Молитвы от болезни от рака

Молитвы от болезни от рака

Молитвы от болезни от рака

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Признаки приближающейся смерти при раке

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/priblizhajushhajasja-smert.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/priblizhajushhajasja-smert-900×600.jpg» title=»Признаки приближающейся смерти при раке»>

Александр Попандопуло, студент медицинского института УЛГУ. Редактор А. Герасимова

 • Запись опубликована: 13.12.2019
 • Время чтения: 1 mins read

Действительно ли признаки смерти узнаваемы? Ученые назвали перечислили 8 физических признаков, показывающих, что пациентам осталось жить не более трех дней.

Стадии телесной смерти: зачем это нужно знать

Многие думают, что смерть — это момент, когда останавливается сердце и человек навсегда теряет сознание. Но на самом деле, это не моментальное событие, а довольно длительный и деликатный процесс.

Человек устроен так, что надеется на выздоровление близких до последнего. Однако бывают ситуации, когда лучше знать, как долго может прожить пациент со смертельным диагнозом. Зная, что приближается время ухода, у нас есть возможность организовать последние дни и попрощаться.

Прощание с родными

Прощание с родными

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi-900×600.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi.jpg» alt=»Прощание с родными» width=»900″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi-768×512.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Признаки приближающейся смерти при раке»> Прощание с родными

Также важно знать о скорой смерти пациента не только родным — это важная информация для врачей. Если известно, что человек умрет в течение нескольких дней, нет необходимости подвергать его дальнейшим обследованиям, вмешательствам и лечению. Нужно снять боль, облегчив страдания больного, и дать ему возможность провести последние часы с родными.

Чтобы помочь определить скорую смерть, ученые составили список из восьми клинических признаков, которые, путем простого наблюдения, могут предсказать, что неизлечимо больной раком умрет в течение трех дней.

Признаки приближающейся смерти от рака

Результаты исследования под названием «Процесс умирания» были опубликованы в журнале Cancer. В статье рассматривались больные раком, получающие неотложную паллиативную помощь (APCU).

В общей сложности были изучены истории болезней 357 пациентов с терминальной стадией рака. Больные контролировались в общей сложности по 52 симптомам каждые 12 часов, от поступления в отделение паллиативной помощи до их смерти или до выписки из отделения. Во время исследования 57% пациентов умерли.

Душа покидает тело

Душа покидает тело

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo-900×600.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo.jpg» alt=»Душа покидает тело» width=»900″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo-768×512.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Признаки приближающейся смерти при раке»> Душа покидает тело

Согласно наблюдениям, авторы исследования указывают на восемь очень специфических физических симптомов. Если они есть, с огромной вероятностью смерть наступает в течение трех дней.

У умирающего наблюдается целый ряд признаков:

 • слабый ответ на словесные стимулы (уход в себя, умиротворение);
 • сниженная реакция на зрительные раздражители;
 • исчезают мимические морщины (вокруг глаз);
 • гиперэкстензия (запрокидывание) шеи;
 • веки не закрываются;
 • снижается потребность в воде, пище;
 • дыхание становится поверхностным, из-за снижения потребности в кислороде, либо возникают хрипы из-за скопившейся слизи;
 • желудочное кровотечение.

За исключением последнего, все признаки указывают на то, что нейрокогнитивная и нервно-мышечная системы находятся в упадке. Эти неврологические симптомы тесно связаны с наступлением смерти: они наблюдались в последние три дня у 38–78% пациентов и указывали на прогрессирующее неврологическое торможение, приводящее к смерти.

Поскольку исследование проводилось только у пациентов с раком, неизвестно, могут ли эти симптомы быть распространены на диагностику приближающегося ухода при других заболеваниях. Поэтому исследования в этом направлении будут продолжены.

Профилактика рака, первые его признаки и проявления

15 января 2018

В современном мире онкологические заболевания являются одними из главных причин смерти, при этом многие виды рака за последние годы «помолодели» и встречаются у людей возраста 25-35 лет. К сожалению, невозможно полностью защитить себя и своих близких от этой болезни, но существует эффективная профилактика рака, которая позволяет свести риск заболевания к минимуму.

Причины заболевания раком

Истинная причина возникновения злокачественных опухолей не установлена, однако есть факторы, действительно увеличивающие его риск. К ним относятся:

Особенности организма отдельных людей, а именно генетические особенности, наличие приобретенных и наследственных заболеваний, нарушения гормонального фона. Все эти факторы могут способствовать развитию рака. Как правило, они связаны с врожденными и индивидуальными особенностями организма каждого человека, поэтому необходимости профилактики онкологических заболеваний в данном случае возникает только после их обнаружения.

Возраст. Чаще раком болеют люди в возрасте 40-75 лет. Начиная с 30-35 до 75 лет показатели заболеваемости возрастают в каждой возрастной группе примерно в два раза по сравнению с предыдущей.

Доказанными причинами считаются курение, употребление алкоголя, жареные, острые и копченые продукты, источники радиоактивного излучения, канцерогенные вещества, климатические особенности, национальные традиции питания и быта.

Профилактика заболевания раком

Современная медицина различает следующие виды активной профилактики рака: первичную, вторичную.

Цель первичной профилактики заключается в предотвращении канцерогенеза — процесса появления опухоли. В ходе профилактики необходимо остановить контакт с канцерогенами. Также в первичную профилактику входит повышение иммунитета организма, нормализация образа жизни и питания. Очень важным является отказ от курения и злоупотребления спиртными напитками, физическая активность, здоровое питание.

Вторичная профилатика включает обнаружение и борьбу с предраковыми заболеваниями, выявление, профилактику и лечение рака ранних стадий. К мероприятиям вторичной профилактики относятся: мазки на онкоцитологию (рак шейки матки), профилактические осмотры, выявление групп риска, маммография (рак молочной железы), профилактическое КТ легких у курильщиков, тест на ПСА (рак простаты).

Как предупредить рак самостоятельно?

Основными простыми действиями по профилактике рака являются:

 • регулярная физическая активность и предупреждение ожирения;
 • отказ от курения;
 • уменьшение потребления алкогольных напитков;
 • ограничение в потреблении копченой и острой пищи;
 • питание в профилактике рака также играет существенную роль. Употребляйте больше овощей и фруктов с большим содержанием витамина С (киви, цитрусовые), каротина (помидоры, редька, морковь), а также капусту, чеснок, цельные зерна злаковых культур;
 • регулярные осмотры у врача-гинеколога.

Большинство злокачественных опухолей на первой стадии никак себя не проявляют, поэтому проходят незаметно, человек продолжает считать себя здоровым. Между тем, общие симптомы рака, если обратить на них внимание, начинают появляться:

 1. Головная боль, головокружение, беспричинные, правда, на первых порах они непостоянны, поэтому больной не придает им особого значения.
 2. Эпизодическое повышение температуры тела, которое снимается жаропонижающими и народными средствами заставляет человека успокаиваться в отношении серьезной патологии.
 3. Недомогание, слабость, снижение трудоспособности, апатия или раздражительность – все эти признаки могут быть первыми проявления рака, а могут быть и результатом других патологических процессов, но доброкачественных и вполне излечимых.
 4. Похудание без диет и оснований, просто так теряется 5 кг в месяц. Это очень значимый ранний признак, но к сожалению, тоже не для всех опухолей.
 5. Изменение цвета кожных покровов.
 6. Увеличение лимфоузлов на стороне поражения.
 7. Изменение лабораторных показателей: анемия, повышение СОЭ при нормальном уровне лейкоцитов, увеличение концентрации онкомаркеров.
 8. Боли. В большинстве случаев болевой синдром появляется ближе к IV стадии злокачественного процесса, однако такие органы, как желудок, яички, кости все же могут предупредить несколько раньше, поэтому их можно отнести к первичным симптомам рака данных локализаций.

Таким образом, очевидно, что общие симптомы рака в большинстве случаев являются признаками общего нездоровья организма и свойственны многим патологическим состояниям, поэтому для самодиагностики, которую многие пациенты так любят , наверное, нелишним будет познакомить их со специфическими проявлениями самых распространенных онкологических заболеваний.

Онкогинекология

Рак тела и шейки матки, некоторые опухоли яичников и других органов женской половой сферы нередко дают ранние признаки:

 • Выделение (слизистые, гнойные, иногда кровянистые), нередко усиливающиеся после физического напряжения, акта дефекации, полового сношения, которые раздражают слизистую и вызывают зуд;
 • Нарушения менструального цикла, обильные месячные, кровянистые выделения в середине цикла (скудные или обильные, постоянные или периодические). Кровотечения в климактерическом периоде – настораживающий признак.

Рак легкого

Симптомы и признаки рака легкого скрываются под многими «масками»:

 1. Начальный период характеризуется отсутствием проявлений, что не дает распознать болезнь на этой стадии;
 2. Доклинический период также бессимптомный, однако на этом этапе появляется очень важный показатель, который относят к ранним признакам рака легкого – опухоль удается обнаружить с помощью рентгенологических методов;
 3. Период клинических проявлений уже имеет отличительные черты, указывающие на онкологическое заболевание.

Признаками рака могут быть:

 1. Частые ОРВИ, повторяющиеся эпизоды гриппозной инфекции, непреходящий бронхит и пневмония, периодическое повышение температуры, слабость и недомогание;
 2. Кашель – может отсутствовать или появляться редко в начале болезни, надсадным становится по мере развития процесса;
 3. Кровохарканье – очень серьёзный признак, в большинстве случаев появление прожилок крови в мокроте свидетельствует о запущенной форме рака;
 4. Одышка с нарастанием дискомфорта, тахикардией и болями в грудной клетке нередко имитирует стенокардию, хотя соответствует IV стадии развития опухоли;
 5. Затрудение акта глотания и прохождения пищевых масс через пищевод маскируется под симптомы опухоли пищевода.

Рак молочной железы

Признаки рака молочной железы, тоже к сожалению свидетельствуют о запущенной стадии болезни:

 1. Плотное безболезненное образование – случайная находка, когда другие симптомы отсутствуют;
 2. Выделения из соска;
 3. Втягивание соска;
 4. Изменение цвета кожи и появление симптома «лимонной корки»;
 5. Дискомфорт в подмышечных впадинах;
 6. Увеличение лимфатических узлов на стороне поражения.

Желудочно-кишечный тракт

При локализации онкологического процесса в органах желудочно-кишечного тракта ранними признаками можно считать:

 1. Нарушение пищеварения (тошнота, рвота, дискомфорт, поносы и запоры);
 2. Похудение (рак желудка и поджелудочной железы), однако для начального периода опухоли кишечника этот симптом не характерен;
 3. Трудности при глотании (рак пищевода, гортани);
 4. Появление крови в кале, который приобретает «цвет кофейной гущи».

Предраковые состояния

Многие слышали о таких заболеваниях, которые называют предраковыми, то есть, самого злокачественного процесса ещё нет, но многие признаки уже указывают на возможность его развития. В связи с этим различают фоновые и факультативные предопухолевые изменения. Чаще всего подобные переходы из доброкачественных процессов в злокачественные отмечаются в отношении рака молочной железы, шейки матки, слизистых и кожи.

Об угрожающей или облигатной неоплазии (предрак) говорят в случае заболеваний, которые при отсутствие лечения так или иначе, но в рак трансформируются, хотя неизвестно, когда это может случится: через месяц или через несколько лет. Пациенты, не желающие лечиться, должны понять, что предрак можно считать начальной стадией онкологического процесса, поэтому неинвазивная опухоль (in situ) должна быть радикально ликвидирована. Это дает надежду на полное выздоровление.

Петр Царьков: «Бояться рака толстой кишки не надо»

1.00 (Проголосовало: 1)

Чем опасны очистительные клизмы, как беспорядочные половые связи способствуют развитию рака прямой кишки и что делать с возникшим во время беременности геморроем, «Газете.Ru» рассказал Петр Царьков — директор клиники колопроктoлогии и малоинвазивной хирургии Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

– Помогает ли при каких-либо заболеваниях кишечника фекальная трансплантация (перенос кала здорового человека в кишечник больного с целью восстановления микрофлоры)? Используется ли этот метод в России?

– На сегодняшний день нет данных, полученных методами доказательной медицины, что метод фекальной трансплантации эффективен при заболеваниях кишечника. Все эти первые всполохи позитивных реакций по поводу фекальной трансплантации в конечном итоге привели к проведению рандомизированных плацебо-контролируемых исследований.

И оказалось, что эффект от применения фекальной трансплантации приблизительно равен эффекту плацебо, то есть пустышки.

Возможно, в этом направлении будут определенные сдвиги, потому что исследования ведутся. Большинство ученых склоняются к мысли о том, что либо комбинация, либо целый ряд каких-то микробов ведет к тяжелым заболеваниям, которые разрушают микрофлору и вызывают аллерго-имунную реакцию организма на наличие этих микробов в просвете кишечника.

И, по всей вероятности, это один из тех путей, который поможет нам в дальнейшем решении проблемы, но найти комбинацию тех микробов, тех «трансплантатов», грубо говоря, не очень просто. То есть, просто введение микробиоты здорового человека к другому человеку (во всяком случае, в тех исследованиях, которые опубликованы сейчас) не обладает каким-то серьезным эффектом.

Я сам думал, что за этим будущее. У нас делаются попытки, но они носят скорее кустарный характер, чем промышленный. В мире есть несколько крупных фармацевтических компаний, которые занимаются сейчас разработкой такого рода препаратов, но пока они еще не в широком применении.

– В определенных кругах популярны очистительные процедуры – клизмы, слабительные препараты и чаи, и т. п. В чем опасность таких процедур?

— Этот вопрос очень хорошо соединяется с предыдущим, потому что любое применение слабительного — это стресс для кишечника. У слабительного есть тот необходимый эффект, который который мы должны использовать, когда нет самостоятельного стула. Это вынужденная мера, и мы понимаем, что употребление слабительного излечивает всего лишь наш симптом – запор.

Очистительные клизмы обладают тем же самым эффектом что и слабительное, то есть нарушается микробный состав в толстой кишке, которая является основным носителем нашей микробиоты. Вымывая оттуда микрофлору, мы освобождаем место и вместе с плохими организмами вымываем и хорошие, и вынуждаем нашу «хорошую» микрофлору прибегать к тем же самым мерам — то есть, восстанавливать численность. Не всегда это удается.

Если делать это на регулярной основе, это может привести к обеднению микрофлоры и развитию нежелательных эффектов вплоть до хронических воспалительных изменений в толстой кишке.

— Какие еще факторы провоцируют заболевания кишечника кроме сидячего образа жизни, неправильного питания, алкоголя, курения?

— Если говорить о специфических факторах риска — это, например, вольное отношение к половой жизни. К сожалению, число заболеваний, связанных как раз с изменением в сексуальном поведении современного человека по сравнению с предыдущими годами сегодня растет, как среди женщин, так и среди мужчин. Это связано, в том числе, с таким не очень заметным явлением, как распространение вируса папилломы человека.

Он более известен, как вирус, вызывающий рак шейки матки у женщин, но приблизительно те же самые тенденции сегодня отмечаются и в сторону рака анального канала, потому что эпителий шейки матки и эпителий анального канала схожи по своей структуре и очень легко повреждается этим вирусом. Заражение происходит, если у человека есть более пяти половых партнеров одновременно.

Считается, что беспорядочные половые связи могут привести к увеличению риска заболеваемости вирусом папилломы человека, отдельные штаммы которого очень канцерогенны.

Мы это видим по заболеваемости раком шейки матки, но сегодня все больше растет и заболеваемость раком анального канала, который сейчас еще не очень ярко звучит в сводках, но год от года этому уделяется все больше внимания в западных странах.

Читайте также  Молитвы на церковно славянском языке текст в формате ворд

— Каков риск развития геморроя при беременности? Что делать в таких случаях?

— Это момент, который не связан с нашим образом жизни. Чем тяжелее плод, тем меньше изменений происходит в гемодинамике нижней половины женского тела. И это само по себе является фактором риска развития острого тромбоза геморроидальных узлов. Ситуация усугубляется тем, что женщина в этот момент практически беззащитна, мы не можем применять к ней никакие лекарственные средства. А те препараты, которые рекомендуются, часто бывают малоэффективны. Ну а те, которые эффективны, бывают неприменимы.

Напротив нашей клиники стоит одна из старейших акушерских клиник Москвы, — Снегиревская клиника. Мы с ними проводим совместное исследование распространенности геморроидальной болезни и острого тромбоза геморроидальных узлов у беременных, и сегодня я могу озвучить первые результаты:

приблизительно одна из пяти женщин в течение беременности имеет проблемы с геморроидальными узлами, причем эти проблемы носят острый характер — они требуют нашей помощи.

Но в данной ситуации мы несколько ограничены. Мы сегодня с хирургических позиций помогаем женщинам, у которых этот тромбоз привел к некрозу узлов. Дело в том, что острый тромбоз геморроидальных узлов в отдельных случаях приводит к некрозу кожи над ними. Из-за того, что образовался тромб в геморроидальном узле, вокруг него образовался отек, нарушается кровоснабжение в этом узле, и, поскольку кровь не поступает, ткань не питается, она начинает умирать.

Это сопровождается ужасной болью у всех. В этой ситуации мы удаляем такие узлы под той же спинальной анестезией, под которой у женщины пройдут роды, и это удаление обычно приводит к немедленному облегчению симптомов.

— Специфической профилактики для беременных нет?

— Мы можем говорить, что, возможно это большая активность во время беременности, какие-то гимнастические упражнения, но это вопрос не изученный. Беременность — очень тонкий процесс, в который мало кто хочет вторгаться, отдавая это на откуп природе. Потому что исследования любых наших действий, направленных на беременных без особой на то нужды, могут навредить, а наша заповедь прежде всего — не навреди.

— Какие аспекты вашей деятельности, на ваш взгляд, еще важны?

— Особый интерес нашей клиники составляют несколько направлений, наиболее крупное из которых — это лечение рака толстой кишки. Я бы сказал о том, что, например, в феврале был всемирный день борьбы с раком толстой кишки, а в марте в США стартовал месяц осведомленности о раке толстой кишки. В течение целого месяца средства массовой информации и врачи на специальных страницах, на сайтах больниц публикуют различные истории, описание редких и обычных случаев заболеваний рака толстой кишки.

Мы сегодня уже поднимали вопрос о том, не молодеет ли рак толстой кишки. Мы находимся в таком периоде времени, когда есть среди молодых людей те, кто очень внимательно относятся к своему здоровью, и есть те, кто не очень внимательно к нему относится. Молодежь сейчас, по крайней мере в Москве, стала относиться к своему здоровью внимательно.

И мы очень часто встречаем молодых людей, которые с ранними симптомами обращаются за помощью, думая, что у них, скажем, геморроидальная болезнь или что-то еще. Если они попадают в правильные руки с самого начала, они получают правильное скрининговое обследование, которое сегодня не больше и не меньше как колоноскопия.

Если у вас в 20-летнем возрасте появилась кровь в кале, это уже свидетельство того, что что-то не в порядке.

Наиболее вероятной причиной этого является, скорее всего, геморроидальная болезнь, но мы не можем об этом знать на 100%. Начать нужно с того, что человек не должен видеть свою кровь. Еще одним симптомом, который сразу должен настораживать и который возникает намного раньше, чем появление крови, является изменение в работе кишечника по сравнению с предыдущим периодом жизни. Если что-то изменилось и эти изменения носят прогрессирующий характер, это повод для того, чтобы обратиться к врачу — будь это запор, будь это понос, будь это урчание, дискомфорт, отсутствие аппетита. Это позволяет выявить рак на более ранних стадиях.

Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем более эффективным будет лечение.

Сегодня мы достигли того, что первая стадия рака толстой кишки почти на 100% излечима, вторая стадия излечима более чем на 90%, третья стадия при правильном лечении излечима примерно на 70%, и лишь при четвертой стадии у нас не очень высокие результаты, но они не нулевые — уже 20-25% пациентов выздоравливают даже при четвертой стадии.

При раке толстой кишки сегодня, если мы возьмем общую популяцию больных независимо от стадии, в таких странах как Южная Корея, Япония, страны северной Европы, выживаемость больных после лечения составляет более 75%. Это очень высокая цифра. Поэтому бояться этого заболевания не надо, нужно просто пытаться предотвратить трагедию, а не дожидаться, когда мы уже ничего не сможем сделать.

Мы очень эффективно лечим рак даже на продвинутых стадиях заболевания. Я говорю об этом потому, что моя личная практика имеет достаточно большой список людей, в том числе и молодых, которые счастливо живут после проведенного лечения рака толстой кишки.

Лечение рака — оперативное, оно заключается в локальном удалении опухоли. Мы не удаляем орган. Через 10 дней после операции пациент может вернуться к прежнему образу жизни. Но ежегодно нужно будет делать колоноскопию.

Еще хочу обратить внимание, что единственным стопроцентным методом диагностики рака и предраковых заболеваний толстой кишки является колоноскопия.

Все другие методы носят вспомогательный характер. Более того, колоноскопия позволяет проводить не только диагностику, но и вторичную профилактику рака. Очень много при первичных колоноскопиях обнаруживается мелких выростов — полипов толстой кишки, которые удаляются.

Сегодня доказано, что любое такое образование толстой кишки, даже самое мелкое, это один шаг на пути к развитию рака толстой кишки. В среднем считается, что рак из полипа развивается в течение пяти лет, но эти цифры носят скорее умозрительный характер. У каждого из нас своя скорость развития рака. Но если удалить эти полипы, то рака не будет.

Чем опасна вакцинация от коронавируса

Что известно о COVID-19?

Это РНК-содержащий вирус животного происхождения, относящийся к группе коронавирусов. Согласно данным ВОЗ, он передается от заболевшего человека через мелкие капли, которые выделяются при чихании и кашле из носа и рта. С момента заражения до появления первых симптомов проходит от 1 до 14 дней (в среднем – 7). Носитель вируса еще не знает о своей болезни, но в плане заражения уже представляет опасность для окружающих. По информации коронавирусной эпидемиологии, COVID-19 в 2-3 раза заразнее гриппа, но в 2-3 раза менее заразен, чем корь.

При легком течении болезни ее симптомы сходны с ОРВИ и заканчиваются выздоровлением через 14 дней без каких-либо дальнейших последствий. В тяжелых случаях COVID продолжается до 8 недель. Даже при отсутствии выраженных признаков заболевания у переболевших формируется иммунитет. Но учитывая, пусть и нечастые случаи повторного заражения, сохраняется он не слишком долго. Гораздо большим эффектом обладает вакцина.

Как действует вакцина?

Сегодня в мире используется несколько иммунопрепаратов, разработанных специалистами разных стран и прошедших необходимые клинические испытания. Все они предназначены для формирования иммунитета к возбудителю. После их введения иммунная система:

 • без труда распознает возбудителя инфекции;
 • начинает производить антитела – белки для борьбы с заболеванием;
 • «запоминает» возбудителя и, если он снова попадает в организм, быстро уничтожает его, не допуская развития болезни.

У человека, прошедшего вакцинацию, формируется стойкий иммунитет к COVID.

Опасна ли вакцинация?

Каждый человек реагирует на иммунопрепарат индивидуально. Поэтому даже самая качественная вакцина может вызвать побочные эффекты. Их появление на непродолжительное время – единственная опасность.

Чем опасна вакцинация от коронавируса:

 • незначительным повышением температуры;
 • головной болью, головокружением;
 • сбоем сердечного ритма;
 • кожными высыпаниями;
 • слабостью.

Эти неприятные симптомы исчезают в течение нескольких дней.

Тяжелые состояния после введения иммунопрепарата могут развиваться у людей, имеющих противопоказания. Нельзя проводить вакцинацию, если наблюдаются:

 • хронические патологии почек, сердечно-сосудистой системы (ССС), эндокринной системы;
 • болезни кроветворной системы;
 • аутоиммунные нарушения;
 • выраженные патологии центральной нервной системы (ЦНС);
 • аллергические реакции на ранее вводимые вакцины.

При этих патологиях прививка может спровоцировать обострение.

Также противопоказанием является возраст (младше 18 и старше 65 лет), беременность, недавно перенесенная тяжелая форма коронавирусной инфекции. У переболевших людей в первое время после выздоровления отмечается высокий уровень антител, а вакцина повысит его еще больше. Последствия могут проявиться бурной иммунной реакцией в форме цитокинового шторма.

Как уменьшить негативные проявления?

Снизить развитие побочных явлений поможет соблюдение всех рекомендаций врача. Чтобы уменьшить риск развития негативных симптомов после вакцинации, нужно:

 • внимательно следить за своим самочувствием;
 • как минимум за неделю до предполагаемой вакцинации избегать контактов с заболевшими;
 • за 2 дня до прививки пройти обследование и сдать кровь на антитела;
 • отказаться от иммуномодуляторов и иммуностимуляторов за 10 дней до введения вакцины;
 • предупредить перед постановкой вакцины о приёме препаратов, которые стимулируют иммунитет.

При отсутствии противопоказаний и соблюдении всех требований, риск побочных эффектов сводится к минимуму.

После прививки от коронавируса врачи советуют соблюдать щадящий режим и выпивать не менее 1,5 литров жидкости в день. При повышении температуры рекомендуется принять жаропонижающее средство. Если слабость не проходит в течение нескольких дней, появились аллергические реакции, нужно немедленно обратиться к доктору.

Когда будет массовая вакцинация?

Массовая вакцинация в США, Канаде и европейских странах началась еще в декабре прошлого года. В это же время стартовала она и в России. Но на начальном этапе мероприятие проводилось только для определенной категории лиц – молодых людей и тех, кто по роду своей профессиональной деятельности не может ограничить число контактов. Сегодня привиться от ковида можно в любом регионе страны.

Решение о вакцинации каждый человек принимает самостоятельно. Но те, кто отказывается от прививки, должны знать, что даже легкая форма COVID – это серьезный удар по организму. Также не стоит забывать о потере трудоспособности не менее, чем на 2 недели, и вероятности заражения членов семьи. После вакцинации эти риски значительно понижаются. Но даже вакцинированным людям необходимо носить маску и перчатки, чтобы на 100% уберечь себя от заражения COVID-19.

Можно ли вылечить рак

Злокачественная опухоль — крайне серьезное заболевание, требующее немедленного медицинского вмешательства. Однако на современном уровне развития науки такой диагноз еще не означает окончательного приговора.

 • Как можно вылечить рак
 • Какие бывают стадии рака
 • Каковы прогнозы выживаемости на разных стадиях
 • Источники

Сегодня раковые опухоли поддаются лечению. Его эффективность не всегда хорошо предсказуема, но это лишь подтверждает тот факт, что даже если вам поставили угрожающий жизни диагноз, ни в коем случае нельзя опускать руки! Вполне возможно, что именно в вашей ситуации какой-то из методов лечения даст выраженный результат и поможет победить эту опасную патологию.

Как можно вылечить рак

На настоящий момент медицина имеет три крупные группы лечебных методик. Их можно применять как по отдельности, так и в различных сочетаниях:

1. Операционное вмешательство. Самый радикальный, но и самый эффективный способ лечения. Задача хирурга — как можно более полно удалить обнаруженные злокачественно перерожденные ткани.

К сожалению, сделать операцию получается не всегда. Например, если опухоль распространилась на слишком большую часть жизненно важного органа или уже появились отдаленные метастазы. В этом случае хирургическое вмешательство может быть признано нецелесообразным. Можно ли вылечить рак без операции? Теоретически — да. Но если врачи увидят, что при помощи лекарств получилось уничтожить метастазы, основной злокачественный очаг они все равно порекомендуют удалить хирургически. Повторимся: операция — самый эффективный способ избавления от опухоли.

2. Лечение препаратами. Сюда относится как традиционная химиотерапия, так и все новые наработки в области фармакологического лечения опухолей — иммунотерапия, таргетное лечение и др.

3. Воздействия ионизирующего излучения. Опухолевые клетки в силу быстрого метаболизма активнее поглощают радиацию. А следовательно, и намного быстрее погибают под ее влиянием. Именно это и лежит в основе лечения злокачественных новообразований лучевой терапией.

Хотите мы вам перезвоним?

Какие бывают стадии рака

Упрощенная классификация злокачественных новообразований предполагает разделение процесса развития опухоли на пять стадий:

Стадия 0

Так называемый рак на месте. Самый ранний этап развития опухоли, когда измененных клеток еще совсем мало, и они находятся только лишь в слизистой оболочке органа. Вылечить такое заболевание можно быстро и легко, попросту убрав это скопление клеток. Но проблема в том, что обнаружить опухоль на нулевой стадии практически невозможно, так как невооруженным глазом (а чаще всего и без специальных гистологических исследований!) она не видна.

Стадия I

Это начальный этап клинического процесса, когда злокачественно перерожденные клетки только образовали очаг. В этот момент вылечить опухоль также совсем несложно — поможет простая операция по удалению такого очага. Однако и на данном этапе найти опухоль и даже заподозрить ее существование очень непросто. При этом, здесь уже вполне работают скриниговые обследования (ранняя диагностика). Проходя их с определенной периодичностью, вы существенно повышаете свои шансы на раннее обнаружение опухоли, а значит, и на полное избавление от нее.

Стадия II

На данном этапе опухоль начинает разрастаться, но пока не выходит за пределы одного органа. Однако уже на этой стадии могут появляться вторичные опухолевые очаги в ближайших лимфатических узлах. Клинические проявления здесь пока либо отсутствуют, либо выражены слабо.

Стадия III

Новообразование прорастает в соседние органы и поражает большинство лимфатических узлов, расположенных в этой области. У пациента появляется выраженная симптоматика, которая заставляет его обратиться к врачу. Можно ли вылечить III стадию рака — зависит от вида опухоли. Но если вовремя прооперировать пациента, а потом провести интенсивную химио- или лучевую терапию, шансы на полное излечение довольно высоки.

Стадия IV

В эту стадию онкологическое заболевание переходит тогда, когда начинает давать метастазы в отдаленные органы и ткани. Это самая серьезная степень развития опухоли, на которой хирургическое лечение не всегда оказывается целесообразным. Можно ли вылечить онкологию на 4 стадии — сложный вопрос, ответ на который зависит от большого количества индивидуальных особенностей каждого клинического случая. Тем не менее шансы есть даже при наличии отдаленных метастазов.

Важно сказать, что вышеприведенная классификация по стадиям весьма условна. Дело в том, что опухоли разных органов, происходящие из разных типов клеток, могут иметь отличающееся клиническое течение, динамику развития, а следовательно, нести разную угрозу жизни пациента. Так, например, опухоль мозга уже на условной II стадии может привести к летальному исходу. А на вопрос, можно ли полностью вылечить рак IV стадии предстательной железы, положительный ответ можно дать с вероятностью около 30%.

Именно поэтому специалисты-онкологи используют более сложную, но и более объективную классификацию по системе TNM. Здесь каждая опухоль рассматривается индивидуально и описывается тремя основными параметрами с цифровыми индексами:

 • Параметр Т (tumor, опухоль) — может принимать значения от Т1 до Т4, отражает размеры новообразования и степень вовлечения окружающих тканей. Этот параметр для каждой опухоли разный. Так, например, меланома Т1 имеет размер не более 2 мм, а опухоль Т1 молочной железы может быть до 2 см в диаметре.
 • Параметр N (nodes, узлы) — принимает значение от N0 до N2 и отражает распространение опухоли как в соседние, так и отдаленные лимфатических узлы.
 • Параметр М (metastasis, метастазы) — принимает значение М0 или М1 и отражает отсутствие или наличие метастазов в других органах и тканях.

Соответственно, каждая опухоль может быть кодирована специфическим шифром. Например: T2N1M0 — новообразование имеет довольно большой размер, находится в пределах одного органа, уже поразило ближайшие лимфоузлы, но еще не дало метастазов. Такая опухоль примерно соответствует второй стадии по упрощенной классификации.

Каковы прогнозы выживаемости на разных стадиях

Здесь невозможно привести цифры, которые обладали бы хоть каким-то универсальным значением. Разброс, зависящий от типа опухоли, ее молекулярно-генетических характеристик и других индивидуальных особенностей, слишком велик. На вопрос «можно ли вылечить рак IV стадии с метастазами», ответ будет положительным. Но с тем учетом, что для каждого пациента вероятность излечения сильно отличается.

Однозначно можно сказать только одно — чем выше стадия развития опухоли, тем хуже прогноз. И если на стадии «0» или «I» почти для всех видов рака выживаемость составляет 90-100%, то на стадии IV она обычно не превышает 5-7%. Хотя эти значения могут сильно отличаться. По данным Американского онкологического общества, пятилетняя выживаемость при IV стадии опухоли составляет для рака:

 • простаты — 30%;
 • молочной железы — 25-28%;
 • матки — 8-12%;
 • желудка — 6%;
 • легкого — 3-7%.

Итак, главный вывод данной статьи — тот факт, что рак излечим, а шансы победить его есть на любой стадии развития. Конкретный ответ на вопрос «можно ли вылечить рак III или IV стадии» зависит от множества параметров клинического случая. Но чем раньше будет выявлена опухоль, тем выше вероятность от нее избавиться. А значит самым эффективным способом увеличить эту вероятность будет периодическое прохождение скрининговых профилактических обследований.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector