Молитва от новообразований

Молитва от новообразований

Молитва от новообразований

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Молитва от любых новообразований (вариант 2)

Молитва от любых новообразований (вариант 2)

Читать молитву девять дней подряд по утрам, при восходе солнца, на воду, после чего умываться ею.

«Господь пошел на Крест, чтобы искупить мира грех. Он тридцать три года трудился, во благо людей постился, днями и ночами молился, на муки к Кресту пригвоздился. Господи, Боже мой, молю тебя, умоляю за каждую каплю крови на Кресте. Как сохнет трава, вынет, так посохнет и не встанет: ни опухоль кровяная, ни опухоль костяная, ни опухоль жилиная, и никакая у раба Божиего (имя).

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Заговор от любых новообразований (вариант 1)

Заговор от любых новообразований (вариант 1) Пойти на кладбище и, когда понесут покойника, подойти к могиле, бросить в нее мелочь и произнести следующие слова:«Откупаю тебе, рак, за твой медный пятак место. С меня рак сойди, на свое место пойди. Возьми себе, рак, в могиле грош,

Заговор от любых новообразований (вариант 2)

Заговор от любых новообразований (вариант 2) «Знаю средь святых праздников Божие Крещение. Попрошу то Крещение дать исцеление, от опухоли освобождение. Пройдусь днями и месяцами до Крещенского дня, крещенских морозов, до их метелей.Средь того праздника стоит прорубь

Заговор от любых новообразований (вариант 3)

Заговор от любых новообразований (вариант 3) «Раки вы, раки, хватит вам в рабе Божием (имя) кочевать. Раки вы, раки, хватит вам в рабе Божием (имя) тело глодать. Раки вы, раки, хватит вам в рабе Божием кровь сосать. Идите на речку, найдите местечко, и там гложите, и там сосите, и

Молитва от ангины (вариант 1)

Молитва от ангины (вариант 1) Данную молитву трижды прочесть над горячим чаем, правой рукой поглаживая горло.Затем выпить этот чай.«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Господи, приди на помощь рабу Божиему (имя). Матушка Пресвятая Богородица, приди на помощь, помоги

Молитва от ангины (вариант 2)

Молитва от ангины (вариант 2) Эту молитву читать трижды в день: утром, в обед и вечером, всякий раз проглатывая слюну.В том случае, если заболел маленький ребенок, слюну за него проглатывает взрослый человек, читающий молитву.«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь,

Молитва от любых новообразований (вариант 2)

Молитва от любых новообразований (вариант 2) Читать молитву девять дней подряд по утрам, при восходе солнца, на воду, после чего умываться ею.«Господь пошел на Крест, чтобы искупить мира грех. Он тридцать три года трудился, во благо людей постился, днями и ночами молился, на

Молитва от любых новообразований (вариант 3)

Молитва от любых новообразований (вариант 3) «На горе Вертьяне стоит Матерь Пресвятая Богородица, в руках держит острый меч, сечет из кости рабы Божией (имя), из жил, полужил, из крови, из лимфы рак колючий, болючий, летучий, рассыпучий, все выпревающий, коренной питающий,

Молитва от зубной боли (вариант 1)

Молитва от зубной боли (вариант 1) Прочесть молитву на щепоть соли и положить ее на больной зуб.«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Каин, Каин, Каин окаянный. Спроси брата своего единородного, болят ли у него зубы. „Нет, не болят“, – отвечает Каин. Так

Молитва от боли в шее (вариант 1)

Молитва от боли в шее (вариант 1) «Как конь ретивый копытом топал, холкой хлопал; как конь ретивый прочь побежал, с холки взял; и кожей белой, и телом, и словом своим сильным отговариваю заговорным делом холку у раба Божиего (имя). Аминь, аминь,

Молитва от боли в шее (вариант 2)

Молитва от боли в шее (вариант 2) Прочесть вечером, на закате, чертя против часовой стрелки круг ножом на шее, в месте отложения солей.«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Не я, раб Божий (имя читающего), говорю, не я, раб Божий (имя читающего), заговариваю, не я,

Молитва от порчи (вариант 1)

Молитва от порчи (вариант 1) «Встану я, раб Божий (имя), благословясь, выйду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, пойду в поле чистое, а из чистого поля в сторону восточную.Как в стороне восточной лежит море-океан бескрайний, широкий, а в море-океане том стоит

Молитва от порчи (вариант 2)

Молитва от порчи (вариант 2) «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. От молитвы Матери Христовой, Богородицы, от Креста священного Иисусова, от печати Христовой, от помощи святых угодников и ангелов-хранителей, от слов моих беги, Сатана нечистый, дух

Молитва от всех болезней (вариант 1)

Молитва от всех болезней (вариант 1) «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Заговариваю я раба Божиего (имя) от двенадцати дщерей Иродовых, от двенадцати болезней, от двенадцати скорбей, от двенадцати недугов: от колючки, от стрельбы, от трясовицы, от

Заговор от новообразований (вариант 1)

Заговор от новообразований (вариант 1) Для этого заговора сходите на кладбище, когда туда привезут покойника, подойдите к раскрытой могиле, бросьте в неё мелочь и произнесите следующие слова:«Откупаю тебе, рак, за твой медный пятак место. С меня, рак, сойди, на свое место

Заговор от новообразований (вариант 2)

Заговор от новообразований (вариант 2) «Раки вы, раки, хватит вам в рабе Божием (имя) кочевать. Раки вы, раки, хватит вам в рабе Божием (имя) тело глодать. Раки вы, раки, хватит вам в рабе Божием кровьсосать! Идите на речку, найдите местечко, и там те, и там сосите, и шут с вами, а

Заговор от новообразований (вариант 3)

Заговор от новообразований (вариант 3) «Знаю средь святых праздников Божие Крещение. Попрошу то Крещение дать исцеление, от опухоли освобождение. Пройдусь днями и месяцами до Крещенского дня, Крещенских морозов, до их метелей. Средь того праздника стоит прорубь ледяная,

Заговор от рака и молитва при онкологии

«. Я давно интересуюсь заговорами, самой таинственной сферой знахарства на Руси, и собрала интересные и сильные заговоры, в том числе помогающие при онкологии. Один из них я посоветовала знакомой, когда ей поставили такой диагноз, и он помог.

Этот заговор нужно использовать в Крещенскую неделю. Вот его текст: «Знаю средь святых праздников Божье Крещение, Попрошу то Крещение дать исцеление, От опухоли освобождение. Пройдусь я днями и месяцами до Крещенского светлого дня, Крещенских лютых морозов, до их свирепых метелей. Средь того праздника стоит прорубь ледяная, студеная. Заберу с (имярек) хворобы, пойду по высоким сугробам по крещенским дням и часам. Подойду до проруби ледяной, студеной, опущу туда болезнь, чтоб там болезнь сгинула».

А этот заговор следует переписать и носить с собой. Знахари уверяют, что он может подействовать через сорок дней. «Выйду я в чистое поле, гляну на заход солнца, там стоит Николай Чудотворец. Идут две девицы больные, странные. Николай Чудотворец спрашивает:

  • — Куда идете?
  • — В Русь.
  • — Зачем?
  • — Из жил кровь пить, из костей мозг сосать.
  • — Не ходите. Я буду Спасителя просить, он вас огнем спалит, молнией убьет.

Дальше надо произнести: «Спасите раба Божьего (имя) от рака и всех болезней. Не я хожу, не я брожу, ходит Божья Мать Пресвятая Богородица с ангелами, архангелами, апостолами. Аминь. Аминь. Аминь».

А если у вас рак прямой кишки или полипы, то поможет следующий заговор: «На горе Голгофе стоит Божий престол, за тем престолом Пречистая Богородица, Чистая Чудотворица, в руках держит меч, сечет тем мечом рак колючий, болючий, кровь свертывающий, опухоль дающий.

Пресвятая Пречистая Богородица, ты Чистая Чудотворица, ты всем во всем помогаешь, от всех болезней исцеляешь, исцели тяжелую опухоль у раба Божьего (имя). Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Читайте заговоры, имея крест на груди, в тишине и уединении. Перед началом и после поблагодарите Господа за помощь».

На Руси с лекарями всегда было сложно, особенно в глубинке, и пользовался народ услугами знахарей, которые не отличались образованием, но обладали знаниями не только трав, но и заговоров, передаваемых из уст в уста, из поколения в поколение. Тайна заговоров не разгадана до сих пор, но известно одно, что слова их имеют особую силу. Используя эти заговоры, можно воздействовать на болезнь и получить излечение.

При этом совершенно не обязательно прекращать лечение, прописанное доктором, заговоры работают в своей среде — в вашей энергетике.

Молитвы при онкологии

Православные люди не используют в случае болезней ни заговоры, ни мантры, никакие другие методы, которые не одобряет Церковь. Но ведь есть в православии молитвы на разные случаи, в том числе и при заболевании раком, и читатели просят об этом рассказать подробнее.

Любой верующий человек знает, что наступит выздоровление или нет все в руках Божьих. Несмотря на то,что в христианской традиции человеку предписывается переносить болезнь мужественно, как «горькое лекарство», средство искупления ошибок жизни, не считается грехом просить Бога об исцелении или умиротворении болезни.

Краткая молитва болящего к Господу: «Господи, Ты видишь мою болезнь, Ты знаешь, как я грешен и немощен, помоги мне терпеть и благодарить Твою благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение множества грехов моих. Аминь».

Совет православного священника

В первую очередь при таких страшных смертельно-опасных болезнях, как рак, необходимо подготовить генеральную Исповедь: исповедаться перед священником и достойно причаститься Тела и Крови Христовых. Во-вторых, при таком серьезном заболевании, как рак, необходимы точный врачебный диагноз и наблюдение специалистов-медиков. А молитвы и отвары трав с добавлением святой воды будут вам в помощь.

Молитв с обращением к Господу или святым, которым дарована благодать исцелять от этого тяжкого недуга, очень много.

При заболевании раком следует молиться Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Скоропослушница» и в честь Ее иконы «Всецарица» (Пантанасса), а также святителю Нектарию Эгинскому. В любых болезнях, особенно тяжких, обязательно молитесь святому Великомученику и целителю Пантелеймону. Перед предстоящими операциями обращаются к святому заступничеству святителя Луки — исповедника, архиепископа Крымского.

Образ Божьей Матери «Всецарица» находится в Афонском монастыре Ватопед и с давних времен привлекает страждущих, ищущих заступничества Пречистой Девы в различных недугах. Особенно известны случаи чудесной помощи, поданной через икону «Всецарица», страждущим от рака.

Молитва перед иконой Божьей Матери «Всецарица»

«О, пречистая Богомати. Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненную Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабею явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои. исполненныя исцеления и врдчбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение! Да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь».

Лучше всего читать не только молитвы, но и акафист Божьей Матери «Всецарица», если есть возможность, то заказать и отстоять в храме молебен иконе Божьей Матери «Всецарица».

Молитва постящегося: как молиться постящемуся дома? Существуют ли специальные молитвы или какие-то особые правила?

Молитве в Великий пост следует уделить больше времени, чем обычно. Можно читать рядовые утренние и вечерние молитвы или что-то еще, например, Псалтирь, но во время поста к этим молитвам нужно добавлять еще одну — краткую и емкую молитву преподобного Ефрема Сирина.

Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.

Молитвы при онкологии

Рак – это бич 21 века, который вводит больного в ужас и звучит грозно, словно приговор. Современная медицина намного продвинулась вперёд в борьбе с этим коварным недугом и всё же, процент смертности от рака ещё очень велик.

А бывает и так, что на такого обречённого больного и врачи рукой махнули, а Господь, по вере дарует полное выздоровление. И такое бывает не так уж и редко.

А вообще, рак – это очень непонятная и непредсказуемая болезнь, которая напрямую зависит от душевного здоровья человека и от веры – веры в то, что всё будет хорошо, что жизнь – это счастье, ну, и конечно же от веры в Бога.

При онкологических заболеваниях принято молиться святым: святителю Луке Крымскому, преподобному Лонгину Сотнику, Пантелеймону – Целителю, Матроне Московской, Афанасию Афонскому, но при онкологии обязательно молятся перед иконой Божьей Матери «Всецарица»

Молитва Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Всецарица» (Пантанасса)

Тропарь, глас 4-й: Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея, спаси, Владычице; избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.

Кондак, глас 8-й: Новоявленней Твоей иноке предстояще вернии умиленно, воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим. Да вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Молитва: Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси! Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь.

Читайте также  Сильные молитвы от порчи сглаза

Молитва вторая

Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Всецарица» (Пантанасса)

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови; да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитвы святым при онкологии

Молитва святителю Луке Крымскому при раке

Святитель Лука – это святой, который при жизни соединил в себе служение архипастыря и врача. Святой при жизни исцелял души и телеса больных, исцеляет Он и сейчас по горячей молитве к Нему.

Молитва

О, всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу, Ему же ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию ею же вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у Христа Бога нашего да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная. Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим у тешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и з аступление. Подаждь нам всем твое архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь ведущий в селения праведных и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни да сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.

Молитва от рака святому Пантелеимону

«Пантелеимон — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников, целитель, врач безмездный.»

Молитва

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущаго. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи тыя елеем милости твоея и исцели мя; да здрав сый душею и телом, остаток дней моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение души моей. Аминь.

Молитва Матроне Московской при онкологии

Святая старица спасла жизнь бесчисленному множеству больных людей. Святая матушка Матронушка – так ласково зовут верующие Эту великую молитвенницу за нас, грешных.

Молитва

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Лонгину Сотнику от рака

Святой мученик Лонгин был свидетелем страданий Христа, смерти и Воскресения Его. За веру во Христа святого обезглавили. Впоследствии честная глава святого была обретена одной слепой женщиной, которая при этом получила прозрение.

Молитва

О, святый мучениче Лонгине! Пилатом повелено тебе было с воинами стать на страже при кресте Господа Иисуса. Ты же, недуговав очима и исцелев от капли крови Господа, капнувшей тебе в очи, обрел и духовное прозрение и, видя чудеса, при распятии Господа происходившие, и трус, и солнечное затмение, и мертвых из гробов воскресение, исповедал явно Иисуса Христа Сыном Божиим. И с кустодиею у гроба Господня находясь, и Воскресение Христово в трепете зря, сребренники, даваемые синедрионом за скрытие воскресения, ты отверг и, Христа проповедав, во главу усечен быв. И по усечении главы вдове некоей, очима недуговавшей, во сне явившись, и ей, обретшей честную главу твою, прозрение даровал еси. Молим тя, святый мучениче Христов Лонгине, болящим очима яви скорую помощь твою и исцели их, дабы, освободившись от недуга своего, не захотели они видеть ничего, распаляющаго сластолюбие, но к созерцанию духовной красоты устремились, славя Бога. Аминь.

Молитва преподобному Афанасию Афонскому при онкологии

Преподобному Афаносию Афонскому зачастую молятся от неизлечимых болезней

Молитва

Преподобне отче Афанасие, изрядный угодниче Христов и великий Афонский чудотворче, во дни земнаго жития твоего многия на путь правый наставивый и во царствие Небесное мудре руководивый, скорбныя утешивый, подающым руку помощи подавый и всем любезен, милостив и сострадален отец бывый! Ты и ныне, в небесней пребывая светлости, наипаче умножаеши любовь твою к нам немощным, в мори житейстем различие бедствующым, искушаемым духом злобы и страстьми, воюющими на дух. Сего ради смиренно молим тя, святый отче: по данней тебе от Бога благодати помози нам волю Господню в простоте сердца и смирении творити: искушения же вражия победити и свирепое страстей море да тако немокренно прейдем житейскую пучину и предстательством твоим ко Господу сподобимся достигнути обетованнаго нам Царствия Небеснаго, славяще Безначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Как ни крути – на всё Воля Божья и всё в этом мире зависит от Него, но будьте уверены в том, что ни одна молитва, что идёт из глубин сердец наших не останется без Его внимания.

В этой жизни всему есть свой срок, своё начало и своя причина. Нам не всё ведомо и не всё открыто нам и только одно я знаю точно – по горячей молитве верующего творятся настоящие чудеса.

Дорогие читатели блога, Храни вас Бог и будьте здоровы!

  Категории:С Богом Ключевые слова:Здоровье,Молитвы

Oleg Plett 9:19 пп

Буду рад, если Вы поможете развитию сайта, нажав на кнопочки ниже :) Спасибо!

Молитва от рака

Онкология — одна из самых страшных болезней современности, уносящая людские жизни. Думаю, нет нужды писать как трудно побороть её в случае, если болезнь запущена. Но пока жив человек есть надежда на его спасение и излечение, помните на всё воля Господа…. Молитва от рака способна приостановить болезнь, даже тяжелобольных поставить на ноги, если верить всем сердцем, что болезнь отступит и с усердием молиться.

Однако важно помнить, что читать молитвы можно и нужно, но лечение всеми возможными способами они не заменят. Молитвы читаются только в дополнение к лечению, прописанному доктором.

Ещё добавлю, что одним из самых сильных средств в лечение любой болезни и рака в том числе является очищение и ощелачивание (снижение кислотности) организма. Первое достигается голоданием, второе исключением из пищи мясных, молочных продуктов и переход на вегетарианство и сыроедение. Масса примеров, когда люди вылечились от рака только таким способом без химиотерапии и операций. НО только в случае начальной стадии заболевания, когда нет метастазов.

Молитва от рака

Какие молитвы читать при раке? Все те, что мы читаем для исцелениия. К ним добавляем специальные, которые как подмечено, особенно хорошо помогают в этом страшном заболевании.

Молитва от рака Богородице Всецарице (Пантанасса)

Молитва Богородице перед иконой Всецарице (Пантанасса) считается самой сильной.

Тропарь, глас 4-й:

Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея, спаси, Владычице; избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.

Молитва 1

Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих!

Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором.

Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди.

Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися.

Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества!

Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй.

Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице!

Ум и руки врачующих нас благослови; да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего.

Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице!

Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Кондак, глас 8-й:

Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии умиленно, воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим. Да вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Молитва 2

Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице!

Несмь достоин, да внидеши под кров мой!

Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое.

Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице!

Ты за мя упроси!

Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь.

Молитва от рака Нектарию Эгинскому

Нектарий Эгинский (бессмертный) — один из самых почитаемых святых Греческой церкви, он не очень известен в нашем православии, но от этого не уменьшаются его чудотворные действия. Это он автор хорошо знакомого всем песнопения в честь Пресвятой Богородицы «Агни Парфене».

Нектарий родился в 19 веке, недалеко от Константинополя и всю жизнь служил верой и правдой Богу. Создал хор мальчиков, основал женский монастырь на острове Эгина.

Последние дни жизни старец провел на острове, пока тяжело не заболел. Господь, призвав душу Нектария к себе, наделил её великой силой творить чудеса.

Тропарь, глас 1-й:

Силиврии отрасль и эгины хранителя, в последняя лета явльшагося, добродетели друга искренняго, Нектария почтим вернии, яко божественнаго служителя Христова: точит бо цельбы многоразличныя благочестно вопиющим: слава Прославльшему тя Христу, слава Давшему ти чудес благодать, слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак, глас 2-й:

Божественный гром, труба духовная, веры насадителю и отсекателю ересей, Троицы угодниче, великий святителю Нектарие, со ангелы предстоя присно, моли непрестанно о всех нас.

Молитва от рака Святителю Нектарию Эгинскому

О, Святителю Нектарие, отче Богомудрый! Приими, блюстителю веры православныя, исповедание устен людей христоименитых, собранных днесь в храме благодатию Божиею, в тебе живущею. Весть бо достиже до предел Российских, яко ты, великий во святых угодниче Христов, во всех концех вселенныя призывающим имя твое являешися и от раковыя болезни исцеление даруеши.

Слышахом об иерее, тебе тезоименитом и храм во имя твое созидавшем, со скорбьми велиими. Раковою убо язвою грудною поражен бе, крови на всяк день точащейся, и страждаше люте; дела же своего святаго не оставляше.

Внезапу ты, Святителю многомилостиве, с небесе сшед, ему во храме предстал еси в видимом образе. Он же, непщуя тя собрата, едина от смертных быти, прошаше молитв твоих и рече: «Боляй есмь вельми, обаче хощу святый олтарь наздати, да поне единожды святую литургию вкупе с прихожаны совершу; послежде н умрети готов есмь, смерть бо мя не страшит».

Ты же, отче, безплотен сый, слезами лице свое орошаше! и объем страдальца, лобызаше и, глаголя: «Не тужи, чадо мое, яко, болезнию испытан, здрав будеши. Вси убо о чудеси сем ведати имут». Он же, исцелен быв, асбие разуме, с кем беседоваше, тебе невидиму бывшу. О, великий угодниче Христов Нектарие! Храм оный свершен есть ныне и чудеса твои, аки море преизливающееся, умножишася! Мы же познахом, яко молитве праведника должно поспешествуемой быти усердием нашим к службе Божией и решимостию за Христа умирати, да здрави обрящемся. Молят тя, отче праведный, болящая чада твоя: да свершается с нами воля Божия, благая, угодная и совершенная, не хотящи смерти грешнику, но еже обратитися и живу быти ему.

Ты же, провозвестниче воли Божией, исцели ны благодатным явлением своим, да велик будет Бог на небеси и на земли во веки веков! Аминь.

Молитва об исцелении рака Афанасию Афонскому

Её читают также при самых тяжелых заболеваниях, когда уже почти нет надежды на выздоровление больного — и святой помогает!

О Преподобне отче Афанасие, изрядный угодниче Христов и великий Афонский чудотворче, во дни земнаго жития твоего многия на путь правый наставивый и в Царствие Небесное мудре руководивый, скорбныя утешивый, падающим подавый руку помощи и всем любезен, милостив и сострадателен отец бывый!

Ты ныне, в Небесней пребывая светлости, наипаче умножавши любовь твою к нам, немощным, в мори житейстем различие бедствующим, искушаемым духом злобы и страстьми своими, воюющими на дух.

Сего ради смиренно молим тя, святый отче: по данней тебе от Бога благодати помози нам творити волю Господню в простоте сердца и смирении, искушения же вражия победити и свирепое страстей море изсушити, да тако немокренно прейдем житейскую пучину и предстательством твоим ко Господу сподобимся достигнути обетованнаго нам Царствия Небеснаго, славяще Безначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь

Еже во плоти житию твоему удивишася ангельстии чини: како с телом к невидимым сплетением изшел еси, приснославне, и уязвил еси демонские полки.

Отонудуже, Афанасие, Христос тебе воздаде богатыми дарованьми, сего ради, отче, моли спастися душам нашим.

Кондак

Яко невещественных существ зрителя изрядна и деятельна сказателя всеистинна, взывает тя стадо твое, Богоглагольниче: не оскудей, моля о рабех твоих, избавитися напастей и обхождений, вопиющим ти: радуйся, отче Афанасие.

Неканонические молитвы от рака

Ещё одна молитва от рака

Обряды на уничтожения раковой опухоли

Способ на вылечивание от рака дала Наталья Степанова — сибирская целительница, её молитвы и заговоры работаю и очень эффективны.

Нужны три яблока: первое — червивое, второе — обычное нормальное, третье- идеально, без изъяна, чтоб глаз радовался.

Поочередно берите яблоки и выкатывайте ими по месту опухоли, приговаривая слова:

Скатываю и на яблоко наматываю. Ты — плод первородного греха, через тебя Ева приняла грех, а ты через меня прими рак. Аминь

Эти яблоки сам больной своими руками должен закопать в навоз, но с уговором, чтобы их никто случайно не выкопал. После выздоровления никому этого способа не говорите, иначе может вернуться назад.

Заговор от рака эффективный

Сильный заговор от рака

Читать на убывающий месяц каждый день до излечения

На горе Хвалынской, в хваленом дому,
В хваленом святом терему,
В церкви стоит Престол.
На Святом Престоле
Хваленая Матушка Пресвятая Богородица
В руках держит меч —
Рака сечь.
Рака сечь и в корень его, и в белом теле (имя).
Рак болючий, рак растучий,
Рак по телу ползучий,
Зернистый, бугристый, кровящий, свербящий.
Здесь тебе, в этом теле, рак, не быть,
Не крушить его, не гнобить.
Да помилуй меня, Царица Небесная,
Богородица Мать,
Запрети раку мое тело белое жрать,
Грызть его и терзать.
Выгони его туда, где и птицы не летают,
Где люди и звери не гуляют.
Умертви рака, засуши,
Все корни его из моего тела удали.
Выгони его, высели, изруби.
Быть на теле моем запрети.
Покровом Своим Святым укрой, заслони.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь.

Заговор от рака на воду

Берут воду чистую и наговоаривают, а затем обрызгивают ею больного:

Что ты, рак, стоишь? Больно, болина, корни распускаешь! Я вам, корням, запрещаю тут быть! Не гореть, не болеть, не стрелять и иголочками не колоть!
Я с тобою, рак, говорить пришла и не устрашишь ты меня. Я пришла тебя удалить и запрещаю тебе тут быть.
У Пресвятой Богородицы есть острый меч, чтобы корни им сечь. Я тебя заговорю и из тела удалю. Я тебя удалю словом Божьим. И все херувимы стоят, присутствуют и исцеляют. Вода дальняя, береговая, ты омой корни, тело и камень.
Я пришла выливать, всю болезнь снять. Аминь.

Возможно звучат эти заговоры чуть наивно, но помните о силе слов и заговоров. Всё работает. Почему бы не попытаться излечится и от такой страшной болезни как рак. Нужно лишь ваше усердие.

Будьте здоровы и берегите своих близких! Пусть небесные силы помогут вам в исцелении от страшной болезни.

Молитва при онкологии сильная

Когда беда приходит в дом, люди впадают в уныние и отчаяние. Господь посылает те испытания, которые по силам человеку, а молитва Всецарице при онкологии за больного родственника будет в помощь.

Раковая опухоль это своего рода предупреждение, что человеку пришло время покаяться в грехах и начать жизнь по божьим законам. Но не стоит отчаиваться, а стоит попытаться изменить жизнь и очистить душу.

Кому молиться при тяжелых болезнях

В православной вере много святых, к которым можно обратиться с молитвами об излечении. Любая молитва это положительная энергия, которая, помогает справиться с недугом. Просить можно в молитвах:

 • за родителей,
 • за детей,
 • за мужа,
 • за жену,
 • за знакомых;
 • близких людей.

В любых болезнях молятся Пантелеймону Целителю. Сильной молитвой является просьба к Матроне Московской, которая от роду была слепой, но помогала в лечении другим людям. Для повышения эффективности молитвы Матроне сопровождать пожертвованиями в церковь или подаянием милости. Святая всегда оценит такой поступок и поможет.

Просят о защите детей: у семи отроков из Эфеса, св. Иулиана Кеноманийского, великой мученицы Параскевы, преп. Симеона Богоприимца, Иоанна Кронштадтского и ангела хранителя. Молитвы Николаю Угоднику помогают людям получить исцеление. Просьбы к святителю Луке Крымскому не останутся без ответа. Святой был не только православным верующим при жизни, он имел специальность врач хирург.

Обращение к Богоматери — самая сильная защита и помощь. В небесной иерархии Божья Матерь занимает верхнее положение. Молебны к Господу произносят у иконы Христа Спасителя.

Икона Всецарица при онкологии

Рак известен был в эпоху Гиппократа и в Древнем Египте и тогда его называли «карцинома». Но тогда не знали, как лечить, и сейчас практически нет средства от раковой опухоли. Афонские отшельники подметили, что образ Всецарицы способен приостанавливать развитие болезни. Конечно, вылечить раковую опухоль одними молитвами нельзя, но они помогут облегчить душевные страдания. Медицинские лекарства лечат физическое тело, а молитвы душу.

Чаще всего при онкологии больные обращаются к иконе Всецарицы, на которой изображена Богоматерь с ребенком на руках. Очень больно и тяжело видеть страдания близкого человека, диагноз которому поставили рак. Самое главное это поддержка близких и родных с молитвами о помощи перенести эту болезнь.

 • Во время чтения молитвы неведомые силы окутывают человеческое тело и исцеляют, поэтому следует вложить всю искренность и любовь.
 • Настроиться положительно, освободить ум от негативных мыслей и сконцентрироваться на том человеке, который требует поддержки.
 • Молитва от раковой опухоли должна читаться перед иконой Всецарицы. Это основной символ, который должен находиться во время чтения акафиста у постели больного.
 • Приобрести образ Богоматери и поставить рядом с больным.
 • Также молитвы у иконы Пантанассы:
 • защищают от темных сил;
 • избавляют от наркотической зависимости;
 • лечат заболевания глаз и нарушения слуховых функций.
Читайте также  Молитва чтоб на работу приняли

Желательно читать акафист Всецарице при онкологии или заказать его в церкви на крещеных людей. Но это не значит что если человек некрещеный, то нельзя молиться за его здоровье. Святые слышать мольбы от человека любой веры. Молитвенные обращение проходят долгий путь, и не стоит сразу ждать чуда. Просьба должна идти от искреннего сердца и с верой в душе.

Следует посетить церковь и обратиться с просьбой к священнику помолиться за больного человека. Можно заказать молебен о здравии на сорок дней. Поставить свечечку и иконы Всецарицы.

В Троицком соборе Санкт-Петербурга хранится список чудес иконы Всецарица украшенный золотом. Его заказали родители девочки, которая излечилась от рака.

Больной девочке во сне пришла Богоматерь и велела ей молиться. Родители приобрели в храме образ и привезли в Израиль, где была девочка. После усердных молитв девочка выздоровела, врачи утверждали, что такое невозможно. Болезни это плохо, но с другой стороны они несут благое состояние человеческой душе, приближая в страданиях к Господу.

Текст молитвы Всецарице при онкологии за больного человека:

“О Пречистая Богомати, Всецарйце! Услыши многоболёзненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию принесённою, призри на чад Твоих, неисцёльными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилбма покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сугди, покрый нас много-целебным Твоим омофбром.

Тамо, идёже надежда исчезает, не-сумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабею явися. Тамо, идёже мрак отчаяния в души вселйся, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утёши, нёмощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение дйруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всембщнаго Врача, Христа Спаса нашего.

Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненные исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получйвше, прославляем Живоначаль-ную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.”

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector