Молитвы для налаживания жизни

Молитвы для налаживания жизни

Молитвы для налаживания жизни

Молитвы о помощи Божией в исправлении жизни

Молитва из творений св. Ефрема Сирина

Го́споди, Бо́же Вседержи́телю, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю и уже́ не́смь досто́ин нарещи́ся сы́н Тво́й, ниже́ наименова́ти сла́вное и́мя Твое́ гре́шными уста́ми мои́ми, пото­му́ что́ я́ сде́лал себя́ недосто́йным не́ба и зем­ли́, прогне́вав Тебя́, блага́го Влады́ку! Недосто́ин я́ проси́ть себе́ проще́ния, Го́споди, и́бо мно́го ра́з дава́л обеща́ние пока́ятися – и делал­ся лже­цом, не испол­нив­шим обеща́ния, мно́го ра́з уже́ восставля́л Ты́ меня́, но я́ сно́ва падал само­охот­но. Са́м на себя́ про­из­но­шу пригово́р и при­зна­юсь, что́ досто́ин я́ вся́каго наказа́ния и муче́ния.
У моляю Тебя́, Го́споди, не отве́ргни меня́ от лица́ Тво­е­го́ и не отсту­пи́ от меня́, что́бы не поги́бнути мне́. Ны́не припа́даю к Тебе́, умоля́я: помо­ги́ мне́, укло­нив­ше­му­ся с пути́ пра́вды. Изле́й на меня́ щедро́ты Твои́, ка́к на блу́днаго сы́на, пото­му́ что́ осра­мил я́ жи́знь свою́, расточи́в бога́тство бла́гости Твое́й. Поми́луй меня́ и не пре́зри меня́ по причи́не непо­треб­ной жи́зни мое́й. Поми́луй меня́, ка́к мыта­ря́, ка́к разбо́йника: о́н на зем­ле́ бы́л отве́ржен все́ми, но Ты́ при́нял его́ и сде́лал жи́телем рая́ сла́дости.
М и́лостиво при­и­ми́ моли́тву мою́ о примире́нии с Тобо́ю и, по бла́гости Твое́й, да́руй мне́ жи́зни в прише́ствие Твое́; и да посрами́тся лука́вый, когда́ уви́дит, что́ поми­ло­ва­ла меня́ пра́вда Твоя́. Да́руя проще́ние, Го́споди, пошли́ и си́лу; обра­ти́ меня́ та́к, что́бы и жить мне́ по святе́й во́ле Твое́й.
С ко́лько ра́з посеща́л Ты́ омраче́нный у́м мо́й, но я́ сно́ва воз­вра­ща­юсь на ху́дшее! Ве́сь при­хо­жу́ в тре́пет, размышля́я о се́м, и сно́ва пре­по­беж­да­ет меня́ сла́сть грехо́вная. Ка́к пере­чис­лю все́ да́ры благода́ти Твое́й, Го́споди, какие получи́л я́, жал­кий, но обраща́л и обра­щаю в ничто́ свои́м нераде́нием! Тыся­ча­ми даро́в исполня́л Ты́ меня́, а я́, бед­ный, воз­даю Тебе́ те́м, что́ проти́вно Тебе́.
Н о Ты́, Го́споди, поели́ку в Тебе́ мо́ре долготерпе́ния и бе́здна у Тебя́ благоутро́бия, не доз­во­ляй посечь меня́, ка́к безпло́дную смоко́вницу. Не восхища́й меня́, негото́ваго, не поем­ли не возже́гшаго еще́ свети́льника, не бери отсю́да не име́ющаго у себя́ брач­но­го одея́ния, но, ка́к благи́й Человеколю́бец, поми́луй меня́, да́й мне́ вре́мя на покая́ние и пред стра́шным, непод­куп­ным престо́лом Твои́м не поставь ду́шу мою́ обна­жен­ною, ка́к жал­кое позо́рище безсла́вия.
Т ы́, Го́споди, Спаси́телю мо́й, Сы́не Бо́га и́стиннаго, ка́к Са́м зна­ешь и ка́к Са́м хочешь, по еди́ной бла́гости Твое́й, ту́не обра­ти́ меня́ от пре­бы­ва­ю­ще­го во мне́ гре­ха́ и спа­си́ от поги́бели.

Молитвенное прошение о помощи Божией в исправлении жизни и утверждении в добродетели св. Иоанна Кронштадтского

Ско́лько ра́з, о Влады́ко Го́споди Иису́се, обнов­лял Ты́ легкомы́сленно рас­тле­ва­е­мое греха́ми мои́ми есте­ство́ мое́! Не́т тому́ чис­ла́ и ме́ры! Ско́лько ра́з Ты́ изы­мал меня́ из пещи́, горя́щей у меня́ внут­ри́, из пещи́ страсте́й многоразли́чных, из про́пасти уны́ния и отча́яния! Ско́лько ра́з одни́м и́менем Твои́м, с ве́рою мно́ю призыва́емым, обнов­лял Ты́ мое́ растле́ние серде́чное! Ско́лько ра́з соверши́л это чрез живо­тво­ря­щие Та́йны. О, Влады́ко! Мило­стям Твои́м ко мне́ гре́шному, пои́стине, не́т чис­ла́ и ме́ры. Что́ же я́ при­не­су́ Тебе́, или́ что́ возда́м Тебе́ за безме́рные Твои́ ко мне́ благодея́ния, Иису́се, Живо­те́ мо́й и ле́гкость моя́! Да бу́ду я́ осмот­ри­те­лен в путя́х мои́х по благода́ти Твое́й, и́бо Тебе́ прия́тны все́ осмот­ри­тель­ные в пути́, ка́к Ты́ Ду́хом Свои́м уста́ми отца́ на́шего, Дави́да, ре́кл еси́; поста­ра­юсь бы́ть ве́рным Тебе́, смире́нным, кро́тким, нераз­дра­жи­тель­ным, незло́бивым, дол­го­тер­пе­ли­вым, тру­до­лю­би­вым, ми́лостивым, щед­рым, нелю­бо­с­тя­жа­тель­ным, послу́шным. 1
Г о́споди, Си́ла всемогу́щая! Утвер­ди́ немощну́ю ду́шу мою́ во вся́кой доброде́тели! На недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х утвер­ди́ сла́бое для вся́каго добра́ се́рдце мое́! Го́споди! И я́ еже­днев­но опыт­но позна́ю, что́ без Тебя́ я́ ничто́; что́ без Тебя́ не могу́ твори́ти никако́го добра́; без Тебя́ одно́ зло́ во мне́ в ра́зных его́ ви́дах; без Тебя́ я́ сы́н поги́бельный. О, пре­не­из­ре­чен­ная Благосты́ня! Испо́лни бла́гостию Твое́й се́рдце мое́! Па́че же все­го́ молю́: да́руй мне́ любить Тебя́ все́м се́рдцем мои́м и бли́жняго мое­го́, я́ко себе́. Да не бу́ду я́ зло­бен, го́рд, пре­з­ор­лив, непо­ко­ен, но да бу́ду незло́бив, смире́н, почти­те­лен с неж­но­стию и послу́шен. 2

Псалом 30

На Тя́, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во ве́к: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя́ и изми́ мя. При­к­ло­ни́ ко мне́ у́хо Твое́, уско­ри́ изъя́ти мя́: бу́ди ми́ в Бо́га защи́тителя и в до́м прибе́жища, е́же спа­сти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты́: и и́мене Тво­е­го́ ра́ди наста́виши мя́ и препита́еши мя́. Изведе́ши мя́ от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми́: я́ко Ты́ еси́ защи́титель мо́й, Го́споди. В ру́це Твои́ пред­ло­жу́ ду́х мо́й: изба́вил мя́ еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суе­ты́ вот­ще́: а́з же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, Спа́сл еси́ от ну́жд ду́шу мою́ и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко скорб­лю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Я́ко изче­зе́ в боле́зни живо́т мо́й, и ле́та моя́ в воздыха́ниих: изнемо́же нището́ю кре́пость моя́, и ко́сти моя́ смято́шася. От все́х вра́г мои́х бы́х поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и стра́х зна́емым мои́м: ви́дящии мя́ во́н бежа́ша от мене́. Забве́н бы́х я́ко ме́ртв от се́рдца: бы́х я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние <укоре́ние>мно́гих живу́щих о́крест: вне­гда́ собра́тися и́м вку́пе на мя́, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. А́з же на Тя́, Го́споди, упова́х, ре́х: Ты́ еси́ Бо́г мо́й. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя́ из руки́ вра́г мои́х и от гоня́щих мя́. Про­све­ти́ лице́ Твое́ на раба́ Тво­е­го́: спа­си́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя́: да постыдя́тся нечести́вии, и сни́дут во а́д. Не́мы да бу́дут уст­ны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Ко́ль мно́гое мно́жество бла́гости Тво­ея́, Го́споди, ю́же скры́л еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя́, пред сы́ны челове́ческими: скры́еши и́х в та́йне лица́ Тво­е­го́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши и́х в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко уди­ви́ ми́лость свою́ во гра́де огражде́ния. А́з же ре́х во изступле́нии мое́м: отве́ржен е́смь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ гла́с моли́твы моея́, вне­гда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси́ преподо́бнии его́: я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси́ упова́ющии на Го́спода.

Пере­вод: На Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю, да не посты­жусь вовек; по прав­де Тво­ей избавь меня; при­к­ло­ни ко мне ухо Твое, поспе­ши изба­вить меня. Будь мне камен­ною твер­ды­нею, домом при­бе­жи­ща, что­бы спа­сти меня, ибо Ты камен­ная гора моя и огра­да моя; ради име­ни Тво­е­го води меня и управ­ляй мною. Выве­ди меня из сети, кото­рую тай­но поста­ви­ли мне, ибо Ты кре­пость моя. В Твою руку пре­даю дух мой; Ты избав­лял меня, Гос­по­ди, Боже исти­ны. Нена­ви­жу почи­та­те­лей сует­ных идо­лов, но на Гос­по­да упо­ваю. Буду радо­вать­ся и весе­лить­ся о мило­сти Тво­ей, пото­му что Ты при­з­рел на бед­ствие мое, узнал горесть души моей и не пре­дал меня в руки вра­га; поста­вил ноги мои на про­стран­ном месте. Поми­луй меня, Гос­по­ди, ибо тес­но мне; иссох­ло от горе­сти око мое, душа моя и утро­ба моя. Исто­щи­лась в печа­ли жизнь моя и лета мои в сте­на­ни­ях; изне­мог­ла от гре­хов моих сила моя, и кости мои иссох­ли. От всех вра­гов моих я сде­лал­ся поно­ше­ни­ем даже у сосе­дей моих и стра­ши­ли­щем для зна­ко­мых моих; видя­щие меня на ули­це бегут от меня. Я забыт в серд­цах, как мерт­вый; я – как сосуд раз­би­тый, ибо слы­шу зло­ре­чие мно­гих; отвсю­ду ужас, когда они сго­ва­ри­ва­ют­ся про­тив меня, умыш­ля­ют исторг­нуть душу мою. А я на Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю; я гово­рю: Ты – мой Бог. В Тво­ей руке дни мои; избавь меня от руки вра­гов моих и от гони­те­лей моих. Яви свет­лое лице Твое рабу Тво­е­му; спа­си меня мило­стью Тво­ею. Гос­по­ди! да не посты­жусь, что я к Тебе взы­ваю; нече­сти­вые же да посра­мят­ся, да умолк­нут в аде. Да оне­ме­ют уста лжи­вые, кото­рые про­тив пра­вед­ни­ка гово­рят злое с гор­до­стью и пре­зре­ньем. Как мно­го у Тебя благ, кото­рые Ты хра­нишь для боя­щих­ся Тебя и кото­рые при­го­то­вил упо­ва­ю­щим на Тебя пред сына­ми чело­ве­че­ски­ми! Ты укры­ва­ешь их под покро­вом лица Тво­е­го от мяте­жей люд­ских, скры­ва­ешь их под сенью от пре­ре­ка­ния язы­ков. Бла­го­сло­вен Гос­подь, что явил мне див­ную милость Свою в укреп­лен­ном горо­де! В смя­те­нии моем я думал: «отвер­жен я от очей Тво­их»; но Ты услы­шал голос молит­вы моей, когда я воз­звал к Тебе. Люби­те Гос­по­да, все пра­вед­ные Его; Гос­подь хра­нит вер­ных и посту­па­ю­щим над­мен­но воз­да­ет с избыт­ком. Мужай­тесь, и да укреп­ля­ет­ся серд­це ваше, все наде­ю­щи­е­ся на Гос­по­да! 3

Псалом 37

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́: я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне́, и утверди́л еси́ на мне́ ру́ку Твою́. Не́сть изцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Тво­е­го́, не́сть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ гре́х мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша гла­ву́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне́. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́, от лица́ безу́мия мое­го́. Пострада́х и сляко́хся до кон­ца́, ве́сь де́нь се́туя хожда́х: я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и не́сть изцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бы́х и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца мое­го́. Го́споди, пред Тобо́ю все́ жела́ние мое́, и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя́ си́ла моя́, и све́т о́чию мое́ю, и то́й не́сть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне́ прибли́жишася и ста́ша. И бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́: и и́щущии зла́я мне́ глаго́лаху су́етная, и льсти́вным ве́сь де́нь поуча́хуся. А́з же я́ко глу́х не слы́шах, и я́ко не́м не отверза́яй у́ст свои́х: и бы́х я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя́, Го́споди, упова́х, Ты́ услы́шиши, Го́споди Бо́же мо́й. Я́ко ре́х: да не когда́ пора́дуютмися вра­зи́ мои́: и вне­гда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя́ велере́чеваша. Я́ко а́з на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре­до мно́ю е́сть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ а́з воз­ве­щу́ и попеку́ся о гре­се́ мое́м. Вра­зи́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя́ без пра́вды: воздаю́щии ми́ зла́я воз блага́я оболга́ху мя́, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мо́й, не отсту­пи́ от мене́: вон­ми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Гос­по­ди! не в яро­сти Тво­ей обли­чай меня и не во гне­ве Тво­ем нака­зы­вай меня, ибо стре­лы Твои вон­зи­лись в меня, и рука Твоя тяго­те­ет на мне. Нет цело­го места в пло­ти моей от гне­ва Тво­е­го; нет мира в костях моих от гре­хов моих, ибо без­за­ко­ния мои пре­вы­си­ли голо­ву мою, как тяже­лое бре­мя отя­го­те­ли на мне, смер­дят, гно­ят­ся раны мои от безу­мия мое­го. Я сог­бен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чрес­ла мои пол­ны вос­па­ле­ни­я­ми, и нет цело­го места в пло­ти моей. Я изне­мог и сокру­шен чрез­мер­но; кри­чу от тер­за­ния серд­ца мое­го. Гос­по­ди! пред Тобою все жела­ния мои, и воз­ды­ха­ние мое не сокры­то от Тебя. Серд­це мое тре­пе­щет; оста­ви­ла меня сила моя, и свет очей моих, – и того нет у меня. Дру­зья мои и искрен­ние отсту­пи­ли от язвы моей, и ближ­ние мои сто­ят вда­ли. Ищу­щие же души моей ста­вят сети, и жела­ю­щие мне зла гово­рят о поги­бе­ли моей и замыш­ля­ют вся­кий день коз­ни; а я, как глу­хой, не слы­шу, и как немой, кото­рый не откры­ва­ет уст сво­их; и стал я, как чело­век, кото­рый не слы­шит и не име­ет в устах сво­их отве­та, ибо на Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю я; Ты услы­шишь, Гос­по­ди, Боже мой. И я ска­зал: да не вос­тор­же­ству­ют надо мною [вра­ги мои]; когда колеб­лет­ся нога моя, они вели­ча­ют­ся надо мною. Я бли­зок к паде­нию, и скорбь моя все­гда пре­до мною. Без­за­ко­ние мое я сознаю, сокру­ша­юсь о гре­хе моем. А вра­ги мои живут и укреп­ля­ют­ся, и умно­жа­ют­ся нена­ви­дя­щие меня без­вин­но; и воз­да­ю­щие мне злом за доб­ро враж­ду­ют про­тив меня за то, что я сле­дую доб­ру. Не оставь меня, Гос­по­ди, Боже мой! Не уда­ляй­ся от меня; поспе­ши на помощь мне, Гос­по­ди, Спа­си­тель мой!

Молитва на удачу и успех во всех делах

Православные молитвы на удачу способны принести успех в любом деле.
Обращаясь к Богу и святым с молитвой об удаче во всем, нужно помнить о том, что услышана будет только просьба искренняя, направленная от человека с чистыми помыслами.
Молиться на удачу рекомендуется ежедневно — вплоть до наступления положительных перемен в лучшую сторону.

Три сильные молитвы на удачу

Молитва Господу на удачу во всем

Господи, Спаситель наш, Отец наш милостивый!

Да взлетит слово мое к Престолу Твоему, да не затеряется оно в моленьях других, да не осквернится оно помыслами греховными!

Каждое дитя свое Ты на житие праведное да радостное.

Каждое дитя кающееся Ты прощаешь да милуешь, любовью Своею исцеляя да пороки омывая с чела грешного.

Присно молящиеся покой да счастие находят подле стоп твоих.

Даруй мне, Господи, прощение Свое да удачу в делах благочестивых, Тебе угодных.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь!

Молитва Ангелу Хранителю на удачу

Хранитель мой святый, Ангел Божий, Данный мне с небес от Господа на соблюдение,

Тебя молю, тебя прошу, от зла всяческого убереги, просвети и сохрани, Меня направь на удачи путь к деянию благому.

Молитва Николаю Чудотворцу на счастье и благополучие

Николай Чудотворец, Угодничек Божий, святой заступник наш да благодетель!

Возьми меня под крыло свое благодатное да благослови дела мои молитвою своею.

Заслони от подступов греховных да помоги душу от пороков очистить, дабы Отца нашего восхвалять и Создателя.

Направляй рукою своею удачу мне в помощь.

Заступничества твоего смиренно прошу как в пути, так и в пучине морской.

Славлю тебя, Николай, да чудеса твои! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Сильная молитва на успех

Славя имя Твое во все века не знали люди отказа в мольбах своих.

Господи Вседержителю Наш, дай мне сил преодолеть несчастья и беды тяжкие.

Отведи ненастье от дома моего, от тела моего и души моей.

Услышь просьбы раба Твоего (имя) да не оставь их безответными.

Во славу Господню, аминь.

Молитва на удачу в работе (благословение перед работой)

Молитва Спиридону Тримифунтскому на удачу

О преблаженне святителю Спиридоне!

Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей.

Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное.

Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов.

Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдная и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас,

да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва Спиридону Тримифунтскому на деньги и удачу

Ты при жизни помогал обездоленным и слабым.

Творил чудеса и избавлял от нищеты.

Имя твое у всех на устах, ибо ты помогаешь и после своей смерти. Молю и я тебя о помощи.

Огради меня и семью мою от бедности и нужды.

Убереги и приумножь наши финансы.

Пошли нам изобилие и богатство.

Молитва об удаче и везении Серафиму Саровскому

Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная,

да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство,

идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.

Молитва Георгию Победоносцу на успех в делах

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие!

Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога,

да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя;

и паки, припадающе, молим тя, святый Победоносче:

укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов,

да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление.

Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков.

Молитва Святому Трифону об удаче на работе

Молитва о деньгах Матроне Московской

Матронушка-матушка, уповаю на тебя всем сердцем и душой.

Ты та, кто помогает нуждающимся и заступается за бедных.

Пошли мне в дом достаток и изобилие, но избави меня от алчности и грехов всяческих.

Молю тебя о помощи и прошу денежного изобилия, чтобы не было в моей жизни горя и бедности.

Сильные молитвы

Сильные молитвы

Сильные молитвы… Как часто нам кажется, что должно существовать какое-то чудодейственное средство от всех бед, что, если сильная молитва, особенные слова помогут нам, как только мы произнесем. К сожалению, так работают только заклинания из детских сказок. Молитва — это благодарность или обращение к Богу, открытый разговор с Ним. Но, почему же тогда соседи и друзья рассказывают нам о чудесах, совершенных по той или иной молитве? Что придает молитве силу?

В Библии и Предании есть немало примеров того, как молитва становилась сильной и значимой. Некоторые молитвы мы узнали благодаря Писанию, некоторые — через святых, но удивительно то, что сильной может стать любая молитва, произнесенная с искренней верой. Сильной молитву делает не сам ее текст, а наша вера и преданность Богу.

Поэтому не стоит ждать и искать молитву, которая сработает как волшебная палочка, но вы обязательно почувствуете изменения в своей жизни, может быть, со временем, если ваша молитва обретет силу искренней веры в произнесенные слова.

Отче наш

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.

Молитва Господня известна нам из Священного Писания, что делает ее совершенно особенной. Отче наш начинается с воззванию к Господу, что должно быть первой мыслью верующего человека. К кому обратиться в беде, как не к Отцу? В молитве сосредоточены все самые важные постулаты веры. Слова, которыми Сам Господь велел обращаться к нему.

Молитва «Отче наш» читается ежедневно и в любых ситуациях, когда этого просит душа:

 • В болезни;
 • В укреплении во время тягот;
 • Когда страшно;
 • Когда человек боится оказаться во власти греха.

Символ веры

Еще одна молитва, которую знает каждый православный христианин — Символ веры. Строго говоря, Символ веры — это изложение всех основ и столпов христианского вероучения.

Мы читаем Символ веры

По-церковнославянски

По-русски

Богородице Дево, радуйся

Текст молитвы «Богородице Дево, радуйся» знает каждый православный христианин, который живет церковной жизнью. Она напоминает нам о словах Архангела Гавриила Деве Марии (Евангелие от Луки, глава 1, стихи 28—31;Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 18—35). О Благой вести говорил еще пророк Исайя: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14)

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

В этой краткой молитве заключена большая вера Девы Марии в слова Архангела, явившегося к ней, и эта вера — пример для нас.

Читайте также  Молитва зачатие двойни

Молитву «Богородице дево, радуйся» можно читать в любой ситуации:

 • Во время скорби и страха;
 • Уныния и печали;
 • В благодарность за заступничество;
 • В дороге;
 • Благословляя пищу;
 • Благословляя новое начинание и.т.д.

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых православных святых. Святителю Николаю Чудотворцу молятся в самых разных жизненных испытаниях, и, как свидетельствуют люди, он скоро откликается на молитву верующих.

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Тропарь святителю Николаю, глас 4

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителю Николаю, глас 3

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Молиться можно всегда, но часто к Святителю Николаю обращаются, когда жизненная ситуация совсем экстренная и без помощи Господа — ждет беда.

Если же вам кажется, что вы не получили помощи по вашей искренней горячей и сильной молитве, помните, что он нас сокрыты многие знания, которые ведает Господь. Может быть то, что сейчас кажется вам бедой, нужно для спасения вашей души.

Молитвы для счастья в личной жизни

Молитва на счастье является мощной и помогает человеку быть услышанным высшими силами. Она дает возможность обрести душевный покой и веру в собственные силы.

Перед какой иконой надо читать молитвы на счастье

Молитва на счастье позволяет напрямую обратиться к Высшим Силам.

Обряд можно совершать перед любым ликом святого, однако некоторые священнослужители утверждают, что подобное прошение должно быть прочитано перед «Семистрельной» иконой или же перед образом «Неувядаемый цвет».

Тем не менее любая из икон является чудотворной и обладает большой силой, поэтому читать такие молитвы можно перед любой из них. Важнее всего, чтобы слова были искренними, а в душе присутствовала вера в их исполнение.

Правила чтения

Чтобы прошение было эффективным, нужно делать это каждый день, а не только в те моменты, когда возникают трудности и различные неприятные ситуации. Однако существуют специальные даты, когда мольбы обладают наибольшей силой, — это дни, на которые приходится почитание той или иной иконы. Икона Пресвятой Богородицы «Неувядаемый цвет» почитается 16 апреля и 21 сентября. Нужно прийти в церковь и поставить 3 зажженные свечи перед образом.

Вначале следует прочесть «Отче наш», а после этого перейти к молитве Пресвятой Богородице. Каждая из них должна быть прочтена 5 раз. При выходе из церкви нужно набрать святой воды и пить ее каждое утро на голодный желудок.

О, Пресвятая Богородица! Прошу тебя, взываю к тебе! Сделай сердце открытым для любви, страсти и нежных чувств. Пускай в душе никогда не поселится злость, горе и тоска. Пусть радость, счастье и любовь всегда сопровождают нашу семью, родных и близких людей. Пусть свет небесный ниспошлет нам улыбки и веселье, благополучие, удачу и благоденствие. Слава Тебе во веки веков. Да будет так. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице может творить чудеса, она окрыляет, защищает от зла.

Следует также соблюдать некоторые правила, чтобы добиться максимального эффекта:

 • произносить молитву искренне и от чистого сердца;
 • иметь представление о тех святых, к которым обращена просьба;
 • иметь непоколебимую веру в то, что загаданное сбудется;
 • быть позитивно настроенным;
 • просить не об избавлении от всех проблем, а о мудрости, рассудительности и терпении для принятия правильных решений;
 • в тексте молитвы нужно упоминать имена свое и возлюбленного.

Читать молитвы разрешено в любое время суток, в особенности если чувствуется острая потребность в обращении к Богу.

Кроме того, необходимо перед прочтением молитвенного текста выяснить для себя причину краха отношений. Если в том есть вина молящегося, то необходимо признать ее, раскаяться и попросить прощения.

Молитвенные тексты на приобретение счастья

Они чаще всего обращены к таким святым, как Матрона Московская, Николай Чудотворец, Пресвятая Богородица, Блаженная Ксения и т. д. Молитвы, обращенные к этим иконам, считаются наиболее мощными и действенными.

Матроне московской

Чтобы обрести счастье и наладить личную жизнь, следует помолиться Матроне Московской, которая покровительствует влюбленным и помогает быстрее отыскать суженого.

Большое количество верующих людей обращаются с молитвами к Матроне Московской.

Благословенная мать Матрона! Помоги обрести счастье, встретить свою вторую половинку. Пусть ведут ее силы небесные тропами узкими, чащами лесными, болотами непроходимыми, через горы высокие, поля широкие, степи дальние и моря глубокие. Пусть не заблудится душа родная в пути, освети дорогу ярким пламенем, звездным сиянием и солнечным светом. Пусть найдет свою судьбу и в ночной мгле и при свете дня, и в непогоду, и в ясный день. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитву нужно повторить трижды.

Николаю Чудотворцу о замужестве

Этот святой помогает людям в тяжелых житейских ситуациях. Слова, обращенные к нему, всегда сбываются, а молитвы считаются чудотворными.

Чтобы попросить помощи у Николая, нужно обратиться к нему с такими словами:

О, пресвятой Николай Угодник, заступник наш и помощник. Помоги душе грешной преодолеть уныние в жизни, попроси Господа Иисуса отпустить грехи тяжкие с юности и до сегодняшнего дня, все лихие помыслы, слова, дела и чувства, исходящие из души грешной. Попроси раба Божьего (свое имя) избавить от мук душевных, вечного скитания в земном и небесном Царствах. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне, присно и во веки веков. Аминь.

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в мире.

Пресвятой Богородице

Сильная молитва, которая позволяет привлечь в свою жизнь счастье и обрести любовь:

Пресвятая Богородица, Дева Мария, услышь молитву рабы Твоей и донеси ее до Престола Сына Твоего, пускай смилостивиться и благословит в этот час тяжелый. Прошу тебя, услышь и защити, укрой от беды, лихого человека, злых помыслов. Даруй долгие лета в любви и согласии, детей послушных, дней счастливых, радости и благоденствия, кротости души и милосердия, веры и правды.

Убереги душу от гордости, тщеславия и самолюбия, даруй радость, благословение и любовь к труду. Пусть, согласно Закону Божьему, а не собственному желанию, найду я себе вторую половину и буду жить в радости и счастье, расти и развиваться, плодиться и размножаться, как велел всемогущий Господь Бог, дав в пару Адаму помощницу Еву, чтобы населить эту землю.

О, Пресвятая Богородица, услышь мольбы эти, которые исходят из самого сердца, да устреми их ввысь. Даруй встречу двух ищущих сердец, любящих и верящих. Да будем прославлять Тебя, Господа Вседержителя и весь род людской до конца дней своих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне, присно и во веки веков. Аминь.

Блаженной Ксении

Молитва Блаженной Ксении (Петербуржской) призвана привлечь в жизнь удачу, любовь и благополучие:

О, Пресвятая и блаженная мать Ксения! Ты жила под покровом Всевышнего и Божьей Матери, терпела холод и зной, голод и жажду, гонения и поношения и получила в дар мудрость, прозорливость и чудотворные способности, да упокоилась под сводом Царства Господнего.

Блаженная Ксения Петербургская — православная святая, юродивая.

Теперь Святая Церковь прославляет тебя, а я стою на месте твоего погребения, перед ликом твоим святым, молюсь тебе и прошу: прими эти мольбы и прошения и донеси их до Господа Всемогущего Иисуса Христа, пусть услышит их и дарует милость свою.

Попроси у него спасения, благословения на все начинания, избавления от тягот, вражды и бед. Пошли свои святые молитвы о нас Всевышнему, пусть простит грешников и примет покаяние.

Помоги, Пресвятая блаженная мать Ксения, даруй веру и силу духа, избавь от глаза дурного, от помыслов лихих. Пусть дети растут честными, богобоязненными, послушными и воспитанными, в учебе трудностей не знают. Исцели от болезней и невзгод, ниспошли любовь и согласие в семье, мир в стране и благополучие каждому человеку, утоли жажду познания и раскрой духовный потенциал.

Верим в тебя и надеемся на помощь твою и поддержку, шлем тебе благодарность и прославляем тебя, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

На успех и благополучие

Существуют молитвы, способные призвать радость, благополучие и удачу в делах. Одной из наиболее сильных и действенных является молитва на удачу:

«О, Всевышний, Владыка небес и земли, даруй защиту в тяжкий час от бед, злоключений и несчастий. Пусть наполнится жизнь светом, удачей, счастливыми мгновениями. Пусть прибудет с нами сила духа и вера в Тебя, пусть силы не покинут нас, а судьбу озарит Божественное сияние. Пусть не будет бед, голода и войны во всем мире. Да пусть сойдет твое благословение с небес на землю вместе с лучами восходящего солнца. Да будет так. Аминь».

Также можно прочесть мощную молитву на привлечение благополучия:

«О, Небесный Отец, Вседержитель и Владыка всего живого на земле! Взываю к Тебе с мольбой, прошу услышать и исполнить просьбу раба Твоего. Даруй свою поддержку и участие, укрепи дух и веру, наставь на верный путь, где ждут благополучие, счастье и удача. Прославляю тебя и Твое Имя ныне, присно и во веки. Аминь».

Отзывы молящихся

Багрова Анна, 28 лет, Днепродзержинск

Я молилась иконе Блаженной Ксении в течение месяца. Заметила, что личная жизнь начала налаживаться. Встретила молодого человека, с которым сразу завязались отношения, а через полгода мы вступили в брак. Я считаю что покровительница Ксения послала свою благодать и помогла найти суженого.

Артеменко Марина, 33 года, Севастополь

Долго не могла найти свое счастье, но, когда обратилась за помощью к иконе Богородицы Девы Марии, сразу ощутила, как начала обретать душевный покой. Я как будто предчувствовала, что скоро встречу любимого. Так и произошло. С тех пор прошло 2,5 года, мы заключили брак, до сих пор вместе, воспитываем сына.

Шеенко Наталья, 42 года, Санкт-Петербург

Я — верующий человек, церковь посещаю часто и могу сказать, что молитвы и искренняя вера помогают добиться цели, привлечь в жизнь благополучие и удачу. Много в жизни было тяжелых ситуаций, но я их все преодолела благодаря силе духа и вере в Господа, я не сломалась, а стала только сильнее. Чаще всего я молюсь Николаю Чудотворцу и иконе Божьей Матери, т. к. это сильные покровители. Я чувствую, что они оберегают близких и родных людей, я спокойна, я не тревожусь о том, что будет.

Гордеева Оксана, 26 лет, Новгород

Раньше я была атеисткой и надеялась всегда только на свои силы, но, когда в дом пришла беда, я пошла в церковь, помолилась иконе Пресвятой Богородицы и поставила свечу. Стало легче на душе. Я думала, что ситуация непоправимая и все окончится плохо, но все нормализовалось в течение недели. Теперь я верю в силу молитв.

Мусиенко Игорь, 18 лет, Москва

Я совсем недавно стал посещать храмы и церкви. В них особая энергетика, я чувствую себя спокойно и умиротворенно, а после прочтения молитв бывает такой прилив сил и энергии, что удается сделать в 2 раза больше, чем было запланировано изначально.

Молитва чтобы все наладилось в жизни

Бывает, в жизни наступает так называемая черная полоса. Когда все валится из рук, а проблемы подстерегают и на работе, и в быту, и в отношениях с близкими.

Каждый православный христианин должен помнить, что делать, если дела идут плохо – усердно возносить молитвы о помощи Господу и святым Его угодникам, уповать на милость Всевышнего и достойно переносить невзгоды.

Почему молитвы помогают

Православие основывается на жизни в единстве с Богом, в постоянном общении с ним. Это возможно только через молитвы.

Господу известны все человеческие нужды. Когда христианин молится, он приближается к Создателю и укрепляется в вере. Человеку становится легче воздерживаться от страстей, бороться с греховными помыслами и влечениями, мириться с жизненными трудностями.

В православии принято обращаться к святым как к сомолитвенникам и духовно опытным наставникам. Люди просят их ходатайства пред престолом Вседержителя. Но при этом нельзя забывать, что податель всех благ – Господь.

Иногда прошение исполняется сразу. Но случается, что Всевышний намеренно посылает испытания. Через них человек растет духовно, становится мудрее и лучше. Ведущие к вредным последствиям и противные Его святой воле мольбы не удовлетворяются.

Что делать, если дела идут плохо:

 • покаяться в грехах и причаститься;
 • усердно молиться Богу и святым;
  • заручиться молитвенной поддержкой священника.

Множество людей получило благодатную помощь после того, как по их просьбе был отсужен молебен о благополучии. Через нашу службу вы можете подать записки за себя и близких. Когда беды закончатся, не забудьте поблагодарить Господа.

Кому молятся, чтобы все наладилось в жизни

Молитвы о разрешении жизненных проблем возносят Иисусу Христу, Деве Марии и угодникам Божиим, которых почитают как скорых помощников в различных ситуациях:

 • свт. Николаю Чудотворцу;
 • свт. Спиридону Тримифунтскому;
 • блж. Матроне Московской;
  • блж. Ксении Петербургской.

С чистым сердцем, усердно и горячо взывайте к Отцу Небесному. Господь не оставляет искренне верующих в Него. Если вы или ваши родные нуждаетесь в молитвенной помощи для преодоления жизненных неурядиц, закажите молебен через нашу службу.

Со Страстной седмицей. Благодати и мира вам о Господе нашем Иисусе Христе. Благодарю вас за ваше дело доброе и очень полезное, процветания и благополучия вам и вашему проекту. Плодотворных трудов во славу Божию. Помогай вам Господь!

Во время беременности очень сильно переживала за ребенка, чтобы родился здоровым. Особенно перед родами сильно нервничала, боялась как все пройдет. Заказала молебен через сайт, и на душе стало как-то спокойнее. Роды прошли удачно, сынок родился здоровым. Вот и решила оставить здесь слова благодарности. Верю, что молитвы дошли до адресата. Спасибо Господу, что все прошло хорошо!

Спасибо вам большое за помощь! У моей дочки долго не проходил кашель, кашляла прямо надсадно почти месяц. До церкви от нас ехать далеко, да и здоровье уже не то. После этого через пару дней дочь почти совсем перестала кашлять, а еще через 2 и совсем все прошло. Дай вам Бог здоровья! Хорошее дело делаете!

Храни вас Господь за ваши труды и этот замечательный сайт! Регулярно заказываю молебны Матронушке и Николаю, чувствую себя прекрасно и на душе легко, что делаю дело богоугодное! Удачи вам в делах ваших!

Спасибо Вам, за то, что есть такая возможность заказать молебны или записки подать, и за полезную информацию. Спаси Вас Господи!

Один из самых удобных и действительно честных сервисов. Не дай Бог никому оказаться в моей ситуации, но хорошо, что есть возможность хотя бы удаленно отправить запиcку в церковь, вера помогает и поддерживает. Спасибо за благое дело!

Молитва на удачу и успех во всем

Каждый верующий человек ищет у Бога поддержки в своих повседневных делах. И в этом ему помогают молитвы на удачу и успех во всем. Особенностью таких молитвенных обращений является то, что после того как желаемое будет достигнуто, нужно обязательно поблагодарить Господа и Ангела-Хранителя за оказанное содействие.

Молитва на удачу, успех и благополучие в делах

В современном мире успех в делах во многом зависит от везения и удачи. Поэтому очень важно перед началом какого-либо дела попросить поддержки у Высших Сил. Возносить такие молитвы можно к разным Святым. Но наиболее логично просить помощи и поддержки у собственного Ангела-Хранителя. Но в любом случае следует помнить о том, что молитва будет услышана Высшими Силами только тогда, если содержащиеся в ней просьбы, не будут противоречить 10 заповедям Христианской веры. И однозначно нужно понимать, что пожелание кому-то зла не будет услышано, и скорее всего, станет наказуемым, за это придется расплачиваться непосредственно молящемуся человеку.

Молитва, обращенная к Ангелу-Хранителю, звучит так:

Молитва на деньги и успех

Существует очень сильная молитва на деньги и успех. Возносить прошение нужно обязательно перед иконой и при зажженной церковной свече.

Звучит оно следующим образом:

Старая мощная молитва на успех в бизнесе

Ангел Хранитель каждому человеку назначается Господом в момент рождения, и после этого он всегда следует за ним. Именно поэтому считается, что самыми мощными молитвами, направленными на успех в бизнесе, являются обращения к Ангелу Хранителю.

Одна из старых молитв, которая была популярна еще в древние времена, звучит так:

Вышеприведенную молитву нужно читать раз месяц в период роста луны. Лучше это делать в храме. Предварительно рекомендуется поставить свечи за свое здравие. В этом случае успех будет присутствовать во всех ваших делах.

Молитва Николаю Чудотворцу на торговлю и успех

Святой Николай Чудотворец всегда помогает тем, кто искренне просит его привлечь успех и удачу в свою жизнь. Особенно действенно оказывается его помощь в торговых делах.

Молитвенное обращение к Святому звучит следующим образом:

Молитва Матроне и Трифону на успех в работе

В православном мире очень чтят Святую Матрону Московскую. Деяния ее при жизни были направлены на помощь страждущим, за это она и была призвана Богом для служения на небесах. Молитвенное прошение к Святой Старице позволяет привлечь успех в работе.

Для этого нужно обратиться к ней такими словами:

После этого нужно рассказать обо всем, о чем вы мечтаете в жизни. Это обязательно нужно связать с вашей работой. Хорошо такое прошение озвучивать возле мощей Святой Старицы. При этом обязательно с собой нужно принести букет живых цветов.

Очень эффективными считаются также молитвы Святому Трифону о работе. Этот человек при земной жизни усердно трудился, поэтому помогает он только работающим людям.

Молитва к Святому Трифону должна звучать искренне и уверенно, ее слова могут быть такими:

Сильная молитва Георгию Победоносцу на успех

Особенным почтением пользуется Георгий Победоносец у христиан. Сегодня он является заступником и покровителем Святой Руси. Именно к нему часто обращаются верующие с просьбой о привлечении удачи в свою жизнь, чтобы решить самые разные бытовые вопросы.

Возносить молитву нужно обязательно перед иконой, но делать это можно и в храме, и дома. До того как молится Святому, следует попросить у господа прощение за свои ведомые и неведомые прегрешения.

После этого к Георгию Победоносцу следует обратиться такими молитвенными словами:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector