 3. Молитва предначинательная
 4. Молитва Святому Духу
 5. Трисвятое
 6. Молитва ко Пресвятой Троице
 7. Молитва Господня
 8. Песнь Пресвятой Богородице
 9. Молитва ко Пресвятой Троице
 10. Псалом 50
 11. Символ веры
 12. Молитва первая, святого Макария Великого
 13. Молитва того же святого
 14. Молитва к Ангелу хранителю
 15. Молитва ко Пресвятой Богородице
 16. Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
 17. Молитва о живых
 18. Молитва о усопших
 19. Окончание молитв

Для начинающих верующих

Тем, кто еще не совсем уверен в своих силах, поможет краткое правило утренней молитвы.

Подойдите к иконам, если они у вас есть в доме, сделайте крест и поклон, тогда можете приступать к чтению молитв.

Тексты кратких утренних молитв

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь.

Молитва предначинательная

Господь Иисус Христос, Сын Божий, молись о любви твоей Пречистой Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Молитва Святому Духу

Небесный Царь, Утешитель, Душа истины, Который повсюду и делает все, Сокровище добра и жизни Дарителю, придите и пребудьте в нас, и очистите нас от всякой скверны и спасите наши души, Возлюбленные.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Сильный, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Прочтите трижды, с крестным знамением и бантом на поясе)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу сейчас и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Святая Троица, помилуй нас; Господи, очисти наши грехи; Учитель, прости наши беззакония; Свят, посети наши немощи и исцели ради своего имени.

Господи помилуй (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу сейчас и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Да святится твое имя, твое царство пришло,

да будет воля Твоя, как на небе и на земле.

Хлеб наш насущный дай нам сегодня;

и оставь нам наши долги,

Читайте также  Амеп гд мече молитва на иврите текст

как мы тоже оставляем нашего должника;

и не введи нас в искушение,

но избавь нас от лукавого.

Песнь Пресвятой Богородице

Пресвятая Мария, Господь с тобой;

благословенны ли вы в женах

и благословен плод чрева твоего,

как будто Спаситель родил наши души.

Молитва ко Пресвятой Троице

Проснувшись ото сна, благодарю Тебя, Пресвятая Троица, за то, что Ты за доброту и терпение не гневалась на меня, ленивая и грешная, Ты погубила меня снизу своими беззакониями; но ты любил человечество, и в отсутствие лживой мысли ты превратил меня в ежа на утренник и прославлял твою силу. И теперь просвети мои мысленные очи, открой мои уста, чтобы учиться на твоем слове и понимать твои заповеди, и творить свою волю, и баловать себя исповеданием от всего сердца, и повторять свое самое святое имя, Отец и Сын и Святой Дух, сейчас и всегда и всегда веками. Аминь.

Пойдем, поклонимся нашему Богу Царю. (Арка)

Приди, поклонимся и преклонимся перед Христом, нашим Царем, нашим Богом. (Arch)

Придите, поклонимся и поклонимся Самому Христу, Царю и Богу нашему)

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству милостей Твоих очисти беззаконие мое. Омой меня от беззакония моего и очисти меня от греха моего; ибо я знаю беззаконие мое и искуплю грех передо мной. Ты, кто согрешил и сделал зло в твоих глазах, я сделал, как будто я был оправдан в твоих словах, и я побеждаю в каждом моменте, чтобы судить Тая. Вот, в преступлениях я зачат, и в грехах мать родила меня. Вот, ты любил истину; Ты открыл мне свою неведомую и тайную мудрость. Окропи меня иссопом, и я очищусь; омой меня, и я буду белее снега. Моему слуху даруй радость и веселье; кости смиренных возрадуются. Отвернись от моих грехов и очисти все мои беззакония. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови в утробе моей. Не отвергай меня от своего присутствия и не лишай меня своего Святого Духа. Дай мне радость твоего спасения и утверди меня Духом Господа. Я научу тебя злу, и беззаконие обратится к тебе. Избавь меня от крови, Боже, Боже спасения моего; мой язык возрадуется твоей праведности. О Господь, открой мои уста, и мои уста возвестят твою хвалу. Как будто вы хотели жертв, вы бы принесли их: не одобряйте всесожжения. Жертвоприношение Богу дух сломлен; раскаявшееся и смиренное сердце Бог не презирает. Благослови, Господи, с твоей милостью Сион, и да будут построены стены Иерусалима. Тогда предпочтите жертву правосудия, приношение и всесожжение; тогда они положат телят на ваш жертвенник.

Символ веры

Я верю в единого Бога, Отца, Всемогущего, Творца неба и земли, видимого для всех и невидимого.

И в едином Господе Иисусе Христе, Сыне Божием, единородном,

Точно так же от Отца, рожденного прежде всех возрастов; Свет от Света, Бог истинен от Бога, истинен, рожден, несотворен, единосущен Отцу, Который есть все.

Для нас, из любви к человеку и для нашего спасения, он спустился с небес, воплотился Святым Духом и Девой Марией и стал человеком. Распятый за нас при Понтии Пилате, он пострадал и был похоронен. И воскрес, согласно Писанию, на третий день.

И он вознесся на небеса, и сидит одесную Отца.

И стадам, пришедшим со славой судить живых и мертвых, его царству не будет конца.

И в Святом Духе Господь, животворящий, Который от Отца исходящего, Который с Отцом, и Сын почитается и прославляется, — это говорили пророки. В Святой, католической и апостольской церкви.

Исповедую крещение во оставление грехов.

Я беру воскресение мертвых и жизнь будущего века. Аминь.

Молитва первая, святого Макария Великого

как будто мы до тебя ничего хорошего не сделали;

но избавь меня от лукавого,

и твоя воля во мне,

могу ли я открыть свой недостойный рот без осуждения

и прославлю твое святое имя,

Отец и Сын и Святой Дух, сейчас

и всегда и всегда аминь.

Молитва того же святого

К Тебе, Повелитель Человечества, я бегу от сна,

и к твоим делам прошу милосердия твоего, и прошу тебя:

помогите мне в каждую минуту, во всем,

и избавь меня от всего зла в мире и злой поспешности,

и спаси меня, и возьми меня в свое вечное царство.

Ты мой Создатель, Поставщик и Податель всего добра, но в тебе вся моя надежда,

и я прославляю вас сейчас и во веки веков, и во веки веков. Аминь.

Молитва к Ангелу хранителю

Святой Ангел, стой перед моей проклятой душой и моей страстной жизнью, не оставляй меня грешником, отступай под меня за мою невоздержанность. Не уступай злому демону, который овладевает мной, насилию этого смертного тела;

укрепи мою бедную и бедную руку и направь меня по пути спасения. Она, святой ангел Божий, хранительница и покровительница моей проклятой души и тела,

прости мне все, что я обидел тебя все дни живота мой,

и хотя они согрешили этой прошлой ночью,

прикрой меня пока,

и спаси меня от всякого искушения противоположного,

да, ни в каком грехе я не гневаю Бога,

и моли Господа за меня,

усади меня в свои стразы,

и слуга его доброты явит мне достоинство. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

твоя святая и всемогущая мольба отвернуться, твой смиренный и проклятый слуга,

уныние, забвение, глупость, пренебрежение и все злые, хитрые и кощунственные мысли моего проклятого сердца и помраченного ума;

и погаси пламя страстей моих, ибо я беден и проклят.

И спаси меня от многих и свирепых воспоминаний и подвигов,

и избавь меня от всех дурных дел.

Тебя благословляют все поколения,

и ваше благородное имя прославляется во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Молись за меня Богу, святое благо (имя),

как я к тебе прилежно бегу,

в скорую и молитвенник для души.

Молитва о живых

мой духовный отец (имя),

мои родители (имена),

лидеры, наставники, благотворители (их имена)

и все православные христиане.

Молитва о усопших

Упокой, Господи, души мертвых, раб твой:

благотворители (их имена),

и все православные христиане,

и простить им все грехи, добровольные и невольные,

и даруй им Царство Небесное.

Окончание молитв

она достойна уподобляться истинной Пресвятой Богородице, Пречистой и Непорочной и Богородице. Честнейшие Херувимы и несравненные славнейшие серафимы, сотворившие Бога-Слово без тления, превозносим Богородицу.

Господи, Иисус Христос, Сын Божий, молись о любви твоей пречистой Матери, нашего досточтимого отца и носителя Бога и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Краткие молитвы на все случаи жизни

Молитва, даже краткая, — есть дыхание живой души, краткая молитва – это тоже разговор с Богом. Молитва – сила, открывающая врата помощи Отца Небесного рабу Божию. Промыслом Божиим в помощь нам на земле определены святые заступники и покровители в самых разных житейских и духовных нуждах.

В данной статье мы собрали для вас сильные краткие молитвы (утренние и вечерние) на все случаи жизни. Эти молитвы подойдут также и для начинающих.

Содержание статьи:

Краткая утренняя молитва

Вариант 1.

Тебе, Богу и Творцу моему в Троице Святей славимому Отцу и Сыну и Святому Духу, поклоняюся и вручаю душу и тело мое, и молюся: Ты мя благослови, Ты мя помилуй, и от всякаго мирскаго, диавольскаго, и телеснаго зла избави. И даждь в мире без греха прейти день сей, во славу Твою, и во спасение души моея. Аминь.

Вариант 2.

К Тебе, Владыко, Человеколюбие, от сна, востав, прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Утренняя молитва о ниспослании благодати на день сей

Господи, благослови ми день сей прейти без греха и во вся дни живота моего не остави мя, да не погибну аз окаянный. (Поклон)

Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, не остави мя от заступления Твоего, да в день сей, и во вся дни живота моего, аз окаянный не погибну. (Поклон)

Ангеле Божий, Хранителю мой святый, сохрани мя в день сей без греха и во вся дни живота моего от всякаго злоключения, да за беззакония моя аз окаянный не погибну. (Поклон)

Слава Тебе Христе Боже Мой, что Ты не погубил мя с беззакониями моими, но до сего времени еще Ты терпишь грехам моим. Дай ми, Господи, положить начало доброе, дабы в этот наступивший день ни делом, ни мыслию, не прогневать Тебя, Создателя моего, но чтобы все дела, желания, советы и мысли были во славу Пречистаго Твоего Имени.

Краткая вечерняя молитва

Господи, Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец, прости ми; мирен сон и безмятежен даруй ми; Ангела Твоего Хранителя поели, покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла; яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Краткая молитва перед входом в храм Божий

Вариант 1

Господи, вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, во страсе Твоем.

Вариант 2.

Возвеселихся о рекших мне: в дом Господень пойдем. Аз же множеством милости Твоея, Господи, вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой; да без преткновения прославлю Едино Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Краткая молитва при начатии всякого дела

Вариант 1

Господи, благослови мне дело сие начати, пошли по мощь Твою святую, да возмогу его совершити.

Вариант 2

Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего Отца, Ты рекл еси пречистыми усты Твоими: яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми грешному, сие дело, мною начинаемо, о Тебе самем совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Краткая молитва при унынии

Вариант 1

Господи, Боже мой, изми мя от уст пагубнаго змия, зияющаго пожрети мя и свести во ад жива.

Вариант 2

Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Отец щедрот и Бог всякаго утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей! Утеши каждаго скорбящаго, опечаленнаго, отчаявающагося, обуреваемаго духом уныния. Ведь каждый человек создан руками Твоими, умудрен премудростию, возвеличен десницей Твоею, прославлен благостию Твоею… Но вот посещены мы ныне Отеческим Твоим наказанием, кратковременными скорбями! – Ты сострадательно наказываешь тех, кого любишь, и милуешь щедро и призираешь на их слезы! Итак, наказав, помилуй и утоли печаль нашу; преложи скорбь на веселие и радостию раствори печаль нашу; удиви на нас милость Твою, дивный в советах Владыко, Непостижимый в судьбах Господи, и благословенный в делах Твоих во веки, аминь.

Молитва при искушении

Господи! Спаси мя, погибаю. Се бо кораблец мой бедствует от искушения волн, и близ потопления есть. Ты, яко Бог милосерд и сострадателен немощем нашим, властию Твоею всесильною запрети волнению бедствий, хотящих погрузити мя и низвести во глубину зол, — и будет тишина, яко ветры и море послушают Тебе. Аминь.

Помилуй мя, Господи, Сыне Божий. Умилосердися, Иисусе, Сыне Божий. Да отверзутся очи мои, да узрю свет Твой и иду по Тебе.

Молитва во время душевных волнений

Сыне Божий, помилуй мя грешнаго! Пресвятая Богородице, помози ми! Не остави мене! Умоли Сына Твоего о мне грешном!

Молитва при забвении о боге

Не остави мене, Господи Боже Мой, ниже отступи от мене: я отвратил духовные очи от Тебя, Ты, Создателю Мой, не отврати лица Твоего от мене, призри на мя и помилуй мя.

Краткая молитва о заблудших

Господи! Просвети заблудших (имена), обрати их в Святую Церковь Твою и спаси их всесильною Твоею благодатию! Нас же в православии, в истинной вере соблюди, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Краткая молитва о мире в семье

Помилуй мя, Господи, Сыне Божий, Сыне Давидов по плоти, якоже помиловал еси хананею: душа моя зле беснуется гневом, яростию, похотию злою и прочими пагубными страстьми. Господи! Помози мне, вопию Тебе, не на земли ходящему, но одесную Отца на небесех седящему. Ей, Господи! Даждь мне сердце верою и любовию последовати Твоему смирению, благости, кротости и долготерпению, да и в вечном Твоем Царствии сподоблюся причащатися трапезы рабов Твоих, ихже избрал еси. Аминь.

Молитва о благодетелях

Спаси, Господи, и помилуй раб Твоих, милующих и питающих нас (имена). Избави их, Господи, от всякия скорби, гнева и нужды, от всякия болезни душевныя и телесныя, и прости им всякое согрешение вольное и невольное, и нас помилуй, милости Твоея ради, яко Благ и Человеколюбец.

Краткая молитва о прощении худых помыслов

Владыко, Господи, прости ми, что я помыслил противное воле Твоей в ведении или в неведении, ибо Твоя есть милость во веки.

Молитва матери о своих детях

Всеблагий Боже! Соделай меня матерью, веселящеюся о детях своих, да будут они отрадою моею в дни жизни моей и опорою мне в старости моей. Удостой меня, с упованием на Твое милосердие, предстать с ними на Страшном суде Твоем и с недостойным дерзновением сказать: Вот я и дети мои, которых Ты дал мне, Господи! Да совокупно с ними, прославляя неизреченную благость и вечную любовь Твою, превозношу пресвятое имя Твое, Отче, Сыне и Душе Святый, во веки веков. Аминь.

Краткая молитва перед едой / после еды

Перед вкушением пищи

Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении: отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения. Аминь.ъ

После вкушения пищи

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия. Но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас. Аминь.

Краткая молитва в болезни

Господи, видишь ли ты мою болезнь, Ты знаешь, как я грешен и немощен: помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей, и если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во царствии Твоем! Слава Богу за все!

Краткая молитва от пьянства

Спаси, Господи и помилуй рабов Твоих (имярек) словесами Божественнаго Евангелия Твоего, читаемы о спасении рабов твоих сих (имярек). Попали, Господи, терние всех согрешений их, вольных и невольных, и да вселится в них благодать Твоя, просвещающая, опаляющая всего человека. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Краткая молитва о заключенном

Господи Иисусе Христе Боже наш, святаго апостола Твоего Петра от уз и темницы без всякаго вреда свободивый, приими, смиренно молим Ти ся, жертву сию милостивно во оставление грехов рабов Твоих (раба Твоего; рабы Твоея) (имя рек) в темни цу всажденных (всажденнаго), и молитвами их (его), яко человеколюбец всесильною Твоею десницею от всякаго злаго обстояния избави и на свободу изведи. Аминь.

LiveInternetLiveInternet

 • Регистрация
 • Вход

Рубрики

 • Акварель (397)
 • анимация (217)
 • архитектура (284)
 • в музее (36)
 • вера (1097)
 • видео (895)
 • времена года (766)
 • вышивка (56)
 • вязание (14)
 • дети (201)
 • для детей (18)
 • Домоводство (77)
 • Другие страны (130)
 • еда (556)
 • Женские образы (319)
 • ЖЗЛ (271)
 • живопись (1055)
 • животные (224)
 • забавно (154)
 • Забытые герои России (14)
 • здоровье (1046)
 • гимнастика (119)
 • Иконы (421)
 • Иллюстрации (148)
 • Интересное (891)
 • инфографика (67)
 • Искусство (571)
 • графика (53)
 • кино (9)
 • мода (51)
 • прикладное искусство (240)
 • театр (29)
 • История (1455)
 • документы (16)
 • Коллекции (7)
 • комнатные растения (5)
 • Кулинария (1336)
 • варенье,джемы (68)
 • выпечка (430)
 • заготовки (116)
 • консервирование (34)
 • русская кухня (44)
 • Культура (339)
 • русский костюм (52)
 • символы (7)
 • Литература (24)
 • любовь (54)
 • мнение (5)
 • Модерн (9)
 • Мои путешествия (9)
 • Молитва (491)
 • Москва (172)
 • Московские старости (40)
 • мудрость (312)
 • музыка (256)
 • песня (102)
 • Николай II (33)
 • Общество (159)
 • Обычаи (104)
 • ОТМА (13)
 • пейзаж (368)
 • Писатель (53)
 • полезные советы (1200)
 • Политика (94)
 • портрет (286)
 • поэзия (43)
 • поэт (75)
 • Православие (1149)
 • Невидимая брань (11)
 • таинство (17)
 • Праздники (466)
 • природа (327)
 • притчи (19)
 • рассказ (3)
 • рецепты (1902)
 • Российская Империя (834)
 • Россия (1070)
 • рукоделие (82)
 • Русская армия (5)
 • Русский язык. (97)
 • скульптура (26)
 • Славяне (48)
 • старая открытка (73)
 • Старые фотографии (740)
 • лица из прошлого (511)
 • статья (1)
 • стихи (353)
 • мои стихи (19)
 • Страны мира (21)
 • судьбы (291)
 • Творчество (260)
 • ручная работа (149)
 • тесты (4)
 • Тихая Россия (106)
 • Традиции (365)
 • фарфор (10)
 • Фото (855)
 • мои фотографии (191)
 • Художники (1110)
 • Цветы (270)
 • цитаты (354)
 • Юмор (7)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

Короткие молитвы на прочтение ранним утром, после пробуждения.

Короткие молитвы всегда запомнить проще и так же проще вспомнить их при пробуждении.

Утренние молитвы читаются тогда, когда вы только проснулись и ваше сознание еще балансирует между сном и реальностью. Молиться по утру можно не только всеми любимой молитвой «Отче наш. «, но и другими, например молитвой с обращением к Пресвятой Троице или молитвой- призывом Святого, в честь которого вы были названы.

Молитва к Пресвятой Троице:

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи́ наша; Владыко, прости́ беззакония наша; Святый, посети́ и исцели́ немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу́ и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва с обращением к Святому Макарию Великому:

Боже, очисти мя грешнаго, яко николи́же сотворих благое пред Тобою; но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя́, да неосужденно отверзу уста́ моя́ недостойная и восхвалю́ имя Твое́ святое, Отца́ и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва с обращением к Святому Духу:

Царю́ Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде́ сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди́ и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси́, Блаже, души наша.

Молитва- призыв Святого, в честь которого назвали вас:

Моли́ Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе́ прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе́ моей.

Топарь Кресту и молитва о родине:

Спаси́, Господи, люди Твоя́, и благослови́ достояние Твое́, победы православным христианом на сопротивныя даруя, и Твое́ сохраняя Крестом Твоим жительство.

Молитва о всяком живом человеке:

и помилуй отца́моего́ духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена) и всех православных христиан.

Молитва Утренние

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря (Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Читайте также  Молитва Николаю Чудотворцу за 40 дней

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша [2] .

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь [3] .

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м [4] в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва первая, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва третья, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector