Рак желудка молитвы

Рак желудка молитвы

Рак желудка молитвы

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Уход за человеком в конце жизни

Время чтения: 5 мин.

Очень тяжело знать, что твой близкий уходит. Мы сопереживаем вашей ситуации и желаем вам сил и терпения.

Важно помнить, что последние дни и часы жизни — это время тишины, искренности и самых важных слов. Есть несколько вещей, которые помогут вам сохранить атмосферу спокойствия и любви в доме.

Какие именно, можно узнать в нашей памятке «Уход за человеком в конце жизни». Скачать ее в формате pdf вы можете здесь.

Общие рекомендации

Обязательно общайтесь:

 • спросите близкого, чего бы ему хотелось, исполняйте любые пожелания — вам потом будут важны такие воспоминания;
 • узнайте у человека, хочет ли он пообщаться с духовным представителем своей веры;
 • если у вас уже был откровенный разговор о смерти, то спросите у близкого пожелания по поводу похорон. Возможно, он захочет оставить распоряжения по своим вещам;
 • дайте человеку возможность проявить свои чувства;
 • не обвиняйте его ни в чем, наоборот — простите и попросите прощения;
 • не настаивайте ни на чем, не навязывайте своих убеждений;
 • не препятствуйте общению с маленькими детьми или внуками: это важно и детям, и уходящему;
 • избегайте неуместного оптимизма, слов «держись», «ты поправишься», «все будет хорошо»;
 • не бойтесь пауз и тишины: в молчании ваш близкий сам начнет говорить и скажет самое главное;
 • не оставляйте умирающего человека одного;
 • прислушайтесь к своим чувствам, поделитесь ими, пока у вас есть время;
 • не стесняйтесь говорить о своей любви;
 • говорите спокойно, постарайтесь не плакать и не кричать;
 • прикасайтесь к человеку, это усилит вашу связь.

Не забывайте проветривать комнату несколько раз в день, но не допускайте сквозняков. Важно поддерживать оптимальную температуру воздуха, потому что в конце жизни люди могут мерзнуть или сильно потеть. При необходимости используйте увлажнитель воздуха и включайте любимую музыку вашего близкого, имитацию звуков природы: шум моря или пение птиц.

Избегайте резких и громких звуков, яркого света, искусственной тишины (она может давить), суеты в доме.

Ухаживайте за телом больного:

 • до самого конца увлажняйте кремом и лосьоном руки, ноги, лицо;
 • особое внимание уделите интимной гигиене;
 • не проводите сложных манипуляций (мытье головы, ванна, душ);
 • одевайте больного в удобную, легкую и просторную одежду из натуральных тканей;
 • увлажняйте рот (искусственной слюной, кусочками льда, влажными ватными тампонами),
 • протирайте глаза;
 • смазывайте губы гигиенической помадой (без ароматизаторов).

Не вставляйте человеку зубные протезы — они могут причинять дискомфорт.

Последние часы жизни

Время смерти невозможно предсказать точно. Некоторые люди ставят себе целью дожить до важного события (дня рождения, семейного праздника) и умирают вскоре после него. Мы не знаем, когда произойдет смерть, но знаем, если она уже рядом.

Изменения, происходящие в последние часы и дни жизни:

Усталость, слабость

В последние дни/часы жизни человек практически перестает самостоятельно двигаться. Поэтому:

 • обеспечьте вашему близкому удобное положение в кровати, чуть приподняв изголовье;
 • оберегайте от излишнего беспокойства, не поворачивайте без необходимости. Проконсультируйтесь с врачом, можно ли прекратить поворачивать больного в кровати;
 • следите, чтобы голова больного не запрокидывалась.

Уменьшение потребности в пище и воде

Если ваш близкий перестал есть и пить, не пугайтесь, но знайте, что это может привести к отекам конечностей и сухости слизистых полости рта и глаз.

Большинство людей в конце жизни не испытывают голода и жажды. Это естественный процесс угасания. Тело засыпает.

Попробуйте понять, что из-за отсутствия питания переживаете и страдаете вы, а не больной. Желание накормить — проявление заботы и любви, но сейчас, возможно, вашему близкому этого не нужно. Человек имеет право на самостоятельные решения. Если он сжимает зубы, это говорит о его нежелании есть.

Нарушение глотания

Прекратите прием таблеток и кормление. В последние часы жизни не рекомендуется проводить отсасывание слизи и мокроты из полости рта и трахеи — это может привести к ненужному возбуждению больного. Лучше просто поверните его голову на бок.

Дыхательная недостаточность

Дыхание может стать поверхностным, частым, аритмичным или редким, с протяжным свистящим звуком на выдохе (последним у человека будет выдох, а не вдох). Если дыхание громкое, клокочущее, со свистом, поверьте: сейчас это тревожит вас, а не вашего близкого.

Незадолго до смерти человек дышит лишь верхней частью грудной клетки.

Будьте рядом с больным, держите его за руку, разговаривайте, баюкайте, как ребенка.

Недержание мочи и кала

Своевременно меняйте подгузники, пеленки и постельное белье, следите за интимной гигиеной.

Сразу после смерти наше тело расслабляется, и мы выпускаем остатки мочи и кала. Не пугайтесь. Это физиологический процесс.

Больной не моргает, глаза приоткрыты

Регулярно увлажняйте глаза офтальмологическим гелем или искусственной слезой.

Снижение уровня сознания

Человек может постоянно пребывать в полусне, забытьи, не реагировать на слова или прикосновения. Мы не знаем, что чувствует человек без сознания или в состоянии комы. Исходите из того, что он слышит вас. Поэтому:

 • общайтесь с ним;
 • не говорите о нем в третьем лице;
 • не обсуждайте при нем похороны и вопросы наследства;
 • не ссорьтесь в его присутствии;
 • прикасайтесь к нему;
 • шепчите на ухо;
 • ставьте любимую музыку.

Ухудшение речевой функции

 • заторможенный или неадекватный ответ;
 • отсутствие речи.

Проявите терпение, придумайте систему знаков, с помощью которой вы будете понимать друг друга. Задавайте вопросы, требующие односложного ответа: да, нет.

Терминальный делирий (бред)

 • спутанность сознания, возбуждение, беспокойство;
 • повторяющиеся движения, стон, вздохи.

Некоторые люди в конце жизни находятся в видимом беспокойном состоянии. Но поверьте, это больше тревожит вас, чем вашего близкого. Больной может не ощущать одышку, удушье и другие симптомы; его стоны, кряхтение и гримасы не всегда являются признаками физической боли.

Находитесь рядом, держите его за руку, разговаривайте с ним.

Боль

 • гримаса, стон, нахмуренные брови, напряжение в мышцах шеи и плечевого пояса;
 • беспокойство.

Боль не всегда сопровождает умирание. Однако, если врач рекомендует прием сильнодействующих обезболивающих, не бойтесь применять их в конце жизни больного. Они не вызовут привыкания и не будут способствовать приближению смерти, но смогут облегчить состояние вашего близкого.

Редкие, неожиданные симптомы

 • всплеск энергии перед самой смертью;
 • резкие вдохи, удушье;
 • резкое ухудшение состояния.

Ухудшение состояние может произойти внезапно, но все же можно заранее обговорить с вашим близким и его лечащим врачом свои действия в случае, если случилась пневмония, начались судороги, отек легких или отек головного мозга.

 • вызов скорой и последующая госпитализация/реанимация (лучше избегать лишних перемещений в предсмертном состоянии);
 • вызов врача и/или патронажной сестры;
 • прекращение активных действий и просто пребывание рядом;
 • приглашение семьи и близких для прощания;
 • если вы живете в Москве, можно позвонить в Координационный центр по паллиативной помощи для получения консультации: 8 (499) 940-19-48.

При приближении смерти может меняться цвет ногтей, кисти и стопы становятся холоднее, обостряются черты лица. Также на лице может проявиться светлый, белый носогубный треугольник.

Иногда человек не умирает, словно бы ожидая разрешения от близких. Важно отпустить его и дать ему умереть в спокойной обстановке.

Скажите самое важное: Прости меня. Я прощаю тебя. Я люблю тебя. Благодарю тебя. Прощай.

Чтобы лучше понять своего близкого и его потребности в этот период, задайте себе вопросы:

 • Что самое важное было бы для вас в конце жизни? (например, получать хороший медицинский уход, иметь возможность попрощаться со своими близкими, привести в порядок свои дела).
 • Есть ли в вашей семье какие-либо разногласия, которые могут беспокоить вашего близкого? Возможно, стоит заранее побеспокоиться о завещании.
 • Есть ли кто-то (человек, животное), кого ваш близкий хотел бы увидеть перед смертью? Какие дела он хотел бы завершить? Какие мысли тяготят его и не дают покоя?
 • Понимаете ли вы последнюю волю вашего близкого? (кого, по его мнению, надо пригласить на похороны, хочет ли он быть кремирован или похоронен, хочет ли он совершения религиозных обрядов).

Не забывайте заботиться и о себе в это непростой период. Если вам необходима психологическая помощь, обратитесь на Горячую линию помощи неизлечимо больным людям 8 (800) 700-84-36 (круглосуточно, бесплатно).

Вам может быть интересно:

«Оставьте меня в покое, но не оставляйте меня одного». Если ваш близкий уходит дома — как вы можете ему помочь.

Реанимация. Может ли она помочь? Что надо знать о реанимации и состоянии человека в терминальной стадии болезни, чтобы принять правильное решение в конце жизни близкого.

Духовное завещание: как передать близким свой опыт. О практике написания писем, в которых человек может подытожить свою жизнь, дать напутствие и поделиться уроками с теми, кто останется после его ухода.

Горе ожидания абсолютно естественно. Перевод норвежской статьи о том, что переживания грядущей разлуки с близким, когда он еще жив, но тяжело болен, — нормальное состояние психики.

Молитва при раке желудка

Молитва при раке желудка

На утренней заре прочесть молитву на воду, а перед сном выпить ее.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Ты, рак, уймись;

ты, рак, снимись; ты, рак откатись. Один рак кусает, другой рак щиплет, третий рак клешнями хватает, а четвертый рак раба Божиего (имя) навсегда оставляет.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь».

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Венера в Раке

Венера в Раке Венера в знаке Рака считается слабо отрицательной. Понимать это следует так: хозяин гороскопа с таким положением Венеры имеет определенные сложности, связанные с функцией этой планеты, но эти сложности приносят больше вреда ему самому, нежели

Марс в Раке

Марс в Раке Положение Марса в Раке весьма слабое. Это не способствует гармоничности построения отношений человеком, у которого Марс попадает в знак Рака. Такая позиция может сделать человека эмоционально несчастным или эмоционально раздражительным, которому приходится

Сбор при раке желудка и поджелудочной железы

Сбор при раке желудка и поджелудочной железы 1 ч. травы чистотела;2 ч. листьев и кореньев подорожника;1 ч. сушеницы болотной;1 ч. белозера болотного;1 ч. сизого подступеня;1 ч. травы мокрицы;1 ч. золототысячника.Весь сбор измельчают на кофемолке. Бабушка обычно перетирала этот

Луна в Раке

Луна в Раке Рак – это естественный дом Луны, в этом знаке она чувствует себя наиболее комфортно. Луна в Раке позволяет раскрыть самые лучшие лунные качества человека.Основные характеристики Луны в Раке – эмоциональность, восприимчивость, мягкость, уступчивость,

Луна в Раке

Луна в Раке Человек с Луной в Раке романтичен, впечатлителен, мягок, предан друзьям, в любовных отношениях постоянен. Умеет быть очень внимательным и заботливым, искренним, радушным, душевным, сентиментальным, чутким, великодушным. Ради друзей и любимых он способен на

Луна в Раке

Луна в Раке Активная энергия, которой заряжены все дни Рака, оказывает свое влияние на грудь, легкие, желудок, печень и желчный пузырь. В дни Рака наиболее уязвим желудок. На нем нельзя проводить операций, нельзя допускать лечебных воздействий – даже если вы отдаете

Луна в Раке

Луна в Раке Рак – один из самых плодородных знаков. Это лучшее время для посадки бахчевых, потому что посаженные в этом знаке растения имеют стебель средней высоты и свободно располагаются на земле. Рак относится к влажным знакам, поэтому растения в этот период с

Луна в Раке

Луна в Раке Преимущества и недостатки Такой аспект Луны наделяет человека чувственностью и эмоциональной восприимчивостью. Он романтичен, впечатлителен, мягок, предан друзьям, в любовных отношениях постоянен. Умеет быть очень внимательным и заботливым, искренним,

Луна в Раке.

Луна в Раке. Время неспешной стабильности. Идеально подходит для деятельности отлаженных предприятий, занятых монотонным производством. Неплохо также пойдут дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией. Инициированный вами в это время судебный процесс должен

Луна в Раке.

Луна в Раке. Положительные качества – чувствительность, эмоциональность, мягкость, терпеливость, уступчивость, верность.Отрицательные качества – пассивность, лень, боязливость, легкомыслие, ненадежность и непостоянство.Созвездие Рака – наиболее комфортабельное

Луна в Раке.

Луна в Раке. После стрижки в этот период волосы перестают слушаться, их сложно уложить вне зависимости от количества и качества использованного фиксатора. От стрижки во время нахождения Луны в созвездии Рака следует

Рецепт при раке желудка

Рецепт при раке желудка При раке желудка, да и при других онкозаболеваниях, хорошо помогает употребление настойки клоповника. Готовят настой из 10 частей водки и одной части травы клоповника. Настаивают 2 недели и принимают каплями (по 10 капель 3 раза в день).В моей практике

Сбор при раке желудка и поджелудочной железы

Сбор при раке желудка и поджелудочной железы 1 ч. травы чистотела 2 ч. листьев и кореньев подорожника 1 ч. сушеницы болотной 1 ч. белозера болотного 1 ч. сизого подступеня 1 ч. травы мокрицы 1 ч. золототысячника Весь сбор измельчают на кофемолке. Бабушка обычно перетирала

Черная Луна в Раке

Черная Луна в Раке Рак символизирует материнство, родовые традиции, родительский дом, семью. С ним связаны наследственные предрасположенности, бессознательные убеждения, впечатления детства. Его качества – восприимчивость, замкнутость. Черная Луна в Раке

Луна в Раке

Луна в Раке Такой аспект Луны наделяет человека чувственностью и эмоциональной восприимчивостью. Лунный Рак романтичен, впечатлителен, мягок, предан друзьям, в любовных отношениях постоянен. Он умеет быть очень внимательным и заботливым, искренним, радушным, душевным,

Луна в Раке

Луна в Раке В эти дни настроение неустойчивое, поэтому вам поможет близость к семье.Хорошо проводить уборку в доме, начинать ремонт.Обязательно поливать комнатные растения!Сила, главенствующая в эти дни, воздействует на грудную клетку, легкие, желудок, печень и желчный

Чем опасна вакцинация от коронавируса

Что известно о COVID-19?

Это РНК-содержащий вирус животного происхождения, относящийся к группе коронавирусов. Согласно данным ВОЗ, он передается от заболевшего человека через мелкие капли, которые выделяются при чихании и кашле из носа и рта. С момента заражения до появления первых симптомов проходит от 1 до 14 дней (в среднем – 7). Носитель вируса еще не знает о своей болезни, но в плане заражения уже представляет опасность для окружающих. По информации коронавирусной эпидемиологии, COVID-19 в 2-3 раза заразнее гриппа, но в 2-3 раза менее заразен, чем корь.

При легком течении болезни ее симптомы сходны с ОРВИ и заканчиваются выздоровлением через 14 дней без каких-либо дальнейших последствий. В тяжелых случаях COVID продолжается до 8 недель. Даже при отсутствии выраженных признаков заболевания у переболевших формируется иммунитет. Но учитывая, пусть и нечастые случаи повторного заражения, сохраняется он не слишком долго. Гораздо большим эффектом обладает вакцина.

Как действует вакцина?

Сегодня в мире используется несколько иммунопрепаратов, разработанных специалистами разных стран и прошедших необходимые клинические испытания. Все они предназначены для формирования иммунитета к возбудителю. После их введения иммунная система:

 • без труда распознает возбудителя инфекции;
 • начинает производить антитела – белки для борьбы с заболеванием;
 • «запоминает» возбудителя и, если он снова попадает в организм, быстро уничтожает его, не допуская развития болезни.

У человека, прошедшего вакцинацию, формируется стойкий иммунитет к COVID.

Опасна ли вакцинация?

Каждый человек реагирует на иммунопрепарат индивидуально. Поэтому даже самая качественная вакцина может вызвать побочные эффекты. Их появление на непродолжительное время – единственная опасность.

Чем опасна вакцинация от коронавируса:

 • незначительным повышением температуры;
 • головной болью, головокружением;
 • сбоем сердечного ритма;
 • кожными высыпаниями;
 • слабостью.

Эти неприятные симптомы исчезают в течение нескольких дней.

Тяжелые состояния после введения иммунопрепарата могут развиваться у людей, имеющих противопоказания. Нельзя проводить вакцинацию, если наблюдаются:

 • хронические патологии почек, сердечно-сосудистой системы (ССС), эндокринной системы;
 • болезни кроветворной системы;
 • аутоиммунные нарушения;
 • выраженные патологии центральной нервной системы (ЦНС);
 • аллергические реакции на ранее вводимые вакцины.

При этих патологиях прививка может спровоцировать обострение.

Также противопоказанием является возраст (младше 18 и старше 65 лет), беременность, недавно перенесенная тяжелая форма коронавирусной инфекции. У переболевших людей в первое время после выздоровления отмечается высокий уровень антител, а вакцина повысит его еще больше. Последствия могут проявиться бурной иммунной реакцией в форме цитокинового шторма.

Как уменьшить негативные проявления?

Снизить развитие побочных явлений поможет соблюдение всех рекомендаций врача. Чтобы уменьшить риск развития негативных симптомов после вакцинации, нужно:

 • внимательно следить за своим самочувствием;
 • как минимум за неделю до предполагаемой вакцинации избегать контактов с заболевшими;
 • за 2 дня до прививки пройти обследование и сдать кровь на антитела;
 • отказаться от иммуномодуляторов и иммуностимуляторов за 10 дней до введения вакцины;
 • предупредить перед постановкой вакцины о приёме препаратов, которые стимулируют иммунитет.

При отсутствии противопоказаний и соблюдении всех требований, риск побочных эффектов сводится к минимуму.

После прививки от коронавируса врачи советуют соблюдать щадящий режим и выпивать не менее 1,5 литров жидкости в день. При повышении температуры рекомендуется принять жаропонижающее средство. Если слабость не проходит в течение нескольких дней, появились аллергические реакции, нужно немедленно обратиться к доктору.

Когда будет массовая вакцинация?

Массовая вакцинация в США, Канаде и европейских странах началась еще в декабре прошлого года. В это же время стартовала она и в России. Но на начальном этапе мероприятие проводилось только для определенной категории лиц – молодых людей и тех, кто по роду своей профессиональной деятельности не может ограничить число контактов. Сегодня привиться от ковида можно в любом регионе страны.

Решение о вакцинации каждый человек принимает самостоятельно. Но те, кто отказывается от прививки, должны знать, что даже легкая форма COVID – это серьезный удар по организму. Также не стоит забывать о потере трудоспособности не менее, чем на 2 недели, и вероятности заражения членов семьи. После вакцинации эти риски значительно понижаются. Но даже вакцинированным людям необходимо носить маску и перчатки, чтобы на 100% уберечь себя от заражения COVID-19.

Молитвы от рака и об исцелении — Народные методы лечения рака

 • Народная медицина в лечении рака
 • Методики лечения рака. Меню раздела
 • Прополис в лечении рака
 • Лечение рака ядами
 • Лечение рака по Болотову
 • Народное лечение рака
 • Лечение рака травами и растениями
 • Альтернативная онкология
 • Старинные народные средства лечения рака и других заболеваний
 • Онкология
 • Онкологические заболевания
 • Советы онкологов больным раком
 • Статьи по онкологии
 • Статьи по общей онкологии
 • Новости медицины
 • Информация для больных раком
 • Лечение рака желудка и пищевода
 • Онкология. Диагностики, лечение и профилактики рака

ОБРАЩЕНИЕ К ИИСУСУ ХРИСТУ

«Земной наш Господь Иисус Христос, Наш Спаситель.
Помоги мне очистить душу свою.
Помоги избавиться от пороков земных.
Помоги укрепить плоть свою.
Я молю тебя о прощении
Всем душам моих близких,
Живущих на Небе и на Земле.
Я молю Тебя о прощении всем душам земным.
Я молю тебя послать нам свою благодать
И повести нас по пути Неба.
Я молю Тебя о здравии тела моего.
Тело мое мешает душе моей очиститься.
Помоги мне избавиться от хвори моей тяжкой.
Помоги мне выгнать тлен из телес моих.
Я буду верить, и идти за Тобою.
Славить Тебя
И беречь Душу свою.
Аминь.»

МОЛИТВА пред иконой Божией Матери «Всецарица»

О Пречистая Богомати, Всецарйце! Услыши многоболёзненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию принесённою, призри на чад Твоих, неисцёльными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилбма покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сугди, покрый нас много-целебным Твоим омофбром. Тамо, идёже надежда исчезает, не-сумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабею явися. Тамо, идёже мрак отчаяния в души вселйся, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утёши, нёмощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение дйруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всембщнаго Врача, Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненные исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получйвше, прославляем Живоначаль-ную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

МОЛИТВЫ ОТ РАКА

1. «Небесный ангел мой, прошу, храни меня!
В пустыне жизни, посторонних не виня,
Свечой горю, от лютой хвори таю,
И где душе найти спасение — не знаю.
Объятья чёрные мне бездна отворяет,
Отчаянно борюсь, но силы не хватает.
Спаситель светлый, предоставь своё крыло!
Дай опереться мне, коль так не повезло
Дай силу обрести! Надежда на тебя,
Пожалуйста, спаси и сохрани меня!»

2.Молитва от рака

«Господи! Боже милостивый! Да святится имя твое на небесах и на Земле, от края и до края Вселенной! Господи! Укрепи силы в противостоянии силам мрака, дабы не столько противостоять ему, но и очищать Землю- Матушку от сего мусора. Научи отделять благо от зла и пребывать в спокойствии и твёрдости духа, да достойно творить меж людей Волю Твою. Укрепи силу братьев и сестёр моих, — как близких, так и неведомых мне. Да узрят они истинную славу Твою и исполнится любви в сердце своём, и одолеют преграды тёмные в движении по Пути к Свету, да и протянут друг к другу руки свои и отдадут безмерно тепло души. Господи! Да свершится Воля Твоя! И пребудет на Земле Единый Народ, любящий матерь свою — Природу, воссоединенный с Тобой на Последний Завет Твой. Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.»

3. МОЛИТВА ОТ РАКА

«Во городе Веретене стоит престол. На нем сидит Марья с мечом и крестом сечёт рак!
Рак: колючий, могучий, гнетущий, растущий, огненный, жировой, внутренний, пахловый, водяной, ползучий, ядовитый, отравляющий, гниющий, кровавый, зернистый, зреющий, сербулящий, злаковый.
Матерь Божья! Ты всем помогаешь, всякие болезни утоляешь .Утоли болезни прочие рака и все его звания у раба Божьего (имя больного), Во имя Отца и Сына и Святого духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Утром : благослови, Господи, на деяния дня грядущего и да будет встречены трудности его, яко и подобает идущим под светом твоим. Вечером : Восполни, Господи, утраченные силы на благо, дабы уготовиться к встрече для будущего. Аминь.»

Молитва первая об исцелении болящего

Владыко, Вседержителю, святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженные, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя рек) немоществующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя рек), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Mолитва вторая об исцелении болящего

О, Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнею одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возрати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и примирные благая, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).
Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь.


Молитва вторая Всецарице.

«О, Пречистая Богомати, Всецарице ! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждующих,ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже лютые скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо , идеже мрак отчаяния в душе вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушные утеши, немощные укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о, Всемислостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего.
Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице!
Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалях Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь. «

Ещё одна молитва Всецарице

» О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице!
Несмь достоин да внидеши под кров мой! Но яко милостивого Бога
любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немоществующе тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изможет
у Тебе всяк глагол, о Всецарица ! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли. Да
прославляю преславное имя Твое всегда , и ныне и в безконечные веки.
Аминь. «

Ещё одна молитва Всецарице

» Образом радостворным чесныя Всецарицы,
желанием теплым взыскающих благодати Твоея спаси, Владычице,
избави от обстояний к Тебе прибегающих, от всякой напасти огради
стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее «.

Молитва Святителю Нектарию Эгинскому.

«О Святителю Нектарие, отче богомудрый ! Приими , блюстителю веры
православныя, исповедание устен людей христоименитых , собранных
днесь в храме благодатию Божиею, в тебе живущею. Весть бо достиже до предел Российских , яко ты , великий во святых угодниче Христов, во всех
концех вселенныя призывающим имя твое являешися и от раковыя болезни исцеление даруеши.
Слышахом об иерее, тебе тезоименитом и храм во имя твое созидавшем, со скорбными великими. Раковою убо язвою грудною поражен бе, крови на всяк день точащейся, и страждаше лютее ; дела же своего святаго не оставляше. Внезапну ты, святителю многомилостиве, с небес сшед, ему во храме предстал еси в видимом образе. Он же, непщуя тя собрата, едина от смертных бытии, прошаше молитв твоих и рече : » Боляй есмь вельми ,
обаче хощу святый олтарь наздати , да поне единожды святую литургию
вкупе с прихожаны совершу ; послеже и умерети готов есмь, смерть бо мя
не страшит.»
Ты же , отче, безплотен сый, слезами лице свое орошаше! и объем страдальца, лобызаше и , глаголя : » Не тужи, чадо мое, яко, болезнею испытан, здрав будеши. Вси убо о чудеси сем ведати имут». Он же , исцелен быв, абие разуме , с кем беседовавшее, тебе невидиму бывшу.
О , великий угодниче Христов Нектарие ! Храм оный свершен есть ныне и чудеса твои, аки море преизливающееся , умножишася ! Мы же познахом, яко молитве праведника должно поспешествуемой бытии усердием нашим к службе Божией и решимостию за Христа умирати, да здравии обрящемся.
Молят тя, отче праведный, болящая чада твоя : да свершается с нами воля Божия, благая, угодная и совершенная , не хотящи смерти грешнику,
но еже обратитися и живу бытии ему.
Ты же, провозвестниче воли Божией, исцели ны благодатным явлением своим , да велик будет Бог на небеси и на земле во веки веков ! Аминь.

Лучшие способы восстановить легкие после пневмонии

Основная цель врачей во время госпитализации — вылечить пневмонию до такой степени, чтобы вы стали достаточно сильными, чтобы продолжить выздоровление дома. Вас выпишут, когда температура, частота дыхания, частота сердечных сокращений, показания артериального давления и уровни кислорода в крови будут находиться в пределах нормы. Ваш аппетит и уровень концентрации также должны улучшиться.

Но возвращение домой не означает, что вы полностью исцелены. В ближайшее время вы, к сожалению, не будете участвовать ни в каких марафонах. Ваша функция легких может отличаться от той, что была до пневмонии. Но вы можете полностью восстановиться до того уровня активности, который был до постановки диагноза.

К сожалению, у многих людей, чьи легкие были повреждены пневмонией (особенно – коронавирусной), уровень активности может никогда не быть прежним.

Пневмония — серьезная инфекция, которая может повредить легочную ткань. Ваши легкие могут не расширяться полностью, когда вы дышите, или некоторая часть легочной ткани может быть необратимо повреждена. Это может повлиять на количество поступающего кислорода и количество углекислого газа, покидающего тело. Это может вызвать у вас чувство усталости, а иногда и одышку.

После пневмонии часто возникает мышечная слабость. Это может произойти и из-за отсутствия активности и возможного похудения.

Кроме того, люди, у которых есть дополнительные проблемы, такие как болезни легких или сердца, часто испытывают усиление симптомов этих состояний. В этих случаях вам также могут назначить домашний кислород.

Ваш врач даст инструкции, которым нужно следовать, чтобы постепенно приходить в себя уже дома. Это может быть прием лекарств, постепенное увеличение уровня физической активности и выполнение дыхательных упражнений.

Восстановление после коронавирусной пневмонии

Для многих пациентов с COVID-19 избавление от вируса — только половина победы. Многие до сих пор страдают от неприятных последствий, при которых вирус SARS-COV-2 поражает жизненно важные органы, особенно легкие.

Нарушения функции легких, пневмония, снижение насыщения крови кислородом и одышка, фиброз легких и хроническая легочная недостаточность — одно из самых серьезных повреждений, которые COVID-19 наносит легким. Люди с хроническими респираторными заболеваниями и ослабленным иммунитетом особенно страдают.

После COVID-19 часто возникает респираторный дистресс. Даже молодые и здоровые пациенты сообщают об ухудшении функции легких после восстановления, некоторым также требуются аппараты для кислородной поддержки и искусственной вентиляции, которые также могут нарушить качество жизни. Острые респираторные заболевания и снижение иммунитета могут сделать человека склонным к другим проблемам. Экологические факторы, такие как высокие уровни загрязнения воздуха, также усугубляют ситуацию.

Мы предлагаем вам список мер, которые необходимо соблюдать для защиты здоровья легких после COVID-19.

Регулярно выполняйте дыхательные упражнения

Одышка и затрудненный поток кислорода являются частыми симптомами инфекции, поскольку COVID-19 начинает атаковать легкие. Пациентов с COVID часто просят практиковать простые упражнения на глубокое дыхание и медитативные позы, которые могут помочь им лучше дышать и улучшить приток крови к легким и бронхам.

Диафрагмальное дыхание, глубокие дыхательные движения способствуют более глубокому вдоху и движению мышц в легких и груди. Глубокие вдохи в положении лежа на животе также могут помочь увеличить приток кислорода.

Пранаяма считается прекрасным упражнением для улучшения работы легких. Пациенты, страдающие проблемами дыхания и колебаниями уровня кислорода могут тренироваться с использованием респирометра, что также способствует улучшению здоровья легких.

Ешьте продукты, которые увеличивают объем легких

Хорошая диета, богатая витаминами и минералами, повышает иммунитет. Есть определенные продукты, которые выводят токсины и помогают легче дышать. Это простой способ улучшить здоровье легких в домашних условиях.

Следует избегать чрезмерного употребления переработанных и рафинированных продуктов, делать ставку на сезонные продукты, такие как: свекла, зеленый чай, черника, помидоры, орехи и семена, они увеличивают объем легких. Апельсины, лимоны и цитрусовые продукты тоже должны быть в изобилии. Чеснок и куркума — мощные продукты, богатые антиоксидантами, которые, как говорят, обладают противовирусными свойствами.

Обязательно употребляйте много продуктов, богатых омега-3, которые особенно полезны для контроля воспаления в легких и снижения риска других респираторных заболеваний.

Эксперты также рекомендуют людям следить за питательными веществами. Необходим отказ от диет, способствующих снижению веса, которые могут лишить вас необходимых питательных веществ на некоторое время после выздоровления.

Избегайте курения

Курение не только повышает риск заражения и передачи COVID, но и наносит непоправимый вред легким, которые и без того уязвимы. Курение и табак вызывают дополнительную нагрузку на ваши жизненно важные органы, увеличивают вероятность развития других легочных проблем и инфекций в долгосрочной перспективе.

Кардиотренировки могут улучшить дыхательную функцию

Любая деятельность, которая увеличивает ваше дыхание, — это хороший способ восстановить емкость и функцию легких, когда вы находитесь на пути к выздоровлению. Эксперты предлагают пациентам заниматься умеренными или быстрыми физическими упражнениями или спортом. Это может повысить частоту сердечных сокращений и улучшить кровоток.

Регулярно гуляйте (если это безопасно), выбирайте домашние тренировки и кардио упражнения, которые полезны для вашего респираторного здоровья. Асаны йоги также могут помочь восстановить функциональность и повысить иммунитет. Также могут помочь аэробные упражнения.

Не забывайте регулярно тренироваться, но сначала делайте это медленно. Спортсменам также рекомендуется начать восстановление с реабилитационных упражнений, которые приносят пользу здоровью легких, прежде чем переходить к другим быстрым и интенсивным движениям.

Избегайте воздействия загрязнений и дыма

Людям, которые только что вылечились от COVID-19 или у которых нарушена функция легких, следует избегать ненужного воздействия дыма, загрязненной окружающей среды и любой деятельности, которая может помешать функционированию дыхательной системы. Загрязнение может не только увеличить риск повторного заражения, но и подвергнуть вас воздействию канцерогенов и других потенциально опасных раздражителей, которые могут оседать в полостях легких и затруднять дыхание.

Если вам необходимо выйти, соблюдайте все необходимые меры предосторожности, примите лекарства и позаботьтесь о себе. Паровые ингаляции и методы детоксикации также могут оказаться полезными.

Читайте также  Молитва чтобы заболеть гриппом
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector