Молитва утренняя после сна

Молитва утренняя после сна

Молитва утренняя после сна

Молитва Утренние

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря (Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша [2] .

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь [3] .

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м [4] в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва первая, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва третья, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Православная Жизнь

Объясняет протоиерей Владимир Пучков.

Утренние молитвы, как, собственно, и вечерние, представляют собой неотъемлемую часть жизни христианина. Молитвенное правило, конечно, у каждого своё, однако не будет преувеличением сказать, что молитвы, начинающие и завершающие день, присутствуют в правиле у большинства наших прихожан.

В самом деле, значение утренней молитвы трудно переоценить. В первую очередь это – благодарение Богу за прошедшую ночь и новый день. Во-вторых, и это немаловажно, утренняя молитва (а тем более – целое правило) является своего рода заделом для предстоящего дня. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на краткое наставление, которое печатается в молитвословах перед утренними молитвами? Там сказано: прежде чем приступить к молитве, необходимо немного постоять в тишине, пока не улягутся чувства. И только после этого начинать молиться.

Это наставление для утренних часов. То есть для времени, сопряжённого у большинства с суетой и спешкой. Действительно, кто хотя бы раз не вставал позже обычного, чтобы хоть сколько-нибудь продлить время сладкого утреннего сна, а потом в спешке не метался по квартире, судорожно собираясь и пытаясь не опоздать? А сколько среди нас таких, кто утро рабочего дня только так и проводит?

Здесь же мы видим, что нормальный ритм утра для христианина должен предусматривать не только время на молитву, но и возможность не спешить вообще, иначе о каком успокоении чувств можно говорить? В свою очередь, проведённое спокойно, без суеты и спешки, утро настраивает человека на спокойный лад, что даёт ему возможность не растерять душевный мир в течение дня, что, согласитесь, в наше суматошное время особенно ценно для христианина.
Впрочем, даже в области очевидного нередко возникают вопросы и их, безусловно, следует прояснять.

Вопрос первый: обязательно ли читать утреннюю молитву на старославянском языке? Ведь по-украински или по-русски было бы куда понятнее. Действительно, в наших молитвословах утренние молитвы печатаются на старославянском (точнее – на церковнославянском языке). На первый взгляд, это существенно усложняет задачу молящемуся, ведь, как ни есть, а церковнославянский язык, при всей своей понятности, всё же сложнее понимается, нежели разговорный. Что ж, с одной стороны, оно, может быть, и так. Однако, с другой, церковнославянский язык имеет специальное богослужебное предназначение. Он неотъемлемая составная часть нашей культуры веры. Почему бы Церкви не «подтянуть» прихожанина до своего культурного уровня? Молитва сама по себе не даётся без усилия, дополнительное усилие, направленное на понимание текста, существенного напряжения не принесёт. Кроме того, желание понять текст на малознакомом языке неплохо стимулирует внимание. Этого, правда, избавлены прихожане со стажем – старославянские молитвы, в том числе и утренние, знакомы им очень хорошо и понимание текста напряжения не вызывает. Другими словами: если Церковь ждёт от нас определённого уровня духовной культуры, отчего бы нам не соответствовать её ожиданиям?

Второй вопрос: не грех ли читать укороченные молитвы? Думается, в случаях, когда дефицит времени налицо, в чтении сокращённых молитв нет ни малейшего греха. Лучше краткая молитва, чем никакая. Не вреден такой подход и начинающим христианам, которые только приобретают навык постоянной молитвы по утрам и вечерам. Иногда чтение сокращённых молитв даже предпочтительнее, нежели полного правила, например тогда, когда прочитать все молитвы в спокойной обстановке возможности нет. Так, краткие молитвы дома у икон куда лучше, нежели полное правило, прочитанное в общественном транспорте.

То же касается и возможности слушать молитвы в аудиоформате. Это допустимо и хорошо, когда другой альтернативы нет или когда единственной альтернативой молитвам в наушниках является отсутствие всякой молитвы. Заменять же чтение полного правила чтением сокращённого или слушанием записанного тогда, когда есть возможность всё нормально прочитать, безусловно, грешно.

Что такое и какое бывает молитвенное правило

Православный верующий отличается от мирских людей тем, что в повседневной жизни соблюдает заповеди Божьи и пребывает в молитве. Молитвенное правило для начинающих — чтение определенных воззваний к Всевышнему и святым для приобретения более близкого познания Творца.

Для чего нужны правила

Христиане со стажем знают их наизусть, но у каждого православного человека должен быть «Молитвослов», наполненный текстами воззваний не только утренними и вечерними, но и на все случаи жизни.

Молитвенное правило — это перечень молитв. Для утра и вечера существует общий порядок священного чтения. В каждом индивидуальном случае духовный наставник корректирует молитвенное право, учитывая степень занятости человека, места его пребывания и духовного возраста.

Часто начинающие верующие бунтуют против чтения текстов, написанных святыми на трудночитаемом языке. Молитвослов написан на основе воззваний к Господу людей, которые совершили подвиг веры, прожили в чистоте и поклонении Иисусу Христу и были водимы Духом Святым.

Первый образец, ставший неотъемлемой частью молитвенного правила утренних и вечерних молитв, дал Своим последователям Сам Спаситель. «Отче наш» — основное воззвание, которым православные верующие начинают и заканчивают день. Ежедневное чтение молитвослова становится привычкой, наполняющей душу Божьей мудростью.

О важных церковных молитвах:

Церковь предлагает молитвенное правило для начинающих, чтобы младенческая в христианстве душа возрастала в действиях, угодных Творцу.

Ежедневный разговор с Создателем — это живое общение, а не пустой звук. Дерзновение общения со всемогущим Богом предусматривает разговор правильными словами, в которых нет пустоты.

Важно! Обращаясь к Всевышнему, православные тогда наполняются Божьим ведением и Его покровом, когда оставляют суету и полностью погружаются в молитву.

Как правильно вести себя при молитвенном общении

Молитвенное общение всех православных христиан совершается стоя, только престарелые и больные люди могут сидеть. Во время чтения молитвослова в признание своей греховности и несовершенства, показывая смирение, люди кланяются, кто до пояса, а другие совершают земные поклоны.

Некоторые православные совершают молитвенное общение, стоя на коленях. Святые апостолы выступали против такого поклонения, объясняя это тем, что только рабы встают на колени, детям этого делать не нужно. (Гал. 4:7) Однако, совершив какой-то грех, не воспрещается стоять в покорности на коленях, вымаливая прощение.

О молитвенных правилах:

Начинающие верующие порой не умеют правильно совершать крестное знамение. Пальцы правой руки следует сложить следующим образом:

 • мизинец и безымянный палец прижать к ладони, они означают, что Иисус был Богом и человеком одновременно;
 • большой, указательный и средний пальцы сложить воедино, троеперстно, как символ единства Отца, Сына и Святого Духа.

Рисуя в воздухе крест, сложенными пальцами касаются середины лба, затем опускают руку чуть ниже пупка, переходят к правому, а затем левому плечу, только после это совершают поклон.

Небрежное отношение к крестному знамению, по словам Иоанна Златоуста, вызывает радость только у бесов. Крестное знамение, совершенное с верой в благоговении, наполнено Божьей благодатью и является устрашающей силой для бесовских нападок.

Перед чтением духовных текстов следует постараться освободиться от суетных мыслей, это порой непросто, поэтому попробуйте представить великую жертву Христа и свое присутствие перед Ним в этот мир.

Никогда не совершайте своих молитв «для галочки», в духовном мире они будут пустым звуком. Вникайте в каждое слово воззвания к Спасителю, наполняясь Его благодатью и любовью.

Молитвенное правило — закон или благодать

Многих начинающих православных интересует вопрос, если молитва является свободным обращением к Творцу, то зачем ее подгонять под закон.

Саратовский игумен Пахомий на такое обращение уточняет, что нельзя путать свободу и вседозволенность. Свобода верующих состоит в дерзновении пребывания перед престолом Всевышнего, чего не могут позволить себе грешники и некрещеным. Вседозволенность возвращает верующего к прежней жизни, и вернуться под благодать воззваний к Спасителю потом намного труднее.

В духовном мире нет единого мнения относительно длительности и порядка моления перед Всевышним. Одни люди пребывают в благоговейном поклонении часами, а другие не могут выдержать и получаса.

Выработать в себе привычку ежедневно общаться с Творцом поможет регулярное, постоянное времяпровождение в чтении молитв, пусть это будет 15 минут и вечером.

Для начала следует приобрести «Молитвослов» и читать его. Порой православный человек понимает, что чтение по обязанности превращается в пустую привычку, если это случилось, то можно перейти, как это сделал святитель Феофан Затворник, к чтению псалмов и писаний из Библии.

Главное, ежедневно наполняться поклонением Творцу, входить в Его присутствие, чувствовать Его покровительство в течение дня. Евангелист Матфей писал, что для завоевания Царства Божьего нужно приложить силу. (Матф.11:12)

В помощь начинающему молитвеннику

Для православных верующих существует три молитвенных перечня.

 1. Полное молитвенное правило рассчитано на духовно стойких верующих, в число которых входят монахи, духовенство.
 2. Молитвенное правило для всех мирян состоит из перечня молитв, читаемых утром и вечером, перечень их можно найти в «Молитвослове»:
 • утром: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Богородице Дево», «От сна восстав», «Помилуй мя, Боже», «Верую», «Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», «Святый Ангеле», «Пресвятая Владычице», призывание святых, молитва за живых и усопших;
 • вечером: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Помилуй нас, Господи», «Боже вечный», «Благаго Царя», «Ангеле Христов», от «Взбранной Воеводе» до «Достойно есть».

Серафим Саровский предложил еще одно краткое молитвенное правило для тех мирян, которые по каким-то причинам ограничены во времени или находятся в непредсказуемых обстоятельствах.

Оно состоит из чтения трижды каждой молитвы:

 • «Отче наш»;
 • «Богородице Дево, радуйся»;
 • «Верую».

Особое внимание чтению духовных воззваний к Всевышнему Творцу и Спасителю следует уделять в период говения, перед принятием Таинства причастия и в час тяжелых жизненных испытаний.

Совет! Милость Божья сопутствует тем, кто начал общение с Богом утром, до завтрака, а закончил чтением духовных текстов перед ужином.

Моральная подготовка к совершению поклонения

Для начинающего православного верующего желательно приобрести «Молитвослов» на современном русском языке, чтобы читая написанное, вникать в каждое слово, наполняясь его силой и благодатью, получать наставление и поддержку.

Это совет Никодима Святогорца, который указывает на важность понимания каждого слова читаемого текста. Со временем многие тексты откладываются в памяти и читаются наизусть.

Перед чтением «Молитвослова» следует попросить Духа Святого показать, есть ли в сердце остатки обиды, горечи или раздражения. Мысленно простить всех обидчиков и попросить прощения у тех, с кем поступили несправедливо, так молятся православные.

По словам Тихона Задонского следует оставить всякий негативизм, ибо, как писал Григорий Нисский, Творец — Добрый, Праведный, Терпеливый, Человеколюбец, Добросердечный, Милующий, цель молитвенного правила преобразиться в образ Творца, приобрести все качества для человеколюбия.

Чтение молитв дома

Иисус Христос учил для общения с Ним уходить в свою молитвенную комнату, закрывши двери от окружающего мира. В каждой православной семье имеется уголок с иконами, правда, все реже там можно встретить лампадку.

Перед началом поклонения Богу следует зажечь свечу, желательно ее приобрести в храме. В семье, а это прообраз церкви, имеются свои правила, кто молится в уединении, а некоторые предпочитают делать это сообща, ведь много может усиленная молитва праведника. ( Иак. 5:16)

Феофан Затворник, проводивший много времени в поклонении Богу, пишет, что не надо спешить, приступая к молитвам. Совершив наложение крестного знамения, сделав поклоны, следует некоторое мгновение помолчать, входя в состояние поклонения и благоговения перед Богом. Каждое слово молитвы должно исходить из сердца, его надо не только понять, но и прочувствовать.

 • воздайте хвалу Творцу, Сущему на Небесах;
 • предоставьте под Его волю свою жизнь;
 • по-настоящему простите долги, проступки других людей, ибо это есть обязательные условия для прощения Богом каждого из православных;
 • попросите Его о милости в решении всех материальных проблем словами «хлеб насущный дай нам на сей день»;
 • провозгласите силу Божью в своей жизни и Его покров над вами и вашей семьей.

Если во время чтения «Молитвослова» на сердце появилось желание попросить Бога о какой-то нужде, не откладывайте его на потом, а сразу приносите перед молитвенным престолом Всевышнего.

Господь учит Своих детей быть постоянными и упорными в молитве на примере бедной вдовы (Луки 18:2-6), никакое прошение не останется у Него без ответа. Очень важно во время общения со Спасителем отбросить всю спешку, только в осмысленном воззвании можно достучаться до Бога.

По совету владыки Антония, чтобы не отвлекаться на время при ограничении в нем, следует завести часы, чтобы в нужный момент прозвенел звонок. Неважно, сколько времени длится молитвенное правило и сколько молитв прочитано, главное, что они полностью посвящены Богу.

Святитель Игнатий называет регулярные молитвы для грешников тяжелым трудом, праведники от общения со святыми и Троицей испытывают наслаждение.

Если мысли «убегают», не надо спешить, следует вернуться туда, где началось рассеянное чтение духовного воззвания и начать все сначала. Поможет сосредоточиться на читаемом тексте проговаривание всех воззваний вслух. Недаром говорят, что молитвы, прочитанные молча, слышит Бог, а проговоренные вслух — и бесы.

Силуан Афонский отмечал, что Бог не слышит слов сказанных при пустых мыслях и мирских делах.

Читайте также  Защитная молитва от злого человека

Молитвенный дух укрепляет от регулярности, как тело спортсмена от тренировок. Закончив молитвословие, не надо сразу «набрасываться» на мирские суетные дела, подарите себе еще несколько минут пребывания в Божьей благодати.

Нужно ли читать молитвословие в течение дня

Однажды посвятив свою жизнь Господу, православные люди находятся под Его покровом всю свою жизнь.

В течение всего суетного дня не следует забывать призывать милость Отца словами «Благослови, Боже!», пройдя в испытании, получив награду или благословение, сделав успешно дело, не забудьте отдать всю славу Творцу словами «Слава тебе, Бог мой!» Попадая в переделки, при болезни и опасности, вскричи: «Спаси меня, Бог!» и Он услышит. Нельзя забывать и о благодарении Господа за все, что ниспослано свыше.

Перед приемом еды не следует забывать поблагодарить Творца за дарованную пищу, попросить Его благословение на принятие ее.

Постоянно пребывая в молитвословии, обретя привычку в любую секунду взывать, благодарить, просить, каяться перед Богом всем сердцем, а не пустыми словами, православный человек становится богомыслящим. Богомыслие помогает понять благость Творца, существование Небесного Царства и приближает православных к Богу.

Утреннее правило — какие молитвы читать, как и зачем

Узнайте все самое интересное и полезное об утреннем правиле, прочитав статью или посмотрев видео в конце текста

Утреннее правило — что это

Полноценная христианская жизнь неразрывно связана с молитвой – общением, диалогом человека и Бога. Через молитву мы можем возносить хвалу Всевышнему, выражать свои просьбы, благодарения, покаяние. Молясь, в том числе исполняя утреннее правило, мы показываем Богу свою любовь и доверие, стремление приблизиться к Нему. Бог же всегда идёт навстречу искреннему воззванию и дарует молящимся Свою благодать.

В книге «Невидимая брань» можно найти поучительные слова святителя Иоанна Златоуста о значении молитвы:

«Когда мы пребываем в молитве, то сила и власть лукавого не действуют на нас; когда же мы перестаем молиться, то одолевает нас противник».

Исполнение заповеди о непрестанной молитве – это тот идеал, к которому должен стремиться каждый христианин. Дар непрестанной молитвы даётся лишь подвижникам, он недостижим для большинства верующих. Но существует определённый молитвенный минимум, позволяющий поддерживать “духовную форму” каждому православному. Это утренние и вечерние молитвенные правила.

Зачем читать утренние молитвы

Утреннее молитвенное правило для мирян включает различные обращения к Богу, Божьей Матери, Пресвятой Троице. Мы благодарим их за милость и долготерпение, просим помощи для того, чтобы безгрешно прожить наступивший день и исполнить волю Всевышнего. В 50-ом псалме мы выражаем перед Богом своё раскаяние, надежду на прощение и обретение радости. Утреннее правило также содержит Символ веры – краткое изложение основ христианского вероучения. В правиле присутствует и молитва ко святому, имя которого носит молящийся, молитва Ангелу-хранителю, а также поминовение живых и усопших.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) в своём труде «Поучение о молитвенном правиле» говорит о том, что ежедневная молитва помогает душе стать на путь спасения, поклонения Богу. Она дарует христианину смирение и покаяние. Священник Валерий Духанин в статье «Что главное в молитвенном правиле?» указывает на то, что правила составлялись праведниками, а значит, в эти тексты вложены все те чувства и мысли, которые помогают молящемуся приблизить свою душу к Богу. Чтение утренних молитв дисциплинирует верующего человека, помогает ему настроиться на верный ритм христианской жизни.

Как читать утреннее молитвенное правило

Если говорить о внешней стороне утренней молитвы, то её принято творить в тишине перед иконами, с зажженной лампадкой. Молясь, нужно осенять себя крестным знамением, делать поясные поклоны. Утреннее правило можно читать как в уединении, так и всей семьёй. Новоначальным (начинающим) христианам, у которых еще нет значительного молитвенного опыта, для более осмысленного и глубокого общения с Богом, стоит ознакомиться с переводом утреннего молитвенного правила на русский язык.

Особое внимание нужно уделять и внутренней, духовной стороне молитвы. Молитва должна не обременять, а приносить радость и душевный мир. Поэтому к ней нельзя относиться как к ежедневной формальной обязанности. Читать утреннее правило следует с благоговением, вниманием и сердечным сокрушением. Также утренняя молитва православного христианина должна быть регулярной.

Приведём слова священника Валерия Духанина: «Если правило не имеет регулярного исполнения, то оно перестает быть правилом».

Главное не правило, а молитва

Молитва является областью творческой самостоятельности человека. Утреннее правило можно дополнять различными псалмами или акафистами, если того требует душа молящегося. При нехватке времени можно прочитать сокращённые утренние молитвы или же исполнить правило частями в течение первой половины дня. В различных православных церквах традиции чтения утренних молитв отличаются друг от друга. А в Греческой православной церкви вообще нет привычного нам утреннего правила. Также православные христиане прибегают к краткому молитвенному правилу Серафима Саровского. Оно заключается в чтении молитв «Отче наш» (трижды), «Богородице, Дево…» (трижды) и «Символа веры» (один раз).

Очень важно здраво оценивать свои возможности и не идти на поводу лени и других греховных страстей, которые расстраивают молитвенную жизнь человека. Качество молитвы важнее её объёма. Иногда лучше внимательно и осознанно вознести Богу короткие утренние молитвы, чем в спешке и рассеянности вычитать полное правило.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) в «Аскетических опытах» указывает на то, что молитву нужно совершать «со вниманием и благоговением, с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтоб эти три качества постоянно соприсутствовали молитве». Священник Димитрий Шишкин в статье «Что главное в молитвенном правиле?» напоминает нам, что молитву следует подкреплять богоугодной христианской жизнью. Если мы смиряемся и трудимся над собой, тогда даже краткая молитва принесёт духовную пользу.

Песнь ко Пресвятей Богородице (молитва из утреннего правила)

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́.

Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара.

Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́.

Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы После Сна Утренние Молитвы Слушать Оптина Пустынь — Скачать mp3 бесплатно

Молитвы после сна Утренние молитвы слушать Оптина пустынь

Утренние молитвы Оптина Пустынь Молись о том кого любишь Начни день с молитвы мирправославия

Утренние молитвы Оптина Пустынь

УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИМ АУДИО ТЕКСТ

Оптина пустынь Утренние молитвы Утреннее правило

Оптина пустынь Утренние молитвы Утреннее правило

Оптина пустынь Вечерние молитвы Вечернее правило

Вечерние молитвы Оптина Пустынь Молитва Православие мирправославия

Утренние молитвы Молитвы утром после сна

ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИЙ АУДИО ТЕКСТ

МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ ЧИТАЕТ ПРОТОИЕРЕЙ ИГОРЬ ФОМИН

МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ ЧИТАЕТ МИТРОПОЛИТ ТВЕРСКОЙ И КАШИНСКИЙ АМВРОСИЙ

Оптина пустынь Вечерние молитвы Вечернее правило

Утренние Молитвы чит Иеромонах Фотий Мочалов

Молитвы Утренние с текстом L Молитвенное правило L Оптина Пустынь L Молитвослов

Утреннее правило 13 минут на молитву УТРОМ

Молитвы утренние читает монах Свято Троицкой Сергиевой Лавры Утренние молитвы тект Для мирян

Утреннее правило утренние молитвы

Утренние молитвы последних Оптинских старцев Александр Чернов

Утренние молитвы Оптина Пустынь

Начинай день с молитвы вместе с Оптиной Пустынью Утренние молитвы Помолитесь о себе и близких

Молитва после которой начнутся чудеса и удача в делах Утренняя Молитва Оптинских старцев

Можно ли слушать молитвы по записи

утренние молитвы Оптина Пустынь Молитва Православие

Утренние молитвы УТРЕННЕЕ ПРАВИЛО с митрополитом Иларионом

Молитвы на сон грядущим Вечерние молитвы Валаамский монастырь

Вечерние молитвы слушать Оптина пустынь

СЛУШАЙТЕ КАЖДОЕ УТРО Молитва Оптинских старцев на начало дня

Вечернее правило 16 минут на молитву ВЕЧЕРОМ

Утреннее правило От Вознесения Господня до Троицы субтитры

Молитвы на сон грядущим

Утренние молитвы для мирян Оптина Пустынь

Утреннее правило до Вознесения Утренние молитвы

Утренние молитвы Оптина Пустынь

Утренние молитвы для начинающих с субтитрами

Утренние МОЛИТВЫ Утреннее правило на русском

Утренние МОЛИТВЫ во время ВЕЛИКОГО Поста

Утреннее правило Утренние молитвы

Молитвы на сон грядущим

Утренние молитвы Оптина Пустынь

Молитва Оптинских Старцев

Молитва вечерняя На сон грядущий

УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ Радуйся утру успешному окончанию сна Начни день с УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ

Молитва Оптинских старцев

Утренние Молитвы читает Иеромонах Фотий

МОЛИТВА ПЕРЕД И ПОСЛЕ СНА 3d анимация

Здесь Вы можете прослушать и скачать песни по запросу Молитвы После Сна Утренние Молитвы Слушать Оптина Пустынь в высоком качестве. Для того чтобы прослушать песню нажмите на кнопку «Слушать», если Вы хотите скачать песню или посмотреть клип нажмите на кнопку «Скачать» и Вы попадете на страницу с возможностью скачать песню, прослушать ее и посмотреть клип. Рекомендуем прослушать первую композицию Молитвы после сна Утренние молитвы слушать Оптина пустынь длительностью 21 мин и 43 сек, размер файла 28.58 MB.

Молитвы После Сна Утренние Молитвы Слушать Оптина Пустынь

Kenji Karolina Fuck Da News Chopped Screwed

Bunyodbek Saidov Do St

Forgive Us Blackteck Marlexx

Belgrad Philharmonic Orchestra Swan Lake Ballet Suite Op 20 Waltz

Really Happy Fnf

Золотая В Душе Пустая Ты

Carlos Torres All Shock Up Estremécete

Спулае Мулае Musical Tiktok

Fletcher Country Boy Swag Feat Fletcher

Datboyjunnie Can T Get You Off My Mind Feat True Story Gee

Şaraplar Ve Kadınlar

La Chronik Dernier Tour

Datboyjunnie Show Out Feat Mr Cumlaude

Sweet Candy Richard Freeman

Datboyjunnie Last Call Feat 3Cmg Kodean

Waede Watts Sjalsanda

I Remember Pt 2 Brax10

Sadfriendd T Shirt

Datboyjunnie Blowed Feat 3Cmg Kodean

Ibiza Summer Mix 2021 Best Of Tropical Deep House Music Chill Out Mix By Deep Legacy 62

Дуа Для Успокоения Души

Serhat Durmus 2021

Peace And Tranquility Hat In Time

Time Sanya Shelest Dj Flight Remix Horny United

Утренние молитвы: зачем нужно читать утренние молитвы

Каждый день христианину следует начинать с благодарности Богу и просьбы о Его благословении. Утренняя молитва помогает нам быть в благочестивом настроении и ставить перед собой цель прожить день в мире с собой и другими.

 1. Зачем нужно читать утренние молитвы
 2. Как подходить к ритуалу
 3. Распространенные тексты без толкований
 4. Молитва начальная
 5. Молитва мытаря
 6. Молитва предначинательная
 7. Святому Духу
 8. Трисвятое
 9. Обращение к Святой Троице
 10. Молитва Господня
 11. Псалом 50
 12. Символ Веры
 13. Окончание утренних молитв

Зачем нужно читать утренние молитвы

Для православных христиан каждая молитва — это не произнесение обычного набора слов, а возможность напрямую общаться с Богом. У человека есть возможность просить Господа о том, в чем он чувствует, что ему нужно, взывать к Его милости и надеяться на прощение. В Евангелии Иисус Христос сказал, что молитва должна быть постоянной.

В то же время мы должны понимать, что у нас нет всеведения, способности знать будущее. Если мы чего-то просим в молитве, но не получаем этого, это не значит, что Бог не любит нас или гневается на нас. Он знает, что для нас хорошо, а что нет. Бог защищает нас от искушений и неразумных поступков. Мы должны просить не о материальных вещах или решениях повседневных проблем, а о возможности обрести покой в ​​своих сердцах и войти в Царство Божье.

Библия говорит, что Бог знает все наши нужды, ни один волос с нашей головы не упадет без воли Господа. Поэтому нужно меньше беспокоиться и надеяться только на Господа.

Это не означает, что вы должны сидеть сложа руки и ничего не делать. Он должен стараться соблюдать заповеди и жить в согласии со своими соседями и даже со своими врагами. В Страшном Суде будут оцениваться не только действия, но и намерения.

Утренняя служба — это возможность сохранять благочестивый настрой в течение дня. Если у вас нет времени полностью помолиться, проверьте свое сердце. Это нехватка времени или это можно объяснить банальной ленью? По дороге на работу можно послушать молитвы в аудиоформате. Но слушание не может заменить личную встречу с Богом. Лучше следовать правилу: вставать на 10-15 минут раньше и держать все под контролем.

Все самые важные элементы духовного опыта Церкви были собраны в молитвах на каждый день. Правило утра состоит из:

 • Евангельские отрывки;
 • Псалмы;
 • тексты, сочиненные святыми.

В молитвах содержится не только мольба о личном благополучии, но и мольба о милосердии к друзьям и родственникам. Неотъемлемой частью является молитва за умерших, которые благодаря своей повседневной памяти могут найти облегчение в своей судьбе.

В молитвенном обращении также содержится просьба о прощении ранее совершенных грехов. Люди могут выражать надежду и просить помощи, что их падение больше никогда не повторится, что они будут жить по христианским заповедям, не отказываясь от них во имя своего тщеславия.

Как подходить к ритуалу

Следует помнить, что православные не относятся к молитвам так, как язычники относятся к ритуалам и заклинаниям. Готовясь к молитвенному правилу, мы должны понимать, что мы готовимся предстать перед Тем, Кто нас создал, Который является нашим Царем и Владыкой. Полезно представить, что утром вам звонит начальник. Вы постараетесь выглядеть максимально сдержанно и сознательно, чтобы показать свою хорошую сторону. Вы должны начать разговор с Богом с еще большей ответственностью.

Представьте, что вы стоите перед Владыкой Небесным, встаете на смиренный путь, стоит вспомнить свои грехи. Святые отцы советуют не размышлять и не вызывать в воображении вымысловатых картинок. Такое состояние ума может привести к отклонению.

Молитва должна сочетать в себе действие трех элементов личности: разума, души и духа. Разум отвечает за ясность мысли, мы не должны отвлекаться, мы не должны позволять себе думать о странных вещах. Мы должны понимать значение слов, которые читаем. Можно читать утренние молитвы без объяснения причин, но перед этим убедитесь, что все написанное в них вам понятно. Если есть сомнения, стоит обратиться к комментариям святых, а не произносить бессмысленные слова.

Душа отвечает за наши эмоциональные состояния. Мы должны культивировать в наших душах чувство любви к Богу и ближнему, осознание радости существования и безграничной благодарности к жизни, которое было дано нам. Во время молитвы, грустные настроения также могут появляться, связанные с оплатой его неблагодарности, осуждая другие, нарушая заповедь.

Важно, чтобы быть честным. Святые могут Шприц с радостью или с горечью плакать во время молитвы — оба этих форм одинаково хорошо к Богу. Тем не менее, мы должны помнить об опасности искусственного вызывая эмоциональные состояния. Не следует ожидать молитвенное состояние экстаза каждое утра. Но вы можете попросить Бога, чтобы освободить вас от ископаемого сердца.

Когда человек достигает совершенства в молитве, то не только душа и ум вовлечены, но и призрак. Дух соединяет нас с Богом, и позволяет нам жить не только в материальном мире, но и в духовном мире. Мы должны избегать искушения и попытаться достичь духовного совершенства быстрее. Признак обитающей благодати Святого Духа в наших молитвах чувство смирения и скромности.

Перед молитвой, это хорошо в течение некоторого времени, чтобы стоять в тишине, чтобы оторвать мысли от ненужных вещей. Ритуал молитвы следует начинать с осеняя крестным. Во время молитвы к Богу, нужно смотреть на иконы. Молитва должна сопровождаться оболочках, но имейте в виду, что в воскресенье вы не должны делать земное на земле.

Хотя первоначально тексты молитв были организованы в языке Cerkiewnosłowian, в молитвах Утра на русском языке не нарушают православные каноны. Необходимо определить, как прочитать все слова в текстах молитвы, чтобы правильно читать их, с акцентами в тех местах, что вам нужно.

Даже если вы молитесь себя дома каждый день, вы не должны пренебрегать участие в церковных службах. Сила совместной молитвы всех христиан позволяет нам надеяться на милость Божию на наши просьбы.

Распространенные тексты без толкований

Все сильные молитвы начинаются с обращения к тем, в которых мы все наши надежды, и в которой мы ожидаем помощи. Прося Бога, мы не должны забывать, что православное учение характеризуется сложностью. Когда мы говорим о божественных атрибутах, мы должны помнить, что:

 1. Бог в основном один. Православие отличается от язычества, не знает многих богов.
 2. Бог существует в 3 hypostasons (людей), которые неразрывно связаны между собой, но в то же время не связаны друг с другом.
 3. Когда мы называем Иисуса Христа, мы также призываем Бога Бога. Все люди Святой Троицы имеют один будет. Сам Бог сказал это в Евангелии.

Сын Божий действует в качестве адвоката и защитника Бога. Он представил себя в жертву за всех нас, примирил человечество со своим Творцом, освободил нас от следствия греха Адама и Евы и позволили нам стать другом Бога.

Молитва начальная

Многие молитвы к Богу начинается с текстом этой молитвы. Пожалуйста, благословение Отца, Сына и Святого Духа в именах Отца, Сына и Святого Духа.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва мытаря

Дамы и милосердная для меня, грешника.

Молитва предначинательная

Господь Иисус Христос, Сын Божий, ради Твоего святого матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава с вами, дамы, слава Тебе.

Святому Духу

Согласно православному учению, Святой Дух исходит от Бога Бога и является неотъемлемой частью Святой Троицы. После завершения его милости на апостолах, была создана христианская церковь. Эта благодать вызывается в молитве за всех христиан. Святой Дух называется Утешитель. Он является источником благословения и даритель жизни. Христиане называют Святой Дух, чтобы жить и закончить их очистку.

Трисвятое

Святой Боже, Святой Moczor, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Эта молитва отказывается трижды; Каждый раз, когда вы должны пересекаться и накрыть низкий.

Обращение к Святой Троице

В утренней молитве имеется ссылка не только на отдельные личности Бога, но и на всю Святую Троицу одновременно. Это подчеркивает монотеистическую природу христианства, отвергая языческое политеизм. Люди обращаются к Святой Троице, видя в ней единого Бога. Христиане просят прощения за свои грехи и надеются исцелить все свои душевные и телесные страдания. Православные выражают надежду, что смогут узнать заповеди и научиться исполнять волю Божью.

Молитва Господня

Эта молитва — одна из ключевых в христианском учении, потому что она была дана ученикам самим Иисусом, когда они попросили его научить их, как правильно молиться и взывать к Богу.

Псалом 50

Книга Псалмов стала источником всех элементов христианского богослужения. Ссылки царя Давида на Бога позволяют нам воплощать надежды наших современников. Псалом 50 часто используется в утренних молитвах. Он выражает надежду человека на то, что ничто не может отделить его от Бога, Который готов простить всякий грех с искренним покаянием.

Символ Веры

Окончание утренних молитв

Достойна Тебя радоваться, Богородица, Пресвятая и Непорочная, Богородица. Мы восхваляем досточтимых Херувимов и славнейших Серафимов, которые без тления родили Слово Божие, Богородицу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector