Сокращенные молитвы утренние и вечерние

Сокращенные молитвы утренние и вечерние

Сокращенные молитвы утренние и вечерние

Краткое утреннее молитвенное правило на церковнославянском

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

Краткое содержание утренней молитвы:

 • Краткое молитвенное правило :
  • Молитва предначинательная
  • Святому Духу
  • Трисвятое
  • Господня (Отче наш)
  • Песнь Пресвятой Богородице
  • Ко Пресвятой Троице
  • Псалом 50
  • Символ веры
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого
  • Молитва 3-я, того же святого
  • Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
  • О живых (краткая)
  • Об усопших (краткая)

Все молитвы утреннего правила подряд:

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
(Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

О живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Краткие вечерние молитвы – читать перед сном

Каждый день Православная Церковь благословляет читать вечерние и утренние молитвы. Они дошли до нас с древних времен. Вы можете читать не сразу все правило, а разбивать его на две части, а лучше взять благословение у духовника или простого батюшки в храме, рассказы ему о себе и желании молиться ежедневно. Читайте сначала краткие молитвы как правило, но регулярно.

Короткие молитвы вечерние

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.
Сла́ва Тебе́
, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
Святы́й Бо́же
, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.
Го́споди
, поми́луй. (Трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху
, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Вечерние тропари

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху
.
Го́споди
, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в
. Ами́нь.
Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам
, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
Го́споди
, поми́луй. (12 раз)

Если вы только пришли в Церквовь и недавно молитесь к Богу – такого правила молитв на каждый день хватит. Главное в них – постоянство.

Можно продолжить краткое правило небольшими молитвословиями. Следующие молитвы – ясные по смыслу, в них мы просим Бога о прощении и о том, чтобы от нас из-за наших грехов не уходили Ангелы-Хранители.

Молитва 5-я

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А также просим Господа избавить нас от искушений.

Молитва 6-я

Го́споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом, и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем, да́ждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ния воста́ния теле́снаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Следующие молитвы уникальные. Их можно читать целые сутки ежечасно по одной – 24 молитвы, по числу часов дня и ночи. Или просто периодически, разбивая.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста

Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ. Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь ду́ши моея́. Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е. Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й. Го́споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но да́ждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е. Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́. Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

Го́споди, в покая́нии приими́ мя. Го́споди, не оста́ви мене́. Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. Го́споди, да́ждь ми мысль бла́гу. Го́споди, да́ждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. Го́споди, да́ждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. Го́споди, да́ждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. Го́споди, да́ждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́. Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́. Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Список молитв к Божией Матери и Ангелу-Хранителю – нашим заступникам. Кондаки Божией Матери – краткие молитвословия Царице Небесной из акафиста, сильной древней молитвы.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Кондак Богородице

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Пресла́вная Присноде́во
, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохра́ни мя под кро́вом Твои́м.
Богоро́дице Де́во
, не пре́зри мене́, гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Ограждайте себя крестным знамением и говорите молитву Кресту Господню – самую сильную защитную. Это совсем краткая молитву Кресту, ограждающая нас быстро силой Святого Креста Христова

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохра́ни мя от вся́каго зла.

Молитва о прощении грехов

Можно читать в покаянии в любое время и особенно вечером.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся́ нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Следующими молитвенными словами заканчиваются и утренние, и вечерние молитвы:

Молитва Божьей Матери «Достойно есть» и прошение Господу

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди
, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва самая сильная краткая на сон – ею вы отдаетесь в руки Самого Господа, Который защищает и хранит вашу жизнь.

В ру́це Твои́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, предаю́ дух мой: Ты же мя благослови́, Ты мя поми́луй и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.

Православная Жизнь

Что делать, если не успеваешь читать утренние или вечерние молитвы, подсказывает иерей Андрей Чиженко.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) в «Поучении о молитвенном правиле» писал: «Правило! Какое точное название, заимствованное из самого действия, производимого на человека молитвами, называемыми правилом! Молитвенное правило направляет правильно и свято душу, научает ее поклоняться Богу Духом и Истиною (Ин. 4:23), между тем как душа, будучи предоставлена самой себе, не могла бы идти правильно путем молитвы. По причине своего повреждения и омрачения грехом она совращалась бы непрестанно в стороны, нередко в пропасти, то в рассеянность, то в мечтательность, то в различные пустые и обманчивые призраки высоких молитвенных состояний, сочиняемых ее тщеславием и сластолюбием.

Молитвенные правила удерживают молящегося в спасительном расположении, смирении и покаянии, научая его непрестанному самоосуждению, питая его умилением, укрепляя его надеждой на Всеблагого и Всемилосердого Бога, увеселяя миром Христовым, любовью к Богу и к ближним».

Из этих слов святого явствует, что очень спасительно читать утреннее и вечернее молитвенное правило. Оно в духовном отношении вырывает человека из сумятицы ночных сновидений или дневных забот и поставляет его перед Богом. И душа человеческая входит со своим Создателем в общение. Благодать Святого Духа нисходит на человека, приводит его в нужный покаянный настрой, дарит ему внутренние мир и гармонию, отгоняет от него бесов («Сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17:21), ниспосылает ему Божье благословение и силы жить. Тем более что молитвы писали святые люди: святители Василий Великий и Иоанн Златоуст, преподобный Макарий Великий и другие. То есть сам строй правила очень полезен для человеческой души.

Потому, конечно же, читать ежедневно утреннее и вечернее молитвенное правило, если можно так выразиться, – необходимый минимум для православного христианина. Причем оно не занимает много времени. У того, кто вошел в навык чтения, – около двадцати минут утром и столько же вечером.

Если вы не успеваете почитать утреннее правило все сразу, тогда разбейте его на несколько частей. «Шапочку» от начала и до «Господи помилуй» (12 раз) включительно можно, например, почитать дома; следующие молитвы – во время пауз в работе или своих дневных занятий. В этом, конечно же, нужно исповедоваться, но лучше так, чем вообще не прочитать. Все мы люди, и понятно, что очень грешные и занятые. Окончание утренних молитв также вы сами себе регулируете. Это касается помянника. Вы можете прочитать расширенный помянник или сокращенный. На ваше усмотрение, в зависимости от имеющегося времени.

Довольно распространенной ошибкой новоначального православного христианина является чтение вечернего молитвенного правила непосредственно перед сном. Вы качаетесь, шатаетесь, бормочете слова молитвы, а сами думаете, как бы лечь в кровать под теплое одеяло и уснуть. Вот и получается – не молитва, а мучение. Обязательная каторга перед сном.

На самом деле вечернее молитвенное правило читается несколько по-иноому. Игумен Никон (Воробьев) писал о том, что после вечерних молитв можно оставлять время для того, чтобы поговорить и попить чайку.

То есть, по сути, вы можете вечернее молитвенное правило читать от начала и до молитвы святого Иоанна Дамаскина «Владыко Человеколюбче…» Если вы, дорогие братья и сестры, обратили внимание, то перед этим молитвословием есть отпустительная молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий… помилуй нас. Аминь». Это действительно отпуст. Вечерние молитвы до него включительно вы можете прочитать задолго до сна: в шесть, семь, восемь часов вечера. Потом заняться своими повседневными вечерними делами. Можно еще покушать и попить чайку, как говорил отец Никон, пообщаться с близкими.

Читайте также  Молитва в покров о замужестве

А уже начиная с молитвы «Владыко Человеколюбче…» и до конца правило читается непосредственно перед сном. Во время молитвы «Да воскреснет Бог» нужно перекреститься и можно перекрестить свою кровать и дом на четыре стороны света (начиная по православной традиции с востока), ограждая себя, близких и свое жилище крестным знамением от всякого зла.

После прочтения второй половины вечерних молитв уже ничего не естся и не пьется. В молитве «В руце Твои, Господи…» вы испрашиваете благословение у Бога на хороший сон и предаете свою душу Ему. После этого следует ложиться спать.

Также хочется обратить ваше внимание, уважаемые братья и сестры, на правило преподобного Серафима Саровского. Многие его понимают как троекратное прочтение в день (утром, в обед, вечером) определенных молитв «Отче наш» (трижды), «Богородице Дево, радуйся…» (трижды) и Символа веры (единожды). Но это не совсем так. Кроме троекратного прочтения правила, преподобный Серафим говорил о том, что человек в первой половине дня должен почти все время читать Иисусову молитву или, если окружают люди, в уме «Господи, помилуй», а после обеда вместо Иисусовой молитвы – «Пресвятая Богородице, спаси мя, грешнаго».

То есть святой Серафим предлагает человеку духовное упражнение в непрерывной молитве, а не просто облегчение вечернего и утреннего молитвенного правила. Можно, конечно, читать молитву по правилу преподобного Серафима Саровского, но только нужно тогда выполнять все предписания великого старца.

Потому, повторюсь еще раз, утреннее и вечернее молитвенное правило – необходимый минимум для православного христианина.

Главное помнить, что молитва – это путешествие внутрь себя к Богу. Потому следует начинать и утреннее, и вечернее правило так: встать, перекреститься, сказать «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». Потом не спешить читать далее молитвы, но немного спокойно и безмятежно постоять, освобождаясь от суеты мирской. Как напечатано курсивом в начале утреннего правила: «Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным».

Также хочется обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, на довольно распространенную ошибку, которую мы часто совершаем.

О ней нас предупреждает в вышеупомянутом труде святитель Игнатий: «При совершении правила и поклонов никак нельзя спешить; надо совершать и правила, и поклоны с возможной неспешностью и вниманием. Лучше меньше прочитать молитв и меньше положить поклонов, но со вниманием, чем много и без внимания.

Избери себе правило, соответствующее силам. Сказанное Господом о субботе, что она для человека, а не человек для нее (Мк. 2:27), можно и нужно отнести ко всем благочестивым подвигам, а также и к молитвенному правилу. Молитвенное правило – для человека, а не человек – для правила: оно должно способствовать к достижению человеком духовного преуспеяния, а не служить бременем неудобоносимым (тягостной обязанностью), сокрушающим телесные силы и смущающим душу. Тем более оно не должно служить поводом к гордостному и пагубному самомнению, к пагубному осуждению близких и унижению ближних».

Преподобный Никодим Святогорец в книге «Невидимая брань» писал: «…Много есть духовных лиц, которые лишают себя спасительного плода мира от духовных своих деланий тем, что длят их, полагая, что потерпят ущерб, если не доведут их до конца, в уверенности ложной, конечно, что в этом и состоит совершенство духовное. Следуя таким образом воле своей, они много трудят и мучат себя, но не получают покоя истинного и мира внутреннего, в коем воистину обретается и упокоевается Бог».

То есть нам нужно рассчитывать свои силы в молитве. Следует сесть и подумать о том времени, которым каждый обладает. Если вы, к примеру, экспедитор в торговом предприятии и с утра до ночи находитесь в разъездах или вы замужем, работаете и еще вам нужно уделить время мужу, детям, организовать семейный быт, то, может быть, с вас достаточно утреннего и вечернего молитвенного правила и прочтения двух глав «Апостола», главы Евангелия в день. Потому что если вы возложите на себя еще и чтение различных акафистов, нескольких кафизм, то тогда у вас не останется времени жить. А если вы пенсионер или работаете где-то охранником или на другой работе, располагая свободным временем, то почему бы и не почитать акафисты и кафизмы.

Исследуйте себя, свое время, свои возможности, силы. Соразмеряйте молитвенное правило со своей жизнью, чтобы оно было не в тягость, а в радость. Потому что лучше меньше молитв прочитать, но со вниманием сердечным, чем много, но бездумно, механически. Молитва имеет силу, когда вы вслушиваетесь и вчитываетесь в нее всем своим существом. Тогда в сердце нашем забьет животворный родник общения с Богом.

12 Правил верующего человека — что должен знать православный христианин

Ежедневное правило для мирян

Все благочестивые христиане ежедневно вычитывает молитвы. Правило установлено церковью, и по мере сил его следует соблюдать. Это необходимо для того, чтобы мы не проводили свои дни и жизнь без Бога, духовно возрастали и укреплялись в вере.

У кого-то правило содержит больше молитв, у других – меньше. Ежедневный объем зависит от усердия и желания, а также сил и занятости христианина. Но есть ряд молитв, рекомендуемый церковью к ежедневному прочтению для всех:

 • утренние;
 • вечерние;
 • глава из Евангелия;
 • две главы из Апостолов;
 • псалтырь (одна кафизма).

Ежедневные молитвы можно прочесть в православных молитвословах. Существуют сокращенные варианты этих текстов. Они предназначены для тех христианин, которые не имеют возможности выполнить молитвенное правило полностью. Сборники сокращенных молитв берут с собой в дорогу или в больницу, их используют мамы с маленькими детьми или загруженные работой люди. Преподобный Серафим Саровский, зная о занятости людей, предложил свое краткое правило, его можно найти в святоотеческой литературе.

Некоторым христианам трудно день за днем, из года в год читать одно и то же молитвенное правило. Хочется разнообразить его новыми текстами. Многие святые отцы советовали творчески относится к молитве. То, правило, которое мы имеем сегодня, было сочинено в средневековье монахами, подвижниками. Туда вошли молитвы из разных сборников, например, из полунощницы, из утрени и вечерни. Современным христианам их состав можно немного изменять или дополнять, но, конечно, делать это, советуясь с духовным отцом.

Иногда появляется желание кроме обязательных молитв читать акафисты, каноны и другие тексты, что, по сути, похвально. Но к этому нужно отнестись очень осторожно. Бывает, что бесы подбрасывают такое «благое» намерение с целью низвергнуть подвижника. Чересчур усердный христианин начинает изнемогать под тяжестью взятого на себя непосильного молитвенного правила и вскоре бросается в другую крайность, — полностью отказывается от всякого духовного делания. Поэтому любое благое начинание нужно согласовывать с опытным духовником.

Православные иконы и молитвы

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.
Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

1. В постели пробуждаясь, прежде всего, помяни Бога и знамение Креста положи на себя. 2. Без молитвенного правила не начинай провождение дня. 3. В течение всего дня везде, при каждом деле молись короткими молитвами. 4. Молитва — крылья души, она делает душу престолом Божиим, вся сила духовного человека в молитве его. 5. Чтобы Бог услышал молитву, нужно молиться не кончиком языка, а сердцем. 6. Никто из окружающих да не останется без твоего искреннего привета. 7. Не бросай молитвы, когда враг нагоняет на тебя бесчувствие. Кто принуждает себя к молитве при сухости души, тот выше молящегося со слезами. 8. Новый Завет надо тебе знать разумом и сердцем, поучайся в нем постоянно. Непонятное не толкуй сам, а спрашивай у святых отцов-толкователей или опытных. 9. Воду святую не забывай пить и с жаждой принимай во освящение души и тела…

10. Приветствие благодарственное Царице Небесной Богородице Дево, радуйся… произноси чаще, хотя бы каждый час. В свободное время читай писания святых Отцов и учителей духовной жизни. 11. Во искушениях и напастях тверди Псалтирь и читай молебный канон Пресвятой Богородице Многими содержим напастьми… Она у нас Заступница. 12. Когда демоны мечут на тебя стрелы свои, грех приближается к тебе, то пой песнопения Страстной седмицы и Святой Пасхи, читай канон с акафистом Иисусу Сладчайшему. 13. Если не можешь петь и читать, то в минуты брани поминай имя Иисусово: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божией, помилуй мя, грешного. Стой у креста и радуйся плачем своим. 14. В постное время постись, но знай, что Богу угоден пост — не одного тела, то есть воздержание от греха, но паче воздержание ушей, очей, языка, а также воздержание сердца от служения страстям. 15. Человек, приступающий к духовной жизни, должен помнить, что он — больной, ум у него (как орган познания – болен и находится в заблуждении, воля более склонна ко злу, нежели к добру, и сердце — к нечистоте от клокочущих в нем страстей, поэтому начало духовной жизни — в приобретении духовного здоровья: (через нравственно-здоровый образ жизни: правильный характер отношений, режим дня, питания, движения, закалки, сна и отдыха). divnogorskiy_monastery 16. Духовная жизнь есть постоянная неумолкаемая война: с врагом спасения души: никогда не спи душевно, дух твой должен быть всегда бодрый. Всегда зови на помощь Спасителя твоего. 17. Бойся соединяться с греховными помыслами, приступающими к тебе, согласившийся с такими помыслами уже сотворил грех, о котором помыслил. Не потворствуй плотским стремлениям и воображениям, дабы не оскверниться, потеряв чистоту, благодать и мирный покой. 18. Помни, чтобы не погибнуть, нужно иметь искреннее покаяние перед Богом: «Господи, прости и помоги, Духа Твоего Святаго не отыми от меня». 19. Постоянно проси: «Страх Твой, Господи, всели в сердив мое». Как блажен тот, кто имеет постоянный трепет перед Бегом! 20. Все сердце твое без остатка отдай Богу и ощутишь рай на земле. 21. Не пребывай никогда без дел, в праздности, церковные и праздничные дни почитай по заповеди Божией. 22. Вера твоя должна укрепляться от частого прибегания к покаянию и молитве, а так же от общения с людьми духовно опытными, глубокой веры. 23. Заведи себе помянник, запиши туда всех живых и умерших, всех ненавидящих и обидящих тебя и ежедневно поминай их. 24. Ищи непременно дел милосердия и любви сострадательной, без дел невозможно угодить Богу. Будь солнышком для всех. Милость выше всяких жертв. 25. Без необходимости неотложной никуда не ходи, можно меньше говори, не смейся, не любопытствуй праздным любопытством. 26. Люби святое уединение. 27. Все обиды терпи сначала молчанием, потом укорением себя, потом молитвой за обижающих. 28. Самое главное для нас — это научиться терпению и смирению: смирением победим всех врагов, бесов, а терпением — страсти, воюющие на душу и тело. 29. Не показывай на молитве никому, как только Богу, своих слез умиления и ревность о спасении. 30. Православного священника почитай как Ангела, благовестника, посланного обрадовать тебя и принести тебе избавление. 31. Обращайся с людьми так же внимательно, как с посланниками великого царства, и так же осторожно, как с огнем. 32. Всем все прощай и всем сочувствуй в страданиях их. 33. Не носись только с самим собой, как курица с яйцом, забывая ближних. 34. Кто ищет здесь покоя, в том не может пребывать Дух Божий. 35. Тоска и смущение нападают от недостатка молитвы. 36. Всегда и везде призывай на помощь Ангела-Хранителя и святого своего. 37. Храни всегда плач сердечный о грехах своих, а когда исповедуешь их, чтобы причаститься Святых Христовых Тайн, то радуйся тихо об освобождении своем. 38. Непотребства и недостатки знай только свои, а о чужих грехах тщательно берегись и думать и рассуждать, не погуби себя осуждением других. 39. Не верь каким-либо, даже добрым пожеланиям своим, прежде, чем одобрит их духовник твой.

Лучшая статья для Вас, переходите: 10 самых популярных христианских фильмов. Хорошего просмотра.Утренние молитвы

Православному христианину следует понуждать себя вставать рано, в определенные часы. Сразу после пробуждения необходимо призвать мысль о Боге и наложить на себя крестное знамение. Затем, совершив омовение, приступить к исполнению утренних молитв. Начинающему христианину бывает иногда трудно вычитать полностью правило. В этом случае, по благословению духовника, его можно сократить. Поначалу читать несколько молитв, постепенно, изо дня в день, увеличивая их количество.

В молитвах, читаемых утром, христианин:

 • благодарит Бога за прошедшую ночь;
 • берет благословение на начинающийся день;
 • заручается поддержкой Господа во всех делах;
 • просит помощи не грешить;
 • вспоминает родных и близких.

Произносить молитвы нужно внимательно, вдумываясь в каждое слово. Когда переполняют чувства и хочется прерваться, нужно остановиться, собраться с мыслями и обратиться к Богу своими словами. Затем вновь продолжить чтение церковного молитвенного правила.

Правила написания и прочтения святых слов

Как уже было сказано выше, существует множество трудов православной литературы. Многие из текстов, представленных в священно писаниях, гораздо длиннее, чем самая большая молитва, представленная в нашей статье.
С целью экономии места, некоторые наиболее известные христианские формулы принято заменять сокращениями.

Более опытные прихожане могут быстро распознать, что именно перед ними написано. Для новичков приведем ниже некоторые наиболее часто встречаемые сокращения с их расшифровкой.

В завершении можно сказать, что православные утренние и вечерние молебны являются одними из самых простых и действенных способов связаться с Создателем, попросить о помощи и поддержке Святых и приобщить себя к вере и церкви.

Вечерние молитвы

В идеале вечернее правило нужно читать непосредственно перед сном. Но на практике это удается редко. Из-за сильной усталости иногда очень трудно сосредоточиться на молитве. Поэтому рекомендуется вычитывать вечернее правило немного раньше, перед ужином или в любое другое свободное время, пока еще есть силы и усталость не взяла верх.

Молиться нужно в уединении, начинать с поклонов, земных или поясных. Сперва немного постоять в тишине, созерцая иконы и горящие свечи. Душа весь день пребывала в суете, земных попечениях, и теперь ей нужно постепенно умиротвориться. Когда внутри воцарится покой, можно произнести первые слова молитвы.

Во время вечернего правила христианин:

 • благодарит за прошедший день;
 • приносит покаяние за совершенные за день грехи;
 • берет благословение на сон грядущий.

Некоторым христианам после суетного дня помогает сосредоточиться чтение молитв вслух. Время от времени молитву нужно прерывать поклонами, своеличным обращением к Господу. Это поможет взрастить внутри себя молитвенный дух.

Чтение молитвы должно проходить в уединении

Серафим Саровский вел праведную жизнь

Что нужно делать, чтобы вести такую же жизнь, как и Серафим Саровский? Поговорим подробно о том, кем же он был. В его жизни произошло много необычных случаев. Например, когда ему было всего 10 лет, он сильно заболел.

Юноша был исцелен после того, как мать вынесла его на руках в толпу людей, чтобы приложить к иконе Божией Матери. После этого мальчик стал чаще бывать в церкви, связал свою жизнь с Богом. Его судьба для многих стала примером горячей и искренней молитвы к Творцу.

Большая часть жизни Серафима Саровского прошла в молитвах и постах. Питался он травой, а жил в простой лесной избушке. Он как никто другой понимал, что рано или поздно жизнь на земле закончится, и мы перейдем в вечность. Но важно сделать так, чтобы эта вечность была с Господом и никак иначе.

Для этого нужно много молиться, соблюдать посты, выполнять специальное молитвенное правило, которое должно быть как зарядка, каждое утро и вечер. Кто-то делает ее ради своего здоровья, а кто-то просто не может представить без нее свою жизнь.

Чуть лучше соблюдать правила удается тем, кто имеет своего духовного наставника, способного помочь в любое время, подсказать, направить на истинный путь. Святые угодники Божии понимали, что человек по природе своей слаб и немощен, именно поэтому были написаны краткие и полные правила для чтения молитв.

Серафим Саровский

Евангелие

Далеко не все христиане способны исполнять заповеди Божьи. Сознание большинства людей не пропитано вечными истинами. Поэтому церковь рекомендует каждодневное прочтение Евангелия, Апостолов, чтобы обновлять их содержание в памяти человека. Благодаря этому божественные книги и те истины, которые в них прописаны, укрепляются в душе верующего и становятся руководством к действию.

Евангелие можно читать последовательно, по одной главе в день, книга за книгой. Некоторые христиане в этом вопросе следуют за церковью и читают «Евангелие дня», — тот отрывок, который предназначен для чтения за богослужением в каждый конкретный день. Церковь разделила все четыре Евангелия на триста шестьдесят шесть отрывков по числу дней календаря. И в каждый конкретный день читается отрывок. Таким образом в течение года прочитывается все Евангелие.

Утреннее молитвенное правило для начинающих православных христиан

Новоначальный христианин не всегда знает, как правильно начать молитвенную жизнь. В помощь верующим было составлено молитвенное правило — утреннее и вечернее. Для начала можно читать короткое утреннее правило, а с опытом молитвенной жизни можно переходить на полный вариант.

Мой первый молитвенный опыт состоял всего из двух молитв — «Отче наш» и «Богородице». Со временем душа потребовала расширить молитвенное пространство, и я приобрела Молитвослов. С тех пор каждый день начинаю и завершаю молитвословием. В статье я вам расскажу, как и с чего начать свою молитвенную практику.

Польза молитв

В Евангелии приведены слова апостолов, обращенные к верующим: «Непрестанно молитесь». Что значат слова о непрестанной молитве? Это хорошо объяснил преподобный Серафим Саровский, который тоже составил свое собственное молитвенное правило для православных верующих.

Преподобный отец учил с утра до обеда читать в уме Иисусову молитву, а после обеда до вечернего молитвенного правила — Богородице. Молитва не обязательно произносится вслух, ее можно читать и в уме.

Начать свой день с краткой молитвы — обрести успех во всем. Молитвенный настрой определяет психологическое состояние человека, его настроение и поведение.

После чтения сокровенных слов не захочется сквернословить, отвечать грубостью на хамство, обращать внимание на невоспитанных людей. Вернее, молитвенный настрой поможет воспринимать людские слабости более снисходительно и толерантно, ведь в молитве «Отче наш» сказано: «Как и мы прощаем должникам нашим».

Обратите внимание! Текст молитвы хорошо запоминается при постоянном чтении и остается в сердце навсегда.

По многочисленным просьбам читателей мы подготовили приложение «Православный календарь» для смартфона. Каждое утро Вы будете получать информацию о текущем дне: праздники, посты, дни поминовения, молитвы, притчи.
Скачайте бесплатно: Православный календарь 2020 (доступно на Android)

При чтении молитв нужно осознать, что Создатель жизни слышит каждое наше слово, видит сердечные помышления. Произнося сокровенные слова из Молитвослова, мы беседуем с нашим Богом. Другой формы беседы с Создателем просто не предусмотрено.

Если кто-то думает, что Господь должен личо отвечать всем молящимся, то он заблуждается. Господь разговаривал с пророками, но их эпоха завершилась с усекновением главы Иоанна Крестителя.

Важно! Ежедневное чтение молитв оберегает христианина от житейских невзгод и прелести дьявольской.

Молитвенное правило — это надежная защита небесных сил. Чем больше христианин молится, тем сильнее становится защита. С каждой молитвой личный Ангел хранитель становится крепче и сильнее. Об этом не нужно забывать.

Разбор молитв

Утреннее молитвенное правило для начинающих состоит из самых важных и главных православных текстов, которые со временем нужно выучить наизусть. Прилагать для этого усилия не обязательно: слова сами запомнятся и останутся в памяти навсегда.

Отче наш

Эту молитву дал всем верующим сам Господь Иисус Христос, ее слова записаны в Евангелии.

«Отче наш» нужно читать прежде всех молитв, так как она помогает настраиваться на нужную волну. Можно читать как на старославянском языке, так и в переводе на современный русский язык. Однако на старославянском звучит лучше.

Ангелу хранителю

Следующая молитва предназначена своему Ангелу хранителю, который был получен каждым верующим во время Таинства крещения. После омовения в купели рождается духовный человек, который наследует Царство Божье.

Читайте также  Какие молитвы следует читать перед исповедью и причастием

Ангел хранитель всегда находится рядом с нами, но он не имеет полномочий действовать по своему усмотрению: верующий должен попросить о помощи своего хранителя.

Ежедневное обращение к Ангелу хранителю делает его крепким и могущественным. Если верующий не вспоминает о своем Ангеле, то сила последнего тает на глазах.

Краткая молитва своему Ангелу хранителю:

Краткая молитва Ангелу хранителю своего ребенка:

Богородице

Покровительство Богородицы имеет огромное значение для верующего. Божья Матушка является заступницей всех христиан перед своим Сыном, она ходатайствует о каждом страждущем. Но помощь Богородицы можно получить лишь в случае искренней веры и раскаянного сердца. Бог гордым противится, а смиренным дарует свою благость.

Мольба может быть выражена и простыми словами, идущими от самого сердца. Однако слова «Богородице дево, радуйся» соединяет нас со всеми православными христианами воедино, что тоже немаловажно. Поэтому старайтесь запоминать слова наизусть.

Пантелеймону целителю

Нет на земле человека, которого не поразил хоть раз недуг. В помощь верующим дан святой врач — Пантелеймон целитель. Этот праведный человек был штатным врачом при дворе императора в Никодимии. Но после принятия крещения обрел немилость в глазах языческого правителя и был казнен.

Но верующие во Христа не умирают, они продолжают жить и поклоняться Господу у его престола. Так и святой Пантелеймон после своей земной кончины продолжает помогать страждущим и исцелять их от разнообразных недугов. Это может быть как простая ангина, так смертельно опасная раковая опухоль.

После перечисленных молитвенных обращений, нужно помолиться своему святому покровителю, имя которого было дано при крещении.

У каждого христианина свой личный святой, с которым устанавливается тесный контакт через молитвы. Нужно прочитать краткое житие святого, узнать, за что его причислили к лику святых. Это делать не обязательно, но желательно.

После молитвенного воззвания можно попросить покровителя о помощи своими словами. Чем теснее установлен контакт, тем быстрее покровитель откликается на призыв о помощи и поддержке.

После усвоения указанных молитв можно будет переходить к чтению Молитвослова, в котором записано утреннее молитвенное правило в кратком и полном варианте. Можно и сразу начинать с Молитвослова, но практика показывает, что на первых порах это довольно сложно.

Правило Серафима Саровского

Святой старец предложил свое молитвенное правило для верующих, у которых мало свободного времени. Оно состоит из нескольких молитв, которые нужно прочесть по 3 раза:

 • Отче наш;
 • Богородице дево;
 • Верую.

Эти молитвы читаются утром и вечером перед сном. Между утренним и вечерним чтением святой старец рекомендовал читать в уме Иисусову молитву до обеда и Богородице после обеда до вечера.

Как правильно вести себя при обращении к Богу и святым

При общении со своим Господом и святыми принято стоять, в православных храмах нет скамеек, как в католических. Однако это правило не распространяется на престарелых и больных прихожан.

Чтение стоя вызвано еще одной необходимостью: после некоторых слов верующие осеняют себя крестным знамением и совершают земные или поясные поклоны: это невозможно сделать сидя. Поэтому стояние на ногах принято в православии не просто так, а с определенной целью.

Коленопреклоненные молитвы читаются только раз в год на праздник Святой Троицы во время Великой Вечери.

Есть верующие, которые читают правило, стоя на коленях. Это вызвано их личными устремлениями, для других стоять на коленях не обязательно. Внутренняя потребность встать на колени может возникнуть при осознании собственной греховной природы или при покаянии.

Но следует помнить, что стояние на коленях — исключительная мера, а не требование церковных канонов.

Нужно научиться правильно креститься. Для этого пальцы складывают в щепотку, как будто нужно посолить блюдо. В это время мизинец и безымянный пальцы плотно прижаты к ладони. Двумя перстами крестятся староверы и католики. Крестное знамение накладывают на себя правой рукой, при этом нужно последовательно коснуться:

 • лоб;
 • живот;
 • правое плечо;
 • левое плечо;
 • совершить поясной поклон.

Перед чтение священных текстов необходимо избавиться от земных мыслей о суетном, настроиться на благоговейное почитание Господа и его святых угодников. Сначала это сделать будет сложно, но с практикой всё получится.

Как долго нужно пребывать в молитвенном состоянии? Это зависит от духовного развития верующего: одни пребывают в благодатном состоянии часами, для других трудно продержаться и 30 минут.

Для новоначальных допустимо молиться по 15 минут утром и вечером. Впоследствии благодатное время постепенно будет увеличиваться соответственно духовному развитию человека.

И не забывайте о самом важном: прощении своих обидчиков перед началом молитвенного обращения. Если это не получается сделать, обратитесь за помощью к батюшке, который ведет литургии в церкви.

Где нужно молиться

Иисус Христос учил своих последователей молиться тайно, не на показ. Он сравнивал показуху с лицемерными фарисеями, которые специально выходят в люди продемонстрировать, как они молятся Создателю. Иисус сравнил их с гробами раскрашенными: сверху они красивые, а внутри полны костей.

Желательно иметь свой личный молитвенный уголок. Но если такого места нет, можно молиться Богу в любом закутке дома. Ведь важно именно искреннее сердце молящегося, а не внешний антураж.

Нужно ли зажигать свечи? Это желательно, но не обязательно. Создатель слышит своих детей и без свечей. Если есть возможность, можно зажигать лампадки или специальные свечи-монашенки. В церковных лавках продаются наборы свечей для домашней молитвы — можно покупать их.

Можно ли домочадцам проводить совместные молитвы? Да, об этом сказано в писании: «Многое может усиленная молитва праведника».

Помните: не важно количество прочитанных молитв, важно искреннее обращение к своему Создателю посредством молитвенного слова.

Что такое и какое бывает молитвенное правило

Православный верующий отличается от мирских людей тем, что в повседневной жизни соблюдает заповеди Божьи и пребывает в молитве. Молитвенное правило для начинающих — чтение определенных воззваний к Всевышнему и святым для приобретения более близкого познания Творца.

Для чего нужны правила

Христиане со стажем знают их наизусть, но у каждого православного человека должен быть «Молитвослов», наполненный текстами воззваний не только утренними и вечерними, но и на все случаи жизни.

Молитвенное правило — это перечень молитв. Для утра и вечера существует общий порядок священного чтения. В каждом индивидуальном случае духовный наставник корректирует молитвенное право, учитывая степень занятости человека, места его пребывания и духовного возраста.

Часто начинающие верующие бунтуют против чтения текстов, написанных святыми на трудночитаемом языке. Молитвослов написан на основе воззваний к Господу людей, которые совершили подвиг веры, прожили в чистоте и поклонении Иисусу Христу и были водимы Духом Святым.

Первый образец, ставший неотъемлемой частью молитвенного правила утренних и вечерних молитв, дал Своим последователям Сам Спаситель. «Отче наш» — основное воззвание, которым православные верующие начинают и заканчивают день. Ежедневное чтение молитвослова становится привычкой, наполняющей душу Божьей мудростью.

О важных церковных молитвах:

Церковь предлагает молитвенное правило для начинающих, чтобы младенческая в христианстве душа возрастала в действиях, угодных Творцу.

Ежедневный разговор с Создателем — это живое общение, а не пустой звук. Дерзновение общения со всемогущим Богом предусматривает разговор правильными словами, в которых нет пустоты.

Важно! Обращаясь к Всевышнему, православные тогда наполняются Божьим ведением и Его покровом, когда оставляют суету и полностью погружаются в молитву.

Как правильно вести себя при молитвенном общении

Молитвенное общение всех православных христиан совершается стоя, только престарелые и больные люди могут сидеть. Во время чтения молитвослова в признание своей греховности и несовершенства, показывая смирение, люди кланяются, кто до пояса, а другие совершают земные поклоны.

Некоторые православные совершают молитвенное общение, стоя на коленях. Святые апостолы выступали против такого поклонения, объясняя это тем, что только рабы встают на колени, детям этого делать не нужно. (Гал. 4:7) Однако, совершив какой-то грех, не воспрещается стоять в покорности на коленях, вымаливая прощение.

О молитвенных правилах:

Начинающие верующие порой не умеют правильно совершать крестное знамение. Пальцы правой руки следует сложить следующим образом:

 • мизинец и безымянный палец прижать к ладони, они означают, что Иисус был Богом и человеком одновременно;
 • большой, указательный и средний пальцы сложить воедино, троеперстно, как символ единства Отца, Сына и Святого Духа.

Рисуя в воздухе крест, сложенными пальцами касаются середины лба, затем опускают руку чуть ниже пупка, переходят к правому, а затем левому плечу, только после это совершают поклон.

Небрежное отношение к крестному знамению, по словам Иоанна Златоуста, вызывает радость только у бесов. Крестное знамение, совершенное с верой в благоговении, наполнено Божьей благодатью и является устрашающей силой для бесовских нападок.

Перед чтением духовных текстов следует постараться освободиться от суетных мыслей, это порой непросто, поэтому попробуйте представить великую жертву Христа и свое присутствие перед Ним в этот мир.

Никогда не совершайте своих молитв «для галочки», в духовном мире они будут пустым звуком. Вникайте в каждое слово воззвания к Спасителю, наполняясь Его благодатью и любовью.

Молитвенное правило — закон или благодать

Многих начинающих православных интересует вопрос, если молитва является свободным обращением к Творцу, то зачем ее подгонять под закон.

Саратовский игумен Пахомий на такое обращение уточняет, что нельзя путать свободу и вседозволенность. Свобода верующих состоит в дерзновении пребывания перед престолом Всевышнего, чего не могут позволить себе грешники и некрещеным. Вседозволенность возвращает верующего к прежней жизни, и вернуться под благодать воззваний к Спасителю потом намного труднее.

В духовном мире нет единого мнения относительно длительности и порядка моления перед Всевышним. Одни люди пребывают в благоговейном поклонении часами, а другие не могут выдержать и получаса.

Выработать в себе привычку ежедневно общаться с Творцом поможет регулярное, постоянное времяпровождение в чтении молитв, пусть это будет 15 минут и вечером.

Для начала следует приобрести «Молитвослов» и читать его. Порой православный человек понимает, что чтение по обязанности превращается в пустую привычку, если это случилось, то можно перейти, как это сделал святитель Феофан Затворник, к чтению псалмов и писаний из Библии.

Главное, ежедневно наполняться поклонением Творцу, входить в Его присутствие, чувствовать Его покровительство в течение дня. Евангелист Матфей писал, что для завоевания Царства Божьего нужно приложить силу. (Матф.11:12)

В помощь начинающему молитвеннику

Для православных верующих существует три молитвенных перечня.

 1. Полное молитвенное правило рассчитано на духовно стойких верующих, в число которых входят монахи, духовенство.
 2. Молитвенное правило для всех мирян состоит из перечня молитв, читаемых утром и вечером, перечень их можно найти в «Молитвослове»:
 • утром: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Богородице Дево», «От сна восстав», «Помилуй мя, Боже», «Верую», «Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», «Святый Ангеле», «Пресвятая Владычице», призывание святых, молитва за живых и усопших;
 • вечером: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Помилуй нас, Господи», «Боже вечный», «Благаго Царя», «Ангеле Христов», от «Взбранной Воеводе» до «Достойно есть».

Серафим Саровский предложил еще одно краткое молитвенное правило для тех мирян, которые по каким-то причинам ограничены во времени или находятся в непредсказуемых обстоятельствах.

Оно состоит из чтения трижды каждой молитвы:

 • «Отче наш»;
 • «Богородице Дево, радуйся»;
 • «Верую».

Особое внимание чтению духовных воззваний к Всевышнему Творцу и Спасителю следует уделять в период говения, перед принятием Таинства причастия и в час тяжелых жизненных испытаний.

Совет! Милость Божья сопутствует тем, кто начал общение с Богом утром, до завтрака, а закончил чтением духовных текстов перед ужином.

Моральная подготовка к совершению поклонения

Для начинающего православного верующего желательно приобрести «Молитвослов» на современном русском языке, чтобы читая написанное, вникать в каждое слово, наполняясь его силой и благодатью, получать наставление и поддержку.

Это совет Никодима Святогорца, который указывает на важность понимания каждого слова читаемого текста. Со временем многие тексты откладываются в памяти и читаются наизусть.

Перед чтением «Молитвослова» следует попросить Духа Святого показать, есть ли в сердце остатки обиды, горечи или раздражения. Мысленно простить всех обидчиков и попросить прощения у тех, с кем поступили несправедливо, так молятся православные.

По словам Тихона Задонского следует оставить всякий негативизм, ибо, как писал Григорий Нисский, Творец — Добрый, Праведный, Терпеливый, Человеколюбец, Добросердечный, Милующий, цель молитвенного правила преобразиться в образ Творца, приобрести все качества для человеколюбия.

Чтение молитв дома

Иисус Христос учил для общения с Ним уходить в свою молитвенную комнату, закрывши двери от окружающего мира. В каждой православной семье имеется уголок с иконами, правда, все реже там можно встретить лампадку.

Перед началом поклонения Богу следует зажечь свечу, желательно ее приобрести в храме. В семье, а это прообраз церкви, имеются свои правила, кто молится в уединении, а некоторые предпочитают делать это сообща, ведь много может усиленная молитва праведника. ( Иак. 5:16)

Феофан Затворник, проводивший много времени в поклонении Богу, пишет, что не надо спешить, приступая к молитвам. Совершив наложение крестного знамения, сделав поклоны, следует некоторое мгновение помолчать, входя в состояние поклонения и благоговения перед Богом. Каждое слово молитвы должно исходить из сердца, его надо не только понять, но и прочувствовать.

 • воздайте хвалу Творцу, Сущему на Небесах;
 • предоставьте под Его волю свою жизнь;
 • по-настоящему простите долги, проступки других людей, ибо это есть обязательные условия для прощения Богом каждого из православных;
 • попросите Его о милости в решении всех материальных проблем словами «хлеб насущный дай нам на сей день»;
 • провозгласите силу Божью в своей жизни и Его покров над вами и вашей семьей.

Если во время чтения «Молитвослова» на сердце появилось желание попросить Бога о какой-то нужде, не откладывайте его на потом, а сразу приносите перед молитвенным престолом Всевышнего.

Господь учит Своих детей быть постоянными и упорными в молитве на примере бедной вдовы (Луки 18:2-6), никакое прошение не останется у Него без ответа. Очень важно во время общения со Спасителем отбросить всю спешку, только в осмысленном воззвании можно достучаться до Бога.

По совету владыки Антония, чтобы не отвлекаться на время при ограничении в нем, следует завести часы, чтобы в нужный момент прозвенел звонок. Неважно, сколько времени длится молитвенное правило и сколько молитв прочитано, главное, что они полностью посвящены Богу.

Святитель Игнатий называет регулярные молитвы для грешников тяжелым трудом, праведники от общения со святыми и Троицей испытывают наслаждение.

Если мысли «убегают», не надо спешить, следует вернуться туда, где началось рассеянное чтение духовного воззвания и начать все сначала. Поможет сосредоточиться на читаемом тексте проговаривание всех воззваний вслух. Недаром говорят, что молитвы, прочитанные молча, слышит Бог, а проговоренные вслух — и бесы.

Силуан Афонский отмечал, что Бог не слышит слов сказанных при пустых мыслях и мирских делах.

Молитвенный дух укрепляет от регулярности, как тело спортсмена от тренировок. Закончив молитвословие, не надо сразу «набрасываться» на мирские суетные дела, подарите себе еще несколько минут пребывания в Божьей благодати.

Нужно ли читать молитвословие в течение дня

Однажды посвятив свою жизнь Господу, православные люди находятся под Его покровом всю свою жизнь.

В течение всего суетного дня не следует забывать призывать милость Отца словами «Благослови, Боже!», пройдя в испытании, получив награду или благословение, сделав успешно дело, не забудьте отдать всю славу Творцу словами «Слава тебе, Бог мой!» Попадая в переделки, при болезни и опасности, вскричи: «Спаси меня, Бог!» и Он услышит. Нельзя забывать и о благодарении Господа за все, что ниспослано свыше.

Перед приемом еды не следует забывать поблагодарить Творца за дарованную пищу, попросить Его благословение на принятие ее.

Постоянно пребывая в молитвословии, обретя привычку в любую секунду взывать, благодарить, просить, каяться перед Богом всем сердцем, а не пустыми словами, православный человек становится богомыслящим. Богомыслие помогает понять благость Творца, существование Небесного Царства и приближает православных к Богу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector