Молитва против рака матки

Молитва против рака матки

Молитва против рака матки

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Профилактика рака, первые его признаки и проявления

15 января 2018

В современном мире онкологические заболевания являются одними из главных причин смерти, при этом многие виды рака за последние годы «помолодели» и встречаются у людей возраста 25-35 лет. К сожалению, невозможно полностью защитить себя и своих близких от этой болезни, но существует эффективная профилактика рака, которая позволяет свести риск заболевания к минимуму.

Причины заболевания раком

Истинная причина возникновения злокачественных опухолей не установлена, однако есть факторы, действительно увеличивающие его риск. К ним относятся:

Особенности организма отдельных людей, а именно генетические особенности, наличие приобретенных и наследственных заболеваний, нарушения гормонального фона. Все эти факторы могут способствовать развитию рака. Как правило, они связаны с врожденными и индивидуальными особенностями организма каждого человека, поэтому необходимости профилактики онкологических заболеваний в данном случае возникает только после их обнаружения.

Возраст. Чаще раком болеют люди в возрасте 40-75 лет. Начиная с 30-35 до 75 лет показатели заболеваемости возрастают в каждой возрастной группе примерно в два раза по сравнению с предыдущей.

Доказанными причинами считаются курение, употребление алкоголя, жареные, острые и копченые продукты, источники радиоактивного излучения, канцерогенные вещества, климатические особенности, национальные традиции питания и быта.

Профилактика заболевания раком

Современная медицина различает следующие виды активной профилактики рака: первичную, вторичную.

Цель первичной профилактики заключается в предотвращении канцерогенеза — процесса появления опухоли. В ходе профилактики необходимо остановить контакт с канцерогенами. Также в первичную профилактику входит повышение иммунитета организма, нормализация образа жизни и питания. Очень важным является отказ от курения и злоупотребления спиртными напитками, физическая активность, здоровое питание.

Вторичная профилатика включает обнаружение и борьбу с предраковыми заболеваниями, выявление, профилактику и лечение рака ранних стадий. К мероприятиям вторичной профилактики относятся: мазки на онкоцитологию (рак шейки матки), профилактические осмотры, выявление групп риска, маммография (рак молочной железы), профилактическое КТ легких у курильщиков, тест на ПСА (рак простаты).

Как предупредить рак самостоятельно?

Основными простыми действиями по профилактике рака являются:

 • регулярная физическая активность и предупреждение ожирения;
 • отказ от курения;
 • уменьшение потребления алкогольных напитков;
 • ограничение в потреблении копченой и острой пищи;
 • питание в профилактике рака также играет существенную роль. Употребляйте больше овощей и фруктов с большим содержанием витамина С (киви, цитрусовые), каротина (помидоры, редька, морковь), а также капусту, чеснок, цельные зерна злаковых культур;
 • регулярные осмотры у врача-гинеколога.

Большинство злокачественных опухолей на первой стадии никак себя не проявляют, поэтому проходят незаметно, человек продолжает считать себя здоровым. Между тем, общие симптомы рака, если обратить на них внимание, начинают появляться:

 1. Головная боль, головокружение, беспричинные, правда, на первых порах они непостоянны, поэтому больной не придает им особого значения.
 2. Эпизодическое повышение температуры тела, которое снимается жаропонижающими и народными средствами заставляет человека успокаиваться в отношении серьезной патологии.
 3. Недомогание, слабость, снижение трудоспособности, апатия или раздражительность – все эти признаки могут быть первыми проявления рака, а могут быть и результатом других патологических процессов, но доброкачественных и вполне излечимых.
 4. Похудание без диет и оснований, просто так теряется 5 кг в месяц. Это очень значимый ранний признак, но к сожалению, тоже не для всех опухолей.
 5. Изменение цвета кожных покровов.
 6. Увеличение лимфоузлов на стороне поражения.
 7. Изменение лабораторных показателей: анемия, повышение СОЭ при нормальном уровне лейкоцитов, увеличение концентрации онкомаркеров.
 8. Боли. В большинстве случаев болевой синдром появляется ближе к IV стадии злокачественного процесса, однако такие органы, как желудок, яички, кости все же могут предупредить несколько раньше, поэтому их можно отнести к первичным симптомам рака данных локализаций.

Таким образом, очевидно, что общие симптомы рака в большинстве случаев являются признаками общего нездоровья организма и свойственны многим патологическим состояниям, поэтому для самодиагностики, которую многие пациенты так любят , наверное, нелишним будет познакомить их со специфическими проявлениями самых распространенных онкологических заболеваний.

Онкогинекология

Рак тела и шейки матки, некоторые опухоли яичников и других органов женской половой сферы нередко дают ранние признаки:

 • Выделение (слизистые, гнойные, иногда кровянистые), нередко усиливающиеся после физического напряжения, акта дефекации, полового сношения, которые раздражают слизистую и вызывают зуд;
 • Нарушения менструального цикла, обильные месячные, кровянистые выделения в середине цикла (скудные или обильные, постоянные или периодические). Кровотечения в климактерическом периоде – настораживающий признак.

Рак легкого

Симптомы и признаки рака легкого скрываются под многими «масками»:

 1. Начальный период характеризуется отсутствием проявлений, что не дает распознать болезнь на этой стадии;
 2. Доклинический период также бессимптомный, однако на этом этапе появляется очень важный показатель, который относят к ранним признакам рака легкого – опухоль удается обнаружить с помощью рентгенологических методов;
 3. Период клинических проявлений уже имеет отличительные черты, указывающие на онкологическое заболевание.

Признаками рака могут быть:

 1. Частые ОРВИ, повторяющиеся эпизоды гриппозной инфекции, непреходящий бронхит и пневмония, периодическое повышение температуры, слабость и недомогание;
 2. Кашель – может отсутствовать или появляться редко в начале болезни, надсадным становится по мере развития процесса;
 3. Кровохарканье – очень серьёзный признак, в большинстве случаев появление прожилок крови в мокроте свидетельствует о запущенной форме рака;
 4. Одышка с нарастанием дискомфорта, тахикардией и болями в грудной клетке нередко имитирует стенокардию, хотя соответствует IV стадии развития опухоли;
 5. Затрудение акта глотания и прохождения пищевых масс через пищевод маскируется под симптомы опухоли пищевода.

Рак молочной железы

Признаки рака молочной железы, тоже к сожалению свидетельствуют о запущенной стадии болезни:

 1. Плотное безболезненное образование – случайная находка, когда другие симптомы отсутствуют;
 2. Выделения из соска;
 3. Втягивание соска;
 4. Изменение цвета кожи и появление симптома «лимонной корки»;
 5. Дискомфорт в подмышечных впадинах;
 6. Увеличение лимфатических узлов на стороне поражения.

Желудочно-кишечный тракт

При локализации онкологического процесса в органах желудочно-кишечного тракта ранними признаками можно считать:

 1. Нарушение пищеварения (тошнота, рвота, дискомфорт, поносы и запоры);
 2. Похудение (рак желудка и поджелудочной железы), однако для начального периода опухоли кишечника этот симптом не характерен;
 3. Трудности при глотании (рак пищевода, гортани);
 4. Появление крови в кале, который приобретает «цвет кофейной гущи».

Предраковые состояния

Многие слышали о таких заболеваниях, которые называют предраковыми, то есть, самого злокачественного процесса ещё нет, но многие признаки уже указывают на возможность его развития. В связи с этим различают фоновые и факультативные предопухолевые изменения. Чаще всего подобные переходы из доброкачественных процессов в злокачественные отмечаются в отношении рака молочной железы, шейки матки, слизистых и кожи.

Об угрожающей или облигатной неоплазии (предрак) говорят в случае заболеваний, которые при отсутствие лечения так или иначе, но в рак трансформируются, хотя неизвестно, когда это может случится: через месяц или через несколько лет. Пациенты, не желающие лечиться, должны понять, что предрак можно считать начальной стадией онкологического процесса, поэтому неинвазивная опухоль (in situ) должна быть радикально ликвидирована. Это дает надежду на полное выздоровление.

Заговор от рака матки

Заговор от рака матки

«У меня есть подруга, у которой рак матки. Вот уже два с половиной года она лечится химией, но толку нет. Она постепенно угасает, уже почти ничего не ест, сильно похудела. Можно ли ей помочь и чем?»

Перед тем как перейти непосредственно к лечению, женщина должна поститься в течение четырех недель: есть она должна только овощи, да и то максимально ограничив их количество. Ни в коем случае нельзя есть ничего мясного (всего того, что когда-то содержало в себе кровь). Также женщине следует избегать близости с супругом. Исцеляющий обряд проводят при первых лучах солнца в доме, где живет больная. Зажигают три венчальные свечи и сажают перед ними больную. Пока читают заговор, трижды срезают прядки волос с головы женщины и кладут их ей на ладонь. Заговорные слова следующие:

Обвенчаю я тебя, раба Божья (имя),

С жизнью и здоровьем,

С двенадцатью радостями,

С двенадцатью надеждами,

С двенадцатью часами и двенадцатью днями,

С Христовыми учениками,

С их силой и подмогой.

Отвожу от тебя, рабы Божьей (имя),

Болезнь тяжелую, недуг злой.

Господь с тобой.

Поверяю тебя я на руки Господа и Его Матери,

Пресвятой Пречистой Богородицы.

Закроет Она тебя Своим пологом,

Осветит тебе путь-дороженьку,

Чтобы шла ты и не спотыкалась,

Чтобы болезни не поддавалась.

Исцелит тебя Сам Господь Христос.

Слово мое не перебить и не истребить.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Лекарственное средство от рака матки

Лекарственное средство от рака матки Требуется: 370 г алоэ (3,5-летнего), 630 г майского меда, 635 г красного виноградного вина.Способ приготовления. Алоэ измельчите через мясорубку, смешайте с майским медом и залейте красным виноградным вином. Алоэ до среза листов не

Заговор от рака

Заговор от рака Найдите в лесу перекресток из тропок. Когда вы его отыщете, встаньте посередине перекрестка лицом к солнцу и сорвите траву, которая окажется справа от ваших ног. Сорвав эту траву, скажите: Рада бы эта трава расти, Да сорвали ее в пути, Рада бы (такая-то) раком

Заговор от любого рака

Заговор от любого рака Из письма:«Скажите, пожалуйста, как можно лечить рак легких. Диагноз поставили месяц назад. Можно ли вылечить как-нибудь эту страшную болезнь на расстоянии?» Вы можете попробовать прочитать заговор, помогающий победить любое раковое заболевание.

Заговор от рака

Заговор от рака Из письма:«Моя любимая жена, с которой я прожил больше сорока лет, тяжело больна – рак. Она прошла уже несколько курсов химиотерапии, ей сделали две операции, но болезнь не хочет отступать. Умоляю, помолитесь за нее и скажите, может быть, я ей хоть чем-то могу

Заговор от скоротечного рака

Заговор от скоротечного рака Из письма:«У моего мужа обнаружили рак. Он тает на глазах. Очень Вас прошу, ради Господа нашего, помочь ему. У меня есть все Ваши книги, я всегда жду выхода новой и верю только Вам. Вы можете творить чудеса, помогите нам. Я и сама очень болею: болят

Заговор от рака легких

Заговор от рака легких Из письма:«Я болен уже два года – рак легких третьей степени. Регулярно лечусь, ложусь в больницу, но лучше не становится. Моя жена покупает Ваши книги, и она посоветовала мне обратиться к Вам за помощью. Наталья Ивановна, очень Вас прошу, помогите. Уж

Заговор от рака кожи

Заговор от рака кожи Из письма:«Подскажите, пожалуйста, как можно исцелить меланому…» На убыльной луне встаньте лицом на запад и говорите: Мать моя луна, нынче ты неполна, Таешь ты, убываешь, По небу проплываешь. Плывешь ты по небу высоко, Глядишь ты свысока далеко, Видишь

Заговор от рака желудка

Заговор от рака желудка Из письма:«Наталья Ивановна, у моей сестры обнаружили рак желудка. Ей очень плохо, и я боюсь, что ее откажутся оперировать. Умоляю, помогите нам!» Наберите в кружку родниковую воду. Черпать ее нужно только ложкой (всего должно быть двенадцать ложек).

Заговор от рака крови

Заговор от рака крови Из письма:«Моей сестре поставили диагноз „острый лейкоз“. Начали лечение. Дело в том, что одна наша знакомая тоже болела лейкозом, но после лечения у нее наступила ремиссия, и вот уже в течение восьми лет у нее нормальные анализы. Скажите, как помочь

Заговор против рака

Заговор против рака Перед тем как над больной читать эту молитву, она должна три дня поститься, то есть не кушать мясной пищи. Читают так: Венчаю я (имя) рабу Божью с жизнью, Венчаю я ее на здоровье. Стоят при мне, при Божьей рабе, Святые угодники. Стоят при мне, при Божьей

Заговор от рака ночной

Заговор от рака ночной В ясную погоду, на убывающую луну, выходят ночью на улицу, встают лицом на восток и говорят: Мать луна убывает, Тело ее лунное тает, Так бы и рак в моем теле Истаял и пропал. Сам Господь се моими устами сказал. Слова мои крепки, лепки, Крепче камня,

Заговор от рака горла

Заговор от рака горла Поставьте кувшин с колодезной водой на улицу так, чтобы на него падал свет убывающей луны. Оставьте кувшин на улице на всю ночь. Утром принесите кувшин в дом, прочитайте особый заговор над водой и умывайтесь ею. Заговор такой: Месяц-брат, солнцу

Заговор от рака матки

Заговор от рака матки Заговор этот читают в те дни, когда у больной женщины идут месячные. Слова заговора следующие: Илья Пророк – на запад, Моя беда – на восток. Встану, благословясь, выйду, перекрестясь. Илья, ты, который из рук Иисуса Христа воду пил, Ты, которого

Заговор от рака простаты

Заговор от рака простаты Достаньте из воды двенадцать камней-окатышей и отнесите их домой. Помните, что по дороге нельзя ни с кем разговаривать, запрещено также заходить в магазины и другие людные места. Войдя в дом, сразу же положите камни в воду и поставьте их на огонь.

Чем опасна вакцинация от коронавируса

Что известно о COVID-19?

Это РНК-содержащий вирус животного происхождения, относящийся к группе коронавирусов. Согласно данным ВОЗ, он передается от заболевшего человека через мелкие капли, которые выделяются при чихании и кашле из носа и рта. С момента заражения до появления первых симптомов проходит от 1 до 14 дней (в среднем – 7). Носитель вируса еще не знает о своей болезни, но в плане заражения уже представляет опасность для окружающих. По информации коронавирусной эпидемиологии, COVID-19 в 2-3 раза заразнее гриппа, но в 2-3 раза менее заразен, чем корь.

При легком течении болезни ее симптомы сходны с ОРВИ и заканчиваются выздоровлением через 14 дней без каких-либо дальнейших последствий. В тяжелых случаях COVID продолжается до 8 недель. Даже при отсутствии выраженных признаков заболевания у переболевших формируется иммунитет. Но учитывая, пусть и нечастые случаи повторного заражения, сохраняется он не слишком долго. Гораздо большим эффектом обладает вакцина.

Как действует вакцина?

Сегодня в мире используется несколько иммунопрепаратов, разработанных специалистами разных стран и прошедших необходимые клинические испытания. Все они предназначены для формирования иммунитета к возбудителю. После их введения иммунная система:

 • без труда распознает возбудителя инфекции;
 • начинает производить антитела – белки для борьбы с заболеванием;
 • «запоминает» возбудителя и, если он снова попадает в организм, быстро уничтожает его, не допуская развития болезни.
Читайте также  Православные молитвы для восстановления энергии

У человека, прошедшего вакцинацию, формируется стойкий иммунитет к COVID.

Опасна ли вакцинация?

Каждый человек реагирует на иммунопрепарат индивидуально. Поэтому даже самая качественная вакцина может вызвать побочные эффекты. Их появление на непродолжительное время – единственная опасность.

Чем опасна вакцинация от коронавируса:

 • незначительным повышением температуры;
 • головной болью, головокружением;
 • сбоем сердечного ритма;
 • кожными высыпаниями;
 • слабостью.

Эти неприятные симптомы исчезают в течение нескольких дней.

Тяжелые состояния после введения иммунопрепарата могут развиваться у людей, имеющих противопоказания. Нельзя проводить вакцинацию, если наблюдаются:

 • хронические патологии почек, сердечно-сосудистой системы (ССС), эндокринной системы;
 • болезни кроветворной системы;
 • аутоиммунные нарушения;
 • выраженные патологии центральной нервной системы (ЦНС);
 • аллергические реакции на ранее вводимые вакцины.

При этих патологиях прививка может спровоцировать обострение.

Также противопоказанием является возраст (младше 18 и старше 65 лет), беременность, недавно перенесенная тяжелая форма коронавирусной инфекции. У переболевших людей в первое время после выздоровления отмечается высокий уровень антител, а вакцина повысит его еще больше. Последствия могут проявиться бурной иммунной реакцией в форме цитокинового шторма.

Как уменьшить негативные проявления?

Снизить развитие побочных явлений поможет соблюдение всех рекомендаций врача. Чтобы уменьшить риск развития негативных симптомов после вакцинации, нужно:

 • внимательно следить за своим самочувствием;
 • как минимум за неделю до предполагаемой вакцинации избегать контактов с заболевшими;
 • за 2 дня до прививки пройти обследование и сдать кровь на антитела;
 • отказаться от иммуномодуляторов и иммуностимуляторов за 10 дней до введения вакцины;
 • предупредить перед постановкой вакцины о приёме препаратов, которые стимулируют иммунитет.

При отсутствии противопоказаний и соблюдении всех требований, риск побочных эффектов сводится к минимуму.

После прививки от коронавируса врачи советуют соблюдать щадящий режим и выпивать не менее 1,5 литров жидкости в день. При повышении температуры рекомендуется принять жаропонижающее средство. Если слабость не проходит в течение нескольких дней, появились аллергические реакции, нужно немедленно обратиться к доктору.

Когда будет массовая вакцинация?

Массовая вакцинация в США, Канаде и европейских странах началась еще в декабре прошлого года. В это же время стартовала она и в России. Но на начальном этапе мероприятие проводилось только для определенной категории лиц – молодых людей и тех, кто по роду своей профессиональной деятельности не может ограничить число контактов. Сегодня привиться от ковида можно в любом регионе страны.

Решение о вакцинации каждый человек принимает самостоятельно. Но те, кто отказывается от прививки, должны знать, что даже легкая форма COVID – это серьезный удар по организму. Также не стоит забывать о потере трудоспособности не менее, чем на 2 недели, и вероятности заражения членов семьи. После вакцинации эти риски значительно понижаются. Но даже вакцинированным людям необходимо носить маску и перчатки, чтобы на 100% уберечь себя от заражения COVID-19.

Молебен при раке, онкологии

Онкология – тяжелое заболевание, которое может поразить любого. С точки зрения христианства любая болезнь – это не наказание, а испытание, пройдя через которое, очищается душа.

Именно поэтому так важна молитва от рака личная и общая, совершение церковных таинств. Больной получает невидимую, но ощутимую поддержку и находит силы для борьбы против недуга и выздоровления .

В разных источниках можно найти сотни чудотворных «молитв». Но прежде чем включать их в молитвенное правило, рекомендуется обратиться к священнику. Он посоветует, какие именно молитвы нужно читать. Как человек просвещенный, он сможет отличить намоленную веками православную молитву от придуманной кем-то ереси. Каждое слово молитвы несет глубокий смысл.

Кому молится при онкологии

Молится можно Господу Богу и Богородице, а также любому святому, заступничества которого просит душа. Важно помнить, что исцеляет Вера и желание искупить свои грехи и встать на путь праведный. А также Любовь, Надежда и смирение.

«И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя» (Лк. 17:19). Эти слова не раз встречаются в Святом Писании и обращены они к тем, кто, позабыв о мирских заботах, устремлялись за Господом.

Женщины возносят молитвы при раке молочной железы , матки и других органов, обращаясь к святым угодницам – Деве Марии, Матроне Московской. А вот мужчины с раком предстательной железы и другими видами онкологии просят заступничества и излечения у Господа, Иоанна Кронштадтского, Афанасия Афонского и других святых.

Молебен в храме

Молится об исцелении от рака можно дома, в храме и в больнице во время прохождения курса лечения. Родные и близкие также могут возносить просьбы о скорейшем выздоровлении , чтобы поддержать болящего в самый тяжелый момент и утешиться в своем горе. Не важно, на какой стадии находится заболевание , молебен, отслуженный в храме, – это сильный помощник в деле выздоровления .

Молебен – это короткое богослужение, проводимое священником по просьбе верующих и страждущих. Важно, чтобы человек, за которого возносятся молитвы от рака, был крещеным.

Для того, чтобы заказать молебен, можно прийти в ближайшую церковь или оставить заявку на сайте.

Отправляя прошение онлайн, можно заказать церковное богослужение об исцелении больных раком перед чудотворной иконой или в святом месте, в которое нет возможности попасть в данный момент.

Со Страстной седмицей. Благодати и мира вам о Господе нашем Иисусе Христе. Благодарю вас за ваше дело доброе и очень полезное, процветания и благополучия вам и вашему проекту. Плодотворных трудов во славу Божию. Помогай вам Господь!

Во время беременности очень сильно переживала за ребенка, чтобы родился здоровым. Особенно перед родами сильно нервничала, боялась как все пройдет. Заказала молебен через сайт, и на душе стало как-то спокойнее. Роды прошли удачно, сынок родился здоровым. Вот и решила оставить здесь слова благодарности. Верю, что молитвы дошли до адресата. Спасибо Господу, что все прошло хорошо!

Спасибо вам большое за помощь! У моей дочки долго не проходил кашель, кашляла прямо надсадно почти месяц. До церкви от нас ехать далеко, да и здоровье уже не то. После этого через пару дней дочь почти совсем перестала кашлять, а еще через 2 и совсем все прошло. Дай вам Бог здоровья! Хорошее дело делаете!

Храни вас Господь за ваши труды и этот замечательный сайт! Регулярно заказываю молебны Матронушке и Николаю, чувствую себя прекрасно и на душе легко, что делаю дело богоугодное! Удачи вам в делах ваших!

Спасибо Вам, за то, что есть такая возможность заказать молебны или записки подать, и за полезную информацию. Спаси Вас Господи!

Один из самых удобных и действительно честных сервисов. Не дай Бог никому оказаться в моей ситуации, но хорошо, что есть возможность хотя бы удаленно отправить запиcку в церковь, вера помогает и поддерживает. Спасибо за благое дело!

Последний фейерверк: что происходит с телом, когда мы умираем

Когда пациент приближается к смерти, в его теле происходят изменения. Они касаются дыхания, кровообращения, сознания. Мы подробно объясняем, что происходит: если понять смерть, возможно, мы будем меньше ее бояться.

Автор статьи — в прошлом сотрудник паллиативной службы, которая курирует умирающих на дому. Он был поражен тем, как спокойно многие люди смотрят в лицо собственной смерти.

Когда начинается умирание? В какой момент человек начинает свой путь к смерти?

Умирание начинается задолго до того, как мы появимся на свет. Оно закладывается еще в утробе, в скоплении клеток, из которого формируется будущий ребёнок. Некоторые клетки лишние, и они должны освободить место для новых. Только так смогут появиться органы ребенка. Именно за счет этого почек только две, а пальцев на руке — только десять. В геноме каждой клетки уже заложены программы, которые действуют как своеобразная «катапульта». Она включается в тот момент, когда клетка становится ненужной или опасной для организма. В этом случае клетка добровольно уничтожает саму себя.

Становление человека — это процесс, в котором участвуют как жизнь, так и смерть. По словам доктора паллиативной медицины Жана-Доменико Боразио, смерть — это «необходимое условие для того, чтобы мы в принципе могли появиться на свет как жизнеспособные организмы».

«Что нам известно доподлинно, так это то, что человек не умирает внезапно, в одночасье» –
Жан-Доменико Боразио, врач паллиативной помощи

Смерть вездесуща — но, появившись на свет, мы забываем об этом.
И, если всё хорошо, то смерть снова появится в нашей жизни только через несколько десятков лет. Нередко это будет заболевание, которое нельзя вылечить: рак, болезнь сердца или заболевание почек, из-за которого они больше не могут очищать кровь. И вот тогда начинается процесс умирания.

«Что нам известно доподлинно, так это то, что человек не умирает внезапно, в одночасье. Органы человеческого тела прекращают функционировать постепенно, не все одновременно, а затем в какой-то момент их работа прекращается» — рассказывает доктор Боразио.
В результате цепной реакции перестают работать печень, почки, лёгкие и сердце.

Заболевания бывают самые различные, однако в конце жизни всё всегда идёт по одной и той же схеме: сердце прекращает биться, останавливается дыхание и в последнюю очередь угасает сознание.
При этом очень трудно разделить работу сердца и головного мозга. Если сердце перестает качать кровь, насыщенную кислородом, клетки мозга начинают гибнуть уже через несколько секунд. А через несколько минут наступает смерть мозга: на ЭЭГ в этот момент будет видна прямая линия вместо привычных кривых и зубцов. Перестают работать и рефлексы, которыми управляют глубинные отделы мозга, ответственные за дыхание, глотание и сознание. Таким образом, когда сердце останавливается, вслед за ним прекращает свою работу и головной мозг.

Бывает и наоборот. В головном мозге находятся центры, которые регулируют все жизненно важные функции: кровяное давление, работу сердца, дыхание. Если произойдет повреждение этих центров — дыхание прекратится, сердечный ритм нарушится. Часто такое повреждение наступает, когда в результате автокатастрофы или несчастного случая резко повышается внутричерепное давление. Кости черепа твёрдые, поэтому при сильном ударе мягкие ткани мозга выдавливаются в единственное естественное отверстие, которое есть в черепе, — большое затылочное отверстие. Через него полость черепа сообщается с позвоночным каналом (спинной мозг переходит в ствол головного мозга). Если ствол мозга пережат или повреждён, человек умирает.

Однозначных признаков нет, но есть общие закономерности

Последние годы, месяцы и дни жизни умирающие проживают по-разному.
«Процесс умирания очень индивидуален», — рассказывает Лукас Радбрух, президент Немецкого общества паллиативной медицины и профессор Университетской клиники Бонна.
Часто он длится месяцы и даже годы.
Медики разделяют умирание на три стадии: в начале наступает «терминальная» стадия, которая продолжается один-два года. В это время постепенно снижается функционирование отдельных внутренних органов, умирающий всё чаще испытывает усталость. Затем следует «предфинальная» стадия, которая может длиться несколько недель или месяцев. В это время появляются такие симптомы, как одышка и боль. И, наконец, «финальная» стадия — последние дни. Больной перестаёт есть и пить и медленно угасает.
«Важно помнить, что такое разделение умирания на этапы — не более чем условность» — отмечает Радбрух. Оно важно для обеспечения лечения и ухода, но не даёт точной картины, «не помогает определить, когда больной умрёт».

«Раньше считалось, что о приближении смерти свидетельствует бледность кожи в области носогубного треугольника» — говорит Радбрух. Но это тоже ненадёжный признак.
Сейчас исследования, которые позволяют точно определить время смерти, находятся на начальной стадии. Некоторые ученые исследуют пробы крови на наличие маркеров, при помощи которых можно будет рассчитать оставшуюся продолжительность жизни. По словам Радбруха, лучше всего спросить лечащего врача: удивилась бы она, если бы узнала, что больной умер этой ночью или на будущих выходных? Если врач скажет, что не удивлена, — значит, пора готовиться к смерти.

Часть 2. Предсмертный хрип

Несмотря на то, что умирание — процесс строго индивидуальный, есть определённые физические изменения, общие для большинства пациентов (Palliative Care Review: Plonk&Arnold, 2005).
По мере приближения к смерти схожих черт всё больше, хотя причина смерти может быть разной. Умирающие обессилены, дышат с трудом и испытывают боль. Дыхание меняется: сначала оно становится неглубоким, затем — прерывистым, однако через некоторое время умирающий снова может сделать глубокий вдох.

Врачи предполагают, что к этому моменту центры мозга, отвечающие за дыхание, уже поражены. Они с опозданием реагируют на наличие в крови углекислого газа, позволяя ему накопиться в большом количестве. В некоторых случаях при дыхании возникают шумы, один из них раньше носил название «предсмертного хрипа». Из-за невозможности отхаркивания и откашливания в глотке и бронхах скапливается секрет, который влияет на прохождение воздушного потока при дыхании.

Предсмертные хрипы — это нередко ужасный звук, однако нет никаких данных о том, что умирающий в этот момент страдает. То же самое касается повышения уровня углекислого газа в крови — предполагается, что это оказывает скорее успокаивающее и усыпляющее действие. Предсмертный хрип (как следует из названия) свидетельствует о том, что смерть близка (American Journal of Hospice and Palliative Medicine: Morita et al, 1998). Когда остаётся совсем немного времени, хрипы могут стать неконтролируемыми.

Кроме того, в последние дни и часы перед смертью наблюдаются изменения в кровообращении. Организм пытается доставить то небольшое количество кислорода, которое сердце ещё в состоянии прокачать с кровью, к жизненно важным органам. «Пульс слабеет и часто едва прощупывается, руки холодеют, а губы могут посинеть, — объясняет Лукас Радбрух. — Это стрессовая реакция». В некоторых случаях сердце начинает биться быстрее, а давление падает, может даже появиться небольшая лихорадка.

Когда сознание меркнет

Радбрух говорит: «Кто-то до последнего вздоха остаётся в сознании. Другой может испытывать беспокойство и даже галлюцинации. А третий просто тихо угасает».

Причин для таких изменений достаточно. С одной стороны, вследствие неравномерного притока крови и кислорода нарушается метаболизм головного мозга. С другой стороны, некоторые органы перестают работать, и из-за этого в крови накапливаются токсичные вещества. Например, мочевина, которая выводится через почки, может в больших концентрациях повреждать нервные клетки. (Но и от этого умирающий не страдает. Забытье, вызванное высокой концентрацией мочевины в крови, схоже с наркозом — человеку не больно, даже приятно.)

Кроме мочевины, в крови умирающего в большом количестве накапливаются кетоновые тела, которые тоже воздействуют на сознание человека. Они вырабатываются из жира и в условиях дефицита энергии используются организмом как заменитель глюкозы, необходимой для питания головного мозга и мышц. Именно это и происходит при умирании: человек перестает есть, но не испытывает чувства голода (JAMA: McCann et al., 1994).

Умирая, многие пациенты тихо угасают или, напротив, возбуждены и что-то взволнованно шепчут. Может сложиться впечатление, что они уже покинули этот мир, однако несмотря на это, «мы должны относиться к умирающим так, как будто они всё понимают», — подчеркивает Лукас Радбрух. «Нам точно не известно, как много они способны воспринять».

Многие пациенты продолжали воспринимать происходящее даже после остановки сердца. Об этом свидетельствуют результаты крупного исследования. Учёные опросили 140 человек из Великобритании, Австрии и США, переживших остановку сердца. Девять процентов опрошенных сообщили, что испытали околосмертные переживания: чувствовали страх, видели свет или членов семьи.

Двое из опрошенных помнили процесс собственного реанимирования. Один из них рассказывал о том, что наблюдал за действиями врачей сверху, из угла комнаты. Он помнит, что врачи включили дефибриллятор и пытались «запустить» сердце, заставить его снова биться в нужном ритме. И это совпадало с тем, что происходило в действительности. Интересно, что больной пришёл в сознание только через несколько минут после остановки сердца.

Когда сердце останавливается и перестаёт снабжать головной мозг кислородом, нервные клетки гибнут не сразу. Напротив, их активность резко возрастает. Об этом сообщают учёные, которые исследовали электрическую активность мозга у лабораторных крыс (мозг крысы во многом схож с мозгом человека). Через несколько минут после того, как у грызунов переставало биться сердце, можно было наблюдать всплеск электрической активности — исключительно сильный. «Это может объяснить, почему воспоминания больных, переживших клиническую смерть, настолько реальные и точные», — пишет один из авторов исследования, анестезиолог Джордж Машур (George Mashour) из Медицинской школы при Мичиганском университете.

Когда останавливается сердце, в головном мозге происходит настоящий «фейерверк». Нервные клетки выбрасывают колоссальное количество норадреналина, который воздействует на лобные доли мозга и обостряет внимание. Также происходит выброс серотонина, поэтому возможны галлюцинации и мистические озарения. И в самый последний момент из среднего мозга поступает дофамин. Он отвечает за чувство удовлетворения, дарит ощущение тепла и радости. Возможно, даже счастья.

Оригинал интервью — на ZEIT ONLINE.

Благодарим волонтёра фонда «Вера» Вениамина Сапожникова за перевод этой статьи.

Как поддержать пациентов хосписов?

Поддержать пациентов хосписов очень легко. Можно подписаться на ежемесячные пожертвования (поставив галочку напротив «Хочу жертвовать ежемесячно») или совершить разовое пожертвование:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector