Сильная молитва всецарице

Сильная молитва всецарице

Сильная молитва всецарице

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Молитва «Всецарице» — когда и как молятся этой иконе Богородицы

Узнайте все самое интересное и полезное о молитве иконе «Всецарица», прочитав статью или посмотрев видео в конце текста

Икона Божией Матери «Всецарица»: история появления

Молитва «Всецарице» связана с одноимённом иконописным образом Богоматери. Точное время обретения иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» неизвестно. Однако уже в 8 веке на побережье современной территории Турции существовал монастырь Божией Матери «Всецарица». А в первой половине 16 века митрополит Никейский Афанасий подарил этот чудотворный образ Афонскому монастырю Симонопетра. В настоящее время почитаемая икона «Всецарица» находится в Ватопедском монастыре на Афоне.

Молитва «Всецарице» — в каких нуждах помогает

Какой иконе Божией Матери молиться при онкологии? Верующие христиане однозначно могут ответить, что «специализированных» икон не существует. Пресвятая Богородица одна и та же на всех образах. Она может подать благодатную помощь исцеления от различных икон. Главное, чтобы обращались к Ней с твердой верой и надеждой на Ее ходатайства пред Богом.

Молитва иконе «Всецарица» укрепляет веру, подает утешение страждущим. Перед этим образом верующие возносят молитвы об исцелении болящих раком. Это связано с тем, что именно после прошений к Божией Матери перед Ее образом «Всецарица» было явлено много чудесных исцелений от онкологических заболеваниях.

Но не следует путать эти молитвы с магическими заклинаниями. В Православии нет конкретно молитвы от рака или от каких-либо других заболеваний. Ведь смысл молитвы не в том, чтобы «прочитать» ее. Это просьба о помощи.

«Все дело в том, какая у нас молитва. Она должна идти от сердца и иметь своей основой сострадание. Ценность молитвы не столько в ее продолжительности, сколько в ее сути» (из поучений старца Паисия Святогорца, 1924-1994).

Не сама по себе молитва Всецарице об исцелении от рака спасает и помогает, а Господь по ходатайству Богородицы, к которой обращаются верующие. Нужно просить Матерь Божию с верой в Ее помощь.

Как говорил святой Иоанн Кронштадтский (1829-1908):

«Приступая молиться Царице Богородице, прежде молитвы будь уверен, что не уйдешь от Нее, не получивши милости. Она — всемилостивая Матерь всемилостивого Бога-Слова и о Ее милостях, неисчетно великих и бесчисленных, возглашает все века и все церкви христианские».

Чудеса по молитве перед иконой «Всецарица»

В 2011 году 24-летней Елене из Краснодара поставили диагноз: онкология 4 степени. После проведения пяти операций и двух курсов радиойодтерапии (лечение радиоактивным йодом при раке щитовидной железы) знакомые посоветовали молиться Пресвятой Богородице перед чудотворным образом «Всецарица». Молодая женщина сначала ходила в храм, а когда ее положили в больницу для проведения третьего курса терапии, молилась у себя в палате. Через некоторое время врачи констатировали ее полное выздоровление.

В конце 2010 года жительнице Краснодара Инне П. диагностировали рак в начальной стадии. От операции она отказалась. Через полгода при повторном обследовании в Москве был выявлен рак первой стадии. Женщина от операционного вмешательства повторно отказалась и стала усердно молиться Пресвятой Богородице перед иконой «Всецарица». В марте 2012 года при очередное обследовании врачи ничего не обнаружили, женщина была полностью здорова.

В 2013 году у женщины, проживающей в Краснодарском крае, обнаружили предраковое заболевание. Она регулярно стала обращаться с молитвой к Божией Матери перед иконой «Всецарица». При очередном осмотре диагноз не подтвердился.

Первая молитва Божьей Матери «Всецарица» при онкологии

Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси! Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь.

Вторая молитва «Всецарице»

О, Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества!

Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови; да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь

Тропарь

Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея спаси, Владычице, избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.

Кондак

Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии, умильно воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, и чтим образ Твой святый, от негоже источаеши исцеления всем, с верою к Тебе притекающим.

Молитва перед иконой Божьей Матери «Всецарица»

Один из прекраснейших образов Божьей Матери — «Всецарица» -является, зачастую, последней надеждой тех, кого поразила одна из неизлечимых, страшных болезней нашего века – онкология. Молитва Всецарице приносится самим больным и его близкими людьми, как призыв к Небесным силам о здравии и даровании возможности в земной жизни стать лучше и праведнее.

 1. История иконы «Всецарица»
 2. В чем помогают молитвы перед иконой «Всецарица»?
 3. Тексты молитв
 4. Тропарь, глас 4
 5. Молитва

История иконы «Всецарица»

Чудотворная икона, которая по-гречески именуется «Пантанасса», а по-русски «Всецарица», была написана в 17 веке. Она была благословением одного из афонских старцев, Иосифа Исихаста, своим ученикам. Икона долгое время находилась в схимах, где обитала братия Иосифа, но затем была перенесена в Ватопедский монастырь. По сей день она находится на Святой горе Афон.

В Афонском монастыре — этом оплоте православия — сосредоточены не только надежды на исцеление больных раком, но и надежды всего человечества. Ведь монахи Афонского монастыря день и ночь молятся о спасении нашего мира.

Впервые чудеса эта икона явила в храме таким образом: к ней подошел некий юноша и хотел прикоснуться к лику Богородицы, но тот вдруг осветился ярким светом, и неведомая сила отбросила юношу на землю. Он вскочил и в испуге рассказал подошедшим монахам, что занимался колдовством, а на иконе хотел проверить свое чародейство. Но Пантанасса не дала свершиться святотатству. И юноша оставил свое занятие, поняв, что болен, порабощен грехом, а также, что сила Божья гораздо сильнее его дьявольского занятия.

С тех пор у этого образа стали совершаться чудеса исцеления, в том числе, безнадежно больных.

В России находится список с этой иконы, который был привезен с Афона в 1995 году и размещен в детском онкологическом центре на Каширском шоссе. Много чудесных исцелений произошло благодаря заступничеству Богородицы.

На иконе Мария изображена сидящей на троне в красном одеянии, держащая на руках Богомладенца со свитком в левой руке и благословляющей десницею. Трон символизирует всю вселенную, правой рукой Пантанасса указывает на своего Сына, как на спасителя всего человечества. За троном изображены два ангела, которые крыльями осеняют Мать и младенца и с благоговением смотрят на них.

В чем помогают молитвы перед иконой «Всецарица»?

Когда приносится молитва Всецарице об исцелении больного, то произносятся слова о том, что «желанием теплым» получить благодать охвачены просящие исцеления. Это значит, что вера должна быть всеобъемлющей, а желание исцелиться – сильнейшим из всех желаний.

Читать молитвы и каноны перед иконой «Всецарица» – значит отдать себя в руки Богоматери, надеяться на ее покровительство и чудодейственную силу. Но при этом нельзя забывать и том, что следует очистить свою душу от грехов, иметь твердое намерение в случае исцеления начать новую, безгрешную жизнь, наполненную любовью и раскаянием. Ведь молитва Божьей Матери «Всецарица» (Пантанасса) содержит просьбу, прежде всего, об исцелении души, а только потом – тела.

В Москве образу Пресвятой Богородицы «Всецарица» можно поклониться в Алексеевском монастыре. Именно там, в храме Всех Святых перед ней служатся молебны о здравии и все, кто нуждается в помощи, могут посетить этот храм. Также это можно сделать в Новоспасском монастыре и в храме святой мученицы Татьяны при МГУ.

Тексты молитв

Тропарь, глас 4

О́бразом радостотво́рным честны́я Всецари́цы,/ жела́нием те́плым взыска́ющих благода́ти Твоея́ спаси́, Влады́чице,/ изба́ви от обстоя́ний к Тебе́ прибега́ющих;/ от вся́кия напа́сти огради́ ста́до Твое́,// к заступле́нию Твоему́ взыва́ющее при́сно.

Перевод: Почитаемым образом «Всецарица», дарующим радость, всех с горячим желанием ищущих Твоей благодати спаси, Владычица, и избавь от бедствий к Тебе обращающихся, от всяких напастей огради стадо Твое, к защите Твоей всегда взывающее.

Молитва

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, чудесная Богородица Пантанасса, Всецарица! Я недостоин того, чтобы Ты вошла под кров мой, но как милосердная Матерь милостивого Бога, скажи слово, чтобы исцелилась душа моя и укрепилось болеющее тело мое. Ибо у Тебя сила непобедимая и не окажется слабым ни одно твое слово, о Всецарица! Ты упроси за меня, Ты за меня умоли, да прославляю преславное имя Твое всегда, сейчас и в бесконечные веки. Аминь.

LiveInternetLiveInternet

 • Регистрация
 • Вход

Музыка

Рубрики

 • ИГРУШКИ (6305)
 • Глазки, носики, волосы и . (380)
 • Тильда (358)
 • Мебель и аксессуары для игрушек (218)
 • Скульптурно-текстильная техника (103)
 • Игрушки из носков и перчаток (69)
 • Вальдорфская кукла (19)
 • Мотанки (14)
 • Вязанная игрушка (1900)
 • Текстильная и мягкая игрушка (2798)
 • Развивающие игрушки (115)
 • Обрядовые куклы и домовички (129)
 • Игрушки из разных материалов (259)
 • Одежда и обувь для игрушек (369)
 • Авторские игрушки — красота — любуемся (193)
 • ИГРУШКИ 2 (4770)
 • Ёлки и Ёлочные игрушки (552)
 • Зайцы, кролики (349)
 • Мишки (280)
 • Кошки, котята (248)
 • Птички (237)
 • Ангелочки (189)
 • Дракончики (176)
 • Снеговики (161)
 • Овечки, козы, барашки (151)
 • Лошадки, пони и ослики (151)
 • Деды Морозы и Санта Клаусы (124)
 • Гномы, репликоны, эльфы (119)
 • Собачки, пёсики (105)
 • Казявки и букашечки (97)
 • Домики (96)
 • Предметы и прочее (95)
 • Жирафчики, лоси, олени (88)
 • Слоники. Носороги. Бегемоты (82)
 • Змейки и удавчики (75)
 • Крыски и мышки (60)
 • Обезьянки (50)
 • Ёжики (36)
 • Рыбки и . (35)
 • Коровки и бычки (32)
 • Черепахи, крокодилы, ящерицы (30)
 • Лягушки (25)
 • Поросята и кабанчики (24)
 • Лисички (22)
 • Тигры и львы (20)
 • Техника (8)
 • Волки (8)
 • Белочки (4)
 • Куклы (1320)
 • РУКОДЕЛОЧКА (2712)
 • Всяко разно (412)
 • Панно (281)
 • Деревья, топиарии (221)
 • Сумки (161)
 • Из пластиковых бутылок, ложек и вилок (138)
 • Игольницы (127)
 • Из НИТОК, ДЖУТА, КАНАТА, МЕШКОВИНЫ (114)
 • Мебель и . (103)
 • Из капрона (85)
 • Часы (81)
 • Из кофейных зерен (77)
 • Свечи и подсвечники (75)
 • Светильники (73)
 • Из гипса и алебастра (69)
 • Изделия из кожи (66)
 • Бабочки (60)
 • Из природных материалов и Скелетирование листьев (58)
 • Рамочки для фото (50)
 • Изделия из ракушек (44)
 • Из макорон и круп (38)
 • Из пуговиц (36)
 • CD диски (31)
 • Из яичной скорлупы (30)
 • эпоксидка ультрофиолетовая смола (26)
 • Ключницы (23)
 • Из сгоревших лампочек (23)
 • Из строительной пены (20)
 • Из полиэтиленовых пакетов (15)
 • Из прищепоки винных пробок (13)
 • Соломка (11)
 • Саше (11)
 • Мазаика (7)
 • Из молнии (5)
 • Из жестяных баночек (4)
 • Из силикона (4)
 • Из перьев (3)
 • Из салфеток для уборки (3)
 • Из пластинок (2)
 • ВЯЗАНИЕ (2378)
 • Для женщиин (610)
 • Для деток (480)
 • Шапочки и шарфики и шали (413)
 • Способы и техники вязания (304)
 • Мотивы и .. (263)
 • Цветы (184)
 • Пинетки (169)
 • Носки и тапочки (84)
 • Салфетки (46)
 • Пледы (31)
 • Для мужчин (30)
 • Вязание на вилке (16)
 • Варежки, перчатки, митенки (10)
 • КУЛИНАРИЯ (2317)
 • Сладкая выпечка (580)
 • Выпечка (371)
 • Мясо (271)
 • Сладости (216)
 • Салаты (212)
 • Оформление блюд (176)
 • Закуски (168)
 • Заготовки на зиму (145)
 • Рыба (104)
 • Соусы (55)
 • Напитки (51)
 • Вторые блюда (43)
 • Запеканки (39)
 • Рулеты (33)
 • Пицца (25)
 • Сыр и брынза (18)
 • Шашлык, гриль (14)
 • Грибы (13)
 • Блюда из яиц (13)
 • Сало (10)
 • Первые блюда (7)
 • Постные блюда (5)
 • Паштеты (4)
 • ПРАЗДНИКИ (2006)
 • Новый год (1209)
 • Пасха (360)
 • День святого Валентина (189)
 • Веночки — рождественские, осенние и т.д. (94)
 • Свадьба (84)
 • Новорожденному (63)
 • Хэллоуин (31)
 • 8 марта (16)
 • 23 февраля (16)
 • ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ (1579)
 • др. изделия (529)
 • Цветы (298)
 • Открытки (245)
 • Квиллинг (177)
 • Папье-маше (146)
 • Из картона (93)
 • Блакноты и книги (83)
 • Оригами, кусудама (77)
 • Пергамо (29)
 • ДЕКУПАЖ И . (1509)
 • Изображения (877)
 • М/К (274)
 • ДЕКОРИРОВАНИЕ (1421)
 • Декор бутылок (393)
 • Секреты и советы (386)
 • Декор тарелок и кружек и прочей посуды (322)
 • Декор цветочных горшков (101)
 • Декор мебели (55)
 • Миниатюры (46)
 • Маски карнавальные (27)
 • Насыпушки (5)
 • ВЫШИВКА (1212)
 • Схемы для вышивки КРЕСТИКОМ (1071)
 • Вышивка гладью (38)
 • Бескорню (35)
 • Альбом узоров (27)
 • ЛЕПКА (1143)
 • Полимерная глина (711)
 • Холодный фарфор (437)
 • Соленое тесто (349)
 • ЛЕНТЫ, ТЕСЬМА, ТКАНЬ, БАНТЫ (1127)
 • Цветы из лент и ткани (502)
 • Канзаши (368)
 • Вышивка лентами (223)
 • Банты (107)
 • Артишок (31)
 • ШИТЬЁ (869)
 • Пэчворк (293)
 • Одежда (160)
 • Шторы (25)
 • Квилтовое рисование на ткани (9)
 • ФЛОРИСТИКА (844)
 • БИСЕР, БУСИНЫ (814)
 • Украшения (437)
 • Цветы (185)
 • Игрушки (130)
 • Деревья из бисера (102)
 • Вышивка (28)
 • ЗДОРОВЬЕ (808)
 • Рецепты здоровья (477)
 • Косметика (208)
 • Фитнесс (61)
 • Фитотерапия (51)
 • Рецепты похудения (27)
 • Эфирные масла — целебные ароматы (25)
 • Массаж (16)
 • Духи (4)
 • РОСПИСЬ , РИСОВАНИЕ (644)
 • Трафареты и шаблоны (346)
 • «Point-to-Point» роспись контурами (45)
 • Витражи (26)
 • КОРОБОЧКИ, ШКАТУЛОЧКИ . (638)
 • ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТ (558)
 • БУСЫ из газет (3)
 • ВАЛЯНИЕ ШЕРСТИ ( фильцевание ) (548)
 • Игрушки (303)
 • изделия (176)
 • цветы (73)
 • ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРАСОТЫ И ПОЛЬЗЫ В ВАШЕМ ДОМЕ (512)
 • Изделия для кухни (262)
 • Для дома (233)
 • Домашня химия для ванны и кухни и т. д. (81)
 • РАЗНОЕ (443)
 • юмор (128)
 • Котоматрица (124)
 • ДЛЯ ДЕТЕЙ (371)
 • прически (11)
 • ПОДАРОК ИЗ КОНФЕТ (350)
 • Оформление подарка (101)
 • Идеи (24)
 • РАСТЕНИЯ — ПОЛЬЗА И УХОД (320)
 • Полезности для приусадебного участка (119)
 • Борьба с вредителями (14)
 • БИЖУТЕРИЯ (316)
 • Заколки и . для волос (121)
 • ОРАКУЛ (297)
 • гороскопы, толкованя имен . (98)
 • Эзотерика (58)
 • Исцеляющие картинки (35)
 • Психология (30)
 • Заговоры (24)
 • фэн-шуй (18)
 • Приманиваем деньги (17)
 • Нумирология (16)
 • ПОДУШКИ (279)
 • ФЕТР (190)
 • ПОЛЕЗНОСТИ ДЛЯ ХОМЯЧЬИХ ЗАПАСОВ :) (181)
 • Бирки (35)
 • фото-шоп (174)
 • МЫЛОВАРЕНИЕ (147)
 • Бомбочки для ванной (16)
 • ПОЛЕЗНОСТИ ДЛЯ ДНЕВНИКА (142)
 • МУЗЫКА (125)
 • БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА (106)
 • ПРОГРАММЫ И ПОЛЕЗНОСТИ ДЛЯ ПК (80)
 • БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ (76)
 • МАКРАМЕ (53)
 • ПЕРЕДЕЛКИ (51)
 • БАТИК (41)
 • СТИХИ (17)
 • КОВРИКИ (15)
 • МОИ ХВАСТУШКИ (8)
Читайте также  Татарские молитвы азан

Радио в блоге

[Этот ролик находится на заблокированном домене]
Добавить плеер себе
© Накукрыскин

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Постоянные читатели

Статистика

Молитва пред иконою «ВСЕЦАРИЦА» об исцелении и об облегчении мук онкологических больных.

Молитва пред иконою «ВСЕЦАРИЦА» об исцелении и об облегчении мук онкологических больных.


Молитва пред иконою «Всецарица»
именуемою Пантанасса (15 / 28 августа):

Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси! Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь.

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненно ю Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилости вая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача, Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Всецарица (Пантанасса), Чудотворная Икона
В XVII в. была прославлена в Греции. В настоящее время она находится в соборе обители Ватопеди на Афоне. Икона Божией Матери «Всецарица» имеет особое свойство и Божье дарование исцелять раковую болезнь после молитвы (Акафиста), которую поют Богородице Пантанассе. Согласно рассказам старцев обители, первым показателем того, что икона имеет особое дарование, стало следующее событие. Однажды молодой человек вошел в собор и направился поклониться иконе Божией Матери. Вдруг лик Богородицы блеснул, и какая-то невидимая сила бросила юношу на землю. Когда же он пришел в себя, то со слезами на глазах исповедался отцам в раскаянии, что жил далеко от Бога и занимался магией. Чудотворное вмешательство Богородицы убедило молодого человека изменить свою жизнь и стать благочестивым. Само имя иконы — Все-госпожа, Bсe-повелительница — говорит об особой всеобъемлющей силе образа. Впервые явив свою чудотворную силу против волшебных чар — а ведь волхование, увлечение магией и прочими оккультными «науками» распространилось по христианскому миру подобно раковой опухоли, — Всецарица имеет благодать исцелять страшнейшую из болезней современного человечества. Списки с чудотворной иконы ныне есть в Алексеевском и Новоспасском монастырях и в Детском онкологическом центре в Москве.

источник: http://mirslovarei.com/content_his/vsecarica-panta. chudotvornaja-ikona-46319.html

. в уже далеком 1992 году у моей подруги заболел 12-летний сын. Заболел внезапно, остро и тяжело. Перекрыло мочеточник. И Сашеньку ночью срочно доставили в больницу. Там сонный и недовольный уролог после осмотра, уходя, прямо в лицо матери бросил, что мол зря разбудили его врачебное величество — у сына опухоль и жить ему осталось месяца три, не больше. (До сих пор спокойно не могу слышать фамилию этого еще практикующего «врача» и на прием к нему никогда не пойду).
А мать делала все, что только могла, чтобы спасти сына. Все поездки и походы по храмам привели ее к одной главной молитве об избавлении от болезни и об избавлении от мук болящего —

это молитва, которую читает сам больной 40 дней подряд перед иконой Божией Матери Всецарицы Пантанасса.

В церкви говорят, что можно (если больной совсем бессилен) читать близким за него, заменяя местоимения первого лица «я» на имя раба Божьего (рабы Божией).

. а Сашенька прожил еще 6 лет и тихо ушел — так же внезапно, как и заболел, в течение одной ночи.

Сейчас больны мои сестра и лучшая подруга детства.
Надеюсь и верую, что эта молитва поможет ныне болящим.
И еще:

Молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы «Всецарица»

Появилась возможность помолиться Богородице перед иконой «Всецарица»? Хорошая новость – просить у Девы Марии перед подобным образом можно о многом. Лик позволяет быстро и просто побороть тягу к никотину, алкоголю, наркотикам. Он эффективен, как инструмент защиты от колдовских сил, укрепления веры в Господа, надежды на удачный исход всех начатых важных дел.

Активно используют «Всецарицу» и люди, страдающие от онкологических заболеваний. Молятся перед иконой сосредоточено, вдумчиво произнося каждое слово, стараясь пропустить его через сердце, чтобы обращение к Богоматери было максимально искренним.

Молитва первая

Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною,

призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих!

Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором.

Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди.

Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися.

Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества!

Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй.

Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице!

Ум и руки врачующих нас благослови;

да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего.

Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице!

Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение,

да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

Молитва вторая

Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице!

Несмь достоин, да внидеши под кров мой!

Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое.

Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице!

Ты за мя упроси!

Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки.

Дева Мария – мать Иисуса Христа. В Священном писании о ее земном существовании написано мало, но все упоминания объемные.

Родители Богородицы — святые Иоаким и Анна. Они долго не могли зачать ребенка, и на протяжении многих лет просили его у Всевышнего. Их просьба была услышана. Рождество Богородицы празднуют 8/21 сентября.

Богородицу в возрасте трех лет отдали на служение и воспитание в церковь. Там девочка росла и воспитывалась в течении 3-х лет. Она была обычным человеком, которому прекрасно известны тяготы людей. Именно поэтому и была избранной.

Дева Мария твердо верила и знала, что Ей предстоит испытать сильное горе – трагическую смерть Сына (Господа Бога). Она знала, что Его земная жизнь закончится трагически.

Во всем мире насчитывается примерно 800 икон Девы Марии: «Скоропослушница», «Феодоровская», «Нечаянная радость», «Тихвинская», «Владимирская», «Покров Пресвятой Богородицы», «Донская», «Успение Пресвятой Богородицы», «Всех скорбящих Радость», «Неупиваемая чаша», «Казанская», «Одигитрия Смоленского», «Знамение Пресвятой Богородицы», «Иверская», «Божья Матерь Умиление», «Всецарица», «Неувядаемый Цвет», «Избавительница от бед» и другие. Каждая икона имеет свое предназначение.

Богоматерь просят о многом: примирении враждующих, здоровье и исцелении, помощи и защите, прощении грехов, о помощи в работе, о помощи в родах, даровании детей, от пожаров и бедствий, от пьянства, душевной стабильности, от злых людей и врагов, о помощи в замужестве и любви и так далее.

Несколько рекомендаций о том, как молиться Богородице:

 1. Молитесь искреннее и с благой целью. Молитва должна исходить от сердца.
 2. Не забудьте поблагодарить Матерь Божью. Часто мы просим помощи, но забываем о благодарности.
 3. Хорошо, если вы будете молиться перед ликом святой.
 4. Молитесь регулярно. Начните день с молитвы.
 5. Не молитесь на автомате. Делайте это вдумчиво и с осознанием того, о чем идет речь в молитве.

Богоматерь стала небесной Матерью каждому верующему. Все, кто обращался к Ней искренне, знают это.

Молитва Всецарице

 • Описание иконы Божьей Матери «Всецарица»
  • Молитва «Всецарице» при онкологии – как правильно просить
  • Акафист «Всецарице» и молитва от рака, текст
  • Молитва Всецарице при онкологии за больного родственника
 • Можно ли молить Всецарицу об исцелении других болезней?
 • Всецарица Пантанасса, молитва об исцелении

В православии существует традиция возносить молитвы, направленные на конкретный посыл (исцеление, содействие в работе, помощь в личной жизни), отдельным святым или иконам. И хотя такая практика распространена повсеместно, правильнее молиться с верой в единую высшую силу. Но, в минуты глубокого отчаяния все способы, как говорится, хороши. Если речь идет об онкологии, понять страждущего можно. Вознося мольбу о своем здравии либо исцелении для близкого человека, он обращается к любым святым или образам. Чаще всего выбор падает на икону Божьей Матери «Всецарица».

Описание иконы Божьей Матери «Всецарица»

Образ Богоматери, запечатленный на иконе «Всецарица», согласно убеждениям верующих, обладает чудотворной силой для борьбы с онкологическими заболеваниями. На изображении можно увидеть Богородицу в красном нарядном одеянии. Она держит своего сына левой рукой, а правой указывает в его сторону, обозначая его роль как спасителя человечества. На заднем фоне изображены ангелы. Историки сообщают, что датой написания иконы является XVII век. «Пантанасса» (что обозначает «Всецарица») находилась во владении Ватопедского монастаря, для которого ее написали.

За время нахождения иконы в храме не раз случались святые чудеса. Грешники, посещавшие ее, рассказывали с религиозным трепетом об огненном свечении, исходившим от образа, после чего они навсегда отрекались от прошлой жизни и принимали веру. Спустя время иконе начали приписывать целебное воздействие. Сообщалось о случаях излечения самых тяжелых заболеваний, включая рак. После этого «Всецарица» стала объектом списков.

Смотрите еще.

В современной истории наиболее известный эпизод с иконой зафиксирован в 1995 году, когда ее установили в московском детском онкоцентре (Каширское шоссе). Ходили слухи о том, что у многих пациентов наступило улучшение. Вскоре икона замироточила, и с этих пор в ее чудесную мощь окончательно уверовала большая часть православных прихожан.

Списки иконы «Всецарица» находятся во многих храмах страны. У образа просят излечение от раковых опухолей, но также молятся об избавлении от алкоголизма, наркотической зависимости, просят навести защиту от чернокнижников и заговоров. Но главной остается молитва от рака.

Молитва «Всецарице» при онкологии – как правильно просить

Известие о наличии онкозаболевания всегда становится шоком. Справиться с ним трудно, но сдаваться нельзя, иначе недуг будет развиваться быстрее. Первостепенная помощь больному оказывается в медицинском учреждении. Чтобы вывести его из депрессии, нужно обратиться за консультацией к психологу или психотерапевту. Однако восстановить душевное равновесие без собственных действий будет сложно. В минуты, когда все валится из рук и сражаться уже нет сил, вспомните о молитве и прочитайте ее.

Обращение к Божьей Матери «Пантанассе» должно сопровождаться рядом шагов:

 • Пойдите в храм, исповедуйтесь и попросите духовное лицо о молении за ваше здравие либо излечение родственника/друга;
 • Зажгите свечу во славие Богоматери перед иконой «Всецарица», произнесите молитву;
 • По возможности посещайте церковь как можно чаще;
 • Если ситуация или здоровье не позволяют, повесьте изображение «Пантанассы» в спальне и совершайте молитву утром и вечером.

ВНИМАНИЕ: процесс лечения любого онкологического заболевания должен проходить только под медицинским контролем! Если у вас или близкого человека обнаружены симптомы либо есть подозрение на наличие опухоли (доброкачественной или злокачественной), немедленно обратитесь к врачу. Использование молитв не может считаться панацеей и основным методом лечения.

Акафист «Всецарице» и молитва от рака, текст

Просьба об излечении должна идти от души, из самого сердца. Свои желания необходимо осмыслить и четко представить положительный результат. Болезнь – тяжелое испытание, но если есть хоть минимальный шанс ее преодолеть, упускать его нельзя. Обычно при вознесении молитвы к Пантанассе облегчение наступает даже у тех, кто не относит себя к сопричастным с верой. Но если просьба искренна, а произносящий ее вдумывается в смысл слов, а не просто частит зазубренный текст, помощь придет. Обычно молитва Всецарице при онкологии на русском языке вычитывается после акафиста, содержащего 13 кондаков и 12 икосов (полный текст скачать тут). Мы представим версию в церковнославянском стиле:

«О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю принесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, Терпе́нием и Осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отча́яния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия лю́ди Твоя́, о всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́; да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненнеи исцеле́ния и врачбы́, Ра́досте скорбя́щих, в печа́лех Утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Всецарице при онкологии за больного родственника

Если жестокое заболевание сразило близкого человека, молитва Всецарице от рака поможет, но подход при чтении несколько меняется. Лучше, чтобы о здравии больного просило несколько человек сразу – это молитва по соглашению. Они должны исповедаться в храме и поставить свечку за здоровье того, кто нуждается в помощи свыше. Молитвословие будет действенным, если у вас есть духовная связь с человеком, за которого оно произносится. Поэтому участвовать в молении по соглашению могут не только кровные родственники, но и ближайшие друзья.

Читать с листа не следует, постарайтесь выучить текст наизусть. Также нужно осознавать, что исцеление от онкологии – сложный процесс со множеством трудных препятствий, и ждать чуда на следующий день после проведения моления не стоит. Но чем сильнее вера, тем скорее она приблизит выздоровление. Молитву для больного можно заказать, и ее прочитают во время Литургии.

Можно ли молить Всецарицу об исцелении других болезней?

Считается, что икона «Всецарица» и молитва от рака связаны неразрывно. Но у образа можно просить и помощи тем, кто страдает от иных заболеваний. В первую очередь, к Богоматери обращаются родственники людей, страдающих алкогольной зависимостью и пристрастием к наркотическим веществам. В последнее время участились случаи обращений при лудомании – игровой зависимости. Молитва Всецарице помогает при бесплодии или невозможности забеременеть в течение долгого времени. Однако у всех подобных проблем изначальное решение должно искаться в специализированных медицинских учреждениях. Молитва – это способ справиться с душевными травмами, причиненными недугом.

Всецарица Пантанасса, молитва об исцелении

Магическая сила может быть оружием, направленным во благо или во вред. Если вам пришлось стать жертвой второго варианта, то нельзя отбрасывать вариант наведения порчи. Негативная энергетика целится по наиболее уязвимым местам, нередко это проявляется в виде появления у человека, подвергнутого порче, тяжелого онкологического заболевания. Икона Божьей Матери «Всецарица» поможет избавиться от дурного воздействия, если читать ее ежедневно. Достаточно короткой версии:

«Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси! Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь».

Читая святые слова, сконцентрируйтесь на позитиве, представьте, как они настигают нужную цель и претворяют ее в реальность. Не держите обид, отпустите печаль и впустите в душу любовь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector