Молитва в помощь умирающему от рака

Молитва в помощь умирающему от рака

Молитва в помощь умирающему от рака

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Уход за человеком в конце жизни

Время чтения: 5 мин.

Очень тяжело знать, что твой близкий уходит. Мы сопереживаем вашей ситуации и желаем вам сил и терпения.

Важно помнить, что последние дни и часы жизни — это время тишины, искренности и самых важных слов. Есть несколько вещей, которые помогут вам сохранить атмосферу спокойствия и любви в доме.

Какие именно, можно узнать в нашей памятке «Уход за человеком в конце жизни». Скачать ее в формате pdf вы можете здесь.

Общие рекомендации

Обязательно общайтесь:

 • спросите близкого, чего бы ему хотелось, исполняйте любые пожелания — вам потом будут важны такие воспоминания;
 • узнайте у человека, хочет ли он пообщаться с духовным представителем своей веры;
 • если у вас уже был откровенный разговор о смерти, то спросите у близкого пожелания по поводу похорон. Возможно, он захочет оставить распоряжения по своим вещам;
 • дайте человеку возможность проявить свои чувства;
 • не обвиняйте его ни в чем, наоборот — простите и попросите прощения;
 • не настаивайте ни на чем, не навязывайте своих убеждений;
 • не препятствуйте общению с маленькими детьми или внуками: это важно и детям, и уходящему;
 • избегайте неуместного оптимизма, слов «держись», «ты поправишься», «все будет хорошо»;
 • не бойтесь пауз и тишины: в молчании ваш близкий сам начнет говорить и скажет самое главное;
 • не оставляйте умирающего человека одного;
 • прислушайтесь к своим чувствам, поделитесь ими, пока у вас есть время;
 • не стесняйтесь говорить о своей любви;
 • говорите спокойно, постарайтесь не плакать и не кричать;
 • прикасайтесь к человеку, это усилит вашу связь.

Не забывайте проветривать комнату несколько раз в день, но не допускайте сквозняков. Важно поддерживать оптимальную температуру воздуха, потому что в конце жизни люди могут мерзнуть или сильно потеть. При необходимости используйте увлажнитель воздуха и включайте любимую музыку вашего близкого, имитацию звуков природы: шум моря или пение птиц.

Избегайте резких и громких звуков, яркого света, искусственной тишины (она может давить), суеты в доме.

Ухаживайте за телом больного:

 • до самого конца увлажняйте кремом и лосьоном руки, ноги, лицо;
 • особое внимание уделите интимной гигиене;
 • не проводите сложных манипуляций (мытье головы, ванна, душ);
 • одевайте больного в удобную, легкую и просторную одежду из натуральных тканей;
 • увлажняйте рот (искусственной слюной, кусочками льда, влажными ватными тампонами),
 • протирайте глаза;
 • смазывайте губы гигиенической помадой (без ароматизаторов).

Не вставляйте человеку зубные протезы — они могут причинять дискомфорт.

Последние часы жизни

Время смерти невозможно предсказать точно. Некоторые люди ставят себе целью дожить до важного события (дня рождения, семейного праздника) и умирают вскоре после него. Мы не знаем, когда произойдет смерть, но знаем, если она уже рядом.

Изменения, происходящие в последние часы и дни жизни:

Усталость, слабость

В последние дни/часы жизни человек практически перестает самостоятельно двигаться. Поэтому:

 • обеспечьте вашему близкому удобное положение в кровати, чуть приподняв изголовье;
 • оберегайте от излишнего беспокойства, не поворачивайте без необходимости. Проконсультируйтесь с врачом, можно ли прекратить поворачивать больного в кровати;
 • следите, чтобы голова больного не запрокидывалась.

Уменьшение потребности в пище и воде

Если ваш близкий перестал есть и пить, не пугайтесь, но знайте, что это может привести к отекам конечностей и сухости слизистых полости рта и глаз.

Большинство людей в конце жизни не испытывают голода и жажды. Это естественный процесс угасания. Тело засыпает.

Попробуйте понять, что из-за отсутствия питания переживаете и страдаете вы, а не больной. Желание накормить — проявление заботы и любви, но сейчас, возможно, вашему близкому этого не нужно. Человек имеет право на самостоятельные решения. Если он сжимает зубы, это говорит о его нежелании есть.

Нарушение глотания

Прекратите прием таблеток и кормление. В последние часы жизни не рекомендуется проводить отсасывание слизи и мокроты из полости рта и трахеи — это может привести к ненужному возбуждению больного. Лучше просто поверните его голову на бок.

Дыхательная недостаточность

Дыхание может стать поверхностным, частым, аритмичным или редким, с протяжным свистящим звуком на выдохе (последним у человека будет выдох, а не вдох). Если дыхание громкое, клокочущее, со свистом, поверьте: сейчас это тревожит вас, а не вашего близкого.

Незадолго до смерти человек дышит лишь верхней частью грудной клетки.

Будьте рядом с больным, держите его за руку, разговаривайте, баюкайте, как ребенка.

Недержание мочи и кала

Своевременно меняйте подгузники, пеленки и постельное белье, следите за интимной гигиеной.

Сразу после смерти наше тело расслабляется, и мы выпускаем остатки мочи и кала. Не пугайтесь. Это физиологический процесс.

Больной не моргает, глаза приоткрыты

Регулярно увлажняйте глаза офтальмологическим гелем или искусственной слезой.

Снижение уровня сознания

Человек может постоянно пребывать в полусне, забытьи, не реагировать на слова или прикосновения. Мы не знаем, что чувствует человек без сознания или в состоянии комы. Исходите из того, что он слышит вас. Поэтому:

 • общайтесь с ним;
 • не говорите о нем в третьем лице;
 • не обсуждайте при нем похороны и вопросы наследства;
 • не ссорьтесь в его присутствии;
 • прикасайтесь к нему;
 • шепчите на ухо;
 • ставьте любимую музыку.

Ухудшение речевой функции

 • заторможенный или неадекватный ответ;
 • отсутствие речи.

Проявите терпение, придумайте систему знаков, с помощью которой вы будете понимать друг друга. Задавайте вопросы, требующие односложного ответа: да, нет.

Терминальный делирий (бред)

 • спутанность сознания, возбуждение, беспокойство;
 • повторяющиеся движения, стон, вздохи.

Некоторые люди в конце жизни находятся в видимом беспокойном состоянии. Но поверьте, это больше тревожит вас, чем вашего близкого. Больной может не ощущать одышку, удушье и другие симптомы; его стоны, кряхтение и гримасы не всегда являются признаками физической боли.

Находитесь рядом, держите его за руку, разговаривайте с ним.

Боль

 • гримаса, стон, нахмуренные брови, напряжение в мышцах шеи и плечевого пояса;
 • беспокойство.

Боль не всегда сопровождает умирание. Однако, если врач рекомендует прием сильнодействующих обезболивающих, не бойтесь применять их в конце жизни больного. Они не вызовут привыкания и не будут способствовать приближению смерти, но смогут облегчить состояние вашего близкого.

Редкие, неожиданные симптомы

 • всплеск энергии перед самой смертью;
 • резкие вдохи, удушье;
 • резкое ухудшение состояния.

Ухудшение состояние может произойти внезапно, но все же можно заранее обговорить с вашим близким и его лечащим врачом свои действия в случае, если случилась пневмония, начались судороги, отек легких или отек головного мозга.

 • вызов скорой и последующая госпитализация/реанимация (лучше избегать лишних перемещений в предсмертном состоянии);
 • вызов врача и/или патронажной сестры;
 • прекращение активных действий и просто пребывание рядом;
 • приглашение семьи и близких для прощания;
 • если вы живете в Москве, можно позвонить в Координационный центр по паллиативной помощи для получения консультации: 8 (499) 940-19-48.

При приближении смерти может меняться цвет ногтей, кисти и стопы становятся холоднее, обостряются черты лица. Также на лице может проявиться светлый, белый носогубный треугольник.

Иногда человек не умирает, словно бы ожидая разрешения от близких. Важно отпустить его и дать ему умереть в спокойной обстановке.

Скажите самое важное: Прости меня. Я прощаю тебя. Я люблю тебя. Благодарю тебя. Прощай.

Чтобы лучше понять своего близкого и его потребности в этот период, задайте себе вопросы:

 • Что самое важное было бы для вас в конце жизни? (например, получать хороший медицинский уход, иметь возможность попрощаться со своими близкими, привести в порядок свои дела).
 • Есть ли в вашей семье какие-либо разногласия, которые могут беспокоить вашего близкого? Возможно, стоит заранее побеспокоиться о завещании.
 • Есть ли кто-то (человек, животное), кого ваш близкий хотел бы увидеть перед смертью? Какие дела он хотел бы завершить? Какие мысли тяготят его и не дают покоя?
 • Понимаете ли вы последнюю волю вашего близкого? (кого, по его мнению, надо пригласить на похороны, хочет ли он быть кремирован или похоронен, хочет ли он совершения религиозных обрядов).

Не забывайте заботиться и о себе в это непростой период. Если вам необходима психологическая помощь, обратитесь на Горячую линию помощи неизлечимо больным людям 8 (800) 700-84-36 (круглосуточно, бесплатно).

Вам может быть интересно:

«Оставьте меня в покое, но не оставляйте меня одного». Если ваш близкий уходит дома — как вы можете ему помочь.

Реанимация. Может ли она помочь? Что надо знать о реанимации и состоянии человека в терминальной стадии болезни, чтобы принять правильное решение в конце жизни близкого.

Духовное завещание: как передать близким свой опыт. О практике написания писем, в которых человек может подытожить свою жизнь, дать напутствие и поделиться уроками с теми, кто останется после его ухода.

Горе ожидания абсолютно естественно. Перевод норвежской статьи о том, что переживания грядущей разлуки с близким, когда он еще жив, но тяжело болен, — нормальное состояние психики.

Сложности при уходе за пожилым с деменцией

С возрастом у человека постепенно угасают все естественные процессы в организме, и работа мозга, к сожалению, не исключение. Близкие могут заметить, что пожилой родственник постепенно утрачивает основные бытовые навыки, страдает забывчивостью, совершает нелогичные поступки – это признаки развивающейся деменции, необратимого процесса, перечеркивающего все нейронные связи. Жизнь рядом с больным деменцией – тяжелое бремя: родным остается только смириться с неизлечимым недугом и постараться обеспечить пациенту максимально комфортные условия существования.

Когда пожилой родственник перестает быть адекватным…

Если у близкого человека старческая деменция, что делать родственникам, и как понять, что это болезнь, а не обычные капризы? Чаще всего деменция начинается довольно безобидно. Человек может жаловаться близким и соседям, что его не кормят, за ним следят, пытаются похитить, в комнату или квартиру пускают какие-то вещества или газы. Это может показаться смешным, если бы не было таким грустным. Болезнь довольно быстро прогрессирует, и со временем пожилые люди перестают узнавать членов семьи, обвиняют их в кражах или насилии, приносят домой со свалки мусор, и буквально воюют с каждым, кто пытается это выбросить. Некоторые думают, что деменция не коснется тех, кто всю жизнь был занят активной умственной деятельностью. Болезнь не выбирает, и даже доктора наук или заслуженного руководителя можно встретить на помойке, увлеченно копающегося в отходах.

Не нужно думать, что больной делает это специально, только чтобы поиздеваться и посмеяться над близкими. Это заболевание разрушает мозг, и пациент даже не отдает отчета в своих действиях. Человек утрачивает способность усваивать или обрабатывать информацию. Он становится очень чувствительным к критике: любое замечание или попытка что-то объяснить приводят к протесту и новому приступу. Как вести себя с больным деменцией? Близким придется проявлять максимум терпения и внимания, не перечить, объяснять что-то мягко и ненастойчиво. Если больной почувствует агрессию, он станет воспринимать родных как врагов, и наладить с ним контакт будет очень сложно.

Обустройство жилого пространства

Нужно максимально продумать, как обустроить жилье пациента, чтобы оно было комфортным и, главное, безопасным. Важно постараться убрать из зоны доступа электрические и газовые приборы, спички, зажигалки. При уходе из дома рекомендуется перекрывать газовый вентиль, так как больные деменцией имеют привычку зажигать плиту и оставлять ее, просто забывая о ней. Не стоит даже пытаться спрашивать, зачем они это делают – пациенты будут все отрицать, возникнет глубокая обида, слезы, возможны истерики.

На начальной стадии заболевания человек становится просто забывчивым, невнимательным, неуклюжим. По мере развития болезни он уже не может жить в одиночестве: кому-то из близких придется на себе испытать, как жить с человеком, у которого деменция. Опасность для пациента представляют колющие, режущие предметы. Даже посуду лучше выбирать из пластика, а не из материалов, которые могут разбиться на осколки. Ножи, вилки, ножницы, бытовая химия и лекарства – все это нужно убирать из поля досягаемости. Мебель нужно расположить так, чтобы у больного не было риска пораниться об острые углы, желательно обеспечить простор для передвижения. В ванной и туалете должны лежать противоскользящие коврики.

Диета и режим дня

Одним из самых важных моментов по уходу за пожилым человеком, страдающим деменцией, является организация четкого и налаженного режима дня. Нельзя позволять пациенту спать слишком долго по утрам. Будильник поможет вставать в одно и то же время. От конкретного времени просыпания зависит и то, во сколько больной ляжет вечером спать. Если он будет просыпаться в 6-7 часов утра, у него возникнет необходимость ложиться спать не позднее 22.00. Ночь пройдет спокойно, и у родственников будет возможность выспаться. Гулять тоже нужно в одно и то же время.

Несмотря на неустойчивое психическое состояние, пациента не нужно изолировать от общества. Общение с окружающими, особенно на ранней стадии, поможет задержать и немного отсрочить развитие болезни. При возможности, можно обеспечить посещение кружков или клубов по интересам. Умственная нагрузка способна препятствовать стремительному отмиранию клеток.

Уход за больным с деменцией дома предполагает изменение режима питания. Придется исключить из рациона жареные, острые, копченые блюда, сделав акцент на отварных продуктах или обработанных паром. Фрукты, орехи, рыба и морепродукты – прекрасные природные антиоксиданты, они крайне полезны при всех заболеваниях мозга и нервных расстройствах.

Агрессия при деменции

Специалисты часто говорят, что люди, больные деменции, живут в своей собственной Вселенной. Там действуют свои правила и законы. Нередко спокойный, уравновешенный на протяжении всей жизни человек становится озлобленным и агрессивным под воздействием заболевания. Категорически запрещается оставлять маленьких детей в одном помещении с пожилыми людьми, страдающими деменцией. Они не отдают отчета в своих действиях и могут нанести вред ребенку, не способному защититься.

Самое удивительное то, что агрессия может проявиться внезапно, в любой момент близкие должны быть готовы к вспышке. Больные устраивают скандалы, кидаются в драку, бросают предметы, бьют посуду, могут укусить, ущипнуть или схватить за

волосы того, кто рядом. Близким очень сложно сохранить эмоциональный контакт с такими пациентами. Все привязанности и чувства к близкому человеку стираются под воздействием постоянного неадекватного поведения. Что делать при старческой деменции с агрессией, и как объяснить соседям, что над пожилым родственником никто не издевается?

В первую очередь, нужно помнить, что агрессия может быть сигналом о каком-то дискомфорте, который испытывает пациент. Это могут быть проблемы с физическим самочувствием, психологические травмы или неудобства бытового характера. Человек кричит, дерется, чтобы привлечь внимание. Часто злость проявляется на фоне приема лекарственных средств. В этом случае нужно проконсультироваться с врачом и обсудить возможность замены препарата аналогом.

Что касается соседей, не нужно скрывать от них диагноз близкого человека. Во время прогулок или непродолжительных визитов они сами смогут оценить состояние больного и понять, что родственники не издеваются над ним, а сами являются жертвами его неадекватного состояния.

Основные правила поведения при вспышке гнева у пациента:

 • Не показывать страха;
 • Сделать шаг назад (максимально отстраниться, но так, чтобы видеть больного);
 • Выслушать и попытаться спокойно утешить;
 • Перевести его внимание на другой вопрос;
 • Не отвечать злостью и не наказывать больного.

Не нужно держать негатив в себе. Если есть кто-то, кто способен выслушать и дать совет, лучше позвонить такому человеку и выговориться. Внутреннее напряжение, не находящее разрядки, приведет к проблемам психосоматического характера.

Склонность к побегам из дома

Еще одна распространенная проблема, с которой часто сталкиваются близкие человека, страдающего старческим слабоумием – склонность к бродяжничеству и побегам из дома. Казалось бы, у него все есть для комфортной жизни: благоустроенное жилье, уход и внимание со стороны родственников, но пациент продолжает убегать, а его родные сбиваются с ног в поиске.

Если у человека деменция, как жить тем, кто рядом, и как справиться с постоянными «сюрпризами» с его стороны? Прежде всего, нужно поговорить с соседями, продавцами из близлежащих магазинов, чтобы они сразу предупреждали родственников пожилого человека, если увидят его на улице в одиночестве. Нужно раздать им номера телефонов, по которым можно позвонить и сообщить, где находится пациент.

Самому больному нужно надеть на руку браслет, где тоже будут указаны контактные данные родных. Идеальный вариант – «умные» часы или телефон с функцией отслеживания перемещения абонента.

Уход за лежачим пациентом с деменцией

Старческое слабоумие не действует избирательно: оно может настичь любого, в том числе и лежачего больного. В этом случае родственникам приходится еще сложнее. Кроме больших физических нагрузок, связанных с обслуживанием лежачего пациента, появляются проблемы психологического характера. Находясь в неподвижном состоянии, больные перестают контролировать естественные процессы организма. Учащаются походы в туалет, причем многие умудряются снимать подгузники и размазывать продукты жизнедеятельности по стенам, кровати, пачкаются сами. Если доходит до такого уровня деменция, уход в домашних условиях становится для родственников настоящей пыткой. Нужно круглосуточно находиться рядом и пресекать любые попытки снять памперс.

Так же от родных требуется выполнение ряда обязательных мероприятий: проведения, санитарно-гигиенических процедур, профилактики пролежней, введения медикаментозных препаратов, кормления с ложки или через зонд (в случае нарушения глотательного рефлекса). В этом случае лучше обратиться в пансионат для лежачих больных деменцией, там ежедневно выполняют все необходимые мероприятия по уходу и еженедельно за динамикой состояния здоровья наблюдает врач-терапевт.

Как продлить жизнь больному деменцией?

Деменция – необратимый процесс. Согласно медицинским исследованиям, больные могут прожить с этим диагнозом до 10 лет. Перед родственниками встает задача: если у мамы, папы, бабушки или дедушки старческое слабоумие, как помочь близкому и постараться сохранить остатки интеллекта?

На начальных стадиях болезни нужно усиленно тренировать мозг: разгадывать с пациентом кроссворды, решать задачи из школьной программы, смотреть телевикторины и предлагать свои варианты ответов. Рекомендуется заниматься щадящей физкультурой, больше гулять на свежем воздухе. Есть специальные несложные упражнения при деменции для пожилых, их легко выполнять, но при этом они требуют концентрации внимания, что очень полезно для таких пациентов.

Приветствуется общение с хорошо знакомыми людьми. Полезны беседы, обсуждения, разговоры по телефону. Несмотря на проявления болезни, родственникам нужно помнить, что перед ними тот же любимый и близкий человек, которого они привыкли знать всю жизнь. Все изменения в характере происходят не по его воле, а под воздействием неизлечимого заболевания. Деменцию вылечить нельзя, но можно задержать и отложить ее прогрессирование.

Как сохранить собственную психику?

Любому человеку очень сложно привыкнуть, что у его близкого развивается старческое слабоумие. Некоторые впадают в отчаяние: у папы или у мамы деменция,

что делать, как им помочь? После отчаяния наступает злость, потом бессилие и апатия. Нельзя допускать, чтобы на фоне болезни близкого появились проблемы с собственным здоровьем. Ухаживающие нередко допускают ошибки в уходе, выполняя, на первый взгляд, естественные действия. Психологи дают ряд рекомендаций, что нужно делать, а какие моменты категорически запрещены:

 • Родственники должны просто смириться с болезнью близкого;
 • При первых симптомах слабоумия нужно обращаться к врачу;
 • Нельзя самостоятельно назначать лечение;
 • Нельзя доверять уход несовершеннолетним членам семьи;
 • Не нужно насильно вытаскивать пациента из его выдуманного мира, придется научиться лжи во благо;
 • Не пытаться вылечить родственника нетрадиционными методами;
 • Нельзя зацикливаться на уходе больным, игнорируя собственные потребности. По возможности, нужно меняться с кем-то из близких, давать себе отдых и эмоциональную разгрузку;
 • Рекомендуется пользоваться помощью специалистов: профессиональных сиделок или волонтеров. Тот, кто пытается справиться с уходом за пациентом в одиночку, очень быстро выгорает и впадает в депрессию от безвыходного положения.

Главное условие – не нужно ждать от больного родственника благодарности. Из-за специфики заболевания он не оценит всех усилий, и даже наоборот, может обвинить родных в невнимательности, злости и жестокости.

Как протекает последняя стадия сенильной деменции

Сенильная деменция (старческое слабоумие) развивается на фоне некоторых заболеваний или под действием наследственного фактора. Современная медицина не располагает методами для полной остановки процесса умственных способностей. После проявления первых признаков у больного с течением времени наблюдается процесс полного угасания мыслительных функций и активности. Пациенты с деменцией на поздней стадии впадают в практически обездвиженное состояние, которое заканчивается летальным исходом. В Юсуповской больнице пациентам с деменцией предоставляется полный спектр медицинского обслуживания.

Стадии сенильной деменции

Прогрессирование мыслительных нарушений происходит постепенно. Существует несколько периодов (стадий), которыми сопровождается деменция. Выделяют следующие стадии сенильной деменции:

 • на первой стадии заметны легкие проявления признаков дегенеративных процессов. Происходит умеренное нарушение памяти. При этом больной может самостоятельно себя обслуживать, ему доступны основные виды бытовой деятельности (приготовление пищи, личная гигиена, уборка). У больного сохраняется критическое мышление, он осознает наличие заболевания и готов к лечению;
 • при развитии деменции до второй стадии у пациента проявляются более грубые нарушения памяти и интеллекта, критическое мышление снижается, человек перестает осознавать, что болен. Возникают затруднения при использовании телефона, бытовой техники, человек забывает выключить воду или газ. На этой стадии за больным требуется постоянный присмотр, поскольку он может причинить вред себе или жилью;
 • третья стадия отличается сильным прогрессированием деменции, при котором происходит полный распад личности. На последней стадии деменции пропадает способность к логическому мышлению. Больной погружается в полную апатию. За такими больными необходимо круглосуточное наблюдение и уход.

Последняя стадия сенильной деменции

На последней стадии деменции повседневная деятельность значительно ухудшается. Пациенту требуется постоянный присмотр. Постепенное нарушение психического состояния достигает такого уровня, что пациенты перестают понимать даже самые элементарные явления окружающей жизни:

 • речь практически утрачена,
 • не могут принимать пищу самостоятельно,
 • не отличают съедобное от несъедобного,
 • перестают соблюдать правила личной гигиены,
 • не контролируют испражнения,
 • большую часть времени проводят в постели.

Характерным для последней стадии деменции является нахождение в позе эмбриона: ноги максимально согнуты в коленных и тазобедренных суставах, руки скрещены на груди. Больные могут занимать такое положение сутками. При попытке изменения позы оказывают сопротивление (насколько это возможно), издают возгласы, похожие на стоны или вопли. Все испражнения, совершаются «под себя». В таком состоянии больные деменцией не узнают близких и не реагируют на внешние раздражители.

Лечение сенильной деменции на последней стадии

Больные деменцией на последней стадии требуют постоянного присмотра. Современные методы медикаментозной терапии позволяют облегчить состояние больного. Для правильного ухода за пациентом можно воспользоваться помощью профессионалов или делать это самостоятельно. В этом случае близкие получают подробный инструктаж о способах ухода. Важно создать вокруг пациента атмосферу спокойствия, которая не будет провоцировать всплески негативных эмоций. Родным и близким необходимо набраться терпения и быть учтивыми к больному деменцией.

При необходимости пациента помещают в комфортный стационар Юсуповской больницы, где он будет находиться под постоянным присмотром квалифицированного персонала. В случае пребывания больного деменцией дома его близкие регулярно получают консультацию от лечащего врача. Также они могут воспользоваться поддержкой психолога, который поможет пережить этот нелегкий этап жизни.

Сенильная деменция: прогноз

При развитии сенильной деменции прогноз будет неутешительным. Процесс постоянно прогрессирует и сказать точно когда пациент достигнет последней стадии нельзя. Все очень индивидуально и может занимать годы или месяцы. К полному угасанию пациент может прийти через 5-10 лет от начала болезни.

Продолжительность жизни больного деменцией разная. При медленном течении заболевания пациент может прожить и 20 лет.

Пациент на последней стадии может находиться несколько лет. При должном уходе он может прожить до 5 лет. Надлежащий уход за пациентом и регулярная медикаментозная терапия помогут замедлить прогрессирование процесса деградации и заметно улучшают качество жизни больных.

Погибают больные сенильной деменцией обычно от заболеваний, протекающих параллельно, на фоне полного физического и психического истощения. Поэтому для продления жизни пациентов и облегчения их состояния врачи Юсуповской больницы также выполняют лечение сопутствующих заболеваний. Для того чтобы получить все необходимые услуги по поддержке больного с деменцией, необходимо записаться на консультацию к неврологу Юсуповской больницы.

Обратиться за помощью и получить консультацию специалистов можно по телефону.

Как выйти из запоя дома? Советы нарколога

Если бы люди могли регулярно напиваться до беспамятства, а с утра, как ни в чем не бывало идти на работу, проблемы алкоголизма в принципе бы не существовало. Чрезмерное употребление чревато запоями, а пить каждый день человека чаще всего вынуждает тяжелое похмелье.

В идеале бы вызвать врача, который все сделает грамотно и анонимно. Но если человека пугают сами слова «нарколог» и «капельница», справляться с проблемой придется самостоятельно. Как выйти из запоя дома? Советы нарколога вам в помощь.

Резкий отказ от алкоголя: почему наркологи против

Этанол имеет свойство накапливаться в мозге, при этом его концентрация там на 75% выше, чем в крови. Поэтому большую роль в состоянии похмелья играет психосоматика. Похмеляясь, человек знает, что даже от стопки водки ему станет легче, но одной стопкой не ограничивается, в итоге напивается и на утро начинается все сначала.

Отсюда классические симптомы похмелья — жажда, тошнота, тремор, учащенное сердцебиение — результат отравления организма высокой концентрацией продуктов распада этанола.

В таком состоянии резкий отказ от спиртосодержащих напитков может спровоцировать развитие еще более тяжелых и непредсказуемых реакций организма, свойственных для алкогольного абстинентного синдрома, например:

 • сердечный приступ;
 • нарушение мозгового кровообращения;
 • расстройства психики: подавленность, депрессия, параноидальное или истерическое настроение;
 • непроизвольное мочеиспускание и дефекация;
 • кома.

Если нельзя бросать сразу, а обращаться за помощью страшно, то как выйти из запоя дома? Совет нарколога — сокращать дозу «лекарства» постепенно. Это займет не день и не два, но при соблюдении комплекса простых рекомендаций в итоге может иметь успех.

Поддержка родных или близких

Не каждый в состоянии стать сам себе наркологом. Поэтому инициативу нужно проявить неравнодушным и близким людям: родственникам, друзьям, соседям, наконец — тем, кому пьющий человек небезразличен и кому он доверяет. «Хватит пить» и другие подобные формулировки неприемлемы, так же, как запугивания страшными последствиями алкоголизма. Большой ошибкой будет называть вещи своими именами: забудьте слова «алкоголик и алкоголизм».

Лучше опишите благоприятную перспективу трезвости — свободу и независимость от рюмки водки, попытайтесь вместе вспомнить самые светлые, радостные и счастливые моменты жизни человека до периода зависимости.

Цель домашней психотерапии — настроить человека на полный отказ от алкоголя.

Постепенное снижение дозы спиртного

Окружите человека вниманием, но не тотальным контролем. Алкоголик никогда не расскажет обо всех своих заначках, а искать их и ликвидировать — большая ошибка.

Однако бывает, что человек борется с зависимостью тет-а-тет. Перед тем как выйти из запоя дома — совет нарколога, имеющий самое важное значение: четко определите с утра допустимую дозу и растяните ее на весь день. Например, 200 г — и больше ни грамма из заначек.

Такой дозы придерживайтесь 2 дня, затем снизьте ее наполовину еще 2 дня. На пятый день велики шансы полного отказа от алкоголя без серьезных последствий для организма.

Смысл здесь в том, чтобы обмануть мозг. Это делается двумя способами: или постепенным снижением дозы алкоголя, что тяжело и морально и физически, или детоксикацией организма с помощью капельницы. Это быстро и безболезненно, но решать в любом случае вам.

Разумеется, при самостоятельном выходе из запоя большое значение имеет режим питания и сна.

Что можно есть и пить, чтобы облегчить и улучшить состояние

Проблема в том, что печень рано или поздно теряет способность перерабатывать продукты распада этанола в безопасную уксусную кислоту, а токсины поступают в кровь и мозг.

Вода хорошо очищает и разжижает кровь, поэтому самым старым способом выведения из запоя было и остается употребление большого количества жидкости. Особенно если человека рвало и организм обезвожен.

Пить нужно кипяченую воду, бутилированную негазированную, чай, фруктовые соки, компоты, морсы. Разумеется, это нагрузка на почки, но выбирая из двух зол, лучше как можно скорее очистить кровь. В этом смысле капельница действует быстрее, эффективнее и безопаснее.

К вопросу как выйти из запоя дома — совет нарколога: необходимо вызвать естественный аппетит.

Из еды — насыщенный бульон на курице или индейке, в идеале с гренками или вермишелью. Мясо есть отдельно. Начинать с маленьких порций. С учетом априори нездоровой печени исключить жирное, сосиски и фаст-фуд.

Здесь важно не допустить рвотного рефлекса, который у пьющих прочно ассоциируется с тяжелым утром и желанием опохмелиться.

Содержащие кислоты фрукты полезны здоровому человеку, а при раздраженных этанолом слизистых ЖКТ лучшим вариантом станут бананы. Питательно, и для мозга полезно.

Какие медикаменты можно использовать при самостоятельном выведении из запоя

Знаменитая фраза врачей — не навреди, хорошо подходит к состоянию похмелья и выведению из запоя. Как бы ни болела голова, нельзя принимать Парацетамол, Пенталгин или Цитрамон, несовместимые с алкоголем. Это дополнительные токсины для печени, с которыми процесс очищения организма только затянется. Лучше принять более безопасный Анальгин или полезный для разжижения крови Аспирин («Тромбоасс», «Кардиомагнил»).

Теперь о сорбентах. Они имеют смысл при отравлении алкоголем, когда человек перебрал на празднике и нужно срочно очистить желудок. При длительном запое прием активированного угля или лактофильтрума может спровоцировать нежелательную в данном случае рвоту, поэтому лучше не злоупотреблять адсорбентами. Если при кодировании рвотный рефлекс выступает блокатором тяги к алкоголю, то при самовыведении из запоя он может иметь обратный эффект.

Также в источниках можно встретить рекомендации по приему лекарств для восстановления водно-электролитного баланса, гепатопротекторов, витаминов, ноотропных средств и препаратов от бессонницы.

Важно понимать, что в экстренных случаях, к которым часто относится запой и тяжелое похмелье, лекарства, имеющие накопительный эффект, не дадут желаемого результата, тем более при пероральном применении.

Зато внутривенное введение препаратов, дозировка которых грамотно подобрана опытным наркологом, действует мгновенно. После глубокого спокойного сна человек уже обходится без очередной дозы алкоголя на следующий день, и может решить на трезвую голову без мучительных симптомов похмелья, как ему жить дальше.

Старшинова Ирина Евгеньевна
Заведующая клиникой, врач-психиатр, нарколог

Первые признаки опухоли головного мозга

Первые признаки опухоли головного мозга легко спутать с симптомами других, менее опасных заболеваний. Поэтому и пропустить начало развития онкологии мозга очень легко. Рассказываем, как этого не допустить.

В России ежегодно выявляют около 34 000 случаев опухоли головного мозга. Как и прочие заболевания, оно молодеет. Дело в том, что первые признаки опухоли головного мозга напоминают усталость, депрессию и тревожные расстройства. А при жалобах на головную боль, бессонницу и потерю внимания обычно советуют взять отпуск, а не сделать МРТ, особенно в молодом возрасте. Именно поэтому так легко пропустить начало болезни.

Первые симптомы новообразований

Первые признаки болезни не дают чёткой картины — очень уж сильно они схожи с симптомами многих других заболеваний:

 • тошнота. Она будет присутствовать независимо от того, когда вы последний раз принимали пищу. И, в отличие от отравления, самочувствие после рвоты не улучшится;
 • сильная головная боль, усиливающаяся при движении и ослабевающая в вертикальном положении;
 • судороги и эпилептические припадки;
 • нарушение внимания и ослабление памяти.

О наличии опухоли говорит совокупность этих симптомов. Конечно, есть вероятность, что они появятся по другим причинам независимо друг от друга, но встречается такое достаточно редко.

Именно на этой стадии вылечить опухоль проще всего. Но, к сожалению, редко кто принимает подобные симптомы всерьёз.

Первые общемозговые симптомы опухоли

Когда наступает вторая стадия развития заболевания, возбуждаются мозговые оболочки и повышается внутричерепное давление. В результате наступают общемозговые изменения.

Опухоль давит на мозг, влияя на его работу.

В это время лечение ещё успешно, но проходит дольше и сложнее. Симптомы второй стадии уже не так легко спутать с симптомами других болезней:

 • теряется чувствительность на отдельных участках тела;
 • случаются внезапные головокружения;
 • ослабевают мышцы, чаще на одной стороне тела;
 • наваливается сильная усталость и сонливость;
 • двоится в глазах.

Вместе с тем, общее самочувствие портиться, продолжается утренняя тошнота. Всё это проявляется у больного независимо от того, в какой части мозга находится новообразование.

Однако, спутать симптомы всё-таки можно — они примерно такие же, как и при эпилепсии, нейропатии или гипотонии. Так что если вы обнаружили у себя эти симптомы, не спешите впадать в панику. Но к врачу обязательно сходите — неизвестность ещё никому не шла на пользу. Да и с такими симптомами не стоит шутить.

Очаговые признаки опухолей на ранних стадиях

Если общемозговые симптомы проявляются из-за поражения всего головного мозга и влияют на самочувствие всего организма, то очаговые зависят от участка поражения. Каждый отдел мозга отвечает за свои функции. В зависимости от местонахождения опухоли поражаются различные отделы. А значит и симптомы болезни могут быть разными:

 • нарушение чувствительности и онемение отдельных участков тела;
 • частичная или полная потерей слуха или зрения;
 • ухудшение памяти, спутанность сознания;
 • изменение интеллекта и самосознания;
 • спутанность речи;
 • нарушение гормонального фона;
 • частая смена настроения;
 • галлюцинации, раздражительность и агрессия.

Симптомы могут подказать, в какой части мозга располагается опухоль. Так, параличи и судороги характерны для поражения лобных долей, потеря зрения и галлюцинации — затылочных. Поражённый мозжечок приведёт к расстройству мелкой моторики и координации, а опухоль в височной доле приведёт к утрате слуха, потере памяти и эпилепсии.

Диагностика при подозрении на опухоль головного мозга

На наличие опухоли могут косвенно указывать даже общий или биохимический анализ крови. Однако, если есть подозрения на новообразование, назначают более точные анализы и исследования:

 • электроэнцефалография покажет наличие опухолей и очагов судорожной активности коры мозга;
 • МРТ головного мозга покажет очаги воспаления, состояние сосудов и самые мелкие структурные изменения головного мозга;
 • КТ головного мозга, особенно с применением контрастной жидкости, поможет определить границы поражения;
 • анализ ликвора — жидкости из желудочков мозга — покажет количество белка, состав клеток и кислотность;
 • исследование спинномозговой жидкости на наличие раковых клеток;
 • биопсия опухоли поможет понять, доброкачественное это или злокачественное новообразование.

Когда бить тревогу?

Так как первые признаки опухоли головного мозга могут встречаться даже для относительно здоровых людей, следует отнестись к ним разумно: не игнорировать, но и не паниковать раньше времени. К врачу следует обратиться в любом случае, но особенно важно это сделать, если у вас:

 • есть все ранние симптомы новообразования (усталость, головная боль и т. д.);
 • была черепно-мозговая травма или инсульт;
 • отягощённая наследственность: некоторые родственники страдали от онкологических заболеваний.

В ходе осмотра, любой врач может направить вас к неврологу, заподозрив опухоль по косвенным признакам. Офтальмолог, проверяя внутричерепное давление, а эндокринолог — после анализа крови на гормоны. Внимательный врач обратит внимание даже на речь и координацию. Не игнорируйте такие советы: лучше посетить невролога и убедиться, что вы здоровы, чем пропустить развитие заболевания.

Читайте также  Молитва из банды нью йорка
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector