Молитва о болезни раком

Молитва о болезни раком

Молитва о болезни раком

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Молитвы при онкологии

Рак – это бич 21 века, который вводит больного в ужас и звучит грозно, словно приговор. Современная медицина намного продвинулась вперёд в борьбе с этим коварным недугом и всё же, процент смертности от рака ещё очень велик.

А бывает и так, что на такого обречённого больного и врачи рукой махнули, а Господь, по вере дарует полное выздоровление. И такое бывает не так уж и редко.

А вообще, рак – это очень непонятная и непредсказуемая болезнь, которая напрямую зависит от душевного здоровья человека и от веры – веры в то, что всё будет хорошо, что жизнь – это счастье, ну, и конечно же от веры в Бога.

При онкологических заболеваниях принято молиться святым: святителю Луке Крымскому, преподобному Лонгину Сотнику, Пантелеймону – Целителю, Матроне Московской, Афанасию Афонскому, но при онкологии обязательно молятся перед иконой Божьей Матери «Всецарица»

Молитва Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Всецарица» (Пантанасса)

Тропарь, глас 4-й: Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея, спаси, Владычице; избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.

Кондак, глас 8-й: Новоявленней Твоей иноке предстояще вернии умиленно, воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим. Да вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Молитва: Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси! Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь.

Молитва вторая

Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Всецарица» (Пантанасса)

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови; да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитвы святым при онкологии

Молитва святителю Луке Крымскому при раке

Святитель Лука – это святой, который при жизни соединил в себе служение архипастыря и врача. Святой при жизни исцелял души и телеса больных, исцеляет Он и сейчас по горячей молитве к Нему.

Молитва

О, всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу, Ему же ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию ею же вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у Христа Бога нашего да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная. Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим у тешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и з аступление. Подаждь нам всем твое архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь ведущий в селения праведных и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни да сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.

Молитва от рака святому Пантелеимону

«Пантелеимон — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников, целитель, врач безмездный.»

Молитва

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущаго. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи тыя елеем милости твоея и исцели мя; да здрав сый душею и телом, остаток дней моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение души моей. Аминь.

Молитва Матроне Московской при онкологии

Святая старица спасла жизнь бесчисленному множеству больных людей. Святая матушка Матронушка – так ласково зовут верующие Эту великую молитвенницу за нас, грешных.

Молитва

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Лонгину Сотнику от рака

Святой мученик Лонгин был свидетелем страданий Христа, смерти и Воскресения Его. За веру во Христа святого обезглавили. Впоследствии честная глава святого была обретена одной слепой женщиной, которая при этом получила прозрение.

Молитва

О, святый мучениче Лонгине! Пилатом повелено тебе было с воинами стать на страже при кресте Господа Иисуса. Ты же, недуговав очима и исцелев от капли крови Господа, капнувшей тебе в очи, обрел и духовное прозрение и, видя чудеса, при распятии Господа происходившие, и трус, и солнечное затмение, и мертвых из гробов воскресение, исповедал явно Иисуса Христа Сыном Божиим. И с кустодиею у гроба Господня находясь, и Воскресение Христово в трепете зря, сребренники, даваемые синедрионом за скрытие воскресения, ты отверг и, Христа проповедав, во главу усечен быв. И по усечении главы вдове некоей, очима недуговавшей, во сне явившись, и ей, обретшей честную главу твою, прозрение даровал еси. Молим тя, святый мучениче Христов Лонгине, болящим очима яви скорую помощь твою и исцели их, дабы, освободившись от недуга своего, не захотели они видеть ничего, распаляющаго сластолюбие, но к созерцанию духовной красоты устремились, славя Бога. Аминь.

Молитва преподобному Афанасию Афонскому при онкологии

Преподобному Афаносию Афонскому зачастую молятся от неизлечимых болезней

Молитва

Преподобне отче Афанасие, изрядный угодниче Христов и великий Афонский чудотворче, во дни земнаго жития твоего многия на путь правый наставивый и во царствие Небесное мудре руководивый, скорбныя утешивый, подающым руку помощи подавый и всем любезен, милостив и сострадален отец бывый! Ты и ныне, в небесней пребывая светлости, наипаче умножаеши любовь твою к нам немощным, в мори житейстем различие бедствующым, искушаемым духом злобы и страстьми, воюющими на дух. Сего ради смиренно молим тя, святый отче: по данней тебе от Бога благодати помози нам волю Господню в простоте сердца и смирении творити: искушения же вражия победити и свирепое страстей море да тако немокренно прейдем житейскую пучину и предстательством твоим ко Господу сподобимся достигнути обетованнаго нам Царствия Небеснаго, славяще Безначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Как ни крути – на всё Воля Божья и всё в этом мире зависит от Него, но будьте уверены в том, что ни одна молитва, что идёт из глубин сердец наших не останется без Его внимания.

В этой жизни всему есть свой срок, своё начало и своя причина. Нам не всё ведомо и не всё открыто нам и только одно я знаю точно – по горячей молитве верующего творятся настоящие чудеса.

Дорогие читатели блога, Храни вас Бог и будьте здоровы!

  Категории:С Богом Ключевые слова:Здоровье,Молитвы

Oleg Plett 9:19 пп

Буду рад, если Вы поможете развитию сайта, нажав на кнопочки ниже :) Спасибо!

Уход за человеком в конце жизни

Время чтения: 5 мин.

Очень тяжело знать, что твой близкий уходит. Мы сопереживаем вашей ситуации и желаем вам сил и терпения.

Важно помнить, что последние дни и часы жизни — это время тишины, искренности и самых важных слов. Есть несколько вещей, которые помогут вам сохранить атмосферу спокойствия и любви в доме.

Какие именно, можно узнать в нашей памятке «Уход за человеком в конце жизни». Скачать ее в формате pdf вы можете здесь.

Общие рекомендации

Обязательно общайтесь:

 • спросите близкого, чего бы ему хотелось, исполняйте любые пожелания — вам потом будут важны такие воспоминания;
 • узнайте у человека, хочет ли он пообщаться с духовным представителем своей веры;
 • если у вас уже был откровенный разговор о смерти, то спросите у близкого пожелания по поводу похорон. Возможно, он захочет оставить распоряжения по своим вещам;
 • дайте человеку возможность проявить свои чувства;
 • не обвиняйте его ни в чем, наоборот — простите и попросите прощения;
 • не настаивайте ни на чем, не навязывайте своих убеждений;
 • не препятствуйте общению с маленькими детьми или внуками: это важно и детям, и уходящему;
 • избегайте неуместного оптимизма, слов «держись», «ты поправишься», «все будет хорошо»;
 • не бойтесь пауз и тишины: в молчании ваш близкий сам начнет говорить и скажет самое главное;
 • не оставляйте умирающего человека одного;
 • прислушайтесь к своим чувствам, поделитесь ими, пока у вас есть время;
 • не стесняйтесь говорить о своей любви;
 • говорите спокойно, постарайтесь не плакать и не кричать;
 • прикасайтесь к человеку, это усилит вашу связь.

Не забывайте проветривать комнату несколько раз в день, но не допускайте сквозняков. Важно поддерживать оптимальную температуру воздуха, потому что в конце жизни люди могут мерзнуть или сильно потеть. При необходимости используйте увлажнитель воздуха и включайте любимую музыку вашего близкого, имитацию звуков природы: шум моря или пение птиц.

Избегайте резких и громких звуков, яркого света, искусственной тишины (она может давить), суеты в доме.

Ухаживайте за телом больного:

 • до самого конца увлажняйте кремом и лосьоном руки, ноги, лицо;
 • особое внимание уделите интимной гигиене;
 • не проводите сложных манипуляций (мытье головы, ванна, душ);
 • одевайте больного в удобную, легкую и просторную одежду из натуральных тканей;
 • увлажняйте рот (искусственной слюной, кусочками льда, влажными ватными тампонами),
 • протирайте глаза;
 • смазывайте губы гигиенической помадой (без ароматизаторов).

Не вставляйте человеку зубные протезы — они могут причинять дискомфорт.

Последние часы жизни

Время смерти невозможно предсказать точно. Некоторые люди ставят себе целью дожить до важного события (дня рождения, семейного праздника) и умирают вскоре после него. Мы не знаем, когда произойдет смерть, но знаем, если она уже рядом.

Изменения, происходящие в последние часы и дни жизни:

Усталость, слабость

В последние дни/часы жизни человек практически перестает самостоятельно двигаться. Поэтому:

 • обеспечьте вашему близкому удобное положение в кровати, чуть приподняв изголовье;
 • оберегайте от излишнего беспокойства, не поворачивайте без необходимости. Проконсультируйтесь с врачом, можно ли прекратить поворачивать больного в кровати;
 • следите, чтобы голова больного не запрокидывалась.

Уменьшение потребности в пище и воде

Если ваш близкий перестал есть и пить, не пугайтесь, но знайте, что это может привести к отекам конечностей и сухости слизистых полости рта и глаз.

Большинство людей в конце жизни не испытывают голода и жажды. Это естественный процесс угасания. Тело засыпает.

Попробуйте понять, что из-за отсутствия питания переживаете и страдаете вы, а не больной. Желание накормить — проявление заботы и любви, но сейчас, возможно, вашему близкому этого не нужно. Человек имеет право на самостоятельные решения. Если он сжимает зубы, это говорит о его нежелании есть.

Нарушение глотания

Прекратите прием таблеток и кормление. В последние часы жизни не рекомендуется проводить отсасывание слизи и мокроты из полости рта и трахеи — это может привести к ненужному возбуждению больного. Лучше просто поверните его голову на бок.

Дыхательная недостаточность

Дыхание может стать поверхностным, частым, аритмичным или редким, с протяжным свистящим звуком на выдохе (последним у человека будет выдох, а не вдох). Если дыхание громкое, клокочущее, со свистом, поверьте: сейчас это тревожит вас, а не вашего близкого.

Незадолго до смерти человек дышит лишь верхней частью грудной клетки.

Будьте рядом с больным, держите его за руку, разговаривайте, баюкайте, как ребенка.

Недержание мочи и кала

Своевременно меняйте подгузники, пеленки и постельное белье, следите за интимной гигиеной.

Сразу после смерти наше тело расслабляется, и мы выпускаем остатки мочи и кала. Не пугайтесь. Это физиологический процесс.

Больной не моргает, глаза приоткрыты

Регулярно увлажняйте глаза офтальмологическим гелем или искусственной слезой.

Снижение уровня сознания

Человек может постоянно пребывать в полусне, забытьи, не реагировать на слова или прикосновения. Мы не знаем, что чувствует человек без сознания или в состоянии комы. Исходите из того, что он слышит вас. Поэтому:

 • общайтесь с ним;
 • не говорите о нем в третьем лице;
 • не обсуждайте при нем похороны и вопросы наследства;
 • не ссорьтесь в его присутствии;
 • прикасайтесь к нему;
 • шепчите на ухо;
 • ставьте любимую музыку.

Ухудшение речевой функции

 • заторможенный или неадекватный ответ;
 • отсутствие речи.

Проявите терпение, придумайте систему знаков, с помощью которой вы будете понимать друг друга. Задавайте вопросы, требующие односложного ответа: да, нет.

Терминальный делирий (бред)

 • спутанность сознания, возбуждение, беспокойство;
 • повторяющиеся движения, стон, вздохи.

Некоторые люди в конце жизни находятся в видимом беспокойном состоянии. Но поверьте, это больше тревожит вас, чем вашего близкого. Больной может не ощущать одышку, удушье и другие симптомы; его стоны, кряхтение и гримасы не всегда являются признаками физической боли.

Находитесь рядом, держите его за руку, разговаривайте с ним.

Боль

 • гримаса, стон, нахмуренные брови, напряжение в мышцах шеи и плечевого пояса;
 • беспокойство.

Боль не всегда сопровождает умирание. Однако, если врач рекомендует прием сильнодействующих обезболивающих, не бойтесь применять их в конце жизни больного. Они не вызовут привыкания и не будут способствовать приближению смерти, но смогут облегчить состояние вашего близкого.

Редкие, неожиданные симптомы

 • всплеск энергии перед самой смертью;
 • резкие вдохи, удушье;
 • резкое ухудшение состояния.

Ухудшение состояние может произойти внезапно, но все же можно заранее обговорить с вашим близким и его лечащим врачом свои действия в случае, если случилась пневмония, начались судороги, отек легких или отек головного мозга.

 • вызов скорой и последующая госпитализация/реанимация (лучше избегать лишних перемещений в предсмертном состоянии);
 • вызов врача и/или патронажной сестры;
 • прекращение активных действий и просто пребывание рядом;
 • приглашение семьи и близких для прощания;
 • если вы живете в Москве, можно позвонить в Координационный центр по паллиативной помощи для получения консультации: 8 (499) 940-19-48.

При приближении смерти может меняться цвет ногтей, кисти и стопы становятся холоднее, обостряются черты лица. Также на лице может проявиться светлый, белый носогубный треугольник.

Иногда человек не умирает, словно бы ожидая разрешения от близких. Важно отпустить его и дать ему умереть в спокойной обстановке.

Скажите самое важное: Прости меня. Я прощаю тебя. Я люблю тебя. Благодарю тебя. Прощай.

Чтобы лучше понять своего близкого и его потребности в этот период, задайте себе вопросы:

 • Что самое важное было бы для вас в конце жизни? (например, получать хороший медицинский уход, иметь возможность попрощаться со своими близкими, привести в порядок свои дела).
 • Есть ли в вашей семье какие-либо разногласия, которые могут беспокоить вашего близкого? Возможно, стоит заранее побеспокоиться о завещании.
 • Есть ли кто-то (человек, животное), кого ваш близкий хотел бы увидеть перед смертью? Какие дела он хотел бы завершить? Какие мысли тяготят его и не дают покоя?
 • Понимаете ли вы последнюю волю вашего близкого? (кого, по его мнению, надо пригласить на похороны, хочет ли он быть кремирован или похоронен, хочет ли он совершения религиозных обрядов).

Не забывайте заботиться и о себе в это непростой период. Если вам необходима психологическая помощь, обратитесь на Горячую линию помощи неизлечимо больным людям 8 (800) 700-84-36 (круглосуточно, бесплатно).

Вам может быть интересно:

«Оставьте меня в покое, но не оставляйте меня одного». Если ваш близкий уходит дома — как вы можете ему помочь.

Реанимация. Может ли она помочь? Что надо знать о реанимации и состоянии человека в терминальной стадии болезни, чтобы принять правильное решение в конце жизни близкого.

Духовное завещание: как передать близким свой опыт. О практике написания писем, в которых человек может подытожить свою жизнь, дать напутствие и поделиться уроками с теми, кто останется после его ухода.

Горе ожидания абсолютно естественно. Перевод норвежской статьи о том, что переживания грядущей разлуки с близким, когда он еще жив, но тяжело болен, — нормальное состояние психики.

Молитва от рака

Онкология — одна из самых страшных болезней современности, уносящая людские жизни. Думаю, нет нужды писать как трудно побороть её в случае, если болезнь запущена. Но пока жив человек есть надежда на его спасение и излечение, помните на всё воля Господа…. Молитва от рака способна приостановить болезнь, даже тяжелобольных поставить на ноги, если верить всем сердцем, что болезнь отступит и с усердием молиться.

Однако важно помнить, что читать молитвы можно и нужно, но лечение всеми возможными способами они не заменят. Молитвы читаются только в дополнение к лечению, прописанному доктором.

Ещё добавлю, что одним из самых сильных средств в лечение любой болезни и рака в том числе является очищение и ощелачивание (снижение кислотности) организма. Первое достигается голоданием, второе исключением из пищи мясных, молочных продуктов и переход на вегетарианство и сыроедение. Масса примеров, когда люди вылечились от рака только таким способом без химиотерапии и операций. НО только в случае начальной стадии заболевания, когда нет метастазов.

Молитва от рака

Какие молитвы читать при раке? Все те, что мы читаем для исцелениия. К ним добавляем специальные, которые как подмечено, особенно хорошо помогают в этом страшном заболевании.

Молитва от рака Богородице Всецарице (Пантанасса)

Молитва Богородице перед иконой Всецарице (Пантанасса) считается самой сильной.

Тропарь, глас 4-й:

Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея, спаси, Владычице; избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.

Молитва 1

Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих!

Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором.

Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди.

Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися.

Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества!

Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй.

Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице!

Ум и руки врачующих нас благослови; да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего.

Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице!

Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Кондак, глас 8-й:

Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии умиленно, воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим. Да вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Молитва 2

Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице!

Несмь достоин, да внидеши под кров мой!

Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое.

Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице!

Ты за мя упроси!

Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь.

Молитва от рака Нектарию Эгинскому

Нектарий Эгинский (бессмертный) — один из самых почитаемых святых Греческой церкви, он не очень известен в нашем православии, но от этого не уменьшаются его чудотворные действия. Это он автор хорошо знакомого всем песнопения в честь Пресвятой Богородицы «Агни Парфене».

Нектарий родился в 19 веке, недалеко от Константинополя и всю жизнь служил верой и правдой Богу. Создал хор мальчиков, основал женский монастырь на острове Эгина.

Последние дни жизни старец провел на острове, пока тяжело не заболел. Господь, призвав душу Нектария к себе, наделил её великой силой творить чудеса.

Тропарь, глас 1-й:

Силиврии отрасль и эгины хранителя, в последняя лета явльшагося, добродетели друга искренняго, Нектария почтим вернии, яко божественнаго служителя Христова: точит бо цельбы многоразличныя благочестно вопиющим: слава Прославльшему тя Христу, слава Давшему ти чудес благодать, слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак, глас 2-й:

Божественный гром, труба духовная, веры насадителю и отсекателю ересей, Троицы угодниче, великий святителю Нектарие, со ангелы предстоя присно, моли непрестанно о всех нас.

Молитва от рака Святителю Нектарию Эгинскому

О, Святителю Нектарие, отче Богомудрый! Приими, блюстителю веры православныя, исповедание устен людей христоименитых, собранных днесь в храме благодатию Божиею, в тебе живущею. Весть бо достиже до предел Российских, яко ты, великий во святых угодниче Христов, во всех концех вселенныя призывающим имя твое являешися и от раковыя болезни исцеление даруеши.

Слышахом об иерее, тебе тезоименитом и храм во имя твое созидавшем, со скорбьми велиими. Раковою убо язвою грудною поражен бе, крови на всяк день точащейся, и страждаше люте; дела же своего святаго не оставляше.

Внезапу ты, Святителю многомилостиве, с небесе сшед, ему во храме предстал еси в видимом образе. Он же, непщуя тя собрата, едина от смертных быти, прошаше молитв твоих и рече: «Боляй есмь вельми, обаче хощу святый олтарь наздати, да поне единожды святую литургию вкупе с прихожаны совершу; послежде н умрети готов есмь, смерть бо мя не страшит».

Ты же, отче, безплотен сый, слезами лице свое орошаше! и объем страдальца, лобызаше и, глаголя: «Не тужи, чадо мое, яко, болезнию испытан, здрав будеши. Вси убо о чудеси сем ведати имут». Он же, исцелен быв, асбие разуме, с кем беседоваше, тебе невидиму бывшу. О, великий угодниче Христов Нектарие! Храм оный свершен есть ныне и чудеса твои, аки море преизливающееся, умножишася! Мы же познахом, яко молитве праведника должно поспешествуемой быти усердием нашим к службе Божией и решимостию за Христа умирати, да здрави обрящемся. Молят тя, отче праведный, болящая чада твоя: да свершается с нами воля Божия, благая, угодная и совершенная, не хотящи смерти грешнику, но еже обратитися и живу быти ему.

Ты же, провозвестниче воли Божией, исцели ны благодатным явлением своим, да велик будет Бог на небеси и на земли во веки веков! Аминь.

Молитва об исцелении рака Афанасию Афонскому

Её читают также при самых тяжелых заболеваниях, когда уже почти нет надежды на выздоровление больного — и святой помогает!

О Преподобне отче Афанасие, изрядный угодниче Христов и великий Афонский чудотворче, во дни земнаго жития твоего многия на путь правый наставивый и в Царствие Небесное мудре руководивый, скорбныя утешивый, падающим подавый руку помощи и всем любезен, милостив и сострадателен отец бывый!

Ты ныне, в Небесней пребывая светлости, наипаче умножавши любовь твою к нам, немощным, в мори житейстем различие бедствующим, искушаемым духом злобы и страстьми своими, воюющими на дух.

Сего ради смиренно молим тя, святый отче: по данней тебе от Бога благодати помози нам творити волю Господню в простоте сердца и смирении, искушения же вражия победити и свирепое страстей море изсушити, да тако немокренно прейдем житейскую пучину и предстательством твоим ко Господу сподобимся достигнути обетованнаго нам Царствия Небеснаго, славяще Безначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь

Еже во плоти житию твоему удивишася ангельстии чини: како с телом к невидимым сплетением изшел еси, приснославне, и уязвил еси демонские полки.

Отонудуже, Афанасие, Христос тебе воздаде богатыми дарованьми, сего ради, отче, моли спастися душам нашим.

Кондак

Яко невещественных существ зрителя изрядна и деятельна сказателя всеистинна, взывает тя стадо твое, Богоглагольниче: не оскудей, моля о рабех твоих, избавитися напастей и обхождений, вопиющим ти: радуйся, отче Афанасие.

Неканонические молитвы от рака

Ещё одна молитва от рака

Обряды на уничтожения раковой опухоли

Способ на вылечивание от рака дала Наталья Степанова — сибирская целительница, её молитвы и заговоры работаю и очень эффективны.

Нужны три яблока: первое — червивое, второе — обычное нормальное, третье- идеально, без изъяна, чтоб глаз радовался.

Поочередно берите яблоки и выкатывайте ими по месту опухоли, приговаривая слова:

Скатываю и на яблоко наматываю. Ты — плод первородного греха, через тебя Ева приняла грех, а ты через меня прими рак. Аминь

Эти яблоки сам больной своими руками должен закопать в навоз, но с уговором, чтобы их никто случайно не выкопал. После выздоровления никому этого способа не говорите, иначе может вернуться назад.

Заговор от рака эффективный

Сильный заговор от рака

Читать на убывающий месяц каждый день до излечения

На горе Хвалынской, в хваленом дому,
В хваленом святом терему,
В церкви стоит Престол.
На Святом Престоле
Хваленая Матушка Пресвятая Богородица
В руках держит меч —
Рака сечь.
Рака сечь и в корень его, и в белом теле (имя).
Рак болючий, рак растучий,
Рак по телу ползучий,
Зернистый, бугристый, кровящий, свербящий.
Здесь тебе, в этом теле, рак, не быть,
Не крушить его, не гнобить.
Да помилуй меня, Царица Небесная,
Богородица Мать,
Запрети раку мое тело белое жрать,
Грызть его и терзать.
Выгони его туда, где и птицы не летают,
Где люди и звери не гуляют.
Умертви рака, засуши,
Все корни его из моего тела удали.
Выгони его, высели, изруби.
Быть на теле моем запрети.
Покровом Своим Святым укрой, заслони.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь.

Заговор от рака на воду

Берут воду чистую и наговоаривают, а затем обрызгивают ею больного:

Что ты, рак, стоишь? Больно, болина, корни распускаешь! Я вам, корням, запрещаю тут быть! Не гореть, не болеть, не стрелять и иголочками не колоть!
Я с тобою, рак, говорить пришла и не устрашишь ты меня. Я пришла тебя удалить и запрещаю тебе тут быть.
У Пресвятой Богородицы есть острый меч, чтобы корни им сечь. Я тебя заговорю и из тела удалю. Я тебя удалю словом Божьим. И все херувимы стоят, присутствуют и исцеляют. Вода дальняя, береговая, ты омой корни, тело и камень.
Я пришла выливать, всю болезнь снять. Аминь.

Возможно звучат эти заговоры чуть наивно, но помните о силе слов и заговоров. Всё работает. Почему бы не попытаться излечится и от такой страшной болезни как рак. Нужно лишь ваше усердие.

Будьте здоровы и берегите своих близких! Пусть небесные силы помогут вам в исцелении от страшной болезни.

Чем опасна вакцинация от коронавируса

Что известно о COVID-19?

Это РНК-содержащий вирус животного происхождения, относящийся к группе коронавирусов. Согласно данным ВОЗ, он передается от заболевшего человека через мелкие капли, которые выделяются при чихании и кашле из носа и рта. С момента заражения до появления первых симптомов проходит от 1 до 14 дней (в среднем – 7). Носитель вируса еще не знает о своей болезни, но в плане заражения уже представляет опасность для окружающих. По информации коронавирусной эпидемиологии, COVID-19 в 2-3 раза заразнее гриппа, но в 2-3 раза менее заразен, чем корь.

При легком течении болезни ее симптомы сходны с ОРВИ и заканчиваются выздоровлением через 14 дней без каких-либо дальнейших последствий. В тяжелых случаях COVID продолжается до 8 недель. Даже при отсутствии выраженных признаков заболевания у переболевших формируется иммунитет. Но учитывая, пусть и нечастые случаи повторного заражения, сохраняется он не слишком долго. Гораздо большим эффектом обладает вакцина.

Как действует вакцина?

Сегодня в мире используется несколько иммунопрепаратов, разработанных специалистами разных стран и прошедших необходимые клинические испытания. Все они предназначены для формирования иммунитета к возбудителю. После их введения иммунная система:

 • без труда распознает возбудителя инфекции;
 • начинает производить антитела – белки для борьбы с заболеванием;
 • «запоминает» возбудителя и, если он снова попадает в организм, быстро уничтожает его, не допуская развития болезни.

У человека, прошедшего вакцинацию, формируется стойкий иммунитет к COVID.

Опасна ли вакцинация?

Каждый человек реагирует на иммунопрепарат индивидуально. Поэтому даже самая качественная вакцина может вызвать побочные эффекты. Их появление на непродолжительное время – единственная опасность.

Чем опасна вакцинация от коронавируса:

 • незначительным повышением температуры;
 • головной болью, головокружением;
 • сбоем сердечного ритма;
 • кожными высыпаниями;
 • слабостью.

Эти неприятные симптомы исчезают в течение нескольких дней.

Тяжелые состояния после введения иммунопрепарата могут развиваться у людей, имеющих противопоказания. Нельзя проводить вакцинацию, если наблюдаются:

 • хронические патологии почек, сердечно-сосудистой системы (ССС), эндокринной системы;
 • болезни кроветворной системы;
 • аутоиммунные нарушения;
 • выраженные патологии центральной нервной системы (ЦНС);
 • аллергические реакции на ранее вводимые вакцины.

При этих патологиях прививка может спровоцировать обострение.

Также противопоказанием является возраст (младше 18 и старше 65 лет), беременность, недавно перенесенная тяжелая форма коронавирусной инфекции. У переболевших людей в первое время после выздоровления отмечается высокий уровень антител, а вакцина повысит его еще больше. Последствия могут проявиться бурной иммунной реакцией в форме цитокинового шторма.

Как уменьшить негативные проявления?

Снизить развитие побочных явлений поможет соблюдение всех рекомендаций врача. Чтобы уменьшить риск развития негативных симптомов после вакцинации, нужно:

 • внимательно следить за своим самочувствием;
 • как минимум за неделю до предполагаемой вакцинации избегать контактов с заболевшими;
 • за 2 дня до прививки пройти обследование и сдать кровь на антитела;
 • отказаться от иммуномодуляторов и иммуностимуляторов за 10 дней до введения вакцины;
 • предупредить перед постановкой вакцины о приёме препаратов, которые стимулируют иммунитет.

При отсутствии противопоказаний и соблюдении всех требований, риск побочных эффектов сводится к минимуму.

После прививки от коронавируса врачи советуют соблюдать щадящий режим и выпивать не менее 1,5 литров жидкости в день. При повышении температуры рекомендуется принять жаропонижающее средство. Если слабость не проходит в течение нескольких дней, появились аллергические реакции, нужно немедленно обратиться к доктору.

Когда будет массовая вакцинация?

Массовая вакцинация в США, Канаде и европейских странах началась еще в декабре прошлого года. В это же время стартовала она и в России. Но на начальном этапе мероприятие проводилось только для определенной категории лиц – молодых людей и тех, кто по роду своей профессиональной деятельности не может ограничить число контактов. Сегодня привиться от ковида можно в любом регионе страны.

Решение о вакцинации каждый человек принимает самостоятельно. Но те, кто отказывается от прививки, должны знать, что даже легкая форма COVID – это серьезный удар по организму. Также не стоит забывать о потере трудоспособности не менее, чем на 2 недели, и вероятности заражения членов семьи. После вакцинации эти риски значительно понижаются. Но даже вакцинированным людям необходимо носить маску и перчатки, чтобы на 100% уберечь себя от заражения COVID-19.

LiveInternetLiveInternet

 • Регистрация
 • Вход

Рубрики

 • А Как вылечить себя и своих родных от всех болезне (1)
 • Выкройки одежды и обуви (87)
 • книги по шитью (6)
 • Вязание (1)
 • Детская одежда (112)
 • Аксессуары (33)
 • Домоводство (89)
 • Мыловарение (5)
 • душа (2)
 • Здоровье (559)
 • Аллергия (5)
 • грипп, простуда, ОРВИ (50)
 • нервы (1)
 • Ноги, вены (21)
 • Онкология (73)
 • очищение организма (108)
 • Суставы (29)
 • Травы (29)
 • КОМП (26)
 • Красота для себя любимой (144)
 • Кремы (23)
 • Куклы из полимерной глины (39)
 • Куклы тильды (163)
 • МК (82)
 • кухня (433)
 • молочка (5)
 • в сушилке ИЗИДРИ (3)
 • вегетариансие блюда (16)
 • Выпечка (100)
 • Горячие блюда (29)
 • десерты (12)
 • Квашение (5)
 • Консервация (72)
 • мясо (3)
 • постные и вегетарианские блюда (17)
 • Салаты (76)
 • сыры (6)
 • Хлеб (18)
 • Машинная вышивка (10)
 • Моделирование одежды (26)
 • Музыка (5)
 • Полезные ссылки (8)
 • развивающие (27)
 • Ребенок (38)
 • СДВГ (1)
 • Сад, сад, огород (148)
 • закладки для земледелия (2)
 • Органическое земледелие (64)

Метки

Ссылки

Музыка

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Молитвы от рака и о об исцелении от онкологических и других заболеваний.

Молитвы от рака и о об исцелении от онкологических и других заболеваний.

ОБРАЩЕНИЕ К ИИСУСУ ХРИСТУ

«Земной наш Господь Иисус Христос, Наш Спаситель.
Помоги мне очистить душу свою.
Помоги избавиться от пороков земных.
Помоги укрепить плоть свою.
Я молю тебя о прощении
Всем душам моих близких,
Живущих на Небе и на Земле.
Я молю Тебя о прощении всем душам земным.
Я молю тебя послать нам свою благодать
И повести нас по пути Неба.
Я молю Тебя о здравии тела моего.
Тело мое мешает душе моей очиститься.
Помоги мне избавиться от хвори моей тяжкой.
Помоги мне выгнать тлен из телес моих.
Я буду верить, и идти за Тобою.
Славить Тебя
И беречь Душу свою.
Аминь.»

МОЛИТВА пред иконой Божией Матери «Всецарица»

О Пречистая Богомати, Всецарйце! Услыши многоболёзненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию принесённою, призри на чад Твоих, неисцёльными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилбма покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сугди, покрый нас много-целебным Твоим омофбром. Тамо, идёже надежда исчезает, не-сумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабею явися. Тамо, идёже мрак отчаяния в души вселйся, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утёши, нёмощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение дйруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всембщнаго Врача, Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненные исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получйвше, прославляем Живоначаль-ную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

МОЛИТВЫ ОТ РАКА

1. «Небесный ангел мой, прошу, храни меня!
В пустыне жизни, посторонних не виня,
Свечой горю, от лютой хвори таю,
И где душе найти спасение — не знаю.
Объятья чёрные мне бездна отворяет,
Отчаянно борюсь, но силы не хватает.
Спаситель светлый, предоставь своё крыло!
Дай опереться мне, коль так не повезло
Дай силу обрести! Надежда на тебя,
Пожалуйста, спаси и сохрани меня!»

2.Молитва от рака

«Господи! Боже милостивый! Да святится имя твое на небесах и на Земле, от края и до края Вселенной! Господи! Укрепи силы в противостоянии силам мрака, дабы не столько противостоять ему, но и очищать Землю- Матушку от сего мусора. Научи отделять благо от зла и пребывать в спокойствии и твёрдости духа, да достойно творить меж людей Волю Твою. Укрепи силу братьев и сестёр моих, — как близких, так и неведомых мне. Да узрят они истинную славу Твою и исполнится любви в сердце своём, и одолеют преграды тёмные в движении по Пути к Свету, да и протянут друг к другу руки свои и отдадут безмерно тепло души. Господи! Да свершится Воля Твоя! И пребудет на Земле Единый Народ, любящий матерь свою — Природу, воссоединенный с Тобой на Последний Завет Твой. Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.»

3. МОЛИТВА ОТ РАКА

«Во городе Веретене стоит престол. На нем сидит Марья с мечом и крестом сечёт рак!
Рак: колючий, могучий, гнетущий, растущий, огненный, жировой, внутренний, пахловый, водяной, ползучий, ядовитый, отравляющий, гниющий, кровавый, зернистый, зреющий, сербулящий, злаковый.
Матерь Божья! Ты всем помогаешь, всякие болезни утоляешь .Утоли болезни прочие рака и все его звания у раба Божьего (имя больного), Во имя Отца и Сына и Святого духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Утром : благослови, Господи, на деяния дня грядущего и да будет встречены трудности его, яко и подобает идущим под светом твоим. Вечером : Восполни, Господи, утраченные силы на благо, дабы уготовиться к встрече для будущего. Аминь.»

Молитва первая об исцелении болящего

Владыко, Вседержителю, святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженные, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя рек) немоществующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя рек), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Mолитва вторая об исцелении болящего

О, Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнею одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возрати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и примирные благая, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).
Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь.

Молитва вторая Всецарице.

«О, Пречистая Богомати, Всецарице ! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждующих,ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже лютые скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо , идеже мрак отчаяния в душе вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушные утеши, немощные укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о, Всемислостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего.
Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице!
Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалях Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь. «

Ещё одна молитва Всецарице

» О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице!
Несмь достоин да внидеши под кров мой! Но яко милостивого Бога
любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немоществующе тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изможет
у Тебе всяк глагол, о Всецарица ! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли. Да
прославляю преславное имя Твое всегда , и ныне и в безконечные веки.
Аминь. «

Ещё одна молитва Всецарице

» Образом радостворным чесныя Всецарицы,
желанием теплым взыскающих благодати Твоея спаси, Владычице,
избави от обстояний к Тебе прибегающих, от всякой напасти огради
стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее «.

Молитва Святителю Нектарию Эгинскому.

«О Святителю Нектарие, отче богомудрый ! Приими , блюстителю веры
православныя, исповедание устен людей христоименитых , собранных
днесь в храме благодатию Божиею, в тебе живущею. Весть бо достиже до предел Российских , яко ты , великий во святых угодниче Христов, во всех
концех вселенныя призывающим имя твое являешися и от раковыя болезни исцеление даруеши.
Слышахом об иерее, тебе тезоименитом и храм во имя твое созидавшем, со скорбными великими. Раковою убо язвою грудною поражен бе, крови на всяк день точащейся, и страждаше лютее ; дела же своего святаго не оставляше. Внезапну ты, святителю многомилостиве, с небес сшед, ему во храме предстал еси в видимом образе. Он же, непщуя тя собрата, едина от смертных бытии, прошаше молитв твоих и рече : » Боляй есмь вельми ,
обаче хощу святый олтарь наздати , да поне единожды святую литургию
вкупе с прихожаны совершу ; послеже и умерети готов есмь, смерть бо мя
не страшит.»
Ты же , отче, безплотен сый, слезами лице свое орошаше! и объем страдальца, лобызаше и , глаголя : » Не тужи, чадо мое, яко, болезнею испытан, здрав будеши. Вси убо о чудеси сем ведати имут». Он же , исцелен быв, абие разуме , с кем беседовавшее, тебе невидиму бывшу.
О , великий угодниче Христов Нектарие ! Храм оный свершен есть ныне и чудеса твои, аки море преизливающееся , умножишася ! Мы же познахом, яко молитве праведника должно поспешествуемой бытии усердием нашим к службе Божией и решимостию за Христа умирати, да здравии обрящемся.
Молят тя, отче праведный, болящая чада твоя : да свершается с нами воля Божия, благая, угодная и совершенная , не хотящи смерти грешнику,
но еже обратитися и живу бытии ему.
Ты же, провозвестниче воли Божией, исцели ны благодатным явлением своим , да велик будет Бог на небеси и на земле во веки веков ! Аминь.

Молитва от рака Богу — Отче нашему

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Боже, милостив буди мне, грешней (-ому).
Тебе, Господу Богу моему и Творцу,
Во Святей Троице Единому,
Славимому и покланяемому,
Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
Обращаю свою молитву
В полном раскаянии о грехах моих прежних,
Содеянных мною рабою Божиею (-им)
(имя молящейся(-гося)) Во все дни живота моего, Во всякий час, дни и нощи, делом, словом,
помышлением
И прочими моими грехами,
Душевными и телесными вкупе,
Имиже Тебе Бога моего и Творца прогневах
И настоящую тяжелую болезнь рака
В наказание от тебя заслужив.
Осознав грехи свои
Имею волю каятися:
«Каюсь! Каюсь! Каюсь!»
В покаянии пришло прозрение мое
О греховной жизни моей
И о Милости Твоей неизреченной,
Ибо не умерщвил меня заслуженно,
А наказал болезнью рака, милостиво,
Оставив мне, грешной (-ому) рабу (-е)
Божией (-ему) (имя болящей(-его),
Время на молитву покаянную
И на исправление грехов моих.
Господи Боже мой,
На коленях, со слезами смиренно молю Тя: Помози ми,
Милосердием Твоим прости ми
Согрешения моя,
Ибо о сих грехах жалея,
Представляю их Тебе и молю —
Разреши от всех сих,
Я ко Благ и Человеколюбец.
Яко благ исцели невидимо
Молитвами Святых Твоих
Меня, рабу (-а) Божию (-его)
(имя болящей (-его), от болезни порчи рака
И всех его званий:
Рака червивого, гнетущего, растущего, грибкового, ядовитого,
Водяного, кровавого, колючего, могучего, огненного, жирового,
Внутреннего, пахлового, ползущего,
отравляющего, гниющего,
Зернистого, зреющего, сербулящего, злакового.
Милостиве Господи, услыши молитву рабы (-а)
Своей, молящейся (-гося) Тебе.

Процитировано 4 раз
Понравилось: 1 пользователю

Читайте также  Молитва как вывести бородавку
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector