Молитва спасителю Святителя димитрия ростовского

Молитва спасителю Святителя димитрия ростовского

Молитва спасителю Святителя димитрия ростовского

Молитвы святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому

Тропарь, глас 8 1

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю,/ Росси́йский целе́бниче, и но́вый к Бо́гу моли́твенниче,/ списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́,/ цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне,// моли́ Хри­ста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Пра­во­сла­вия рев­ни­тель и рас­ко­ла иско­ре­ни­тель, Рос­сий­ский цели­тель и новый к Богу молит­вен­ник, сочи­не­ни­я­ми тво­и­ми нера­зум­ных ты вра­зу­мил, лира духов­ная, Димит­рий бла­жен­ный, моли Хри­ста Бога о спа­се­нии душ наших.

Кондак, глас 4 1

Звез­ду́ Росси́йскую от Ки́ева возсия́вшую,/ и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую,/ всю же стра­ну́ сию́ уче́ньми и чуде­сы́ озари́вшую,/ ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия,/ той бо все́м вся напи­са́, я́же к наставле́нию,/ да всех приобря́щет, я́коже Па́вел Христу́,// и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

Пере­вод: Звез­ду Рос­сий­скую в Кие­ве вос­си­яв­шую и через Нов­го­род Север­ский в Ростов дошед­шую, всю же стра­ну нашу уче­ни­я­ми и чуде­са­ми оза­рив­шую, про­сла­вим крас­но­ре­чи­во­го учи­те­ля Димит­рия, ибо он для всех напи­сал все к настав­ле­нию, что­бы при­ве­сти всех ко Хри­сту, как Апо­стол Павел ( 1Кор.9:22 ), и спа­сти Пра­во­сла­ви­ем души наши.

Молитва 1‑я

О, преблаже́нне святи́телю Дими́трие, вели́кий уго́дниче Христо́в, Златоу́сте Росси́йский! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки Ангел предстои́ши: умо­ли́ Его́ благосе́рдие, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испро­си́ нам у Хри­ста́ Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, зем­ли́ благопло́дие, и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние тво­е­го́ заступле́ния. Да́руй нам богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менныя жи́зни: изба́ви нас от возду́шных мыта́рств и наста́ви нас на путь, веду́щий в селе́ния пра́ведных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, зря́щих Бо́жия Лица́ неизрече́нную добро́ту; Це́рковь же Святу́ю от раско́лов и ересе́й сохра­ни́, ве́рныя укре­пи́, заблужда́ющия обра­ти́, и всем да́руй вся, ко спасе́нию и сла́ве Бо́жией подоба́ющая; оте́чество твое́ сохра­ни́ от враго́в ненаве́тно, но побора́й ору́жию крестоно́снаго во́инства; и пода́ждь нам всем твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́еми, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем от вся́кия беды́ и напа́сти. Услы́ши моле́ние на́ше, О́тче Дими́трие, и моли́ непреста́нно о нас всеси́льнаго Бо́га, сла́вимаго и покланя́емаго в Трие́х Ипоста́сех, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я 2

О, всеблаже́нный святи́телю Дими́трие, вели́кий уго́дниче Христо́в, Златоу́сте Росси́йский, услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки А́нгелы предстои́ши! Умо­ли́ Его́ благоутро́бие, да не осу́дит нас по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испро­си́ нам у Хри­ста́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, зем­ли́ благопло́дие и во всем вся́­кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от Ще́дрого Бо́га, но в сла́ву Его́ и в прославле́ние тво­е­го́ заступле́ния. Да́руй нам богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менныя жи́зни; изба́ви нас возду́шных мыта́рств и наста́ви нас на путь, веду́щий в селе́ния пра́ведных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, зря́щих Бо́жия лица́ неизрече́нную добро́ту. Це́рковь же Святу́ю от раско́лов и ересе́й сохра­ни́, ве́рных укре­пи́, заблужда́ющих обра­ти́ и всем да́руй вся, я́же ко спасе́нию и сла́ве Бо́жией подоба́ющая; Оте́чество твое́ сохра­ни́ от враго́в ненаве́тно, но побора́й ору́жие Крестоно́снаго во́инства; и пода́ждь нам всем твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́еми, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем от вся́кия беды́ и напа́сти. Услы́ши моле́ние на́ше, о́тче Дими́трие, и моли́ непреста́нно о нас Всеси́льнаго Бо́га, сла́вимаго и поклоня́емаго в Трие́х Ипоста́сех, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я 3

О, преди́вный и пресла́вный чудотво́рче Дими́трие, исцеля́яй неду́ги челове́ческия! Ты неусы́пно мо́лиши Го́спода Бо́га на́шего о всех гре́шных: молю́ у́бо тя, бу́ди ми хода́тай пред Го́сподем и помо́щник на преоборе́ние страсте́й ненасы́тныя пло́ти моея́ и на одоле́ние стрел сопроти́вника мое­го́ диа́вола, и́миже уязвля́ет немощно́е се́рдце мое́ и, а́ки гла́дный и лю́тый зверь, а́лчет погуби́ти ду́шу мою́. Ты, святи́телю Христо́в, моя́ огра́да, ты мое заступле́ние и ору́жие! За твои́м соде́йствием сокру­шу́ вся во мне сопроти́вная во́ле Царя́ ца́рствующих. Ты, вели́кий чудотво́рче, во дни по́двигов твои́х в ми́ре сем ревну́я о Правосла́вной Це́ркве Бо́жией, я́ко и́стинный и до́брый па́стырь, небла́зненно облича́л еси́ гре­хи́ и неве́жествия людски́я, и уклони́вшихся от сте­зи́ пра́вды в е́реси и раско́лы наставля́л еси́ на путь и́стины. Споспеше́ствуй у́бо и мне испра́вити кратковре́менный путь жи́зни мое́й, да непреткнове́нно пой­ду́ по сте­зи́ за́поведей Бо́жиих и неле́ностно порабо́таю Го́сподеви мое­му́ Иису́су Хри­сту́, я́ко еди́ному Влады́це мое­му́, Искупи́телю и пра́ведному Судии́ мое­му́. К сим же припа́дая, молю́ся Ти, уго́дниче Бо́жий, егда́ изы́ти души́ мое́й из теле­се́ мое­го́, изба́ви ю́ от те́мных мыта́рств, не и́мам бо до́брых дел ко оправда́нию мое­му́, не даждь сатане́ возгорди́тися побе́дою над немощно́ю душе́ю мое́ю. Изба́ви ю́ от гее́ны, иде́же плач и скре́жет зубо́в, и святы́ми моли́твами твои́ми сотво­ри́ мя прича́стника Небе́снаго Ца́рствия в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Личное прошение

Архиере́ю Бо́жий, святи́телю Христо́в Дими́трие! Молю́ тя, раб тво́й (имя), исхода́тайствуй ми́лость у Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, да моли́твами твои́ми пода́ст ми (содер­жа­ние про­ше­ния) и оставле́ние всех согреше́ний мои́х. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памя­ти 21 сентября/4 октяб­ря и 28 октяб­ря /10 ноября

Жил в кон­це XVI — нача­ле XVII стт. Соста­вил зна­ме­ни­тые «Четьи-Минеи», содер­жа­щие жития свя­тых на каж­дый день года. Был изве­стен как рев­ни­тель чисто­ты Пра­во­слав­ной веры перед лицом рас­коль­ни­чьих сект. Про­сла­вил­ся скром­ной, подвиж­ни­че­ской жиз­нью, был любим наро­дом за про­сто­ту, доступ­ность и дела мило­сер­дия. До самой кон­чи­ны пода­вал при­мер тер­пе­ли­во­го и сми­рен­но­го пере­не­се­ния тяже­лой груд­ной болез­ни. Свт. Димит­рию молят­ся об успе­хе в хри­сти­ан­ской про­по­ве­ди и про­све­ще­нии, об избав­ле­нии от рас­ко­лов и ере­сей, о помо­щи в бед­но­сти, о заступ­ле­нии вдов и сирот, об исце­ле­нии от груд­ных болезней.

Православные молитвы ☦

3 сильных молитвы святителю Димитрию Ростовскому

Оглавление:

Молитва святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому об исцелении и заступлении

«О, предивный и преславный чудотворче Димитрие, исцеляяй недуги человеческия! Ты неусыпно молиши Господа Бога нашего о всех грешных: молю убо тя, буди ми ходатай пред Господем и помощник на преоборение страстей ненасытныя плоти моея и на одоление стрел сопротивника моего диавола, имиже уязвляет немощное сердце мое и, аки гладный и лютый зверь, алчет погубити душу мою. Ты, святителю Христов, моя ограда, ты мое заступление и оружие! За твоим содействием сокрушу вся во мне сопротивная воле Царя царствующих. Ты, великий чудотворче, во дни подвигов твоих в мире сем ревнуя о Православной Церкви Божией, яко истинный и добрый пастырь, неблазненно обличал еси грехи и невежествия людския, и уклонившихся от стези правды в ереси и расколы наставлял еси на путь истины.

Споспешествуй убо и мне исправити кратковременный путь жизни моея, да непреткновенно пойду по стези заповедей Божиих и неленостно поработаю Господеви моему Иисусу Христу, яко единому Владыце моему, Искупителю и праведному Судии моему. К сим же припадая, молюся ти, угодниче Божий, егда изыти души моей из телесе моего, избави ю от темных мытарств: не имам бо добрых дел ко оправданию моему: не даждь сатане возгордиться победою над немощною душею моею. Избави ю от геенны, идеже плач и скрежет зубов, и святыми молитвами твоими сотвори мя причастника Небеснаго Царствия в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.»

Молитва святителю Димитрию Ростовскому о помощи в бедности

«О, святителю Дмитрие, великий угодниче Христов, златоусте Российский! Услыши нас грешных, молящихся тебе, и принеси молитву нашу к Человеколюбцу Богу о рабах Божиих (имена). Умоли Его благосердие, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам у Христа Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Даруй нам богоугодно прейти поприще временныя жизни: избави нас от воздушных мытарств и настави нас на путь, ведущий в селения праведных; подаждь нам твое архипастырское и святое благословение, да оным осеняеми, избавимся от козней лукаваго и избегнем от всякой беды и напасти. Услыши моление наше, отче Дмитрие, и моли непрестанно о нас Всесильнаго Бога, славимаго и покланяемаго в трех Ипостасех, Емуже подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.»

Молитва об исцелении от грудных болезней

«О, всеблаженный святителю Димитрие, великий угодниче Христов, Златоусте Российский, услыши нас грешных, молящихся тебе, и принеси молитву нашу к Милостивому и Человеколюбцу Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики Ангелы предстоиши! Умоли Его благоутробие, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от Щедрого Бога, но в славу Его и в прославление твоего заступления. Даруй нам богоугодно прейти поприще временныя жизни; избави нас воздушных мытарств и настави нас на путь, ведущий в селения праведных, идеже празднующих глас непрестанный, зрящих Божия лица неизреченную доброту. Церковь же Святую от расколов и ересей сохрани, верных укрепи, заблуждающих обрати и всем даруй вся, яже ко спасению и славе Божией подобающая; Отечество твое сохрани от врагов ненаветно, но поборай оружие Крестоноснаго воинства; и подаждь нам всем твое архипастырское и святое благословение, да оным осеняеми, избавимся от козней лукаваго и избегнем от всякия беды и напасти. Услыши моление наше, отче Димитрие, и моли непрестанно о нас Всесильнаго Бога, славимаго и поклоняемаго в Триех Ипостасех, Емуже подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.»

Пяточисленные молитвы

Пяточисленные молитвы: когда читать?

Пяточисленные молитвы — это молитвы, которые святитель Димитрий Ростовский сложил в память скорбей Пресвятой Девы Марии. Святитель Димитрий Ростовский жил на территории Украины во времена Петра I. Записи об истории молитв были найдены после его кончины. Один из Боносных Отцев слышал голоса Пресвятой Богородицы и Иисуса Христа.

Иисус, обращаясь к Богородице, спрашивал, какие скорби она перетерпела за своего Сына. Богородица перечисляет пять скорбей:

  • Когда узнала от пророка, что Иисуса убьют.
  • Когда узнала о том, что Иисус предан и пленен.
  • Три дня, когда после распятия не видела Сына воскресшим.
  • В то время, как его распинали вместе с разбойниками.
  • Время погребения.

Иисус же ответил, что каждый, кто прочтет об этом в надежде на исцеление, получит его. Тогда святитель Димитрий Ростовский составил молитвы, которые читают в самых трудных ситуациях по благословению духовника (Пяточисленные молитвы).

Творение святителя Димитрия Ростовского

Один старец от Богоносных Отцев, стоя на молитве и быв в восторзе, слышал глас Господа нашего Иисуса Христа, глаголющий с Пречистою и Пресвятою Богородицею, Материю Своею, рекши к Ней:

— Рцы Мне, Мати Моя, колико болезней наибольших, живущи на свете, претерпела еси Мене ради?

И рече Пресвятая:

— Сыне и Боже Мой! Наибольших пять болезней Тебе ради претерпела: первая — егда услышала от Симеона Пророка, еже имел еси убиен быти; вторая — еща, ищущи Тебе во Иерусалиме через три дня, Тя не видела есмь; третья — егда Тя поймана и связана от жидов услышала; четвертая — егда Тя на кресте между разбойниками Распятаго видела; пятая — егда Тя видела во гробе полагаема.

И рече к Ней Господь:

— Глаголю Тебе, Мати Моя: аще кто каждую болезнь Твою на кийждо день прочтет с молитвою Моею, сие есть «Отче наш» и Архангельское обрадование, сие есть «Богородице Дево, радуйся» — за первую болезнь дам ему познание грехов и жаление о них; за вторую — дам ему всех грехов прощение; за третию — возвращу ему добродетели его, через грехи изгибшия; за четвертую — напитаю его, при смерти его, Телом и Кровию Моею Божественною; за пятую — явлюся ему Сам при смерти его и прииму душу его в живот вечный. Аминь.

Текст Пяточисленных молитв

Начало к сим молитвам:

Слава Тебе, Христу Богу моему, не погубившему мя грешнаго со беззаконьми моими, но даже доселе грехом моим потерпевшему. (Поклон)

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранится нам; даруй ми, Господи, да ни словом, ни делом, ни помышлением прогневаю Тя, Создателя моего, но вся дела моя, советы и помышления да будут во славу Пресвятаго имени Твоего. (Поклон)

Боже, милостив буди мне, грешному, во всей жизни моей: во исходе моем и по кончине моей не остави мене. (Поклон)

Сие, падши ниц на земли, глаголи:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, приими умершаго мя душею и умом. Приими мя грешнаго, блудника, сквернаго душею и телом. Отыми неприязнь безстудную и не отврати лица Твоего от мене, не рцы, Владыко: не вем, кто еси, но вонми гласу моления моего; спаси мя, яко имеяй множество щедрот и не хощеши смерти грешника, не оставлю же Тя, Создателя моего, и не отступлю от Тебе, дондеже послушаеши мя и даси всем грехом моим прощение, молитв ради Пречистыя Матери Твоея, предстательства честных Небесных Сил безплотных, святаго славнаго Ангела хранителя моего, пророка же и предтечи Твоего Крестителя Иоанна, богоглаголивых Апостол, святых и добропобедных мученик, Преподобных и Богоносных отец наших и всех Твоих святых, помилуй и спаси мя грешнаго. Аминь.

Царю Небесный… Трисвятое… Отче наш… Яко Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Богородице Дево, радуйся…

МОЛИТВА 1

О, Мати Милосердая, Дево Марие, аз грешный и непотребный раб Твой, воспоминаючи Твоя болезни, егда Ты услышала от Симеона пророка о немилостивном убиении Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, приношу сию тебе молитву и Архангельское обрадование, приими в честь и память болезней Твоих и умоли Сына Твоего, — Господа нашего Иисуса Христа, да дарует ми познание грехов и жаление о них. (Поклон)

МОЛИТВА 2

Отче наш… Яко Твое есть Царство… Богородице Дево, радуйся…

О, Богоблаженная и Пренепорочная Отроковице, Мати и Дево, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование в честь памяти болезни Твоея, егда позабыла Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, в церкви и через три дни Его не видела еси; умоли Его и испроси у Него всех грехов моих прощение и оставление, Едина Благословенная. (Поклон)

МОЛИТВА 3

Отче наш… Яко Твое есть Царство… Богородице Дево, радуйся. ..

О, Мати света, Преблагословенная Дево Богородице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование, в честь и память болезни Твоея, егда Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, поймана и связана слышала еси. Умоли Его, да возвратит мне добродетели, через грех изгибшия, да Тя, Пречистая, во веки величаю. (Поклон)

МОЛИТВА 4

Отче наш… Яко Твое есть Царство… Богородице Дево, радуйся…

О, Милосердия Источниче, Дево Богородице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда на кресте между разбойники видела еси Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Егоже умоли, Владычице, да подаст ми дар милосердия Своего в час смерти моея и да напитает мя Телом и Кровию Своею Божественною, да Тя, Заступницу, славлю во веки. (Поклон)

МОЛИТВА 5

Отче наш… Яко Твое есть Царство… Богородице Дево, радуйся…

О, Надеждо моя, Пречистая Дево Богородице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда видела еси Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, во гробе полагаема, Егоже умоли, Владычице, да явится мне в час смерти моея и да приимет душу мою в живот вечный. Аминь. (Поклон)

О, Премилостивая Дево, Госпоже Богородице, чадолюбивая Горлице, небесе и земли Самодержавная Царице, любезная Приемнице всех, простирающих к Тебе свои мольбы, печальных Утешительнице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, пяточисленное сие моление, в нем же воспоминаю земные и небесныя Твоя радости, умильно вопиюща к Тебе сице:

(Земные радости) Радуйся, заченшая во чреве без семене Христа Бога нашего. Радуйся, во чреве без болезни носившая Того. Радуйся, порождшая чудным смотрением. Радуйся, восприимшая от волхвов-царей дары и поклонение. Радуйся, яко обрела еси посреди учителей Своего Сына и Бога. Радуйся, яко рождество Твое преславно из мертвых воста. Радуйся, видевшая возносящагося Своего Создателя, к Нему же сама душею и телом возшла еси.

(Небесные радости) Радуйся, девства ради Своего, паче ангел и всех святых Преславная. Радуйся, близ Пресвятыя Троицы просияющая. Радуйся, Миротворице наша. Радуйся, Властительнице, обладающая всеми небесными силами. Радуйся, паче всех дерзновение к Сыну и Богу Своему имущая. Радуйся, милосердая Мати всем, к Тебе прибегающим. Радуйся, яко Твое веселие во веки не скончается!

И мне недостойному, по неложному обещанию Твоему, в день исхода моего милостива предстани, да Твоим руководством управлен буду к горнему Иерусалиму, в нем же прославленно царствуеши с Сыном Твоим и Богом нашим. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и с Пресвятым Духом в безконечныя веки веков. Аминь.

От скверных устен моих, от мерзкаго сердца, от нечистаго языка и от души оскверненной приими, Госпоже Царице, сие похваление, Радосте моя. Приими, якоже вдовий прияла сии две лепты, и даруй ми принести Твоей благости дар достоин. О, Владычице моя, Пречистая Дево, Небесная Царице, якоже хощеши и волиши, паче же научи мя, что ми подобает Тебе, Матери Божией, глаголати к Тебе единой грешных прибежищу и утешению. Радуйся, Владычице, да и аз, многогрешный раб Твой, радостно зову Тебе, воспетой Матери Христа Бога нашего. Аминь.

На Твой Пресвятый образ взирая, яко истинную самую Тя зрю Богородицу, верою сердечною от души припадаю и поклоняюся с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господом нашим Иисусом Христом, боголепно почитаю и молю Тя со слезами, покрый мя покровом Твоим, от враг видимых и невидимых, Ты бо род человеческий ввела еси в Царство Небесное. Аминь.

Достойно есть, яко воистину… Слава и Благодарение Господу за все!

Читайте также:

Mолитва в скорби или недуге святителя Димитрия Ростовского

Mолитва в скорби или недуге святителя Димитрия Ростовского

Дни памяти: 23 мая/5 июня, 19 июля/ 1 августа, 21 сентября/4 октября, 28 октября/10 ноября

Икона «Спас в силах»

Спаси мя, Спасе мой, по Твоей благости, а не по моим делом! Ты хочеши мя спасти, Ты веси, коим образом мя спасти: спаси убо мне, яко хощеши, яко можеши, яко веси: имиже веси судьбами спаси мя! Аз на Тя, Господа моего, надеюся, и Твоей воле Святой себе вручаю: твори со мною еже хощеши! Аще хощеши мя имети во свете: буди благословен. Аще хощеши мя имети во тьме: буди паки благословен. Аще отверзеши ми двери милосердия Твоего: добро убо и благо. Аще затвориши ми двери милосердия Твоего: благословен еси, затворивый ми в правду. Аще не погубиши мя со беззаконьми моими, слава безмерному милосердию Твоему. Аще погубиши мя со беззаконьми моими, слава праведному суду Твоему: якоже хощеши, устрой о мне вещь!

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Поучение 4-е. Преставление свт. Димитрия Ростовского (О пользе чтения жития святых)

Поучение 4-е. Преставление свт. Димитрия Ростовского (О пользе чтения жития святых) I. Свт. Димитрий, митрополит Ростовский, день блаженного преставления коего ныне празднуется, родился в 1651 г., в местечке Макарове, близ Киева, и был назван Даниилом. Даниил с юных лет проявил

Читайте также  Молитвы сны ПреСвятой Богородицы все 77 снов

Житие святителя Димитрия, митрополита Ростовского, чудотворца

Житие святителя Димитрия, митрополита Ростовского, чудотворца Святитель Димитрий, в миру Даниил, родился в декабре 1651 года, в местечке Макарове1], находящемся в сорока верстах от города Киева. Отец его, Савва Григорьевич Туптало, из простых казаков дослужился до звания

Житие святителя Димитрия, митрополита Ростовского, чудотворца

Житие святителя Димитрия, митрополита Ростовского, чудотворца Святитель Димитрий, в миру Даниил, родился в декабре 1651 года, в местечке Макарове1], находящемся в сорока верстах от города Киева. Отец его, Савва Григорьевич Туптало, из простых казаков дослужился до звания

Вопль к Богоматери в скорби и недуге

Вопль к Богоматери в скорби и недуге О чем молить Тебя, чего просить у Тебя? Ты ведь все видишь, знаешь Сама, посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно. Ты, все претерпевшая, все премогшая, – все поймешь. Ты, повившая Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками со Креста,

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВСЕМИРНОГО ВОЗДВИЖЕНИЯ СВЯТОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА. ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ, МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКОГО

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВСЕМИРНОГО ВОЗДВИЖЕНИЯ СВЯТОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА. ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ, МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКОГО 21 сентябряНА МАЛОЙ ВЕЧЕРНЕНа «Господи воззвах:» стихиры, глас 1Подобен: Небесных полков:В малом ты был верен, Димитрий, / над многими

МОЛИТВЫ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

МОЛИТВЫ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО Господи! Все желание и воздыхание мое да будет в Тебе. Все желание мое и рачение мое в Тебе едином да будет, Спасителю мой! Все изволение мое и помышление мое в Тебе да углубится, и вся кости моя да рекут: «Господи, Господи! Кто подобен

В недуге и скорби

В недуге и скорби Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (имя) словесами Божественного Евангелия Твоего, читаемыми о спасении раба Твоего (имя). Попали, Господи, терние всех согрешений его, и да вселится в него благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всякого человека

Вопль к Богоматери в скорби и недуге

Вопль к Богоматери в скорби и недуге О чем молить Тебя, чего просить у Тебя? Ты ведь все видишь, знаешь Сама: посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно. Ты, все претерпевшая, премогшая, все поймешь. Ты, повившая Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками со Креста, Ты

Молитва святителя Дмитрия Ростовского, защищающая от отчаяния

Молитва святителя Дмитрия Ростовского, защищающая от отчаяния Господи! Все желание и воздыхание мое да будет в Тебе. Все желание мое и рачение мое в Тебе едином да будет, Спасителю мой! Все изволение мое и помышление мое в Тебе да углубится, и вся кости моя да рекут:

Молитва святителя Дмитрия Ростовского, защищающая от уныния и отчаяния

Молитва святителя Дмитрия Ростовского, защищающая от уныния и отчаяния Да ничтоже мя отторгнет, да ничтоже мя отлучит от Божественныя Твоея любве, о Боже мой! Да ничтоже пресечет, ни огнь, ни меч, ни глад, ни гонение, ни глубина, ни высота, ни настоящая, ни будущая, точию

Mолитва по соглашению

Mолитва по соглашению Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: «Аминь глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего, Иже на небесех: где же два или трое собрались во имя Мое, ту

Mолитва святителя Димитрия Ростовского

Mолитва святителя Димитрия Ростовского Спаси мя, Спасе мой, по Твоей благости, а не по моим делом! Ты хочеши мя спасти, Ты веси, коим образом мя спасти: спаси убо мне, яко хощеши, яко можеши, яко веси: имиже веси судьбами спаси мя! Аз на Тя, Господа моего, надеюся, и Твоей воле

В скорби или недуге

В скорби или недуге Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (имя) словесами Божественного Евангелия Твоего, читаемыми о спасении раба твоего (имя) . Попали, Господи, терние всех согрешений его, и да вселится в него благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всякого

Молитва в скорби или недуге

Молитва в скорби или недуге Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (имярек) словесами Божественного Евангелия Твоего, читаемыми о спасении раба твоего (имярек), Попали, Господи, терние всех согрешений его, и да вселится в него благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая

Вопль к Богоматери в скорби и недуге

Вопль к Богоматери в скорби и недуге О чем молить Тебя, чего просить у Тебя? Ты ведь все видишь, знаешь Сама, посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно. Ты, все претерпевшая, все премогшая, – все поймешь. Ты, повившая Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками со Креста,

Молитвы о спасении святителя Дмитрия Ростовского

Молитвы о спасении святителя Дмитрия Ростовского Молитва перваяДа ничтоже мя отторгнет, да ничтоже мя отлучит от Божественныя Твоея любве, о Боже мой! Да ничтоже пресечет, ни огнь, ни меч, ни глад, ни гонение, ни глубина, ни высота, ни настоящая, ни будущая, точию едино сие да

Православная Жизнь

4 октября — обретение мощей святителя Димитрия Ростовского.

Святитель Димитрий Ростовский — подвижник XVII-XVIII века, талантливый проповедник, ревнитель чистоты Православной веры перед лицом раскольничьих сект. Прославился скромной, подвижнической жизнью, был любим народом за простоту, доступность и дела милосердия. Пройдя путь от простого послушника до митрополита, он составил исторический труд, который вошел в церковное предание под названием Четьи-Минеи. Это полное собрание житий святых по календарю, на каждый день года.

Святителя отличало удивительное смирение, сострадание и милосердие. Всю жизнь он помогал ближним, делился с нуждающимся, помогал обездоленным.

Поэтому именно ему молятся об утешении и заступлении в бедственных ситуациях.

Святой, будучи архиереем, служил и проповедовал в отдаленных уголках своей епархии. Особый дар слова и проповеди помогал святителю наставлять на путь истинный заблудшие души.

Святитель Дмитрий Ростовский известен как уникальный, талантливый проповедник, и ему принято молиться о даровании искусства проповеди, о просвещении.

Поскольку подвижник сам болел тяжелой легочной болезнью, к нему можно обращаться с просьбами об исцелении.

В православной традиции не существует перечня причин, по которым можно обращаться за помощью к тому или иному Божьему угоднику. Определенный жизненный опыт подвижника позволяет нам прибегать к нему в тех же случаях, которые происходили с самим. святым. Однако это вовсе не значит, что ему нельзя молиться о чем-либо другом.

К примеру, если в семье особо почитается митрополит Дмитрий Ростовский или кто-либо из родственников крещен в его честь — можно считать его небесным покровителем семьи и прибегать за духовной помощью в любых жизненных ситуациях:

О предивный и преславный чудотворче Димитрие, исцеляяй недуги человеческия! Ты неусыпно молиши Господа Бога нашего о всех грешных: молю убо тя, раб твой (имя): буди ми ходатай пред Господем и помощник на преоборение страстей ненасытныя плоти моея, и на одоление стрел сопротивника моего диавола, имиже уязвляет немощное сердце мое, и, аки гладный и лютый зверь, алчет погубити душу мою: ты святителю Христов, моя ограда, ты мое заступление и оружие: ты, великий чудотворче, во дни подвигов твоих в мире сем ревнуя о православней церкви Божией, яко истинный и добрый пастырь, неблазненно обличал еси грехи и невежествия людския, и от стези правды в ереси и расколы уклоняющияся на путь истины наставлял еси: споспешествуй и мне кратковременный путь жизни моя исправити, да непреткновенно пойду по стези заповедей Божиих и неленостно поработаю Господеви моему Иисусу Христу, яко единому Владыце моему, Искупителю и праведному Судии моему: к сим же припадая молюся ти, угодниче Божий, егда изыти души моей от бреннаго сего телесе, избави ю от темных мытарств: не имам бо добрых дел ко оправданию моему, не даждь сатане возгордитися победою над немощною душею моею: избави ю от геенны, идеже плачь и скрежет зубов, и святыми молитвами твоими сотвори мя причастника Небеснаго Царствия в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитвы святителя Дмитрия Ростовского

Господи! Все желание и воздыхание мое да будет в Тебе. Все желание мое и рачение мое в Тебе едином да будет, Спасителю мой! Все изволение мое и помышление мое в Тебе да углубится, и вся кости моя да рекут: «Господи, Господи! Кто подобен Тебе, кто сравнится силе, благодати и премудрости Твоей? Вся бо премудре, и праведне, и благоутробне о нас устроил еси».

Да ничтоже мя отторгнет, да ничтоже мя отлучит от Божественныя Твоея любве, о Боже мой! Да ничтоже пресечет, ни огнь, ни меч, ни глад, ни гонение, ни глубина, ни высота, ни настоящая, ни будущая, точию едино сие да пребудет в душе моей выну. Ничтоже ино да возжелаю в веце сем, Господи, но день и ночь да взыщу Тебя — Господа моего: и да обрет, вечное сокровище приму, и богатство стяжу, и всех благ сподоблюся.

Молитвы святому Димитрию Ростовскому

Множество удивительных примеров благочестия хранит история православной церкви. И по несказанной любви Божьей у нас есть великие помощники и небесные молитвенники — святые. От любого другого человека они отличаются только тем, что имели решимость жить согласно Божьему замыслу о человеке. Обращаясь к ним со своими молитвенными прошениями, каждый человек может получить большое духовное утешение и помощь. Так, молитва святому Дмитрию Ростовскому помогла многим верующим в сложной ситуации.

Когда можно молиться Дмитрию Ростовскому

Удивительный подвижник жил в XVII-XVIII веке. Пройдя путь от простого послушника до митрополита, он составил исторический труд, который навсегда вошел в церковное предание — Четьи-Минеи. Это полное собрание житий святых по календарю, на каждый день года.

Важно. Трудился подвижник над своим творением более 20 лет своей жизни, совмещая управление различными обителями с написаниями житий святых.

Отличительными чертами угодника Божьего были крайнее смирение и живой отклик на человеческую беду. Будучи архиереем в высоком сане, он мог служить и проповедовать в самых отдаленных уголках своей епархии. Особый дар слова и проповеди помогал святителю наставлять на путь истинный даже самые заблудшие души.

Именно из-за того, что Дмитрий Ростовский прославился как великий проповедник, ему принято молиться о даровании искусства проповеди, а также о просвещении. Кроме того, митрополит всю жизнь помогал нищим и убогим и юродивым, поэтому ему часто молятся об утешении и заступлении за вдов и сирот. Поскольку подвижник сам болел тяжелой легочной болезнью, к нему можно обращаться с просьбами об исцелении.

Читайте о других святых архиереях:

Следует заметить, что на самом деле не существует строго перечня причин, по которым можно обращаться за помощью к тому или иному Божьему угоднику. Определенный жизненный опыт подвижника позволяет нам прибегать к нему в тех же случаях, которые происходили и со святым. Однако это вовсе не значит, что ему нельзя молиться о чем-либо другом.

К примеру, если в семье особо почитается митрополит Дмитрий Ростовский или кто-либо из родственников крещен в его честь — можно считать его небесным покровителем семьи и прибегать за духовной помощью в любых жизненных ситуациях.

Как правильно читать молитвы

Определившись с тем, к кому именно человек хочет помолиться, часто встает вопрос о том, как же это правильно делать. Сам текст молитвы лучше всего взять из сборника православных молитвословий. Нужно внимательно выбирать источники и лучше всего купить специальную книгу в храме, поскольку сейчас очень часто под видом православной литературы продают различные оккультные издания, которых нужно избегать.

Очень часто православные молитвы печатают на церковнословянском языке, который новоначальному христианину может показаться слишком сложным. В таком случае можно поискать текст на русском. Кроме того, наряду с готовыми текстами из молитвослова, всегда можно обратиться к подвижнику своими словами.

Важно. Духовный смысл имеет не сам факт вычитывания того или иного текста, а внутренний настрой души человека.

Поэтому все святые отцы православной церкви в один голос говорят: прежде чем просить Господа подать что-либо необходимое, нужно внимательно пересмотреть свою жизнь. Очень часто беды и нестроения в жизни бывают как раз от того, что человек забыл о Боге, отвернулся от него.

Решив приступить с молитвой к митрополиту Димитрию Ростовскому, можно также поучаствовать в молебне этому подвижнику в храме. Для этого в свечном ящике нужно узнать, когда именно в конкретном храме служатся молебны, подать на него записочку о здравии с именами всех, кого хотелось бы помянуть. Желательно присутствовать на молебне лично, чтобы помимо церковной соборной молитвы человек сам мог обратиться к Богу.

Молиться святому можно и дома, купив в храме его иконку. Нужно помнить, что в домашнем иконостасе обязательно должны присутствовать, прежде всего, иконы Господа нашего Иисуса Христа и его Пречистой Матери, а затем уже иконы любых угодников, почитаемых в семье. Часто можно встретить ситуацию, когда в иконостасе присутствуют иконы только одного или нескольких почитаемых угодников Божиих, и все. В таком случае стоит вспомнить, что святые — это наши заступники и молитвенники перед Богом, поэтому главное упование должно быть именно на Него.

О предивный и преславный чудотворче Димитрие, исцеляяй недуги человеческия! Ты неусыпно молиши Господа Бога нашего о всех грешных: молю убо тя, раб твой (имя): буди ми ходатай пред Господем и помощник на преоборение страстей ненасытныя плоти моея, и на одоление стрел сопротивника моего диавола, имиже уязвляет немощное сердце мое, и, аки гладный и лютый зверь, алчет погубити душу мою:

ты святителю Христов, моя ограда, ты мое заступление и оружие: ты, великий чудотворче, во дни подвигов твоих в мире сем ревнуя о православней церкви Божией, яко истинный и добрый пастырь, неблазненно обличал еси грехи и невежествия людския, и от стези правды в ереси и расколы уклоняющияся на путь истины наставлял еси:

споспешествуй и мне кратковременный путь жизни моя исправити, да непреткновенно пойду по стези заповедей Божиих и неленостно поработаю Господеви моему Иисусу Христу, яко единому Владыце моему, Искупителю и праведному Судии моему: к сим же припадая молюся ти, угодниче Божий, егда изыти души моей от бреннаго сего телесе,

избави ю от темных мытарств: не имам бо добрых дел ко оправданию моему, не даждь сатане возгордитися победою над немощною душею моею: избави ю от геенны, идеже плачь и скрежет зубов, и святыми молитвами твоими сотвори мя причастника Небеснаго Царствия в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector