Молитва от обстояния бесовского

Молитва от обстояния бесовского

Молитва от обстояния бесовского

Молитвы в бесовских напастях и искушениях

Молитва Честному Кресту 1

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся вра­зи́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огра­ди́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Тво­е­го́ Кре­ста́, и сохра­ни́ мя от вся́каго зла.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна: плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя́, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща <от нападе́ния>и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́ <селе́нию тво­е­му́>: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упо­ва́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Пере­вод: Живу­щий под кро­вом Все­выш­не­го под сенью Все­мо­гу­ще­го поко­ит­ся, гово­рит Гос­по­ду: «при­бе­жи­ще мое и защи­та моя, Бог мой, на Кото­ро­го я упо­ваю!» Он изба­вит тебя от сети лов­ца, от гибель­ной язвы, перья­ми Сво­и­ми осе­нит тебя, и под кры­лья­ми Его будешь без­опа­сен; щит и ограж­де­ние – исти­на Его. Не убо­ишь­ся ужа­сов в ночи, стре­лы, летя­щей днем, язвы, ходя­щей во мра­ке, зара­зы, опу­сто­ша­ю­щей в пол­день. Падут под­ле тебя тыся­ча и десять тысяч одес­ную тебя; но к тебе не при­бли­зит­ся: толь­ко смот­реть будешь оча­ми тво­и­ми и видеть воз­мез­дие нече­сти­вым. Ибо ты ска­зал: «Гос­подь – упо­ва­ние мое»; Все­выш­не­го избрал ты при­бе­жи­щем тво­им; не при­клю­чит­ся тебе зло, и язва не при­бли­зит­ся к жили­щу тво­е­му; ибо Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе – охра­нять тебя на всех путях тво­их: на руках поне­сут тебя, да не пре­ткнешь­ся о камень ногою тво­ею; на аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь; попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «За то, что он воз­лю­бил Меня, избав­лю его; защи­щу его, пото­му что он познал имя Мое. Воз­зо­вет ко Мне, и услы­шу его; с ним Я в скор­би; избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней насы­щу его, и явлю ему спа­се­ние Мое». 2

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия тво­е­го́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ мое­го́, просвеще́ние ума́ мое­го́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ мое­го́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Кре­ста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вра­зу­ми́, научи́ и бла­го­сло­ви́ мя, недосто́йнаго, все­гда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огра­ди́ мя от вся́каго вра­га́ и супоста́та, исце­ли́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Хри­сте́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Кре­ста́ Тво­е­го́ поми́луй и спа­си́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Псалом 45

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, вне­гда́ смуща́ется зем­ля́, и прелага́ются го́ры в серд­ца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посре­де́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся зем­ля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же поло­жи́ чуде­са́ на зем­ли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц зем­ли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на зем­ли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Пере­вод: Бог нам при­бе­жи­ще и сила, ско­рый помощ­ник в бедах, посе­му не убо­им­ся, хотя бы поко­ле­ба­лась зем­ля, и горы дви­ну­лись в серд­це морей. Пусть шумят, взды­ма­ют­ся воды их, тря­сут­ся горы от вол­не­ния их. Реч­ные пото­ки весе­лят град Божий, свя­тое жили­ще Все­выш­не­го. Бог посре­ди его; он не поко­леб­лет­ся: Бог помо­жет ему с ран­не­го утра. Вос­шу­ме­ли наро­ды; дви­ну­лись цар­ства: [Все­выш­ний] дал глас Свой, и рас­та­я­ла зем­ля. Гос­подь сил с нами, Бог Иако­ва заступ­ник наш. При­ди­те и види­те дела Гос­по­да, – какие про­из­вел Он опу­сто­ше­ния на зем­ле: пре­кра­щая бра­ни до края зем­ли, сокру­шил лук и пере­ло­мил копье, колес­ни­цы сжег огнем. Оста­но­ви­тесь и познай­те, что Я – Бог: буду пре­воз­не­сен в наро­дах, пре­воз­не­сен на зем­ле. Гос­подь сил с нами, заступ­ник наш Бог Иако­ва. 2

Молитва от нечистой силы — от бесов и демонов

Молитва от нечистой силы, от бесов — это очень действенное средство, которое способно защитить жертву от всякой нечисти потустороннего мира. В современном мире такая необходимость может возникать очень часто, несмотря на то, что многие люди считают, что бесы и нечистая сила — это выдумка старинных преданий.

Следует помнить, что для бесов не существует никаких преград, их невозможно восстановить ни стенами, ни надежными дверями с запорами. Прогнать бесов из своей жизни можно только специальной молитвой.

Самая сильная молитва от нечистой силы

Самой сильной молитвой от бесов и нечистой силы считается известная каждому верующему человеку молитва «Отце наш». Несмотря на свою простоту и краткость, данный молитвенный текст гарантирует сильнейшую защиту, которую не может пробить никакое зло. Но получить ее может только искренне верующий человек с чистым сердцем и без каких-либо дурных помыслов. Поэтому если вы в жизни столкнулись с чем-то необъяснимым, то следует незамедлительно прочитать молитву «Отче наш». Тайна этого молитвенного обращения кроется в том, что о его текст не содержит никакого злого умысла.

Кроме этого для защиты от нечистой силы ежедневно следует читать и другую сильную молитву.

Она звучит так:

Молитва от бесов, демонов и дьявола Архангелу Михаилу

Очень сильной защитой от бесов, демонов и дьявола является молитва Архангелу Михаилу. Ежедневная защитная молитва этому Святому помогает прогнать из жизни бесов, демонов и дьявола. Она позволяет оградить себя от недругов, сглаза и всяких других неприятностей. Архангел Михаил — особо почитаемый Святой в православной церкви. Он является основным защитником духа и тела верующего человека.

В православной вере Архангел Михаил является ангелом предводителем воинства Божьего, поэтому его чаще называют Архистратигом, под его предводительством Ангелы воевали против демонов. Согласно библейскому учению до рождения христианства по велению Господа Архангел Михаил помогал еврейскому народу противостоять язычеству. В момент, когда Моисей спасал евреев, выводя их из Египта, именно Михаил указывал им путь и сопровождал их. Существует много церковных преданий о чудесах, которые совершал Архангел Михаил. Именно поэтому молитва к нему и его икона являются сильной защитой от всякого негатива.

Молитва звучит следующим образом:

Молитва для защиты от нечистой силы Серафиму Саровскому

Преподобный Серафим Саровский родился в благочестивой купеческой семье города. Его родина — г. Курск. С юных лет у него возникло желание вести благочестивый образ и принять для этого монашество. Семнадцатилетний юноша покинул отчий дом и подвизался в Киево-Печерской Лавре, а чуть позже уехал в Саровскую пустынь в Тамбовской губернии. Преподобный Серафим прославился своей прозорливостью, также у него был природный дар к исцелению душевных и телесных недугов. Примечательно, что к нему обращались за помощью не только православные христиане, но и люди других вероисповеданий.

Преподобный Серафим Саровский слыл в народе великим утешителем страждущих и советчиком при решении различных жизненных проблем. Обращаться к нему можно и с просьбой о защите от нечистой силы.

Молитва звучит следующим образом:

Молитва от нечистой силы в доме

Необходимо защищать с помощью молитвы не только себя, но и свое жилище. Такая необходимость связана с тем, что потусторонние силы могут сильно вредить. Они могут вызывать сильные внутренние страхи и даже подселяться в человека. Очень сильная молитва против нечистой силы в доме написана Святым Пансофием Афонским. Человек, который читает данную молитву, не только становится неуязвимым сам, но и защищает собственное жилье.

Молитва защищает от любых козней бесов. При этом следует помнить и о том, что домовой также является существом потустороннего мира. Если с ним не найти общий язык, то он начинает вредить и иногда делает жизнь невыносимой.

Молитва от нечистой силы в доме может помочь в самых сложных ситуациях. Но при этом нужно правильно подготовиться к ней и правильно ее читать. Следует в течение недели соблюдать строгий пост и избегать каких-либо увеселительных мероприятий. Читать молитву нужно в течение девяти дней по два раза: утром и вечером. Очень важно находится в умиротворенном и спокойном состоянии.

Слушать молитву защита дома и семьи от зла и нечисти:

Молитва от изгнания бесов из человека Священномученика Киприана

Молитва от изгнания бесов — это сильное средство, которое помогает спасти душу человека, который стал жертвой нечистой силы. Наиболее сильной является молитва Священно мученика Киприана, на русском языке в сокращенном варианте она звучит так:

Молитва для защиты от нечистой силы

Когда на мир опускается тьма, наступает черед явления нечистой силы — барабашек, бесов, вампиров, домовых, ведьм, привидений, полтергейстов и других темных сущностей.

Тому, кто попадется на пути нечисти в час ее разгула, не поздоровится, если только этот человек не прочтет молитву, изгоняющую нечистую силу.

Что могут сделать темные силы, кроме как напугать? Многое. Дьявольские воплощения могут проникать в жилища, питаться человеческой энергией, подселяться в тело слабых духом людей, привлекать неудачи, доводить до помешательства и даже убивать!

Как избежать бесовского появления в отчем доме и навеки оградиться от вмешательства в судьбу нечистой силы? Защитной молитвой, которая ставит на человека, его жилье, блок от потусторонних сил, который те не могут разрушить.

Защита молитвой от нечистой силы: правила прочтения

Верующие в силу молитвы православные христиане знают, что текст молитвы от «силы диавольской» следует всегда иметь при себе. Многие заучивают его на память, но, к сожалению, большинство людей, когда воочию сталкиваются с черными силами, теряют дар речи и способность мыслить — все попытки вспомнить выученное мгновенно проваливаются.

Но если носить священный текст с собой постоянно, от нечисти можно защититься. В крайнем случае, его можно прочесть с листка, дабы придать себе уверенности в тяжёлой ситуации.

Правило 1: носим текст молитвы от нечисти с собой.

Молитвенные тексты написаны нашими далекими предками, поэтому речевой стиль и слова текста представлены в старославянской церковной манере. Переиначивать молитву (адаптировать под современный язык) запрещено, поскольку может утеряться связь и сила намоленных поколениями слов.

Правило 2. Текст читаем в том первоначальном виде, в котором подается. Для «лентяев» информационные источники предлагают прослушивание молитвы, записанной на диск или онлайн. Но эффект от такого действия сведется к минимуму, поскольку молитву говорят за человека — отсутствует весомая эмоциональная составляющая святого текста.

Правило 3. Молитву необходимо читать, а не слушать! При проведении изгнания бесов молитвой из своей обители или тела «одержимого» человека следует иметь защитные символы веры: нательный крестик, иконы, распятие, святую воду. Бесовские отродья при слабой защите могут беспардонно подселиться к человеку, творящему молитву, и тогда, он уже не сможет помочь ни другим, ни себе.

Правило 4. Наличие защитной православной символики. Молитва от изгнания разбушевавшихся бесов способна отобрать у человека, творящего ее, много жизненной энергии. Поэтому обряды очистки дома от скверны или изгнание подселившихся сущностей следует проводить не чаще одного раза на неделе. Желательно, чтобы делал это опытный священнослужитель, специализирующийся на борьбе против бесовщины.

Правило 5. Берегите жизненную энергию. Привлекайте специалистов. К примеру, пробраться в освященный батюшкой дом нечисти гораздо сложнее.

Молитвы, применяемые в ритуалах освобождения от бесов

Нечистая сила способна нападать, строить козни, вселяться в людей и делать их одержимыми. Чтобы защититься, православный народ придумал огромное количество молитв от бесов. Самые известные: молитва Серафиму, по месту отшельничества Саровскому (от реки Саровка), молитва от нападений бесов старца Пансофия Афонского, ежедневная молитва Иисусу о предотвращении козней дьявола.

Для освобождения от бесов или от дурного сглаза ребенку читается молитва Марии Египетской на иконы Богоматери: Свенско-Печерскую, «Избавительницу», Коневскую и др. Читают молитву не торопясь, медленно, четко выговаривая каждый слог, чтоб слова, как камни, отбивали атаки гневающегося беса.

По благословению приставленного к человеку духовника читается молитва мученику Киприану. Ходят легенды, что Киприан поначалу был могущественным черным магом, но потом, приняв христианство, он не задумываясь сжег всю свою оккультную литературу.

Через много лет Киприан принял сан епископа, после был казнен как приспешник неугодной властвующим императорам христианской веры. Молитвы Святому мученику читаются ежедневно, чтобы поставить непробиваемую защиту от происков темных сил.

После очищения жилища в семье воцаряются уют и радость, все склоки и ссоры, провоцируемые нечистью, исчезают как давний страшный сон.

Молитвы, читаемые для защиты от бесовских нападений

При искушениях от бесов понимай важность не только молитвы, но и поста: «. сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф.17:21). Как показывает опыт именно бесовские искушения у мирян начинаются после совершения тяжких смертных грехов — поэтому покайтесь. И, наконец, было святоотеческое мнение, что бесовским падениям подвергаются только монашествующие или праведники из мирян, обычные люди, как немощные по природе, искушаются только своими похотями, а не бесами: «но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак.1:14).

Молитва «Да воскреснет Бог. «

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым; да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Псалом 90-й «Живый в помощи Вышняго. «

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна; плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися; оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое; Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Молитва священномученику Киприану и мученице Иустине

О святии священномучениче Киприане и мученице Иустина! Внемлите смиренному молению нашему. Аще бо временное житие ваше мученически за Христа скончали есте, но духом от нас не отступайте есте, присно по заповедем Господним шествовати нас научающе и крест свой терпеливо нести нам способствующе. Се, дерзновение ко Христу Богу и Пречистой Его Матери стяжали есте. Темже и ныне будите молитвенницы и ходатаи о нас недостойных (имена). будите нам заступницы крепции, да заступлением вашим сохраняеми, невридимы от бесов, волхвов и от человек злых пребудем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь

Также можно читать: канон священномученику Киприану и мученице Иустине и акафист священномученику Киприану.

Акафист священномученику Киприану:

 • Акафист священномученику Киприану

Канон священномученику Киприану и мученице Иустине:

 • Канон священномученику Киприану и мученице Иустине

Житийная и научно-историческая литература о священномученике Киприане и мученице Иустине:

 • Житие священномученика Киприана и мученицы Иустины — Православие.Ru

Смотрите также иные молитвы в нашем разделе «Православный молитвослов» — молитвы разные на все случаи жизни, молитвы многим святым, молитвы путешествующих, псалмы, Молитвы воинов, молитвы за болящих, молитвы на разные случаи семейной жизни: благословление на вступление в брак, молитвы о покровительстве Бога вступающим в брак, молитвы о счастливом браке, молитвы беременных женщин о благополучном разрешении и о рождении здоровых детей, молитвы родителей о детях молитвы при бесплодии, молитвы о учащихся детях и многие другие.

Православные акафисты и каноны. Постоянно пополняемый сборник канонических православных акафистов и канонов с древними и чудотворными иконами: Господу Иисусу Христу, Богородице, святым.

Молитвы о благополучии и счастье семьи — подборка известных православных молитв о семье

Чтение псалмов на всякую потребу — какие псалмы читать в различных обстоятельствах, искушениях и нуждах

Читайте также по теме:

 • Оккультизм и духовно опасные псевдооздоровительные практики — подборка лучший публикаций по теме оккультизма и духовной безопасности от магии
 • Богопротивная суть и страшные последствия оккультных практик(«целительства», магии, гадания, ясновидения, космоэнергетики и т.п.)
 • Святые отцы о ворожбе, гадании, заговорах, чародеях
 • Христианин в языческом мире или о наплевательском отношении к порче – диакон Андрей Кураев
 • Целители, гадалки и прочие оккультисты – опасное «исцеление» — протоиерей Виктор Горбач
 • Дар целительства — истинный и ложный — архиепископ Белгородский и Старооскольский
 • Чем святой отличается от «чудотворца»-оккультиста — Валерий Духанин

Молитва на изгнание бесов и дьявола

Мир наполнен духами, которые невидимы для нас. Они бывают как светлыми, так и темными. И у каждого из них свое предназначение. Ангелы (светлые духи) призваны защищать человека, а демоны (темные духи) стремятся всеми способами погубить душу человека. Молитва на изгнание злых духов поможет защититься от них.

Как избавиться от бесов

Существует огромное количество бесов, которые заполняют пространство от земли до неба. Они чаще всего действуют на человека извне. Следствием их влияния становится, прежде всего, греховная жизнь. Бесы могут поселиться дома и делать атмосферу в собственном жилище мрачной и безрадостной.

Следует соблюдать некоторые общие правила профилактики воздействия нечистой силы на людей:

 • желательно хотя бы раз в неделю воскурять в доме ладан;
 • каждый день окроплять помещение святой водой, которую всегда можно набрать в храме;
 • всегда иметь в доме иконы;
 • возжигать свечи перед образами и чаще молиться.
Читайте также  Защитные молитвы на ночь

По словам Иисуса Христа, бесов изгоняет только молитва и пост и это вполне под силу обычному человеку. И есть несколько общеупотребимых молитв изгнания демона.

Божий вечный, избавляющий человеческий род от плена дьявола! Освободи твоего раба … (имя) От всякого действия нечистых духов, Повели злым и нечистым духам и демонам Отступить от души и тела раба твоего … (имя), Не находиться и не скрываться в нём. Да удалятся они от создания рук Твоих Во имя твоё святое и единородного Твоего Сына, И животворящего Твоего Духа. Чтобы раб твой, очистившись от всякого демонского действия Пожил честно правдиво и благочестиво, Удостаиваясь Пречистых тайн Единородного Твоего Сына и Бога нашего, С которым благословен и православен Ты вместе с Пресвятым Всеблагим Животворящим Твоим Духом Ныне и всегда во веки веков. Аминь.

Иисусова молитва особенно поможет в борьбе с нечистыми духами:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помоги мне справиться с путами дьявольскими и изгони прочь из души одержимость бесовскую. Очисти меня от скорбного гнева, ругани, брани и жестокости. Уничтожь во мне язву греховную и умой святою водой адского беса. Отпусти все грехи мои тяжкие и не наказывай душу невыносимою скорбью. Да будет воля твоя и ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь.

Надо понимать, что никакой бес не подступит к человеку, если он постоянно молится и старается жить праведно, соблюдая заповеди Божии.

Другие молитвы против нечистой силы:

Молитва Иоанну Кронштадтскому об исцелении от бесов:

О великий чудотворче и предивный угодниче Божий, богоносне отче Иоанне! Презри на нас и внемли благосердно молению нашему, яко великих дарований сподоби тя Господь, да ходатаем и присным молитвенником за нас будеши. Се бо страстьми греховными обуреваеми и злобою снедаеми, заповеди Божия пренебрегохом, покаяния сердечнаго и слез воздыхания не принесохом, сего ради многим скорбем и печалем достойни явихомся. Ты же, отче праведный, велие дерзновение ко Господу и сострадание к ближним своим имея, умоли Всещедраго Владыку мира, да пробавит милость Свою на нас и потерпит неправдам нашим, не погубит нас грех ради наших, но время на покаяние милостивно нам дарует. О святче Божий, помози нам веру православную непорчно соблюсти и заповеди Божии благочестно сохранити, да не обладает нами всякое беззаконие, ниже посрамится Правда Божия в неправдах наших, но да сподобимся достигнути кончины христианския, безболезненныя, непостыдныя, мирныя и Тайн Божиих причастныя. Еще молим тя, отче праведне, о еже Церкви нашей Святей до скончания века утвержденней быти, Отечеству же нашему мир и пребывание испроси и от всех зол сохрани, да тако народи наши, Богом храними, в единомыслии веры и во всяком благочестии и чистоте, в лепоте духовнаго братства, трезвении и согласии свидетельствуют: яко с нами Бог! В Нем же живем и движемся, и есмы, и прибудем во веки. Аминь.

В чем помогает

Демоны чаще всего воздействуют на человека извне, внутрь проникнуть им не так просто. Но когда это происходит, то такого человека называют одержимым. Признаки одержимости следующие:

 • боязнь всякой святыни;
 • неприятие любого слова о Боге;
 • невозможность переступить порог храма;
 • отвращение от креста.

То есть человек применяет к избавлению своему любую святыню и все, что связано с Богом. Это неудивительно, так как бес не любит никакой святости. Случаи одержимости бывают, но не так часто. Они означают, что демон проник внутрь человека, стал частью его. Личной молитвой в таком случае изгнать беса невозможно. Необходимо проведение специального обряда по изгнанию бесов. Он состоит из следующих элементов:

 • его может проводить только священник, потому что в этот обряд включены элементы Таинства Соборования;
 • священник читает специально составленные молитвы;
 • помазывает страждущего освященным елеем.

Другие интересные статьи:

А затем осеняет одержимого крестом и прикладывает его ко лбу человека. И здесь применима православная молитва изгнание бесов, в ней содержится вся сила молитвы, которая пугает любого беса.

Как читается

Чтобы не попасть в ситуацию, когда демон займет место в душе, свободное от богопочитания, надо вообще чаще молиться и посещать храм Божий, но при этом следовать в своей личной жизни некоторым правилам.

 1. Часто возжигать ладан в доме и проходить с ним все комнаты.
 2. Если место жительства новое жилище, его надо освятить, а для этого пригласить священника.
 3. Всегда иметь в доме святую воду и периодически окроплять стены жилища этой водой.
 4. Лучше всего молиться перед иконой святителя Киприана Карфагенского и мученицы Иустинии, так как именно им Господь поручил помогать тем, кто страдает от нападения вражьей силы.

Молитва на изгнание бесов из человека содержат простые слова, которые повергают нечистого духа в трепет и заставляют выйти из невольного сосуда своей деятельности.

Молитвы в особенном бесовском нападении на плоть

Преподобному Иоанну Многострадальному
(Бесы блуда до того разжигали плоть Иоанна, что он по несколько дней ничего не ел, обременял себя веригами, закапывал себя в яму, оставляя только сверху голову и плечи. В таком положении он однажды оставался целый Великий пост.)

Молитва
О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Иоанне, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя: поминай нас недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш добрый аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится, ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу: Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь преподобному, глас 8
В тебе, отче, известно спасеся еже по образу приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, приходит бо: прилежати же о души, вещи безсмертней: тем же и со Ангелы срадуется, преподобне Иоанне, дух твой.

Кондак преподобному, глас 2
Чистотою душевною Божественно вооружився, и непристанныя молитвы яко копие вручив крепко, пробол еси бесовская ополчения Иоанне, моли непрестанно о всех нас.

Величание преподобному
Ублажаем тя, преподобне отче Иоанне, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

———————————————————————-
Преподобной Марии Египетской
(Мария покинула своих родителей и ушла из Египта в Александрию. Там она лишилась своего целомудрия и предалась безудержному и ненасытному любодеянию, но затем покаялась и после долгих молитв отправилась в путь за Иордан, в пустыню, где она провела 47 лет, и Господь простил ей грехи ее.)

О великая Христова угоднице преподобная Марие! На Небеси Престолу Божию предстоящи, на земли же духом любве с нами пребывающи, имеющи дерзновение ко Господу, моли спасти рабы Его, к тебе с любовию притекающыя. Испроси нам у Великомилостиваго Владыки и Господа веры непорочное соблюдение, градов и весей наших утверждение, от глада и пагубы избавление, скорбящым утешение, недугующым — исцеление, падшим — возстание, заблуждшым — укрепление, в делах благих преспеяние и благословение, сиротам и вдовицам — заступление и отшедшим от сего жития — вечное упокоение, всем же нам в день Страшного Суда одесную страны общники быти и блаженный глас Судии Моего услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира, и тамо пребывания во веки получити. Аминь.

(Сарра тринадцать лет вела борьбу с бесом блуда.)

Тропарь преподобной, глас 8
В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: приимши бо крест последовала еси Христу, и дающи учила еси презирати убо плоть, преходит бо: прилежати же о душе, вещи безсмертней: темже и со Ангелы срадуется, преподобная Сарре, дух твой.

Кондак, глас 2
За любовь Господню, преподобная, покоя желание возненавидела еси, пощением дух твой просветивши: крепко бо звери победила еси: но молитвами твоими противных шатание разори.

———————————————————————-
Преподобному Иоанну Кущнику
(Преподобный Иоанн сам провел шесть лет в страшной борьбе с тоскою по родине и о своих родителях.)

Кондак, глас 2
Вышних уличити, премудро, желая, долу красных, мудре, преобидел еси и, Христу обнищавшему сообнищав, радуйся, последовал еси, Иоанне. К Нему же прилежно не престай моляся о всех нас.

Ин кондак, глас 3
Уклонился еси житейскаго треволнения, и к пристанищу Божественному управил еси, блаженне, шествия своя, и источил еси исцеления, яко струи, верою и любовию. Иоанне, к тебе притекающым и вопиющым: предстани в День Суда восхваляющым светоносную память твою, отче, и страстей и мук избави.

———————————————————————-
Молитва всем святым и бесплотным Небесным Силам
Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector