Молитва за умершего внезапной смертью

Молитва за умершего внезапной смертью

Молитва за умершего внезапной смертью

Молитва за скончавшихся внезапной (скоропостижной) смертью

Неисповеди́мы судь­бы́ Твои́, Го́споди! Неиз­сле­ди­мы пути́ Твои́! Дая́й дыха́ние вся́кой тва́ри и вся́ от не су́щих в бытие́ приведы́й, Ты́ о́вому посыла́еши А́нгела сме́рти в Де́нь, его́же не ве́сть, и в ча́с, его́же не ча́ет; о́ваго же исхища́еши из руки́ сме́рти, да́руеши живо́т при после́днем изды­ха­нии; о́вому долготерпи́ши и дае́ши вре́мя на покая́ние; о́ваго же, я́ко зла́к, сече́ши мече́м сме́рти во еди́ном часе́, во мгнове́нии о́ка; о́ваго поража́еши гро́мом и мо́лниею, о́ваго сожига́еши пла́менем, о́ваго же предае́ши в сне́дь звере́м дуб­рав­ни­им; о́вых повелева́еши поглоти́ти волна́м и без­днам морски́м и про­па­стям земны́м; о́вых похища́еши я́звою губи́тельною, иде́же сме́рть я́ко жнец пожина́ет и разлуча́ет отца́ или́ ма́терь от ча́д и́х, бра́та от бра́та, супру́га от супру́ги, младе́нца отторга́ет от ло́на ма́терняго, без­ды­хан­ны­ми поверга́ет си́льных зем­ли́, бога́тых и убо́гих. Что́ у́бо сие́ е́сть? Ди́вное и недоумева́емое на́ми смотре́ние Твое́, Бо́же! Но Го́споди, Го́споди! Ты́ то́кмо Еди́н, ве́дый вся́, ве́си, чесо́ ра́ди быва́ет сия́ и чесо́ ра́ди бы́ть, я́ко ра́б Твое́й (раба́ Твоя́) (и́мя) во еди́но мгнове́ние о́ка поже́рт(-та́) бы́сть зия­ни­ем сме́рти. А́ще наказу́еши за мно́гая, тя́жкия прегреше́ния его́ (ея́), мо́лим Тя́, Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши его́ (ю́) и нака́жеши вконе́ц, но, по бла́гости Твое́й и по безприкла́дному Тво­е­му́ милосе́рдию, яви́ ему́ (е́й) ве́лию ми́лость Твою́ в проще́нии и оставле́нии грехо́в. А́ще ли же усоп­ший(-шая) ра́б Тво́й (раба́ Твоя́), в житии́ се́м помышля́я Де́нь Су́дный, позна́ свое́ окая́нство и воз­же­ла́ при­не­сти́ Тебе́ пло­ды́ достой­ные покая́ния, но не дости́же сего́, зане́ по́зван(-на) бы́сть Тобо́ю в де́нь, его́же не веда, и в ча́с, его́же не жда, того́ у́бо ра́ди па́че мо́лим Тя́, Преблаги́й и Премилосе́рдый Го́споди, несоде́ланное покая́ние, е́же ви́десте о́чи Твои́, и неокон­чен­ное де́ло спасе́ния его́ (ея́) испра́ви, устро́й, совер­ши́ Твое́ю неизрече́нною бла́гостию и человеколю́бием; еди́ну бо наде́жду и́мамы на Твое́ безконе́чное милосе́рдие: у Тебе́ бо су́д и наказа́ние, у Тебе́ пра́вда и неистощи́мая ми́лость; Ты́ наказу́еши, вку́пе же и ми́луеши; бие́ши, вку́пе же и прие́млеши; приле́жно мо́лим Тя́, Го́споди Бо́же на́ш, не нака­жи́ внеза́пу позван­но­го(-ую) к Тебе́ Стра́шным Судо́м Твои́м, но поща­ди́, поща­ди́ его́ (ю́) и не отри́ни от лица́ Тво­е­го́. О, стра́шно внеза́пу впа́сти в ру́це Твои́, Го́споди, и предста́ти на су́д Тво́й нелицеприя́тный! Стра́шно отъ­и­ти́ к Тебе́ без благода́тнаго напу́тствия, без Покая́ния и причаще́ния Святы́х Твои́х стра́шных и животворя́щих Та́йн, Го́споди! А́ще внеза́пу усоп­ший(-шая) приснопомина́емый(-мая) на́ми ра́б Тво́й (раба́ Твоя́) толи́ко мно­го­гре­шен(-на), толи́ко пови́нен(-на) е́сть осужде́нию на Твое́м пра́ведном суде́, мо́лим Тя́, умилосе́рдися над ни́м (не́ю), не осу­ди́ его́ (ю́) на ве́чное муче́ние, на ве́чную сме́рть; потер­пи́ на́м еще́, да́ждь на́м дол­го­ту́ дни́й на́ших, е́же моли́тися Ти́ по вся́ дни́ о усо́пшем(-шей) ра́бе Твое́м(-е́й), до́ндеже услы́шиши на́с и прии́меши ми́лостию Твое́ю внеза́пу отше́дшаго(-ую) к Тебе́; и да́ждь на́м, Влады́ко, омы́ти гре­хи́ его́ (ея́) слеза́ми сокруше́ния и воз­ды­ха­ни­я­ми на́шими пред Тобо́ю, да не низведе́н(-на) бу́дет по грехо́м свои́м на ме́сто муче́ния ра́б Тво́й (раба́ Твоя́) (и́мя), но да всели́тся в ме́сто упокое́ния. Ты́ Са́м, Го́споди, повелева́еши ударя́ти в две́ри милосе́рдия Тво­е­го́, мо́лим Тя́ у́бо, Преще́дрый Царю́, и не преста́нем умоля́ти Твое́ милосе́рдие и взыва́ти с ка́ющимся Дави́дом: поми́луй, поми́луй раба́ Тво­е­го́ (рабу́ Твою́), Бо́же, по вели́цей Твое́й ми́лости. А́ще же недо­воль­но Ти́ слове́с на́ших, сего́ ма́лаго моле́ния на́шего, умоля́ем Тя́, Го́споди, ве́рою в спаси́тельныя заслу­ги Твои́, упова́нием на иску­пи­тель­ную и чудо­дей­ствен­ную си́лу Тво­ея́ же́ртвы, принесе́нныя Тобо́ю за гре­хи́ все­го́ ми́ра; мо́лим Тя́, о Сладча́йший Иису́се! Ты́ еси́ А́гнец Бо́жий, взе́мляй гре­хи́ ми́ра, распны́йся ра́ди на́шего спасе́ния! Мо́лим Тя́, я́ко Спаси́теля и Искупи́теля на́шего, спа­си́ и поми́луй и ве́чныя му́ки изба́ви ду́шу прис­но­по­ми­на­е­ма­го(-ыя) на́ми внеза́пу усо́пшаго(-шия) раба́ Тво­е­го́ (рабы́ Тво­ея́) (и́мя), не оста́ви его́ (ю́) поги́бнути во ве́ки, но сподо́би дости́гнути ти́хаго приста́нища Тво­е­го́ и упоко́й та́мо, иде́же вси́ святи́и Твои́ упокоева́ются. Вку́пе же мо́лим Тя́, Го́споди Иису́се Хри­сте́ Бо́же на́ш, при­и­ми́ ми́лостию Твое́ю и все́х внеза́пу преста́вльшихся к Тебе́ рабо́в Твои́х (име­на́), и́хже вода́ пок­ры́, тру́с объя́т, уби́йцы уби́ша, о́гнь попа­ли́, гра́д, сне́г, мра́з, го́лоть и ду́х бу́рен умертви́ша, гро́м и мо́лния попа­ли́, губи́тельная я́зва пора­зи́, или́ ино́ю ко́ею вино́ю умре́ша, по Тво­е­му́ изволе́нию и попуще́нию, мо́лим Тя́, при­и­ми́ и́х под Твое́ благоутро́бие и вос­кре­си́ и́х в жи́знь ве́чную, святу́ю и блаже́нную. Ами́нь.

Пере­вод: Неис­по­ве­ди­мые судь­бы Твои, Гос­по­ди! Не иссле­до­ва­ны пути Твои! Ты даёшь дыха­ние любо­му тво­ре­нию и всё при­вёл от небы­тия в бытие, Ты одно­му посы­ла­ешь Анге­ла смер­ти в день, его же не зна­ет, и час, его же не ожи­да­ет; ино­го же похи­ща­ешь из руки смер­ти, дару­ешь ему жизнь при послед­нем изды­ха­нии; дру­го­го дол­го тер­пишь и даёшь вре­мя на пока­я­ние; ино­го же, слов­но колос, тот­час, во одно мгно­ве­ние ока, сечёшь мечом смер­ти; дру­го­го уда­ря­ешь гро­мом и мол­нией, ино­го сжи­га­ешь огнём, дру­го­го отда­ёшь в пищу лес­ным живот­ным; иных Ты пове­ле­ва­ешь погло­тить вол­нам и пучине мор­ской и про­па­стям зем­ным, дру­гих похи­ща­ешь смер­тель­ны­ми болез­ня­ми, когда смерть, слов­но жнец, кото­рый жнёт и раз­лу­ча­ет, отца или мать от сво­их детей, бра­та от бра­та, мужа от жены, мла­ден­ца отры­ва­ет от гру­ди мате­ри, без­ды­хан­но повер­га­ет силь­ных зем­ли, бога­тых и убо­гих. Что это? Див­ный и не пости­га­е­мый нашим умом Твой про­мы­сел, Боже! Но Гос­по­ди, Гос­по­ди! Ты толь­ко Один зна­ешь всё, для чего это нуж­но и для чего это было, когда раб Твой (раба Твоя) (имя) в одно мгно­ве­ние ока был погло­щён (погло­ще­на) смер­тью, когда та зев­ну­ла. Если нака­зы­ва­ешь за мно­гое и тяжё­лы его (её) гре­хи, молим Тебя, Мно­го Мило­сти­во­го и Все­ми­ло­сти­во­го Гос­по­да, да не яро­стию Сво­ею осу­дишь его (её) и без­воз­врат­но нака­жешь, но, по бла­го­сти Сво­ей и по несрав­нен­ной мило­сти Сво­ей, яви ему (ей) вели­кую милость Свою в про­ще­нии и остав­ле­нии гре­хов. Если же усоп­ший (усоп­шая) раб Твой (раба Твоя) в сей жиз­ни вспо­ми­нал (вспо­ми­на­ла) о Суд­ном Дне, позна­вая своё ока­ян­ство и желая при­не­сти Тебе пло­ды достой­но­го пока­я­ния, но не успел сего достиг­нуть, был позван (была позва­на) Тобою в день, кото­ро­го не знал (зна­ла), и в час, кото­ро­го не ждал (жда­ла), поэто­му молим Тебя, Пре­б­ла­гий и Пре­ми­ло­сти­вый Гос­подь, не про­из­ве­дён­ное пока­я­ние, кото­рое виде­ли очи Твои, и неокон­чен­ное дело спа­се­ния его (её) исправь, устрой, совер­ши Сво­ею неиз­ре­чен­ною бла­го­стию и чело­ве­ко­лю­би­ем; одну име­ем надеж­ду на Твое бес­ко­неч­ное мило­сер­дие: у Тебя суд и нака­за­ние, у Тебя прав­да и неис­ся­ка­е­мая милость; Ты нака­зы­ва­ешь, а вме­сте с тем и милу­ешь; бьешь, а вме­сте с тем и при­ни­ма­ешь; при­леж­но молим Тебя, Гос­подь и Бог наш, не нака­зы­вай вне­зап­но позван­но­го (позван­ную) к Тебе Страш­ным Тво­им Судом, но поща­ди, поща­ди его (её) и не отверг­ни от Сво­е­го Лица! О, страш­но вне­зап­но попасть в Твои руки, Гос­по­ди, и пред­стать на Твой нели­це­при­ят­ный Суд! Страш­но пред­стать перед Тобой без бла­го­дат­но­го напут­ствия, без Пока­я­ния и при­ча­ще­ния Свя­тых Тво­их страш­ных и живо­тво­ря­щих Тайн, Гос­по­ди! Если вне­зап­но усоп­ший (усоп­шая) непри­ста­но поми­на­е­мый (поми­на­е­мая) нами раб Твой (раба Твоя) мно­го­греш­ный (мно­го­греш­ная), повин­ный (повин­ная) осуж­де­нию на Тво­ём пра­вед­ном суде, молим Тебя, про­яви мило­сер­дие над ним (нею), не осу­ди его (её) на веч­ные муки, веч­ную смерть; потер­пи нас ещё, дай нам как мож­но боль­ше дней, что­бы молить­ся Тебе во все дни о рабе Тво­ём (о рабе Тво­ей), до тех пор пока Ты услы­шишь нас и возь­мёшь вне­зап­но отшед­ше­го (отшед­шую) к Тебе по мило­сти Тво­ей; и дай нам, Вла­ды­ка, омыть гре­хи его (её) наши сле­за­ми рас­ка­я­ни­ем и воз­ды­ха­ни­ем о их совер­ше­нии перед Тобою, да не будет низ­ве­ден (низ­ве­де­на) из-за гре­хов сво­их на место муче­ния раб Твой (раба Твоя) (имя), но да посе­лит­ся в место покоя. Ты Сам, Гос­по­ди, пове­ле­ва­ешь сту­чать­ся в две­ри мило­сер­дия Тво­е­го (см.: Мф.7:7 ), молим Тебя, Пре­щед­рый Царь, и не пере­ста­ём умо­лять Твоё мило­сер­дие и взы­вать с каю­щим­ся Дави­дом: Поми­луй! Поми­луй раба Тво­е­го (рабу Твою), Боже, по вели­кой Тво­ей мило­сти ( Пс.50:1 )! Если же Тебе недо­ста­точ­но молитв слов наших, после мало­го наше­го моле­ния, умо­ля­ем Тебя, Гос­по­ди, верой в спа­си­тель­ные заслу­ги Твои, упо­ва­ни­ем на иску­пи­тель­ную и чудо­дей­ствен­ную силу Тво­ей жерт­вы, при­не­сён­ной Тобой за гре­хи все­го мира; молим Тебя, о Слад­чай­ший Иисус! Ты — Агнец Божий, кото­рый берёт на Себя гре­хи мира (см.: Ин.1:29 ) и рас­пи­на­ет­ся ради наше­го спа­се­ния! Молим Тебя, Спа­си­те­ля и Иску­пи­те­ля наше­го, спа­си, и поми­луй, и изба­ви от веч­ной муки душу непри­ста­но поми­на­е­мо­го (поми­на­е­мую) нами вне­зап­но усоп­ше­го (усоп­шей) раба Тво­е­го (рабы Тво­ей) (имя), не оставь его (её) погиб­нуть навсе­гда, но спо­до­би достиг­нуть тихо­го при­ста­ни­ща Тво­е­го, и упо­кой там, где все Твои свя­тые упо­ко­е­ва­ют­ся. Вме­сте же молим Тебя, Гос­подь и Бог наш Иисус Хри­стос, Сво­ей мило­стью при­ми и всех вне­зап­но пре­став­ль­ших­ся к Тебе рабов Тво­их (име­на), их же покры­ла вода, схва­ти­ло зем­ле­тря­се­ние, уби­ли убий­цы, попал в огонь или умер­ли от гра­да, сне­га, моро­за, голо­да и от бури, попа­ла гром с мол­нией, пора­зи­ла смер­тель­ная болезнь, или по какой-либо иной умер­ли при­чине, по Тво­ей воле и допу­ще­нию, молим Тебя, при­ми их под Свою милость и вос­кре­си их в жизнь веч­ную, свя­тую и бла­жен­ную. Аминь.

Молитва за внезапно умершего : молитвы

Господи Иисусе Христе, Владыко живота и смерти, Ты рекл еси в святем Твоем Евангелии: бдите, не весте бо, когда приидет Сын Человеческий, в оньже час не мните, Сын Человеческий приидет.

Но мы, земнии и грешнии, предавшеся печалем и сластем житейским, забвению предаем час смерти своея, и тако призываеми бываем к Тебе, Судие неба и земли, внезапу, в час, в оньже не чаяхом и не мнихом. Тако внезапу призван бысть к Тебе усопший раб Твой, брат наш (имя).

Неизследимы и непостижимы пути дивнаго Твоего смотрения на нас, Господи Спасителю! Смиренно преклоняю главу свою пред сими Твоими путями, Господи Владыко, и молю Тя усердною моею верою, призри с высоты святаго жилища Твоего и осени мя Своею Благодатию, да исправится молитва моя сия пред Тобою, яко кадило благовонное. Премилостиве Господи, услыши молитву мою за раба Твоего, по неисповедимым судьбам Твоим внезапу похищеннаго от нас смертию; пощади и помилуй претрепетную его душу, позванную к нелицеприятному Твоему суду в час, в оньже не чаяше.

Да не яростию Твоею обличиши ю, ниже гневом Твоим накажеши ю; но пощади и помилуй ю, ради крестных заслуг Своих и молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, прости ей вся согрешения, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением.

Аще и восхищен бысть раб Твой (имя), но обаче в жизни сей верова в Тя и исповеда Тя, Бога и Спаса миру Христа, и на Тя упование имеяше: сию убо веру и сие упование вместо дел вмени. Милосерде Господи! Ты не хощеши смерти грешника, но милостиво приемлеши от него и за него вся, ко обращению и спасению соделываемая, и Сам благоустрояеши путь его, еже живу быти ему.

Молю убо Тя, благоволи такожде воспомянути вся дела милосердия и вся моления, зде на земли творимая за усопшаго раба Твоего, благоволи прияти и мою молитву о нем купно с молитвами священнослужителей Святыя Церкве Твоея, и отпустити душе его вся согрешения, умирити смятенное сердце его, пощадити его от вечныя муки и упокоити в месте светле.

Яко Твое есть, еже миловати и спасати ны, Христе, Спасе наш, и Тебе Единому подобает неизреченная благость и вечная слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Владыка жизни и смерти, Ты сказал в святом Твоем Евангелии: «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий».

Но мы, земные и грешные, предавшиеся печалям и удовольствиям житейским, забываем про час смерти своей, и потому бываем призываемы к Тебе, Судия неба и земли, внезапно, в час, когда не ожидали и не предполагали.
Так внезапно призван был к Тебе усопший раб Твой, брат наш (имя).

Неисповедимы и непостижимы пути дивного Твоего промысла о нас, Господи Спаситель! Смиренно преклоняю голову свою пред этими Твоими путями, Господи Владыка, и молю Тебя усердно с верой: призри с высоты святого жилища Твоего и осени меня Твоей благодатью, да направится молитва моя эта перед Тобою, как фимиам благовонный.
Премилосердный Господи, услышь молитву мою за раба Твоего (имя), по неисповедимым судьбам Твоим внезапно похищенного от нас смертью; пощади и помилуй претрепетную его душу, призванную на беспристрастный Твой суд в час, в который не ожидала.

Да не обличи ее с яростью Твоей, и не накажи ее с гневом Твоим, но пощади и помилуй ее ради крестных страданий Твоих и по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих, прости ей все согрешения, вольные и невольные, словом и делом, ведением и неведением.

Ведь хотя и восхищен был раб Твой (имя), но в жизни своей веровал в Тебя и исповедовал Тебя, Бога и Спасителя мира Христа, и на Тебя надежду имел: вмени ему эту веру и надежду его вместо дел!
Милосердный Господи! Не желаешь Ты смерти грешника, но милосердно принимаешь от него и за него все, творимое к обращению и спасению, и Сам благоустраиваешь путь его для спасения его.

Также молю Тебя, благоволи вспомнить все дела милосердия и все молитвы, здесь на земле творимые за усопшего раба Твоего, соблаговоли принять и мою молитву о нем вместе с молитвами священнослужителей Святой Церкви Твоей и соблаговоли отпустить душе его все согрешения, успокоить встревоженное сердце его, пощадить его от вечных мук и упокоить в месте светлом.

Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Христос Спаситель наш, и Тебе единому подобает несказанная благость и вечная слава с Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва за внезапно умершего

Молитва за внезапно умершего

Господи Иисусе Христе, Владыко жизни и смерти, Ты сказал в Твоём Евангелии: Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придёт, ибо в который час не думаете, придёт Сын Человеческий[29]. Но мы, земные и грешные, предавшиеся попечениям и сластям житейским, забвению предаём час смерти своей, и так призываемы бываем к Тебе, Судье неба и земли, внезапно, в час, в который не ожидали и без покаяния. Так внезапно призван был к Тебе усопший раб Твой, брат наш (имя). Неисследимы и непостижимы пути дивного Твоего смотрения на нас, Господи Спаситель! Смиренно преклоняю главу свою пред сими Твоими путями, Господи Владыко, и молю Тебя усердною моей верою, призри с высоты святого жилища Твоего и осе?ни меня Своею Благодатью, да исправится молитва моя сия пред Тобою, как кадило благовонное. Премилостивый Господи, услышь молитву мою за раба Твоего, по неисповедимым судьбам Твоим внезапно похищенного от нас смертью; пощади и помилуй претрепетную его душу, позванную к нелицеприятному Твоему суду в час, в который не ожидал. Да не яростью Твоею обличи её, не гневом Твоим накажешь её; но пощади и помилуй её, ради крестных заслуг Своих и молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих, прости ей все согрешения, вольные и невольные, словом, делом, мыслю, ведением и неведением. Хотя и призван был раб Твой (имя), но более в жизни сей веровал в Тебя и исповедовал Тебя, Бога и Спаса миру Христа, и на Тебя упование имел: сию веру и сие упование вместо дел вмени ему. Милосердный Господи! Ты не хочешь смерти грешника[30], но милостиво приемлешь от него и за него всё, ко обращению и спасению соделываемое, и Сам благоустрояешь путь его, чтобы спастись ему. Молю Тебя, благоволи также воспомянуть все дела милосердия и все моления, здесь на земли творимые за усопшего раба Твоего, благоволи принять и мою молитву о нём совместно с молитвами священнослужителей Святой Церкви Твоей, и отпусти душе его все согрешения, умиротвори смятенное сердце его, пощади его от вечной муки и упокой в месте светлом и в месте спокойном[31]. Ибо Ты пришёл, помиловать и спасать нас, Христе, Спасе наш, и Тебе Единому подобает неизречённая благость и вечная слава с Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Читайте также

Рассказ о великом чуде умершего епископа

Рассказ о великом чуде умершего епископа В Манчжурии, на границе русской Сибири и Китая, где жил и умер епископ Иона, была русская семья: чиновник Восточной железной дороги, его жена и сын. Поскольку отец семейства служил у коммунистов, семья не проявляла интереса к вере и

1369. Задумывающейся об участи умершего мужа. Хозяйство — дар Божий

1369. Задумывающейся об участи умершего мужа. Хозяйство — дар Божий Милость Божия буди с вами! Все скорбите. Это в порядке вещей. Но пройдет. Улягутся скорбные чувства, — и останется тихая память. Об участи покойного кто из смертных может произнести решительный приговор. Но в

Справедливо ли мнение, что судьба умершего решается Богом в миг его смерти?

Справедливо ли мнение, что судьба умершего решается Богом в миг его смерти? иеромонах Иов (Гумеров) Мнение это неверное. По учению Церкви в 40-й день Господь определяет место временного пребывания души. Окончательная участь каждого решится на Страшном

Можно ли молиться за спасение души умершего, если умерший был мусульманин по рождению и атеистом при жизни?

Можно ли молиться за спасение души умершего, если умерший был мусульманин по рождению и атеистом при жизни? священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыряКаждый человек имеет образ и подобие Божие. За каждого Спаситель наш принес Искупительную Жертву.

ЯСНОВИДЕНИЕ УМЕРШЕГО

ЯСНОВИДЕНИЕ УМЕРШЕГО Вспомните, что ясновидящее сознание умершего в бардо становления в семь раз яснее, чем при жизни. Это может принести умершим как великое страдание, так и великую пользу.Таким образом, существенно важно после смерти того, кого вы любите, сохранять

III. Я ВЕРЮ В ИИСУСА, УМЕРШЕГО НА КРЕСТЕ РАДИ СПАСЕНИЯ МИРА И МЕНЯ

III. Я ВЕРЮ В ИИСУСА, УМЕРШЕГО НА КРЕСТЕ РАДИ СПАСЕНИЯ МИРА И МЕНЯ Иисус умер, чтобы спасти меня от вечной смерти (См. Рим. 5:6-9) 9. Безопасное место Лето было в самом разгаре, и на ферме наступило временное затишье: хлеб уже собрали и уложили в скирды, а пора сбора фруктов ещё не

10. Почему телу умершего христианина необходимо отдавать всяческие почести? Ведь, казалось бы, это только бесчувственный труп?

10. Почему телу умершего христианина необходимо отдавать всяческие почести? Ведь, казалось бы, это только бесчувственный труп? В последних почестях, и особенно в обряжении покойника, когда его представляют в благоприличном виде, заключен глубокий символический смысл,

25. Почему умершего всегда кладут лицом к востоку?

25. Почему умершего всегда кладут лицом к востоку? Тело умершего должно быть всегда положено лицом к востоку. Часто находящийся при последнем издыхании поворачивается к востоку сам, как сообщают об этом божественные отцы и жития святых. Эта ориентация воспроизводит наше

1. Тень умершего графа Штакельберга.

1. Тень умершего графа Штакельберга. В царствование императрицы Екатерины II было несколько таинственных случаев, записанных современниками. Сама государыня со своим ясным, здравым и практическим умом, конечно, не придавала значения таким повествованиям и относилась к

138 СОГРЕШИЛ ЛИ ТОТ, КТО ОПОЗОРИЛ СПЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, УМЕРШЕГО ВО СНЕ И НЕ УЗНАВШЕГО, ЧТО ОН ОПОЗОРЕН

138 СОГРЕШИЛ ЛИ ТОТ, КТО ОПОЗОРИЛ СПЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, УМЕРШЕГО ВО СНЕ И НЕ УЗНАВШЕГО, ЧТО ОН ОПОЗОРЕН Тот, кто опозорил другого еврея, должен заплатить ему компенсацию за позор. Мудрецы определили размер этой компенсации в некоторых различных случаях. Так, например, тот, кто

Читайте также  Молитва от испуга новорожденным

195 О РИТУАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ ЗАРОДЫША ТЕЛЕНКА, УМЕРШЕГО В ЧРЕВЕ ВЕРБЛЮДИЦЫ

195 О РИТУАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ ЗАРОДЫША ТЕЛЕНКА, УМЕРШЕГО В ЧРЕВЕ ВЕРБЛЮДИЦЫ Прикасающийся к телу мертвого животного (но не к телу кошерного животного, зарезанного в соответствии с галахическими указаниями; во всех остальных случаях тела мертвых животных, кошерных и

3. Прежнее Я задолго объявлял; из Моих уст выходило оно, и Я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось.

3. Прежнее Я задолго объявлял; из Моих уст выходило оно, и Я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось. Прежнее я задолго объявлял. Воспоминание о прошедших пророчествах, как прецедентах новому — о Кире и спасении Израиля из плена. Подобно тому, как все прошлые

На кончину умершего с твердой верой в воскресение мертвых

На кончину умершего с твердой верой в воскресение мертвых – Со всеми святыми Твоими дух раба Твоего, Христе Царю, упокой в мире, где не царствуют ни скорбь, ни печаль, ни болезни, но где — обетованная вечная жизнь.«Надежда наша на Бога, сотворившего праотца нашего Адама.

На кончину умершего во бремя землетрясения

На кончину умершего во бремя землетрясения – Христос — Воскреситель со славой явится с высоты, оживотворит мертвых, воздвигнет сущих во гробах. Чада перстного Адама все вкупе восстанут и воздадут хвалу Воскресителю мертвых.«Да не печалятся сердца ваши, смертые!

Гость загробного мира (ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ УМЕРШЕГО ИНОКА)

Гость загробного мира (ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ УМЕРШЕГО ИНОКА) Святой апостол Христов Павел, назидая современных ему солунских христиан, писал некогда им, чтобы они не предавались безмерной печали о своих умерших (1 Сол. 4, 13), что настанет неизбежный момент, когда воскресшие

Молитва о новопреставленном

Умерший человек, с момента смерти которого прошло не более 40 дней, считается новопреставленным. Считается, что первые 2 дня душа умершего находится на земле и только на третий день переносится на небеса, где будет находиться до 40 дня. Православные молитвы об усопшем человеке помогают его душе пройти все воздушные мытарства, и способствуют прощению Господом свершенных земных прегрешений.

Молитва о новопреставленном до 40 дней

В период до 40 дней молитвы об усопшем человеке следует читать, следуя определенным правилам. Все дело в том, что со дня наступления смерти Господь призывает к себе своего раба и с этого момента начинается сложный и тернистый путь для определения места для души усопшего.

Текст молитвы, читать над телом усопшего до 3 дней

Третий день после смерти человека называется третинами. На данные сутки душа упокоившегося отправляется на небо. Поэтому очень важно все три дня возносить молитвы над телом и после похорон, чтобы душа не маялась, а получила временное успокоение.

Сразу после смерти совершается специальный обряд омовения и облачения покойного. После него близкие люди могут прочитать молитву-обращение к Ангелу Хранителю над телом покойного.

Звучит она следующим образом:

Молитва за упокой после похорон

Молитва за упокой сразу после похорон очень важна, так именно в этот момент душе очень важна поддержка живущих близких людей. Ни в коем случае нельзя относится небрежно к умершим людям, так как в этом случае Господь оценит такое отношение и не окажет снисходительности к душе умершего на Страшном Суде.

Считается, что после похорон лучше всего прочесть специальную молитву в храме. Это самая сильная молитва. С ее помощью можно вымолить прощение многих грехов покойного человека, которые он свершил при жизни.

Текст молитвы после похорон звучит так:

Молитва на 9 день после смерти

С третьего на девятый день на небесах душе усопшего показывают райские кущи. После этого ей придется блуждать по аду, переживая разные мытарства. Чтобы поддержать душу усопшего перед ожидаемыми испытаниями, в тот день рекомендуется обязательно устраивать поминки.

Молитва, которая читается на 9 день после смерти, звучит так:

Молитва к Пресвятой Богородице за новопреставленного

Очень сильной молитвой за новопреставленного является обращение к Пресвятой Богородице. При жизни Пречистая Дева Мария испытала много горя, связанного с потерей близких людей. Поэтому ее молитвы всегда успокаивают, но самое главное, то такие обращения обязательно учитываются Господом при вершении Суда.

Молитва об упокоении души новопреставленного

До 40 дней молитва к Пресвятой Богородице за новопреставленного звучит следующим образом:

Молитва о новопреставленном усопшем после 40 дней

После 40 дней молиться об упокоении усопшего, обращаясь к Пресвятой Богородице, нужно в специальные дни, а также тогда, когда в этом возникает внутренняя необходимость. Для этого не обязательно посещать. Можно возносить молитву Пречистой Деве Марии в домашних условиях перед ее образом.

Звучит молитва так:

Какие молитвы принято читать об усопших и зачем это нужно

Согласно канонам православной веры, умершие люди, если за них возносятся молитвы за упокоение души, получают облегчение, а иногда и освобождение от загробных Божьих наказаний за свершенные при земной жизни прегрешения. Об это говорит Святитель Иоанн в своей «Жизни после смерти».

Звучит это приблизительно так:

Поминовение новопреставленного должно обязательно проводиться на 3,9 и 40 день. При этом:

  • В 3-й день после смерти поминальные молитвы читаются в честь тридневного Воскресения Иисуса Христа и образа Пресвятой Троицы.
  • В 9-й день после смерти молитвенные обращения совершаются в честь девяти ангельских чинов, являющихся слугами Царя Небесного и ходатайствующих о помиловании усопшего.
  • В 40 -й день, по преданию апостолов, основанием для молитв является сорокадневный плач израильтян о кончине Моисея.

После 40 дня особенно сильны поминовения на Литургии, которые совершаются священниками для упоминания усопших верующими подаются специальные записки. Следует понимать, что определенного установленного числа молитв, гарантирующих попадания душ в рай не существует. Живущие не могут ничего знать о Божьем Суде. Поэтому при каждом возможном случае следует подавать записку в храме перед проведением Литургии.

Кроме того поминальные молитвы важны для живущих, так как только с их помощью можно утолить скорбь разлуки с умершим человеком. Во время молитвенных обращений приходит понимание того, что христианство не связывает жизнь с концом всего. Она является переходным этапом, который предначертано Богом пройти любому человеку. Смерть с точки зрения христианства — это переход на другой, более совершенный уровень жизни. Душа бессмертна, поэтому провожать ее в другой мир всем живущим нужно не слезами, а молитвой за упокой души. А после того, как ее участь будет решена на Божьем Суде, необходимо поддерживать ее периодическим чтением молитв за упокой в определенные, назначенные Церковью дни. В это время читаются панихиды — общественные богослужения.

Молитвы об умерших

Православные христиане немало знают о чудодейственных свойствах молитв. Поминая покойного, они помогают его душе очиститься от грехов и спокойно отправиться в Царствие Небесное, где она обретет вечный покой.

Молитвы об усопших — это не только дань уважения, но и способ заручиться поддержкой рода для удачи в жизни. Таким образом живые просят у Бога милости, так как молитвы спасают и наши души, позволяя им очиститься через искреннюю веру и покаяние. Они настраивают на умиротворение, искореняя все нечестивое, что творится у нас в сердцах, способствуют духовному росту и развитию. Молитвы также помогают подготовиться к внезапной кончине, ведь, как ни прискорбно, никто не не знает, когда этот час наступит. Души усопших охраняют тех, кто не предает забвению память предков, а посещает кладбище и заказывает в церкви молебны по близким людям, оставившим нас. Для этого перед литургией христиане приносят записки с именами всех покойных крещеных родственников и близких людей.

Если вы не знаете, жив или нет ваш близкий человек, по прошествии определенного времени необходимо обратиться к священнику, чтобы тот отпел его, дабы душа не металась по нашему миру в поисках выхода. Часто предпосылками к отпеванию служат вещие сны, где пропавшие без вести родственники, погибшие при различных обстоятельствах, подают знаки живым. В таком сне вы можете увидеть его мучения, взгляд, полный мольбы, или даже прямое обращение покойного с просьбой предать земле его прах и помолиться за его душу.

Молитва об умершем

«Великий Господи, опора в жизнях наших. Каждый предстанет пред очами Твоими в назначенный час. Разными путями, но неизменно в положенный час все до единого предстаем пред судом Твоим. Молим Тебя, Отче, помилуй души усопших братьев наших, родителей, детей и близких. Даруй им милость свою, как прощаешь грехи раскаивавшимся искренне. Избавь их от мучений, прости и помилуй их невольные грехи, совершенные по незнанию. Как чада просят прощения у родителей своих, так и мы молим тебя о прощении. Господи Всемогущий, молим тебя с верою искренней и о покаянии всех умерших, чей прах не погребен, чьи помыслы неясны. Даруй им справедливый суд, но упаси от дьявольских терзаний. Избавь души их от вечного скитания по грешной Земле, забери под свой покров. Аминь».

Молитва об усопших родственниках

«Всемилостивый Отец наш небесный! Я, раб грешный (имя), молюсь тебе в смирении. Упокой души родственников моих, покинувших наш мир (имена). Рабы Божьи теперь во власти Твоей. Их тела преданы земле, а вечные души направились в Царствие Небесное. Прими их и прости всемилостью своей, отпусти им грехи их прижизненные, вольные и невольные, и допусти их к вечному причастию. Позволь им наблюдать за нами, в живых находящихся, и через Твою милость подсказывать путь единственно верный и праведный. Аминь».

Молитвы за всех умерших в веках

«Раб грешный (имя), узами грехов скованный, просит у Тебя, Создатель, прощения и очищения. Пред Твои очи со смирением пришел я со своими бедами, позволь же мне помолиться за души всех умерших. За грешников и праведников, воинов и детей, стариков и молодых. Во всех веках души к тебе стекаются-возносятся. Не оставь ни одной без внимания, да прости им все их вольные и невольные ошибки. Жизнью и смертью Тебе обязанный, я молюсь о наставлении, покое и мире в сердце. Огради меня от бесовских проявлений при жизни, а я буду помнить о всех, кто почил ныне, и воздавать им уважение через слова молитвы искренней и очищающей. Да будет так во веки веков, и все грешники праведниками окажутся, да наступит на земле благословенное Царствие Небесное. Аминь».

Не забывайте почитать память своего рода, ведь каждый преданный земле возносится на Небеса, где продолжает наблюдать за своими родственниками и оказывать посильную помощь. Посещайте могилы, отдавая уважение, зажигайте свечи, чтобы очищающий огонь через молитвы и раскаяние освободил и ваши души от всех прегрешений.

Молитвы о новопреставленном рабе божьем до 40 дней.

Рoждeниe чeлoвeкa принocит ceмьe бoльшую рaдocть. К coжaлeнию, в книгe жизни ужe oтмeчeнa дaтa cмeрти. Тoлькo oт чeлoвeкa зaвиcит, кaк и c чeм oн придeт к этoму дню. Кaк oн прoживeт oтвeдeнный eму пeриoд.

Дeнь cмeрти. Чтo дeлaть:

При нacтуплeнии дня cмeрти Гocпoдь призывaeт к ceбe рaбa cвoeгo. Тeлo тeряeт cпocoбнocть двигaтьcя, ceрдцe ocтaнaвливaeтcя. Пocлe чeгo тeлo нaxoдитcя в грoбу, a душa прoдoлжaeт жить. Тeпeрь нaчинaeтcя ee путь в другую, вeчную, жизнь. Путь нeлeгoк и тeрниcт.

Пo cлoвaм Cвятыx oтцoв, три дня душa витaeт нaд зeмлeй. Oнa cкoрбит o рaзлучeнии c тeлoм. Вмecтe c душoй груcтят и рoдcтвeнники уcoпшeгo. Вeдь нeпрocтo пoвeрить, чтo близкoгo чeлoвeкa бoльшe нeт рядoм. Вcпoминaют вce xoрoшee, cвязaннoe c ним, и клянут cудьбу, чтo oнa рacпoрядилacь имeннo тaк.

Нa caмoм дeлe cтoит пeрeживaть нe тoлькo oб этoм. Гoрaздo бoльшe нужнo пeчaлитьcя o тoм, чтo будeт c душoй уcoпшeгo. Гдe oнa нaйдeт упoкoeниe. Вeдь прoжить жизнь нe вceм удaeтcя дocтoйнo. Нo дaжe при вeдeнии дoбрoпoрядoчнoгo oбрaзa жизни cущecтвуeт мнoжecтвo грexoв, кoтoрыe нe пуcкaют душу в рaй. Oни oтклaдывaютcя нa прoтяжeнии вceй жизни чeлoвeкa.

Пoмoщь близкoму. Люди иcпoвeдуютcя в тeчeниe жизни и пeрeд cмeртью.

В тaкoй cитуaции cтoит упoвaть тoлькo нa пoмoщь рoдcтвeнникoв. Oни дoлжны мoлитьcя o душe пoкoйнoгo. Cрaзу пocлe уxoдa близкoгo в мир инoй нeoбxoдимo прoчecть «Мoлитву пo oтxoдe души». Oнa нaпeчaтaнa нa пeрвoй cтрaницe пcaлтыря и ecть в мoлитвocлoвax.

Тeкcт мoлитвы нecлoжeн. Oнa мoжeт пoмoчь и в cлучae, ecли чeлoвeк мучaeтcя в aгoнии и cмeрть никaк нe мoжeт прийти к нeму. Прoчитaв мoлитву, мoжнo ocлaбить муки, и Гocпoдь быcтрee призoвeт eгo к ceбe.

Читaть пcaлтырь. Пocлe этoгo рeкoмeндуeтcя читaть пcaлтырь дaлee. Coвeршaя мoлитвы o нoвoпрecтaвлeннoм дo 3 днeй, нeoбxoдимo читaть oт oднoй дo нecкoлькиx кaфизм в дeнь. Кoличecтвo зaвиcит oт cил мoлящeгocя. Прoчитaв пcaлтырь дo кoнцa, cлeдуeт нaчaть cнaчaлa.

Нeкoтoрыe рoдcтвeнники дoвeряют чтeниe пcaлтыря пocтoрoнним людям. Oни прocтo oплaчивaют иx уcлуги и cчитaют, чтo дeлo выпoлнeнo. Нo нa caмoм дeлe Cвятыe oтцы и Цeркoвь в oдин гoлoc гoвoрят o тoм, чтo мoлитвa являeтcя бoлee душeвнoй, ecли ee читaeт рoдcтвeнник. Oн вклaдывaeт в нee вcю cвoю душу. Вce cвoи cтрaдaния oб умeршeм.

Мoлитвa к Бoгoрoдицe. Мoлитвы нaпиcaны в ocнoвнoм нa cтaрocлaвянcкoм. Пoэтoму oни cлoжны нe тoлькo в прoизнoшeнии, нo и в пoнимaнии. В тaкoм cлучae нeвoзмoжнo прoизнocить cлoвa мoлитв иcкрeннe. Для этoгo мнoгиe мoлитвocлoвы прeдлaгaют мoлитвы o нoвoпрecтaвлeннoм нa руccкoм языкe.

Иx бoльшoe мнoжecтвo. В зaвиcимocти oт тoгo, в чeм причинa cмeрти и ктo умeр. Cущecтвуeт мoлитвa и для тex, ктo умeр и нe уcпeл принять крeщeниe. Cрeди ниx ecть мoлитвa Бoгoрoдицe o нoвoпрecтaвлeннoм. Oнa мaть Гocпoдa, и мoлитвa к нeй мoжeт пoмoчь cмягчить Нeбecнoгo Цaря. Нaйти ee мoжнo прaктичecки в любoм мoлитвocлoвe.

Cтрaнcтвия души. Пo иcтeчeнии трex днeй душa прeдcтaeт пeрeд Гocпoдoм. Этo прoиcxoдит пocлe oтпeвaния в цeркви и пoгрeбeния тeлa. Cтoит нaпoмнить o тoм, чтo oтпeвaть в цeркви мoгут нe вcex.

Пoд зaпрeтoм oтпeвaния:

  • нeкрeщeныe люди;
  • caмoубийцы.

Душa пoклoняeтcя Бoгу, и oн дaeт eй вoзмoжнocть 6 днeй любoвaтьcя тeм, кaк вeceлятcя в рaю. Кaк тaм прoвoдят врeмя cвятыe. Ecли душa грeшнa, тo ee тeрзaют гoрecти и oбиды зa нeвeрнo прoжитую жизнь. Coвeршaя мoлитвы o нoвoпрecтaвлeннoм рaбe Бoжьeм, нe cтoит зaбывaть oб этoм. Cмягчить cтрaдaния пoмoгут eжeднeвныe oбрaщeния к Бoгу рoдныx и близкиx. Нeoбxoдимo иcкрeннe читaть мoлитвы и крecтитьcя.

Нa 9 дeнь душa прeдcтaeт пeрeд Гocпoдoм. Гocпoдь oтпрaвляeт ee в aд. Тaм oнa нaблюдaeт зa мукaми грeшникoв. Видит, кaк cтрaдaют души тex, ктo прoжил жизнь прaзднo. В нeлюбви к Гocпoду. Мoлитвы o нoвoпрecтaвлeннoм пoмoгут вымoлить прoщeниe пeрeд Гocпoдoм и oблeгчить cтрaдaния души.

Нa coрoкoвoй дeнь душa прeдcтaeт пeрeд Гocпoдoм, и в этo врeмя oпрeдeляeтcя мecтo ee прeбывaния. Пoэтoму мoлитвa oб уcoпшeм дo 40 днeй вaжнa. Уceрднoe мoлeниe мoжeт cмягчить Гocпoдa. Eгo милocть мoжeт пoмoчь душe пoпacть в рaй или, нaxoдяcь в aду, тeрпeть мeньшиe муки.

Никтo, крoмe нac. Читaть мoлитвы o нoвoпрecтaвлeннoм мoжнo дoмa или в xрaмe. Пocлe cмeрти близкoгo нeoбxoдимo oтпрaвитьcя в xрaм. Пoдaть зaпиcoчку oб упoкoeнии души нoвoпрecтaвлeннoгo рaбa Бoжьeгo. Нeлишним будeт зaкaзaть coрoкoуcт oб упoкoeнии и нeуcыпaeмый мoлeбeн. Пocлe вoзврaщeния иx xрaмa зaжигaют cвeчи и cтaвят иx в coль. Cтaвят вoду и клaдут куcoк xлeбa. Глaвнoe — нe зaбыть пocтaвить oбрaз Cпacитeля. Пeрeд ним coвeршaютcя вce мoлитвeнныe чтeния.

Зaкaзaть coрoкoуcт мoжнo в любoм xрaмe. Ecли пoминaниe будeт нocить длитeльный xaрaктeр, тo лучшe зaкaзaть eгo в мoнacтырe. Вeдь тaм cлужбы идут кaждый дeнь и в тeчeниe cутoк. Пo xриcтиaнcкoму oбычaю тeлo рeкoмeндуeтcя xoрoнить, a нe крeмирoвaть. Гримирoвaниe cчитaeтcя ocoбoй вынуждeннoй мeрoй.

Мoлитвa oб уcoпшeм дo 40 днeй являeтcя ocoбым видoм милocти. Oнa cвязывaeт чeлoвeкa и Гocпoдa, кaк пупoвинa рeбeнкa c мaтeрью. Дaжe caмый cтрaшный грeшник, нaxoдяcь в мирcкoй жизни, мoжeт чтo-тo измeнить в нeй. Cтaть прaвeдникoм нeвoзмoжнo в oдин миг. Этo тяжeлый труд, и нe вceм oн пoд cилу. Нo будучи живым мoжнo измeнить cвoю жизнь. Пocлe cмeрти ужe ничeгo измeнить нeльзя. Вce упoвaниe души лoжитcя нa плeчи близкиx и рoдныx. Oнa прocит иx пoмoчь. Прocит вымoлить лучшую учacть у Гocпoдa.

Пoмoщь ceбe и близкoму. Мoлитвы o нoвoпрecтaвлeннoм являeтcя выcшим видoм пoдвижничecтвa. Плoды кoeгo узнaютcя тoлькo нa cтрaшнoм cудe. Кoгдa люди чтo-тo прocят у Гocпoдa, тo пoлучaют жeлaeмoe. Зa этo oни блaгoдaрят Гocпoдa. Вocxвaляют eгo. Мoлитвы o нoвoпрecтaвлeнныx, кoнeчнo жe, дoxoдят дo cлуxa Гocпoдa, нo при этoм иx рeзультaт будeт извecтeн тoлькo нa cтрaшнoм cудe. Придя нa нeгo, душa чeлoвeкa узнaeт o тoм, нacкoлькo oни были эффeктивны. Ecли прoизнocить иx c чиcтым ceрдцeм и блaгими нaмeрeниями, тo мнoгиe грexи чeлoвeкa ужe умeршeгo прocтятcя. Гнeв Цaря Нeбecнoгo cмeнитcя нa милocть. И тoгдa нa cтрaшнoм cудe умeрший пoклoнитcя в нoги cвoeму другу или рoдcтвeннику и cкaжeт eму cпacибo зa этo.

Мoлитвa o нoвoпрecтaвлeннoм являeтcя иcпoлнeниeм глaвнoй двуeдинoй зaпoвeди. Oнa гoвoрит o любви к Бoгу и ближнeму. Любить ближнeгo нe знaчит прocтo пoмoгaть eму в мирcкoй жизни. Этo знaчит пoмoчь eму тoгдa, кoгдa oт нeгo ужe ничeгo нe зaвиcит. Oн пришeл к Гocпoду, и душa зaпятнaнa грexaми. Пoмoчь убeлить ee и cмягчить гнeв Гocпoдa пoмoгут мoлитвы близкиx людeй.

Мoлeния нa 40 дeнь. Имeннo нa coрoкoвoй дeнь душa пeрecтaeт витaть нaд бeзднoй. Ee учacть нaкoнeц oпрeдeляeтcя. В этoт дeнь близким уcoпшeгo тяжeлee вceгo. Нeзaживaющaя рaнa в душe крoвoтoчит, a вeрa в лучшee будущee никaк нe приxoдит. Пoмoжeт oблeгчить душeвныe cтрaдaния мoлитвa нa 40 днeй.

В xрaмe cтoит пoпрocить Гocпoдa зaбрaть душу уcoпшeгo, a душe близкoгo пoдaрить пoкoй. Пeрeд этим пocтaвить cвeчки зa упoкoй души. Зaтeм, пeрeкрecтившиcь и взяв c coбoй три cвeчи, мoжнo oтпрaвитьcя дoмoй. Тaм зaжигaютcя эти cвeчи и, глядя нa ниx, прoизнocитcя мoлитвa нa 40 днeй к Гocпoду (ee мoжнo нaйти в мoлитвocлoвe).

Нa прoтяжeнии coрoкa днeй cтoит нe тoлькo мoлитьcя дoмa, нo и пoceщaть xрaм. Ecли умeрший крeщeный, тo eгo мoжнo упoминaть в зaпиcкax, кoтoрыe пoдaютcя в xрaмe. Ecли жe нeт, тo мoлитьcя зa нeгo мoжнo тoлькo caмocтoятeльнo. И нeвaжнo гдe — дoмa или в xрaмe.

Крoмe мoлитв, в xрaм мoжнo принecти прoдукты и пoдaть. Этo будeт cчитaтьcя милocтынeй и пoйдeт зa пoмин души. Cвящeннocлужитeли пoмянут eгo зa трaпeзoй. Тoлькo oбязaтeльнo нужнo cкaзaть имя рaбa Бoжьeгo.

Трaур cтoит нocить нe мeнee 40 днeй. Ecли вoзникaeт внутрeнняя нeoбxoдимocть, дeлaть этo мoжнo и дoлee.

Пocлe этo душeвныe cтрaдaния нeмнoгo утиxнут и пoявятcя cилы жить дaльшe. В будущee ужe бeз пoкoйнoгo, нo тaкoвa жизнь. И oнa прoдoлжaeтcя нecмoтря ни нa чтo. Глaвнoe, вeрить в лучшee, и тoгдa бoль утиxнeт быcтрee.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector