Молитва за здравие больного человека раком

Молитва за здравие больного человека раком

Молитва за здравие больного человека раком

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Чем опасна вакцинация от коронавируса

Что известно о COVID-19?

Это РНК-содержащий вирус животного происхождения, относящийся к группе коронавирусов. Согласно данным ВОЗ, он передается от заболевшего человека через мелкие капли, которые выделяются при чихании и кашле из носа и рта. С момента заражения до появления первых симптомов проходит от 1 до 14 дней (в среднем – 7). Носитель вируса еще не знает о своей болезни, но в плане заражения уже представляет опасность для окружающих. По информации коронавирусной эпидемиологии, COVID-19 в 2-3 раза заразнее гриппа, но в 2-3 раза менее заразен, чем корь.

При легком течении болезни ее симптомы сходны с ОРВИ и заканчиваются выздоровлением через 14 дней без каких-либо дальнейших последствий. В тяжелых случаях COVID продолжается до 8 недель. Даже при отсутствии выраженных признаков заболевания у переболевших формируется иммунитет. Но учитывая, пусть и нечастые случаи повторного заражения, сохраняется он не слишком долго. Гораздо большим эффектом обладает вакцина.

Как действует вакцина?

Сегодня в мире используется несколько иммунопрепаратов, разработанных специалистами разных стран и прошедших необходимые клинические испытания. Все они предназначены для формирования иммунитета к возбудителю. После их введения иммунная система:

 • без труда распознает возбудителя инфекции;
 • начинает производить антитела – белки для борьбы с заболеванием;
 • «запоминает» возбудителя и, если он снова попадает в организм, быстро уничтожает его, не допуская развития болезни.

У человека, прошедшего вакцинацию, формируется стойкий иммунитет к COVID.

Опасна ли вакцинация?

Каждый человек реагирует на иммунопрепарат индивидуально. Поэтому даже самая качественная вакцина может вызвать побочные эффекты. Их появление на непродолжительное время – единственная опасность.

Чем опасна вакцинация от коронавируса:

 • незначительным повышением температуры;
 • головной болью, головокружением;
 • сбоем сердечного ритма;
 • кожными высыпаниями;
 • слабостью.

Эти неприятные симптомы исчезают в течение нескольких дней.

Тяжелые состояния после введения иммунопрепарата могут развиваться у людей, имеющих противопоказания. Нельзя проводить вакцинацию, если наблюдаются:

 • хронические патологии почек, сердечно-сосудистой системы (ССС), эндокринной системы;
 • болезни кроветворной системы;
 • аутоиммунные нарушения;
 • выраженные патологии центральной нервной системы (ЦНС);
 • аллергические реакции на ранее вводимые вакцины.

При этих патологиях прививка может спровоцировать обострение.

Также противопоказанием является возраст (младше 18 и старше 65 лет), беременность, недавно перенесенная тяжелая форма коронавирусной инфекции. У переболевших людей в первое время после выздоровления отмечается высокий уровень антител, а вакцина повысит его еще больше. Последствия могут проявиться бурной иммунной реакцией в форме цитокинового шторма.

Как уменьшить негативные проявления?

Снизить развитие побочных явлений поможет соблюдение всех рекомендаций врача. Чтобы уменьшить риск развития негативных симптомов после вакцинации, нужно:

 • внимательно следить за своим самочувствием;
 • как минимум за неделю до предполагаемой вакцинации избегать контактов с заболевшими;
 • за 2 дня до прививки пройти обследование и сдать кровь на антитела;
 • отказаться от иммуномодуляторов и иммуностимуляторов за 10 дней до введения вакцины;
 • предупредить перед постановкой вакцины о приёме препаратов, которые стимулируют иммунитет.

При отсутствии противопоказаний и соблюдении всех требований, риск побочных эффектов сводится к минимуму.

После прививки от коронавируса врачи советуют соблюдать щадящий режим и выпивать не менее 1,5 литров жидкости в день. При повышении температуры рекомендуется принять жаропонижающее средство. Если слабость не проходит в течение нескольких дней, появились аллергические реакции, нужно немедленно обратиться к доктору.

Когда будет массовая вакцинация?

Массовая вакцинация в США, Канаде и европейских странах началась еще в декабре прошлого года. В это же время стартовала она и в России. Но на начальном этапе мероприятие проводилось только для определенной категории лиц – молодых людей и тех, кто по роду своей профессиональной деятельности не может ограничить число контактов. Сегодня привиться от ковида можно в любом регионе страны.

Решение о вакцинации каждый человек принимает самостоятельно. Но те, кто отказывается от прививки, должны знать, что даже легкая форма COVID – это серьезный удар по организму. Также не стоит забывать о потере трудоспособности не менее, чем на 2 недели, и вероятности заражения членов семьи. После вакцинации эти риски значительно понижаются. Но даже вакцинированным людям необходимо носить маску и перчатки, чтобы на 100% уберечь себя от заражения COVID-19.

Помощь близкому при психическом расстройстве

Основные понятия

В настоящее время много говорят о росте числа психических расстройств в обществе, однако многие люди имеют очень неопределенные представления об этом весьма размытом понятии. Несмотря на то, что сейчас психиатры делают все возможное, чтобы как можно лучше информировать население о стрессах, депрессии, тревоге, неврозах, более тяжелых психических расстройствах, литературы, написанной экспертами для простого обывателя крайне мало, а в интернете встречается изобилие информации, написанной либо сложным языком, либо просто безграмотно. Все это в итоге приводит к тому, что такая информация не только противоречит действительности, но и вредит.

Невозможно в одной статье все «разложить по полочкам» и дать четкую инструкцию по взаимоотношениям между пациентом и его близкими, но есть возможность привести к целостной картине представление об этой сложной группе заболеваний (термины «заболевание» и «расстройство» с медицинской точки зрения во многом близки, но не тождественны*). Поэтому моя задача — познакомить читателя с этой сложной проблемой, в первую очередь связанной со взаимоотношениями и помощью страдающим тяжелыми психическими недугами.

*Самые основные термины желательно знать, тогда врачу будет легче помочь как самому больному, так и его близким. Кроме того, не стоит употреблять терминов, которые Вам недостаточно хорошо известны, лучше описывать ситуацию или состояние так, как Вы это понимаете.

Итак, психические (или душевные, потому что психея – в переводе с греческого означает душа) расстройстваэто болезненные состояния человека с психопатологическими (т.е., с психическими нарушениями) и поведенческими (т.е., проявляются не всегда, например, при неврозах, когда человек усилием воли держит себя в пределах культурного социума до определенного момента) проявлениями, обусловленными воздействием биологических, психологических, социальных и других факторов.

Не будем путать с психозами (или психотическими) расстройствами, которые характеризуются грубыми и противоречивыми окружающей обстановке нарушениями мышления, восприятия и поведения (бред, в медицинском, а не обывательском представлении; галлюцинации; психомоторное возбуждение; суицидальное поведение и т.д.).

Важно отметить, что проблема психических расстройств междисциплинарная и даже межведомственная, социальная. Нужна реабилитация, а не только лечение.

Что касается диагноза. Диагноз – определение и распознавание, указание на болезнь. В медицине, а особенно в психиатрии, не всегда постановка диагноза подразумевает лечение в строгом соответствии с диагнозом. Зачастую диагноз – это статистическая категория, необходимая для понимания, грубо говоря, чем сходно состояние одного больного с другим.

У меня порой вызывает недоумение стремление человека посмотреть записи врача. Ведь специальная интерпретация, обоснование диагноза, терминология могут не только испугать и обидеть неподготовленного человека, а вызвать необоснованное недоверие к специалисту и, того хуже, усугубить нарушенное душевное равновесие, огорчить не только больного, но и родственников.

Гораздо важнее доверять друг другу (врачу, пациенту, его близким), задавать интересующие вопросы. Именно на доверии достигается желаемый результат – излечение или стойкая ремиссия, если расстройство хроническое.

Я не буду в этой статье много расшифровывать понятия и термины. Поговорим по теме, соответствующей заголовку. Речь пойдет о таких заболеваниях как шизофрения, деменция, тяжелые депрессии, наркологические зависимости (алкоголизм, наркомании) и др. Попробую дать основные, своего рода «универсальные» рекомендации.

Рекомендации

1 ситуация: родственник (как 16-летний ребенок, так и старенький дедушка, в прошлом или настоящем научный работник) стал «каким-то не таким», начал замыкаться, раздражаться без видимой причины, хотя «агрессивным раньше он никогда не был», заговариваться, разговаривать сам с собой.

Обычно такое поведение вначале воспринимается как шутка, потом удивление, затем начинается дискуссия с больным человеком, что может привести к серьезным конфликтам и недоверию. Если Вы подозреваете у близкого Вам человека психическое расстройство (мы не берем экстренные ситуации, например, при выраженной агрессии, здесь уже вмешиваются полиция и медицинские работники), нельзя спорить.

Желательно и не поддерживать болезненные заблуждения человека, постараться быть терпеливыми и заботливыми, уговорить близкого обратиться за медицинской помощью. К сожалению, в нашем обществе, когда речь идет о психиатрии, в большинстве случаев это вызывает усмешку, испуг, удивление, только не сочувствие и желание помочь больному человеку, тем более, если это относится к родственнику. Только потом, когда больной человек сможет почувствовать и даже понять, что помощь психиатра ему во благо, он сам потянется к ней.

На первоначальном этапе стоит попытаться уговорить человека успокоиться, оценить его степень адекватности (если раньше он доверял Вам, а сейчас безосновательно нет, понимает ли он Вас или находится весь в своих переживаниях и т.д.), понять, существуют ли угрозы для него и окружающих.

Насильно помочь человеку невозможно (недобровольная госпитализация в психиатрический стационар проводится только по решению суда), но сделать все возможное необходимо: привлечь родственников, которые правильно поймут и поддержат, авторитетных для больного людей, посоветоваться с врачом.

2 ситуация: пациента удалось привести к психиатру. Здесь могут быть 2 пути. Доктор поможет разобраться в ситуации, поставит диагноз, назначит лечение, даст рекомендации. Здесь все очень индивидуально. Но может быть и так, что врач дает рекомендацию, но ей не хочет следовать не только больной (в силу неадекватности), но и родственник.

Могу привести пример. Приводит к врачу-психотерапевту мать свою 20-летнюю дочь. У дочери болезненные ощущения в теле: кости по ее утверждению «ходят туда-сюда, проваливаются и больно». Обследовали все специалисты, проведены все исследования, в том числе МРТ, заболеваний никаких не обнаружено, симптомы не соответствуют предполагаемой физической патологии.

Был поставлен диагноз психического заболевания, назначены препараты, через пару месяцев наступило значительное улучшение. Пациентка прекращает пить лекарства, через некоторое время приходит к врачу вместе с матерью, жалуется на ухудшение, уверяет, что лекарства не помогают, отказывается от помощи, выбегает из кабинета, мечется, говорит, что не хочет жить. Предлагается госпитализация, поскольку адекватные дозировки препаратов можно назначить только в стационаре, в ответ — категорический отказ.

С трудом удается успокоить, уговорить сделать укол, соглашается возобновить прием лекарств. Врач предлагает матери вызвать психиатрическую бригаду для решения вопроса о госпитализации, в связи с суицидальным риском, на что получает ответ: «Ну убьет себя, значит судьба такая, я ее класть в психушку не буду». Под расписку отпущена домой. Мать звонит на следующей день, дочери становится немного лучше, затем пропадает на полгода. Снова звонок на личный телефон врача: дочь лежит в постели, не хочет вставать, жалуется на «движения в теле каких-то существ», вызывающих сильную боль.

Даны рекомендации, больная наконец-то госпитализирована в психиатрический стационар с шизофренией. Выписана с улучшением, появилась критика к своему состоянию, подобрана адекватная терапия.

Итог: к счастью, эта история закончилась благополучно, но пациентка промучилась несколько месяцев, пока мать поверила в необходимость госпитализации; пришлось назначать более тяжелые препараты, лечение затянулось.

Нет ничего страшного, если пациент отказывается от данного врача (например, пациент включил врача в свою бредовую систему) или сам врач понимает, что не сможет оказать адекватную помощь. Тогда необходимо привлечь коллег, направить в стационар, совместно с родственниками продумать варианты помощи и выбрать оптимальный. Бывает, что пациент возвращается после лечения, извиняется за свое поведение, поскольку не понимал болезненности и неадекватности на тот момент.

Не стоит менять специалистов (бывает ко мне приходят с десятками рекомендаций от разных врачей одной и той же специальности, что вызывает недоумение). Ну 2-3 мнения – это понятно, но больше 10!? Наиболее частая причина – не сразу помогают лекарства, побочные эффекты.

Некоторые пациенты вскоре прекращают принимать лекарства, а многие заболевания хронические и требуют многомесячной, а то и многолетней поддерживающей терапии. Наступает закономерное ухудшение, новый врач не знает еще особенностей течения расстройства у данного больного, начинаются эксперименты с лечением, новый подбор медикаментов, формируется устойчивость к лечению, ранее эффективные препараты перестают действовать.

И еще: желательно, при первичном посещении врача принести если не все, то основные обследования, выписки, анализы. Психиатр – такой же врач, как и все остальные, и чем больше информации будет о пациенте, тем легче разобраться в диагнозе. Например, если у человека патология щитовидной железы, желательно принести последние анализы на гормоны, поскольку при изменении гормонального фона меняется и душевное состояние (раздражительность, нарушения сна, колебания настроения и т.д.).

В ряде случаев антидепрессанты не только не нужны, а могут навредить, может быть стоит ограничиться назначениями эндокринолога и психотерапией. Пожилые люди, страдающие сахарным диабетом, могут путать события и даже вести себя неадекватно при повышении глюкозы в крови, здесь назначаемые нейролептики тоже не всегда необходимы.

3 ситуация: больной давно обследован, известен диагноз, но заболевание прогрессирует. Родственники начинают «искать чуда»: консультировать больного у ведущих специалистов, едут в главные научные центры, кто-то ищет помощи за границей.

У меня был ряд случаев, когда пациенты возвращались из США, Европы, Израиля и т.д. с жалобами, что было отказано в назначении препаратов, подобранных в России, либо просто лечение оказалось неэффективным, наступило ухудшение. Здесь я бы посоветовал найти специалиста, которому Вы доверяете и согласовывать с ним свои действия. Только вместе мы можем помочь больным людям оказать адекватную помощь и если не вылечить, то максимально возможно улучшить качество жизни.

4 ситуация: неизлечимо больной в конечной стадии. Бытует мнение, точнее очередной миф, что от психических болезней не умирают, однако психические заболевания – такие же, как и соматические (т.е. болезни тела), только болен мозг, независимо есть там видимый очаг (например, в следствие черепно-мозговой травмы поврежденный участок мозга) или нет. Например, выраженное прогрессирующее слабоумие, конечная стадия алкоголизма с полиорганными нарушениями, терминальная стадия при злокачественных формах шизофрении и другие. Здесь приходится решать индивидуально, в зависимости от конкретного случая.

«Если человека нельзя вылечить – это не значит, что ему нельзя помочь».

Если уж суждено умереть, это легче сделать среди любящих родственников на своей кровати, даже если человек ничего не понимает и никого не узнает. Но он ЧУВСТВУЕТ отношение к нему. Как чувствует маленький ребенок ласку матери, улыбается или плачет, когда мама ушла. Вы скажете – сравнение никакое, дети – это наше будущее, а здесь умирающий и ничего не понимающий человек. Да, это так, но надо понимать, что любой из нас может, не дай Бог, оказаться на месте этого человека…

Читайте также  К чему снится читать молитву во сне Отче наш

Ухаживающие за больными

Ну и несколько слов о помощи для тех, кто ухаживает за больными. Здесь трудно давать конкретные рекомендации, ясно только одно: нельзя вставать в позицию ни спасателя, ни жертвы, нужно просто выполнять свой человеческий долг по мере сил и возможностей. Не забывайте про себя.

Любой человек, проживающий с больным и тем более ухаживающий за ним, испытывает громадный личный и эмоциональный стресс. Поэтому следует подумать о том, как Вы будете справляться с болезнью в будущем. Разобравшись, как следует в собственных эмоциях, Вы сможете более эффективно справляться как с проблемами больного, так и с Вашими собственными проблемами. Вам, возможно, придется испытать такие эмоции, как горе, стыд, гнев, смущение, одиночество и другие.

Для некоторых людей, ухаживающих за больным, семья является лучшим помощником, другим она приносит лишь огорчения. Важно не отвергать помощь других членов семьи, если они располагают достаточным количеством времени, и не пытаться нести подчас нелегкое бремя ухода за больным одному.

Если члены семьи огорчают Вас своим нежеланием помогать, или из-за недостатка сведений о данном расстройстве критикуют Вашу работу, Вы можете создать семейный совет для обсуждения проблем по уходу за больным. В частности, принять решение привлечь наемного работника, хотя бы на период времени, необходимый для Вашего отдыха и восстановления сил, и при необходимости, лечения.

И последнее. Не держите проблемы в себе. Ощутив, что Ваши эмоции являются в Вашем положении естественной реакцией, Вам будет легче справиться со своими проблемами. Не отвергайте помощь и поддержку других, даже если Вам кажется, что Вы их затрудняете. Даже сами психотерапевты (казалось бы, знающие, как максимально уменьшить стресс) часто имеют своего психотерапевта, и плохо тому врачу, который пренебрегает помощью своих коллег.

Информацию для Вас подготовил:

Аронов Павел Владимирович — врач-психиатр, психотерапевт, нарколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент. Врач ведет прием в корпусе клиники на Бауманской.

Если человек не хочет бросать пить

Содержание:

 1. Почему человек не хочет бросать пить.
 2. Чего нужно избегать:
  2.1. Чем чревато принудительное лечение.
 3. Мотивационная интервенция:
  3.1. Экстренная интервенция.
  3.2. Системная интервенция.

Алкозависимые лишь в крайне редких случаях способны критически оценить происходящее и самостоятельно обратиться к профильному специалисту. Гораздо чаще они вовсе не считают, что у них есть проблемы со здоровьем, психикой и самоконтролем. Они не желают ни лечиться, ни жить трезво. По нормам современного законодательства принудительная терапия возможна лишь по решению или суда, если алкоголик совершил серьезное правонарушение, или врачебной комиссии, которая признала больного недееспособным из-за тяжелого психического расстройства. И зачастую родственники просто не знают, как помочь человеку справиться с пьянством . Зависимый остается без медицинской помощи, что приводит к ранней инвалидизации и смерти.

Почему человек не хочет бросать пить

Один из основных симптомов алкозависимости — так называемая алкогольная анозогнозия: отсутствие критического отношения к собственному состоянию, утрате контроля над употреблением спиртных напитков. Степень выраженности анозогнозии определяет успех лечения, возможность формирования установки на трезвость и риск рецидива.

На начальных стадиях алкоголизм не сопровождается заметными для больного нарушениями самочувствия (за исключением легкого похмельного недомогания), выпивка вызывает приятную легкость, эйфорию и, соответственно, желание «повторить». На данном этапе опасность недооценивается как самим пьющим человеком, так и его близкими.

Анозогнозию объясняют несколькими причинами:

 • Постепенная алкогольная деградация личности. Интересы и желания человека сосредотачиваются исключительно на выпивке, его не волнует ни состояние родственников, ни свое здоровье, ни другие проблемы (если, конечно, они не связаны с алкоголем).
 • Внутренний психологический конфликт. Сейчас практически невозможно найти человека, который не знал бы о пагубном влиянии алкоголя на организм. Однако на определенном этапе алкоголик идет на поводу у эмоций и верит только в то, во что хочет верить сам, подсознательно блокируя информацию о вреде пьянства, не замечая симптомы прогрессирующей зависимости.
 • Боязнь абстиненции. Иногда человек не хочет бросать пить, так как отсутствие очередной дозы алкоголя (особенно во время запоя) сопровождается очень болезненными симптомами (тремором, тошнотой, гипертонией, одышкой и т.д.). И зависимый, боясь неприятных ощущений во время лечения, зачастую отказывается от наркологической помощи;
 • Неудачный опыт терапии. В дорожащих своей репутацией клиниках сразу предупреждают, что не стоит ждать мгновенного результата. Преодоление алкозависимости — длительный процесс, который требует комплексного подхода, терпения и настойчивости как со стороны самого пациента, так и его родственников. Нередко пренебрегают психотерапией, считая, что кодирования, например, или детоксикации вполне достаточно. Но без регулярных консультаций психолога и реабилитации срыв неизбежен.
 • Ложная уверенность в собственных силах. Зачастую алкоголик искренне убежден, что он остановится в любой момент, стоит лишь захотеть. Но постоянно находится «уважительный» повод для очередной пьянки — волнение на работе, конфликт, новая покупка, праздник и т.д. И любые разговоры о необходимости обратиться в лечебницу воспринимаются как личное оскорбление, проявление неуважения, излишнего контроля попытки ограничения свободы.

Чего нужно избегать

Если человек не хочет бросать пить, близкие стремятся любой ценой заставить его лечиться. Как правило, тактика их поведения в подобной ситуации вполне предсказуема. Обычно это:

 • Угроза огласки. При категорическом отказе зависимого от квалифицированной помощи ему угрожают, что о его алкоголизме узнают друзья, коллеги начальство, из-за чего он останется без работы, окажется в социальной изоляции.
 • Шантаж собственным здоровьем. В ход идут мнимые сердечные приступы, демонстративное глотание лекарств, обмороки и т.д. Но в большинстве случаев ничего общего с реальными заболевания такое поведение не имеет.
 • Обещание разорвать отношения. Все может начинаться с попыток создать алкозависимому бытовые неудобства: для него перестают готовить, стирать вещи, убирать, давать деньги и т.д. Очень типичны клятвы подать на развод, выгнать из дома.

Но основная проблема подобных манипуляций и шантажа состоит в том, что свои угрозы никто выполнять не собираются. Члены семьи по-прежнему продолжают терпеть выходки алкоголика, приводить его в чувство после очередной пьянки, пытаются скрыть такой, с их точки зрения, «позор» от посторонних. Напряженная обстановка в семье нарастает , учащаются конфликты, которые далеко не лучшим образом сказываются на детях.

Кроме того, нельзя забывать и о проблеме созависимости, которая часто развивается у людей, живущих под одной крышей с пьющим человеком. Страдающие от подобного расстройства полностью забывают о собственном саморазвитии, физическом и психическом здоровье. Они винят себя во всем происходящем, стараются создать видимость благополучия. Но тем самым созависимые лишь невольно поддерживают прогрессирование алкоголизма.

Чем чревато принудительное лечение

Но иногда под давлением родственников алкоголик все-таки записывается на прием к наркологу , но не по собственной воле, а чтобы его оставили в покое. Да, он выслушает врача, пройдет необходимые процедуры, будет принимать прописанные лекарства. Но фактически, человек по-прежнему не хочет бросать пить, и после окончания срока действия противоалкогольного блока он в большинстве случаев возвращается к прежнему образу жизни.

Даже самые эффективные методы борьбы с алкозависимостью не принесут никакого результата, если больной сам не хочет исцелиться.

Мотивационная интервенция

В двух словах, суть данной психологической методики состоит в следующем: если у пациента нет желания лечиться и вернуться к трезвой жизни, то прежде чем начать терапию, нужно это желание у него сформировать . Впервые о мотивационной интервенции заговорили в начале 1960-х годов, именно тогда были сформулирована теория о неэффективности лечения зависимости (причем речь идет не только об алкоголизме, но и о наркомании и токсикомании) без осознанного согласия пациента.

Если человек не хочет бросать пить, в наркологических клиниках предлагают несколько вариантов мотивационной интервенции:

 • экстренная: показана в тех случаях, когда алкогольная интоксикация всерьез угрожает жизни и здоровью;
 • системная с привлечением родственников больного.

Экстренная интервенция

Такой метод требует огромного опыта и квалификации. На дом к алкозависимому приезжает врач, который уже «на месте» определяет план беседы, подбирает слова, чтобы убедить его лечь в больницу. Однако после детоксикации необходим курс интенсивной психотерапии для подкрепления мотивации на дальнейшее лечение.

Системная интервенция

На консультацию к психотерапевту приглашаются все, заинтересованные в исцелении алкоголика. Врач внимательно выслушивает каждого, предлагает записать самые запомнившиеся и неприятные моменты поведения пьющего, перечислить произошедшие с ним негативные изменения (причем коснуться не только состояния здоровья, но и характера, личностных особенностей). Доктор помогает изложить все это не в осуждающей манере, а наоборот — с акцентом на заботу и участие .

После этого нарколог предлагает различные варианты терапии, подробно рассказывает о преимуществах и недостатках той или иной лечебной программы. Затем выбирают устраивающее всех время для встречи. При таком варианте мотивационной интервенции каждый ее «участник» проговаривает собственное отношение к проблеме пьянства, говорит о беспокойстве за больного. При необходимости психолог корректирует направленность и общий тон «беседы». Согласие на лечение при таком подходе удается получить в подавляющем большинстве случаев.

Не стоит опускать руки, если человек не хочет бросать пить . Доктора современных специализированных клиник смогут подобрать «ключик» и найти слова, чтобы убедить его хотя бы попробовать избавиться от алкоголизма.

Литература:

 1. Москаленко В.Д. Созависимость при алкоголизме и наркомании// Пособие для врачей, психологов и родственников больных. — М.: Анахарсис, 2002. — 112 с.
 2. Братусь Б.С. Психологический анализ изменений личности при алкоголизме. — МГУ, 1992.
 3. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. — М.: Московский психолого-социальный институт. — Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. — 240 с.
 4. Немчин Т.А., Цыцарев СВ. Личность и алкоголизм. — Л.: ЛГУ, 1989. — 192 с.

Текст проверен врачами-экспертами:
Заведующей социально-психологической службы МЦ «Алкоклиник», психологом Барановой Ю.П., врачом психиатром-наркологом Серовой Л.А.

Проконсультируйтесь
со специалистом

Общество православных врачей
Санкт-Петербурга имени свт. Луки (Войно-Ясенецкого),
архиепископа Крымского

Объявление

30 ноября 2021 г. состоится IV Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы реабилитации переболевших COVID-19» . Началась регистрация участников конференции.

все События и новости

Как следует поступать онкологическому больному

Библиотека / Актуальные статьи и интервью / Как следует поступать онкологическому больному

«Воистину телесными болезнями душа приближается к Богу»

Cвт. Григорий Богослов

С протоиереем Сергием Филимоновым Председателем Общества православных врачей Санкт-Петербурга им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского, автором ряда книг, среди которых «Православный взгляд на онкологию», беседует журналист Елена Егорова.

Отец Сергий, как поступить человеку, подозревающему, что у него онкологическое заболевание?

При первых подозрениях на онкологическое заболевание следует как можно скорее приступить к диагностике и (если диагноз подтвердится) – к лечению. Особенность онкологического заболевания состоит в том, что нередко человек продолжительное время не чувствует тяжелых признаков болезни и поэтому откладывает лечение, отказывается от хирургической помощи. Однако надо понимать, что чем раньше приступить к лечению, чем меньше будет временной промежуток от первых симптомов до начала лечения, тем больше вероятность приостановить и победить болезнь. Современная медицина имеет достаточный арсенал методов и лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, которые позволяют добиваться хороших результатов. Но исцеление возможно лишь тогда, когда болезнь не запущена, когда грамотная терапия проводится вовремя. Чем позже начато лечение, тем оно тяжелее протекает для больного. Очень важно, чтобы одновременно с медицинским лечением велось духовное окормление больного — важно, чтобы больной лечил и душу, и тело.

Как следует относиться к онкологическому заболеванию с точки зрения православия?

С религиозных позиций к онкологическому заболеванию следует относиться как к «извещению», которое Господь посылает человеку, извещению о том, что ему предстоит путь в Царствие Небесное, что время его жизни исчислено, отмерено. К такому заболеванию следует относиться как к удару в колокол, призывающему к покаянию за всю прожитую жизнь. Каждая болезнь имеет свой смысл. Господь посылает болезнь, а вернее, попускает болезнь в том месте, органе, системе, где наиболее сильно проявляется страсть, поражающая душу человека. Тогда болезнь является лекарством, пресекающим дальнейшее развитие страсти. Почему мы можем считать онкологическое, особенно злокачественное, заболевание «извещением»? Потому что существует множество заболеваний, в результате которых наступает либо скоропостижная смерть, либо человек уже не в состоянии прибегнуть к церковным таинствам, так как не может вследствие болезни ни осмысленно говорить, ни анализировать свои поступки и мысли. Надо подчеркнуть, что «извещение» не подразумевает медленное умирание от посланного заболевания. Не исключен вариант, что наступит полное телесное излечение от болезни или ремиссия и человек проживет еще очень долго.

Нередко человек, узнав, что у него рак, обращается к знахарю. Целесообразно ли это?

Обращаясь к знахарям, «целителям», «бабкам», человек теряет драгоценное время, упуская возможность своевременной медицинской помощи. Считаю, что позиция врача- онколога по отношению к непрофессиональным методам воздействия на онкологических больных должна быть непоколебимой. Нередко самозванные врачеватели пытаются оспаривать выводы квалифицированных комиссий псевдонаучными статистическими выкладками, однако серьезный анализ показывает, что у значительного числа их «пациентов» диагноз не был подтвержден морфологическим методом – единственно достоверным доказательством рака.

Могут ли молитвы, церковные таинства помочь больному раком?

В ряде случаев могут. Известны факты исцелений после молитв перед иконой Божией Матери, мощами святых угодников и другими святынями. Иногда после молитв человек не исцеляется от опухоли, но она как бы «застывает», «замораживается» в той стадии, на которой человек пришел с просьбой к Богу.

Каким именно иконам Божией Матери лучше всего молиться при заболевании раком?

Молятся Пресвятой Богородице в честь ее икон «Всецарица» («Пантанасса») и «Скоропослушница».

Наверное, наиболее действенен в случае онкологического больного союз между медицинской наукой и Церковью?

Да, такой союз необходим. Ведь в отсутствии него зачастую возможны ошибки. Например, врач надеется только на достижения медицины и свой опыт, но, видя неизбежность смерти больного, сам решает за него «духовные проблемы», отправляя к оккультистам. С другой стороны, бывают случаи, когда священники, особенно начинающие, принимают решение за прихожанина, оперироваться ему или нет. Такое вторжение священника не в свою область часто приводит больного человека к тяжелым душевным состояниям и создает большие проблемы для операбельного удаления опухоли по причине упущенного времени. Поэтому, считаю, что между официальной медициной, в частности онкологией, и Церковью нужен постоянный диалог.

Молитвы ко Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Всецарица» («Пантанасса»)

Молитва первая

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих и ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, терпением и ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови; да послужат орудием всемощного Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебя всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Молитвы при онкологии

Рак – это бич 21 века, который вводит больного в ужас и звучит грозно, словно приговор. Современная медицина намного продвинулась вперёд в борьбе с этим коварным недугом и всё же, процент смертности от рака ещё очень велик.

А бывает и так, что на такого обречённого больного и врачи рукой махнули, а Господь, по вере дарует полное выздоровление. И такое бывает не так уж и редко.

А вообще, рак – это очень непонятная и непредсказуемая болезнь, которая напрямую зависит от душевного здоровья человека и от веры – веры в то, что всё будет хорошо, что жизнь – это счастье, ну, и конечно же от веры в Бога.

При онкологических заболеваниях принято молиться святым: святителю Луке Крымскому, преподобному Лонгину Сотнику, Пантелеймону – Целителю, Матроне Московской, Афанасию Афонскому, но при онкологии обязательно молятся перед иконой Божьей Матери «Всецарица»

Молитва Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Всецарица» (Пантанасса)

Тропарь, глас 4-й: Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея, спаси, Владычице; избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.

Кондак, глас 8-й: Новоявленней Твоей иноке предстояще вернии умиленно, воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим. Да вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Молитва: Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси! Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь.

Молитва вторая

Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Всецарица» (Пантанасса)

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови; да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитвы святым при онкологии

Молитва святителю Луке Крымскому при раке

Святитель Лука – это святой, который при жизни соединил в себе служение архипастыря и врача. Святой при жизни исцелял души и телеса больных, исцеляет Он и сейчас по горячей молитве к Нему.

Молитва

О, всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу, Ему же ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию ею же вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у Христа Бога нашего да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная. Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим у тешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и з аступление. Подаждь нам всем твое архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь ведущий в селения праведных и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни да сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.

Читайте также  Молитва на день рождения Николаю Чудотворцу

Молитва от рака святому Пантелеимону

«Пантелеимон — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников, целитель, врач безмездный.»

Молитва

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущаго. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи тыя елеем милости твоея и исцели мя; да здрав сый душею и телом, остаток дней моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение души моей. Аминь.

Молитва Матроне Московской при онкологии

Святая старица спасла жизнь бесчисленному множеству больных людей. Святая матушка Матронушка – так ласково зовут верующие Эту великую молитвенницу за нас, грешных.

Молитва

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Лонгину Сотнику от рака

Святой мученик Лонгин был свидетелем страданий Христа, смерти и Воскресения Его. За веру во Христа святого обезглавили. Впоследствии честная глава святого была обретена одной слепой женщиной, которая при этом получила прозрение.

Молитва

О, святый мучениче Лонгине! Пилатом повелено тебе было с воинами стать на страже при кресте Господа Иисуса. Ты же, недуговав очима и исцелев от капли крови Господа, капнувшей тебе в очи, обрел и духовное прозрение и, видя чудеса, при распятии Господа происходившие, и трус, и солнечное затмение, и мертвых из гробов воскресение, исповедал явно Иисуса Христа Сыном Божиим. И с кустодиею у гроба Господня находясь, и Воскресение Христово в трепете зря, сребренники, даваемые синедрионом за скрытие воскресения, ты отверг и, Христа проповедав, во главу усечен быв. И по усечении главы вдове некоей, очима недуговавшей, во сне явившись, и ей, обретшей честную главу твою, прозрение даровал еси. Молим тя, святый мучениче Христов Лонгине, болящим очима яви скорую помощь твою и исцели их, дабы, освободившись от недуга своего, не захотели они видеть ничего, распаляющаго сластолюбие, но к созерцанию духовной красоты устремились, славя Бога. Аминь.

Молитва преподобному Афанасию Афонскому при онкологии

Преподобному Афаносию Афонскому зачастую молятся от неизлечимых болезней

Молитва

Преподобне отче Афанасие, изрядный угодниче Христов и великий Афонский чудотворче, во дни земнаго жития твоего многия на путь правый наставивый и во царствие Небесное мудре руководивый, скорбныя утешивый, подающым руку помощи подавый и всем любезен, милостив и сострадален отец бывый! Ты и ныне, в небесней пребывая светлости, наипаче умножаеши любовь твою к нам немощным, в мори житейстем различие бедствующым, искушаемым духом злобы и страстьми, воюющими на дух. Сего ради смиренно молим тя, святый отче: по данней тебе от Бога благодати помози нам волю Господню в простоте сердца и смирении творити: искушения же вражия победити и свирепое страстей море да тако немокренно прейдем житейскую пучину и предстательством твоим ко Господу сподобимся достигнути обетованнаго нам Царствия Небеснаго, славяще Безначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Как ни крути – на всё Воля Божья и всё в этом мире зависит от Него, но будьте уверены в том, что ни одна молитва, что идёт из глубин сердец наших не останется без Его внимания.

В этой жизни всему есть свой срок, своё начало и своя причина. Нам не всё ведомо и не всё открыто нам и только одно я знаю точно – по горячей молитве верующего творятся настоящие чудеса.

Дорогие читатели блога, Храни вас Бог и будьте здоровы!

  Категории:С Богом Ключевые слова:Здоровье,Молитвы

Oleg Plett 9:19 пп

Буду рад, если Вы поможете развитию сайта, нажав на кнопочки ниже :) Спасибо!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector