Молитвы Кресту Господню

Молитвы Кресту Господню

Молитвы Кресту Господню

Молитва Кресту Животворящему: текст на русском языке

Слушать онлайн или читать текст молитвы Кресту Животворящему на русском языке. Православная молитва Кресту Животворящему поможет защититься от недугов и неприятностей!

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Слушать молитву:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся вра­зи́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огра­ди́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Тво­е­го́ Кре­ста́, и сохра­ни́ мя от вся́каго зла.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна: плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя́, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща <от нападе́ния>и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́ <селе́нию тво­е­му́>: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упо­ва́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Пере­вод: Живу­щий под кро­вом Все­выш­не­го под сенью Все­мо­гу­ще­го поко­ит­ся, гово­рит Гос­по­ду: «при­бе­жи­ще мое и защи­та моя, Бог мой, на Кото­ро­го я упо­ваю!» Он изба­вит тебя от сети лов­ца, от гибель­ной язвы, перья­ми Сво­и­ми осе­нит тебя, и под кры­лья­ми Его будешь без­опа­сен; щит и ограж­де­ние – исти­на Его. Не убо­ишь­ся ужа­сов в ночи, стре­лы, летя­щей днем, язвы, ходя­щей во мра­ке, зара­зы, опу­сто­ша­ю­щей в пол­день. Падут под­ле тебя тыся­ча и десять тысяч одес­ную тебя; но к тебе не при­бли­зит­ся: толь­ко смот­реть будешь оча­ми тво­и­ми и видеть воз­мез­дие нече­сти­вым. Ибо ты ска­зал: «Гос­подь – упо­ва­ние мое»; Все­выш­не­го избрал ты при­бе­жи­щем тво­им; не при­клю­чит­ся тебе зло, и язва не при­бли­зит­ся к жили­щу тво­е­му; ибо Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе – охра­нять тебя на всех путях тво­их: на руках поне­сут тебя, да не пре­ткнешь­ся о камень ногою тво­ею; на аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь; попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «За то, что он воз­лю­бил Меня, избав­лю его; защи­щу его, пото­му что он познал имя Мое. Воз­зо­вет ко Мне, и услы­шу его; с ним Я в скор­би; избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней насы­щу его, и явлю ему спа­се­ние Мое». 2

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия тво­е­го́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ мое­го́, просвеще́ние ума́ мое­го́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ мое­го́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Кре­ста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вра­зу­ми́, научи́ и бла­го­сло­ви́ мя, недосто́йнаго, все­гда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огра­ди́ мя от вся́каго вра­га́ и супоста́та, исце­ли́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Хри­сте́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Кре­ста́ Тво­е­го́ поми́луй и спа­си́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Псалом 45

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, вне­гда́ смуща́ется зем­ля́, и прелага́ются го́ры в серд­ца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посре­де́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся зем­ля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же поло­жи́ чуде­са́ на зем­ли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц зем­ли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на зем­ли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Пере­вод: Бог нам при­бе­жи­ще и сила, ско­рый помощ­ник в бедах, посе­му не убо­им­ся, хотя бы поко­ле­ба­лась зем­ля, и горы дви­ну­лись в серд­це морей. Пусть шумят, взды­ма­ют­ся воды их, тря­сут­ся горы от вол­не­ния их. Реч­ные пото­ки весе­лят град Божий, свя­тое жили­ще Все­выш­не­го. Бог посре­ди его; он не поко­леб­лет­ся: Бог помо­жет ему с ран­не­го утра. Вос­шу­ме­ли наро­ды; дви­ну­лись цар­ства: [Все­выш­ний] дал глас Свой, и рас­та­я­ла зем­ля. Гос­подь сил с нами, Бог Иако­ва заступ­ник наш. При­ди­те и види­те дела Гос­по­да, – какие про­из­вел Он опу­сто­ше­ния на зем­ле: пре­кра­щая бра­ни до края зем­ли, сокру­шил лук и пере­ло­мил копье, колес­ни­цы сжег огнем. Оста­но­ви­тесь и познай­те, что Я – Бог: буду пре­воз­не­сен в наро­дах, пре­воз­не­сен на зем­ле. Гос­подь сил с нами, заступ­ник наш Бог Иако­ва. 2

Молитва Кресту Господню

Д а воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

 • Молитвослов
  • Молитвы
   • Молитвословия Триоди постной
   • Молитвословия Триоди цветной
   • Молитвы утренние
    • Начало
    • Молитва ко Пресвятой Троице
    • Псалом 50
    • Символ веры
    • Молитва 1-я, святого Макария Великого
    • Молитва 2-я, того же святого
    • Молитва 3-я, того же святого
    • Молитва 4-я, того же святого
    • Молитва 5-я, святого Василия Великого
    • Молитва 6-я, того же святого
    • Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице
    • Молитва 8-я, Господу нашему Иисусу Христу
    • Молитва 9-я, к Ангелу Хранителю
    • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
    • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
    • Песнь Пресвятой Богородице
    • Тропарь Кресту и молитва за Отечество
    • Молитва о живых
    • Молитва о усопших
    • Окончание молитв
   • Молитвы вечерние
    • Начальные молитвы
    • Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу
    • Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу
    • Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу
    • Молитва 4-я, святого Макария Великого
    • Молитва 5-я
    • Молитва 6-я
    • Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
    • Молитва 8-я, нашему Иисусу Христу
    • Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского
    • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
    • Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю
    • Кондак Богородице
    • Молитва святого Иоанникия Великого
    • Молитва святого Иоанна Дамаскина, которую, показывая на постель твою, говори:
    • И хотя лечь на постель, говори сии тропари:
    • Молитва Честному Кресту
    • Также, вместо прощения:
    • Молитва
    • Исповедание грехов повседневное
    • Когда отходишь ко сну, произноси:
   • Подготовка к Причащению
    • Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
    • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии
    • Канон Ангелу хранителю
    • Последование ко Святому Причащению
    • Благодарственные молитвы по Святом Причащении
    • ТРИ КАНОНА: покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, ко Пресвятой Богородице и к Ангелу Хранителю
   • Часы Пасхи
    • Часы Святой Пасхи
   • Тропари
    • Тропари воскресные, восьми гласов
    • Тропари, кондаки, величания и задостойники на двунадесятые праздники
    • Тропари и кондаки дневные на всю седмицу
    • Тропари, кондаки и величания на праздники Господские, Богородичны, святых и икон Божией Матери
    • Тропари, кондаки и величания общие
   • Молитвы Богородице
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Умиление»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Казанская»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Целительница»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Скоропослушница»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Феодоровская»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Прибавление ума»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Державная»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Владимирская»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Иверская»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Казанская»
    • Молитва ко Пресвятой Богородице
   • Молитвы святым
    • Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову
    • Преподобному Серафиму Саровскому чудотворцу
    • Преподобному Силуану Афонскому
    • Благоверному князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам
    • Святой блаженной Ксении Петербургской
    • Мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву
    • Святому пророку Захарии и Елисавете
    • Праведным богоотцам Иоакиму и Анне
    • Преподобному Сергию Радонежскому
    • Святителю Митрофану, Воронежскому чудотворцу
    • Великомученику Георгию Победоносцу
    • Архистратигу Божию Михаилу
    • Мученику Иоанну Воину
    • Святому великомученику Димитрию Солунскому
    • Великомученику Георгию Победоносцу
    • Святому благоверному князю Александру Невскому
    • Священномученику Ермогену, патриарху Московскому
    • Великомученику и целителю Пантелеимону
    • Преподобному Петру Афонскому
    • Молитва великомученице Анастасии Узорешительнице
    • Новомученикам и исповедникам Церкви Русской
   • Молитвы о упокоении
    • Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище
    • Молитвы о усопших
   • Молитвы на всякую потребу
    • Молитвы об исцелении болящих
    • Молитва на освящение всякой вещи
    • Молитвы перед началом и по окончании всякого доброго дела
    • Молитва при вкушении просфоры и святой воды
    • Молитвы перед и после вкушения пищи
    • Молитва от осквернения
    • Молитва о умножении любви и искоренении злобы
    • Молитва о ненавидящих и обидящих нас
    • Молитва о неверующих и о заблудших
    • Молитва при семейных несогласиях
    • Молитва супругов о даровании детей
    • Молитва перед началом обучения
    • Молитва о плохо учащемся отроке
    • Молитва беременных женщин о благополучном разрешении
    • Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»
    • Святой блаженной Ксении Петербургской
    • Молитва великомученика Феодора Стратилата
    • Молитва на нивах
    • Молитва на благословение сети, невода
    • Молитва на благословение стада
    • Молитва на устроение лодки
    • Молитва над гумном
    • Молитва над семенами
    • Молитва на насаждение виноградника
    • Молитва о в узах сущих
    • Молитва заключенного к Божией Матери
    • Молитва заключенного к Ангелу хранителю
    • Молитва узника в темнице заключеннаго
    • Молитва заключенного к святому Иоанну Предтече
    • Молитвы ко Господу о духовном отце
    • Молитва ко Пресвятой Богородице о духовном отце
    • Молитва за Отечество
    • Тропарь Святому и Животворящему Кресту и за Отечество
    • Молитва о спасении державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений
    • Молитвы ко Господу о чадах загубленных во утробе
    • Молитвенное последование с каноном покаянным о грехе убийства чад во утробе (аборте)
  • Каноны
   • Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
   • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии
   • Канон Ангелу хранителю
   • ТРИ КАНОНА: покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, ко Пресвятой Богородице и к Ангелу Хранителю
   • Канон Пасхи
   • Канон Честному и Животворящему Кресту Христову
   • Канон за болящего
   • Каноны Божией Матери
    • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии
    • Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Одигитрия»
   • Каноны святым ангелам
    • Канон Ангелу хранителю
    • Канон святым Небесным Силам
   • Каноны святым
    • Канон святому Иоанну Предтече
    • Канон святителю Николаю Чудотворцу
    • Канон святым апостолам
    • Канон всем святым
   • Великий канон Андрея Критского
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в понедельник первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый во вторник первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в среду первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в четверг первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в четверг пятой седмицы Великого поста
  • Акафисты
   • Акафисты Господу
    • Акафист Сладчайшему Господу нашему Иисусу Христу
    • Акафист «Слава Богу за всё»
   • Акафисты Божией Матери
    • Акафист Пресвятой Богородице
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Скоро­послуш­ница»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Всецарица»
    • Акафист Покрову Пресвятой Богородицы
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконами «Взыскание погибших» и «Всех скорбящих Радосте»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Неупиваемая Чаша»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Казанская»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Иверская»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Неопалимая Купина»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Нечаянная Радость»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Утоли моя печали»
   • Акафисты Ангелам
    • Акафист Ангелу Хранителю
    • Акафист Архангелу Божию Михаилу
   • Акафисты святым
    • Акафист святителю Николаю
    • Акафист преподобному Сергию Радонежскому, чудотворцу
    • Акафист преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу
    • Акафист благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам
    • Акафист святителю Спиридону Тримифунтскому
    • Акафист великомученику и целителю Пантелеимону
    • Акафист блаженной Матроне Московской
    • Акафист мученикам Адриану и Наталии
    • Акафист апостолу Андрею Первозванному
    • Акафист мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии
    • Акафист великомученице Екатерине
    • Акафист святому мученику Трифону
    • Акафист святой блаженной Ксении Петербургской
    • Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу
    • Акафист святому славному пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну
    • Акафист святой равноапостольной Марии Магдалине
    • Акафист святой великомученице Варваре
    • Акафист святому преподобному Иосифу, игумену Волоколамскому, чудотворцу
  • Псалтирь
   • Молитвы перед началом чтения Псалтири
   • Кафисма первая
   • Кафисма вторая
   • Кафисма третья
   • Кафисма четвертая
   • Кафисма пятая
   • Кафисма шестая
   • Кафисма седмая
   • Кафисма восьмая
   • Кафисма девятая
   • Кафисма десятая
   • Кафисма одиннадцатая
   • Кафисма двенадцатая
   • Кафисма тринадцатая
   • Кафисма четырнадцатая
   • Кафисма пятнадцатая
   • Кафисма шестнадцатая
   • Кафисма семнадцатая
   • Кафисма восемнадцатая
   • Кафисма девятнадцатая
   • Кафисма двадцатая
   • Молитвы по прочтении нескольких кафисм или всей Псалтири
   • О чтении Псалтири по усопшим
   • Указатель псалмов, читаемых в различных нуждах
   • Последование по исходе души от тела
  • Богослужение
   • Часы Святой Пасхи
   • Час девятый
   • Всенощное бдение
   • Час первый
   • Час третий
   • Чин изобразительных
   • Великое повечерие
   • Час шестой
   • Полунощница вседневная
   • Малое повечерие
   • Божественная литургия
   • Полунощница субботняя
   • Полунощница воскресная
   • Тропари
    • Тропари воскресные, восьми гласов
    • Тропари, кондаки, величания и задостойники на двунадесятые праздники
    • Тропари и кондаки дневные на всю седмицу
    • Тропари, кондаки и величания на праздники Господские, Богородичны, святых и икон Божией Матери
    • Тропари, кондаки и величания общие
Читайте также  Молитва на одевание Креста

При перепечатке ссылка
на Православие.Ru обязательна

Молитва «Да воскреснет Бог». Молитва животворящему Кресту Господню

Молитва «Да воскреснет Бог»

Молитву «Да воскреснет Бог» еще называют «молитвой животворящему Кресту Господню» или «молитвой Честному Кресту». Обращаемся мы при этом к Господу с просьбой защитить нас от бесов и диавола. Мы знаем, что Христос после смерти на кресте сошел во ад, чтобы вывести оттуда праведников, смертью смерть попрал и победил ад. Поэтому, раз уж самим нам не под силу совладать со злом, мы обращаемся к Тому, Кто спас нас и выкупил нас ценой своей смерти на Кресте.

Молитва «Да воскреснет Бог»: текст на русском языке

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Перевод: Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Огради — огороди, защити.

Перевод: Защити меня, Господь, силою Честного (Чтимого) и Животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.

Когда читать молитву

 • Эту молитву следует произносить перед самым сном, поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением.
 • К молитве «Да воскреснет Бог» обращаются тогда, когда кажется, что злые силы совсем рядом: искушают бесы, появляются сомнения в вере.
 • Когда человеку становится необъяснимо страшно, и он хочет попросить защиты у Бога.

Суть молитвы «Да воскреснет Бог»

Чтобы понять суть молитвы «Да воскреснет Бог», надо хорошо понимать ее текст. Мы дадим перевод слов, которые могут вызвать затруднения:

 • Расточатся — рассеются, разбегутся.
 • Беси — бесы, диаволы.
 • Знаменующийся — осеняющийся, накладывающий на себя знамение.
 • Глаголющий — говорящий.
 • Пречестный — многочтимый.
 • Поправшаго — победившего, одержавшего верх.
 • Пропятый — распятый. Супостат — противник, враг.
 • Животворящий — дарующий жизнь, воскрешающий.

Суеверное убеждение в том, что злые силы, домовые и другие персонажи преследуют нас повсюду, конечно, не имеет отношения к действительности. Но мы понимаем, что бесы все-таки существуют и иногда в образе искушений они пытаются заставить людей свернуть с пути ко Христу. Но Христос был распят на кресте, пострадав за наши грехи и пришел в мир, чтобы защитить нас. Крест называется Животворящим потому, что Господь избавил нас от власти ада и вечной гибели, даровав жизнь в Царстве Небесном. Поэтому в Его силах уберечь нас от смерти и ада.

Слова во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю напоминают нам о том, что Христос спускался в ад и вывел оттуда святых людей (например, Адама, Моисея), а значит попрал силу диавола, победил его.

Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня

27 сентября

Тропа́рь, гла́с 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Конда́к, гла́с 4.

Вознесы́йся на Кре́ст во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ на сопоста́ты, посо́бие иму́щу Твое́, ору́жие ми́ра непобеди́мую побе́ду.

Стихи́ра, гла́с 6:

Кре́сте Христо́в, христиа́н упова́ние, заблу́ждших наста́вниче, обурева́емых приста́нище, в бра́нех побе́да, вселе́нныя утвержде́ние, неду́жных врачу́, ме́ртвых воскресе́ние, поми́луй на́с.

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Крест Твой святы́й,/ и́мже нас спа́сл еси́// от рабо́ты вра́жия.

Задостойник

Велича́й, душе́ моя́,/ пречестны́й Крест Госпо́день.

Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший Христа́,/ И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во;/ тем ны́не возноси́му,// поклоня́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Молитва первая

О, всечестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, Кро́вию Христа́ Бо́га на́шего освяще́нный и сме́ртию Его́ нас от сме́рти ве́чныя свободи́вый! Ты еси́ зна́мение побе́ды на враго́в на́ших ви́димых и неви́димых: ты и́маши яви́тися в час Стра́шнаго Суда́ Христо́ва: тебе́ смире́нно покланя́юся, честно́ прикаса́юся и любе́зно тя лобыза́ю, ны́нешнее моле́ние к Распя́тому на тебе́ принося́, да исцели́т мя си́лою в тебе́ Свое́ю от всех неду́гов душе́вных и теле́сных, и сохрани́т от враго́в ви́димых и неви́димых, и неосужде́нна на суде́ Свое́м одесну́ю поста́вит. Ей, Животворя́щий Кре́сте святы́й, на тебе́ Спас, умира́я за уме́ршия грехми́ челове́ки, дух Свой я́ко челове́к испусти́, Кровь же и во́ду источи́, и си́ми треми́, еди́но, е́же па́че все́х есть на потре́бу, спасе́ние нам соде́ла: во сла́ву исто́чника вод живы́х Бо́га Отца́, Себе́ же, от крове́й Деви́ческих воплоще́нна Бо́га Сы́на, и Бо́га Ду́ха Свята́го, оживля́ющаго дух челове́ч: И́хже Трие́х во еди́ном Божестве́ пособи́ и мне сла́вити благода́рственно, от воды́ креще́ния восприя́тою ве́рою непоро́чною, в прича́стии же пло́ти и Кро́ве Госпо́дних наде́ждою несумне́нною и в покая́нии ду́хом сокруше́нном и любо́вию нелицеме́рною: ниже́ то́кмо в жи́зни сей плаче́вной, я́ко вода́ мимотеку́щей, бра́ней и крове́й испо́лненной, и я́ко па́ра исчеза́ющей с воздыха́нием, но и в бу́дущей блаже́нной просла́влю Го́спода, посо́бием си́лы твоея́, Кре́сте треблаже́нне, да просла́влю са́мым лица́ зре́нием ве́рованному одержа́нием же ча́янному и наслажде́нием люби́мому, еди́ному в Тро́ице сла́вимому в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пречи́стый и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Дре́вле у́бо был еси́ ка́зни позо́рныя ору́дие ны́не же зна́мение спасе́ния на́шего – при́сно почита́емое и прославля́емое! Ка́ко досто́йне возмогу́ аз недосто́йный воспе́ти Тя и ка́ко дерзну́ преклони́ти коле́на се́рдца моего́ пред Искупи́телем мои́м, испове́дая грехи́ свои́? Но милосе́рдие и неизрече́нное человеколю́бие Распе́ншагося на тебе́ смире́нное дерзнове́ние подае́т ми, да отве́рзу уста́ моя́ во е́же сла́вити Тя; сего́ ра́ди вопию́ Ти: ра́дуйся, Кре́сте, це́ркве Христо́вы – красота́ и основа́ние, вся вселе́нныя – утвержде́ние, христиа́н всех – упова́ние, царе́й – держа́ва, ве́рных – прибе́жище, а́нгелов – сла́ва и воспева́ние, де́монов – страх, губи́тельство и отгна́ние, нечести́вых и неве́рных – посрамле́ние, пра́ведных – приста́нище, заблу́дших – наста́вниче, одержи́мых страстьми́ – раска́яние, ни́щих – обогаще́ние, пла́вающих – ко́рмчий, сла́бых – си́ла, во бране́х – побе́да и одоле́ние, си́рых – ве́рное покрове́ние, вдов – засту́пниче, дев – целому́дрия охране́ние, ненаде́янных наде́жда, неду́жных – врач и ме́ртвых – воскресе́ние! Ты прообразо́ванный чудотворя́щим жезло́м Моисе́я – животво́рный исто́чник, напая́ющий жа́ждущия духо́вныя жи́зни и услажда́ющий на́ши ско́рби, Ты – одр, на нем же ца́рственно почи́л тридне́вно Воскре́сший Победи́тель а́да. Сего́ ра́ди и у́тро и ве́чер и полу́дне прославля́ю Тя, треблаже́нное Дре́во, и молю́ во́лею Распе́ншагося на Тебе́, да просвети́т Он и укрепи́т Тобо́ю ум мой, да откры́ет в се́рдце мое́м исто́чник любве́ соверше́нней и вся дея́ния моя́ и путие́ мои́ Тобо́ю осени́т, да вы́ну велича́ю Пригвожде́ннаго на Тебе́, грех мои́х ра́ди, Го́спода Спаси́теля моего́. Ами́нь.

Молитва Животворящему Кресту Господню на русском языке

В непростых жизненных обстоятельствах людям помогает молитва Животворящему кресту Господню. Мне молитва Кресту Христову помогла в самом тяжелом и печальном деле. Муж страдал от алкоголизма: вредная привычка в какой-то момент незаметно переросла в болезнь. Многое тогда изменилось в нашей семье: началась агрессия с его стороны, меня пугало его странное поведение. Он сам в хорошие моменты, когда был трезв, жаловался на то, что ситуация выходит из-под контроля.

В самые сложные минуты я начинала читать молитву «Да воскреснет Бог», и чудо через некоторое время происходило: муж успокаивался, засыпал, его агрессия уходила сама по себе. После этого он чаще всего просил прощения, раскаивался. Самое главное – во время чтения молитвы у меня сразу же появлялось ощущение безопасности и защиты высших сил. Спустя некоторое время муж согласился пройти лечение, и сейчас у нас все в порядке!

Молитва Животворящему кресту – спасение в тяжелой ситуации

Известно большое количество историй, когда обращение к честному кресту спасало людей в трудных ситуациях – при серьезной болезни, в опасности, при нападении со стороны агрессивно настроенных людей или при других неприятностях.

Когда-то давно меня этой молитве научила бабушка: она говорила, что текст молитвы «Да воскреснет Бог» надо произносить, когда становится страшно. Однажды я заблудилась в лесу и никак не могла найти дорогу домой. От страха я даже забыла текст молитвы, но постепенно вспомнила. Я прочитала молитву несколько раз и успокоилась, пришла уверенность в том, что сейчас я выйду на дорогу и все уладится. И действительно, тропинка через некоторое время нашлась, вывела меня к соседнему поселку.

Мои знакомые рассказывали, что молитва помогала им и в более трудном случае – когда их сын оказался в опасности из-за того, что по неопытности связался с криминальной группировкой. По молитве родителей сына отпустили и больше никогда не преследовали.

Молитва помогает при панических атаках и тревоге

В современном мире распространена такая неприятная проблема, как панические атаки. Сложно сказать, что является их причиной, может быть, порча или сглаз. Но главное – это то, что можно избавиться от этого недуга с помощью молитвы честному кресту.

По многочисленным просьбам читателей мы подготовили приложение «Православный календарь» для смартфона. Каждое утро Вы будете получать информацию о текущем дне: праздники, посты, дни поминовения, молитвы, притчи.
Скачайте бесплатно: Православный календарь 2020 (доступно на Android)

Когда начинается паническая атака и становится страшно по непонятным причинам, чтение молитвы – лучшая поддержка. Она помогает успокоиться, довериться высшим силам, поверить в лучшее, отпустить негатив.

Также это хорошо помогает, если вас преследует необъяснимая тревога: например, вы боитесь за своих детей, мужа, родственников, хотя никаких причин для тревоги нет. В этом случае лучше всего не беспокоиться без оснований. Но для того, чтобы снять тревогу, читайте молитву «Да воскреснет Бог», это поможет вам очиститься от черных мыслей.

Поддержка высших сил при порче и сглазе

Чаще всего рекомендуется читать молитву Животворящему кресту от порчи и проклятий. Если в доме происходят странные вещи, если вас преследует череда неприятностей, которые трудно объяснить логически, то читайте эту молитву и полагайтесь на помощь Бога.

Возможно, у вас недоброжелательные соседи, и вы предполагаете, что они вполне могли навести на вас порчу. Зажгите свечу и читайте молитву до тех пор, пока не почувствуете покой и умиротворение. Если у вас серьезные опасения, что вас сглазили, то лучше читать текст регулярно, при малейшем ухудшении состояния или появлении тоски.

Кстати, при депрессии этот способ также может оказаться действенным. Конечно, не забывайте обращаться за помощью к святым и самому Господу Богу, но на случай плохого самочувствия текст этой молитвы у вас должен быть всегда под рукой.


Краткая история молитвы

В православии много молитв, адресованных святым, Господу Богу или Богородице. Тем, кто только начинает интересоваться миром православия, может быть удивительно, что такая сильная молитва посвящена кресту. Но крест в христианстве – символ жизни и избавления от смерти духовной, именно поэтому текст имеет такую большую силу.

Считается, что император Константин спустя три века после жизни Спасителя решил найти тот самый крест, на котором распяли Христа. Он долго не мог его найти, пока, наконец, не обнаружил в пещере целых три одинаковых креста, которые когда-то служили орудием казни. Что определить, есть ли среди них крест, который имеет особую силу, их по очереди подносили к смертельно больной женщине. И в какой-то момент она полностью выздоровела. Легенда также гласит, что в тот момент мимо несли умершего для погребения – и он также воскрес, такова была сила креста Господня. Так была обретена одна из главных реликвий христианства – крест Христов и появилась молитва, адресованная кресту Господню.

Молитву Животворящему кресту на русском языке лучше знать всем. Кто знает, в каких ситуациях мы можем оказаться? Если текст сложно выучить, можно носить с собой листок с распечатанным текстом молитвы или купить его в церковной лавке.

Лучше всего, если дома есть распятие: тогда текст следует читать, глядя на распятие (или держась рукой за нательный крестик). Также важно не забывать освещать себя крестным знамением. При тяжелой болезни молитву лучше читать на ночь, перед сном, чтобы успокоить ум и настроиться на лучшее, на помощь свыше. Не стоит читать текст при включенном телевизоре, вас ничто не должно отвлекать от главного – беседы с Богом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector