Молитвы найти Свой путь

Молитвы найти Свой путь

Молитвы найти Свой путь

Молитвы о помощи Божией в исправлении жизни

Молитва из творений св. Ефрема Сирина

Го́споди, Бо́же Вседержи́телю, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю и уже́ не́смь досто́ин нарещи́ся сы́н Тво́й, ниже́ наименова́ти сла́вное и́мя Твое́ гре́шными уста́ми мои́ми, пото­му́ что́ я́ сде́лал себя́ недосто́йным не́ба и зем­ли́, прогне́вав Тебя́, блага́го Влады́ку! Недосто́ин я́ проси́ть себе́ проще́ния, Го́споди, и́бо мно́го ра́з дава́л обеща́ние пока́ятися – и делал­ся лже­цом, не испол­нив­шим обеща́ния, мно́го ра́з уже́ восставля́л Ты́ меня́, но я́ сно́ва падал само­охот­но. Са́м на себя́ про­из­но­шу пригово́р и при­зна­юсь, что́ досто́ин я́ вся́каго наказа́ния и муче́ния.
У моляю Тебя́, Го́споди, не отве́ргни меня́ от лица́ Тво­е­го́ и не отсту­пи́ от меня́, что́бы не поги́бнути мне́. Ны́не припа́даю к Тебе́, умоля́я: помо­ги́ мне́, укло­нив­ше­му­ся с пути́ пра́вды. Изле́й на меня́ щедро́ты Твои́, ка́к на блу́днаго сы́на, пото­му́ что́ осра­мил я́ жи́знь свою́, расточи́в бога́тство бла́гости Твое́й. Поми́луй меня́ и не пре́зри меня́ по причи́не непо­треб­ной жи́зни мое́й. Поми́луй меня́, ка́к мыта­ря́, ка́к разбо́йника: о́н на зем­ле́ бы́л отве́ржен все́ми, но Ты́ при́нял его́ и сде́лал жи́телем рая́ сла́дости.
М и́лостиво при­и­ми́ моли́тву мою́ о примире́нии с Тобо́ю и, по бла́гости Твое́й, да́руй мне́ жи́зни в прише́ствие Твое́; и да посрами́тся лука́вый, когда́ уви́дит, что́ поми­ло­ва­ла меня́ пра́вда Твоя́. Да́руя проще́ние, Го́споди, пошли́ и си́лу; обра­ти́ меня́ та́к, что́бы и жить мне́ по святе́й во́ле Твое́й.
С ко́лько ра́з посеща́л Ты́ омраче́нный у́м мо́й, но я́ сно́ва воз­вра­ща­юсь на ху́дшее! Ве́сь при­хо­жу́ в тре́пет, размышля́я о се́м, и сно́ва пре­по­беж­да­ет меня́ сла́сть грехо́вная. Ка́к пере­чис­лю все́ да́ры благода́ти Твое́й, Го́споди, какие получи́л я́, жал­кий, но обраща́л и обра­щаю в ничто́ свои́м нераде́нием! Тыся­ча­ми даро́в исполня́л Ты́ меня́, а я́, бед­ный, воз­даю Тебе́ те́м, что́ проти́вно Тебе́.
Н о Ты́, Го́споди, поели́ку в Тебе́ мо́ре долготерпе́ния и бе́здна у Тебя́ благоутро́бия, не доз­во­ляй посечь меня́, ка́к безпло́дную смоко́вницу. Не восхища́й меня́, негото́ваго, не поем­ли не возже́гшаго еще́ свети́льника, не бери отсю́да не име́ющаго у себя́ брач­но­го одея́ния, но, ка́к благи́й Человеколю́бец, поми́луй меня́, да́й мне́ вре́мя на покая́ние и пред стра́шным, непод­куп­ным престо́лом Твои́м не поставь ду́шу мою́ обна­жен­ною, ка́к жал­кое позо́рище безсла́вия.
Т ы́, Го́споди, Спаси́телю мо́й, Сы́не Бо́га и́стиннаго, ка́к Са́м зна­ешь и ка́к Са́м хочешь, по еди́ной бла́гости Твое́й, ту́не обра­ти́ меня́ от пре­бы­ва­ю­ще­го во мне́ гре­ха́ и спа­си́ от поги́бели.

Молитвенное прошение о помощи Божией в исправлении жизни и утверждении в добродетели св. Иоанна Кронштадтского

Ско́лько ра́з, о Влады́ко Го́споди Иису́се, обнов­лял Ты́ легкомы́сленно рас­тле­ва­е­мое греха́ми мои́ми есте­ство́ мое́! Не́т тому́ чис­ла́ и ме́ры! Ско́лько ра́з Ты́ изы­мал меня́ из пещи́, горя́щей у меня́ внут­ри́, из пещи́ страсте́й многоразли́чных, из про́пасти уны́ния и отча́яния! Ско́лько ра́з одни́м и́менем Твои́м, с ве́рою мно́ю призыва́емым, обнов­лял Ты́ мое́ растле́ние серде́чное! Ско́лько ра́з соверши́л это чрез живо­тво­ря­щие Та́йны. О, Влады́ко! Мило­стям Твои́м ко мне́ гре́шному, пои́стине, не́т чис­ла́ и ме́ры. Что́ же я́ при­не­су́ Тебе́, или́ что́ возда́м Тебе́ за безме́рные Твои́ ко мне́ благодея́ния, Иису́се, Живо­те́ мо́й и ле́гкость моя́! Да бу́ду я́ осмот­ри­те­лен в путя́х мои́х по благода́ти Твое́й, и́бо Тебе́ прия́тны все́ осмот­ри­тель­ные в пути́, ка́к Ты́ Ду́хом Свои́м уста́ми отца́ на́шего, Дави́да, ре́кл еси́; поста­ра­юсь бы́ть ве́рным Тебе́, смире́нным, кро́тким, нераз­дра­жи­тель­ным, незло́бивым, дол­го­тер­пе­ли­вым, тру­до­лю­би­вым, ми́лостивым, щед­рым, нелю­бо­с­тя­жа­тель­ным, послу́шным. 1
Г о́споди, Си́ла всемогу́щая! Утвер­ди́ немощну́ю ду́шу мою́ во вся́кой доброде́тели! На недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х утвер­ди́ сла́бое для вся́каго добра́ се́рдце мое́! Го́споди! И я́ еже­днев­но опыт­но позна́ю, что́ без Тебя́ я́ ничто́; что́ без Тебя́ не могу́ твори́ти никако́го добра́; без Тебя́ одно́ зло́ во мне́ в ра́зных его́ ви́дах; без Тебя́ я́ сы́н поги́бельный. О, пре­не­из­ре­чен­ная Благосты́ня! Испо́лни бла́гостию Твое́й се́рдце мое́! Па́че же все­го́ молю́: да́руй мне́ любить Тебя́ все́м се́рдцем мои́м и бли́жняго мое­го́, я́ко себе́. Да не бу́ду я́ зло­бен, го́рд, пре­з­ор­лив, непо­ко­ен, но да бу́ду незло́бив, смире́н, почти­те­лен с неж­но­стию и послу́шен. 2

Псалом 30

На Тя́, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во ве́к: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя́ и изми́ мя. При­к­ло­ни́ ко мне́ у́хо Твое́, уско­ри́ изъя́ти мя́: бу́ди ми́ в Бо́га защи́тителя и в до́м прибе́жища, е́же спа­сти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты́: и и́мене Тво­е­го́ ра́ди наста́виши мя́ и препита́еши мя́. Изведе́ши мя́ от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми́: я́ко Ты́ еси́ защи́титель мо́й, Го́споди. В ру́це Твои́ пред­ло­жу́ ду́х мо́й: изба́вил мя́ еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суе­ты́ вот­ще́: а́з же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, Спа́сл еси́ от ну́жд ду́шу мою́ и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко скорб­лю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Я́ко изче­зе́ в боле́зни живо́т мо́й, и ле́та моя́ в воздыха́ниих: изнемо́же нището́ю кре́пость моя́, и ко́сти моя́ смято́шася. От все́х вра́г мои́х бы́х поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и стра́х зна́емым мои́м: ви́дящии мя́ во́н бежа́ша от мене́. Забве́н бы́х я́ко ме́ртв от се́рдца: бы́х я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние <укоре́ние>мно́гих живу́щих о́крест: вне­гда́ собра́тися и́м вку́пе на мя́, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. А́з же на Тя́, Го́споди, упова́х, ре́х: Ты́ еси́ Бо́г мо́й. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя́ из руки́ вра́г мои́х и от гоня́щих мя́. Про­све­ти́ лице́ Твое́ на раба́ Тво­е­го́: спа­си́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя́: да постыдя́тся нечести́вии, и сни́дут во а́д. Не́мы да бу́дут уст­ны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Ко́ль мно́гое мно́жество бла́гости Тво­ея́, Го́споди, ю́же скры́л еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя́, пред сы́ны челове́ческими: скры́еши и́х в та́йне лица́ Тво­е­го́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши и́х в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко уди­ви́ ми́лость свою́ во гра́де огражде́ния. А́з же ре́х во изступле́нии мое́м: отве́ржен е́смь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ гла́с моли́твы моея́, вне­гда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси́ преподо́бнии его́: я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси́ упова́ющии на Го́спода.

Пере­вод: На Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю, да не посты­жусь вовек; по прав­де Тво­ей избавь меня; при­к­ло­ни ко мне ухо Твое, поспе­ши изба­вить меня. Будь мне камен­ною твер­ды­нею, домом при­бе­жи­ща, что­бы спа­сти меня, ибо Ты камен­ная гора моя и огра­да моя; ради име­ни Тво­е­го води меня и управ­ляй мною. Выве­ди меня из сети, кото­рую тай­но поста­ви­ли мне, ибо Ты кре­пость моя. В Твою руку пре­даю дух мой; Ты избав­лял меня, Гос­по­ди, Боже исти­ны. Нена­ви­жу почи­та­те­лей сует­ных идо­лов, но на Гос­по­да упо­ваю. Буду радо­вать­ся и весе­лить­ся о мило­сти Тво­ей, пото­му что Ты при­з­рел на бед­ствие мое, узнал горесть души моей и не пре­дал меня в руки вра­га; поста­вил ноги мои на про­стран­ном месте. Поми­луй меня, Гос­по­ди, ибо тес­но мне; иссох­ло от горе­сти око мое, душа моя и утро­ба моя. Исто­щи­лась в печа­ли жизнь моя и лета мои в сте­на­ни­ях; изне­мог­ла от гре­хов моих сила моя, и кости мои иссох­ли. От всех вра­гов моих я сде­лал­ся поно­ше­ни­ем даже у сосе­дей моих и стра­ши­ли­щем для зна­ко­мых моих; видя­щие меня на ули­це бегут от меня. Я забыт в серд­цах, как мерт­вый; я – как сосуд раз­би­тый, ибо слы­шу зло­ре­чие мно­гих; отвсю­ду ужас, когда они сго­ва­ри­ва­ют­ся про­тив меня, умыш­ля­ют исторг­нуть душу мою. А я на Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю; я гово­рю: Ты – мой Бог. В Тво­ей руке дни мои; избавь меня от руки вра­гов моих и от гони­те­лей моих. Яви свет­лое лице Твое рабу Тво­е­му; спа­си меня мило­стью Тво­ею. Гос­по­ди! да не посты­жусь, что я к Тебе взы­ваю; нече­сти­вые же да посра­мят­ся, да умолк­нут в аде. Да оне­ме­ют уста лжи­вые, кото­рые про­тив пра­вед­ни­ка гово­рят злое с гор­до­стью и пре­зре­ньем. Как мно­го у Тебя благ, кото­рые Ты хра­нишь для боя­щих­ся Тебя и кото­рые при­го­то­вил упо­ва­ю­щим на Тебя пред сына­ми чело­ве­че­ски­ми! Ты укры­ва­ешь их под покро­вом лица Тво­е­го от мяте­жей люд­ских, скры­ва­ешь их под сенью от пре­ре­ка­ния язы­ков. Бла­го­сло­вен Гос­подь, что явил мне див­ную милость Свою в укреп­лен­ном горо­де! В смя­те­нии моем я думал: «отвер­жен я от очей Тво­их»; но Ты услы­шал голос молит­вы моей, когда я воз­звал к Тебе. Люби­те Гос­по­да, все пра­вед­ные Его; Гос­подь хра­нит вер­ных и посту­па­ю­щим над­мен­но воз­да­ет с избыт­ком. Мужай­тесь, и да укреп­ля­ет­ся серд­це ваше, все наде­ю­щи­е­ся на Гос­по­да! 3

Псалом 37

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́: я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне́, и утверди́л еси́ на мне́ ру́ку Твою́. Не́сть изцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Тво­е­го́, не́сть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ гре́х мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша гла­ву́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне́. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́, от лица́ безу́мия мое­го́. Пострада́х и сляко́хся до кон­ца́, ве́сь де́нь се́туя хожда́х: я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и не́сть изцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бы́х и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца мое­го́. Го́споди, пред Тобо́ю все́ жела́ние мое́, и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя́ си́ла моя́, и све́т о́чию мое́ю, и то́й не́сть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне́ прибли́жишася и ста́ша. И бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́: и и́щущии зла́я мне́ глаго́лаху су́етная, и льсти́вным ве́сь де́нь поуча́хуся. А́з же я́ко глу́х не слы́шах, и я́ко не́м не отверза́яй у́ст свои́х: и бы́х я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя́, Го́споди, упова́х, Ты́ услы́шиши, Го́споди Бо́же мо́й. Я́ко ре́х: да не когда́ пора́дуютмися вра­зи́ мои́: и вне­гда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя́ велере́чеваша. Я́ко а́з на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре­до мно́ю е́сть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ а́з воз­ве­щу́ и попеку́ся о гре­се́ мое́м. Вра­зи́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя́ без пра́вды: воздаю́щии ми́ зла́я воз блага́я оболга́ху мя́, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мо́й, не отсту­пи́ от мене́: вон­ми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Гос­по­ди! не в яро­сти Тво­ей обли­чай меня и не во гне­ве Тво­ем нака­зы­вай меня, ибо стре­лы Твои вон­зи­лись в меня, и рука Твоя тяго­те­ет на мне. Нет цело­го места в пло­ти моей от гне­ва Тво­е­го; нет мира в костях моих от гре­хов моих, ибо без­за­ко­ния мои пре­вы­си­ли голо­ву мою, как тяже­лое бре­мя отя­го­те­ли на мне, смер­дят, гно­ят­ся раны мои от безу­мия мое­го. Я сог­бен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чрес­ла мои пол­ны вос­па­ле­ни­я­ми, и нет цело­го места в пло­ти моей. Я изне­мог и сокру­шен чрез­мер­но; кри­чу от тер­за­ния серд­ца мое­го. Гос­по­ди! пред Тобою все жела­ния мои, и воз­ды­ха­ние мое не сокры­то от Тебя. Серд­це мое тре­пе­щет; оста­ви­ла меня сила моя, и свет очей моих, – и того нет у меня. Дру­зья мои и искрен­ние отсту­пи­ли от язвы моей, и ближ­ние мои сто­ят вда­ли. Ищу­щие же души моей ста­вят сети, и жела­ю­щие мне зла гово­рят о поги­бе­ли моей и замыш­ля­ют вся­кий день коз­ни; а я, как глу­хой, не слы­шу, и как немой, кото­рый не откры­ва­ет уст сво­их; и стал я, как чело­век, кото­рый не слы­шит и не име­ет в устах сво­их отве­та, ибо на Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю я; Ты услы­шишь, Гос­по­ди, Боже мой. И я ска­зал: да не вос­тор­же­ству­ют надо мною [вра­ги мои]; когда колеб­лет­ся нога моя, они вели­ча­ют­ся надо мною. Я бли­зок к паде­нию, и скорбь моя все­гда пре­до мною. Без­за­ко­ние мое я сознаю, сокру­ша­юсь о гре­хе моем. А вра­ги мои живут и укреп­ля­ют­ся, и умно­жа­ют­ся нена­ви­дя­щие меня без­вин­но; и воз­да­ю­щие мне злом за доб­ро враж­ду­ют про­тив меня за то, что я сле­дую доб­ру. Не оставь меня, Гос­по­ди, Боже мой! Не уда­ляй­ся от меня; поспе­ши на помощь мне, Гос­по­ди, Спа­си­тель мой!

Помоги мне, Господи, укажи путь.

Каждый в Жизни к чему-то стремится, ищет свою дорогу, призвание, цель. У всех нас разные жизненный опыт, интересы, взгляды, но безусловно, нас объединяет одно: мы все живем в Мире, Вселенной, созданной вечным и могучим Творцом. Редко или часто, но мы вспоминаем о Боге, мы пытаемся говорить с ним и желаем услышать Его! Мы связаны неразрывными узами с Богом, которые на несколько порядков теснее, чем связь с нашими земными родителями! Если бы мы это осознавали и стремились почувствовать, то качество и ценность нашей Жизни — Дара Бога — были бы совершенно другими! Самый простой способ общения с Богом, известный человеку с незапамятных времен — это молитва!

Мне бы хотелось, чтобы Вы прочли главу из книги Ог Мандино «Велечайший торговец в мире» Книга адресована на первый взгляд бизнесменам и работникам торговли. Но это только на первый взгляд. Книга обращена к каждому из нас, поскольку все мы — торговцы, ежедневно продающие свой труд, опыт, интеллект, идеи, мысли и т.д.

Итак, прочтите! Всем во благо! Александр

«Есть ли среди нас хоть один человек, который, когда постигает его беда или несчастье, не призвал бы на помощь Бога? Кто не воззовёт к Всевышнему, когда встретится с горем, смертью, несчастьем или иным проявлением силы, неподвластной нам и недоступной нашему пониманию?

Призыв и мольба — древние, глубокие инстинкты, и никто не знает, откуда пришли они. Но не было еще такого человека, который, столкнувшись со страшным горем, не обратился бы к Богу.

Если ты станешь махать руками перед лицом человека, он заморгает. Стукни по коленной чашечке, и нога дёрнется. Скажи кому-нибудь страшную новость, и он воскликнет: «О, Господи!”. Почему? Тот же древний инстинкт движет его речью и чувствами.

Даже не очень религиозный человек признает, что в тяжкую минуту мы все непроизвольно зовём на помощь Бога. И это — одна из тайн нашей жизни. Всё живое, включая человека, в трудный час зовёт на помощь. Это — инстинкт. Но неужели Природа так глупа, что дав этот инстинкт и зверю, и птице, и человеку, не позаботилась о том, чтобы призыв о помощи, обращённый к Создателю, был бы услышан. Отныне я стану молиться, но просить буду только совета.

Я не стану просить у Всевышнего материальных благ, ибо я не хозяин, чтобы приказывать своему рабу подать мне то или другое. Я не буду просить ниспослать мне золота или чьей — либо любви, больших побед или мелочных успехов, здоровья или счастья. Только об одном я стану молить Бога — дать мне совет, вразумить меня, как мне следует поступить, чтобы достичь всего, что я хочу. И я уверен — на свою просьбу я получу ответ. Я буду просить Господа указать мне путь, и Он может указать его мне, а может и — нет. Но и во втором случае это тоже ответ на мой вопрос. Если ребёнок просит у отца дать ему хлеба, но какое-то время не получает его, разве это не ответ?

Я стану молиться, испрашивая в молитве совета, как поступить. Молитва моя будет такой:

“О, Создатель всего живущего, помоги мне, ибо бедным и одиноким вступаю я в этот мир. И нет руки, кроме Твоей, чтобы повела меня за собой. Веди меня, ибо без твоей помощи я буду блуждать в потёмках и никогда не найду дороги к счастью и успеху.

Не золота и дорогих одежд прошу я у Тебя, но прошу дать мне возможность раскрыть свои способности и обогатить ими опыт жизни в материальном мире, пользуясь его благами и возвышаясь над ним одновременно. Веди меня так во всех моих делах, чтобы живя на Земле, я мог пользоваться всеми благами материального мира, по своим заслугам пред Тобой, и своими благими деяниями прославил имя Твоё в веках!

Льва и орла Ты научил добывать себе пищу клыками и когтями. Научи же и меня, как охотиться словами и преуспеть с любовью, дабы я стал львом среди людей и орлом в своей работе.

Помоги мне оставаться скромным, ставь передо мной преграды, дабы я не возгордился, но и не отводи от глаз моих тех радостей, что приходят с победой.

Дай мне делать то, что не под силу другим, веди меня так, чтобы я собрал семена удачи там, где другие не обнаружили их. Нашли на меня страхи, которые станут искушать дух мой, но и дай мне силы преодолеть их и посмеяться над своими несчастьями.

Да не оскудеет рука Твоя, помоги мне прожить день сегодняшний так, словно он мой последний.

Веди меня в речах моих так, чтобы они приносили мне плоды успеха, но если я захочу посрамить или унизить кого-нибудь, то сомкни уста мои.

Дай мне силы и упорства и научи меня, как мне обратить в свою пользу закон средних величин. Награди меня деловым чутьём, дабы я смог увидеть свои возможности, а также терпением и умением концентрировать свои силы.

Отведи от меня дурные привычки, а добрые сделай моим поведением. Дай мне сострадания к больным и слабым, пошли мне страдания, дабы я узнал, что всё проходит, но даруй мне на сегодня милость свою.

Сделай так, чтобы меня ненавидели, но мою чашу наполни любовью, чтобы я мог дать её ненавидящим меня и сделать их своими друзьями.

Если хочешь, сделай так, как я прошу Тебя. Я — малая из виноградин в саду Твоём, но по воле Твоей я отличаюсь от других. Воистину я достоин того положения, к которому стремлюсь. Так веди же меня. Помоги мне, Господи, укажи путь.

Дай мне выполнить все те планы, что Ты возложил на меня, когда дал созреть виноградине моей в саду Твоём.

Господи, помоги мне, ничтожному торговцу. Веди меня!”

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Молитвы о наставлении ребенка на путь праведный

С этими молитвами обращаются к святым за помощью в наставлении детей на путь праведный.

Выберите нужное из меню:

 • Молитвы :
  • Всем святым
  • Господу Богу
  • Иисусу Христу
  • Пресвятой Богородице
  • Ангелу-хранителю
  • Николаю Чудотворцу
  • Сергию Радонежскому

Все молитвы подряд:

Молитва всем святым о исправлении ребенка

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый:

давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки,

овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди.

Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетельми благоугодившии Тебе,

и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати.

Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя,

прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа вовеки.

Молитва Господу Богу о наставлении ребенка на путь праведный

Боже, наш милостивый и небесный Отче!

Помилуй наших детей (имена) и наших крестников (имена), за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту.

Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть перед Тобою и удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя.

Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени.

Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми.

Дай им здравие душевное и телесное и успех в трудах.

Избавь их от хитрых козней диавола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей.

Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства,

чтобы они со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом.

Вразуми чадо мое (имя) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя, укрепи его ходити по заповедям Твоим и мене грешнаго помилуй, молитвами Пречистыя Матери Твоея, Богородицы и Приснодевы Марии и святых Твоих (перечисляются все святые семьи),

яко препрославлен еси со Безначальным Твоим Сыном и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва о наставлении детей на путь истинный Иисусу Христу

Милосердный Господи, Иисусе Христе, Тебе вручаю детей наших, которых Ты даровал нам, исполнив наши моления.

Прошу Тебя, Господи, спаси их путями, которые Ты Сам знаешь.

Сохрани их от пороков, зла, гордости и да не коснется души их ничто, противное Тебе.

Но веру, любовь и надежду на спасение даруй им и да будут они у Тебя избранными сосудами Духа Святого и да будет свят и непорочен пред Богом их жизненный путь.

Благослови их, Господи, да стремятся они каждую минуту жизни своей исполнять волю Твою святую, дабы Ты, Господи, мог всегда пребывать с ними Духом Своим Святым.

Господи, научи их молиться Тебе, дабы молитва была им опорой и отрадою в скорбях и утешением жизни их, и да молитвою их спаслись и мы, их родители.

Ангелы Твои да охранят их всегда.

Да будут дети наши чутки к горю ближних своих и да исполнят они Твою заповедь любви.

И если согрешат они, то сподоби их, Господи, принести покаяние Тебе, и Ты по своей неизреченной милости прости их.

Когда же окончится жизнь их земная, то возьми их в Свои Небесные Обители, куда пусть ведут они с собою других рабов Твоих избранных.

Молитвою Пречистой Твоей Матери Богородицы и Приснодевы Марии и Святых Твоих (перечисляются все святые семьи), Господи, помилуй и спаси нас, ибо Ты препрославлен со Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым Благим Животворным Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.

Молитва Пресвятой Богородице о наставлении ребенка на праведный путь

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице!

Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего,

да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим Всечестное Имя Твое и с верою и любовию поклоняющимся чудотворному образу Твоему.

Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть.

Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным Покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах,

градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание;

всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя;

разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения;

милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия, и на Страшнем Суде Сына Твоего:

преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в Вечней Жизни со Ангели и со всеми святыми жити сотвори.

Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех притекающих к Тебе с верою.

К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва о направлении ребенка на верный путь Ангелу-хранителю

Ангел хранитель раба Божьего/рабы Божьей (называете имя ребенка), умоляю тебя и прошу о защите.

Не оставь моего ребенка в пути и не опусти свои крылья за его и мои прегрешения.

Сбереги мое чадо от скверных людей и чертовских опасностей.

Прегради путь злобному вторжению и ниспошли с небес прочную защиту от недугов.

Ангел хранитель, приведи моего ребенка к православной вере в Христа.

Молитва Николаю Чудотворцу о наставлении на верный путь

О добрый наш пастырь и наставник, Христов Николае!

Услышь слова мои, о родном моем человечке, дитятке моем (имя)!

Призываю к помощи Тебя, ему немощному, малодушием омраченному помоги.

Не оставь его в греховном плену, средь лукавых деяний!

Моли о нас Создателя нашего, Владыку!

Чтобы житие раба Божьего в чистоте и спокойствии помыслов шло, Чтобы счастье и мир с ним в ногу ступали, Чтобы все проблемы и ненастья стороной обошли.

А те, что уже случились, вреда не нанесли!

На Твое ходатайство я уповаю, на Твое заступничество!

Молитва за детей Сергию Радонежскому о наставлении на путь верный

О, священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый,

и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся и небесныя силы приобщивыйся,

но от нас духом любве твоея не отступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый!

Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия.

Испроси нам от Великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен:

веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление,

заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делех благих преспеяние и благословение,

младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение,

и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго Суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира».

81 молитва на быструю помощь, которая защитит вас от беды, поможет в несчастье и укажет дорогу к лучшей жизни

Неудачи и безденежье, страхи за своих детей и близких, болезни и другие напасти… В наше непростое время так нужно, чтобы нас поддержали, помогли нам. Но кто нам поможет? Ведь вокруг нас – такие же замотанные и побитые жизнью люди, которые и сами не знают, что делать. И тогда, как будто по наитию, поднимаем мы свой взгляд наверх, к Небесам, просим у них защиты и помощи, просим наставить нас на путь истинный и дать сил пережить трудные времена. И все свои просьбы выражаем мы в молитве – искренней и горячей. В этой книге собраны очень нужные и очень действенные молитвы, сила которых умножена временем. Они помогут вам в любые сложные моменты вашей жизни. Просите защиты, и вы ее получите!

Оглавление

 • ВСТУПЛЕНИЕ
 • БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ
 • МОЛИТВЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ВСЕМ И ВСЕГДА
 • МОЛИТВЫ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ НАС ДУХОМ, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

Из серии: Святые вам помогут

Приведённый ознакомительный фрагмент книги 81 молитва на быструю помощь, которая защитит вас от беды, поможет в несчастье и укажет дорогу к лучшей жизни предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

МОЛИТВЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ВСЕМ И ВСЕГДА

Сколько бы нам ни было лет, нам всегда нужна поддержка, нужна помощь. Каждый из нас надеется, что его не оставят в трудную минуту, что ему будут дарованы силы, уверенность в себе.

Читайте эти молитвы всегда, когда вы хотите почувствовать себя защищенным, когда вам плохо или грустно, когда вы начинаете какое-либо дело или когда просто чувствуете потребность поговорить с тем, кто Выше нас.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое; да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь.

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Господа с небесе данный, прилежно молю Тя, Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Молитва Собору 12 апостолам, оберегающая от беды и проблем

Освятии апостоли Христовы: Петре и Андрее, Иакове и Иоанне, Филиппе и Варфоломее, Фомо и Матфее, Иакове и Иудо, Симоне и Матфие! Услышите наши молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимые и помозите нам, рабам Божии (имена), вашим мощным пред Господем ходатайством, избавитися от всякаго зла и вражия лести, твердо же преданную вами веру православную сохра-няти, в ней же вашим предстательством ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя нашего умалени будем, но мирное зде поживем житие и сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго и покланяемаго Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Николаю Угоднику

В православном мире трудно найти второго столь почитаемого святого, как Николай Чудотворец. К нему обращаются все, и простецы и ученые, верующие и неверующие, даже многие, чуждые христианству, мусульмане и буддисты с благоговением и страхом обращаются к нему. Причина столь масштабного почитания проста — не заставляющая себя ждать, почти мгновенная помощь от Бога, посылаемая по молитвам этого величайшего святого. Людям, хотя бы раз обращавшимся к нему с молитвой веры и надежды, это, безусловно, известно.

Овсеблагий Отче Николае! Пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих! Скоро по-тщися и избави Христово стадо от волков, губящих е, и всяку страну Христианскую огради и сохрани святыми своими молитвами от мирского мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. И якоже помиловал ты триех мужей в темнице сидящих, и избавил ты их царева гнева и посечения мечного, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суша, и избави мя гнева Божия и вечныя казни; яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихое и безгрешное житие даст мне пожити в веце сем, и избави мя сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.

Молитва животворящему Кресту

Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Крест Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшего силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякого супостата. О Пречестный и Животворящий Крест Господень! Помогай ми со Святой Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для счастья и удачи

Благодетель, святый ангеле, хранитель мой во веки вечные, покуда жив есть буду. К тебе взывает подопечный твой, услышь меня и низойди до меня. Как облагодетельствовал ты меня много раз, так еще раз облагодетельствуй. Перед Богом чист я, перед людьми ни в чем не провинился. Верой жил я прежде, верой буду жить дальше, а посему Господь оделил меня своей милостью и по воле Его ты меня охраняешь от всякой напасти. Так пусть же сбудется воля Господня и ты, святый, исполнишь ее. Прошу тебя о счастливой жизни для себя и домашних своих, и бу-де то для меня высшей наградой от Господа. Услышь меня, ангеле небесный, и помоги мне, исполни волю Божию. Аминь.

Молитвы о путешествующих

Надо ли читать молитвы о путешествующих?

Для чего жителям современного мегаполиса молитва о путешествующих? Молиться ли о тех, кто едет в отпуск? Какие существуют молитвы о путешествующих? Мы постарались собрать ответы на самые распространенные вопросы в этом материале.

В период отпусков и каникул люди часто отправляются в отпуск за город или на море. Но может ли такая поездка считаться путешествием? Или молитвы о путешествующих нужны только тем, кто пересекает Северный Ледовитый океан? Молитва должна исходить из искреннего желания общения с Богом, а, значит, о путешествии можно молиться даже, если это путешествие совсем небольшое. На любом пути, даже от музей или театра до дома нас могут ждать опасности и у каждого человека свои представления о том, что такое путешествие. Альпинисты и опытные туристы часто читают молитвы о путешествующих. В опасных маршрутах людей не раз выручало чудо. Поэтому молиться можно, если:

 • Вам предстоит дальняя дорога;
 • Вы едете в отпуск;
 • Вы отправляетесь в туристический поход;
 • Вы волнуетесь, потому что вас ждет трудный путь куда-то.

Молитва нужна тогда, когда в ней существует искренняя потребность. Если она возникает по дороге куда-то, вспомните молитву о путешествующих.

Молитва о путешествующих Богородице

Пречудная и Превышшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, Пречистая Одигитрие Марие! Услыши нас грешных и недостойных в час сей молящихся и припадающих к Твоему Пречистому Образу со слезами и умиленно глаголющих: изведи нас от рова страстей, Владычице Преблагая, избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злыя клеветы, и от неправеднаго и лютаго навета вражия. Можеши бо, о Благодатная Мати наша от всякаго зла сохранити люди Твоя и всяким благодеянием снабдити и спасти; разве Тебе иныя Предстательницы в бедах и обстояниях, и теплыя Ходатаицы о нас, грешных, не имамы. Умоли, Госпоже Пресвятая, Сына Твоего Христа Бога нашего, да удостоит нас Царствия Небеснаго; сего ради всегда славим Тя, яко Виновницу спасения нашего, и превозносим святое и великолепное имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимого и поклоняемаго Бога, во веки веков. Аминь.

Молитва ко Господу о путешествующих

Молитва о путешествующих св. Николаю

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 3

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Преподобным Кириллу и Марии, родителям преподобного Сергия Радонежского

О раби Божии, схимонаше Кирилле и схимонахине Марие! Внемлите смиренному молению нашему. Аще бо временное житие ваше скончали есте, но духом от нас не отступаете, присно по заповедем Господним шествовати нас научающе и крест свой терпеливо носити нам пособствующе. Се бо вкупе со преподобным и богоносным отцем нашим Сергием, вашим возлюбленным сыном, дерзновение ко Христу Богу и ко Пречистой Его Матери стяжали есте. Темже и ныне будите молитвенницы и ходатаи о нас, недостойных рабах Божиих (имена). Будите нам заступницы крепции, да верою живуще, заступлением вашим сохраняеми, невредими от бесов и от человек злых пребудем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читайте также — Словарь «Правмира» — Молитва

Молитва о путешествующих святому великомученику Прокопию

О святый страстотерпче Христов Прокопие! Услыши нас грешных, предстоящих ныне пред Святою иконою твоею и умильно молящих тя: помолимся о нас (имена) к Иисусу Христу Богу нашему и Его рождшей Матери, Владычице нашей Богородице, еже отпустити нам согрешения наша, яже содеяхом. Испроси у Господа к пользе душевней и телесней милость, мир, благословение, во еже избавитися нам всем в день судный страшный, шуия части спастися, стати же одесную со избранными Его к наследию Царствия Небеснаго, яко Тому подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святым сорока мученикам Севастийским

О страстотерпцы Христовы, во граде севастийстем мужественно пострадавшии, к вам, яко молитвенникам нашим, усердно прибегаем и просим: испросите у Всещедраго Бога прощение согрешений наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерней любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем страшному судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведного Судии предстанем. Ей, угодницы Божии, будите нам, рабам Божиим (имена), защитницы от всех враг видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последнего дне жизни нашея, и тако прославим Великое и Достопокланяемое имя Вседетельныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Новое в блогах

Сообщество «Д̅у̅х̅о̅в̅н̅о̅е̅ п̅р̅о̅б̅у̅ж̅д̅е̅н̅и̅е̅💖»

Чудодейственные молитвы на все случаи жизни

Здравствуйте! Есть такая Молитва, которая может всю вашу жизнь изменить в лучшую сторону. Их сильное действие дает потрясающие результаты. Это молитва Джозефа Мэрфи.

Молитва, улучшающая жизнь

Кто такой Джозеф Мэрфи — это писатель, философ, преподаватель, который написал много книг о силе разума самого человека, о его возможностях изменить свою жизнь.

Перед началом чтения Молитвы, вы должны поставить перед собой цель, которую хотите добиться или план, который желаете осуществить. Цели и планы должны быть положительные, не несущие никому зла.

После этого надо внушить их своему подсознанию, представляя, как они уже претворились в жизнь. Представлять их надо так ясно, словно картину. И это видение вы должны поддерживать с большой Верой в исполнение желаемого, тогда Молитва будет услышана.

После её прочтения вы удивитесь, как начнет сбываться то, о чем боялись даже мечтать. Молитвы есть на все случаи жизни.

Что может произойти? Может появиться новое предложение о работе с большой зарплатой или объявятся родственники, желающие подарить часть наследства или какой-то человек сделает такой подарок, который сможет перевернуть всю вашу жизнь.

Как это работает? Научные Молитвы философа подключают вас к каналу Божественного Изобилия Вселенной, где есть всё, что можно только пожелать. Но ваши намерения должны быть искренними и желаемыми.

После сформирования желания, надо прочитать молитву из магической книги Джозефа Мэрфи.

Забудьте негативное прошлое, наполняйте свой разум Божественной Любовью, ведь Божественная Любовь растворяет все плохое, что случилось в прошлом. Оказывается изменить возможно всё, лишь наполнив свое подсознание положительными мыслями.

Как читать Молитву

Молитву нужно читать утром и вечером по 15 минут, когда находитесь в полузабытьи. Если утром не получилось, то читайте только вечером. Главное — регулярность, пропускать не следует ни дня! А лучше читайте – утром, днём, вечером, чтобы ускорить исполнение желания.

Читать надо примерно месяц, но положительные события могут произойти быстрее, чем можно их ожидать.

Что такое Научная Молитва?

Это контакт через подсознание с Высшим Разумом, ведь вы – часть огромной Вселенной, которая помогает получить все желаемое. Научная Молитва – это осмысленное обращение к Божественной Энергии, это свободный разговор с Богом.

Волшебная Молитва для исполнения желаний

 1. Сначала, на листке бумаги, напишите свое самое сокровенное желание, которое никому не принесет вреда.
 2. Далее напишите ниже изложенный текст.
 3. Читайте перед сном в течение 15 минут в течение14 дней.

«Все мои желания осознанные, я знаю, что они существуют в невидимом мире. Сейчас я прошу, чтобы они исполнились и готов (готова) принять этот дар. Я полагаюсь на волю Созидательной Силы, которая во мне. Она – источник всех благ и чудес. Я чувствую, как мое желание отпечатывается в подсознании, чтобы затем сбыться в реальности, ведь все, о чем мы думаем, рано или поздно происходит в действительности. Таков принцип работы нашего сознания. Я чувствую, что то, о чем просил, непременно исполнится, и поэтому абсолютно спокоен. В сердце живет твердая уверенность, что желание скоро осуществится. Все мое существо полно радостного волнения. Я умиротворен, ибо Господь есть мир и спокойствие. Благодарю Тебя, Отец мой Небесный. Да будет так».

Универсальная молитва

Следующая магическая молитва считается универсальной, которая поможет улучшить жизнь каждому человеку. Читать надо искренне, веря в исполнение любого желания, тогда результаты не заставят себя ждать.

«Дары Бога – мои дары. Я пользуюсь каждым моментом этого дня. Со мной Божественная гармония, мир и изобилие. Божественная любовь исходит от меня, благословляя всех, кто попадает в моё окружение. Божественная любовь исцеляет меня сейчас. Не убоюсь зла, потому что Бог со мною. Я всегда окружена священным ореолом Божественной любви и силы. Я утверждаю, чувствую, знаю и верю решительно и позитивно в то, что чары Божественной любви и бдительности направляют, исцеляют и заботятся обо всех членах моей семьи и о тех, кого я люблю.
Я прощаю каждого и искренне излучаю Божественную любовь, мир и доброжелательность на всех людей, где бы они ни были. В центре моего существа царит мир, это мир Бога. В этой тишине я чувствую Его силу, руководство и любовь Его Святого Присутствия. Я Божественным образом направляема на всех путях моих. Я есть чистое русло для Божественной любви, истины и красоты. Я ощущаю, как через меня протекает Его река мира. Я знаю, что все мои проблемы растворяются в разуме Бога. Пути Бога – мои пути. Слова, которые я говорю, попадают туда, куда я их посылаю. Я радуюсь и возношу благодарность, понимая, что получу ответ на свою молитву. И это так.»

Молитва для процветания

Молитву для процветания следует произносить утром и вечером по 15 минут в течение месяца.

«Я знаю, что Бог заботится о моём процветании. Сейчас я веду жизнь с достатком. У меня есть всё, что способствует благополучию, прогрессу и спокойствию. Ежедневно Я взращиваю плоды духа Господня внутри себя. Я спокоен, уравновешен, искренен и умиротворён. Я единое целое с Источником жизни. Все мои потребности немедленно удовлетворяются. Сейчас я направляю все «пустые сосуды» к Богу. Всё, что принадлежит Ему – моё.»

Никогда не думайте, что мечты не исполнятся, не думайте, что есть какие-то ограничения.

Вера в силу разума поможет быть таким, какую установку вы дали сами себе.

Чтобы привести в действие Силы разума, можно каждый вечер перед сном 4 раза повторять слова: «Богатство, Успех».

Исцеляющая молитва

Молитва на исцеление:

«Исцеляющее Божественное присутствие сейчас принимается за работу, преобразуя, исцеляя, восстанавливая и управляя всеми процессами моего тела, согласно Его мудрости и Божественной природе. Весь мой организм очищается и приводится в действие жизнеутвердающей энергией Бога. В моем разуме и теле совершается божественное очищение. Радость Господа является моей постоянной силой. Каждая частица моего тела здорова, и я возношу за это свою благодарность. Аминь».
Исцеляющая Божественная сила сейчас проходит через меня, излечивая мое тело. Бесконечное исцеляющее Присутствие сотворило меня. Оно знает, как исцелять, знает все процессы и функции моего тела. Я заявляю, что сейчас Дух святой проходит через меня, поддерживая и восстанавливая все мое существо в соответствии с принципом целостности, красоты и совершенства».

Важная молитва для женщин на исцеление дитя

«Моя дочь (сын) -под Божественной защитой. Бог любит её (его) и заботится о ней(нем). Божественное спокойствие наполняет её(его) душу. Она (он) уравновешена, спокойна, расслаблена, ей(ему) легко и хорошо. Радость Господа — её(его) сила. Исцеляющее Присутствие проходит через неё(него) и приносит гармонию, мир, радость, любовь и совершенство. Бог есть, и Его Присутствие вселяет жизнеспособность, насыщает энергией и восстанавливает всё её(его) существо. Моя(й) дочь(сын) засыпает в мире и просыпается в радости».

Молитвы на разные случаи жизни

Молитва, которая поможет найти работу

Эта чудодействующая молитва поможет найти хорошую работу:

«Бесконечный Интеллект знает все мои таланты и открывает новую дверь для моего самовыражения в Божественном порядке. Я следую тем путем, который четко и определенно подсказывает мне Господь».

Молитва против проклятий

Слова молитвы, которые избавят вас от проклятий:

«Я призываю ангелов Божьих и все Светлые Божественные энергии и силы, которые могут мне помочь избавиться от всех проклятий.
Если я кого-то проклинал в своей жизни, то я отказываюсь от всех своих проклятий! Я осознаю все свои ошибки! Я осознано и навсегда уничтожаю, сжигаю Божественным Огнем все свои проклятья прошлого, настоящего и будущего времен! Отныне и навсегда я запрещаю темным силам использовать мои проклятья в их темных делах».

Молитва, привлекающая любовь

Молитва для мужчин, которые мечтают встретить свою вторую половинку. Слова молитвы на любовь:

«Сейчас я заявляю, что она обладает следующими качествами и достоинствами: духовностью, преданностью, верностью и искренностью. Она гармонична, спокойна, счастлива. Нас непреодолимо тянет друг к другу. Только тот, кто принадлежит любви, истине и целостности, может войти в мою жизнь. Сейчас я принимаю свою идеальную вторую половинку».

Эффективная Молитва за успех близкого человека

«Я мысленно копаю внутри себя и добываю чудесные идеи для лучшего служения людям и для собственных достижений. Я знаю, что у меня есть внутренние ресурсы, энергия, достоинства и способности, которые я никогда еще не раскрывал. Я знаю, что Бесконечный Интеллект открывает их для меня сейчас, когда я сознательно углубляюсь в свою внутреннюю сокровищницу».

Молитва на исполнение любого желания

«Я ввожу в свою ежедневную практику правило воображать для себя и для других все то, что достойно, любезно и достославно. Сейчас я воображаю, что делаю то, о чем давно мечтал; я воображаю, что обладаю теми вещами, которыми давно желал обладать; я воображаю, что я такой, каким страстно желаю быть. Чтобы сделать все это реальным, я ощущаю реальность этого и знаю, что это так. Отче! Благодарю Тебя!»

Молитва на деньги, богатство и изобилие

Эту молитву надо читать по 2 раза.

1.»Я рождена для Успеха. Бесконечное, которое находится внутри меня, не знает неудач. Божественный Закон управляет моей жизнью. Божественный Мир наполняет мою Душу. Божественная Любовь насыщает мой Разум. Бесконечный Интеллект направляет меня. Я преуспеваю, продвигаюсь вперёд, расту ментально, духовно и в финансовом плане. Я знаю, что эти Истины погружаются в мой Подсознательный Разум и будут развиваться дальше».

Уважаемые друзья, сила волшебных Молитв проверена многими людьми. Возможно и вам они помогут обрести счастье, хорошую работу, финансовое благополучие.

Читайте также  Псалом 49 текст молитвы на русском
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector