Молитва о заступлении и помощи

Молитва о заступлении и помощи

Молитва о заступлении и помощи

Молитвы о Божественном покрове

Молитва Богу 1‑я

Тебе́, Бо́гу и Твор­цу́ мое­му́, в Тро́ице Святе́й сла́вимому Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, поклоня́юся и вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, и молю́ся: Ты мя бла­го­сло­ви́, Ты мя поми́луй, и от вся́каго мирска́го, диа́вольскаго и теле́снаго зла изба́ви. И даждь в ми́ре без гре­ха́ прейти́ день сей, в сла́ву Твою́, и во спасе́ние души́ моея́. Аминь.

Молитва Богу 2‑я

В ру́це Тво­е­го́ превели́каго милосе́рдия, о Бо́же мо́й, вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, чу́вства и глаго́лы моя́, сове́ты и помышле́ния моя́, дела́ моя́ и вся́ души́ и те́ла мое­го́ употребле́ния, вхо́д и исхо́д мо́й, ве́ру и жи́тельство мое́, тече́ние и кончи́ну живо­та́ мое­го́, де́нь же и ча́с издыха́ния мое­го́, преставле́ние мое́ и упокое́ние, и воскресе́ние души́ и те́ла мое­го́. Ты́ же, преблаги́й и человеколюби́вый Бо́же, при­и­ми́ в ру́це защище́ния Тво­е­го́ и изба́ви мя́ от вся́каго зла́, про­сти́ премно́жество грехо́в мои́х, очи́сти оскверне́нную мою́ ду́шу и те́ло и сохра­ни́ мя́ в кро́ве ми́лости Тво­ея́ во вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, я́ко да Твое́ю благода́тию укрепля́емый изба́влюся от ловя́щих мя́ сете́й вра́жиих, и Твое́ю благосты́нею в чу́вство приведе́н и на пу́ть и́стиннаго покая́ния наста́влен, сподо́блюся христиа́нския кончи́ны живо­ту́ мое­му́ – безстра́стныя, непосты́дныя, ми́рныя, и немяте́жнаго от возду́шных духо́в преше́ствия, и до́браго отве́та на Стра́шном Твое́м суде́, и да сподо́блен бу́ду зре́ния неизрече́нныя Тво­ея́ сла́вы и слы́шания пресла́дкаго Тво­е­го́ благослове́ннаго гла́са, и у Тебе́, Бо́га мое­го́, да полу­чу́ жи́знь и спасе́ние. Ами́нь.

Молитва Богу 3‑я

Сла́ва Тебе́, Царю́, Бо́же Вседержи́телю, Иже Боже́ственным Твои́м и человеколю́бным про́мыслом, сподо́бил мя еси́, гре́шнаго и недосто́йнаго, от сна вста́ти и получи́ти вход свята́го до́му Тво­е­го́: при­ми́, Го́споди, и глас моле́ния мое­го́, я́коже святы́х и у́мных Твои́х сил, и бла­го­во­ли́ се́рдцем чи́стым, и ду́хом смире́нным приноси́ти Тебе́ хва­лу́ от скве́рных усте́н мои́х, я́ко да и аз о́бщник бу́ду му́дрым де́вам, со све́тлою све­щею души́ моея́, и сла́влю Тя во Отце́ и Ду́хе сла́вимаго Бо́га Сло́ва. Ами́нь.

Св. Архистратигу Божию Михаилу 1

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй нас, гре́шных, тре́бующих тво­е­го́ заступле́ния, сохра­ни́ нас, раб Бо́жиих (име­на), от все́х ви́димых и неви́димых враг, па́че же под­кре­пи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би нас непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Аминь.

Пере­вод: О, свя­той Миха­ил Архан­гел, поми­луй нас, греш­ных, нуж­да­ю­щих­ся в тво­ем заступ­ни­че­стве, сохра­ни нас, рабов Божи­их (име­на), от всех види­мых и неви­ди­мых вра­гов, осо­бен­но же укре­пи про­тив стра­ха смер­ти и сму­ще­ния диа­воль­ско­го и спо­до­би нас непо­стыд­но пред­стать Созда­те­лю наше­му в час страш­но­го и пра­вед­но­го Суда Его. О, все­свя­той, вели­кий Миха­ил Архи­стра­тиг! Не пре­не­бре­ги нами, греш­ны­ми, моля­щи­ми­ся тебе о помо­щи и заступ­ни­че­стве тво­ем в веке сем и в буду­щем, но спо­до­би нас там вме­сте с тобою сла­вить Отца и Сына и Свя­то­го Духа во веки веков.

Святому мученику Трифону 2

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, раб Бо́жиих (име­на), и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем. Ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́: си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохра­ни́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, свя­той муче­ник Хри­стов Три­фон, услышь ныне и на вся­кий час моле­ние нас, рабов Божи­их (име­на), и хода­тай­ствуй о нас пред Гос­по­дом. Ты неко­гда цар­скую дочь, во гра­де Риме мучи­мую диа­во­лом, исце­лил: так и нас от лютых его коз­ней сохра­ни во все дни жиз­ни нашей, осо­бен­но же в день послед­не­го наше­го вздо­ха хода­тай­ствуй о нас. Моли Гос­по­да, да спо­до­бит и нас стать при­част­ни­ка­ми веч­но­го весе­лия и радо­сти, дабы мы с тобою вме­сте удо­сто­и­лись сла­вить Отца и Сына и Свя­то­го Уте­ши­те­ля Духа во веки веков.

Святителю Никите Новгородскому

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то! Услы́ши на́с гре́шных (име­на́), умиле́нно вопию́щих: я́коже седя́ на престо́ле святи́тельства в Вели́ком Нова́граде се́м, и еди́ною, належа́щу бездо́ждию, моли́твою до́ждь све́л еси́, и па́ки гра́ду сему́ о́гненным пла́менем обдержи́му, моли́твою изба́ву по́дал еси́, та́ко и ны́не мо́лим тя́, о святи́телю Христо́в Ники́то: моли́ся ко Го́споду, е́же изба́вити ны́ от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и от все́х враго́в ви́димых и неви́димых, я́ко да изря́дных ра́ди моли́тв твои́х спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, архи­ерей Божий, свя­ти­тель Ники­та! Услышь нас греш­ных (име­на), в печа­ли вопи­ем: пото­му что сидишь на пре­сто­ле свя­ти­те­лей в этом Вели­ком Нов­го­ро­де, и одной молит­вой, кото­рую сле­ду­ет читать при без­дож­дье, дождь низ­вёл, и сно­ва это­му горо­ду, когда он был объ­ят огнен­ным пла­ме­нем, молит­ву подал, кото­рая изба­ви­ла его, так и ныне молим тебя, о свя­ти­тель Хри­стов Ники­та: молись ко Гос­по­ду, что­бы изба­вить нас от зем­ле­тря­се­ния, пото­па, голо­да, огня, гра­да, меча и от всех вра­гов види­мых и неви­ди­мых, посколь­ку из-за необык­но­вен­ных тво­их молитв спа­са­ем­ся, сла­вим Пре­свя­тую Тро­и­цу, Отца и Сына и Свя­то­го Духа, и твоё мило­стив­ное пред­ста­тель­ство, ныне и все­гда и во веки веков. Ами́нь.

Великомученику Георгию Победоносцу

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Со́браннии во хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю: моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Сво­е­го́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостиво услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню (име­на́), и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да укрепи́т же да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, и си́лы возстаю́щих вра́г на́ших да низложи́т, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ и́мамы Боже́ственную по́мощь: и все́м в ско́рби и обстоя́нии су́щим многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние: умо­ли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да все­гда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святому великомученику Никите

О, вели́кий страстоте́рпче Христо́в и чудотво́рче, великому́чениче Ники́то, припа́дающе ко свято́му и чудотво́рному о́бразу тво­е­му́, по́двиги же и чуде­са́ твоя́ и мно́гое сострада́ние твое́ к лю́дям прославля́юще, мо́лим тя́ приле́жно: яви́ на́м, смире́нным и гре́шным (име­на́), свято́е и многомо́щное твое́ заступле́ние; се́ бо, гре́х ра́ди на́ших, не и́мамы свобо́ды ча́д Бо́жиих, е́же о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего дерзнове́нно проси́ти: но тебе́ моли́твенника к Нему́ благоприя́тнаго предлага́ем, и о твое́м предста́тельстве взыва́ем: испро­си́ на́м у Го́спода благопотре́бныя да́ры душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́вую, спасе́ния наде́жду несумне́нную, любо́вь же ко все́м нелицеме́рную, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, ду́ш и теле́с здра́вие, зем­ли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, жите́йских потре́б дово́льство, ми́рное и благоче́стное на зем­ли́ житие́, христиа́нскую жития́ кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем суде́ Христо́ве: еще́ же, о страстоте́рпче Христо́в, у Царя́ Небе́снаго испро­си́ ми́р, здра́вие и спасе́ние и на вра­ги́ побе́ду и одоле́ние, тиши­ну́ и благоде́нствие, христолюби́вому во́инству бу́ди сора́тай и помо́щник на вра­ги́, и все́м лю́дем правосла́вным яви́ твое́ свято́е заступле́ние: боля́щия исце­ли́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помо­зи́. Е́й, уго́дниче Бо́жий и му́чениче долготерпели́вый! Все́х у́бо на́с при­ве­ди́ в ти́хое приста́нище спасе́ния, и насле́дники сподо́би бы́ти пресве́тлаго Ца́рствия Христо́ва святы́ми твои́ми моли́твами: да сла́вим и пое́м вели́кия щедро́ты Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осе­ни́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чисто­ты́ и пра́вды. Е́й, Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты́ бо еси́, Гос­по­же́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Господу о прощении, заступлении и помощи

Молитва ко Господу о прощении, заступлении и помощи

В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте, незлобиве, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякаго зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков. Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки. Аминь.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Молитва ко Господу

Молитва ко Господу Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия, возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляя и, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя), немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое

Молитва Господу

Молитва Господу Господи, Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Агнче Божий, вземляй грехи мира, Пастырю добрый, положивый душу Твою за овцы Твоя, Небесный Врачу душ и телес наших, исцеляяй всякий недуг и всякую язву в людех Твоих! Тебе припадаю, помози мне, недостойной рабе Твоей.

Смиренная молитва о прощении

Смиренная молитва о прощении Великие бодхисаттвы всегда стараются скрывать свои безграничные качества, и прославляют качества других, даже незначительные. Они никогда не думают с гордостью о том, что владеют огромной ученостью или реализацией, вместо этого прячут свое

О ниспослании благодатной помощи в устройстве личной судьбы. Молитвы ко Господу Иисусу Христу

О ниспослании благодатной помощи в устройстве личной судьбы. Молитвы ко Господу Иисусу Христу Обращаться с молитвенной просьбой о помощи к Господу можно в любой момент, даже не имея перед глазами иконы – образ Всевышнего живет в вашей душе и Господь всегда слышит

МОЛИТВА ВДОВЫ О ЗАЩИТЕ, О ПОМОЩИ, О ПРОСВЕЩЕНИИ МОЛИТВА ВДОВЫ О ЗАЩИТЕ, О ПОМОЩИ, О ПРОСВЕЩЕНИИ И УМЯГЧЕНИИ ОБИДЧИКОВ (СОСТАВЛЕНА СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕЙ ОЛЬГОЙ)

МОЛИТВА ВДОВЫ О ЗАЩИТЕ, О ПОМОЩИ, О ПРОСВЕЩЕНИИ МОЛИТВА ВДОВЫ О ЗАЩИТЕ, О ПОМОЩИ, О ПРОСВЕЩЕНИИ И УМЯГЧЕНИИ ОБИДЧИКОВ (СОСТАВЛЕНА СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕЙ ОЛЬГОЙ) О премилостивый Господи Боже мой Иисус Христос, прилпе душе моя по Тебе, и мене прият десница

КАК МОЛИТЬСЯ ГОСПОДУ О ПРОЩЕНИИ ГРЕХОВ

КАК МОЛИТЬСЯ ГОСПОДУ О ПРОЩЕНИИ ГРЕХОВ Признав свою неблагодарность и согрешения, пади со смирением пред милосердными Божиими очами и из глубины сердца взывай Ему:»Согреших, Господи, помилуй мя! Приими мя, заблудшую овцу и сопричти избранному Твоему стаду! Дай мне сердце,

Молитва ко Господу о прощении, заступлении и помощи

Молитва ко Господу о прощении, заступлении и помощи В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину

8. Усердная молитва к Богу о прощении и помиловании Его народа

8. Усердная молитва к Богу о прощении и помиловании Его народа Но ныне, Господи, Ты — Отец наш; мы — глина, а Ты — образователь наш, и все мы — дело руки Твоей. С 8 по 12 ст., т.е. до конца данной главы, идет последний, заключительный отдел молитвы Израиля, в котором он взывает к

Молитва Господу

Молитва Господу Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (имярек) словесами Божественного Евангелия Твоего, читаемыми о спасении раба твоего (имярек), Попали, Господи, терние всех согрешений его, и да вселится в него благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всякого

Молитва ко Господу о прощении, заступлении и помощи

Молитва ко Господу о прощении, заступлении и помощи В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину

Молитва болящей к Господу

Молитва болящей к Господу Господи, видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешна и немощна; помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и,

Молитва ко Господу о прощении и помощи

Молитва ко Господу о прощении и помощи В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего,

Молитва ко Господу

Молитва ко Господу Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия, возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляя и, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего, немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение

Молитва ко Господу

Молитва ко Господу Господи, Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Агнче Божий, вземляй грехи мира, Пастырю добрый, положивый душу Твою за овцы Твоя, Небесный Врачу душ и телес наших, исцеляяй всякий недуг и всякую язву в людех Твоих! Тебе припадаю, помози мне, недостойной рабе

Молитва ко Господу

Молитва ко Господу Услыши, Боже Милосердый и Всемогущий, моления наша, буди милостив нам и ниспосли нам благодать Твою. Яко Давый закон умножения рода человеческаго, буди и нам милостивным Покровителем, да помощию Твоею исполнится и на нас Тобою установленное. Ты властию

Молитва ко Господу о прощении, заступлении и помощи

Молитва ко Господу о прощении, заступлении и помощи В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину

Молитва о помощи

У человека в жизни иногда наступают очень трудные времена, когда душа мечется и просто невозможно принять правильное решения. Именно в такие минуты обязательно нужно обращаться с молитвами о помощи к Высшим силам. С их помощью можно будет получить душевное успокоение, а значит сориентироваться в сложившейся обстановке.

Очень важно правильно молиться о помощи. Для этого следует правильно сформулировать мысленно то, о чем вы хотите попросить словами. Допускается во время молитвы просто рассказать о том, то накопилось у вас на сердце и попросить совета. Через некоторое время после искренней молитвы ответ к вам придет сам по себе. Очень важно в молитве о помощи, предварительно поблагодарить Бога за все блага, которые дарованы вам в жизни. Также обязательно нужно раскаяться в своих вольных и невольных прегрешениях и попросить прощения за них.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в делах

Если не ладятся дела на работе, то обратиться за помощью можно к Николаю Чудотворцу. Это один их самых почитаемых святых в православной церкви. Искренняя молитва о помощи никогда не останется без ответа.

Когда случается так, что работа становится не в радость и покидают силы, не позволяя сосредоточится и качественно выполнять поставленные задачи, нужно прочитать перед иконой Николая Чудотворца следующую молитву.

Звучит она так:

Очень сильная молитва живые помощи («Живый в помощи Вышняго»)

Молитва «Живый в помощи» — это великое достояние христианской веры. Она способна творить чудеса и не единожды помогала людям в трудных ситуациях. Данная молитва универсальная, ее читают не только христиане, но и приверженцы народных верований. Это связано с тем, что история обретения молитвы уходит корнями в глубокое прошлое. Считается, что она была написана еще до прихода христианства на Русь. Но после принятия православия ее текст был несколько видоизменен, но он по-прежнему соединяет в себе два начала.

Молитву можно читать в любых трудных жизненных ситуациях. С ее помощью обращаются за помощью в исцелении от страшных болезней. Она способна наладить жизнь и привлечь в нее удачу.

Текст молитвы на русском языке

Текст молитвы в переводе на русский язык звучит следующим образом:

Слушать молитву псалом 90 «Живый в помощи Вышняго»:

Молитва Матроне Московской о помощи в работе

При возникновении первых неудач в работе, не следует ждать, пока черная полоса обострится и возникнет чувство неуверенности в себе. Необходимо сразу обращаться за помощью к Святой Матроне Московской. Святая Старица при своей земной жизни сама усердно трудилась, поэтому обязательно услышит мольбу о помощи в работе. Она обязательно посодействует и привлечет силу Божью для решения конкретных рабочих проблем.

Обращение к Блаженной Старице должно исходить из глубины души и быть искренним.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Молитва Серафиму Саровскому о помощи в деньгах

Когда случается так, что человек усердно работает, но от этого его благосостояние не улучшается, то следует обратиться с молитвой к Святому Серафиму Саровскому о помощи в деньгах. Этот Святой является известным покровителем и защитником честных людей.

Очень важно возносить молитву правильно и пребывать в позитивном настроении. Необходимо просить о материальных благах, думая о духовном.

Молитвенный текст может звучать следующим образом:

Читайте также  Сильная молитва о беременности

Ежедневная краткая молитва Ангелу-Хранителю о помощи в любых делах

Ангел-Хранитель назначается Богом в момент рождения человека. И это есть та главная Высшая сила, которая сопровождает каждого верующего всю жизнь и защищает его. Но, чтобы напомнить Ангелу-Хранителю о себе и усилить его защиту нужно каждый день возносить специальную короткую молитву.

Молитвенное обращение, обычно, читается по утрам и звучит так:

Благодарственная молитва Господу Богу и Пресвятой Богородице за помощь

Благодарственные молитвы имеют огромное значение в православной вере. Их главная цель донести благодарность к Высшим силам за счастье и спокойствие. Любой верующий человек знает, что нужно со смирением принимать волю Божью. Милость Божья проявляется счастливыми жизненными периодами, а расплатой за свершенные прегрешения являются проблемы и неприятности. В любом случае верующий будет возносить молитву благодарности.

Чаще всего благодарят за помощь Господа Бога. Одна из сильных молитв звучит следующим образом:

Благодарят очень часто за помощь и Святую Богородицу. Для этого можно использовать следующую молитву:

Молитвы о помощи в трудной жизненной ситуации

К различным Святым верующие люди обращаются с мольбой о помощи в самых различных жизненных ситуациях. И такие молитвы, произнесенные искренне, обязательно будут услышаны.

Молитва Ксении Петербуржской при родах и помощи в родах

Молиться о помощи в родах нужно обязательно. Высшие силы защитят женщину и ее ребенка от недобрых людей и злых сил. Наиболее сильной покровительницей беременных женщин считается Святая Ксения Петербургская. Ее иконку рекомендуется беременной женщине носить постоянно с собой. Периодически, когда в этом будет возникать душевная необходимость образ святой нужно доставить и молиться.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Молитва Святому Трифону о помощи при болезни

Святой Трифон при жизни занимался исцелением больных людей. Кроме того он изгонял из человека злых духов. Сегодня очень часто этому Святому молятся для того, чтобы исцелиться от страшных недугов.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Молитва Илье пророку о помощи любому человеку

Святого Илью в православной вере почитают как великого чудотворца. К нему обращаются часто о помощи любому человеку. До этого предварительно нужно посетить храм и поставить свечу возле иконы Святого пророка.

Молитвенное обращение о помощи звучит следующим образом:

Как просить о помощи в молитвах

Молитва о помощи не будет услышана Высшими Силами, если молящийся просит о чем-то недостойном или в том случае, если у человека, который возносит мольбу накопилось много зла на душе. Именно поэтому нужно обязательно молится с чистой душой и позитивном настрое. Следует быть готовым принять любую волю Божью. Просить о помощи Господа нужно с искренними намерениями. То есть, когда вы обещаете что-то сделать, но знаете, что ваши обещания не осуществимы, то, вряд ли следует рассчитывать на помощь Высших Сил.

Чтобы правильно просить о помощи в молитвах, следует помнить о следующем:

 • Просить можно только о достойном. Можно просить блага для себя и других хороших людей в вашем окружении. А вот тем людям, которые вас обидели, необходимо желать не зла, а справедливости.
 • Помыслы во время молитвы должны быть чистыми. Честно ответьте себе на вопрос о том, бескорыстны ли ваши намерения.
 • Просить о помощи следует только со смиреной душой. Подготовьтесь к тому, что любой отклик Господа Бога или других Святых необходимо принять с благодарностью. Ведь очень часто, к примеру, в ответ на просьбу об обретении сил, Бог посылает жизненные испытания, которые закаляют волю человека, а в ответ на просьбу об обретении мудрости в жизни возникают проблемы, над которыми нужно поломать голову.
 • Нельзя сидеть, сложа руки и ожидать помощи Господа. Помните, что Всевышний помогает тем, кто активно действует. Важно сначала победить свою лень, а потом, просить помощи у Высших Сил.

Для того чтобы молитва была эффективной, необходимо ее повторять многократно. Рекомендуется останавливать моление после того, как в душе возникнет уверенность в том, что мольба была услышана Высшими силами. Как правило, наряду с таким чувством в душе возникает спокойствие и уверенность в собственных силах.

Молитва о прощении, заступлении и помощи Господу

Большое количество молитв есть в православии. Некоторые из них направлены Господу, Богородице, другие же прочим святым. Каждая молитва имеет определенное значение. Одни из них читаются по любому поводу, а другие – в определенных случаях. Так среди них выделяют молитву Господу о прощении, заступлении и помощи.

Как читать молитву Всевышнему

В жизни бывают различные ситуации. Не даром говорят, что она как зебра, то полоса белая, то черная. Бывает, что человеку необходима помощь в принятии решения или прочем деле. Тогда мы ищем поддержки со стороны. Чаще всего мы обращаемся к высшим силам. В основном это молитвы Господу, так как он находится выше всех в православной иерархии, а соответственно о может быстрее помочь.

К Господу обращаются с любыми просьбами. Он помогает всегда тем, кто искренне верит в него и просит с чистым сердцем. Произносить слова данной молитвы стоит необходимо соблюдая некоторые правила:

 1. Если в Вашем доме не найдется иконы Господа, то купите ее в свечной лавке храма.
 2. Возьмите также еще и несколько свечей.
 3. Постарайтесь остаться наедине.
 4. Зажгите свечу перед образом.
 5. Свет свечи поможет Вам настроится на молитвенный лад и собраться с мыслями.
 6. Читайте молитву искренне и вдумывайтесь в каждое сказанное слово.
 7. Если со временем то, что Вы просите сбудется, то не забудьте поблагодарить Господа об этом. Можно воспользоваться специальными молитвами или просто своими словами сказать благодарность.

Обращение к Господу

Часто в жизни мы можем обидеть другого человека и даже не осознаем содеянного. Именно поэтому мы обращаемся к Господу с просьбой о прощении, чтобы искупить свой грех перед другим человеком, а также воспитать в себе силу прощать другим. Для того, чтобы Господь простил Вам грехи, необходимо посещать храм, присутствовать на богослужениях, молится и показывать искреннее желание получить прощение, а также отсутствие лихих помыслов.

Кроме прощения обращаются с молитвой к Господу о заступлении и помощи. Никто никогда не знает, что на с ждет и с чем придется столкнуться. Помощь Господа всегда ценна, так как именно он создал весь этот мир и знает о нем все. Иногда мы нуждаемся в помощи в хозяйственных делах, материальных, для укрепления веры. Но чаще всего мы обращаемся к нему с просьбой о помощи в моменты, когда у нас не все нормально со здоровьем.

Редко кто просто обращается к Господу со словами благодарности. Мы постоянно что-то просим, но ничего не даем взамен. Так что помните о том, что Бога также необходимо благодарить за все, что имеем.

Молитва Господу о заступлении поможет избежать многих неправильных поступков, предостеречь нас от нежеланных связей и негативного влияния завистливых и плохих людей.

Все эти наши просьбы собраны воедино и описаны в тексте одной из молитв:

В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего.

Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте, незлобиве, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякаго зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков.

Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки. Аминь.

Смотрите еще видео с молитвой о прощении грехов своего рода:

81 молитва на быструю помощь, которая защитит вас от беды, поможет в несчастье и укажет дорогу к лучшей жизни

Неудачи и безденежье, страхи за своих детей и близких, болезни и другие напасти… В наше непростое время так нужно, чтобы нас поддержали, помогли нам. Но кто нам поможет? Ведь вокруг нас – такие же замотанные и побитые жизнью люди, которые и сами не знают, что делать. И тогда, как будто по наитию, поднимаем мы свой взгляд наверх, к Небесам, просим у них защиты и помощи, просим наставить нас на путь истинный и дать сил пережить трудные времена. И все свои просьбы выражаем мы в молитве – искренней и горячей. В этой книге собраны очень нужные и очень действенные молитвы, сила которых умножена временем. Они помогут вам в любые сложные моменты вашей жизни. Просите защиты, и вы ее получите!

Оглавление

 • ВСТУПЛЕНИЕ
 • БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ
 • МОЛИТВЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ВСЕМ И ВСЕГДА
 • МОЛИТВЫ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ НАС ДУХОМ, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

Из серии: Святые вам помогут

Приведённый ознакомительный фрагмент книги 81 молитва на быструю помощь, которая защитит вас от беды, поможет в несчастье и укажет дорогу к лучшей жизни предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

МОЛИТВЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ВСЕМ И ВСЕГДА

Сколько бы нам ни было лет, нам всегда нужна поддержка, нужна помощь. Каждый из нас надеется, что его не оставят в трудную минуту, что ему будут дарованы силы, уверенность в себе.

Читайте эти молитвы всегда, когда вы хотите почувствовать себя защищенным, когда вам плохо или грустно, когда вы начинаете какое-либо дело или когда просто чувствуете потребность поговорить с тем, кто Выше нас.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое; да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь.

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Господа с небесе данный, прилежно молю Тя, Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Молитва Собору 12 апостолам, оберегающая от беды и проблем

Освятии апостоли Христовы: Петре и Андрее, Иакове и Иоанне, Филиппе и Варфоломее, Фомо и Матфее, Иакове и Иудо, Симоне и Матфие! Услышите наши молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимые и помозите нам, рабам Божии (имена), вашим мощным пред Господем ходатайством, избавитися от всякаго зла и вражия лести, твердо же преданную вами веру православную сохра-няти, в ней же вашим предстательством ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя нашего умалени будем, но мирное зде поживем житие и сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго и покланяемаго Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Николаю Угоднику

В православном мире трудно найти второго столь почитаемого святого, как Николай Чудотворец. К нему обращаются все, и простецы и ученые, верующие и неверующие, даже многие, чуждые христианству, мусульмане и буддисты с благоговением и страхом обращаются к нему. Причина столь масштабного почитания проста — не заставляющая себя ждать, почти мгновенная помощь от Бога, посылаемая по молитвам этого величайшего святого. Людям, хотя бы раз обращавшимся к нему с молитвой веры и надежды, это, безусловно, известно.

Овсеблагий Отче Николае! Пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих! Скоро по-тщися и избави Христово стадо от волков, губящих е, и всяку страну Христианскую огради и сохрани святыми своими молитвами от мирского мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. И якоже помиловал ты триех мужей в темнице сидящих, и избавил ты их царева гнева и посечения мечного, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суша, и избави мя гнева Божия и вечныя казни; яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихое и безгрешное житие даст мне пожити в веце сем, и избави мя сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.

Молитва животворящему Кресту

Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Крест Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшего силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякого супостата. О Пречестный и Животворящий Крест Господень! Помогай ми со Святой Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для счастья и удачи

Благодетель, святый ангеле, хранитель мой во веки вечные, покуда жив есть буду. К тебе взывает подопечный твой, услышь меня и низойди до меня. Как облагодетельствовал ты меня много раз, так еще раз облагодетельствуй. Перед Богом чист я, перед людьми ни в чем не провинился. Верой жил я прежде, верой буду жить дальше, а посему Господь оделил меня своей милостью и по воле Его ты меня охраняешь от всякой напасти. Так пусть же сбудется воля Господня и ты, святый, исполнишь ее. Прошу тебя о счастливой жизни для себя и домашних своих, и бу-де то для меня высшей наградой от Господа. Услышь меня, ангеле небесный, и помоги мне, исполни волю Божию. Аминь.

Сильные молитвы

Сильные молитвы

Сильные молитвы… Как часто нам кажется, что должно существовать какое-то чудодейственное средство от всех бед, что, если сильная молитва, особенные слова помогут нам, как только мы произнесем. К сожалению, так работают только заклинания из детских сказок. Молитва — это благодарность или обращение к Богу, открытый разговор с Ним. Но, почему же тогда соседи и друзья рассказывают нам о чудесах, совершенных по той или иной молитве? Что придает молитве силу?

В Библии и Предании есть немало примеров того, как молитва становилась сильной и значимой. Некоторые молитвы мы узнали благодаря Писанию, некоторые — через святых, но удивительно то, что сильной может стать любая молитва, произнесенная с искренней верой. Сильной молитву делает не сам ее текст, а наша вера и преданность Богу.

Поэтому не стоит ждать и искать молитву, которая сработает как волшебная палочка, но вы обязательно почувствуете изменения в своей жизни, может быть, со временем, если ваша молитва обретет силу искренней веры в произнесенные слова.

Отче наш

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.

Молитва Господня известна нам из Священного Писания, что делает ее совершенно особенной. Отче наш начинается с воззванию к Господу, что должно быть первой мыслью верующего человека. К кому обратиться в беде, как не к Отцу? В молитве сосредоточены все самые важные постулаты веры. Слова, которыми Сам Господь велел обращаться к нему.

Молитва «Отче наш» читается ежедневно и в любых ситуациях, когда этого просит душа:

 • В болезни;
 • В укреплении во время тягот;
 • Когда страшно;
 • Когда человек боится оказаться во власти греха.

Символ веры

Еще одна молитва, которую знает каждый православный христианин — Символ веры. Строго говоря, Символ веры — это изложение всех основ и столпов христианского вероучения.

Мы читаем Символ веры

По-церковнославянски

По-русски

Богородице Дево, радуйся

Текст молитвы «Богородице Дево, радуйся» знает каждый православный христианин, который живет церковной жизнью. Она напоминает нам о словах Архангела Гавриила Деве Марии (Евангелие от Луки, глава 1, стихи 28—31;Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 18—35). О Благой вести говорил еще пророк Исайя: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14)

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

В этой краткой молитве заключена большая вера Девы Марии в слова Архангела, явившегося к ней, и эта вера — пример для нас.

Молитву «Богородице дево, радуйся» можно читать в любой ситуации:

 • Во время скорби и страха;
 • Уныния и печали;
 • В благодарность за заступничество;
 • В дороге;
 • Благословляя пищу;
 • Благословляя новое начинание и.т.д.

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых православных святых. Святителю Николаю Чудотворцу молятся в самых разных жизненных испытаниях, и, как свидетельствуют люди, он скоро откликается на молитву верующих.

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Тропарь святителю Николаю, глас 4

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителю Николаю, глас 3

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Молиться можно всегда, но часто к Святителю Николаю обращаются, когда жизненная ситуация совсем экстренная и без помощи Господа — ждет беда.

Если же вам кажется, что вы не получили помощи по вашей искренней горячей и сильной молитве, помните, что он нас сокрыты многие знания, которые ведает Господь. Может быть то, что сейчас кажется вам бедой, нужно для спасения вашей души.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector