Молитвы о помощи в жизни Святой Богородице

Молитвы о помощи в жизни Святой Богородице

Молитвы о помощи в жизни Святой Богородице

Молитвы о помощи Божией в исправлении жизни

Молитва из творений св. Ефрема Сирина

Го́споди, Бо́же Вседержи́телю, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю и уже́ не́смь досто́ин нарещи́ся сы́н Тво́й, ниже́ наименова́ти сла́вное и́мя Твое́ гре́шными уста́ми мои́ми, пото­му́ что́ я́ сде́лал себя́ недосто́йным не́ба и зем­ли́, прогне́вав Тебя́, блага́го Влады́ку! Недосто́ин я́ проси́ть себе́ проще́ния, Го́споди, и́бо мно́го ра́з дава́л обеща́ние пока́ятися – и делал­ся лже­цом, не испол­нив­шим обеща́ния, мно́го ра́з уже́ восставля́л Ты́ меня́, но я́ сно́ва падал само­охот­но. Са́м на себя́ про­из­но­шу пригово́р и при­зна­юсь, что́ досто́ин я́ вся́каго наказа́ния и муче́ния.
У моляю Тебя́, Го́споди, не отве́ргни меня́ от лица́ Тво­е­го́ и не отсту­пи́ от меня́, что́бы не поги́бнути мне́. Ны́не припа́даю к Тебе́, умоля́я: помо­ги́ мне́, укло­нив­ше­му­ся с пути́ пра́вды. Изле́й на меня́ щедро́ты Твои́, ка́к на блу́днаго сы́на, пото­му́ что́ осра­мил я́ жи́знь свою́, расточи́в бога́тство бла́гости Твое́й. Поми́луй меня́ и не пре́зри меня́ по причи́не непо­треб­ной жи́зни мое́й. Поми́луй меня́, ка́к мыта­ря́, ка́к разбо́йника: о́н на зем­ле́ бы́л отве́ржен все́ми, но Ты́ при́нял его́ и сде́лал жи́телем рая́ сла́дости.
М и́лостиво при­и­ми́ моли́тву мою́ о примире́нии с Тобо́ю и, по бла́гости Твое́й, да́руй мне́ жи́зни в прише́ствие Твое́; и да посрами́тся лука́вый, когда́ уви́дит, что́ поми­ло­ва­ла меня́ пра́вда Твоя́. Да́руя проще́ние, Го́споди, пошли́ и си́лу; обра­ти́ меня́ та́к, что́бы и жить мне́ по святе́й во́ле Твое́й.
С ко́лько ра́з посеща́л Ты́ омраче́нный у́м мо́й, но я́ сно́ва воз­вра­ща­юсь на ху́дшее! Ве́сь при­хо­жу́ в тре́пет, размышля́я о се́м, и сно́ва пре­по­беж­да­ет меня́ сла́сть грехо́вная. Ка́к пере­чис­лю все́ да́ры благода́ти Твое́й, Го́споди, какие получи́л я́, жал­кий, но обраща́л и обра­щаю в ничто́ свои́м нераде́нием! Тыся­ча­ми даро́в исполня́л Ты́ меня́, а я́, бед­ный, воз­даю Тебе́ те́м, что́ проти́вно Тебе́.
Н о Ты́, Го́споди, поели́ку в Тебе́ мо́ре долготерпе́ния и бе́здна у Тебя́ благоутро́бия, не доз­во­ляй посечь меня́, ка́к безпло́дную смоко́вницу. Не восхища́й меня́, негото́ваго, не поем­ли не возже́гшаго еще́ свети́льника, не бери отсю́да не име́ющаго у себя́ брач­но­го одея́ния, но, ка́к благи́й Человеколю́бец, поми́луй меня́, да́й мне́ вре́мя на покая́ние и пред стра́шным, непод­куп­ным престо́лом Твои́м не поставь ду́шу мою́ обна­жен­ною, ка́к жал­кое позо́рище безсла́вия.
Т ы́, Го́споди, Спаси́телю мо́й, Сы́не Бо́га и́стиннаго, ка́к Са́м зна­ешь и ка́к Са́м хочешь, по еди́ной бла́гости Твое́й, ту́не обра­ти́ меня́ от пре­бы­ва­ю­ще­го во мне́ гре­ха́ и спа­си́ от поги́бели.

Молитвенное прошение о помощи Божией в исправлении жизни и утверждении в добродетели св. Иоанна Кронштадтского

Ско́лько ра́з, о Влады́ко Го́споди Иису́се, обнов­лял Ты́ легкомы́сленно рас­тле­ва­е­мое греха́ми мои́ми есте­ство́ мое́! Не́т тому́ чис­ла́ и ме́ры! Ско́лько ра́з Ты́ изы­мал меня́ из пещи́, горя́щей у меня́ внут­ри́, из пещи́ страсте́й многоразли́чных, из про́пасти уны́ния и отча́яния! Ско́лько ра́з одни́м и́менем Твои́м, с ве́рою мно́ю призыва́емым, обнов­лял Ты́ мое́ растле́ние серде́чное! Ско́лько ра́з соверши́л это чрез живо­тво­ря­щие Та́йны. О, Влады́ко! Мило­стям Твои́м ко мне́ гре́шному, пои́стине, не́т чис­ла́ и ме́ры. Что́ же я́ при­не­су́ Тебе́, или́ что́ возда́м Тебе́ за безме́рные Твои́ ко мне́ благодея́ния, Иису́се, Живо­те́ мо́й и ле́гкость моя́! Да бу́ду я́ осмот­ри­те­лен в путя́х мои́х по благода́ти Твое́й, и́бо Тебе́ прия́тны все́ осмот­ри­тель­ные в пути́, ка́к Ты́ Ду́хом Свои́м уста́ми отца́ на́шего, Дави́да, ре́кл еси́; поста­ра­юсь бы́ть ве́рным Тебе́, смире́нным, кро́тким, нераз­дра­жи­тель­ным, незло́бивым, дол­го­тер­пе­ли­вым, тру­до­лю­би­вым, ми́лостивым, щед­рым, нелю­бо­с­тя­жа­тель­ным, послу́шным. 1
Г о́споди, Си́ла всемогу́щая! Утвер­ди́ немощну́ю ду́шу мою́ во вся́кой доброде́тели! На недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х утвер­ди́ сла́бое для вся́каго добра́ се́рдце мое́! Го́споди! И я́ еже­днев­но опыт­но позна́ю, что́ без Тебя́ я́ ничто́; что́ без Тебя́ не могу́ твори́ти никако́го добра́; без Тебя́ одно́ зло́ во мне́ в ра́зных его́ ви́дах; без Тебя́ я́ сы́н поги́бельный. О, пре­не­из­ре­чен­ная Благосты́ня! Испо́лни бла́гостию Твое́й се́рдце мое́! Па́че же все­го́ молю́: да́руй мне́ любить Тебя́ все́м се́рдцем мои́м и бли́жняго мое­го́, я́ко себе́. Да не бу́ду я́ зло­бен, го́рд, пре­з­ор­лив, непо­ко­ен, но да бу́ду незло́бив, смире́н, почти­те­лен с неж­но­стию и послу́шен. 2

Псалом 30

На Тя́, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во ве́к: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя́ и изми́ мя. При­к­ло­ни́ ко мне́ у́хо Твое́, уско­ри́ изъя́ти мя́: бу́ди ми́ в Бо́га защи́тителя и в до́м прибе́жища, е́же спа­сти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты́: и и́мене Тво­е­го́ ра́ди наста́виши мя́ и препита́еши мя́. Изведе́ши мя́ от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми́: я́ко Ты́ еси́ защи́титель мо́й, Го́споди. В ру́це Твои́ пред­ло­жу́ ду́х мо́й: изба́вил мя́ еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суе­ты́ вот­ще́: а́з же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, Спа́сл еси́ от ну́жд ду́шу мою́ и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко скорб­лю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Я́ко изче­зе́ в боле́зни живо́т мо́й, и ле́та моя́ в воздыха́ниих: изнемо́же нището́ю кре́пость моя́, и ко́сти моя́ смято́шася. От все́х вра́г мои́х бы́х поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и стра́х зна́емым мои́м: ви́дящии мя́ во́н бежа́ша от мене́. Забве́н бы́х я́ко ме́ртв от се́рдца: бы́х я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние <укоре́ние>мно́гих живу́щих о́крест: вне­гда́ собра́тися и́м вку́пе на мя́, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. А́з же на Тя́, Го́споди, упова́х, ре́х: Ты́ еси́ Бо́г мо́й. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя́ из руки́ вра́г мои́х и от гоня́щих мя́. Про­све­ти́ лице́ Твое́ на раба́ Тво­е­го́: спа­си́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя́: да постыдя́тся нечести́вии, и сни́дут во а́д. Не́мы да бу́дут уст­ны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Ко́ль мно́гое мно́жество бла́гости Тво­ея́, Го́споди, ю́же скры́л еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя́, пред сы́ны челове́ческими: скры́еши и́х в та́йне лица́ Тво­е­го́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши и́х в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко уди­ви́ ми́лость свою́ во гра́де огражде́ния. А́з же ре́х во изступле́нии мое́м: отве́ржен е́смь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ гла́с моли́твы моея́, вне­гда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси́ преподо́бнии его́: я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси́ упова́ющии на Го́спода.

Пере­вод: На Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю, да не посты­жусь вовек; по прав­де Тво­ей избавь меня; при­к­ло­ни ко мне ухо Твое, поспе­ши изба­вить меня. Будь мне камен­ною твер­ды­нею, домом при­бе­жи­ща, что­бы спа­сти меня, ибо Ты камен­ная гора моя и огра­да моя; ради име­ни Тво­е­го води меня и управ­ляй мною. Выве­ди меня из сети, кото­рую тай­но поста­ви­ли мне, ибо Ты кре­пость моя. В Твою руку пре­даю дух мой; Ты избав­лял меня, Гос­по­ди, Боже исти­ны. Нена­ви­жу почи­та­те­лей сует­ных идо­лов, но на Гос­по­да упо­ваю. Буду радо­вать­ся и весе­лить­ся о мило­сти Тво­ей, пото­му что Ты при­з­рел на бед­ствие мое, узнал горесть души моей и не пре­дал меня в руки вра­га; поста­вил ноги мои на про­стран­ном месте. Поми­луй меня, Гос­по­ди, ибо тес­но мне; иссох­ло от горе­сти око мое, душа моя и утро­ба моя. Исто­щи­лась в печа­ли жизнь моя и лета мои в сте­на­ни­ях; изне­мог­ла от гре­хов моих сила моя, и кости мои иссох­ли. От всех вра­гов моих я сде­лал­ся поно­ше­ни­ем даже у сосе­дей моих и стра­ши­ли­щем для зна­ко­мых моих; видя­щие меня на ули­це бегут от меня. Я забыт в серд­цах, как мерт­вый; я – как сосуд раз­би­тый, ибо слы­шу зло­ре­чие мно­гих; отвсю­ду ужас, когда они сго­ва­ри­ва­ют­ся про­тив меня, умыш­ля­ют исторг­нуть душу мою. А я на Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю; я гово­рю: Ты – мой Бог. В Тво­ей руке дни мои; избавь меня от руки вра­гов моих и от гони­те­лей моих. Яви свет­лое лице Твое рабу Тво­е­му; спа­си меня мило­стью Тво­ею. Гос­по­ди! да не посты­жусь, что я к Тебе взы­ваю; нече­сти­вые же да посра­мят­ся, да умолк­нут в аде. Да оне­ме­ют уста лжи­вые, кото­рые про­тив пра­вед­ни­ка гово­рят злое с гор­до­стью и пре­зре­ньем. Как мно­го у Тебя благ, кото­рые Ты хра­нишь для боя­щих­ся Тебя и кото­рые при­го­то­вил упо­ва­ю­щим на Тебя пред сына­ми чело­ве­че­ски­ми! Ты укры­ва­ешь их под покро­вом лица Тво­е­го от мяте­жей люд­ских, скры­ва­ешь их под сенью от пре­ре­ка­ния язы­ков. Бла­го­сло­вен Гос­подь, что явил мне див­ную милость Свою в укреп­лен­ном горо­де! В смя­те­нии моем я думал: «отвер­жен я от очей Тво­их»; но Ты услы­шал голос молит­вы моей, когда я воз­звал к Тебе. Люби­те Гос­по­да, все пра­вед­ные Его; Гос­подь хра­нит вер­ных и посту­па­ю­щим над­мен­но воз­да­ет с избыт­ком. Мужай­тесь, и да укреп­ля­ет­ся серд­це ваше, все наде­ю­щи­е­ся на Гос­по­да! 3

Псалом 37

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́: я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне́, и утверди́л еси́ на мне́ ру́ку Твою́. Не́сть изцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Тво­е­го́, не́сть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ гре́х мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша гла­ву́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне́. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́, от лица́ безу́мия мое­го́. Пострада́х и сляко́хся до кон­ца́, ве́сь де́нь се́туя хожда́х: я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и не́сть изцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бы́х и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца мое­го́. Го́споди, пред Тобо́ю все́ жела́ние мое́, и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя́ си́ла моя́, и све́т о́чию мое́ю, и то́й не́сть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне́ прибли́жишася и ста́ша. И бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́: и и́щущии зла́я мне́ глаго́лаху су́етная, и льсти́вным ве́сь де́нь поуча́хуся. А́з же я́ко глу́х не слы́шах, и я́ко не́м не отверза́яй у́ст свои́х: и бы́х я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя́, Го́споди, упова́х, Ты́ услы́шиши, Го́споди Бо́же мо́й. Я́ко ре́х: да не когда́ пора́дуютмися вра­зи́ мои́: и вне­гда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя́ велере́чеваша. Я́ко а́з на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре­до мно́ю е́сть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ а́з воз­ве­щу́ и попеку́ся о гре­се́ мое́м. Вра­зи́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя́ без пра́вды: воздаю́щии ми́ зла́я воз блага́я оболга́ху мя́, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мо́й, не отсту­пи́ от мене́: вон­ми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Гос­по­ди! не в яро­сти Тво­ей обли­чай меня и не во гне­ве Тво­ем нака­зы­вай меня, ибо стре­лы Твои вон­зи­лись в меня, и рука Твоя тяго­те­ет на мне. Нет цело­го места в пло­ти моей от гне­ва Тво­е­го; нет мира в костях моих от гре­хов моих, ибо без­за­ко­ния мои пре­вы­си­ли голо­ву мою, как тяже­лое бре­мя отя­го­те­ли на мне, смер­дят, гно­ят­ся раны мои от безу­мия мое­го. Я сог­бен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чрес­ла мои пол­ны вос­па­ле­ни­я­ми, и нет цело­го места в пло­ти моей. Я изне­мог и сокру­шен чрез­мер­но; кри­чу от тер­за­ния серд­ца мое­го. Гос­по­ди! пред Тобою все жела­ния мои, и воз­ды­ха­ние мое не сокры­то от Тебя. Серд­це мое тре­пе­щет; оста­ви­ла меня сила моя, и свет очей моих, – и того нет у меня. Дру­зья мои и искрен­ние отсту­пи­ли от язвы моей, и ближ­ние мои сто­ят вда­ли. Ищу­щие же души моей ста­вят сети, и жела­ю­щие мне зла гово­рят о поги­бе­ли моей и замыш­ля­ют вся­кий день коз­ни; а я, как глу­хой, не слы­шу, и как немой, кото­рый не откры­ва­ет уст сво­их; и стал я, как чело­век, кото­рый не слы­шит и не име­ет в устах сво­их отве­та, ибо на Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю я; Ты услы­шишь, Гос­по­ди, Боже мой. И я ска­зал: да не вос­тор­же­ству­ют надо мною [вра­ги мои]; когда колеб­лет­ся нога моя, они вели­ча­ют­ся надо мною. Я бли­зок к паде­нию, и скорбь моя все­гда пре­до мною. Без­за­ко­ние мое я сознаю, сокру­ша­юсь о гре­хе моем. А вра­ги мои живут и укреп­ля­ют­ся, и умно­жа­ют­ся нена­ви­дя­щие меня без­вин­но; и воз­да­ю­щие мне злом за доб­ро враж­ду­ют про­тив меня за то, что я сле­дую доб­ру. Не оставь меня, Гос­по­ди, Боже мой! Не уда­ляй­ся от меня; поспе­ши на помощь мне, Гос­по­ди, Спа­си­тель мой!

Молитва пресвятой богородице о здравии и помощи

Молитвенные тексты, обращающиеся к Пресвятой Богородице, выражают просьбу человека в какой — то нужде. Именно в помощи Матери Божьей таится великая сила самого Господа, всегда слышащего своих детей. Дева Мария также выступает как родительница всех людей – своих грешных чад.

Правила чтения молитв Богородице

Как и каждое высокое слово, молитва должна исходить от искренних побуждений. Нельзя использовать текст для личной выгоды, мести или совершения другого греха. Богородица обращает внимание на то, как ведёт себя человек во время молитвы и чего искренне желает.

Правила произношения священных слов к Матери Божьей включают простые требования:

 • искренность, смирение, чтение через голос из сердца;
 • горячее желание быть услышанным;
 • осознанное очищение мыслей;
 • выражение благодарности вместе с просьбой.

Молитвы Пресвятой Богородице читаются в четко определённое время каждый день. Перед началом следует спросить совета у батюшки, чтобы он подсказал наиболее подходящую икону святого лика. Изображение устанавливают дома рядом с лампадой или свечой. Разрешается ходить на моления в церковь или монастырь.

Случаи использования обращений к Пречистой Деве

Для каждой ситуации в жизни человека имеется своя подходящая молитва. Сакральные слова, обращенные к Пресвятой Богородице, воздействуют во всех сферах жизни, связанных со духовным счастьем и материальным благом. Они призывают дать крепкую веру в испытаниях, избавить от грехопадения, наградить праведников по потребностям, защитить перед злом и несправедливостью.

Для счастливой семейной жизни и деторождения

Пречистая Дева, давшая жизнь Сыну Божьему, покровительствует семейным людям. Также она защищает матерей и детей, родственные узы. Если у женщины не получается забеременеть и родить ребёнка, то она может обратить свою просьбу к Пречистой Деве у иконы «Скоропослушница»:

«Благославенная Богородица! Нареклась Ты в образе Своем Непогрешимом, да велела прийти к Тебе с молитвами и прошениями всяческими. На Тебя, Господи, уповаю и надежды свои скромные возлагаю. Под Покров Твой преклоняюсь, да вручаю Тебе свою жизнь до скончания веков. Воспеваю хвалу да благодарю Господа нашего, который подарил мне участь счастливого супружества. Молю Тебя, Матерь Господа нашего Иисуса Христа, пусть изволит смилостивиться надо мною и моим мужем и подарит нам чадие. Пусть чрево мое плодом его презрения ознаймится. Изведи скорбь в душе моей, да ниспошли мне счастие бытия матерью. Славлю Тебя в каждый день жизни моей! Аминь».

При проблемах в супружеской жизни, частых конфликтах нужно молиться особенно искренне. Поддержка Богоматери поможет сохранить семью, возродить угасающие чувства, найти взаимопонимание. Молитва пробуждает осознание ценности семьи и любимого человека:

«Владычице Преблагословенная, возьми под Свой покров семью мою. Всели в сердца супруга моего и чад наших мир, любовь и непрекословие всему доброму; не допусти никого из семьи моей до разлуки и тяжкаго расставания, до преждевременныя и внезапныя смерти без покаяния. А дом наш и всех нас, живущих в нем, сохрани от огненнаго запаления, воровскаго нападения, всякаго злаго обстояния, разнаго страхования и диавольскаго наваждения. Да и мы купно и раздельно, явно и сокровенно будем прославлять имя Твое Святое всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас!»

Существуют отдельные тексты, предназначенные для чтения девушкам, желающим выйти замуж или найти достойного супруга. Они выражают желание, чтобы каждый нуждающийся получил то, чем дорожит больше всего. Для невесты это любовь и венчание, о чем она просит у Божьей Матери.

Молитвы о даровании здоровья и благополучия

Исцеления от недугов часто становится самым желанным событием в жизни каждого человека. Если кто — то обращается в молитве к Богородице с просьбой о крепком здоровье, то вскоре его состояние улучшится. В молитвословах есть также тексты, помогающие бороться с серьёзными диагнозами – раком, травмами, зависимостями.

Молитва об общем здравии читается также для детей и родных:

«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Руководимые страхом, любовью и раскаянием падаем ниц перед святой иконой Твоею, умоляем Тебя: не отвернись от просящих Тебя, попроси, Милосерднейшая из Матерей, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, пусть сохранит державу нашу, усталит твердость христианскую в Российском государстве, Церковь Свою Святую сохранит в целостности, вере и незыблемости. Не имеем мы иной помощи, не располагаем иной надеждой, только Твоей, Все пречистая Дево: только Ты еси Единая Заступница и Помощница рода людского. Отринь от всех, с мольбою к Тебе вопрошающих, от грехопадения, от злого навета врагов, от прискорбия всяческого, беды и смерти напрасной; подари нам дух сокрушательства, а сердцу смиренности, помыслам очищения, исправления греховных поступков и праведную жизнь по заветам Господа, молим, пусть все, восхваляющие величие Твое, попадём в Царствие Небесное и там со всеми святыми будем петь прославляющие песни для Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Известны также слова о даровании общего благополучия. В них молят о достойной работе, защите дома от пожара или другого стихийного бедствия, ограждении от происков врагов и агрессивно настроенных окружающих. О спокойствии и радости в семье просят такими словами:

«Владычице преблагословенная, возьми под свой покров семью мою. Всели в сердца супруга моего и чад наших мир, любовь и непрекословие всему доброму. Не допусти никого из семьи моей до разлуки и тяжкого расставания, до преждевременной и внезапной смерти без покаяния. А дом наш и всех нас, живущих в нем, сохрани от огненного запаления, воровского нападения, всякого злого обстояния, разного страхования и дьявольского наваждения. Да и мы купно и раздельно, явно и сокровенно будем прославлять имя твое святое всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Обращения для укрепления веры и отпускания грехов

Вера в Господа Бога всегда является проводником к благочестивой и праведной жизни, а после смерти – к вечному пребыванию в лучах его величия. Матерь Божья является самой близкой как к миру людей, так и к Всевышнему. Она выступает защитником слабых и грешных, а потому к ней обращаются об укреплении веры:

«О, Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице! Посмотри на нас своим мудрым оком, стоящих пред ликом твоим на иконе священной и возносящих молитвенные слова к Тебе, подними нас из греховных упадков, обейми нас просвещением, омраченный страстиями, и излечи язвы телесные и душевные. Не имеем другой помощи, не получаем других надежд, только от Тебя, Всевладычице, Ты повелеваешь нашими немощами и болезнями, к Тебе обращаемся в горячих молитвах: не оставь нас без Твоей небесной помощи, но прояви свое высокое помилование и в щедрости своей спаси нас, погибающих. Подари нам исправление греховной жизни и избавь нас от ужасов, бед и болезней, от непреднамеренной смерти, ада и мук вечных. Ибо Ты, Царице и Владычице, помогаешь и лечишь всех, обращающихся к Тебе, и становишься прибежищем для всех покаявшихся в пригрешениях своих. Подари же нам, Преблагая и Непорочная Дево, истинный конец жизни праведного хритианина, мирный и не бесстыный, и помилуй нас в ходатайстве на жизнь вечную в Небесах, ведь звучит радостный голос, прославляющий Пресвятую Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Прошение о прощении грехов также имеет отображение в молитве к Деве Марии. Слова выражают одновременно благодарность за заступничество и надежду на лучшую участь. Произносят её с искренним раскаянием и осознанием:

«Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, Споручнице грешных! Я, грешное дитя, предстою пред Тебою! Всеми брошенного, не оставь меня впредь, не запомни обо мне, всеми забытого, наполни меня радостию Твоею. Тяжело мне с моими бедами и прискорбными мыслями! О, как велики грехи мои! Жизнь моя уподоблена ночной тьме. Ни единый сын человечий не поможет мне в моих скитаниях. Ты — Единая моя Надежда. Ты — Единый мой Покров, Прибежище и Утверждение. С наивысшей верою простираю к тебе свои руки в молитве: ниспошли Свое милосердие, Всеблагая, дай мне пощады во имя Сына Твоего, пролившего кровь за весь род человеческий, дай мне сил преодолеть болезни тела и ума моего, огради мя от греховных яростей и злостей врагов моих, восстанови во мне силы, возврати восхищение юности, подобно орленка, не позволь ослабнуть деяние заповедей Господа в жизни моей. Просвети меня силою небесного пламени и наполни меня верою, милостью и любовью к несведущим, надеждами на лучшее. Воспою я имя Твое в веках Пречистое, Преблагословенная Ты мира Заступнице, Споручнице и Покрове нас, грешных,, и покланяюся Сыну Твоему и Спасу нашему Господу Иисусу Христу, со Безначальным Его Отцем и Жизнеподательным Духом Святым во веки веков. Аминь».

Молитвы такого плана подталкивают человека к более осознанному проживанию судьбы, старательности в выполнении жизненной миссии. А при содействии Пресвятой Богородицы душа обращается к свету – искренней вере.

Читайте также  Молитва о здоровье Святому луке крымскому

Сильнейшая молитва на Покров Пресвятой Богородицы

В праздничный день, 14 октября, читают специальные священные слова. Они посвящены любви, милости и добросердечности Божьей Матери. Молитву произносят на утренней службе в церкви перед самой большой иконой, предварительно поставив свечу за здравие родственников:

«О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, вешняя и земная Владычице, Заступнице стран и городов наших! Позволь восхвалить имя Твое в сей песни грешных рабов Твоих, и привознеси молитвы наши ко Престолу Иисуса Сына Господа, пусть смилуется над нами, пусть прольет на нас благодать Слова Своего на тех, кто восхваляет и преклоняется пред ликом Твоим, о Несравненная Марие. Неужто не достойны мы принять помилование его, но умилостивль Его пред нами, Владычице, в Нем же суть твоя и ипостась человека. Ради этого к тебе воззглашаем речи наши: услыш нас, молимся неустанно, возложи на нас покров свой сиятельный, и спроси у Бога Сына Твоего: ревностного сохранения душам нашим, смирения и мудрости владетелям нашим, судьям правды и справедливости, наставникам разума и мудрости житейской и Божией, женатым любви и согласия, чадам послушничества, обижаемым терпеливости, обидящим ужас перед рукой карающей Господа, тем, кто во скорби, утешения, радостным умеренности, а нам всем радости смирения, кроткой участи и милости, праведности и душевной чистоты. Владычице Пресвятого Покрова, смилостися над грешными и недостойными детьми Своими; дай собраться рассеянным, помоги найти путь заблудившимся, старость поддержи, юных урезонь, младенцев воспитанием пройми, и дай нам прозрение через любовь Твою, подними нас из греховных глубин и просвети верою наши глаза, будь милостлива к нам здесь и там, на грешной земле и пред престолом Господа на Страшном Суде Его; преставившихся же во смерти отцов и братьей наших в существовании вечном с Ангелами и со всеми святыми одари жизнью вечною. Ибо ты Госпожа, восславляющая Небеса и берегущая землю, Заступница и Сподвижница наша пред ликом Господа, кто верует в Тебя и надеется на Тебя. К Тебе обращаем молитвы, и к Тебе, как к единой Защитнице, в едином порыве все и друг другу предаем в Твои руки, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

На Покров женщины могут вымолить рождение ребёнка, исцеление от болезни, встречу с достойным мужем. С помощью этой молитвы совершаются самые благоприятные изменения в женской судьбе. А искренняя благодарность исполнит просьбу в кратчайшие сроки.

Действия после молитвы Матери Божьей

Чтобы произнесённые священные слова подействовали, нужна неугасимая вера и убеждение, что всё совершится в точности с просьбой. Пресвятая Богородица даёт надежду, а в подтверждение своей силы и милости часто является перед прихожанами. Самые известные иконы могут мироточить в большие праздники или в определённые даты.

После произнесения молитв человек должен придерживаться нескольких важных правил:

 • поститься не менее 40 дней;
 • держать мысли и тело в чистоте, очищать свою речь от скверны;
 • регулярно посещать церковь и святые места;
 • распространять веру в Господа в своем окружении.

Лучшим подтверждением серьёзности намерений будет молитва Богородице, которую читают после основной. Её используют также в тяжелые минуты или когда нужно принять веское решение. После неё читают «Отче наш», чтобы закрепить результат:

«Богородице Дево, возрадуйся, Марие Благодатная, Господь Бог с Тобою; благословена Ты яко жена и благословен плод чрева Твоего, Спасителя душ наших».

Обратиться за помощью к Пресвятой Богородице может каждый, жаждущий познать величие Господа и укрыться под Его рукой от зла и грехов. Искреннее принятие веры, посвящение себя служению даже в мирской ипостаси станет важным моментом для обретения Царства Божьего.

Самые сильные молитвы Богородице: полное собрание

Молитва Богородице о детях

Следующая молитва – просьба о заступничестве семьи и детей. Каждая мать беспокоится за детей, когда они не рядом. Верьте Пресвятой Богородице и поручайте деток Ее Покрову.


О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление!

Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяющияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия.

О, Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице Чистая!

Воззри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо грешнии не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси заступница и предстательница наша. Ты еси обидимых защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение.

Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием:

помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему, яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков.

Молитва Богородице о помощи

Просьба Божией Матери во всех бедах и отчаянии – молитва. В трудностях и сложностях всех сфер жизни читайте следующий текст.


«О, Чистая Дева, Владычица Богородица! К тебе мы, изнемогающие от уныния и паралича духовного, обличаемые в грехах своей совестью, с кающимся сердцем молимся и со старанием и умиления зовем: не отними Свою благодать от нас, видя совершение нами многих грехов, которыми Тебя и Господа во Святой Троице мы много раз огорчали.

Избавь нас, о Мать и Заступница наша, от вредных привычек, грехов постоянных и страстей плена. Грехом бесы взяли волю нашу в плен, связали крепкими оковами, заставляя совершать грех снова и снова.

Много раз мы и по своей воле нарушали заповеди нашего Творца, потому и лишились из-за грехов наших благодати Сына Твоего, которой Бог защищает любящих Его праведников от бесовских сетей.

О Владычице, нет у нас сил избавиться от этих оков бесовских, наша воля изнемогает без благодати Божией, и ведут нас страсти наши и бесы туда, куда и мы сами не хотим – как своих рабов заставляет нас сатана работать на него, совершая грехи. Не оставь нас, Милостивая Богородице, без Твоей помощи, ведь нет у нас другой надежды, кроме Тебя, о Дева Непорочная!

Если не упросишь Ты Своего Сына о помиловании нашем, все мы погибнем из-за грехов. Выведи нас из рабства страстям, будь нам Освободительницей от бесовских сетей, просвети наш разум, чтобы мы помнили: все, что есть на Земле – прах и все временно, особенно же наша плоть и желания ее, но словно идолу ей заставляет служить враг наш, дьявол.

Владычица, пробуди нашу совесть, уснувшую без покаяния, опали ее страхом скорого Страшного Суда Божьего, на котором должны будем мы дать ответ о всех наших делах и словах, и мыслях. Разожги души наши огнем старания в Божьих делах, который горел в начале, после Крещения нашей души. А мы этот дар не сохранили и по своему нерадению погубили: но сейчас, словно пять дев нерадивых сидим во тьме грехов, не имея, что зажечь, чтобы встретить Жениха Христа.

О, Мать Света, Царица Небесная, Надежда отчаянных и отягощенных многими грехами, пошли помощь нам от Сына Твоего и Господа нашего, молись к Господу Иисусу Сладчайшему, чтобы не прогневался Он сильно на нас, но вывел из рабства греху, чтобы укрепил нашу волю Своей благодатью. Тогда, избавившись Твоим заступничеством и милостью Божией от сетей вражеских, прославим в Троице Единого Бога вечно. Аминь».

Молитва Богородице о здравии

Просите об исцелении и здравии, выздоровлении в любой болезни Пресвятую Владычицу следующими словами.


«С любовью, Чистая Дева, Твою святую икону почитающим и как Пресвятую Божию Матерь истинную Тебя прославляющим, с верой поклоняющимся Твоему святому образу будь Целительницей, зло и болезни от всех нас удали, как Всемогущая Богородица.Словно Ярчайшая Звезда, просиял Божественными чудесами исцелений святой Твой образ, о Целительница, подай же и нам, Богородица и Вечная Дева Мария, исцеление болезней душевных и физических, спасение и великую Твою милость».

Молитвы Богородице на каждый день

Самая известная молитва, которая помогает каждому человеку – следующая, «Достойно есть». Вот она на русском языке. Читайте молитву утром и вечером


Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную и Матерь Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем Херувимы, и по славе Своей несравненно выше Серафимов, Ты без нарушения чистоты родила Бога-Слово, и как истинную Богородицу мы Тебя величаем.

Молитва Богородице о семье

Вот молитва, с словами которой вы обращаетесь к Пречистой Деве с просьбой взять вас под свой Покров:


«Пресвятая Владычица моя Богородица, возьми семью мою под Свой Покров. Всели в сердца супруги (супруга) моего и наших детей мир, любовь и все доброе. Помоги, Матерь Божия, чтобы мы вместе прославляли имя Твое и Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва Богородице о замужестве

Молитву пресвятой Богородице о замужестве часто читается перед красивой иконой «Неувядаемый Цвет». Это настоящая просьба девушки о помощи.«О, Пресвятая и Непорочная Матерь Божия, Дева Мария, надежда христиан и убежище грешников! Защити всех, в несчастьях приходящих к Тебе, услышь стоны печальные наши, наклонись с Небес и услышь моление наше. О Владычица и Матерь Бога нашего, не отвернись от требующих Твоей помощи, не оттолкни нас, грешных, но вразуми и научи нас: не уходи духом Твоим от нас, рабов твоих, из-за нашего ропота и отчаяния.


Сама будь нам Мать и Покровительница, мы поручаем себя Тебе и надеемся остаться под милостивым покровом Твоим. Приведи нас, людей нерадивых и невнимательных, к тихой и спокойной жизни и покаянию в грехах наших.

О, Дева Мария, наша Благая и быстрая Заступница, Своим ходатайством о милосердии Бога защити нас от врагов видимых – злых людей и невидимых – духов тьмы, смягчи сердца злых людей, которые нападают на нас. О, Матерь Господа и Творца нашего! Ты основание девственности и целомудрия, неувядаемый и ароматный цвет чистоты, подай же помощь нам, слабым и одержимым страстями плоти, сердцем заблудившимся. Просвети наши души, чтобы мы могли видеть пути правды Божией. Благодатью Сына Твоего укрепи нашу слабую волю, чтобы мы исполняли заповеди и избавлялись от духовных бед и напастей, чтобы по уходе из земной жизни были оправданы по Твоему чудесному заступничеству на Страшном суде Сына Твоего, Которого да удостоимся мы вечно славить и чествовать в Царствии Небесном. Аминь».

Молитва Богородице об исцелении

Это молитва, которую знают все проавлсавные христиане. Ее также любят петь в церквях на красивый печальный распев.


«Царица моя Преблагая, надежда моя – Богородице! Принимающая сирот, странников Предстательница, скорбящих Радость, несправедливо обижаемых Покровительница! Видишь мою беду, видишь и мою скорбь – помоги мне как немощному, накорми меня, как странника. Обиду мою знаешь, избави меня от нее, как захочешь. Я не имею ни другой помощи, кроме Тебя, ни другой Предстательницы перед Богом, ни благой Утешительницы, кроме Тебя, о Богоматерь! Сохрани же меня и покрой во веки веков. Аминь».

Зачем молиться Богородице?

Каждый, кто хочет измениться, кому нужна помощь в беде, кто просит Бога изменить свою судьбу, может обратиться к Божией Матери. Можно молиться за богослужением в храме, а также читать молитвы дома. Обратитесь к Царице Небесной, как к своей Матери, с просьбой о помощи в трудностях и нуждах, о спасении несчастье и исцелении души, прощении грехов.

Начните молиться с погружения в себя. Встаньте перед образом, перекреститесь, поцелуйте изображение на иконе Богородицы в руку или край одежды, перекреститесь опять. Зажгите восковую свечу или лампаду – хотя это необязательно, по желанию.

Говорите молитву не торопясь. По завершении молитвы перекреститесь. Можно молиться своими словами, особенно если у вас на душе трудно.

Молитва о помощи

У человека в жизни иногда наступают очень трудные времена, когда душа мечется и просто невозможно принять правильное решения. Именно в такие минуты обязательно нужно обращаться с молитвами о помощи к Высшим силам. С их помощью можно будет получить душевное успокоение, а значит сориентироваться в сложившейся обстановке.

Очень важно правильно молиться о помощи. Для этого следует правильно сформулировать мысленно то, о чем вы хотите попросить словами. Допускается во время молитвы просто рассказать о том, то накопилось у вас на сердце и попросить совета. Через некоторое время после искренней молитвы ответ к вам придет сам по себе. Очень важно в молитве о помощи, предварительно поблагодарить Бога за все блага, которые дарованы вам в жизни. Также обязательно нужно раскаяться в своих вольных и невольных прегрешениях и попросить прощения за них.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в делах

Если не ладятся дела на работе, то обратиться за помощью можно к Николаю Чудотворцу. Это один их самых почитаемых святых в православной церкви. Искренняя молитва о помощи никогда не останется без ответа.

Когда случается так, что работа становится не в радость и покидают силы, не позволяя сосредоточится и качественно выполнять поставленные задачи, нужно прочитать перед иконой Николая Чудотворца следующую молитву.

Звучит она так:

Очень сильная молитва живые помощи («Живый в помощи Вышняго»)

Молитва «Живый в помощи» — это великое достояние христианской веры. Она способна творить чудеса и не единожды помогала людям в трудных ситуациях. Данная молитва универсальная, ее читают не только христиане, но и приверженцы народных верований. Это связано с тем, что история обретения молитвы уходит корнями в глубокое прошлое. Считается, что она была написана еще до прихода христианства на Русь. Но после принятия православия ее текст был несколько видоизменен, но он по-прежнему соединяет в себе два начала.

Молитву можно читать в любых трудных жизненных ситуациях. С ее помощью обращаются за помощью в исцелении от страшных болезней. Она способна наладить жизнь и привлечь в нее удачу.

Текст молитвы на русском языке

Текст молитвы в переводе на русский язык звучит следующим образом:

Слушать молитву псалом 90 «Живый в помощи Вышняго»:

Молитва Матроне Московской о помощи в работе

При возникновении первых неудач в работе, не следует ждать, пока черная полоса обострится и возникнет чувство неуверенности в себе. Необходимо сразу обращаться за помощью к Святой Матроне Московской. Святая Старица при своей земной жизни сама усердно трудилась, поэтому обязательно услышит мольбу о помощи в работе. Она обязательно посодействует и привлечет силу Божью для решения конкретных рабочих проблем.

Обращение к Блаженной Старице должно исходить из глубины души и быть искренним.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Молитва Серафиму Саровскому о помощи в деньгах

Когда случается так, что человек усердно работает, но от этого его благосостояние не улучшается, то следует обратиться с молитвой к Святому Серафиму Саровскому о помощи в деньгах. Этот Святой является известным покровителем и защитником честных людей.

Очень важно возносить молитву правильно и пребывать в позитивном настроении. Необходимо просить о материальных благах, думая о духовном.

Молитвенный текст может звучать следующим образом:

Ежедневная краткая молитва Ангелу-Хранителю о помощи в любых делах

Ангел-Хранитель назначается Богом в момент рождения человека. И это есть та главная Высшая сила, которая сопровождает каждого верующего всю жизнь и защищает его. Но, чтобы напомнить Ангелу-Хранителю о себе и усилить его защиту нужно каждый день возносить специальную короткую молитву.

Молитвенное обращение, обычно, читается по утрам и звучит так:

Благодарственная молитва Господу Богу и Пресвятой Богородице за помощь

Благодарственные молитвы имеют огромное значение в православной вере. Их главная цель донести благодарность к Высшим силам за счастье и спокойствие. Любой верующий человек знает, что нужно со смирением принимать волю Божью. Милость Божья проявляется счастливыми жизненными периодами, а расплатой за свершенные прегрешения являются проблемы и неприятности. В любом случае верующий будет возносить молитву благодарности.

Чаще всего благодарят за помощь Господа Бога. Одна из сильных молитв звучит следующим образом:

Благодарят очень часто за помощь и Святую Богородицу. Для этого можно использовать следующую молитву:

Молитвы о помощи в трудной жизненной ситуации

К различным Святым верующие люди обращаются с мольбой о помощи в самых различных жизненных ситуациях. И такие молитвы, произнесенные искренне, обязательно будут услышаны.

Молитва Ксении Петербуржской при родах и помощи в родах

Молиться о помощи в родах нужно обязательно. Высшие силы защитят женщину и ее ребенка от недобрых людей и злых сил. Наиболее сильной покровительницей беременных женщин считается Святая Ксения Петербургская. Ее иконку рекомендуется беременной женщине носить постоянно с собой. Периодически, когда в этом будет возникать душевная необходимость образ святой нужно доставить и молиться.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Молитва Святому Трифону о помощи при болезни

Святой Трифон при жизни занимался исцелением больных людей. Кроме того он изгонял из человека злых духов. Сегодня очень часто этому Святому молятся для того, чтобы исцелиться от страшных недугов.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Молитва Илье пророку о помощи любому человеку

Святого Илью в православной вере почитают как великого чудотворца. К нему обращаются часто о помощи любому человеку. До этого предварительно нужно посетить храм и поставить свечу возле иконы Святого пророка.

Молитвенное обращение о помощи звучит следующим образом:

Как просить о помощи в молитвах

Молитва о помощи не будет услышана Высшими Силами, если молящийся просит о чем-то недостойном или в том случае, если у человека, который возносит мольбу накопилось много зла на душе. Именно поэтому нужно обязательно молится с чистой душой и позитивном настрое. Следует быть готовым принять любую волю Божью. Просить о помощи Господа нужно с искренними намерениями. То есть, когда вы обещаете что-то сделать, но знаете, что ваши обещания не осуществимы, то, вряд ли следует рассчитывать на помощь Высших Сил.

Чтобы правильно просить о помощи в молитвах, следует помнить о следующем:

 • Просить можно только о достойном. Можно просить блага для себя и других хороших людей в вашем окружении. А вот тем людям, которые вас обидели, необходимо желать не зла, а справедливости.
 • Помыслы во время молитвы должны быть чистыми. Честно ответьте себе на вопрос о том, бескорыстны ли ваши намерения.
 • Просить о помощи следует только со смиреной душой. Подготовьтесь к тому, что любой отклик Господа Бога или других Святых необходимо принять с благодарностью. Ведь очень часто, к примеру, в ответ на просьбу об обретении сил, Бог посылает жизненные испытания, которые закаляют волю человека, а в ответ на просьбу об обретении мудрости в жизни возникают проблемы, над которыми нужно поломать голову.
 • Нельзя сидеть, сложа руки и ожидать помощи Господа. Помните, что Всевышний помогает тем, кто активно действует. Важно сначала победить свою лень, а потом, просить помощи у Высших Сил.

Для того чтобы молитва была эффективной, необходимо ее повторять многократно. Рекомендуется останавливать моление после того, как в душе возникнет уверенность в том, что мольба была услышана Высшими силами. Как правило, наряду с таким чувством в душе возникает спокойствие и уверенность в собственных силах.

Молитвы Пресвятой Богородице для помощи и защиты

Молитвы, обращенные к лику Матери Божьей, входят в число обязательных православных текстов, которые необходимо знать каждому христианину. Существует немало Богородичных молитвословий, а также икон с образом Девы Марии, но я свои молитвы Пресвятой Богородице читаю перед иконой Казанской Божьей Матери. Расскажу вам краткую историю этого лика, познакомлю со словами обращений о помощи и покаянии к Заступнице всех страждущих.

В чем сила образа Богородицы

В христианском пантеоне образ Богоматери относится к самым почитаемым святым ликам, способным творить чудеса, исполнять самые сокровенные желания. Издавна к заступнице христиан возносили молитвы о помощи в различных делах, просили выздоровления при любых болезнях, обращались за поддержкой в отчаянии. Но чаще всего к святому образу обращаются матери, прося помощи своим детям.

Молитвенные слова, возносимые к Матери Христа, всегда будут услышаны, независимо от того, перед каким ликом Пресвятой Девы вы творите молебен. Для меня знаковой стала икона Казанской Божьей Матери, к которой я обращалась при тяжелой жизненной ситуации со следующими словами особой силы:

Если вы глубоко верующий человек, даже текст короткого обращения «Пресвятая Богородица, спаси нас!» станет для вас оберегом в богоугодных делах. Если вам сложно запомнить церковные молитвы, обращайтесь к Деве Марии своими словами, главное, чтобы они были искренними, шли от самого сердца, тогда вы обретете помощь.

Кратко об иконе Казанской Богоматери

По многочисленным просьбам читателей мы подготовили приложение «Православный календарь» для смартфона. Каждое утро Вы будете получать информацию о текущем дне: праздники, посты, дни поминовения, молитвы, притчи.
Скачайте бесплатно: Православный календарь 2020 (доступно на Android)

Исторический путь иконописного лика начался с XVI века, когда в городе Казань после пожара, опустошившего почти весь город, икону нашла девятилетняя девочка Матрона. Пришедший во сне образ Богородицы повелевал ребенку найти иконописный лик. Обретение его произошло на пепелище, на котором были заложены основы Богородицкого девичьего монастыря и церкви. На протяжении всей истории нашей страны в трудные для нее времена Пресвятая Богородица становится руководительницей народа, а его защитники молятся перед Казанским ликом, отправляясь в бой.

Иконописный оригинал до начала двадцатого века находился на хранении в стенах Богородицкого монастыря Казани, но летом 1902 г. икона была похищена, оригинал ее утерян навсегда. Но летом 2004 г. произошло обретение копии полотна, местом хранения Казанского образа стали помещения Крестовоздвиженского храма, построенного на месте женского монастыря. Существует немало списков с чудотворного лика, которые с честью хранятся во многих отечественных храмах.

Тексты молитв Пресвятой Богородице об оказании помощи

Творение молитвы очищает душу, а сознание – от греховных помыслов, милость Девы Марии безгранична, она действительно помогает нуждающимся и страждущим с выбором правильного пути, осознанием своих ошибок. К Казанской иконе Божьей Матери принято обращаться, соблюдая определенные правила:

 • ежедневно творить молитву в утренние часы;
 • перед ритуалом омыть лицо святой водой;
 • очистить помыслы от тревожных мыслей;
 • наполнить душу искренней верой в получение помощи.

Почитают чудотворный лик дважды в год – летом 21 июля и осенью 4 ноября. Настроившись на положительное решение жизненной проблемы, зажигают церковную свечу, опускаются на колени, чтобы просить Царицу Небесную о помощи при различных начинаниях.

Молебен об успешном завершении дел

Приступая к богоугодному делу, православные словами молебного призыва просят Господа благословить их труды. Однако не следует забывать о собственном вкладе в обретение успеха, ведь сами собой проблемы не могут разрешиться, но чтение молитвенного прошения Пресвятой Богородице станет гарантией успеха:

Об избавлении от уныния и отчаяния

Для православного человека отчаяние ассоциируется с грехом, поэтому даже в самых трудных ситуациях не стоит унывать. Ведь истинно верующий христианин находится под защитой высших сил, под заступничеством Пречистой Владычицы, к ней обращаемся за помощью со словами:

Для получения защиты в пути

Отправляясь в далекую дорогу, обратитесь к Матушке Богородице с мольбами о защитном покрове, чтобы опасные ситуации обошли вас стороной, а дорога была без испытаний и трудностей.

Обретение любви, помощи с замужеством

Тем, кто долго живет в одиночестве, не может никак отыскать свою вторую половинку, советую воздать Пресвятой Богородице молитву. К Покровительнице женского счастья, которая поможет созданию семьи, обращаются со словами:

Для защиты от врагов и недобрых людей

Молитвословия этой направленности станут надежным барьером против чужеродного влияния злобных личностей. Перед чтением священной молитвы необходимо собственную душу очистить от злобы, обращаясь к Пресвятой Богородице с позитивным настроем:

Текст короткого призыва о помощи вы можете произносить громко либо читать его про себя, Матерь Божья услышит верующего человека, а для неверующих обращение будет лишь словами. Короткую молитву можно творить в любом месте, даже когда нет возможности уединиться для таинства общения с Матерью всех православных. Простую молитву запомнить несложно:

Как просить Богородицу об исцелении

В огромном количестве молебных призывов к Заступнице верующих есть молитвы об исцелении, обретении здоровья. Кроме словесной просьбы о помощи, важно посетить храм для личного приобщения к таинству церковного богослужения, заказа специальных молебнов о даровании исцеления. За помощью к Пресвятой Богородице можно обратиться со следующей молитвой:

Важно помнить, что молебен об исцелении допускается к чтению не только за себя, но также за своих болеющих родственников. Для обретения помощи в исцелении от конкретного заболевания следует ежедневно обращаться с утренней молитвой к лику Казанской Матери Божьей.

С каждым днем становится все больше больных онкологией, почему болезнь настигает конкретного человека, никому не известно. Адепты официальной медицины прикладывают все усилия для спасения больного, а к верующим людям исцеление приходит с молитвами. Мольбы о помощи, адресованные Пресвятой Богородице, следует возносить по определенным правилам:

 • в церкви приобретают икону Девы Марии под названием Всецарица, заказывают акафист от смертельно опасной болезни;
 • молитву дома творят перед образом Матери Божьей, просят терпения и обретения сил для противостояния трудностям лечения;
 • на сложном пути к исцелению не следует предаваться унынию, а твердо придерживаться курса лечения с упорными мольбами об исцелении.

Несмотря на критику атеистов, молитвенные слова помогают направить работу ума в сторону исцеления, пополняют запас душевных сил, необходимых для борьбы с ужасным недугом. Больные раком просят помощи у Пресвятой Богородицы словами следующей молитвы:

Молитвы матери за своих детей

Материнские моления о чадах своих имеют огромную силу, которая возрастает во много раз при обращении словами молитвы к Пресвятой Богородице. Для детей последствия искренних молитвословий неоценимы, становятся материнским щитом, милостью Господа, ниспосланной по просьбе Матери всех на земле. Наиболее сильными станут молитвы о детях, обращенные к иконе Покрова Пресвятой Богородицы, день почитания которой приходится на 14 октября.

Сотворенные этим день молитвы обретают великую силу, покрывают детей защитным омофором, помогают в скором замужестве, наступлении беременности, рождении здорового малыша. Молитва Царице Небесной в честь празднования Покрова:

Покаянные молитвословия

Поскольку в этом мире не всякий человек может прожить без вольного или невольного греха, к Пресвятой Богородице обращаются со словами покаянных молитв. Христианские молебны о раскаянии в грехах должны звучать в душе верующего на протяжении всего земного пути. Не следует также забывать об исповеди как таинстве отпущения осознанных грехов.

Во время своей земной жизни наша Небесная Заступница не оставляла детей Христа без помощи, а день ее праведного Успения отмечается наравне с датой Вознесения Господа на небеса. К Пресвятой Владычице, защищавшей православных во время своего земного существования, возносят покаянные молитвословия, сокрушаясь в собственной греховности:

Уход Девы Марии – это не смерть в привычном для нас понимании. Это передача души Богоматери в руки сына своего Иисуса Христа под звуки ангельского пения. Возблагодарив Господа, Богородица просила у него благословления и защиты для всех почитающих ее память.

В заключение

Молитвы к Заступнице всех страждущих помогают нам потому, что нас любит Господь Бог – ее Сын, которого христиане почитают как отца всех верующих. Божий дух всегда рядом с нами, православными христианами, его помощь мы ощущаем в исполнении людских желаний, решении различных проблем повседневной жизни.

Однако Иисус Христос помогает обрести счастье только верующим в него, оставляя без внимания просьбы людей неискренних. Воздается по вере. Божью Матушку называют Скорой Услышательницей, поскольку Царица Небесная слышит все обращенные к ней слова, не оставляя никого из верующих без своей помощи.

Какие молитвы надо читать на праздник Успения Пресвятой Богородицы

В чем помогает икона Успение Пресвятой Богородицы и как молиться в праздник 28 августа, рассказывает AstroMeridian.

Успение Пресвятой Богородицы православные (в России, Украине, Беларуси) празднуют 28 августа. Католики этот праздник отметили еще 15 августа.

Это день земной смерти (успения) матери Спасителя Девы Марии. Но для всех верующих это светлый и добрый праздник, так как Богородица просто завершила свою земную жизнь – и перешла в жизнь новую, небесную, к своему Сыну. Там Она по-прежнему заботится обо всех людях, отвечая на их молитвы и даря им свое заступничество.

О чем просят Богоматерь в праздник Успение Пресвятой Богородицы

С упоением в сердце и с искренностью в словах можно уповать на помощь Небесной Владычице, моля Ее о защите, здоровье, спокойной, размеренной и счастливой жизни.

Не будет лишним, если перед молитвой вы расскажите Божией Матери о всех своих тревогах, колебаниях и испытаниях. Раскройте душу Благочестивой Деве, и Она не отвернётся от вас и вашей просьбы, внемля в каждое слово с глубочайшей чуткостью и любовью.

Народной памяти известны случаи явления чудес людям, молящих подле икон Богородице в день Ее Успения. Божья Матерь помогает и советом, приходя во сны или посылая на помощь ангелов. Ведь на смертном одре Приснодева поклялась остаться помощницей и утешительницей каждого христианина.

У Богородицы на Успение верующие просят защиты и помощи. Перед иконой Пресвятой Богородицы – в любой день, не только на праздник – молятся:

 • когда нужно укрепить веру;
 • если надо избавиться от страха перед физической смертью и в качестве напутствия перед смертью;
 • если человек или кто-то из его близких болен;
 • если нужна духовная помощь в борьбе с пагубной страстью/привычкой;
 • если человека оклеветали и ему нужна защита от навета.

Молитва к Пресвятой Богородице помогает не только при трудностях в жизни – Богоматери молятся и в радостные моменты (в благодарность за помощь и присутствие в вашей жизни).

В чем помогает икона Успение Пресвятой Богородицы?

Молиться перед образом Божьей Матери можно каждый день, чтобы получить уверенность в своих силах. Кроме этого, молитвенные тексты искореняют страх перед физической смертью.

Икона «Успение Божией Матери» собирает перед собой миллионы верующих людей, которые просят о прощении своих грехов, чтобы попасть в Царство Господа. Регулярные молитвенные прошения помогают не только исцелить душу, но и тело, избавляя от разных заболеваний. Икона «Успение Пресвятой Богородицы» может использоваться для исповеди.

Икона Успение Пресвятой Богородицы – значение для дома

Считается, что православные образы являются самой мощной защитой, которая помогает уберечь дом и всех жильцов от разных проблем. Икона «Успение Пресвятой Богородицы» окружит все положительной энергетикой и будет отталкивать негатив в любом его проявлении.

Праздник Успение приходится на 28 августа и в этот день рекомендуется обязательно помолиться перед образом в церкви или дома, отмаливая свои грехи и прося об укреплении веры.

Какие молитвы нужно читать на Успение Пресвятой Богородицы

Молитв к Богородице — бесчисленное множество, но лишь в день её Успения преобладают две из них. Начните панихиду к Пречистой Деве именно с данных молитвенных слов, не забыв о благодарности. Богоматерь проникнется к вам любовью, чуткость и лаской, ответив на все просьбы.

Молитва перед иконой «Успение Пресвятой Богородицы»

«Пресвятая Богородица, спаси и сохрани раба Божьего (имя). Огради от искушений на пути жизненном, убереги, Мати, от корысти да укрепи веру мою в Иисуса Христа, великодушного и всепрощающего. Укрой меня своим покровом от ненавистников и недоброжелателей, да прости им их злобу. Дай силы бороться с искушениями да не допусти происков дьявольских, меня от веры православной отворачивающих. Яви милость свою на меня и семью мою, убереги да защити нас. Аминь».

Молитва к Богородице о защите

«Смягчи сердца наши, Святая Богородица. Пусть сгорят в огне все напасти наши, а теснота в душе покинет сердца наши. На лик твой взираем, разделяя Твои страдания и на милосердие уповаем. Ужаснёмся мы от рока Твоего, да возрадуемся силе Твоей и крепости духа. Прости жестокость нашу, лишь в Твоих силах её усмирить. О Великая Владычица, вознеси молитвы наши до Господа и замоли за нас пред Ним греховные деяния наши. Избавьте нас от смерти внезапной и зла всякого. Озарите ум наш и проводите нас ко спасению. Уповаем в надежде во имя Царствия Небесного в руках Господа, Иисуса Христа и его Пресвятого Духа. Аминь».

Молитва к Богородице о помощи

«Воспеваем к милости Твоей, о Пресвятая Матерь Божия! Не отвернись от молитв наших, а избавь от бед и несчастий. Единственная Читая и Блаженная Богородица Спаси нас! Ты, многострадальная Матерь Божия, превышающая по вере и страданиям всех живущих на земле. Услышь и не покинь нас в минуты трудные, сохрани нас под покровом милосердия и сострадания Своего. Лишь подле Тебя мы находим прибежище и теплое заступничество во тьме адской. Только ты имеешь позволение обратиться к Сыну Своему и умолить его о спасении нашем и переходе в Царствие Небесное, где мы будем воспевать и славить Сына Твоего, Отца Его и Тебя, Владычицу мира во веки веков. Аминь».

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы

«О Пресвятая Богородице, Дево, Владычице, вышшая Ангел и Архангел, и всея твари честнейшая, ангельское великое удивление, пророческая высокая проповедь, апостольская преславная похвало, святителей изрядное украшение, мучеников крепкое утверждение, иноков спасительное наставление, постников неизнемогающее воздержание, девствующих чистото и слово, матерей тихое веселие, младенцев мудросте и наказание, вдовиц и сирых кормительнице, нагих одеяние, болящих здравие, пленников избавление, по морю плавающих тишино, обуреваемых небурное пристанище, блуждающих нетрудная наставнице, путешествующих легкое прехождение, труждающихся благое покоище, в бедах сущих скорая Заступнице, обидимых покрове и прибежище, ненадеющихся надеяние, требующих помощнице, нищих неистощимое богатство, печальных присное утешение, ненавидимых любовное смирение, грешников спасение и к Богу присвоение, правоверных всех твердое ограждение, непобедимое поможение и заступление.

Тобою нам, Владычице, невидимый видим бысть, и Тебе мольбу приносим, Госпоже, грешнии раби Твои: о премилостивая и пречудная света умнаго Царице, рождшая Царя Христа Бога нашего, Живодавца всех, от небесных славимая и от земных хвалимая: ангельский уме, светозарная звездо, святых пресвятейшая, Царице цариц, владычице всех тварей, Боголепная Девице, нескверная Невесто, палато Духа Пресвятаго, огненный престоле невидимаго Царя, небесный кивоте, носило Слова Божия, огнеобразная колеснице, покоище живаго Бога, неизреченное составление Плоти Христовы: гнездо Орла Небеснаго, горлице Богогласная, голубице кроткая, тихая и незлобивая, мати чадолюбивая, милостей бездно, разверзающая тучу гнева Божия, неизмеримая глубино, неизреченная тайно, несведомое чудо, нерукотворенная церкве единаго Царя всех век, благоуханное кадило, честная багрянице, Боготканная порфиро, душевный раю, живоноснаго сада отрасле, цвете прекрасный, процветший нам небесное веселие, грозде спасения нашего, чаше Царя Небеснаго, в нейже растворися от Духа Святаго вино неизчерпаемая благодати, Ходатаице закона, зачало истинныя веры Христовы, непоколебимый столпе, еретиков пагубо, мечу ярости Божия на Богопротивных, бесов устрашение, во бранех побеждение, христиан всех неложная хранительнице, и мира всего известное спасение.

О всемилостивая Госпоже, Дево, Владычице, Богородице, услыши нас молящихся Тебе и яви милость Твою на людех Твоих, моли Сына Своего избавитися нам от всякаго зла, и сохрани обитель нашу, и всяку обитель, и град, и страну верных, и люди благочестно прибегающыя и призывающыя имя Твое святое, от всякия напасти, губительства, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, междоусобныя брани, от всякия болезни, и всякаго обстояния: да ни ранами, ни прещением, ни мором, ни всяким праведным гневом Божиих умалятся раби Твои: но соблюдай и спасай милостию Своею, Госпоже, за ны молящися, и полезное благорастворение воздуха ко времени плоднаго приношения нам даруй: облегчи, возстави и помилуй, премилостивая Владычице, Богородице препетая, во всякой беде и нужде сущыя.

Помяни рабы Твои, и не презри слез и воздыхания нашего и обнови нас благостию Своея милости, да со благодарением утешаемся обретше Тя Помощницу. Умилосердися, Госпоже Пречистая, на немощныя люди Твоя, надеждо наша: разсеянныя собери, заблуждшыя на путь правый настави, отпадшия от благочестивыя отеческия веры паки возврати, старость поддержи, юныя накажи, младенцы воспитай, и прослави славящыя Тя, изрядне же Церковь Сына Твоего соблюди, и сохрани в долготу дний.

О милостивая и премилостивая Царице небесе и земли, Богородице Приснодево! Ходатаиством Твоим помилуй страну нашу и христолюбивых жителей ея, и вся православныя христианы, сохраняющи их под покровом милости Твоя, ризою Твоею честною защити: и моли из Тебе воплощшагося без семене Христа Бога нашего, да препояшет ны свыше силою на вся видимыя и невидимыя враги наша, на иноплеменники и единоплеменники, воюющыя на ны и на веру нашу православную.

Спаси же и помилуй, Госпоже, святейшия патриархи, митрополиты, преосвященныя архиепископы и епископы православныя, иереи же и диаконы, и весь причет церковный, и вся правоверныя люди покланяющыяся и молящыяся пред честною Твоею иконою. Призри на всех призрением милостивнаго Твоего заступления: Воздвигни нас из глубины греховныя, и просвети очи сердечныя ко зрению спасения, милостива нам буди зде, и на страшном суде Сына Твоего о нас умоли, преставльшыяся во благочестии от жития сего рабы Твоя, в вечной жизни со Ангелы и Архангелы, и со всеми святыми причти, да одесную Сына Твоего и Бога предстанут: и молитвою Твоею сподоби вся православныя христианы со Христом жити, и радости ангельския в небесных селениих наслаждатися. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты наша надежда, и заступница всех притекающих к Тебе, и Твоея святыя помощи просящих: Ты молебница наша теплая к Сыну Твоему и Богу нашему: Твоя матерняя молитва много может на умоление Владыки, и Твоим предстательством ко престолу благодати Пресвятых и Животворящих Его Таин приступати дерзаем аще и недостойнии.

Темже всечестный образ Твой, и рукою Твоею держимаго Вседержителя видяще на иконе, радуемся грешнии, со умилением припадающе, и любовию сей целуем, чающе, Госпоже, Твоими святыми Богоприятными молитвами дойти небесныя безконечныя жизни, и непостыдно стати в день судный одесную Сына Твоего и Бога нашего, славяще Его купно со Безначальным Отцем, и Пресвятым, Благим, Животворящим и Единосущным Духом, во веки веков. Аминь».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector