Православные молитвы от рака

Православные молитвы от рака

Православные молитвы от рака

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Выстраиваем защиту

От 23 700 рублей

Вы обращали внимание, что некоторые люди могут спокойно сидеть на сквозняке, гулять в мороз в легкой куртке, купаться в холодной реке, общаться с простуженными друзьями, и при этом – не заболевают? В то время как другие берегутся изо всех сил, носят в период эпидемий марлевые маски, кутаются в теплые свитеры и шерстяные носки, и всё равно не вылезают из простуд? С чем это связано? Все дело в иммунитете!

Наш иммунитет – это основной механизм защиты организма от вирусов и бактерий. Развитие иммунной системы в процессе эволюции и обусловило саму возможность существования человека. Иммунитет бывает врожденный и адаптивный (приобретенный).

Врожденный иммунитет — это способность организма распознавать и обезвреживать различные бактерии и вирусы по общим признакам. Как понятно из названия, это базовое свойство организма, которое он получает при рождении. Адаптивный иммунитет распознает более специфические, индивидуальные патогены, он формируется в процессе столкновения с ними, после болезней или прививок.

Признаки иммунного сбоя

 • частые ОРЗ
 • частые обострения хронический инфекционных заболеваний (тонзиллит, гайморит, бронхит, пиелонефрит, аднексит т. д.)
 • частые рецидивы герпетических высыпаний
 • гнойничковые поражения кожи
 • боли в суставах и мышцах
 • продолжительное повышение температуры или отсутствие температурной реакции при острых инфекционных заболеваниях
 • увеличение лимфатических узлов
 • плохое заживление ран
 • злокачественные новообразования
 • слабость
 • синдром хронической усталости

Иммунная система формируется у человека еще в утробе матери, и немало зависит от наследственности. Но и весьма значительную роль в работе иммунитета играет образ жизни. И если с наследственностью мы сделать ничего не можем, то укрепить иммунитет, выполняя определенные правила, — в наших силах!

Как укрепить иммунитет?

Закаливание

Закаливание – это, по сути, тренировка иммунной системы. Главный принцип закаливания: умеренность, постепенность и регулярность.

Начните с малого: больше гуляйте, чаще проветривайте квартиру, ходите по дому босиком, обтирайтесь смоченными прохладной водой губкой или полотенцем, умывайтесь прохладной водой. Потом можно переходить к более серьезным процедурам: обливанию холодной водой, контрастному душу. Контрастный душ, кстати, очень полезен и для тренировки сердечно-сосудистой системы, улучшения состояния кожи, профилактики целлюлита. Только не забывайте про осторожность и постепенность! Если у вас уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, предварительно проконсультируйтесь с вашим кардиологом.

Очень важна регулярность закаливающих процедур, отсутствие между ними больших перерывов.

Начинать закаливающие процедуры можно только, если вы полностью здоровы. В идеале – после консультации с врачом.

Питание

Для укрепления организма необходимо сбалансированное питание, богатое витаминами и микроэлементами. Для того чтобы вы получали все необходимые вещества и микроэлементы, питание должно быть максимально разнообразным. Ежедневно в рационе должны присутствовать все основные группы продуктов: молочные, крахмалистые, овощи, фрукты, источники сложных углеводов, белка и жиров. Сложные углеводы содержатся в крупах, макаронах, картофеле, хлебе с отрубями и в бездрожжевых хлебцах из цельного зерна. Они долго усваиваются, в отличие от простых углеводов, которые содержатся в сахаре, печенье, тортах и прочих сладостях. Также человеку необходимы неперевариваемые углеводы – клетчатка или пищевые волокна. Они создают ощущение сытости, и, кроме этого, полезны для пищеварения. Такие углеводы содержатся в овсянке, в хлебе из муки грубого помола.

Помимо этого нашему организму необходимы жиры, поскольку они помогают усваивать витамины А и Е. Если в организме недостаточное количество жиров, хуже выглядит кожа, страдает печень, перестают вырабатываться половые гормоны. Жиры бывают насыщенными и ненасыщенными. Последние лучше усваиваются, соответственно, они более полезны. Их хорошо получать из жирных сортов рыбы, авокадо, миндаля, оливкового масла. Разумеется, употребление продуктов, содержащих скрытые неполезные жиры, такие, как майонез, колбаса, торты, стоит ограничивать.

Источники белка – это рыба, мясо, молочные продукты, яйца, бобовые, орехи, грибы.

Ешьте как можно больше овощей и фруктов, желательно в термически необработанном виде для большей сохранности витаминов.

Витамины и пробиотики

Многочисленные исследования показывают, что в России, да и в других странах тоже, подавляющее большинство людей страдает от гиповитаминоза – нехватки витаминов. Как известно, витамины не образуются в организме человека, за исключением витамина D и витаминов, синтезируемых бактериями кишечника, поэтому должны постоянно присутствовать в составе пищи. Но даже при самом рациональном питании (а будем откровенны – у большинства из нас питание далеко не идеально сбалансированное) рацион человека сегодня «недоукомплектован» витаминами на 20–30%. Усвояемость витаминов из «искусственных» препаратов зачастую выше, чем из обычной еды.

Соответственно, необходимо регулярно принимать поливитаминные препараты. В период болезней, стрессов, депрессий, повышенной нагрузки, беременности, при курении и злоупотреблении алкоголем, приеме антибиотиков потребность в витаминах возрастает. Продолжительность приема поливитаминов определяется врачом, и обычно составляет 1–3 месяца, курс желательно повторять 2–4 раза в год. Витамины лучше усваиваются, если суточную дозу разделить на несколько приемов, основной прием препаратов лучше назначить на первую половину дня, так как вечером и ночью обмен веществ в организме замедляется. Поскольку человек всегда получал витамины из пищи, лучше принимать витаминные препараты во время еды, так они усваиваются полнее.

Помимо витаминов, для укрепления иммунной системы важны пробиотики. Пробиотики – это лекарственные препараты или биологически активные добавки к пище, которые содержат в составе живые микроорганизмы, являющиеся представителями нормальной микрофлоры человека. Они призваны восстановить нарушенный баланс микроорганизмов, населяющих различные слизистые человека, и поэтому применяются для лечения и профилактики иммунодефицита, дисбактериозов и связанных с ними заболеваний.

Пробиотики стимулируют иммунную систему на всех уровнях, что доказано многочисленными клиническими исследованиями. Пробиотики и витамины не стоит назначать себе самостоятельно, лучше, если это сделает врач.

Режим и физическая активность

Для нормальной работы всего организма и хорошего самочувствия человека очень важен режим.

Старайтесь вставать и ложиться в одно и то же время, высыпаться. Больше отдыхать, гулять на свежем воздухе. Необходимо заниматься спортом, делать зарядку.

Регулярная физическая активность благотворно влияет на иммунитет. Во время активной физической нагрузки повышается общий тонус организма, улучшается настроение, что способствует большей активности и приливу энергии, кровь обогащается кислородом, улучшаются сон и аппетит. Физические нагрузки помогают избавиться от стресса, в организме вырабатываются эндорфины («гормоны счастья»).

И обязательно гуляйте на свежем воздухе. Если позволяет погода, постарайтесь проводить на улице не менее часа в день. В идеале – в светлое время суток, ведь солнце необходимо не только для выработки витамина D, без солнечного света понижается уровень серотонина (еще одного «гормона счастья») в крови, который отвечает за наше хорошее настроение. Осенью и зимой проблема нехватки солнечного света особенно актуальна – мы встаем затемно, выходим с работы уже после захода солнца. Пользуйтесь любой возможностью поймать дневной свет: гуляйте во время обеденного перерыва, обязательно планируйте прогулки на выходных.

Отказ от вредных привычек

Вредные привычки – курение, алкоголь, злоупотребление лекарственными и наркотическими препаратами – очень сильно ослабляют иммунную систему организма, ухудшают функционирование многих органов, губят сосуды, мозг, легкие, повышают риск развития заболеваний. По сути, если вы постоянно себя травите курением, алкоголем и пр., сложно ожидать от организма хорошего состояния. Алкоголь и никотин угнетают иммунитет, в результате чего он перестает выполнять свои защитные функции. Кстати, ослаблять иммунитет могут и многие лекарственные препараты, поэтому, во-первых, не стоит бездумно принимать таблетки без назначения врача, во-вторых, если вы принимаете лекарства, усильте меры по укреплению иммунной системы.

Позитивный жизненный настрой

Между физической и эмоциональной составляющими у людей есть теснейшая взаимосвязь. Если человеку жизнь не приносит радость и удовольствие, то запускаются биологические механизмы самоуничтожения. Будьте позитивны, радуйтесь каждому дню — для этого всегда есть повод. Умение позитивно воспринимать любую действительность — это без преувеличения залог здоровья и долголетия.

Надеемся, что наши советы помогут вам стать более здоровыми, и предстоящий осеннее-зимний сезон принесет вам только радость, а не болезни!

Чем опасна вакцинация от коронавируса

Что известно о COVID-19?

Это РНК-содержащий вирус животного происхождения, относящийся к группе коронавирусов. Согласно данным ВОЗ, он передается от заболевшего человека через мелкие капли, которые выделяются при чихании и кашле из носа и рта. С момента заражения до появления первых симптомов проходит от 1 до 14 дней (в среднем – 7). Носитель вируса еще не знает о своей болезни, но в плане заражения уже представляет опасность для окружающих. По информации коронавирусной эпидемиологии, COVID-19 в 2-3 раза заразнее гриппа, но в 2-3 раза менее заразен, чем корь.

При легком течении болезни ее симптомы сходны с ОРВИ и заканчиваются выздоровлением через 14 дней без каких-либо дальнейших последствий. В тяжелых случаях COVID продолжается до 8 недель. Даже при отсутствии выраженных признаков заболевания у переболевших формируется иммунитет. Но учитывая, пусть и нечастые случаи повторного заражения, сохраняется он не слишком долго. Гораздо большим эффектом обладает вакцина.

Как действует вакцина?

Сегодня в мире используется несколько иммунопрепаратов, разработанных специалистами разных стран и прошедших необходимые клинические испытания. Все они предназначены для формирования иммунитета к возбудителю. После их введения иммунная система:

 • без труда распознает возбудителя инфекции;
 • начинает производить антитела – белки для борьбы с заболеванием;
 • «запоминает» возбудителя и, если он снова попадает в организм, быстро уничтожает его, не допуская развития болезни.

У человека, прошедшего вакцинацию, формируется стойкий иммунитет к COVID.

Опасна ли вакцинация?

Каждый человек реагирует на иммунопрепарат индивидуально. Поэтому даже самая качественная вакцина может вызвать побочные эффекты. Их появление на непродолжительное время – единственная опасность.

Чем опасна вакцинация от коронавируса:

 • незначительным повышением температуры;
 • головной болью, головокружением;
 • сбоем сердечного ритма;
 • кожными высыпаниями;
 • слабостью.

Эти неприятные симптомы исчезают в течение нескольких дней.

Тяжелые состояния после введения иммунопрепарата могут развиваться у людей, имеющих противопоказания. Нельзя проводить вакцинацию, если наблюдаются:

 • хронические патологии почек, сердечно-сосудистой системы (ССС), эндокринной системы;
 • болезни кроветворной системы;
 • аутоиммунные нарушения;
 • выраженные патологии центральной нервной системы (ЦНС);
 • аллергические реакции на ранее вводимые вакцины.

При этих патологиях прививка может спровоцировать обострение.

Также противопоказанием является возраст (младше 18 и старше 65 лет), беременность, недавно перенесенная тяжелая форма коронавирусной инфекции. У переболевших людей в первое время после выздоровления отмечается высокий уровень антител, а вакцина повысит его еще больше. Последствия могут проявиться бурной иммунной реакцией в форме цитокинового шторма.

Как уменьшить негативные проявления?

Снизить развитие побочных явлений поможет соблюдение всех рекомендаций врача. Чтобы уменьшить риск развития негативных симптомов после вакцинации, нужно:

 • внимательно следить за своим самочувствием;
 • как минимум за неделю до предполагаемой вакцинации избегать контактов с заболевшими;
 • за 2 дня до прививки пройти обследование и сдать кровь на антитела;
 • отказаться от иммуномодуляторов и иммуностимуляторов за 10 дней до введения вакцины;
 • предупредить перед постановкой вакцины о приёме препаратов, которые стимулируют иммунитет.

При отсутствии противопоказаний и соблюдении всех требований, риск побочных эффектов сводится к минимуму.

После прививки от коронавируса врачи советуют соблюдать щадящий режим и выпивать не менее 1,5 литров жидкости в день. При повышении температуры рекомендуется принять жаропонижающее средство. Если слабость не проходит в течение нескольких дней, появились аллергические реакции, нужно немедленно обратиться к доктору.

Когда будет массовая вакцинация?

Массовая вакцинация в США, Канаде и европейских странах началась еще в декабре прошлого года. В это же время стартовала она и в России. Но на начальном этапе мероприятие проводилось только для определенной категории лиц – молодых людей и тех, кто по роду своей профессиональной деятельности не может ограничить число контактов. Сегодня привиться от ковида можно в любом регионе страны.

Решение о вакцинации каждый человек принимает самостоятельно. Но те, кто отказывается от прививки, должны знать, что даже легкая форма COVID – это серьезный удар по организму. Также не стоит забывать о потере трудоспособности не менее, чем на 2 недели, и вероятности заражения членов семьи. После вакцинации эти риски значительно понижаются. Но даже вакцинированным людям необходимо носить маску и перчатки, чтобы на 100% уберечь себя от заражения COVID-19.

Если человек не хочет бросать пить

Содержание:

 1. Почему человек не хочет бросать пить.
 2. Чего нужно избегать:
  2.1. Чем чревато принудительное лечение.
 3. Мотивационная интервенция:
  3.1. Экстренная интервенция.
  3.2. Системная интервенция.

Алкозависимые лишь в крайне редких случаях способны критически оценить происходящее и самостоятельно обратиться к профильному специалисту. Гораздо чаще они вовсе не считают, что у них есть проблемы со здоровьем, психикой и самоконтролем. Они не желают ни лечиться, ни жить трезво. По нормам современного законодательства принудительная терапия возможна лишь по решению или суда, если алкоголик совершил серьезное правонарушение, или врачебной комиссии, которая признала больного недееспособным из-за тяжелого психического расстройства. И зачастую родственники просто не знают, как помочь человеку справиться с пьянством . Зависимый остается без медицинской помощи, что приводит к ранней инвалидизации и смерти.

Почему человек не хочет бросать пить

Один из основных симптомов алкозависимости — так называемая алкогольная анозогнозия: отсутствие критического отношения к собственному состоянию, утрате контроля над употреблением спиртных напитков. Степень выраженности анозогнозии определяет успех лечения, возможность формирования установки на трезвость и риск рецидива.

На начальных стадиях алкоголизм не сопровождается заметными для больного нарушениями самочувствия (за исключением легкого похмельного недомогания), выпивка вызывает приятную легкость, эйфорию и, соответственно, желание «повторить». На данном этапе опасность недооценивается как самим пьющим человеком, так и его близкими.

Анозогнозию объясняют несколькими причинами:

 • Постепенная алкогольная деградация личности. Интересы и желания человека сосредотачиваются исключительно на выпивке, его не волнует ни состояние родственников, ни свое здоровье, ни другие проблемы (если, конечно, они не связаны с алкоголем).
 • Внутренний психологический конфликт. Сейчас практически невозможно найти человека, который не знал бы о пагубном влиянии алкоголя на организм. Однако на определенном этапе алкоголик идет на поводу у эмоций и верит только в то, во что хочет верить сам, подсознательно блокируя информацию о вреде пьянства, не замечая симптомы прогрессирующей зависимости.
 • Боязнь абстиненции. Иногда человек не хочет бросать пить, так как отсутствие очередной дозы алкоголя (особенно во время запоя) сопровождается очень болезненными симптомами (тремором, тошнотой, гипертонией, одышкой и т.д.). И зависимый, боясь неприятных ощущений во время лечения, зачастую отказывается от наркологической помощи;
 • Неудачный опыт терапии. В дорожащих своей репутацией клиниках сразу предупреждают, что не стоит ждать мгновенного результата. Преодоление алкозависимости — длительный процесс, который требует комплексного подхода, терпения и настойчивости как со стороны самого пациента, так и его родственников. Нередко пренебрегают психотерапией, считая, что кодирования, например, или детоксикации вполне достаточно. Но без регулярных консультаций психолога и реабилитации срыв неизбежен.
 • Ложная уверенность в собственных силах. Зачастую алкоголик искренне убежден, что он остановится в любой момент, стоит лишь захотеть. Но постоянно находится «уважительный» повод для очередной пьянки — волнение на работе, конфликт, новая покупка, праздник и т.д. И любые разговоры о необходимости обратиться в лечебницу воспринимаются как личное оскорбление, проявление неуважения, излишнего контроля попытки ограничения свободы.
Читайте также  Молитва против злого мужа

Чего нужно избегать

Если человек не хочет бросать пить, близкие стремятся любой ценой заставить его лечиться. Как правило, тактика их поведения в подобной ситуации вполне предсказуема. Обычно это:

 • Угроза огласки. При категорическом отказе зависимого от квалифицированной помощи ему угрожают, что о его алкоголизме узнают друзья, коллеги начальство, из-за чего он останется без работы, окажется в социальной изоляции.
 • Шантаж собственным здоровьем. В ход идут мнимые сердечные приступы, демонстративное глотание лекарств, обмороки и т.д. Но в большинстве случаев ничего общего с реальными заболевания такое поведение не имеет.
 • Обещание разорвать отношения. Все может начинаться с попыток создать алкозависимому бытовые неудобства: для него перестают готовить, стирать вещи, убирать, давать деньги и т.д. Очень типичны клятвы подать на развод, выгнать из дома.

Но основная проблема подобных манипуляций и шантажа состоит в том, что свои угрозы никто выполнять не собираются. Члены семьи по-прежнему продолжают терпеть выходки алкоголика, приводить его в чувство после очередной пьянки, пытаются скрыть такой, с их точки зрения, «позор» от посторонних. Напряженная обстановка в семье нарастает , учащаются конфликты, которые далеко не лучшим образом сказываются на детях.

Кроме того, нельзя забывать и о проблеме созависимости, которая часто развивается у людей, живущих под одной крышей с пьющим человеком. Страдающие от подобного расстройства полностью забывают о собственном саморазвитии, физическом и психическом здоровье. Они винят себя во всем происходящем, стараются создать видимость благополучия. Но тем самым созависимые лишь невольно поддерживают прогрессирование алкоголизма.

Чем чревато принудительное лечение

Но иногда под давлением родственников алкоголик все-таки записывается на прием к наркологу , но не по собственной воле, а чтобы его оставили в покое. Да, он выслушает врача, пройдет необходимые процедуры, будет принимать прописанные лекарства. Но фактически, человек по-прежнему не хочет бросать пить, и после окончания срока действия противоалкогольного блока он в большинстве случаев возвращается к прежнему образу жизни.

Даже самые эффективные методы борьбы с алкозависимостью не принесут никакого результата, если больной сам не хочет исцелиться.

Мотивационная интервенция

В двух словах, суть данной психологической методики состоит в следующем: если у пациента нет желания лечиться и вернуться к трезвой жизни, то прежде чем начать терапию, нужно это желание у него сформировать . Впервые о мотивационной интервенции заговорили в начале 1960-х годов, именно тогда были сформулирована теория о неэффективности лечения зависимости (причем речь идет не только об алкоголизме, но и о наркомании и токсикомании) без осознанного согласия пациента.

Если человек не хочет бросать пить, в наркологических клиниках предлагают несколько вариантов мотивационной интервенции:

 • экстренная: показана в тех случаях, когда алкогольная интоксикация всерьез угрожает жизни и здоровью;
 • системная с привлечением родственников больного.

Экстренная интервенция

Такой метод требует огромного опыта и квалификации. На дом к алкозависимому приезжает врач, который уже «на месте» определяет план беседы, подбирает слова, чтобы убедить его лечь в больницу. Однако после детоксикации необходим курс интенсивной психотерапии для подкрепления мотивации на дальнейшее лечение.

Системная интервенция

На консультацию к психотерапевту приглашаются все, заинтересованные в исцелении алкоголика. Врач внимательно выслушивает каждого, предлагает записать самые запомнившиеся и неприятные моменты поведения пьющего, перечислить произошедшие с ним негативные изменения (причем коснуться не только состояния здоровья, но и характера, личностных особенностей). Доктор помогает изложить все это не в осуждающей манере, а наоборот — с акцентом на заботу и участие .

После этого нарколог предлагает различные варианты терапии, подробно рассказывает о преимуществах и недостатках той или иной лечебной программы. Затем выбирают устраивающее всех время для встречи. При таком варианте мотивационной интервенции каждый ее «участник» проговаривает собственное отношение к проблеме пьянства, говорит о беспокойстве за больного. При необходимости психолог корректирует направленность и общий тон «беседы». Согласие на лечение при таком подходе удается получить в подавляющем большинстве случаев.

Не стоит опускать руки, если человек не хочет бросать пить . Доктора современных специализированных клиник смогут подобрать «ключик» и найти слова, чтобы убедить его хотя бы попробовать избавиться от алкоголизма.

Литература:

 1. Москаленко В.Д. Созависимость при алкоголизме и наркомании// Пособие для врачей, психологов и родственников больных. — М.: Анахарсис, 2002. — 112 с.
 2. Братусь Б.С. Психологический анализ изменений личности при алкоголизме. — МГУ, 1992.
 3. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. — М.: Московский психолого-социальный институт. — Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. — 240 с.
 4. Немчин Т.А., Цыцарев СВ. Личность и алкоголизм. — Л.: ЛГУ, 1989. — 192 с.

Текст проверен врачами-экспертами:
Заведующей социально-психологической службы МЦ «Алкоклиник», психологом Барановой Ю.П., врачом психиатром-наркологом Серовой Л.А.

Проконсультируйтесь
со специалистом

Православные молитвы от рака

Иммунитет человека — это способность организма поддерживать свою целостность и биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Классификация иммунитета

Иммунитет классифицируют на врождённый и адаптивный (приобретенный).

Врождённый (неспецифический, наследственный) иммунитет обусловлен способностью распознавать и обезвреживать разнообразные патогенные агенты (вещества) по наиболее консервативным, общим для них признакам, дальности эволюционного родства, до первой встречи с ними.

Адаптивный (приобретённый, специфический) иммунитет имеет способность распознавать и реагировать на индивидуальные антигены:

 • приобретённый активный иммунитет возникает после перенесённого заболевания или после введения вакцины;
 • приобретённый пассивный иммунитет развивается при введении в организм готовых антител в виде сыворотки или передаче их новорождённому с молозивом матери или внутриутробным способом.

Так же иммунитет делят на естественный и искусственный:

 • естественный иммунитет включает врождённый иммунитет и приобретённый активный (после перенесённого заболевания), а также пассивный иммунитет при передаче антител ребёнку от матери;
 • искусственный иммунитет включает приобретённый активный после прививки (введение вакцины) и приобретённый пассивный (введение сыворотки).

Течение онкологического заболевания и его прогноз напрямую зависит от работы иммунитета конкретного человека. В здоровом организме собственная иммунная система распознает опухолевые клетки и препятствует их делению, заставляет эти клетки погибнуть. Клетки нашего организма постоянно меняются: одни клетки умирают, новые растут. Естественная гибель клеток в нашем организме называется апоптоз клеток. Если в иммунной системе есть нарушения, она не может распознать раковые клетки, и они начинают быстро делиться и расти. Поэтому важно уделять внимание мероприятиям, которые могут повысить иммунитет и значительно улучшить результат лечения и прогноз заболевания.

Общая слабость, усталость, недомогание, снижение работоспособности, нарушение сна — это всё симптомы снижения иммунитета. Соответственно, улучшая свой иммунитет, пациент улучшает своё самочувствие и помогает своему организму бороться с опухолевым процессом и улучшает переносимость проводимого противоопухолевого лечения.

Помимо угнетения иммунитета самой онкологической патологией, этому также способствует неправильный образ жизни современного человека:

 • неправильное и несбалансированное питание, которое может приводить к недостатку белков, витаминов и микроэлементов;
 • неправильное сочетание труда и отдыха;
 • постоянная депрессия и раздражение;
 • хроническое недосыпание
 • вредные привычки: алкоголь, наркотики, курение (в том числе электронных сигарет);
 • и, конечно же, большинство нынешних людей живет в крайне неблагоприятной экологической среде современных городов, которая никоим образом не способствует улучшению иммунной системы человека.

Все перечисленные факторы оказывают негативное, разрушающее воздействие на иммунитет и поэтому каждому человеку, а не только пациентам с онкологической патологией, необходимо знать как можно и нужно улучшить иммунную защиту своего организма.

Для повышения иммунитета можно использовать медикаментозные препараты и не медикаментозные мероприятия.

Не медикаментозные мероприятия

К не медикаментозным мероприятиям относятся наши действия, которые естественным способом восстановят гармоничную работу органов и систем, в том числе иммунную систему.

Полноценный сон

Сон не менее 8-9 часов. Засыпать рекомендуется в 9-10 часов вечера. Не зря существует поговорка: Час сна до полуночи равен двум часам после полуночи. Спать в прохладном помещении при температуре воздуха 18-21 градус. Воздух в помещении не должен быть очень сухим. Это важно. Слизистые носа, носоглотки не должны высыхать. Помните: сон влияет на функционирование всего организма! Крепким иммунитет не будет без хорошего сна. Человеку, недосыпающему и уставшему, легко заболеть. Крепкий сон достаточной продолжительности — идеальное средство для регуляции нашим организмом всех его функциональных систем, в том числе, и нашей иммунной системы.

Физическая активность

Достаточная и разумная физическая активность в течение дня: прогулки на свежем воздухе, привычные и приятные для вас оздоровительные упражнения, которые соответствуют вашей физической подготовке. Идеальной для человека и его иммунной системы будет — и это доказано научно — физическая нагрузка среднего уровня. Перегрузка организма физическим трудом, наоборот, понижает защитные способности организма. А вот умеренная нагрузка — повышает. Попробуйте найти для себя приятное спортивное занятие, приносящее вам удовольствие: можно заниматься плаванием, танцами, играть в настольный теннис, заниматься скандинавской ходьбой или аэробикой, выполнять упражнения. Главное, чтобы выбранный вами вид физической активности приносил вам радость, и вам хотелось продолжать заниматься им. Конечно, можно и чередовать различные виды физкультурных занятий. Самое важное для организма — это активный образ жизни.

Проблемой, понижающей тонус организма, в наши дни, является малоподвижный образ жизни. Самый полезный вид активности — это ходьба пешком. Позаботьтесь, чтобы у вас была удобная обувь и комфортная одежда, чтобы вы в ней не потели, но и не переохлаждались. Не загорайте, принимайте воздушные ванны в тени деревьев или под специальным навесом! Также избегайте переохлаждений. Помните, что избыточное тепло и переохлаждение неблагоприятно влияют на иммунную систему.

Правильный рацион питания

Пищу следует принимать небольшими порциями 4-5 раз в день. Не следует принимать пищу за 2-3 часа до сна. Питание должно быть сбалансированным, содержать достаточно белка, витаминов, овощей, фруктов, рыбы. Следует ограничивать количество углеводов и жиров. Продукты, повышающие иммунитет при онкологических заболеваниях: свекла, брокколи, зеленый чай, красный перец и помидоры, орехи, семена тыквы, подсолнечника, оливковое масло, морепродукты, клюква, цитрусовые, черника, куркума, авокадо, яйца, бобовые. А лук и чеснок защищают организм от возможного присоединения микробной инфекции, способствуют остановке роста опухолевых клеток, укрепляют иммунитет. Следует поддерживать кислую среду в организме, или как говорят многие ученые — подкислять организм. Доказано, что раковые клетки погибают в кислой среде. В связи с этим многие ученые рекомендуют ограничивать прием натурального / пастеризованного / питьевого молока, имеющего слабощелочную или нейтральную кислотность, и больше употреблять кисломолочных продуктов. Но, конечно же, во всем нужно соблюдать чувство меры и здравый смысл: стакан молока ещё никогда и никому не приносил вреда. Комплексное здоровое питание является одним из главнейших условий для поддержания иммунитета в хорошем состоянии.

Витамины, как и минералы, поступающие с едой, запускают и активизируют резервные силы организма. Правильное питание улучшает работу кишечника и делает иммунитет сильным. Благотворное действие оказывают на иммунитет разнообразные отвары и настои, например, из хвои, репчатого лука и мёда, листьев грецкого ореха, плодов шиповника, травы зверобоя, хвоща полевого, корня солодки. К сожалению, приготовление средств народной медицины требует определённых знаний, навыков и времени, как на поиск и сбор этих самых ингредиентов, так и на поиск экологически чистого места, где произрастают необходимые для отваров/настоев растения. Народные средства действуют не сразу. Кроме того, некоторые рецепты могут вызвать аллергическую реакцию. И, конечно же, перед использованием средств народной медицины рекомендуется пройти консультацию врача.

Возможно, доступнее и проще использовать продающиеся в аптеках пищевые добавки, ингредиенты которых проходят строгий государственный контроль, как по экологической чистоте составных частей, так и по строго определённому количественному числу действующего вещества, содержащегося в единице продукта. Некоторые из этих препаратов имеют и строго определённое целевое, избирательное, таргетное действие. Например, к числу таких средств относится уже хорошо изученный отечественный препарат растительного происхождения Промисан. Этот препарат был разработан учеными НИИ молекулярной медицины Московской медицинской академии имени И. И. Сеченова и уже свыше 8 лет с успехом применяется как дополнение к основной терапии, при лечении рака молочной железы, эндометрия и яичников. Достоверно доказано, что Промисан улучшает все целевые эффекты проводимого противоракового лечения и облегчает его переносимость. Особенно хочется отметить доказанный профилактический противоопухолевый эффект Промисана и его абсолютную безопасность. Но, как и всегда, перед началом приема любого лекарственного средства (даже растительного происхождения) обязательно необходимо посоветоваться со своим лечащим врачом.

Поддержание водного баланса в организме

Важное значение имеет поддержание адекватного водно-электролитного баланса в организме: следует помнить, что при недостатке воды в организме все другие жизненно необходимые вещества (белки, углеводы, жиры, витамины, ферменты, минералы, микроэлементы и т. д.) усваиваются хуже, ослабевает действие ферментов, а следовательно, страдает и иммунная система. Рекомендуется выпивать около 2-х литров в воды в день, но прежде необходимо посоветоваться со своим доктором, так как большое количество жидкости показано не всем. Важно помнить, что водный баланс в организме в жаркую погоду летом, когда мы теряем дополнительное количество жидкости с потом и при дыхании, существенно отличается от водного баланса в другие времена года.

А не пойти ли вам в баню?

Часто задают вопрос: «Как банные процедуры влияют на иммунитет?» Ответ достаточно прост: «Если вы любите баню и уже давно пристрастились к этому виду спа-процедур, то можете спокойно продолжать принимать банные процедуры, тем более что баня хорошо выводит различные токсины из нашего организма через кожу. Но и здесь важно соблюдать чувство меры и не превышать привычный вам температурный режим в бане, а возможно, и даже несколько уменьшить продолжительность банной процедуры, чтобы избежать «перегрева».

Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций

Насколько возможно, постарайтесь избегать или ограничить стрессовые ситуации. Конечно, ни один человек не может полностью исключить стрессы из своей жизни, но вполне может изменить свое отношение к ним. Не каждую ситуацию нужно пускать в свою жизнь, большинство из них, можно пропустить. Положительные эмоции и гармоничные отношения с самим собой и окружающими — это залог крепкого иммунитета и здоровья.

В медицине существует термин «pet» (англ.) — пет-терапия. Это общение с животными, которое приносит положительные эмоции и спокойствие, восстанавливает работу гормональных органов и иммунной системы. Возьмите на заметку и эту рекомендацию.

Окружите себя людьми, общение с которыми доставляет вам радость, энергетика которых вам приятна и исключите из своей жизни людей, которые вас огорчают, причиняют неприятности и стрессы.

Ну, и напоследок: всем известно, что курение и чрезмерное употребление алкогольных напитков не совместимы со здоровьем и надёжной иммунной защитой! А потому: поднятие иммунитета при онкологических заболевания — очень весомый стимул, чтобы выкинуть это зло навсегда из вашей жизни!

Какие же выводы можно сделать из всего перечисленного: иммунная система является важнейшим бастионом в сражении нашего организма с онкологическими заболеваниями и их предотвращении, а соответственно, каждый человек может улучшить свой иммунитет, соблюдая все вышеприведённые рекомендации. Здоровья вам и радости!

Кудинова Елена Геннадьевна, заведующая рентгенологическим отделением госпиталя «MD GROUP» группы компаний «Мать и дитя», врач-онколог, врач-рентгенолог.

Общество православных врачей
Санкт-Петербурга имени свт. Луки (Войно-Ясенецкого),
архиепископа Крымского

Объявление

30 ноября 2021 г. состоится IV Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы реабилитации переболевших COVID-19» . Началась регистрация участников конференции.

все События и новости

Как следует поступать онкологическому больному

Библиотека / Актуальные статьи и интервью / Как следует поступать онкологическому больному

«Воистину телесными болезнями душа приближается к Богу»

Cвт. Григорий Богослов

С протоиереем Сергием Филимоновым Председателем Общества православных врачей Санкт-Петербурга им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского, автором ряда книг, среди которых «Православный взгляд на онкологию», беседует журналист Елена Егорова.

Отец Сергий, как поступить человеку, подозревающему, что у него онкологическое заболевание?

При первых подозрениях на онкологическое заболевание следует как можно скорее приступить к диагностике и (если диагноз подтвердится) – к лечению. Особенность онкологического заболевания состоит в том, что нередко человек продолжительное время не чувствует тяжелых признаков болезни и поэтому откладывает лечение, отказывается от хирургической помощи. Однако надо понимать, что чем раньше приступить к лечению, чем меньше будет временной промежуток от первых симптомов до начала лечения, тем больше вероятность приостановить и победить болезнь. Современная медицина имеет достаточный арсенал методов и лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, которые позволяют добиваться хороших результатов. Но исцеление возможно лишь тогда, когда болезнь не запущена, когда грамотная терапия проводится вовремя. Чем позже начато лечение, тем оно тяжелее протекает для больного. Очень важно, чтобы одновременно с медицинским лечением велось духовное окормление больного — важно, чтобы больной лечил и душу, и тело.

Как следует относиться к онкологическому заболеванию с точки зрения православия?

С религиозных позиций к онкологическому заболеванию следует относиться как к «извещению», которое Господь посылает человеку, извещению о том, что ему предстоит путь в Царствие Небесное, что время его жизни исчислено, отмерено. К такому заболеванию следует относиться как к удару в колокол, призывающему к покаянию за всю прожитую жизнь. Каждая болезнь имеет свой смысл. Господь посылает болезнь, а вернее, попускает болезнь в том месте, органе, системе, где наиболее сильно проявляется страсть, поражающая душу человека. Тогда болезнь является лекарством, пресекающим дальнейшее развитие страсти. Почему мы можем считать онкологическое, особенно злокачественное, заболевание «извещением»? Потому что существует множество заболеваний, в результате которых наступает либо скоропостижная смерть, либо человек уже не в состоянии прибегнуть к церковным таинствам, так как не может вследствие болезни ни осмысленно говорить, ни анализировать свои поступки и мысли. Надо подчеркнуть, что «извещение» не подразумевает медленное умирание от посланного заболевания. Не исключен вариант, что наступит полное телесное излечение от болезни или ремиссия и человек проживет еще очень долго.

Нередко человек, узнав, что у него рак, обращается к знахарю. Целесообразно ли это?

Обращаясь к знахарям, «целителям», «бабкам», человек теряет драгоценное время, упуская возможность своевременной медицинской помощи. Считаю, что позиция врача- онколога по отношению к непрофессиональным методам воздействия на онкологических больных должна быть непоколебимой. Нередко самозванные врачеватели пытаются оспаривать выводы квалифицированных комиссий псевдонаучными статистическими выкладками, однако серьезный анализ показывает, что у значительного числа их «пациентов» диагноз не был подтвержден морфологическим методом – единственно достоверным доказательством рака.

Могут ли молитвы, церковные таинства помочь больному раком?

В ряде случаев могут. Известны факты исцелений после молитв перед иконой Божией Матери, мощами святых угодников и другими святынями. Иногда после молитв человек не исцеляется от опухоли, но она как бы «застывает», «замораживается» в той стадии, на которой человек пришел с просьбой к Богу.

Каким именно иконам Божией Матери лучше всего молиться при заболевании раком?

Молятся Пресвятой Богородице в честь ее икон «Всецарица» («Пантанасса») и «Скоропослушница».

Наверное, наиболее действенен в случае онкологического больного союз между медицинской наукой и Церковью?

Да, такой союз необходим. Ведь в отсутствии него зачастую возможны ошибки. Например, врач надеется только на достижения медицины и свой опыт, но, видя неизбежность смерти больного, сам решает за него «духовные проблемы», отправляя к оккультистам. С другой стороны, бывают случаи, когда священники, особенно начинающие, принимают решение за прихожанина, оперироваться ему или нет. Такое вторжение священника не в свою область часто приводит больного человека к тяжелым душевным состояниям и создает большие проблемы для операбельного удаления опухоли по причине упущенного времени. Поэтому, считаю, что между официальной медициной, в частности онкологией, и Церковью нужен постоянный диалог.

Молитвы ко Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Всецарица» («Пантанасса»)

Молитва первая

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих и ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, терпением и ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови; да послужат орудием всемощного Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебя всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector