Молитва при раке Матроне Московской

Молитва при раке Матроне Московской

Молитва при раке Матроне Московской

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Признаки приближающейся смерти при раке

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/priblizhajushhajasja-smert.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/priblizhajushhajasja-smert-900×600.jpg» title=»Признаки приближающейся смерти при раке»>

Александр Попандопуло, студент медицинского института УЛГУ. Редактор А. Герасимова

 • Запись опубликована: 13.12.2019
 • Время чтения: 1 mins read

Действительно ли признаки смерти узнаваемы? Ученые назвали перечислили 8 физических признаков, показывающих, что пациентам осталось жить не более трех дней.

Стадии телесной смерти: зачем это нужно знать

Многие думают, что смерть — это момент, когда останавливается сердце и человек навсегда теряет сознание. Но на самом деле, это не моментальное событие, а довольно длительный и деликатный процесс.

Человек устроен так, что надеется на выздоровление близких до последнего. Однако бывают ситуации, когда лучше знать, как долго может прожить пациент со смертельным диагнозом. Зная, что приближается время ухода, у нас есть возможность организовать последние дни и попрощаться.

Прощание с родными

Прощание с родными

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi-900×600.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi.jpg» alt=»Прощание с родными» width=»900″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi-768×512.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Признаки приближающейся смерти при раке»> Прощание с родными

Также важно знать о скорой смерти пациента не только родным — это важная информация для врачей. Если известно, что человек умрет в течение нескольких дней, нет необходимости подвергать его дальнейшим обследованиям, вмешательствам и лечению. Нужно снять боль, облегчив страдания больного, и дать ему возможность провести последние часы с родными.

Чтобы помочь определить скорую смерть, ученые составили список из восьми клинических признаков, которые, путем простого наблюдения, могут предсказать, что неизлечимо больной раком умрет в течение трех дней.

Признаки приближающейся смерти от рака

Результаты исследования под названием «Процесс умирания» были опубликованы в журнале Cancer. В статье рассматривались больные раком, получающие неотложную паллиативную помощь (APCU).

В общей сложности были изучены истории болезней 357 пациентов с терминальной стадией рака. Больные контролировались в общей сложности по 52 симптомам каждые 12 часов, от поступления в отделение паллиативной помощи до их смерти или до выписки из отделения. Во время исследования 57% пациентов умерли.

Душа покидает тело

Душа покидает тело

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo-900×600.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo.jpg» alt=»Душа покидает тело» width=»900″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo-768×512.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Признаки приближающейся смерти при раке»> Душа покидает тело

Согласно наблюдениям, авторы исследования указывают на восемь очень специфических физических симптомов. Если они есть, с огромной вероятностью смерть наступает в течение трех дней.

У умирающего наблюдается целый ряд признаков:

 • слабый ответ на словесные стимулы (уход в себя, умиротворение);
 • сниженная реакция на зрительные раздражители;
 • исчезают мимические морщины (вокруг глаз);
 • гиперэкстензия (запрокидывание) шеи;
 • веки не закрываются;
 • снижается потребность в воде, пище;
 • дыхание становится поверхностным, из-за снижения потребности в кислороде, либо возникают хрипы из-за скопившейся слизи;
 • желудочное кровотечение.

За исключением последнего, все признаки указывают на то, что нейрокогнитивная и нервно-мышечная системы находятся в упадке. Эти неврологические симптомы тесно связаны с наступлением смерти: они наблюдались в последние три дня у 38–78% пациентов и указывали на прогрессирующее неврологическое торможение, приводящее к смерти.

Поскольку исследование проводилось только у пациентов с раком, неизвестно, могут ли эти симптомы быть распространены на диагностику приближающегося ухода при других заболеваниях. Поэтому исследования в этом направлении будут продолжены.

Если человек не хочет бросать пить

Содержание:

 1. Почему человек не хочет бросать пить.
 2. Чего нужно избегать:
  2.1. Чем чревато принудительное лечение.
 3. Мотивационная интервенция:
  3.1. Экстренная интервенция.
  3.2. Системная интервенция.

Алкозависимые лишь в крайне редких случаях способны критически оценить происходящее и самостоятельно обратиться к профильному специалисту. Гораздо чаще они вовсе не считают, что у них есть проблемы со здоровьем, психикой и самоконтролем. Они не желают ни лечиться, ни жить трезво. По нормам современного законодательства принудительная терапия возможна лишь по решению или суда, если алкоголик совершил серьезное правонарушение, или врачебной комиссии, которая признала больного недееспособным из-за тяжелого психического расстройства. И зачастую родственники просто не знают, как помочь человеку справиться с пьянством . Зависимый остается без медицинской помощи, что приводит к ранней инвалидизации и смерти.

Почему человек не хочет бросать пить

Один из основных симптомов алкозависимости — так называемая алкогольная анозогнозия: отсутствие критического отношения к собственному состоянию, утрате контроля над употреблением спиртных напитков. Степень выраженности анозогнозии определяет успех лечения, возможность формирования установки на трезвость и риск рецидива.

На начальных стадиях алкоголизм не сопровождается заметными для больного нарушениями самочувствия (за исключением легкого похмельного недомогания), выпивка вызывает приятную легкость, эйфорию и, соответственно, желание «повторить». На данном этапе опасность недооценивается как самим пьющим человеком, так и его близкими.

Анозогнозию объясняют несколькими причинами:

 • Постепенная алкогольная деградация личности. Интересы и желания человека сосредотачиваются исключительно на выпивке, его не волнует ни состояние родственников, ни свое здоровье, ни другие проблемы (если, конечно, они не связаны с алкоголем).
 • Внутренний психологический конфликт. Сейчас практически невозможно найти человека, который не знал бы о пагубном влиянии алкоголя на организм. Однако на определенном этапе алкоголик идет на поводу у эмоций и верит только в то, во что хочет верить сам, подсознательно блокируя информацию о вреде пьянства, не замечая симптомы прогрессирующей зависимости.
 • Боязнь абстиненции. Иногда человек не хочет бросать пить, так как отсутствие очередной дозы алкоголя (особенно во время запоя) сопровождается очень болезненными симптомами (тремором, тошнотой, гипертонией, одышкой и т.д.). И зависимый, боясь неприятных ощущений во время лечения, зачастую отказывается от наркологической помощи;
 • Неудачный опыт терапии. В дорожащих своей репутацией клиниках сразу предупреждают, что не стоит ждать мгновенного результата. Преодоление алкозависимости — длительный процесс, который требует комплексного подхода, терпения и настойчивости как со стороны самого пациента, так и его родственников. Нередко пренебрегают психотерапией, считая, что кодирования, например, или детоксикации вполне достаточно. Но без регулярных консультаций психолога и реабилитации срыв неизбежен.
 • Ложная уверенность в собственных силах. Зачастую алкоголик искренне убежден, что он остановится в любой момент, стоит лишь захотеть. Но постоянно находится «уважительный» повод для очередной пьянки — волнение на работе, конфликт, новая покупка, праздник и т.д. И любые разговоры о необходимости обратиться в лечебницу воспринимаются как личное оскорбление, проявление неуважения, излишнего контроля попытки ограничения свободы.

Чего нужно избегать

Если человек не хочет бросать пить, близкие стремятся любой ценой заставить его лечиться. Как правило, тактика их поведения в подобной ситуации вполне предсказуема. Обычно это:

 • Угроза огласки. При категорическом отказе зависимого от квалифицированной помощи ему угрожают, что о его алкоголизме узнают друзья, коллеги начальство, из-за чего он останется без работы, окажется в социальной изоляции.
 • Шантаж собственным здоровьем. В ход идут мнимые сердечные приступы, демонстративное глотание лекарств, обмороки и т.д. Но в большинстве случаев ничего общего с реальными заболевания такое поведение не имеет.
 • Обещание разорвать отношения. Все может начинаться с попыток создать алкозависимому бытовые неудобства: для него перестают готовить, стирать вещи, убирать, давать деньги и т.д. Очень типичны клятвы подать на развод, выгнать из дома.

Но основная проблема подобных манипуляций и шантажа состоит в том, что свои угрозы никто выполнять не собираются. Члены семьи по-прежнему продолжают терпеть выходки алкоголика, приводить его в чувство после очередной пьянки, пытаются скрыть такой, с их точки зрения, «позор» от посторонних. Напряженная обстановка в семье нарастает , учащаются конфликты, которые далеко не лучшим образом сказываются на детях.

Кроме того, нельзя забывать и о проблеме созависимости, которая часто развивается у людей, живущих под одной крышей с пьющим человеком. Страдающие от подобного расстройства полностью забывают о собственном саморазвитии, физическом и психическом здоровье. Они винят себя во всем происходящем, стараются создать видимость благополучия. Но тем самым созависимые лишь невольно поддерживают прогрессирование алкоголизма.

Чем чревато принудительное лечение

Но иногда под давлением родственников алкоголик все-таки записывается на прием к наркологу , но не по собственной воле, а чтобы его оставили в покое. Да, он выслушает врача, пройдет необходимые процедуры, будет принимать прописанные лекарства. Но фактически, человек по-прежнему не хочет бросать пить, и после окончания срока действия противоалкогольного блока он в большинстве случаев возвращается к прежнему образу жизни.

Даже самые эффективные методы борьбы с алкозависимостью не принесут никакого результата, если больной сам не хочет исцелиться.

Мотивационная интервенция

В двух словах, суть данной психологической методики состоит в следующем: если у пациента нет желания лечиться и вернуться к трезвой жизни, то прежде чем начать терапию, нужно это желание у него сформировать . Впервые о мотивационной интервенции заговорили в начале 1960-х годов, именно тогда были сформулирована теория о неэффективности лечения зависимости (причем речь идет не только об алкоголизме, но и о наркомании и токсикомании) без осознанного согласия пациента.

Если человек не хочет бросать пить, в наркологических клиниках предлагают несколько вариантов мотивационной интервенции:

 • экстренная: показана в тех случаях, когда алкогольная интоксикация всерьез угрожает жизни и здоровью;
 • системная с привлечением родственников больного.

Экстренная интервенция

Такой метод требует огромного опыта и квалификации. На дом к алкозависимому приезжает врач, который уже «на месте» определяет план беседы, подбирает слова, чтобы убедить его лечь в больницу. Однако после детоксикации необходим курс интенсивной психотерапии для подкрепления мотивации на дальнейшее лечение.

Системная интервенция

На консультацию к психотерапевту приглашаются все, заинтересованные в исцелении алкоголика. Врач внимательно выслушивает каждого, предлагает записать самые запомнившиеся и неприятные моменты поведения пьющего, перечислить произошедшие с ним негативные изменения (причем коснуться не только состояния здоровья, но и характера, личностных особенностей). Доктор помогает изложить все это не в осуждающей манере, а наоборот — с акцентом на заботу и участие .

После этого нарколог предлагает различные варианты терапии, подробно рассказывает о преимуществах и недостатках той или иной лечебной программы. Затем выбирают устраивающее всех время для встречи. При таком варианте мотивационной интервенции каждый ее «участник» проговаривает собственное отношение к проблеме пьянства, говорит о беспокойстве за больного. При необходимости психолог корректирует направленность и общий тон «беседы». Согласие на лечение при таком подходе удается получить в подавляющем большинстве случаев.

Не стоит опускать руки, если человек не хочет бросать пить . Доктора современных специализированных клиник смогут подобрать «ключик» и найти слова, чтобы убедить его хотя бы попробовать избавиться от алкоголизма.

Литература:

 1. Москаленко В.Д. Созависимость при алкоголизме и наркомании// Пособие для врачей, психологов и родственников больных. — М.: Анахарсис, 2002. — 112 с.
 2. Братусь Б.С. Психологический анализ изменений личности при алкоголизме. — МГУ, 1992.
 3. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. — М.: Московский психолого-социальный институт. — Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. — 240 с.
 4. Немчин Т.А., Цыцарев СВ. Личность и алкоголизм. — Л.: ЛГУ, 1989. — 192 с.

Текст проверен врачами-экспертами:
Заведующей социально-психологической службы МЦ «Алкоклиник», психологом Барановой Ю.П., врачом психиатром-наркологом Серовой Л.А.

Проконсультируйтесь
со специалистом

Молитва при раке Матроне Московской

Во многих случаях рак больше не означает смертный приговор. Новые лекарственные препараты и методы лечения значительно улучшили прогноз при многих видах рака. Какие же это виды рака, и какие еще добавятся в будущем?

 • Конечно, следует сказать, что все больше людей в Германии заболевают раком. Однако их шансы на выздоровление выше, чем десять лет назад.
 • Процент выживания при лейкемиях очень сильно вырос.
 • Рак у детей сегодня намного лучше поддается лечению, чем раньше.
 • Меланома хорошо поддается лечению – даже в тех случаях, если уже имеют место метастазы.

Сегодня у тех, кто страдает от рака, есть надежда. В последние годы показатели выживаемости при многих видах рака значительно возросли. «Наибольшие прорывы были сделаны в гематологической онкологии, то есть в лечении некоторых форм лейкемии и лимфомы», сообщает Герман Бреннер из Немецкого исследовательского онкологического центра в Гейдельберге. Для некоторых из этих злокачественных заболеваний показатели 5-летней выживаемости за последние два десятилетия улучшились примерно на 20 процентов.

Многие виды рака у детей на сегодняшний день также значительно лучше поддаются излечению, чем раньше, добавляет ученый, заведующий отделением клинической эпидемиологии и геронтологии и исполняющий обязанности руководителя отделения профилактической онкологии в Немецком исследовательском онкологическом центре.

Злокачественная меланома – новые методы лечения повышают показатели выживаемости

В области лечения «черного рака кожи» – злокачественной меланомы – с недавнего времени также имеются хорошие новости. Этот вид рака имеет очень хороший прогноз при условии его раннего диагностирования, однако излечение меланомы на поздних стадиях (стадия IV, с метастазами) в прошлом было очень сложным. «Но в последние годы благодаря новым медикаментам в этой области отмечается значительный прогресс», говорит господин Бреннер.

При раке молочной железы и раке кишечника также выживают тысячи заболевших

Конечно, в случае с лейкемиями, лимфомами и метастазирующей злокачественной меланомой речь идет о видах рака, которые в сравнении с такими наиболее распространенными карциномами, как рак молочной железы и рак кишечника, являются скорее редкими. «Но и в этом случае процент выживания растет», говорит эпидемиолог.

 • Пример для рака молочной железы: В 2003/2004 годах показатель 5-летней выживаемости составлял почти 85 процентов, в 2011/2012 годах – практически 90 процентов.
 • Пример для рака кишечника: В тот же временной период показатель 5-летней выживаемости вырос с почти 60 процентов до более 65 процентов.

Даже если на первый взгляд это не такой уж большой рост, учитывая высокие цифры новых случаев (при раке молочной железы это более 70.000 новых заболевших в год, при раке кишечника – более 65.000 новых случаев), тем не менее, речь идет о тысячах пациентов, жизнь которых была спасена.

Почему шансы на выживание при раке постоянно растут?

Причиной этой благоприятной тенденции являются два фактора:

1. «Очень важным является раннее выявление заболевания, которое играет большую роль, особенно при раке кишечника», подчеркивает господин Бреннер. В этой области большой прогресс наблюдался после внедрения профилактического скрининга с применением колоноскопии. В большинстве случаев рак выявляется так рано, что его можно успешно вылечить. Если рак кишечника выявляется на первой стадии, выживаемость составляет около 90 процентов! Или даже лучше: При помощи колоноскопии предшествующие раку состояния, такие как полипы, идентифицируются на такой ранней стадии, что они в принципе не могут переродиться в рак, так как они удаляются сразу же во время обследования.

Читайте также  Православная молитва беременной женщины

2. Постоянное совершенствование лечения рака: Одним из примеров является лечение определенных форм рака молочной железы, таких как HER2-положительный рак молочной железы. Здесь показатели выживаемости значительно улучшились благодаря применению целенаправленной терапии антителами.

Лечение рака в будущем

А как же выглядит будущее терапии рака? Будет ли рак излечим в случае со всеми пациентами в обозримом будущем? Пока еще мы не можем исходить из такого утверждения, однако в будущем рак будет реже смертельным заболеванием и чаще хронической болезнью, лечение которой будет проводиться снова и снова с определенными временными интервалами.

Два подхода являются особенно многообещающими

1. Персонализированная онкология с дифференцированными целенаправленными методами лечения, направленные на лечение индивидуального типа рака, и поэтому особенно эффективные (прицельная терапия).

2. Иммунотерапия активирует аутогенную систему защиты организма и помогает бороться с раком. В качестве примера можно привести новую иммунотерапию для лечения меланомы на поздних стадиях.

Количество раковых заболеваний растет – более 400.000 новых случаев в год

Однако, к сожалению, число случаев рака растет столь же устойчиво, как и показатели выживаемости. «Это увеличение числа диагностированных случаев рака в значительной степени обусловлено демографическими факторами», объясняет эксперт. Рак возникает, прежде всего, в старости, а наше общество становится все старше. Из-за этого число случаев рака также растет.

Еще одним объяснением такого роста является то, что рак предстательной железы часто диагностируется и лечится (более 65.000 в год) даже в тех случаях, когда необходимости в лечении нет. «В некоторых случаях слишком большой масштаб диагностики превращает людей в пациентов», говорит по этому поводу господин Бреннер.

Но в этом контексте есть и положительные стороны: Не при всех видах рака число случаев растет. Количество случаев рака кишечника в настоящее время значительно снижается из-за успешной профилактики. Число случаев рака легких у мужчин также снижается, но у женщин, к сожалению, (пока еще) нет.

Примеры наглядно демонстрируют важность профилактики и предупреждения рака. Лучше всего, конечно, чтобы рак и необходимость его лечения не возникали вовсе. В этом эксперт видит самые большие шансы на сокращение числа смертей от рака. Однако при этом существуют определенные требования и к политике здравоохранения, которая должна правильно расставлять акценты – например, посредством более последовательных мер в отношении профилактики курения и дальнейшего развития хорошо организованных программ профилактики.

Питание и диета при раке

Диета при раке — правильная перемена рациона питания, благодаря чему возможно замедление развития онкологического процесса и укрепления организма в целом.

Главными задачами изменения питания больных раком считаются:

 • обеспечение хорошей работы иммунной системы;
 • обезвреживание и выведение из организма продуктов распада злокачественного образования (детоксикация);
 • стимуляция прилива жизненных сил и энергии для активной борьбы с онкологией;
 • обеспечение правильного функционирования важнейших органов, в особенности почек, печени и кишечного тракта;
 • в дополнение основного лечения поступлением природных веществ, которые могут замедлить рост новообразования.

В заграничных клиниках пациенту уделяется особое внимание, которое включает среди прочего выбор правильной диеты, которая бы способствовала хорошему самочувствию и повышению сопротивляемости организма. При этом врачи внимательно следят за переменами в здоровье, и, если появляется необходимость, корректируют приемы пищи.

В Турции для лечения онкологических больных используется комплексный подход, поэтому специалисты составляют сбалансированную программу питания при раке. Это помогает поддерживать силы пациента, а также минимизировать побочные проявления радикальной терапии.

Диета для больных раком

Диета и питание при лечение рака невероятно важны. Сбалансированный и рациональный режим питания необходим независимо от того, какая стадия развития болезни у пациента.

Диета при раке способствует улучшению общего самочувствия, сохранению нормального веса тела, регенерации здоровых клеточных структур после применения химиотерапии и лучевого облучения, поддержанию баланса питательных веществ и их правильному обмену, а также препятствует появлению очагов инфекции и воспаления, истощению.

Питание при раке составляется с применением таких полезных продуктов:

 1. Считается, что желтые, оранжевые и красновато-оранжевые фрукты и овощи содержат в своем составе каротиноиды, которые характеризуются благоприятным действием против рака. В первую очередь это: абрикосы, цитрусы, морковка, помидоры, кабачки. Бета-каротин, лютеин, ликопен улучшают иммунитет, оберегают клеточную структуру от радиационного излучения.
 2. При поражении печени питание должно быть дробным без жирной и тяжелой пищи, включать достаточное количество витаминов, белков, которые легко усваиваются, микроэлементов и клетчатки.
 3. Брокколи, редис, цветную и брюссельскую капусту, репу, горчицу относят к крестоцветным овощам, которые имеют индол — активный элемент, способствующий очищению печени и нейтрализации вредных химических факторов.
 4. Некоторые разновидности зеленых растений богаты хлорофиллом, поэтому включение их в питание при раке помогает против аномальных элементов и микробов. К таким представителям относят сине-голубые и одноклеточные зеленые водоросли, зеленый горошек и горчицу, побеги одуванчика, капусту, листья крапивы.
 5. Различными укрепляющими свойствами знаменит зеленый чай.
 6. Противоопухолевое действие и стимулирование к детоксикации оказывают ананас, брокколи и чеснок. Они уменьшают вероятность развития нитрозоиндуцированной онкологии.
 7. При раке груди рекомендуется увеличить потребление витамина D, отрубей, цельнозерновых злаковых и их ростков, бобов, отрубей.
 8. Эллаговую кислоту, которая препятствует оксидации в мембранах клеток и считается хорошим антиоксидантом, содержат: малина, виноград, клубника, земляника, гранат, черника.
 9. Фрукты и овощи синего, красного или сиреневого цветов включают антоцианиды — антиоксиданты, которые активизируют защиту организма, снижают действие влияние свободных радикалов, вирусных агентов и канцерогенов, выводят вещества включающие продукты химического распада и вредные элементы. К представителям этой группы относят: синюю капусту, вишню, свеклу, разные виды винограда, ежевику, чернику.
 10. При онкологии поджелудочной железы нельзя есть некоторые полезные продукты. Например, финики, бананы и виноград. Эффективное действие окажут нежирные молочные продукты.

Ученые выяснили, что диета и питание при лечении рака, которая содержит коричневые морские (также известна как японская ламинария) и сине-зеленые водоросли, способствует уменьшению размера опухоли.

Хорошее действие оказывают различные свежевыжатые соки и морсы.

Питание больных раком обязательно должно включать еду, в составе которой есть омега-3-жирные кислоты. Лучшим примером служат рыбий жир и морская рыба жирного типа. Также важные кислоты содержатся в льняном масле и семени.

Обязательно нужно поддерживать в кишечном тракте благоприятную микрофлору. Чтобы ее обеспечить, врачи рекомендуют включить в повседневный рацион оптимальное количество спаржи, чеснока, помидоров, лука, проросшей пшеницы. Если нужно вызвать слабительный эффект, то можно использовать чернослив. Черника способствует уменьшению гнилостных процессов и брожению, а также скоплению газов.

При раке врачи также рекомендуют включить в рацион такие продукты:

 • картошка, перец и фасоль;
 • крыжовник, шиповник, плоды боярышника;
 • яблоки, персики;
 • петрушка, укроп;
 • гречиха, рис коричневых сортов, овес, ячмень;
 • базилик, сельдерей, шпинат;
 • пастернак, чечевица, горох, кориандр;
 • хрен, дыня, репа, баклажаны, редька;
 • кукуруза, рис басмати, тыква;
 • пшеница и ее живые ростки;
 • облепиха, брусника, красная и черная смородина, рябина черноплодная, клюква;
 • мед (обладает противовоспалительным, антиоксидантным и антиканцерогенным эффектом).

Материал подготовлен по согласованию с врачами клиники «Анадолу».

Главные чудо и урок Матроны Московской

Святая блаженная Матрона Московская почти наша современница. Матронушка родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии, что недалеко от Куликова поля. А отошла ко Господу Матушка Матрона 2 мая 1952 года в сталинской Москве. День, когда святые уходят в жизнь вечную, и становятся для нас днем их памяти.

Слава о Матушке Матроне уже давно перешла границы Москвы, да и всей России. Тысячи и тысячи верующих приезжают в столицу к мощам Матронушки, в поисках помощи, заступничества, и получая их. Рака с мощами святой блаженной Матроны Московской находится в Покровском женском ставропигиальном монастыре.

И описания чудес, произошедших по молитве святой, занимают уже не одну сотню страниц. Наверное, каждый, кто с верой и надеждой обращался к Матушке Матроне, прося ее предстательства, заступничества, ходатайства за нас перед Богом, имеют свой опыт таких чудес. Но, читая житие святой, описание чудес, стоит обратить внимание на один крайне важный момент, который, обычно, ускользает от нас. Еще один святой — преподобный Кассиан Римлянин, сказал, что «верх святости и совершенства состоит не в совершении чудес, но в чистоте любви». И в этом смысле подвиг святой Матронушки может многому нас научить.

Девочка от рождения была избранницей Божьей, как сказано в молитве к святой «избранная Духом Божиим». В бедной крестьянской семье Никоновых уже было трое детей, и мать, боясь, что они не смогут прокормить еще одного ребенка, решила, что отдаст его после рождения в приют — о том, чтобы убить дитя во чреве матери, не могло быть и речи. А вот приют виделся выходом из положения. Но незадолго до родов крестьянке Наталье Никоновой приснилась ее еще неродившаяся дочь в виде чудесной белой птицы — с человеческим лицом и закрытыми глазами. Птица села женщине на правую руку. Богобоязненная Наталья расценила этот сон как знак и отказалась от мысли о приюте. Девочка родилась слепой, причем глаз у ребенка не было совсем, глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками — как у той белой птицы, которую мать увидела во сне. Очень скоро обнаружилось, что слепенькой от рождения девочке даровано другое, «духовное» зрение, которое неразрывно связано с даром предвидения, чудотворения и целительства.

Уже с самого раннего возраста стало ясно, что Матрона иная, чем сверстники: ее редко видели играющей во дворе с другими детьми, зато она часто бывала в храме и почти все время проводила в молитве, у икон. Сверстников Матрона сторонилась неслучайно, у детей были жестокие игры: они стегали слепую девочку крапивой, понимая, что та не ответит обидчику. Или сажали ее в яму и, смеясь, наблюдали, как слепая пытается из нее выбраться. Над беспомощным ребенком издевались — девочка вела себя странно: говорила вещи непонятные, такие, каких от ребенка, обычно, не ждут. Однако скоро жители деревни заметили, что незрячая, беспомощная девочка, не просто на удивление проницательна, но и обладает даром предвидения. Причем Матрона предсказывала не только события из жизни ее родного села, или близлежащих деревень, нет, в иносказательной форме она пророчествовала о судьбе царской семьи, всей России. Надо сказать, что все эти прорицания, к сожалению, исполнились.

Прослышав о прозорливости девочки, к дому Никоновых потянулись за советом и помощью, так из обузы Матрона превратилась в главную кормилицу семьи. Тогда же у слепой девочки обнаружился и дар целительства.

Когда Матронушке шел семнадцатый год, девушку постигла беда — внезапно отнялись ноги, и уже до конца своих дней Матрона оставалась сидячей и абсолютно зависимой от окружающих. В 1925 году Матронушка перебирается в Москву. Дело в том, что старшие братья Матроны — Михаил и Иван, вступившие в партию, боялись, что присутствие в их доме блаженной, которая целыми днями принимает народ, вызовет репрессии со стороны властей. Жалея стариков-родителей и своих братьев, Матрона уезжает из родного дома. Начинается долгий период бездомности Матронушки. Своего угла в столице у нее так никогда и не было — она скиталась по родственникам, знакомым, каким-то убогим домишкам и подвалам.

Очевидица жизни Матроны рассказывала, как зайдя однажды рано утром к Матушке, она застала такую картину: Матронушка лежала лицом к стене и не могла повернуться — за ночь ее волосы примерзли к стенке. Не имеющая прописки, Матронушка много раз, буквально чудом, избегала арестов, съезжая с чужих квартир незадолго до того, как за ней приходили. Потрясла людей история о том, как однажды за Матроной пришел милиционер, а она ему: «Беги скорей домой, я, слепая да неходячая, от тебя никуда не денусь, а дома у тебя беда, беги, а то не успеешь!» Милиционер послушался, прибежал домой, а там его жена от керогаза обгорела: еле-еле успел довезти до больницы. Когда на следующий день милиционера спросили, почему он не арестовал слепую, тот ответил, что и не пойдет за ней, потому что если бы не эта слепая, он бы без жены остался.

В Москве того периода было много несчастных, потерянных, больных людей. Прослышав о блаженной, многие шли к ней за помощью, и все получали ее. Матронушка принимала до сорока человек в день. Во время войны к ней обращались не только за исцелением, но и те, кто хотел узнать о судьбе близких. Совершенно неграмотная, она, казалось, знала все. Удивительно, но слепая Матрона могла с высокой точностью описать, что происходит за многие километры. Очевидцы свидетельствуют, как в 1946 году Матронушка помогла одной студентке, у которой срывалась защита диплома в архитектурном институте: перед самой защитой она так подробно, в деталях, рассказала девушке об улицах Флоренции и Рима, «будто видела все эти здания воочию».

Внешне жизнь Матроны была однообразной, лишенной пафоса подвига — днем она принимала людей, ночью молилась. Подобно многим подвижникам, блаженная никогда не укладывалась спать по-настоящему — чаще всего она просто дремала, лежа на боку, на кулачке. С миниатюрными, словно детскими ручками и ножками, сидящая на кровати или сундуке, с добрым, светлым лицом и ласковым голосом, — такой она запомнилась людям. Сама тяжело страдающая, она, казалось, не знала ни усталости, ни раздражения. Легко любить, когда у тебя все хорошо, и ты готов поделиться своей радостью и с ближним, и с дальним. Но как трудно даже не любить, а просто терпимо относиться к окружающим, если что-то в твоей жизни не складывается или ты болеешь. Ведь часто даже самая незначительная боль делает человека невоздержанным, нас, больных, начинает все раздражать, мы становимся нетерпимы, обидчивы, зацикливаемся на себе и своих переживаниях, а в душе растет гнев. Причем такая реакция во время болезни настолько обычна, что подчас кажется, что это естественно, что иначе и не бывает.

Матронушка нам близка не только потому, что она почти наша современница. Дело еще и в том, что многое, через что пришлось пройти святой, знакомо и нам. Мы все сталкивались с обидами и гонениями, многим знакома бездомность, никого не обойдут болезни. От рождения слепая, потерявшая в юности в результате паралича способность ходить, много болеющая и в старости, она, конечно, страдала. Но в тех описаниях, которые оставили нам люди, близкие святой, нет и ни слова об этом. Можно только догадываться, чего стоило Матронушке изо дня в день принимать больных и страждущих, причем не просто принимать, а выслушивать, давать советы.

Очевидцы рассказывали, как Матронушка могла такой любовью объять приходящих к ней, что уже одно это исцеляло. То есть в ней было столько любви, что, сама страдающая, она находила в себе силы сострадать другим. Святым нельзя себя назначить, святость — это синергия, два порыва — Божий и человеческий, слитые воедино. С одной стороны, святые — это избранники Божьи, а с другой — люди, совершившие в ответ на Божий призыв свой духовный подвиг — подвиг Любви. Любви к Богу, к нам всем. Но можно ли научиться так любить? И как это сделать?

Однажды в разговоре со святой кто-то, оправдывая свою несдержанность, сказал: «Матушка, это все нервы». «Какие нервы, вот ведь на войне и в тюрьме нет нервов. Надо владеть собой, терпеть». Или еще нам всем в назидание: «Если старые, больные или те, кто из ума выжил, будут вам что-то неприятное или обидное говорить, то не слушайте их, не раздражайтесь, а просто им помогите. Помогать людям надо со всем усердием и прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали».

Оказывается, мы раздражаемся, потому что мало любим. Учиться не раздражаться на тех, кто рядом, и, наоборот, терпеть, не злиться на них, а принимать такими, как есть, — это значит учиться любить. А если делать это каждый день, преодолевая свое «я» ради чужого? Вот такая каждодневная жертвенность из любви к тому, кто рядом, жертвенность, пусть даже никем и не замеченная, ну чем не чудо?

Икона святой Матроны Московской была написана совсем недавно, в 1999 году, но уже прославлена тем, что по молитве к ней, верующие получают и исцеление, и утешение. Святой блаженной Матроне Московской молятся в болезнях, житейских неурядицах, сложных ситуациях с жильем и работой, в гонениях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector