Молитвы о страждущем

Молитвы о страждущем

Молитвы о страждущем

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше пока­жи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Тво­е­му́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Пере­вод: Ты – един­ствен­ный ско­рый Заступ­ник, Хри­сте, яви же свы­ше ско­рую помощь стра­да­ю­ще­му рабу Тво­е­му, избавь его от неду­гов и тяж­ких болез­ней, под­ни­ми его по молит­вам Бого­ро­ди­цы, что­бы он непре­стан­но вос­пе­вал и сла­вил Тебя, Еди­ный Чело­ве­ко­лю­бец. *

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже ино­гда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посе­ти́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Пере­вод: Как неко­гда Ты, Спа­си­тель, под­нял тещу Пет­ро­ву и рас­слаб­лен­но­го, при­не­сен­но­го на одре, так ныне, Мило­серд­ный, посе­ти и исце­ли лежа­ще­го на одре болез­ни, пора­жен­но­го смер­тель­ною раною и стра­да­ю­ще­го, ибо Ты один взял на Себя все неду­ги и болез­ни рода наше­го и все можешь, как мно­го­мило­сти­вый. *

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Тво­е­го́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпу­сти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; воз­вра­ти́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя моль­бы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1‑я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Тво­е­го́ (и́мя) немощству́юща посе­ти́ ми́лостию Твое́ю, про­сти́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небе­се́ низ­посли́, прикосни́ся теле­си́, уга­си́ огне́вицу, укро­ти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Тво­е­го́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Вла­ды­ка Все­дер­жи­тель, Свя­той Царь, настав­ля­ю­щий и не умерщ­вля­ю­щий, под­дер­жи­ва­ю­щий пада­ю­щих и вос­ста­нов­ля­ю­щий низ­вер­жен­ных, телес­ные стра­да­ния чело­ве­че­ские исце­ля­ю­щий, молим­ся Тебе, Боже наш, посе­ти Тво­ею мило­стью стра­да­ю­ще­го немо­щью раба Тво­е­го (имя), про­сти ему вся­кое согре­ше­ние его воль­ное и неволь­ное. Гос­по­ди, пошли с небес вра­чу­ю­щую силу Твою, при­кос­нись к его телу, уга­си в нем жар, пре­кра­ти стра­да­ние и исце­ли вся­кую нахо­дя­щу­ю­ся в нем немощь; будь вра­чом раба Тво­е­го (имя) и под­ни­ми его с одра болез­ни, с ложа стра­да­ния целым и совер­шен­но здо­ро­вым; сде­лай его бла­го­уго­жда­ю­щим Церк­ви Тво­ей и испол­ня­ю­щим волю Твою. Ибо в Тво­ей вла­сти мило­вать и спа­сать нас, Боже наш, и мы вос­сы­ла­ем Тебе сла­ву, Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, ныне и все­гда и во веки веч­ные. Аминь. *

Молитва 2‑я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Вра­чу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Тво­е­го́ (и́мя) немощству́юща посе­ти́ и исце­ли́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запре­ти́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, про­сти́ Тво­е­го́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, поща­ди́ созда́ние Твое́ во Хри­сте́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери “Целительница”

При­и­ми́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Тво­е­му́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Тво­е­му́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери “Всецарица” (“Пантанасса”) 3

Молитва 1‑я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упро­си́, Ты за мя умо­ли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ все­гда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Пере­вод: О, Все­б­ла­гая, изум­ле­ния достой­ная, чуд­ная Бого­ро­ди­ца, Пан­та­насса, Все­ца­ри­ца! Не досто­ин я, что­бы Ты вошла под кров мой! Но как мило­сти­во­го Бога любя­щая мило­сер­дие Матерь, изре­ки сло­во, да исце­лит­ся душа моя и да укре­пит­ся немощ­ное тело мое. Ибо Ты име­ешь мощь непо­бе­ди­мую и не оста­нет­ся у Тебя бес­силь­ным ника­кое сло­во, о Все­ца­ри­ца! Ты за меня упро­си, Ты за меня умо­ли, дабы я про­слав­лял пре­слав­ное имя Твое все­гда, ныне и в бес­ко­неч­ные века. Аминь.

Молитва 2‑я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пре­чи­стая Бого­ма­терь, Все­ца­ри­ца! Услышь мно­госкорб­ное воз­ды­ха­ние наше пред чудо­твор­ною ико­ною Тво­ею, из уде­ла Афон­ско­го в Рос­сию при­не­сен­ною, воз­зри на чад Тво­их, неис­це­ли­мы­ми неду­га­ми стра­да­ю­щих, ко свя­то­му обра­зу Тво­е­му с верою при­па­да­ю­щих! Как пти­ца кры­ла­ми покры­ва­ет птен­цов сво­их, так ныне и Ты, веч­но живая, покрой нас мно­го­це­леб­ным Тво­им омо­фо­ром. Там, где надеж­да исче­за­ет, будь Надеж­дой, чуж­дою сомне­ний. Там, где лютые скор­би пре­воз­не­мо­га­ют, Тер­пе­ни­ем и Облег­че­ни­ем для нас явись. Там, где мрак отча­я­ния в души все­лил­ся, да вос­си­я­ет неиз­ре­чен­ный свет Боже­ства! Мало­душ­ных утешь, немощ­ных укре­пи, оже­сто­чен­ным серд­цам умяг­че­ние и про­све­ще­ние даруй. Исце­ли боля­щих людей Тво­их, о Все­ми­ло­сти­вая Цари­ца! Ум и руки вра­чу­ю­щих нас бла­го­сло­ви, да послу­жат они ору­ди­ем Все­мо­гу­ще­го Вра­ча Хри­ста, Спа­си­те­ля наше­го. Тебе как живой, нахо­дя­щей­ся здесь, с нами, молим­ся пред ико­ною Тво­ею, о Вла­ды­чи­ца! Про­стри руки Твои, испол­нен­ные исце­ле­ний и вра­че­ва­ний, Радость скор­бя­щих, в печа­лях Уте­ше­ние, дабы мы, чудо­твор­ную помощь ско­ро полу­чив, про­слав­ля­ли Живо­на­чаль­ную Нераз­дель­ную Тро­и­цу, Отца, Сына, и Свя­то­го Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохра­ни́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исце­ли́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (име­на́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Кос­ма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (име­на́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ пред­сто­и­те́ на Небе­си́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному вра­чу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испро­си́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника мое­го́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотво­ри́ мя досто́йна тво­е­го́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла мое­го́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чисто­те́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитвы об исцелении от болезней и немощей

В это статье Вы найдёте молитвы об исцелении болезней: молитвы на всякую немощь, молитвы великомученику и целителю Пантелеимону и некоторые другие.

Молитвы об исцелении от болезней

Молитва болящего

(составлена преподобным Гавриилом Седмиезерским)

Пресвятая Богородице Дево, жива сущая и по смерти спасающая присно наследие Твое, услыши воздыхание души моей, призывающей Тебя на помощь!

Сниди с небесе, прииди и коснися ума и сердца моего, открой зрение души моея, да узрю Тя, Госпоже моя, и Сына Твоего, Создателя, Христа и Бога моего, и уразумею, что есть воля Его и чего лишаюся аз. Ей, Госпоже моя, потщися помощью Твоею и моли Сына Твоего, да присетит мя благодатию Своею, да узами любви Его прикованный у ног Его пребуду вовеки, аще в ранах и болезни, аще недугующий и расслабленный телом, но у ног Его.

К Тебе взываю, Господи Иисусе! Ты моя сладость, жизнь, здравие, радость паче мира сего радости, весь состав жизни моея. Ты еси свет паче всякого света. Вижу недвижное от болезни тело мое, чувствую расслабление всех членов моих, боли в костях моих. Но, о свете мой, как услаждают меня лучи света Твоего, падающие на раны мои! Согретый теплотою их, забываю все и у ног Твоих слезами моими омываю грехи мои, возвышаюся, светлеюся.

Сие едино прошу у Тебя, Иисусе мой, — не отврати лица Твоего от меня, дай мне вечно у ног Твоих радостно оплакивать грехи мои, ибо при виде Тебя, Господи, покаяние и слезы для меня усладительнее радостей всего мира.

О свете, радость моя, сладость моя, Иисусе! Не отрини же меня от ног Твоих, Иисусе мой, но по молитве моей со мной присно буди, да живя Тобою, славлю Тя со Отцем и Духом вовеки. Молитвами Богородицы и всех святых Твоих услыши мя, Господи. Аминь.

Молитва на всякую немощь

Владыко Вседержителю, врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй; брата нашего (имярек) немощетвующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеколюбия.

Молитва об исцелении болящего

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе ниспосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой Всех Скорбящих Радость

Всех Скорбящих радость

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадеждная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, воньми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости Ходатаица: предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей: Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняеши, и душам их мир и утешение подаеши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, поели утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякого навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во все дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Молитва великомученику и целителю Пантелеимону

Великомученик и целитель святой Пантелеимон

О, святый великомучениче и целителю Пантелеймоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас грешных, пред святою твоею иконою усердие молящихся, испроси нам у Господа Бога, Ему же со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, ко твоему заступлению притекающих: се бо, грех наших ради, люте одержими есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь: даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва Святителю Спиридону Тримифунтскому, Чудотворцу

Тропарь, глас 1-й

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, Богоносне Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси: и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления!

Кондак, глас 2-й

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, деятельным видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.

Молитва

О, великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем, к тебе прибегающим и с верою молящимся, скоропредстательный заступниче! Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас грешных, святителю Христов, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия Агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга избавил и многая грешники к покаянию привел еси, за святость же жития твоего Ангелы невидимо в церкви, поющая и сослужащия тебе, имел еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба. Владыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живущия. Многим, в скудости и недостаточестве живущим, ты усердно помогал еси, людей убогих изобильно во время глада напитал еси, и иная многая знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у престола Вседержителя, и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святым бессребренникам Косьме и Дамиану, Чудотворцам

Тропарь, глас 8-й

Святии безсребреницы и чудотворцы, посетит немощи наша: туне прилете, туне дадите нам.

Кондак, глас 2-й

Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии: но вашим посещением ратников дерзости низложите, мир исцеляюще чудесы.

Молитва

О, чудотворцы славнии, врачеве безмезднии, Космо и Дамиане! Вы, от юности Христа Бога возлюбивше, не врачевания токмо искусство, но паче неоскудную благодать исцеления всяких недугов от Бога прияли есте. Темже и нас, пред честною иконою вашею припадающих, скоро услышите. Юныя дети, вашея помощи во учении книжном просящия, молитвами своими наставите, да вашему житию ревнующе, не земное точию приобрящут, и паче во благочестии и правей вере непрестанно да преспевают. На одре болезни лежащим в человечестей помощи отчаявшимся, к вам же тепле с верою и усердною молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим милостивым чудодейственным посещением даруйте: такожде и от лютых недуг во уныние, малодушие и роптание пришедшия, данною вам от Бога благодатию в терпении утвердите и наставите, да уразумеют волю от них Божию святую и совершенную, и причастницы соделаются Божия спасительныя благодати. Всех, к вам усердно прибегающих, от болезней лютых невредимы сохраните, и от внезапныя смерти оградите, и мощным ходатайством вашим к Богу в праве вере тверды соблюдите, во благочестии же преспевающия, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевати и славити всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Читайте также  Молитва о благополучии и здравии семьи

Молитва по наступлению исцеления

Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне единородный безначального Отца, едине исцеляяй всякий недуг и всяку язю в людех (ср.: Мф. 4, 32), яко помиловал мя еси, грешного, и избавил еси мя от болезни моея, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моей окаянной и во славу Твою со безначальным Твоим Отцем и единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице Избавление от бед страждущих

Молитва иконе Божьей Матери «От бед страждущих» помогает всем людям, которые обращаются к ней. В настоящее время к иконе приезжает большое количество людей и не только из России. Были посетители из Франции, Норвегии и других стран. Можно услышать разные истории исцеления от пьянства, рака, детей от тяжелых болезней.

История иконы «Избавления от бед страждущих»

История этого образа поистине уникальная. Одна женщина жительница Арзамаса наводила порядок в сарайной пристройке и обнаружила дощечку напоминающую икону. Сложно было понять, потому что от времени предмет покрылся пылью и постарел. Она отнесла его в Николаевский монастырь, в котором тоже точно не смогли определить икона ли это, поэтому поместили в чулан вместе с другими предметами.

Когда наводили порядок в чулане, то настоятельница обнаружила икону, которую велела поместить в рамку, повесить на видное место и молиться перед изображением Девы Марии. Постепенно образ стал преобразовываться, избавляться от черноты, сначала появилось светлое пятно шеи Девы Марии и ручки ребенка. В середине 2000 года образ начал усиленно светлеть, будто кто-то снимал черную пелену.

Когда монастырь посетила монахиня из Риги, она высказала предположение, что это икона «Избавления от бед страждущих». Тогда никто и подумать не мог что это действительно она. Убедились, когда надпись полностью очистилась. Тогда в монастыре приняли решение поместить образ в доступное место. Когда монахини переносили атрибут, то заметили, что слой краски сыпется, а изображение источает дерево.

Слухи об уникальном образе Девы Марии привлекли много людей, которые испытали чудеса на себе. В монастыре ведется запись, где посетители записывают свои исцеления.

Молитва Богородице от бед страждущих

Божья матерь избавляет от болезней и страданий, помогает хранить веру в душе. Она любит людей такими, какие они есть.

 • о счастливом замужестве;
 • о помощи матерям в воспитании и исцелении детей в духовном и физическом смысле;
 • об избавлении от порочных влечений к алкоголю и наркотиков;
 • об исцелении от глазных болезней и лихорадки;
 • о здоровье и благополучии;
 • о наставлении на путь истинный.

Если спросить совета, какому образу молиться при проблемах в быту, болезнях, судебных делах, то обязательно посоветуют образ Девы Марии «Избавление от бед страждущих».

Текст молитвы Богородице от бед страждущих:

О Владычице Преблагословенная, Защитнице рода христианскаго, прибежище и спасение прибегающих к Тебе! Вем, воистину вем, яко зело согреших, и прогневах, Премилостивая Госпоже, рожденнаго плотию от Тебе Сына Божия. Но имам многия образы прежде мене прогневавших его милосердие: мытари, блудницы и прочыя грешники, имже дадеся прощение грехов их, покаяния ради и исповедания.

Тыя убо образы помилованных очесем грешный души моея представляя, и на толикое Божие милосердие, оныя приймшее, взирая, дерзнух и аз грешный прибегнути с покаянием ко Твоему благосердию. О Всемилостивая Владычице! Подаждь ми руку помощи, и испроси у Сына Твоего и Бога, Матерними и святейшими Твоими молитвами, тяжким моим грехом прощение.

Верую и исповедую, яко Той, егоже родила еси, Сын Твой есть воистину Христос, Сын Бога Живаго, Судия живых и мертвых, воздаяй коемуждо по делом его: верую же паки и исповедую Тебе быти истинную Богородицу, милосердия источник, утешение плачущих, взыскание погибших, сильную и непрестающую к Богу Ходатаицу, зело любящую род христианский и споручницу покаяния: воистину бо несть нам иныя помощи и покрова, разве Тебе, Госпоже Премилостивая, и никтоже, уповая на Тя, постыдеся когда, и Тобою умоляя Бога, никтоже оставлен бысть.

Того ради и аз Твою неисчетную благость молю: отверзи двери милосердия Твоего мне заблуждшему и падшему в тимение глубины, не возгнушайся мене сквернаго, не презри грешнаго моления моего, не остави мене окаяннаго, яко в погибель злобный враг похитити мя ищет: но умолй о мне рожденнаго от Тебе милосердаго Сына Твоего и Бога, да простит великия моя грехи и избавит мя от пагубы моея, яко да и аз, со всеми получившими прощение, воспою и прославлю безмерное милосердие Божие и Твое непостыдное о мне заступление в жизни сей и в нескончаемом веце. Аминь.

Смотрите так же видео о Пресвятой Богородице Избавительнице:

Молитва о страждущих и одиноких детях.

Группа о детях, которые нуждаются в семье. Даже при простом упоминании в молитвах имен одиноких и болящих детей может произойти чудо. Братья и сестры, у кого есть возможность, помолитесь о чадах, которые представлены в видео-анкетах.
Спаси, Господи!

  Лента
 • |Участники
 • |Фото 9
 • |Видео 82
 • |Мероприятия 0

Молитва о страждущих и одиноких детях.

Дорогие братья и сестры! Присоединяйтесь, по возможности, к совместной молитве Пресвятой Богородице «Нечаянная Радость» в любое удобное для вас время. Упоминайте в молитве имена детей, которым нужна помощь и заступничество Пресвятой Богородицы. Вы можете также указать в комментариях имена чад, которых необходимо упомянуть в молитве.

Молитва к Пресвятой Богородице, перед Ея иконой, именуемой “Нечаянная Радость”
О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града и святаго храма сего Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице! Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость покаяния и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешнаго и заблудшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость: грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, — вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех — утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих — совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным — надежду и терпение; в радости и изобилии живущим — непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим — милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами — нечаемое исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум — ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь — память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердися о всех чтущих всечестное Имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до скончания их во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с Небесе ниспосли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; неимущим крова и пристанища буди покров и прибежище; нагим подаждь одеяние, обидимым и неправедно гонимым — заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми обличи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение и всем нам — друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием. Супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и положи им союз любве неразрушимый; матерем детородящим скорое подаждь разрешение, младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию огради; безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и богоугодному научи, прельщенныя же и во грех и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи; вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на Страшнем Судищи Христове даруй: преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми жити сотвори; скончавшимся внезапною смертию милостива быти Сына Твоего умоли и о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица: да вси на Небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго, и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, с Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА ПО СОГЛАШЕНИЮ
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми
усты Твоими: Аминь Глаголю вам, яко аще два от вас совещается на земли от всяцей вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, Иже на небесех: идеже бо еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их. Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое бесприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй рабам Твоим:

Вячеславу, Сергею, Юлии, Дарье, Наталье, Алисе, Алине, Александру, Марии, Михаилу, Анастасии, Валерию, Андрею, Татьяне, Денису, Полине, Егору, Кириллу, Елизавете, Евгению, Максиму, Степану, Александре (ж), Даниилу, Илье, Сергию, Тамаре, Анастасии, Николаю, Вадиму, Нинне, Владиславу, Кириллу, Иоанну, Димитрию

помощи, защиты, обретения семьи, материнской заботы, избавления от бед, несчастий, одиночества.
Услышь нас Милостивый Господь молитвами Пресвятой Богородицы и воздаждь каждому молящемуся по Своей неизреченной Милости, Щедрости, Любви и Благодати во Славу Своего Святого Имени!
Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Тебе Христе Боже, упование наше слава Тебе.
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи помилуй (3 р). Благослови.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Храм во имя святого мученика Вонифатия города Новосибирска

Русская Православная Церковь (Московского Патриархата) — Новосибирская митрополия — Новосибирская и Бердская епархия

Меню сайта

 • Главная
 • Храм
  • История храма
  • Святыни храма
  • Настоятель
  • Житие мученика Вонифатия
 • Богослужение
  • Расписание богослужений
  • Подать записку
  • Заказать требы
  • Молебен от недуга пьянства
  • Покаянный молебен для совершивших грех аборта
  • Молебен о создании семьи
 • Жизнь прихода
  • Воскресная школа
  • Братство православных следопытов
  • Социальный отдел
  • Воскресная беседа со священником
  • Библиотека
  • Благотворительная организация «Покров»
 • Видеоархив
 • Пожертвовать
 • Контакты

Наши группы Вконтакте

Текст молебна об избавлении от недуга пьянства

Чин «Молебного пения о страждущих недугом винопития или наркомании» одобрен к богослужебному использованию решением Священного Синода от 25 июля 2014 года (журнал № 80).

Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании

Иерeй начинaет: Благословeн Бог нaш:

Чтeц: Царю Небесный: Трисвятое. Отче наш: Господи, помилуй, 12 раз. Слава, и ныне: Приидите, поклонимся:

И псалом 26:

Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? Внегда приближатися на мя злобующым, еже снести плоти моя, оскорбляющии мя, и врази мои, тии изнемогоша и падоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его. Яко скры мя в селении Своем в день зол моих, покры мя в тайне селения Своего, на камень вознесе мя. И ныне се вознесе главу мою, на враги моя: обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, имже воззвах: помилуй мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое: Господа взыщу. Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от мене и не уклонися гневом от раба Твоего: помощник мой буди, не отрини мене, и не остави мене, Боже Спасителю мой. Яко отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предаждь мене в душы стужающих ми, яко восташа на мя свидетеле неправеднии и солга неправда себе. Верую видети благая Господня на земли живых. Потерпи Господа, мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи Господа.

Слава, и ныне: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. Трижды.

Тaже ектения:

Миром Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О свышнем мире:

Лик: Господи, помилуй.

О мире всего мира: И прочее.

О еже призрети милостивно на рабов Своих имярек, страждущих душею и телом, и разрешити их от уз смертоносныя страсти, Господу помолимся.

О еже избавити от пагубныя страсти винопития (или: наркомании) и соблюсти спасительным страхом в чистоте, воздержании и правде души страждущих рабов Своих имярек, Господу помолимся.

О еже посетити рабов Своих имярек благодатию Святаго Духа, и избавити их от греха сего, в них гнездящагося, Господу помолимся.

О еже низпослати рабом Своим имярек духа премудрости и разума и всадити в сердца их страх божественный, Господу помолимся.

О еже подати им силу препобедити пагубную страсть и припасти к Богу в покаянии, да причастницы благ вечных будут, Господу помолимся.

О сродницех их и знаемых, плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, и о еже прияти молитвы их и воздыхания, Господу помолимся.

О избaвитися имже и нaм от всякия скорби, гнева и нyжды, Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нaс, Боже, Твоeю благодaтию.

Пресвятyю, Пречиcтую, Преблагословeнную, слaвную Владычицу нaшу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянyвше, сaми себе и дрyг дрyга, и вeсь живот нaш Христу Богу предадим.

Возглас: Яко милоcтив и человеколюбец Бог еси, и Тебе слaву возсылaем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Лик: Аминь.

Таже, Бог Господь: и тропaрь, глaс 4:

Скорый в заступлении един сый, Христе,/ скорое свыше покажи посещение страждущим рабом Твоим,/ избави их от недуг и страстей,/ приведи их ко спасительному воздержанию/ и воздвигни к жизни вечней в любви к Тебе,/ во еже пети Тя и славити непрестанно,// молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.

Слава и ныне, глaс тойже:

(Тропарь иконе Божией Матере «Неупиваемая Чаша»):

Днесь притецем вернии,/ к божественному и пречудному образу Пресвятыя Богоматере,/ напaяющия верных сердца/ небесною Неупиваемою Чашею Своего милосердия,/ и людем верным чудеса показующия,/ яже мы видяще и слышаще,/ духовно празднуем и тепле вопием:/ Владычице Премилостивая,/ исцели наша недуги и страсти,/ молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего,//спасти души наша.

Прокимен, глaс 4: Тамо бо рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. Стих: Яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матере моея.

Ко Ефесеем послaние святаго апостола Павла чтение:
[глава 5, стихи 8-21]

Братие, яко чада света ходите: Плод бо духовный есть во всякой благостыни, и правде, и истине. Искушающе, что есть благоугодно Богови. И не приближайтеся к делом неплодным тьмы, паче же и обличайте. Бываемое бо отай от них, срамно есть и глаголати. Вся же обличаемая от света, являются: все бо являемое свет есть. Сего ради глаголет: востани, спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тя Христос. Блюдите убо, како опасно ходите, не якоже немудри, но якоже премудри: Искупующе время, яко дние лукави суть. Сего ради не бывайте несмысленни, но разумевающе, что есть воля Божия: И не упивайтеся вином, в немже есть блуд: но паче исполняйтеся духом, глаголюще себе во псалмех и пениих, и песнех духовных, воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви.

Аллилyиа, глaс 4: Помощь моя от Господа, сотворшаго небо и землю.

Стих: Изведи из темницы душу мою.

Евангелие от Луки: [глава 8, стихи 26-39]

Во врeмя оно прииде Иисус во страну Гадаринску, яже есть об он пол Галилеи. Изшедшу же Ему на землю, срете Его муж некий от града, иже имяше бесы от лет многих, и в ризу не облачашеся, и во храме не живяше, но во гробех. Узрев же Иисуса, и возопив, припаде к Нему, и гласом велиим рече: что мне и Тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышняго; молюся Ти, не мучи мене. Повеле бо духови нечистому изыти от человека: от многих бо лет восхищаше его: и вязаху его узы железны и путы, стрегуще его: и растеразая узы, гонимь бываше бесом сквозе пустыни. Вопроси его Иисус, глаголя: что ти есть имя? Он же рече: легеон: яко беси мнози внидоша вонь. И моляху Его, да не повелит им в бездну ити. Бе же ту стадо свиний много пасомо в горе: и моляху Его, да повелит им в ты внити, и повеле им. Изшедше же беси от человека, внидоша во свиния, и устремися стадо по брегу в езеро, и истопе. Видевше же пасущии бывшее, бежаша, и возвестиша во граде и в селех. Изыдоша же видети бывшее: и приидоша ко Иисусови, и обретоша человека седяща, из негоже беси изыдоша, оболчена и смысляща, при ногу Иисусову, и убояшася. Возвестиша же им видевшии, како спасеся бесновавыйся. И моли Его весь народ страны Гадаринския отыти от них, яко страхом велиим одержими бяху. Он же влез в корабль возвратися. Моляшеся же Ему муж, из негоже изыдоша беси, дабы с Ним был. Отпусти же его Иисус, глаголя: возвратися в дом твой, и поведай, елика ти сотвори Бог. И иде по всему граду проповедая, елика сотвори ему Иисус.

Таже ектения сугубая:

Помилуй нас, Боже:

Лик: Господи помилуй, трижды.

Еще молимся о велицем Господине:

Лик: Господи помилуй, трижды.

Еще молимся о Богохранимей стране нашей:

Лик: Господи помилуй, трижды.

Не хотяй смерти грешных, но еже обратитися и живым им быти, пощади и помилуй рабов Твоих имярек, исцели болезни, уврачуй страсти душ и телес их, и, яко благосерд, прости им вся прегрешения вольная и невольная и скоро воздвигни их от пути погибели, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Лик: Господи помилуй, трижды.

Призри, Господи, милостивно на рабы Твоя имярек, порабощенныя пагубною страстию, даруй им познати сладость воздержания и произрастающих от него плодов духовных, молим Ти ся, услыши и помилуй.

О еже пощадити рабов Твоих имярек, и простити им всякое прегрешение вольное и невольное, показати на них великую Твою милость, избавити от греховнаго пленения и насилия диавольскаго, молим Ти ся, услыши и помилуй.

О еже не умрети рабом Твоим имярек лютою смертию, но оживотворитися Кровию Твоею Честною и исцелитися от горести, еюже их сопротивник напои, молимся Тебе, Врачу душ и телес, услыши и милостивно помилуй.

Яко бесноватаго страны Гадаринския божественною силою от насилия диавольскаго свободивый, исцели рабов Твоих имярек, люте страждущих, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Возглaс: Услыши ны, Боже Спасителю нaш, уповaние всех концев земли, и сyщих в мори далeче, и милоcтив, милоcтив бyди, Владыко, о гресех нaших, и помилуй ны: милоcтив бо и Человеколюбец Бог еси, и Тебе слaву возсылaем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Читайте также  Какую молитву читать перед чтением библии

Лик: Аминь.

Молитва

Владыко Господи, сотворивый человека по образу Твоему и по подобию, и Духа Святаго тому даровавый! Избави падшее создание Твое от работы вражия, отверзи ему двери покаяния, ангела светла посли ему, избавляюща от всякаго навета вражия. Услыши, Боже, припадающих к Тебе в скорби и печали и не отврати лица Твоего от одержимых пагубною страстию винопития [или: наркомании], но даждь им крепость, надежду, веру, произволение благое утверди и приведи их ко спасительному воздержанию, попали терние согрешений вольных и невольных, да вселится в них благодать Твоя, просвещающая и очищающая всего человека. Исцели их от тяжкаго недуга пиянства [или наркомании], свободи от омрачения духовнаго и окаменения сердечнаго. Даруй им здравие душевное и телесное, направи на путь трудолюбия и благочестия. Услыши, Милостивый Господи, вопль родителей и сродников, плачущих о чадех и ближних своих. Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Лик: Аминь.

Отпуст.

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, силою Честнаго и Животворящего Креста, молитвами святаго мученика Вонифатия и преподобныя Марии Египетския…

Молитвы, которые помогают всем и всегда

Независимо от возраста, социального положения, в жизни каждого человека наступает момент, когда он остро нуждается в помощи. И именно в это время молитва становится его первым и надежным помощником – благодаря чудотворным текстам молитва поможет ему почувствовать себя защищенным, придаст силу и подарит надежду.

 1. «Отче наш»
 2. Молитва ангелу-хранителю
 3. Молитва Николаю Чудотворцу
 4. Молитва об удаче
 5. Молитва Пресвятой Богородице
 6. Молитва последних Оптинских старцев

«Отче наш»

В православном мире существуют молитвы, которые помогают всем и всегда.

Господь сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим — из уст Божиих». (Мф 4:4)

Молитва «Отче наш», подаренная человечеству из уст сына Божьего, помогает в любых ситуациях – в беде и горе, в момент, когда только надежда на чудо сможет спасти жизнь человеческую, остановить конфликт, исцелить от болезни, успокоить и вразумить.

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю

К молитвам, которые обязательно помогутвам в любой жизненной ситуации относятся и те, которые обращены к вашему личному заступнику – ангелу-хранителю, невидимая связь с которым всегда убережет вас от бед и несчастий, а в трудную минуту принесет спасение и удачу. Ангел-хранитель сопровождает человека с момента рождения до самой кончины, и к кому, если не к нему обратить свои слова надежды?

Ангеле Божий, Хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небеси данный, прилежно молю Тя: Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу

Один из самых почитаемых святых на Руси – Николай Чудотворец. Именно к нему в молитвах обращаются те, кто нуждается в помощи, кто надеется на разрешение трудных жизненных обстоятельств.

К чудотворным молитвам, которые помогают всем и всегда, обращаются родители, надеясь на удачное замужество дочерей, и начинающие предприниматели, открывающие новый бизнес, ибо благодаря своей чистой душе и святости, Николай помогает всем страждущим:

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва об удаче

В искреннем обращении к Богу и Святым можно просить все – и любовь, и удачу, успех в делах. Единственное, о чем не должен забывать страждущий – это просить в молитвах сохранить силу духа и веру, чтобы суметь выстоять во времена тяжелые, не сломаться и не озлобиться. Молитвы, которые помогают всем и всегда, необходимо читать ежедневно, даже, если уныние и разочарование заполнили ваше сердце, и вы не видите выхода из жизненной ситуации. Слова молитвы помогут вам и станут лучом света в вашей жизни.

Молитва Пресвятой Богородице

О Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небесе́ и земли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и всех люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля вселе́нныя и Спори́тельнице хле́бов на́ших, Ты, Влады́чице, низпосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, се́лам и ни́вам, и коему́ждо до́му, на Тя упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя: бу́ди и нам, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельница, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Вся́кое же соо́бщество, вся́кий дом и семе́йство во благоче́стии и правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблюди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, всех вразуми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: «Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь». Сохрани́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, губи́тельства, гра́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и вся́каго нестрое́ния. Оби́тели на́шей (ве́си), дома́м и семе́йствам и вся́кой душе́ христиа́нстей и всей стране́ на́шей исхода́тайствуй мир и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя, Преми́лостивую Пита́тельницу и Корми́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва последних Оптинских старцев

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все то, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector