Можно ли вылечить молитвой рак

Можно ли вылечить молитвой рак

Можно ли вылечить молитвой рак

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Можно ли вылечить молитвой рак

Рак легкого — не приговор

19 октября 2020

Из всех заболеваний бронхолегочного древа самым редким можно считать рак трахеи, на который приходится 0,1-0,2% всех онкологических недугов.

Рак легкого — это не только медицинская, но и социальная проблема. В нашей стране ежегодно этим видом рака заболевают около 60 тыс. человек. В структуре смертности от онкологических заболеваний этот недуг занимает первое место. В 2018 г. на рак лёгкого пришлось 15% всех случаев смерти от онкологических заболеваний.

Почему возникает рак легкого?

Причина многих онкологических заболеваний — мутации в ДНК. Где, когда и почему возникает поломка, ведущая к возникновению раковой опухоли, зависит от ряда причин.

 • возраст;
 • курение;
 • экология;
 • пол.

Что должно насторожить?

Коварство рака легкого и трахеи состоит в том, что ранние формы этих заболеваний не имеют клинических проявлений. Нередко пациенты длительно лечатся от других болезней у врачей других специальностей.

Ранние признаки рака легкого

Первые симптомы рака легкого часто не связаны с дыхательной системой. К ним относятся:

 • Cубфебрильная температура
 • Cлабость и усталость сразу после пробуждения
 • Кожный зуд с развитием дерматита и появлением наростов на коже
 • Слабость мышц и повышенная отечность
 • Нарушение работы центральной нервной системы: головокружение (вплоть до обморока), нарушение координации движений или потеря чувствительности
 • Специфические симптомы (кашель с «ржавой» мокротой, одышка, кровохарканье, боль) чаще возникают при распространенной форме заболевания

Стадии рака легкого

I стадия — опухоль меньше 3 см, метастазы отсутствуют, симптомов нет.

II стадия — опухоль до 6 см, находится в границах сегмента легкого или бронха.

Единичные метастазы в отдельных лимфоузлах (ограничены грудной клеткой на стороне поражения). Симптомы более выражены, появляется кровохарканье, боль, слабость, потеря аппетита.опухоль меньше 3 см, метастазы отсутствуют, симптомов нет.

III стадия — опухоль превышает 6 см, проникает в другие части легкого или соседние бронхи. Средостенные лимфатические узлы могут быть поражены метастазами.

IV стадия — опухоль дает метастазы в другие органы.

Как лечат рак легкого?

Выбор метода лечения во многом зависит от распространенности онкологического процесса.

Пациентам с ранними формами рака легкого, которым противопоказано хирургическое лечение, назначается лучевая терапия (стереотаксическая радиохирургия).

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова успешно проводится уникальная операция: бронхопластическая лобэктомия — удаление части легкого (вместо традиционной операции — полного удаления органа).

Такое вмешательство позволяет сохранить качество жизни пациента. На сегодняшний день заведующим хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгением Левченко проведено более 300 бронхопластических лобэктомий. Это самый большой опыт «в одних руках» во всем мире.

Если опухоль большая или обнаружены метастазы, назначается лекарственная терапия.

Точечно воздействовать на клетки, которые несут генетические нарушения, не затрагивая другие, позволяет таргетная терапия, благодаря которой достигается высокая эффективность и низкая токсичность (а значит, хорошая переносимость) лечения. Если в эпоху химиотерапии 50% пациентов с распространенным раком легкого умирали в течение года после постановки диагноза, сегодня благодаря современному лечению эти больные стали жить в 3-4 раза дольше.

Еще одна прорывная технология в лечении рака легкого — иммунотерапия, которая блокирует механизм уклонения опухоли от надзора собственной иммунной системы и активизирует противоопухолевый иммунитет. Благодаря этому иммунитет распознает и самостоятельно уничтожает опухоль. Применение иммунной терапии позволяет надеяться на выздоровление даже пациентам с запущенной стадией рака легкого.

Как получить лечение?

Если вы заметили у себя настораживающие симптомы, обратитесь к участковому терапевту или врачу общей практики.

После осмотра и опроса в случае необходимости врач выдаст вам направление в онкологический диспансер, ЦАОП.

После осмотра онколог онкодиспансера или ЦАОП, если возникло подозрение на злокачественное новообразование, должен организовать ваше полное дообследование и взятие биопсии опухоли.

Если диагноз «рак» подтвердился, следует немедленно приступить к лечению: оно может быть амбулаторным или стационарным и включать в себя хирургическое вмешательство, медикаментозную и лучевую терапию.

Лечение может проходить по месту жительства или — в случае невозможности лечения по месту жительства — в федеральном центре (если потребуется лечение там, вам выдадут направление).

Помните: лечение (в том числе современные дорогостоящие препараты для иммунотерапии и таргетной терапии) предоставляется по ОМС бесплатно. Никаких доплат требовать не могут, если это происходит, обращайтесь к страховому представителю в компанию, выдавшую полис ОМС.

Сроки оказания онкологической помощи определены Приказом Минздрава № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю „онкология»», они должны строго соблюдаться:

 • Через 5 дней — пациент, обратившийся к терапевту с подозрением на онкологическое заболевание, должен оказаться на приеме у онколога.
 • В течение 1 рабочего дня онколог должен взять биопсию. Если это невозможно в силу ресурсов медицинской организации, врач должен немедленно направить пациента в ту медицинскую организацию, где это можно осуществить.
 • В течение 15 рабочих дней гистолог должен рассмотреть полученный материал и дать заключение.
 • В течение 15 рабочих дней после получения результата биопсии (если диагноз подтвердился) пациент должен пройти консилиум врачей (для планирования лечения) в онкодиспансере и быть госпитализирован.

При необходимости проведения операции предшествующая хирургическому вмешательству предоперационная химиотерапия или предоперационная лучевая терапия проводятся в сроки, установленные клиническими рекомендациями Минздрава России для каждого вида опухоли. После них выполняется операция.

Вопрос обеспечения лекарственными препаратами находится под пристальнейшим контролем Минздрава России.

Можно ли вылечиться от рака легкого?

Да, и таких случаев в копилке врачей немало. В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова часто вспоминают шахтера, который всю жизнь проработал за Полярным кругом: в Воркуте. После выхода на пенсию он переехал в Кировскую область и… заболел. Сначала врачи поставили диагноз «бронхит», затем — «астма», потом — «рак легкого». Младшая дочь посоветовала пройти обследование в Санкт-Петербурге, где они попали к Евгению Владимировичу Левченко. Хирург предложил сделать операцию по своей методике, сохраняя часть легкого.

Благодаря этому удалось добиться длительной ремиссии. В планах у 65-летнего пациента снова вернуться к спорту, в родном городе его уже ждет сборная ветеранов.

Муж привез ее в клинику уже в тяжелом состоянии. Дышать самостоятельно она уже не могла. Диагноз — «рак легкого 4-й стадии, осложненный тромбоэмболией» — не внушал оптимизма. Состояние было настолько тяжелым, что родные готовились к худшему. Брать биопсию в такой ситуации было нельзя: пациентка могла погибнуть от кровопотери. Генетическое исследование плазмы крови показало, что у пациентки болезнь вызвала особая мутация, против которой есть специализированный таргетный препарат.

Женщина быстро пошла на поправку. Сейчас она живет обычной жизнью. Все, что требуется для поддержания ее состояния, — это просто принимать таблетки.

Уроженец Дербента, врач-стоматолог — с молодости курил крепкие дорогие сигареты (на момент поступления в клинику стаж курения составлял 32 года).

«Я наивно полагал, что вред бывает только от дешевых папирос», — вспоминает он.

В феврале 2014 года его стали мучить ночные боли в руке. Местные врачи решили, что это профессиональное заболевание (как известно, руки стоматологов постоянно испытывают большую нагрузку), и назначили сначала физиопроцедуры с гормональным препаратом, а потом — инъекции другого гормонального препарата непосредственно в руку.

Поскольку эффекта так и не последовало, пациента решили «дообследовать». Рентгеновский снимок показал отсутствие в лучевой кости 6-сантиметрового фрагмента. Окончательный диагноз был поставлен в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина: оказалось, что это не саркома, как предполагалось ранее, а метастатический рак легкого 4-й стадии. Метастаз размером 10х15 см блокировал работу сустава и разрушил лучевую кость правой руки.

Пациенту была удалена верхняя доля правого лёгкого, ампутирована рука, 4 курса химиотерапии также не дали результата. В начале 2015 года он стал одним из первых пациентов, кто принял участие в клиническом исследовании нового иммуноонкологического препарата, которое проводилось в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Результат превзошел все ожидания: пациент быстро пошел на поправку, и с тех пор болезнь ни разу не напомнила о себе.

После операции пациент обратился за консультацией в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. После молекулярно-генетического тестирования была выявлена редкая генетическая мутация, которая и стала причиной заболевания. При ней самым эффективным вариантом лечения является таргетная терапия.

После назначения препарата у пациента уменьшилась одышка, пропал кашель. Сегодня, спустя 5 лет после начала лечения, признаков опухолевого процесса у пациента нет.

Для лечения пациентов дневных и круглосуточных стационаров в 2020 году выделено 120 миллиардов рублей и запланировано выделить в 2021 году 140 миллиардов рублей.

Питание и диета при раке

Диета при раке — правильная перемена рациона питания, благодаря чему возможно замедление развития онкологического процесса и укрепления организма в целом.

Главными задачами изменения питания больных раком считаются:

 • обеспечение хорошей работы иммунной системы;
 • обезвреживание и выведение из организма продуктов распада злокачественного образования (детоксикация);
 • стимуляция прилива жизненных сил и энергии для активной борьбы с онкологией;
 • обеспечение правильного функционирования важнейших органов, в особенности почек, печени и кишечного тракта;
 • в дополнение основного лечения поступлением природных веществ, которые могут замедлить рост новообразования.

В заграничных клиниках пациенту уделяется особое внимание, которое включает среди прочего выбор правильной диеты, которая бы способствовала хорошему самочувствию и повышению сопротивляемости организма. При этом врачи внимательно следят за переменами в здоровье, и, если появляется необходимость, корректируют приемы пищи.

В Турции для лечения онкологических больных используется комплексный подход, поэтому специалисты составляют сбалансированную программу питания при раке. Это помогает поддерживать силы пациента, а также минимизировать побочные проявления радикальной терапии.

Диета для больных раком

Диета и питание при лечение рака невероятно важны. Сбалансированный и рациональный режим питания необходим независимо от того, какая стадия развития болезни у пациента.

Диета при раке способствует улучшению общего самочувствия, сохранению нормального веса тела, регенерации здоровых клеточных структур после применения химиотерапии и лучевого облучения, поддержанию баланса питательных веществ и их правильному обмену, а также препятствует появлению очагов инфекции и воспаления, истощению.

Питание при раке составляется с применением таких полезных продуктов:

 1. Считается, что желтые, оранжевые и красновато-оранжевые фрукты и овощи содержат в своем составе каротиноиды, которые характеризуются благоприятным действием против рака. В первую очередь это: абрикосы, цитрусы, морковка, помидоры, кабачки. Бета-каротин, лютеин, ликопен улучшают иммунитет, оберегают клеточную структуру от радиационного излучения.
 2. При поражении печени питание должно быть дробным без жирной и тяжелой пищи, включать достаточное количество витаминов, белков, которые легко усваиваются, микроэлементов и клетчатки.
 3. Брокколи, редис, цветную и брюссельскую капусту, репу, горчицу относят к крестоцветным овощам, которые имеют индол — активный элемент, способствующий очищению печени и нейтрализации вредных химических факторов.
 4. Некоторые разновидности зеленых растений богаты хлорофиллом, поэтому включение их в питание при раке помогает против аномальных элементов и микробов. К таким представителям относят сине-голубые и одноклеточные зеленые водоросли, зеленый горошек и горчицу, побеги одуванчика, капусту, листья крапивы.
 5. Различными укрепляющими свойствами знаменит зеленый чай.
 6. Противоопухолевое действие и стимулирование к детоксикации оказывают ананас, брокколи и чеснок. Они уменьшают вероятность развития нитрозоиндуцированной онкологии.
 7. При раке груди рекомендуется увеличить потребление витамина D, отрубей, цельнозерновых злаковых и их ростков, бобов, отрубей.
 8. Эллаговую кислоту, которая препятствует оксидации в мембранах клеток и считается хорошим антиоксидантом, содержат: малина, виноград, клубника, земляника, гранат, черника.
 9. Фрукты и овощи синего, красного или сиреневого цветов включают антоцианиды — антиоксиданты, которые активизируют защиту организма, снижают действие влияние свободных радикалов, вирусных агентов и канцерогенов, выводят вещества включающие продукты химического распада и вредные элементы. К представителям этой группы относят: синюю капусту, вишню, свеклу, разные виды винограда, ежевику, чернику.
 10. При онкологии поджелудочной железы нельзя есть некоторые полезные продукты. Например, финики, бананы и виноград. Эффективное действие окажут нежирные молочные продукты.

Ученые выяснили, что диета и питание при лечении рака, которая содержит коричневые морские (также известна как японская ламинария) и сине-зеленые водоросли, способствует уменьшению размера опухоли.

Хорошее действие оказывают различные свежевыжатые соки и морсы.

Питание больных раком обязательно должно включать еду, в составе которой есть омега-3-жирные кислоты. Лучшим примером служат рыбий жир и морская рыба жирного типа. Также важные кислоты содержатся в льняном масле и семени.

Обязательно нужно поддерживать в кишечном тракте благоприятную микрофлору. Чтобы ее обеспечить, врачи рекомендуют включить в повседневный рацион оптимальное количество спаржи, чеснока, помидоров, лука, проросшей пшеницы. Если нужно вызвать слабительный эффект, то можно использовать чернослив. Черника способствует уменьшению гнилостных процессов и брожению, а также скоплению газов.

При раке врачи также рекомендуют включить в рацион такие продукты:

 • картошка, перец и фасоль;
 • крыжовник, шиповник, плоды боярышника;
 • яблоки, персики;
 • петрушка, укроп;
 • гречиха, рис коричневых сортов, овес, ячмень;
 • базилик, сельдерей, шпинат;
 • пастернак, чечевица, горох, кориандр;
 • хрен, дыня, репа, баклажаны, редька;
 • кукуруза, рис басмати, тыква;
 • пшеница и ее живые ростки;
 • облепиха, брусника, красная и черная смородина, рябина черноплодная, клюква;
 • мед (обладает противовоспалительным, антиоксидантным и антиканцерогенным эффектом).

Материал подготовлен по согласованию с врачами клиники «Анадолу».

Петр Царьков: «Бояться рака толстой кишки не надо»

1.00 (Проголосовало: 1)

Чем опасны очистительные клизмы, как беспорядочные половые связи способствуют развитию рака прямой кишки и что делать с возникшим во время беременности геморроем, «Газете.Ru» рассказал Петр Царьков — директор клиники колопроктoлогии и малоинвазивной хирургии Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

– Помогает ли при каких-либо заболеваниях кишечника фекальная трансплантация (перенос кала здорового человека в кишечник больного с целью восстановления микрофлоры)? Используется ли этот метод в России?

– На сегодняшний день нет данных, полученных методами доказательной медицины, что метод фекальной трансплантации эффективен при заболеваниях кишечника. Все эти первые всполохи позитивных реакций по поводу фекальной трансплантации в конечном итоге привели к проведению рандомизированных плацебо-контролируемых исследований.

И оказалось, что эффект от применения фекальной трансплантации приблизительно равен эффекту плацебо, то есть пустышки.

Возможно, в этом направлении будут определенные сдвиги, потому что исследования ведутся. Большинство ученых склоняются к мысли о том, что либо комбинация, либо целый ряд каких-то микробов ведет к тяжелым заболеваниям, которые разрушают микрофлору и вызывают аллерго-имунную реакцию организма на наличие этих микробов в просвете кишечника.

Читайте также  Молитва за сына и его семью

И, по всей вероятности, это один из тех путей, который поможет нам в дальнейшем решении проблемы, но найти комбинацию тех микробов, тех «трансплантатов», грубо говоря, не очень просто. То есть, просто введение микробиоты здорового человека к другому человеку (во всяком случае, в тех исследованиях, которые опубликованы сейчас) не обладает каким-то серьезным эффектом.

Я сам думал, что за этим будущее. У нас делаются попытки, но они носят скорее кустарный характер, чем промышленный. В мире есть несколько крупных фармацевтических компаний, которые занимаются сейчас разработкой такого рода препаратов, но пока они еще не в широком применении.

– В определенных кругах популярны очистительные процедуры – клизмы, слабительные препараты и чаи, и т. п. В чем опасность таких процедур?

— Этот вопрос очень хорошо соединяется с предыдущим, потому что любое применение слабительного — это стресс для кишечника. У слабительного есть тот необходимый эффект, который который мы должны использовать, когда нет самостоятельного стула. Это вынужденная мера, и мы понимаем, что употребление слабительного излечивает всего лишь наш симптом – запор.

Очистительные клизмы обладают тем же самым эффектом что и слабительное, то есть нарушается микробный состав в толстой кишке, которая является основным носителем нашей микробиоты. Вымывая оттуда микрофлору, мы освобождаем место и вместе с плохими организмами вымываем и хорошие, и вынуждаем нашу «хорошую» микрофлору прибегать к тем же самым мерам — то есть, восстанавливать численность. Не всегда это удается.

Если делать это на регулярной основе, это может привести к обеднению микрофлоры и развитию нежелательных эффектов вплоть до хронических воспалительных изменений в толстой кишке.

— Какие еще факторы провоцируют заболевания кишечника кроме сидячего образа жизни, неправильного питания, алкоголя, курения?

— Если говорить о специфических факторах риска — это, например, вольное отношение к половой жизни. К сожалению, число заболеваний, связанных как раз с изменением в сексуальном поведении современного человека по сравнению с предыдущими годами сегодня растет, как среди женщин, так и среди мужчин. Это связано, в том числе, с таким не очень заметным явлением, как распространение вируса папилломы человека.

Он более известен, как вирус, вызывающий рак шейки матки у женщин, но приблизительно те же самые тенденции сегодня отмечаются и в сторону рака анального канала, потому что эпителий шейки матки и эпителий анального канала схожи по своей структуре и очень легко повреждается этим вирусом. Заражение происходит, если у человека есть более пяти половых партнеров одновременно.

Считается, что беспорядочные половые связи могут привести к увеличению риска заболеваемости вирусом папилломы человека, отдельные штаммы которого очень канцерогенны.

Мы это видим по заболеваемости раком шейки матки, но сегодня все больше растет и заболеваемость раком анального канала, который сейчас еще не очень ярко звучит в сводках, но год от года этому уделяется все больше внимания в западных странах.

— Каков риск развития геморроя при беременности? Что делать в таких случаях?

— Это момент, который не связан с нашим образом жизни. Чем тяжелее плод, тем меньше изменений происходит в гемодинамике нижней половины женского тела. И это само по себе является фактором риска развития острого тромбоза геморроидальных узлов. Ситуация усугубляется тем, что женщина в этот момент практически беззащитна, мы не можем применять к ней никакие лекарственные средства. А те препараты, которые рекомендуются, часто бывают малоэффективны. Ну а те, которые эффективны, бывают неприменимы.

Напротив нашей клиники стоит одна из старейших акушерских клиник Москвы, — Снегиревская клиника. Мы с ними проводим совместное исследование распространенности геморроидальной болезни и острого тромбоза геморроидальных узлов у беременных, и сегодня я могу озвучить первые результаты:

приблизительно одна из пяти женщин в течение беременности имеет проблемы с геморроидальными узлами, причем эти проблемы носят острый характер — они требуют нашей помощи.

Но в данной ситуации мы несколько ограничены. Мы сегодня с хирургических позиций помогаем женщинам, у которых этот тромбоз привел к некрозу узлов. Дело в том, что острый тромбоз геморроидальных узлов в отдельных случаях приводит к некрозу кожи над ними. Из-за того, что образовался тромб в геморроидальном узле, вокруг него образовался отек, нарушается кровоснабжение в этом узле, и, поскольку кровь не поступает, ткань не питается, она начинает умирать.

Это сопровождается ужасной болью у всех. В этой ситуации мы удаляем такие узлы под той же спинальной анестезией, под которой у женщины пройдут роды, и это удаление обычно приводит к немедленному облегчению симптомов.

— Специфической профилактики для беременных нет?

— Мы можем говорить, что, возможно это большая активность во время беременности, какие-то гимнастические упражнения, но это вопрос не изученный. Беременность — очень тонкий процесс, в который мало кто хочет вторгаться, отдавая это на откуп природе. Потому что исследования любых наших действий, направленных на беременных без особой на то нужды, могут навредить, а наша заповедь прежде всего — не навреди.

— Какие аспекты вашей деятельности, на ваш взгляд, еще важны?

— Особый интерес нашей клиники составляют несколько направлений, наиболее крупное из которых — это лечение рака толстой кишки. Я бы сказал о том, что, например, в феврале был всемирный день борьбы с раком толстой кишки, а в марте в США стартовал месяц осведомленности о раке толстой кишки. В течение целого месяца средства массовой информации и врачи на специальных страницах, на сайтах больниц публикуют различные истории, описание редких и обычных случаев заболеваний рака толстой кишки.

Мы сегодня уже поднимали вопрос о том, не молодеет ли рак толстой кишки. Мы находимся в таком периоде времени, когда есть среди молодых людей те, кто очень внимательно относятся к своему здоровью, и есть те, кто не очень внимательно к нему относится. Молодежь сейчас, по крайней мере в Москве, стала относиться к своему здоровью внимательно.

И мы очень часто встречаем молодых людей, которые с ранними симптомами обращаются за помощью, думая, что у них, скажем, геморроидальная болезнь или что-то еще. Если они попадают в правильные руки с самого начала, они получают правильное скрининговое обследование, которое сегодня не больше и не меньше как колоноскопия.

Если у вас в 20-летнем возрасте появилась кровь в кале, это уже свидетельство того, что что-то не в порядке.

Наиболее вероятной причиной этого является, скорее всего, геморроидальная болезнь, но мы не можем об этом знать на 100%. Начать нужно с того, что человек не должен видеть свою кровь. Еще одним симптомом, который сразу должен настораживать и который возникает намного раньше, чем появление крови, является изменение в работе кишечника по сравнению с предыдущим периодом жизни. Если что-то изменилось и эти изменения носят прогрессирующий характер, это повод для того, чтобы обратиться к врачу — будь это запор, будь это понос, будь это урчание, дискомфорт, отсутствие аппетита. Это позволяет выявить рак на более ранних стадиях.

Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем более эффективным будет лечение.

Сегодня мы достигли того, что первая стадия рака толстой кишки почти на 100% излечима, вторая стадия излечима более чем на 90%, третья стадия при правильном лечении излечима примерно на 70%, и лишь при четвертой стадии у нас не очень высокие результаты, но они не нулевые — уже 20-25% пациентов выздоравливают даже при четвертой стадии.

При раке толстой кишки сегодня, если мы возьмем общую популяцию больных независимо от стадии, в таких странах как Южная Корея, Япония, страны северной Европы, выживаемость больных после лечения составляет более 75%. Это очень высокая цифра. Поэтому бояться этого заболевания не надо, нужно просто пытаться предотвратить трагедию, а не дожидаться, когда мы уже ничего не сможем сделать.

Мы очень эффективно лечим рак даже на продвинутых стадиях заболевания. Я говорю об этом потому, что моя личная практика имеет достаточно большой список людей, в том числе и молодых, которые счастливо живут после проведенного лечения рака толстой кишки.

Лечение рака — оперативное, оно заключается в локальном удалении опухоли. Мы не удаляем орган. Через 10 дней после операции пациент может вернуться к прежнему образу жизни. Но ежегодно нужно будет делать колоноскопию.

Еще хочу обратить внимание, что единственным стопроцентным методом диагностики рака и предраковых заболеваний толстой кишки является колоноскопия.

Все другие методы носят вспомогательный характер. Более того, колоноскопия позволяет проводить не только диагностику, но и вторичную профилактику рака. Очень много при первичных колоноскопиях обнаруживается мелких выростов — полипов толстой кишки, которые удаляются.

Сегодня доказано, что любое такое образование толстой кишки, даже самое мелкое, это один шаг на пути к развитию рака толстой кишки. В среднем считается, что рак из полипа развивается в течение пяти лет, но эти цифры носят скорее умозрительный характер. У каждого из нас своя скорость развития рака. Но если удалить эти полипы, то рака не будет.

Профилактика рака: как не заболеть

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. В отношении рака это утверждение более чем верно – победить злокачественную опухоль непросто и не всегда возможно. Поэтому профилактика онкологических заболеваний была и остается приоритетным направлением для систем здравоохранения.

Что такое предраковые состояния? Есть ли у них симптомы? Какие меры нужно предпринять, чтобы снизить риск развития рака? Собрали ответы на эти и другие вопросы.

Здоровый образ жизни – базовая основа профилактики онкологических заболеваний

Отсутствие вредных привычек, правильное питание и двигательная активность играют ведущую роль в предупреждении многих видов рака.

Выполнение этих действий поможет вам снизить риск:

 • Не курите и запрещайте другим курить в вашем присутствии. Табачный дым – один из главных «помощников» рака. Табачный дым состоит из тысячи химических соединений, по крайней мере 70 из них считаются канцерогенными, то есть могут стать причиной развития разных онкологических заболеваний. Табачные смолы скапливаются в верхних дыхательных путях, бронхах, легких, проглатываются со слюной и действуют на слизистую оболочку рта, пищевода, желудка и кишечника.
 • Не злоупотребляйте спиртными напитками. В пищеварительном тракте этиловый спирт распадается и превращается в ацетальдегид. Он повреждает ДНК-клеток, что может привести к образованию мутаций в полости рта, пищеводе, кишечнике, поджелудочной железе. А мутации, в свою очередь, способствуют перерождению клеток в опухолевые. Также продукты распада алкоголя могут стать причиной развития рака молочной железы.
 • Не забывайте про ежедневные физические нагрузки. Взрослым людям необходимы 150–300 минут умеренной физической активности или 75–150 минут интенсивной нагрузки в неделю.
 • Старайтесь следовать правилам здорового питания: ограничьте или исключите из рациона трансжиры (маргарин, магазинная выпечка, фастфуд). Уменьшите количество сладостей, старайтесь не увлекаться «красным» мясом – говядиной, свининой, бараниной и переработанными мясными продуктами – сосисками и колбасами. Отдавайте предпочтение зелени, свежим овощам, фруктам, рыбе, морепродуктам, крупам.
 • Если вам приходится работать с канцерогенами, такими как асбест или никель, соблюдайте правила безопасности – надевайте респиратор, защитную одежду.

Профилактика рака в группах риска

Риск рака увеличивается с возрастом – после 40–50 лет всем людям необходимы скрининговые обследования. У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к определенным онкологическим заболеваниям. В группы риска также попадают люди с неблагоприятным семейным анамнезом – те, у кого онкологическими заболеваниями болели ближайшие родственники. Прежде всего, это касается рака яичников, молочной железы, толстого кишечника. В этом случае скрининговые обследования нужно начинать раньше – обратитесь к врачу, чтобы определить сроки, периодичность и методы скрининга.

Предраковые состояния

Как правило, некоторые онкологические заболевания начинаются с предраковых состояний. Предрак почти всегда можно успешно вылечить, а значит – избежать развития рака. Единых симптомов у предраковых состояний нет. Но есть группа анатомических и функциональных нарушений, которые которые могут указывать на предрак. Среди наиболее распространенных:

 • гиперплазия (разрастание) эндометрия и дисплазия шейки матки на фоне инфекции вызванной папилломавирусом (ВПЧ);
 • заболевания кожи – актинический кератоз, «кожный рог»;
 • хронические незаживающие язвы и свищи;
 • полипы гортани, пищевода, кишечника;
 • гиперплазия слизистой желудка в сочетании с пониженной кислотностью;
 • цирроз печени;
 • внутрипротоковая (интрадуктальная) и внутридольковая (лобулярная) гиперплазии молочной железы.

Тактика предупреждения развития рака может включать операции и вакцинацию. Например, профилактическая вакцинация от ВПЧ в подростковом возрасте сводит к минимуму риск развития дисплазии и рака шейки матки, обеспечивая защиту более чем в 80% случаев. Удаление папиллом кожи и слизистых оболочек, включая полипы кишечника, предупреждает их перерождение в злокачественные опухоли.

Научный редактор текста: Екатерина Коробейникова, онколог-химиотерапевт, резидент Высшей школы онкологии

Профилактика рака, первые его признаки и проявления

15 января 2018

В современном мире онкологические заболевания являются одними из главных причин смерти, при этом многие виды рака за последние годы «помолодели» и встречаются у людей возраста 25-35 лет. К сожалению, невозможно полностью защитить себя и своих близких от этой болезни, но существует эффективная профилактика рака, которая позволяет свести риск заболевания к минимуму.

Причины заболевания раком

Истинная причина возникновения злокачественных опухолей не установлена, однако есть факторы, действительно увеличивающие его риск. К ним относятся:

Особенности организма отдельных людей, а именно генетические особенности, наличие приобретенных и наследственных заболеваний, нарушения гормонального фона. Все эти факторы могут способствовать развитию рака. Как правило, они связаны с врожденными и индивидуальными особенностями организма каждого человека, поэтому необходимости профилактики онкологических заболеваний в данном случае возникает только после их обнаружения.

Возраст. Чаще раком болеют люди в возрасте 40-75 лет. Начиная с 30-35 до 75 лет показатели заболеваемости возрастают в каждой возрастной группе примерно в два раза по сравнению с предыдущей.

Доказанными причинами считаются курение, употребление алкоголя, жареные, острые и копченые продукты, источники радиоактивного излучения, канцерогенные вещества, климатические особенности, национальные традиции питания и быта.

Профилактика заболевания раком

Современная медицина различает следующие виды активной профилактики рака: первичную, вторичную.

Цель первичной профилактики заключается в предотвращении канцерогенеза — процесса появления опухоли. В ходе профилактики необходимо остановить контакт с канцерогенами. Также в первичную профилактику входит повышение иммунитета организма, нормализация образа жизни и питания. Очень важным является отказ от курения и злоупотребления спиртными напитками, физическая активность, здоровое питание.

Вторичная профилатика включает обнаружение и борьбу с предраковыми заболеваниями, выявление, профилактику и лечение рака ранних стадий. К мероприятиям вторичной профилактики относятся: мазки на онкоцитологию (рак шейки матки), профилактические осмотры, выявление групп риска, маммография (рак молочной железы), профилактическое КТ легких у курильщиков, тест на ПСА (рак простаты).

Как предупредить рак самостоятельно?

Основными простыми действиями по профилактике рака являются:

 • регулярная физическая активность и предупреждение ожирения;
 • отказ от курения;
 • уменьшение потребления алкогольных напитков;
 • ограничение в потреблении копченой и острой пищи;
 • питание в профилактике рака также играет существенную роль. Употребляйте больше овощей и фруктов с большим содержанием витамина С (киви, цитрусовые), каротина (помидоры, редька, морковь), а также капусту, чеснок, цельные зерна злаковых культур;
 • регулярные осмотры у врача-гинеколога.

Большинство злокачественных опухолей на первой стадии никак себя не проявляют, поэтому проходят незаметно, человек продолжает считать себя здоровым. Между тем, общие симптомы рака, если обратить на них внимание, начинают появляться:

 1. Головная боль, головокружение, беспричинные, правда, на первых порах они непостоянны, поэтому больной не придает им особого значения.
 2. Эпизодическое повышение температуры тела, которое снимается жаропонижающими и народными средствами заставляет человека успокаиваться в отношении серьезной патологии.
 3. Недомогание, слабость, снижение трудоспособности, апатия или раздражительность – все эти признаки могут быть первыми проявления рака, а могут быть и результатом других патологических процессов, но доброкачественных и вполне излечимых.
 4. Похудание без диет и оснований, просто так теряется 5 кг в месяц. Это очень значимый ранний признак, но к сожалению, тоже не для всех опухолей.
 5. Изменение цвета кожных покровов.
 6. Увеличение лимфоузлов на стороне поражения.
 7. Изменение лабораторных показателей: анемия, повышение СОЭ при нормальном уровне лейкоцитов, увеличение концентрации онкомаркеров.
 8. Боли. В большинстве случаев болевой синдром появляется ближе к IV стадии злокачественного процесса, однако такие органы, как желудок, яички, кости все же могут предупредить несколько раньше, поэтому их можно отнести к первичным симптомам рака данных локализаций.

Таким образом, очевидно, что общие симптомы рака в большинстве случаев являются признаками общего нездоровья организма и свойственны многим патологическим состояниям, поэтому для самодиагностики, которую многие пациенты так любят , наверное, нелишним будет познакомить их со специфическими проявлениями самых распространенных онкологических заболеваний.

Онкогинекология

Рак тела и шейки матки, некоторые опухоли яичников и других органов женской половой сферы нередко дают ранние признаки:

 • Выделение (слизистые, гнойные, иногда кровянистые), нередко усиливающиеся после физического напряжения, акта дефекации, полового сношения, которые раздражают слизистую и вызывают зуд;
 • Нарушения менструального цикла, обильные месячные, кровянистые выделения в середине цикла (скудные или обильные, постоянные или периодические). Кровотечения в климактерическом периоде – настораживающий признак.

Рак легкого

Симптомы и признаки рака легкого скрываются под многими «масками»:

 1. Начальный период характеризуется отсутствием проявлений, что не дает распознать болезнь на этой стадии;
 2. Доклинический период также бессимптомный, однако на этом этапе появляется очень важный показатель, который относят к ранним признакам рака легкого – опухоль удается обнаружить с помощью рентгенологических методов;
 3. Период клинических проявлений уже имеет отличительные черты, указывающие на онкологическое заболевание.

Признаками рака могут быть:

 1. Частые ОРВИ, повторяющиеся эпизоды гриппозной инфекции, непреходящий бронхит и пневмония, периодическое повышение температуры, слабость и недомогание;
 2. Кашель – может отсутствовать или появляться редко в начале болезни, надсадным становится по мере развития процесса;
 3. Кровохарканье – очень серьёзный признак, в большинстве случаев появление прожилок крови в мокроте свидетельствует о запущенной форме рака;
 4. Одышка с нарастанием дискомфорта, тахикардией и болями в грудной клетке нередко имитирует стенокардию, хотя соответствует IV стадии развития опухоли;
 5. Затрудение акта глотания и прохождения пищевых масс через пищевод маскируется под симптомы опухоли пищевода.

Рак молочной железы

Признаки рака молочной железы, тоже к сожалению свидетельствуют о запущенной стадии болезни:

 1. Плотное безболезненное образование – случайная находка, когда другие симптомы отсутствуют;
 2. Выделения из соска;
 3. Втягивание соска;
 4. Изменение цвета кожи и появление симптома «лимонной корки»;
 5. Дискомфорт в подмышечных впадинах;
 6. Увеличение лимфатических узлов на стороне поражения.

Желудочно-кишечный тракт

При локализации онкологического процесса в органах желудочно-кишечного тракта ранними признаками можно считать:

 1. Нарушение пищеварения (тошнота, рвота, дискомфорт, поносы и запоры);
 2. Похудение (рак желудка и поджелудочной железы), однако для начального периода опухоли кишечника этот симптом не характерен;
 3. Трудности при глотании (рак пищевода, гортани);
 4. Появление крови в кале, который приобретает «цвет кофейной гущи».

Предраковые состояния

Многие слышали о таких заболеваниях, которые называют предраковыми, то есть, самого злокачественного процесса ещё нет, но многие признаки уже указывают на возможность его развития. В связи с этим различают фоновые и факультативные предопухолевые изменения. Чаще всего подобные переходы из доброкачественных процессов в злокачественные отмечаются в отношении рака молочной железы, шейки матки, слизистых и кожи.

Об угрожающей или облигатной неоплазии (предрак) говорят в случае заболеваний, которые при отсутствие лечения так или иначе, но в рак трансформируются, хотя неизвестно, когда это может случится: через месяц или через несколько лет. Пациенты, не желающие лечиться, должны понять, что предрак можно считать начальной стадией онкологического процесса, поэтому неинвазивная опухоль (in situ) должна быть радикально ликвидирована. Это дает надежду на полное выздоровление.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector