Молитва тропарь Иоанну воину

Молитва тропарь Иоанну воину

Молитва тропарь Иоанну воину

Молитва тропарь Иоанну воину

В себлага́го Бо́га и Цаpя́/ благове́pный pаб и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне чудоде́телю,/ постpа́дав бо pа́ди ве́pы му́жески,/ блаже́нно же сконча́в тече́ние,/ зpи́ши Всетвоpца́ Го́спода в Небесе́х светле́йше./ От Него́же пpие́м даpова́ние чуде́с,/ стpа́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши,/ укpепля́еши во́ины в pа́тех,/ от вpаго́в плене́ния, pан же и внеза́пных смеpте́й и от бед лю́тых изыма́еши./ Те́мже моли́ Влады́ку Хpиста́, пpиснопа́мятне,/ да во вся́ком обстоя́нии сотвоpи́т нам ми́лость,/ и не введе́т нас во искуше́ния,// но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Ин тропарь, глас 8:

Б лаже́нство ева́нгельское возлюби́в, Богому́дре Иоа́нне, / чистоту́ се́рдца де́вством почти́л еси́. / Те́мже суету́ ми́ра сего́ пренебре́г, / устреми́лся еси́ зре́ти Бо́га, / И́же тя просла́ви чудесы́ во врачева́нии разли́чне стра́ждущих. / Сего́ ра́ди мо́лим тя: / проси́ нам у Христа́ Го́спода вся́ких скорбе́й избавле́ния // и получе́ния Ца́рства Небе́снаго.

Б лагочести́ваго во́ина Христо́ва,/ победи́вшаго враги́ душе́вныя и теле́сныя богому́дренно,/ Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми восхва́лим,/ чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим лю́дем/ и мо́лится Го́споду Бо́гу// от вся́ких бед спасти́ правове́рныя.

Ин кондак, глас 3:

В ели́кая ско́рбным лю́дем ра́дость в беда́х обрета́ешися, чудотво́рче Иоа́нне, / вся́кия бо стра́сти моля́щим тя врачу́еши, / исполня́я их проше́ния. / Те́мже и ны́не моли́ Го́спода, // да спасе́т ны в ми́лости Свое́й.

О му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне вои́нственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́иных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О пресла́вный уго́дниче Христо́в Иоа́нне Вои́нственниче, хра́брый еси́ в ра́тех, враго́м прогони́тель и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, помяни́ нас, гре́шных и недосто́йных рабо́в, в беда́х, ско́рбех и печа́лех, и во вся́цей злей напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка защити́ нас: дана́ бо тебе́ благода́ть от Бо́га моли́тися за нас, гре́шных, зле стра́ждущих. Изба́ви нас от оби́дящих нас, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, да твое́ю по́мощию и кре́пким предста́тельством и побо́рством посра́мятся вси явля́ющии нам зла́я! О вели́кий побо́рниче, Иоа́нне Вои́нственниче, не забу́ди нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ и прося́щих твоея́ по́мощи и неоску́дныя ми́лости, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных рабо́в, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́вана лю́бящим Его́, я́ко подоба́ет Ему́ и вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, му́чениче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Хра́брый во бра́нех, и ско́рый засту́пник правосла́вных христиа́н в беда́х и напа́стях их, по да́нной благода́ти от Бо́га! Бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Во́инству на́шему на враги́ побе́ду да́руй, да смиря́тся проти́вящиися нам и вразумя́тся, и Бо́га и́стиннаго позна́ют и Святу́ю Его́ Це́рковь Правосла́вную. Мы же, гре́шнии, да сподо́бимся прославля́ти Го́спода Спа́са на́шего во Ца́рствии Его́ вку́пе с тобо́ю во ве́ки. Ами́нь.

О пресла́вный уго́дниче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Храбр был еси́ в ра́тех, враго́м прогони́тель и оби́димых засту́пник, ны́не же и всем правосла́вным христиа́ном ско́рый помо́щник явля́ешися. Помяни́ нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ нас в беда́х и ско́рбех и печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка защити́ нас: тебе́ бо дана́ бысть от Бо́га благода́ть моли́тися за ны гре́шныя (имена), зле стра́ждущия. О, вели́кий побо́рниче, враго́в прогони́телю, христолюби́ваго во́инства покрови́телю и оби́димых засту́пниче, Иоа́нне Во́ине! Не забу́ди нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и твоея́ по́мощи и неоску́дныя ми́лости прося́щих, и сподо́би ны гре́шныя и недосто́йныя неизрече́нная блага́я от Бо́га получи́ти. Я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

О вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне, правове́рных побо́рниче, враго́в прогони́телю и оби́димых засту́пниче! Услы́ши нас, в беда́х и ско́рбях моля́щихся тебе́, я́ко дана́ тебе́ бысть благода́ть от Бо́га печа́льныя утеша́ти, немощны́м помога́ти, непови́нныя от напра́сныя сме́рти избавля́ти и за всех зле стра́ждущих моли́тися. Бу́ди у́бо и нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по нас посра́мятся вси явля́ющии нам зла́я. Умоли́ Го́спода на́шего, да сподо́бит ны гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́ получи́ти от Него́ неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, всегда́ ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 • ГЛАВНАЯ
 • КАЛЕНДАРЬ
 • ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
 • НОВЫЙ ЗАВЕТ
 • ПСАЛТИРЬ
 • МОЛИТВОСЛОВ
 • Ц. СЛ. СЛОВАРЬ
 • ТИПИКОН
 • БОГОСЛУЖЕБНЫЙ УСТАВ
 • БОГОСЛУЖЕБНЫЕ УКАЗАНИЯ
 • ТЕКСТЫ СЛУЖБ
 • ТРЕБНИК
 • = МОЛИТВОСЛОВИЯ =
 • * Господу Богу и Кресту
 • * Богородице
 • * Ангелам
 • * Пророкам
 • * Апостолам и равноапостольным
 • * Князьям и царям
 • * Святителям
 • * Мученикам
 • * Преподобным
 • * Праведным, блаженным и безсребренникам
 • * Соборам святых и в Недели
 • * Новомученикам и исповедникам XX века
 • * Общие святым
 • * В различных нуждах
 • * О усопших
 • * Триоди постной
 • * Триоди цветной
 • ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
 • Гостевая книга
 • Вопросы-ответы
 • Просьба о молитве
 • Новости
 • Объявления
 • ПОМОЩЬ САЙТУ

Новости

  09 Ноябрь 2021

Благодарность

Искренне благодарю Дмитрия Г. за оказанную материальную помощь на развитие сайта.

Благодарность

Искренне благодарю Наталью Михайловну Ч. и Татьяну Александровну Т. за оказанную материальную помощь на развитие сайта.

Объявления

  08 Июль 2014

Внимание!

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Молитвы мученику Иоанну Воину

Тропарь, глас 4 *

Всеблага́го Бо́га и Царя́/ благове́рный раб и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне чудоде́телю,/ пострада́в бо ра́ди ве́ры му́жески,/ блаже́нно же сконча́в тече́ние,/ зри́ши Все­твор­ца́ Го́спода в Небесе́х светле́йше./ От Него́же прие́м дарова́ние чуде́с,/ стра́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши,/ укрепля́еши во́ины в ра́тех,/ от враго́в плене́ния, ран же и внеза́пных смерте́й и от бед лю́тых изыма́еши./ Те́мже моли́ Влады́ку Хри­ста́, приснопа́мятне,/ да во вся́ком обстоя́нии сотвори́т нам ми́лость/ и не введе́т нас во искуше́ния,// но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Пере­вод: Все­бла­го­го Бога и Царя ты стал бла­го­вер­ным рабом и вои­ном, Иоанн чудо­тво­рец, ибо муже­ствен­но постра­дал за веру, бла­жен­но же закон­чив жиз­нен­ный путь, ты созер­ца­ешь Твор­ца всех Гос­по­да в сия­нии в Небе­сах. От Него же при­няв дар чудо­тво­ре­ний, стра­да­ю­щим людям во вся­ких иску­ше­ни­ях ты помо­га­ешь, укреп­ля­ешь вои­нов в сра­же­ни­ях, избав­ля­ешь от вра­же­ско­го пле­на, ран, вне­зап­ных смер­тей и жесто­ких бед. Пото­му моли Вла­ды­ку Хри­ста, все­гда вспо­ми­на­е­мый, что­бы во вся­ком бед­ствии Он сотво­рил нам милость и не ввел нас во иску­ше­ния, но спас души наши, как Человеколюбец.

Кондак, глас 6 *

Благочести́ваго во́ина Христо́ва,/ победи́вшаго вра­ги́ душе́вныя и теле́сныя богому́дренно,/ Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми восхва́лим,/ чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим лю́дем/ и мо́лится Го́споду Бо́гу// от вся́ких бед спа­сти́ правове́рныя.

Пере­вод: Бла­го­че­сти­во­го вои­на Хри­сто­ва, побе­див­ше­го вра­гов душев­ных и телес­ных Бого­муд­ро, Иоан­на муче­ни­ка по досто­ин­ству молит­вен­ны­ми пес­но­пе­ни­я­ми про­сла­вим, ибо он, совер­шая чуде­са, пода­ет обиль­ные исце­ле­ния стра­да­ю­щим людям и молит­ся Гос­по­ду Богу о спа­се­нии пра­во­слав­ных от вся­ких бед.

Молитва 1‑я *

О, му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О, вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне вои́нственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́йных, и засту­пи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя вра­ги́ на́ша. О, вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, все­гда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости тво­ея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, му́чениче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Хра́брый во бра́нех, и ско́рый засту́пник правосла́вных христиа́н в беда́х и напа́стях их, по да́нной благода́ти от Бо́га! Бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя вра­ги́ на́ша. Во́инству на́шему на вра­ги́ побе́ду да́руй, да смиря́тся проти́вящиися нам и вразумя́тся, и Бо́га и́стиннаго позна́ют и Святу́ю Его́ Це́рковь Правосла́вную. Мы же, гре́шнии, да сподо́бимся прославля́ти Го́спода Спа́са на́шего во Ца́рствии Его́ вку́пе с тобо́ю во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3‑я

О, вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне, правосла́вных побо́рниче, враго́в прогони́телю и оби́димых засту́пниче! Услы́ши нас, в беда́х и ско́рбех моля́щихся тебе́, я́ко дана́ тебе́ бы́сть благода́ть от Бо́га печа́льныя утеша́ти, немощны́м помога́ти, непови́нныя от напра́сныя сме́рти избавля́ти и за всех зле стра́ждущих моли́тися. Бу́ди у́бо и нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя вра­ги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по нас посрамя́тся вси явля́ющии нам зла́я. Умо­ли́ Го́спода на́шего, да сподо́бит ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́ (име­на), получи́ти от Него́ неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, все­гда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Личное прошение

О, вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне! Услы́ши мя, прибега́ющего к тебе́ (имя), пода́ждь в ско́рби мое́й ско́рую по́мощь и заступле́ние (содер­жа­ние про­ше­ния), я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по мне посрамя́тся вси явля́ющии мне зла́я. Ами́нь.

Краткое житие

День памя­ти 30 июля/12 августа

Св. Иоанн, будучи тай­ным хри­сти­а­ни­ном, слу­жил в импе­ра­тор­ском вой­ске. Послан­ный пре­сле­до­вать хри­сти­ан, он вме­сто это­го помо­гал гони­мым. Откры­то испо­ве­дав Хри­ста, при­нял муче­ни­че­скую кон­чи­ну. Изве­стен так­же тем, что чудес­ным обра­зом обли­чил воров в кра­же. Явля­ет­ся покро­ви­те­лем хри­сто­лю­би­во­го воин­ства, ему молят­ся о заступ­ле­нии от воров и гра­би­те­лей, о нахож­де­нии уте­рян­но­го или похищенного.

Все молитвы мученику и чудотворцу Иоанну Воину

Память: 30 июля / 12 августа

Святой Иоанн, посланный преследовать христиан, вместо этого о казал большую помощь гонимым. Открыто исповедав Христа, принял мученическую кончину. Известен тем, что чудесным образом обличил воров в краже. Является покровителем христолюбивого воинства, ему молятся о защите от воров, грабителей и обидчиков, о нахождении утерянного или похищенного.

Мученик Иоанн Воин. Икона

Тропарь мученику Иоанну Воину, глас 4

Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодетелю, пострадав бо ради веры мужески, блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа в Небесех светлейше. От Негоже прием дарование чудес, страждущим человеком во всяких напастех помогаеши,/ укрепляеши воины в ратех, от врагов пленения, ран же и внезапных смертей и от бед лютых изымаеши. Темже моли Владыку Христа, приснопамятне, да во всяком обстоянии сотворит нам милость и не введет нас во искушения, но спасет души наша, яко Человеколюбец.

Кондак мученику Иоанну Воину, глас 6

Благочестиваго воина Христова, победившаго враги душевныя и телесныя богомудренно, Иоанна мученика достодолжно песньми восхвалим, чудодействуя бо, подает обильная исцеления страждущим людем и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверныя.

Молитва первая мученику Иоанну Воину

О великий Христов мучениче Иоанне, православных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче! Услыши нас, в бедах и скорбех молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися. Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая. Умоли Господа нашего, да сподобит ны, грешныя и недостойныя рабы Своя (имена), получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая мученику Иоанну Воину

О мучениче Христов, Иоанне воине! Храбрый еси во бранех, и врагом прогонитель, и обидимым заступник, всем православным христианом. О великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостоиных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека, тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны, грешныя, в бедах и напастех зле страждущия. Избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. О великий поборниче, Иоанне воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его. Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва третья мученику Иоанну Воину

О великий Христов мучениче Иоанне! Услыши мя, прибегающего к тебе (имя), подаждь в скорби моей скорую помощь и заступление (содержание прошеная), яко да твоею помощию и поборством по мне посрамятся вси являющии мне злая. Аминь.

Акафист мученику и чудотворцу Иоанну Воину:

 • Акафист мученику и чудотворцу Иоанну Воину

Каноны мученику и чудотворцу Иоанну Воину:

 • Канон первый мученику и чудотворцу Иоанну Воину
 • Канон второй мученику и чудотворцу Иоанну Воину

Житийная и научно-историческая литература о мученике Иоанне Воине:

 • Мученик Иоанн Воин — Православие.Ru
 • Обретите Божью защиту на войне — Максим Степаненко
 • Что делать, чтобы не обворовали дом и огород, не угнали машину? — Максим Степаненко
 • Христианское благочестие. Жизнь во Христе — подборка лучших публикаций о христианском благочестии и нравственности
 • Основы Православия — подборка лучших публикаций о Православии

Молитвы святым от воровства:

 • Молитва Архистратигу Михаилу. Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем низвергающим диавола. Он покровитель воинов, сражающихся за правое дело. Ему молятся о преодолении расколов и ересей, взывают о помощи в гонениях, о вразумлении раскольников, еретиков, сектантов и неверующих, при бесовских нападках и искушениях. Также архангела Михаила просят о помощи в защите дома и семьи от воровства и всевозможных напастей
 • Молитва блаженной Варваре Скворчихинской. С приходом безбожной власти молодая сельская учительница взяла на себя подвиги нищеты, затвора, непрестанной молитвы и поста. Господь через нее великую силу Божию, проявлявшуюся дарами прозорливости и исцелений, чудесами и чудесными знамениями. Блаженную Варвару просят помочь перенести тяжелые искушения, гонения и нищету, защите от притеснителей и воров, ей молятся о хранении девства, о помощи в аскетических подвигах, исцелении болезней
 • Молитва мученику Иоанну Воину. Святой Иоанн, посланный преследовать христиан, вместо этого оказал большую помощь гонимым. Открыто исповедав Христа, принял мученическую кончину. Известен тем, что чудесным образом обличил воров в краже. Является покровителем христолюбивого воинства, ему молятся о защите от воров, грабителей и обидчиков, о нахождении утерянного или похищенного
 • Молитва святителю Спиридону чудотворцу, епископу Тримифунтскому. Святитель Спиридон имел такую чистую и простую веру, что Господь без промедления отвечал на всякое его прошение. Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. Святому Спиридону обращаются за помощью в болезни, ему молятся в затруднениях с жильем, в нищете и прочих житейских неурядицах, о защите от воров, о даровании простоты сердца, о вразумлении заблудших, перешедших в иноверие, о сектантах и оккультистах
 • Молитва благоверной Тамаре, царице Грузинской. Святая Тамара Грузинская — мать и небесная покровительница Грузии, благотворителей, храмоздателей, судей, воинов и прочих государевых людей, а также творческой интеллигенции. Царице Тамаре молятся для защиты дома и семьи от бед, воровства и прочих напастей. К ней, чтимой в ряду жен-мироносиц, обращаются для защиты от пагубных пороков своих и близких, от неверия или сомнений в вере, об исцелении от душевных и телесных недугов, о полноте и глубине покаяния и о заступничестве перед Господом для спасения души

Молитвы воинов. Во время бедствия и нашествия врагов, иноплеменников и иноверных:

Молитвы Иоанну Воину

Святой мученик Иоанн Воин жил в далеком 4 веке. Но по сей день православные христиане как в России, так и в других странах, особенно на Украине и Польше, приносят молитвы Иоанну Воину для избавления от всяческих бед и напастей.

Икона Иоанна Воина и его мощи находятся в Константинополе в церкви Апостола Иоанна Богослова. Списки с икон широко разошлись по всему миру. На этих иконах он всегда изображен с непокрытой головой, в воинском облачении, и имеет при себе непременные предметы:

 • крест – символ незыблемой веры, которую он пронес через все испытания;
 • щит – как знак защиты Господней от всех напастей;
 • копье – символ силы, данной ему Богом для борьбы с грехом и соблазном.
 1. Житие святого
 2. В чем помогают молитвы святому Иоанну Воину?
 3. Тексты молитв Иоанну Воину
 4. Тропарь, глас 4
 5. Ин тропарь, глас 8
 6. Кондак, глас 6
 7. Ин кондак, глас 3
 8. Молитва первая
 9. Молитва вторая
 10. Молитва третья
 11. Молитва четвертая

Житие святого

В 4 веке правил римский император Юлиан Отступник. Он вел постоянную политику гонений на христиан, уничтожая их и пытаясь отвратить от веры. В его войске и служил Иоанн Воин, который на самом деле был христианином с глубокой верой и убеждениями. Поэтому, когда его вместе со всеми посылали убивать и преследовать христиан, он оказывал последним всяческую помощь. Иоанн предупреждал о нападениях, давал возможность скрываться. Освобождал из темниц своих единоверцев и укрывал их. Когда не было такой возможности, помогал им пищей, пытался смягчить их участь. Но не только христианам помогал этот великодушный воин, но и всем страждующим, больным и нуждающимся в поддержке.

Таким поведением он давал понять язычникам, насколько христиане добры, милосердны и как они любят всех людей. Тем самым немало людей обратились в христианство, несмотря на то, что тем самым подвергались гонениям и мучениям.

Но, разумеется, такие его действия не остались незамеченными, и о них доложили Юлиану Отступнику. Император немедленно приказал бросить Иоанна Воина в темницу. И его участь была бы предрешена, но, по воле Божьей, Юлиан был убит на войне с персами, после чего Святого выпустили из тюрьмы.

Всю оставшуюся жизнь Иоанн Воин посвятил служению людям, жил строго по Божьим Заповедям, в святости. Умер он в очень преклонных летах, и сначала место его захоронения не было известно.

Но однажды, спустя некоторое время, он явился в видении одной благочестивой женщине, которая смогла указать на его могилу. Нетленные мощи Святого были перенесены в Константинополь. За верность и служение людям Бог даровал мощам силу благодати, исцеления больных и помощи в житейских делах. С тех пор в церковь Апостола Иоанна Богослова постоянно идут люди, которые прикладываются к мощам и находят помощь и поддержку каждый по своей вере.

В чем помогают молитвы святому Иоанну Воину?

Так как Иоанн помогал всем нуждающимся при жизни, то и перед его иконой молятся по особым житейским вопросам, по которым помогает именно этот Святой. Например, существует молитва Иоанну Воину об избавлении от обидчика или врагов. Она помогает, не желая зла ненавидящему, создать такие обстоятельства, при которых тот не может чинить неприятности. Или дается возможность примириться с ним. То есть вопрос разрешается по-христиански, без вражды и ненависти.

Читайте также  Голос сосо павлиашвили молитва

Также приносят молитвы Иоанну Воину об обретении потерянной вещи или возвращении украденного. Особенно это важно для незадачливых туристов и невнимательных паломников, которые подвергаются нападению карманников в местах массового скопления людей.

Почитание этого святого, как защитника и заступника, очень важно для тех, кто не желает воевать, ссориться и желает решать все вопросы миром.

Тексты молитв Иоанну Воину

Тропарь, глас 4

Всеблага́го Бо́га и Цаpя́/ благове́pный pаб и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне чудоде́телю,/ постpа́дав бо pа́ди ве́pы му́жески,/ блаже́нно же сконча́в тече́ние,/ зpи́ши Всетвоpца́ Го́спода в Небесе́х светле́йше./ От Него́же пpие́м даpова́ние чуде́с,/ стpа́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши,/ укpепля́еши во́ины в pа́тех,/ от вpаго́в плене́ния, pан же и внеза́пных смеpте́й и от бед лю́тых изыма́еши./ Те́мже моли́ Влады́ку Хpиста́, пpиснопа́мятне,/ да во вся́ком обстоя́нии сотвоpи́т нам ми́лость,/ и не введе́т нас во искуше́ния,// но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Перевод: Всеблагого Бога и Царя ты стал благоверным рабом и воином, Иоанн чудотворец, ибо мужественно пострадал за веру, блаженно же закончив жизненный путь, ты созерцаешь Творца всех Господа в сиянии в Небесах. От Него же приняв дар чудотворений, страдающим людям во всяких искушениях ты помогаешь, укрепляешь воинов в сражениях, избавляешь от вражеского плена, ран, внезапных смертей и жестоких бед. Потому моли Владыку Христа, всегда вспоминаемый, чтобы во всяком бедствии Он сотворил нам милость и не ввел нас во искушения, но спас души наши, как Человеколюбец.

Ин тропарь, глас 8

Блаже́нство ева́нгельское возлюби́в, Богому́дре Иоа́нне,/ чистоту́ се́рдца де́вством почти́л еси́./ Те́мже суету́ ми́ра сего́ пренебре́г,/ устреми́лся еси́ зре́ти Бо́га,/ И́же тя просла́ви чудесы́ во врачева́нии разли́чне стра́ждущих./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ проси́ нам у Христа́ Го́спода вся́ких скорбе́й избавле́ния// и получе́ния Ца́рства Небе́снаго.

Перевод: Блаженство евангельское возлюбив, Богомудрый Иоанн, ты прославил чистоту своего сердца девством. Потому суету мира этого отверг, устремившись к созерцанию Бога, Который тебя прославил чудесами во врачевании различных страдающих. Поэтому молим тебя: «Испроси нам у Христа Господа избавление от всяких скорбей и получение Царства Небесного».

Кондак, глас 6

Благочести́ваго во́ина Христо́ва,/ победи́вшаго враги́ душе́вныя и теле́сныя богому́дренно,/ Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми восхва́лим,/ чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим лю́дем/ и мо́лится Го́споду Бо́гу// от вся́ких бед спасти́ правове́рныя.

Перевод: Благочестивого воина Христова, победившего врагов душевных и телесных Богомудро, Иоанна мученика по достоинству молитвенными песнопениями прославим, ибо он, совершая чудеса, подает обильные исцеления страдающим людям и молится Господу Богу о спасении православных от всяких бед.

Ин кондак, глас 3

Вели́кая ско́рбным лю́дем ра́дость в беда́х обрета́ешися, чудотво́рче Иоа́нне,/ вся́кия бо стра́сти моля́щим тя врачу́еши,/ исполня́я их проше́ния./ Те́мже и ны́не моли́ Го́спода,// да спасе́т ны в ми́лости Свое́й.

Перевод: Ты являешься великой радостью для всех страдающих в бедах людей, чудотворец Иоанн, ибо всякие болезни молящихся тебе излечиваешь, исполняя их просьбы. Потому и сейчас моли Господа, да спасет нас по милости Своей.

Молитва первая

О, му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне вои́нственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́иных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, пресла́вный уго́дниче Христо́в Иоа́нне Вои́нственниче, хра́брый еси́ в ра́тех, враго́м прогони́тель и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, помяни́ нас, гре́шных и недосто́йных рабо́в, в беда́х, ско́рбех и печа́лех, и во вся́цей злей напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка защити́ нас: дана́ бо тебе́ благода́ть от Бо́га моли́тися за нас, гре́шных, зле стра́ждущих. Изба́ви нас от оби́дящих нас, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, да твое́ю по́мощию и кре́пким предста́тельством и побо́рством посра́мятся вси явля́ющии нам зла́я! О вели́кий побо́рниче, Иоа́нне Вои́нственниче, не забу́ди нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ и прося́щих твоея́ по́мощи и неоску́дныя ми́лости, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных рабо́в, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́вана лю́бящим Его́, я́ко подоба́ет Ему́ и вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О, пресла́вный уго́дниче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Храбр был еси́ в ра́тех, враго́м прогони́тель и оби́димых засту́пник, ны́не же и всем правосла́вным христиа́ном ско́рый помо́щник явля́ешися. Помяни́ нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ нас в беда́х и ско́рбех и печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка защити́ нас: тебе́ бо дана́ бысть от Бо́га благода́ть моли́тися за ны гре́шныя (имена), зле стра́ждущия. О, вели́кий побо́рниче, враго́в прогони́телю, христолюби́ваго во́инства покрови́телю и оби́димых засту́пниче, Иоа́нне Во́ине! Не забу́ди нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и твоея́ по́мощи и неоску́дныя ми́лости прося́щих, и сподо́би ны гре́шныя и недосто́йныя неизрече́нная блага́я от Бо́га получи́ти. Я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва четвертая

О, му́чениче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Хра́брый во бра́нех, и ско́рый засту́пник правосла́вных христиа́н в беда́х и напа́стях их, по да́нной благода́ти от Бо́га! Бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Во́инству на́шему на враги́ побе́ду да́руй, да смиря́тся проти́вящиися нам и вразумя́тся, и Бо́га и́стиннаго позна́ют и Святу́ю Его́ Це́рковь Правосла́вную. Мы же, гре́шнии, да сподо́бимся прославля́ти Го́спода Спа́са на́шего во Ца́рствии Его́ вку́пе с тобо́ю во ве́ки. Ами́нь.

Молитвы ко святому Иоанну Воину

Молитва 1

О, великий Христов мучениче Иоанне, правоверных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче! Услыши нас в бедах и скорбях молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися. Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая. Умоли Господа нашего, да сподобит ны грешныя и недостойныя рабы Своя получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 2

О, мучениче Христов, Иоанне Воине! Храбрый еси во бранех врагом прогонитель и обидимым заступник, всем православным христианом скорый помощник. О, великий заступниче и угодниче Христов Иоанне Воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостойных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех, и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека: тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны грешныя, в бедах и напастех зле страждущия; избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша.
Православным христианом и воинству во брани даруй на враги победу, яко да твоею помощию и крепким поборством посрамятся вси, творящий рабом своим злая. О, великий поборниче Иоанне Воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его. Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 3

О, всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Иоанне Воине! Моли с нами и о нас Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Испроси нам у Христа Бога нашего тихое и Богоугодное житие, здравие же и во всем благое поспешение, земли плодородие, во всем изобилие и вся ко спасению и житию временному потребная.
О, святый страстотерпче Иоанне! Ныне пред честною твоею иконою припадающе и покланяющеся тебе, молим тя: яви многомощное заступление всем сущим в напастех, скорбех и болезнех, и избави нас от всякаго зла и от обидящаго человека, моли Всещедраго Триипостаснаго Бога, да подаст православным христианом на супостаты одоление, и да укрепит и благословит непременяемым миром и благополучием, яко да твоею помощию и крепким поборством посрамятся вси являющии нам злая, огради нас святыми твоими молитвами во вся дни жизни нашея, умоли Милостиваго Владыку всех, да дарует нам христианскую кончину жития нашего безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну; по исходе же нашем от жития сего да оградит нас святых ангел ополчением, во еже избавитися нам от козней диавола и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати Престолу Господа славы, и Того со всеми святыми славити в Небеснем Царствии Его во веки веков. Аминь.

Молитва 4

О, преславный угодниче Христов Иоанне Воинственниче, храбрый еси в ратех, врагом прогонитель и обидимым заступник, всем православным христианом великий заступниче и угодниче Христов!
Помяни нас, грешных и недостойных рабов, в бедах, скорбех и печалех, и во всяцей злей напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека защити нас: дана бо тебе благодать от Бога молитися за нас, грешных, зле страждущих.
Избави нас от обидящих нас, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, да твоею помощию и крепким предстательством и поборством посрамятся вси являющии нам злая! О, великий поборниче Иоанне Воинственниче! Не забуди нас, грешных, молящихся тебе и просящих твоея помощи и неоскудныя милости, и сподоби нас, грешных и недостойных рабов, получити от Бога неизреченная благая, яже уготована любящим Его, яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь святому Иоанну Воину

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4

Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодетелю, страдав бо ради веры мужески, блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа в небесех светлейше, от Негоже прием дарование чудес, страждущим человеком во всяких напастех помогаеши: укрепляеши воины в ратех, от врагов пленения, ран же и внезапных смертей и от бед лютых изымаеши. Темже моли Владыку Христа, приснопамятне, да во всяком обстоянии сотворит нам милость и не введет нас во искушения, но спасет души наша, яко Человеколюбец.

ИН ТРОПАРЬ, ГЛАС 8

Блаженство Евангельское возлюбив, Богомудре Иоанне, чистоту сердца девством почтил еси. Темже суету мира сего пренебрегл, устремился еси зрети Бога, Иже тя прослави чудесы во врачевании различне страждущих. Сего ради молим тя: проси нам у Христа Господа всяких скорбей избавления и получения Царства Небеснаго.

КОНДАК, ГЛАС 6

Благочестиваго воина Христова, победившаго враги душевныя и телесныя богомудренно, Иоанна мученика, достодолжно песньми восхвалим, чудодействуя бо, подает обильная исцеления страждущим людем, и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверныя.

СТИХИРА

Дарованьми чудес обогати тя Христос Господь, в различных бо скорбех призывающим тя помошник скор обретаешися.

Акафист святому чудотворцу Иоанну Воину
Икона Святому мученику Иоанну воину

Святой мученик ИОАНН ВОИН (IVв)

Святой мученик Иоанн Воин (память 30 июля/12 августа) жил в IV веке. Сказание об этом святом содержится в Синаксаре Константинопольской церкви конца X века.

Во времена гонений на христиан святой Иоанн служил в войске римского императора Юлиана Отступника (361 — 363), в полку таифалов (по византийским историческим записям таифалы — скифы) и был вынужден участвовать в гонениях. Иоанн был тайным христианином и, пользуясь своим положением, делая вид, что он ревностный преследователь христиан, всегда старался помочь им избежать смерти, предупреждал об опасности, иногда освобождал из-под стражи арестованных. Кроме того, он поддерживал больных и немощных независимо от их вероисповедания, посещал темницы и утешал страждущих.

Когда император узнал о такой деятельности святого Иоанна, то потребовал его к себе. По дороге в Константинополь воины обращались с ним как с государственным преступником, морили его голодом и жаждой и били его. Когда святого привели в столицу, император Юлиан был в походе против персов, и святой Иоанн был заключен в темницу . Здесь-то и напало на мученика Христова малодушие; он боялся ожидаемой лютой казни. В течение нескольких месяцев он был закован в тяжелые цепи и претерпел немало лишений. Иногда мученик изнемогал душой, и его одолевали сомнения: стоит ли менять спокойную жизнь на такие страдания. Но в искушении, в борьбе плоти и духа святой Иоанн находил поддержку в молитве. Господь укреплял святого мученика, и он радостно прославлял милосердие Творца.

В 363 году император был убит в войне с персами. После смерти Юлиана Отступника святой мученик Иоанн Воин был освобожден по приказу нового императора-христианина Иовиана (363–364). Испытанный скорбями и очищенный ими, как золото в горниле, он посвятил остальную жизнь служению Богу и людям . Все свое имение он употребил на пользу бедным, больным и страждущим, которые находили в святом Иоанне истинного утешителя и помощника. В чистоте и святости мученик Иоанн дожил до глубокой старости и мирно отошел ко Господу. Точная дата смерти святого неизвестна . Он завещал совершить погребение своего тела на том месте, где погребали странников и нищих, которые всегда были близки его душе.

Со временем место погребения святого мученика Иоанна Воина было забыто. Однажды он явился в сонном видении благочестивой женщине и указал, где его могила. Святые мощи мученика были обретены нетленными . Господь прославил их чудотворениями. Если человек был другом Господу при жизни, то все просьбы его к Господу исполняются. Тем более, Господь исполняет просьбы тех, кто был праведен при жизни и почил. По молитвам к святому Иоанну были явлены многочисленные чудеса.

В народе считается, что святость Иоанна Воина заслужена еще и тем, что святой жил праведно и богоугодно, несмотря на всеобщее падение нравов вокруг него. Когда кругом царит грех и нарушение заповедей — дело обычное, очень трудно устоять и не поддаться соблазну. Позднее честные мощи мученика Иоанна Воина были положены в Константинопольском храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова .

На Руси святой мученик Иоанн Воин стал весьма почитаемым святым. Ему посвящен храм в Москве на ул. Б. Якиманка .

Храм Иоанна Воина на Якиманке

Первое упоминание об этой церкви относится к 1625 году. Тогда она располагалась на берегу Москвы-реки, ближе к современному Крымскому мосту. Иоанн Воин был покровителем стрельцов, живших там с 50-х гг. XVI века по повелению царя Иоанна Грозного. После подавления стрелецкого восстания храм пришел в запустение, в 1708 году был затоплен во время наводнения. Согласно легенде, восстановить храм повелел Петр I в честь победы в Полтавской битве, считая Иоанна Воина покровителем русского воинства. Освящение храма 12 июня 1717 года совершил патриарший местоблюститель митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский). В 1812 г. храм был осквернен французами, затем вновь освящен. В советское время храм не закрывался. В 1922 году был убит настоятель храма о. Христофор (Надеждин), в 2000 году причисленный к лику святых новомучеников и исповедников российских.

Богу было угодно, чтобы о жизни Иоанна Воина не сохранилось подробностей. И скорее всего, сам Иоанн Воин, хотел бы, чтобы в день его памяти люди проявляли милосердие друг к другу, к тем, кто слабее, беднее, незащищеннее. Помощь ближнему освещает жизнь, делает ее осмысленной и цельной. Разочарование, уныние, пустота — уходят из жизни, когда человек начинает помогать тому, кто действительно нуждается в помощи.

В русской православной традиции имя Иоанна воина известно с давних пор, как великого помощника в скорбях и обстояниях. Люди, утерявшие важные и необходимые вещи, тоже обращаются к святому с молитвой. Святой является покровителем военнослужащих. Также святому Иоанну воину молятся за тех, кто находится в темнице и заточении.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector