Молитва мученице параскеве

Молитва мученице параскеве

Молитва мученице параскеве

Молитвы мученице Параскеве, нареченной Пятница

Тропарь, глас 4 *

Прему́драя и всехва́льная Христо́ва му́ченица Параске́ва,/ му́жескую кре́пость прии́мши,/ же́нскую же не́мощь отве́ргши,/ диа́вола побе­ди́ и мучи́теля посрами́,/ вопию́щи и глаго́лющи:/ прииди́те, те́ло мое́ мече́м ссецы́те и огне́м сожги́те,/ аз бо, ра́дующися, иду́ ко Хри­сту́, Жени­ху́ моему́./ Тоя́ моли́твами, Хри­сте́ Бо́же,// спа­си́ ду́ши на́ша.

Пере­вод: Пре­муд­рая и все­ми про­слав­ля­е­мая Хри­сто­ва муче­ни­ца Парас­ке­ва, муж­скую силу полу­чив, а жен­скую сла­бость отверг­нув, диа­во­ла побе­ди­ла и мучи­те­ля посра­ми­ла, взы­вая и гово­ря: «При­ди­те и рас­се­ки­те тело мое мечом и сожги­те огнем, ибо я, раду­ясь, иду ко Хри­сту, Жени­ху мое­му». По ее молит­вам, Хри­стос Бог наш, спа­си души наши.

Кондак, глас 3 *

Всесвято́е и непоро́чное муче́ние прине́сши,/ я́ко ве́но пречестно́е, безсме́ртному Жени­ху́ Христу́,/ А́нгельское ликостоя́ние возвесели́ла еси́/ и победи́ла еси́ де́монския ко́зни./ Сего́ ра́ди тя че́стно ве́рою чтим,// му́ченице Параске́во многострада́льная.

Пере­вод: Все­свя­тое и непо­роч­ное муче­ние при­не­ся, как дра­го­цен­ное при­да­ное, бес­смерт­но­му Жени­ху Хри­сту, Ангель­ское собра­ние воз­ра­до­ва­ла ты и побе­ди­ла демон­ские коз­ни. Пото­му с верой тебя почи­та­ем, муче­ни­ца Парас­ке­ва многострадальная.

Молитва 1‑я

О, свята́я и преблаже́нная му́ченице Христо́ва Параске́во, кра­со­то́ деви́ческая, му́чеников похва­ло́, чисто­ты́ о́бразе, великоду́шных зерца́ло, прему́дрых удивле́ние, ве́ры христиа́нския храни́тельнице, и́дольския льсти обличи́тельнице, Ева́нгелия Боже́ственнаго побо́рнице, за́поведей Госпо́дних ревни́тельнице, сподо́бльшаяся при­и­ти́ ко приста́нищу ве́чнаго поко́я и в черто́зе Жени­ха́ тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га, све́тло веселя́щаяся, сугу́бым венце́м де́вства и му́ченичества украше́нная! Мо́лим тя, свята́я му́ченице: бУди о нас печа́льница ко Хри­сту́ Бо́гу, Его́же преблаже́ннейшим зре́нием при́сно весели́шися: моли́ Всеми́лостиваго, Иже сло́вом Очи слепы́м отве́рзе, да изба́вит нас от боле́зни оче́с на́ших, теле́сных вку́пе и душе́вных; раз­же­ни́ твои́ми святы́ми моли́твами те́мный мрак, прибы́вший от грехо́в на́ших; испро­си́ у Отца́ Све́тов свет благода́ти душе́вным и теле́сным очесе́м на́шим; про­све­ти́ нас, омраче́нных грех­ми́, све́том Бо́жия благода́ти, да твои́х ра́ди святы́х моли́тв да́стся безоче́сным сла́дкое зре́ние. О вели́кая уго́днице Бо́жия! О му́жественнейшая де́во! О кре́пкая му́ченице свята́я Параске́во! Святы́ми твои́ми моли́твами бу́ди нам гре́шным помо́щница, хода́тайствуй и моли́ся о окая́нных и зело́ неради́вых гре́шницех, уско­ри́ на по́мощь нам, я́ко зело́ не́мощни есмы́. Моли́ Го́спода, чи́стая деви́це, моли́ Милосе́рдаго, свята́я му́ченице, моли́ Жени­ха́ тво­е­го́, непоро́чная Христо́ва неве́сто, да твои́ми моли́твами посо́бствовани, мра́ка же грехо́внаго избы́вше, во све́те и́стинныя ве́ры и дея́ний Боже́ственных вни́дем во свет ве́чный дне невече́рняго, во Град весе́лия при́снаго, в не́мже ты ны́не све́тло блиста́еши сла́вою и весе́лием безконе́чным, славосло́вящи и воспева́ющи со все́ми Небе́сными Си́лами Трисия́тельное Еди́ное Боже­ство́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

Свята́я неве́сто Христо́ва, многострада́льная му́ченице Параске́во! Ве́мы, я́ко от ю́ности тво­ея́ ты все́ю душе́ю твое́ю и всем се́рдцем твои́м возлюби́ла еси́ Царя́ сла́вы, Хри­ста́ Спаси́теля и Ему́ еди́ному уневе́стилася еси́, разда́вши име́ния твоя́ неиму́щим и бе́дным. Ты си́лою благоче́стия тво­е­го́, твои́м целому́дрием и пра́ведностию, я́ко луча́ми со́лнечными, просия́ла еси́, жи́вши свя́то сре­ди́ неве́рных и безбоя́зненно пропове́давши им Хри­ста́ Бо́га. Ты, от дней ю́ности тво­ея́, науче́нная твои́ми роди́телями, все­гда́ благогове́йно че́ствовала дни искупи́тельных страсте́й Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, Его́же ра́ди и сама́ доброво́льно пострада́ла еси́. Ты, десни́цею А́нгела Бо́жия от неисце́льных ран ди́вно исцеле́нная и восприя́вшая неизрече́нную све́тлость, изуми́ла еси́ неве́рных мучи́телей. Ты, и́менем Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́ и си́лою моли́твы твое́ю в ка́пище язы́ческом всех и́долов до́лу пове́ргши, в прах сокруши́ла еси́ я́. Ты, опаля́емая свеща́ми, еди́ною моли́твою твое́ю ко всеси́льному Го́споду угаси́ла еси́ огнь есте́ственный, и тем же пла́менем, чуде́сне возжже́нным чрез А́нгела Бо́жия, попали́вши неи́стовых беззако́нников, мног наро́д при­ве­ла́ еси́ к позна́нию и́стиннаго Бо́га. Ты, во сла́ву Го́спода прия́вши ме́чное гла­вы́ тво­ея́ усече́ние от мучи́телей, до́блественно сконча́ла еси́ страда́льческий твой по́двиг, возше́дши душе́ю твое́ю на Небе­са́, в черто́г вожделе́ннаго тво­е­го́ Жени­ха́ Хри­ста́ Царя́ Сла́вы, ра́достно сре́тшаго тя сим небе́сным гла́сом: «Ра́дуйтеся, пра́веднии, я́ко му́ченица Параске́ва увенча́ся!» Те́мже и мы днесь приве́тствуем тя, многострада́льная, и, взира́юще на святу́ю твою́ ико́ну, с умиле́нием вопие́м ти: всечестна́я Параске́во! Ве́мы, я́ко ве́лие и́маши дерзнове́ние ко Го́споду: умо­ли́ у́бо Его́ Человеколю́бца и о нас с предстоя́щих и моля́щихся ти, да пода́ст Он и нам, я́коже тебе́, терпе́ние и благоду́шие в беда́х и ско́рбных обстоя́ниях; да да́рует Он, хода́тайством твои́м и заступле́нием, ра́достное, благоде́нственное и ми́рное житие́, здра́вие же и спасе́ние, и во всем благо́е поспеше́ние возлю́бленному на́шему оте́честву, да ниспосле́т свято́е Свое́ благослове́ние и мир, и всем правосла́вным христиа́нам да пода́ст твои́ми святы́ми моли́твами утвержде́ние в ве́ре, благоче́стии и свя́тости, преспе́яние же в христиа́нской люб­ви́ и вся́кой доброде́тели: да очи́стит нас гре́шных от вся́кой скве́рны и поро́ка, да огради́т нас святы́ми Свои́ми А́нгелами, да засту́пит, сохрани́т и поми́лует всех свято́ю Свое́ю благода́тию и соде́лает насле́дниками и прича́стниками Небе́снаго Сво­е­го́ Ца́рствия. И та́ко улучи́вше спасе́ния твои́ми святы́ми моли́твами, предста́тельством и заступле́нием, всесла́вная неве́сто Христо́ва Параске́во, просла́вим все пречи́стое и великоле́пое и́мя ди́внаго во святы́х Свои́х и́стиннаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, все­гда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Личное прошение

О, свята́я и преблаже́нная му́ченице Христо́ва Параске́во! Святы́ми твои́ми моли́твами бу́ди помо́щница нам гре́шным (име­на), хода́тайствуй, да твои́ми моли́твами сподо́бимся (содер­жа­ние про­ше­ния), и ку́пно с тобо́ю да славосло́вим и воспева́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памя­ти 28 октября/10 ноября

При­не­ся обет дев­ства и отрек­шись от благ мира, свя­тая Парас­ке­ва пре­тер­пе­ла пыт­ки и муче­ни­че­скую смерть и гоне­ние импе­ра­то­ра Дио­кле­ти­а­на. Издрев­ле поль­зо­ва­лась на Руси осо­бой любо­вью и почи­та­ни­ем как помощ­ни­ца в зем­ле­дель­че­ских тру­дах и жен­ских заботах.

Молитвы святой мученице Параскеве Пятнице

О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная!

Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу. Его же преблаженнейшим зрением присно веселитися; моли Всемилостиваго, иже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми; светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение.

О великая угодница Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощны семы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствоваши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми Небесными Силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Святая невесто Христова, многострадальная мученице Параскево! Вемы, яко от юности твоея ты всею душею твоею и всем сердцем твоим возлюбила еси Царя славы, Христа Спасителя и Ему единому уневестилася еси, раздавши имения твоя неимущим и бедным. Ты, силою благочестия твоего, твоим целомудрием и праведностию, яко лучами солнечными, просияла еси, живши свято среди неверных и безбоязненно проповедавши им Христа Бога. Ты, от дней юности твоея, наученная твоими родителями, всегда благоговейно чествовала дни искупительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, Егоже ради и сама добровольно пострадала еси.

Ты, десницею ангела Божия от неисцельных ран дивно исцеленная и восприявшая неизреченную светлость, изумила еси неверных мучителей. Ты, именем Господа нашего Иисуса Христа и силою молитвы твоею в капище языческом всех идолов долу повергши, в прах сокрушила еси я. Ты, опаляемая свещами, единою молитвою твоею ко всесильному Господу, угасила еси огнь естественный, и тем же пламенем, чудесне возжженным чрез ангела Божия, попаливши неистовых беззаконников, мног народ привела еси к познанию истиннаго Бога. Ты, во славу Господа приявши мечное главы твоея усечение от мучителей, доблественно скончала еси страдальческий твой подвиг, возшедши душею твоею на небеса, в чертог вожделеннаго твоего Жениха Христа Царя Славы, радостно сретшаго тя сим небесным гласом: «Радуйтеся, праведнии, яко мученица Параскева увенчася!»

Темже и мы днесь приветствуем тя, многострадальная, и, взирающе на святую твою икону, с умилением вопием ти: всечестная Параскеве! Вемы, яко велие имаши дерзновение ко Господу: умоли убо Его Человеколюбца и о нас предстоящих и молящихся ти. Да подаст Он и нам, якоже тебе, терпение и благодушие в бедах и скорбных обстояниях; да дарует Он, ходатайством твоим и заступлением, радостное, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешание возлюбленному нашему отечеству, да ниспослет святое Свое благословение и мир, и всем православным христианам да подаст твоими святыми молитвами утверждение в вере, благочестии и святости, преспеяние же в христианской любви и всякой добродетели: да очистит нас грешных от всякой скверны и порока: да оградит нас святыми Своими ангелами, да заступит, сохранит и помилует всех святою Своею благодатию и соделает наследниками и причастниками Небеснаго Своего Царствия. И тако улучивше спасения твоими святыми молитвами, предстательством и заступлением, всеславная невесто Христова Параскеве, прославим всепречистое и великолепое имя дивнаго во святых Своих истиннаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Параскеве Пятнице

Православные христиане считают, что молитва Параскеве Пятнице лечит телесные и душевные болезни. Святая является покровительницей домашней скотины и посевных полей. Также молитва святой помогает найти хорошего мужа для женщин, икона с изображением святой оберегает семейный очаг от невзгод и ссор.

 1. История жизни Параскевы Пятницы
 2. О чем молиться святой Параскеве?
 3. Молитва для девушек
 4. Молитва Параскеве Пятнице о здоровье

История жизни Параскевы Пятницы

Родители девочки почитали пятницу, день недели распятия Иисуса Христа. Во имя этого дня они нарекли дочь именем Пятница, что по-гречески звучит Параскева. Она еще в юности приняла обет безбрачия и посвятила жизнь служению Богу. К лику святых была приставлена после долгой и мучительной смерти.

В 300 году, во время массового истребления христиан, Параскеву подвергли жестоким истязаниям: ее повесили на дереве и кололи железными когтями, а потом еле живую бросили умирать в темницу. Именно в заточении к ней явился ангел и исцелил ее. Когда обнаружили исцеленную девушку, то снова подвергли издевательствам, на этот раз подожгли живьем и в конце отрубили голову. Христиане захоронили мощи святой мученицы. Вскоре к месту захоронения Параскевы потянулись толпы больных людей и получали чудесное исцеление от недугов.

К мощам Святой прикладывались даже, казалось бы, совсем безнадежные больные и получали выздоровление

В честь Великомученицы на дорожных перекрёстках устанавливали столбы с ее изображением. Для верующих, это были священные места.

В настоящее время у населения в Республике Коми сохранилась традиция, женщины и девушки омывают домашние иконы, а также храмовые в реке Вашка, освящённой именно иконой Пятницы. Считается, что в следующие три дня вода обладает чудодейственными свойствами.

О чем молиться святой Параскеве?

У иконы с изображением святой великомученицы православные молятся о следующем:

 1. Защита и помощь женщинам.
 2. Исцеление от бесплодия и «женских» болезней.
 3. О замужестве.
 4. О сохранении скота от падёжа.
 5. Избавлении от боли.
 6. О здоровье.

Для легких и успешных родов, иконку святой Параскевы роженицы вешают себе на шею.

День памяти Святой великомученицы Параскевы выбрано 10 ноября. В этот день, по старой традиции запрещен тяжелый труд. Но именно в этот день самые сильные молитвы для верующих.

Молитва для девушек

На рассвете молитва святой Параскеве Пятнице о замужестве произносится девушками на выданье без лишней обуви и одежды. Можно в свободной рубахе.

Пятница матушка, покровительница всех девиц и благодетельница наша. Помоги счастье и благополучие женское обрести, мужа и деток, семью завести. Уповаю я (имя) на помощь твою и снисхождение. Пусть чахнет по мне (имя, если знаете кто) да под окнами моими ходит, грусть тоска его изводит. Благодарная тебе буду, помнить и молиться бесконечно. Аминь.

Святая повелительница, благочестивая мученица за женские дела страдалица. Услышь наши молитвы и просьбы к тебе, матушке великой. Укрась разум скромностью, целомудренностью для сохранения его одному суженному, Богом нареченному. Пусть будет он рядом в горе или радости, пусть не обидит ни меня, ни деток наших общих, пусть в доме будет достаток и радость великая. Спасибо тебе за внимание святая девица Параскева Пятница. Аминь.

О, свята́я и преблаже́нная му́ченице Христо́ва Параске́во, красото́ деви́ческая, му́чеников похвало́, чистоты́ о́бразе, великоду́шных зерца́ло, прему́дрых удивле́ние, ве́ры христиа́нския храни́тельнице, и́дольския льсти́ обличи́тельнице, Ева́нгелия Боже́ственнаго побо́рнице, за́поведей Госпо́дних ревни́тельнице, сподо́бльшаяся приити́ ко приста́нищу ве́чнаго поко́я и в черто́зе Жениха́ твоего́ Христа́ Бо́га све́тло веселя́щаяся, сугу́бым венце́м де́вства и му́ченичества украше́нная! Мо́лим тя, свята́я му́ченице, бу́ди о нас печа́льница ко Христу́ Бо́гу, Его́же преблаже́ннейшим зре́нием при́сно весели́тися; моли́ Всеми́лостиваго, и́же сло́вом о́чи слепы́м отве́рзе, да изба́вит нас от боле́зни оче́с на́ших, теле́сных вку́пе и душе́вных; разжени́ твои́ми святы́ми моли́твами те́мный мрак прибы́вший от грехо́в на́ших, испроси́ у Отца́ Све́та свет благода́ти душе́вным и теле́сным очесе́м на́шим; просвети́ нас, омраче́нных грехми́, све́том Бо́жия благода́ти, да твои́х ра́ди святы́х моли́тв да́стся безоче́сным сла́дкое зре́ние. О, вели́кая уго́дница Бо́жия! О, му́жественнейшая де́во! О, кре́пкая му́ченице свята́я Параске́во! Святы́ми твои́ми моли́твами бу́ди нам гре́шным помо́щница, хода́тайствуй и моли́ся о окая́нных и зело́ неради́вых гре́шницех, ускори́ на по́мощь нам, и́бо зело́ немощны́ есмы́. Моли́ Го́спода, чи́стая деви́це, моли́ Милосе́рдаго, свята́я му́ченице, моли́ Жениха́ твоего́, непоро́чная Христо́ва неве́сто, да твои́ми моли́твами посо́бствоваши, мра́ка же грехо́внаго избы́вше, во све́те и́стинныя ве́ры и дея́ний Боже́ственных вни́дем во свет ве́чный дне невече́рняго, во град весе́лия при́снаго, в не́мже ты ны́не све́тло блиста́еши сла́вою и весе́лием безконе́чным, славосло́вящи и воспева́ющи со все́ми Небе́сными Си́лами Трисвяти́тельное Еди́ное Божество́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Параскеве Пятнице о здоровье

О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо зело немощни есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва святой Параскеве Пятнице

Православные христиане особо чтут память Святой Параскевы и обращаются к ней с молитвами и воззваниями каждый день. Особенно часто молитвы Святой читают женщины, мечтающие о замужестве и рождении детей.

Кто такая Параскева Пятница

Параскева Пятница — это Святая, которую в русской православной традиции почитают с древних времен.

Девушка родилась и выросла в благочестивой семье. Родители девочки были очень религиозными и особо почитали пятницу — день, в который Сын Божий принял страшные муки за всех живущих на Земле.

Важно! Именно поэтому родители Параскевы нарекли свою дочь таким именем. В Переводе с греческого языка имя Параскева переводится как «пятница».

Девушка захотела посвятить всю свою жизнь служению Богу, и еще в юности дала обет безбрачия. Всем сердцем возлюбила он Христа и многие дни проводила в постах и молитвах.

Нелегкий путь выбрала для себя праведница, ведь язычники озлобились на нее и замыслили убить Параскеву. Многие мучения перенесла она, сражаясь за свою веру. Полуживую девушку после многочасовых пыток бросали в темницу, где Господь исцелял ее раны.

Но на следующий день ее мучения продолжались. Долго страдала праведница за христианскую веру, пока в один из дней ей не отсекли голову. Так закончился земной путь Святой и начался ее путь в Вечности.

Однажды храм, в котором покоились мощи Святой Параскевы, был захвачен мусульманами. Сарацинский военачальник приказал вынести гроб с телом Святой из церкви, но он оказался настолько тяжелым, что его не смогли сдвинуть с места несколько десятков людей.

Гроб обвязали веревками и привязали к ним тринадцать лошадей, но он не сдвинулся даже на сантиметр. Тогда предводитель мусульманских воинов сказал, что оставит в покое храм и жителей города, если они дадут ему столько золота, сколько весит гроб со святыми мощами. В тот же момент мощи Параскевы стали настолько легкими, что для выкупа хватило всего лишь 15 золотых монет.

У православных Святая Параскева всегда пользовалась особой любовью. Ее почитают не только в день, соответствующий ее имени — с искренними молитвами к праведнице обращаются каждый день. Издавна в честь Святой Параскевы строились храмы и часовни, писались иконы.

Интересно знать! Икону Параскевы Пятницы можно увидеть не только в храмах — подобные образа есть в домашних иконостасах многих прихожан. Зачастую праведница изображается в виде высокой строгой женщины с сияющим венком на голове.

К Святой можно обращаться с любой проблемой и душевной болью, но чаще всего к ней обращаются с просьбой о помощи в обретении семейного счастья. В древности ее так же считали покровительницей сельского хозяйства.

Как читать молитвы святой великомученице

 • Обращаться к Святой можно как в день ее памяти, так и в любой другой день.
 • Читать молитву можно как во время утреннего или вечернего молитвенного правила, так и в течение дня.
 • Изначально в молитвах следует обращаться к Всевышнему, восславив Его и попросив Его милости. После этого можно начинать читать молитвы Его Святым угодникам.
 • Обращаться к Святой следует с чистым сердцем и добрыми помыслами, не прося того, что может нанести вред другим людям.
 • Обращаясь к Богу и Святым угодникам, нужно вручать свою судьбу в руки Всевышнего, так как лишь Ему доподлинно известно, в чем именно нуждается человек.

Тексты молитв Параскеве Пятнице

Несмотря на то, что к Святой могут обращаться и мужчины, в основном ей молятся женщины. Особенно часто у праведницы просят помощи в замужестве, обретении семейного счастья, рождении детей. В таких случаях православные женщины читают следующую молитву:

О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, премудрых удивление, веры христианской хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная!

Молим тя, святая мученице: буди о нас (имена) печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселишися; разжени твоими святыми молитвами мрак, прибывший от грехов наших: испроси у Бога светов свет благодати душевным и телесным очесем нашим: просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О великая угоднице Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице, святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися об окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощнии есмы.

Моли Господа, чистая девице, моли Милосерднаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовани, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний божественных внидем в свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами трисиятельное единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читайте также  Самые сильные молитвы на здоровье

К праведнице обращаются и с просьбой даровать исцеление от болезней. Молитва для такого случая звучит следующим образом:

О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо зело немощни есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Обращаться к Святой Параскеве можно в личной молитве по любому вопросу.

О, святая и преблаженная мученице Христова Параскево! Святыми твоими молитвами буди помощница нам грешным (имена), ходатайствуй, да твоими молитвами сподобимся (содержание прошения), и купно с тобою да славословим и воспеваем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Жизнь Святой Параскевы стала примером христианской верности и истинного духовного подвига. С древних времен и по сегодняшний день она помогает верующим христианам, ходатайствуя за них перед Богом.

Параскева Пятница. Сильные Молитвы

На Руси люди почитали Параскеву Пятницу как заступницу девушек, желающих выйти замуж. Именно поэтому ей молились даже на Покров, прося помощи в делах любви. Параскева Пятница, о замужестве никогда не помышляющая и давшая обет девства, помогает целомудренным девушкам сделать достойный выбор в стремлении создать семью.

Прежде всего, к ее помощи прибегают люди, занимающиеся сельским хозяйством и домашним бытом, а также те, у кого есть поголовье скота. Параскева Пятница, давшая обет девства, молится перед Господом за тех, кто ожидает достойного жениха. Те, кто долгое время не могут зачать ребенка, также могут обратиться к великомученице в надежде на чудо деторождения. Помогает наладить мир в семье также Параскева Пятница, о чем молятся все православные христиане. Святая исцеляет духовные и физические недуги верующих, особенно в случаях невыносимой боли, а также во время дьявольских искушений.

Как ни странно, в делах торговли также помогает Параскева Пятница, о чем молятся те, кто связан с этой деятельностью. Отсюда и пошла традиция организовывать ярмарки в пятничный день. Образ Параскевы нередко ставят при источниках и колодцах для того, чтобы вода обрела целительную силу. На Руси было также принято привязывать цветы к ее образу, а затем делать из них отвар, которым лечили не только физические, но и душевные болезни. Молитва Параскеве Пятнице обладала настолько великой силой, что ее текст люди прятали в кусочек ткани, которую прикладывали к больному месту и исцелялись.

Прочитанная от всей души молитва Параскеве Пятнице очень эффективна. Ведь все святые – это посредники между Господом и людьми. Прошения мучеников и преподобных перед лицом Всевышнего всегда исполняются. Поэтому молитва – это обязательная составляющая жизни православного человека. В делах домашних, как и любовных, помощницей русского народа стала Параскева Пятница. О чем молятся и чего испрашивают юные девушки? Конечно, о достойном женихе. Для таких случаев существует специальная молитва, обращенная к Параскеве. В ней девы просят святую помочь им найти своего мужа, подобно тому, как великомученица обрела своего Жениха Небесного.

Принеся обет девства и отрекшись от благ мира, святая Параскева претерпела пытки и мученическую смерть и гонение императора Диоклетиана. Издревле пользовалась на Руси особой любовью и почитанием как помощница в земледельческих трудах и женских заботах. Ей же молятся о покровительстве семейному очагу; в супружеском бесплодии; о достойных женихах.

Тропарь святой мученице Параскеве Пятнице, глас 4-й

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приемши, женскую же немощь отвергши, диавола победи, и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите, аз бо радующися иду ко Христу, Жениху моему. Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Кондак святой мученице Параскеве Пятнице, глас 3-й

Всесвятое и непорочное мучение принесши, яко вино пречестное, безсмертному Жениху Христу, ангельское ликостояние возвеселила еси и победила еси демонския козни: сего ради тя честно верою чтим, мученице Параскево, многострадальная.

Молитва о здравии

Молитва святой мученице Параскеве Пятнице о о здоровье помогает при сильной головной и зубной боли, лихорадке и во время сатанинских искушений:

О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, премудрых удивление, веры христианской хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице: буди о нас (имена) печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселишися; разжени твоими святыми молитвами мрак, прибывший от грехов наших: испроси у Бога светов свет благодати душевным и телесным очесем нашим: просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О великая угоднице Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице, святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися об окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощнии есмы; моли Господа, чистая девице, моли Милосерднаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовани, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний божественных внидем в свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами трисиятельное единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святой мученице Параскеве Пятнице

О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо зело немощни есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Текст молитвы Параскеве о женихе:

Ты, от дней юности твоея наученная твоими родителями, всегда благоговейно чествовала дни искупительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, Егоже ради и сама добровольно пострадала еси. Ты, десницею ангела Божия от неисцельных ран дивно исцеленная и восприявшая неизреченную светлость, изумила еси неверных мучителей. Ты, именем Господа нашего Иисуса Христа и силою молитвы твоею в капище языческом всех идолов долу повергши, в прах сокрушила еси я.

Ты, опаляемая свещами, единою молитвою твоею ко всесильному Господу угасила еси огнь естественный, и тем же пламенем, чудесне возжженным чрез ангела Божия, попаливши неистовых беззаконников, мног народ привела еси к познанию истиннаго Бога. Ты, во славу Господа приявши мечное главы твоея усечение от мучителей, доблественно скончала еси страдальческий твой подвиг, возшедши душею твоею на небеса, в чертог вожделеннаго твоего Жениха Христа Царя Славы, радостно сретшаго тя сим небесным гласом: Радуйтеся, праведнии, яко мученица Параскева увенчася!

Темже и мы днесь приветствуем тя, многострадальная, и, взирающе на святую твою икону, с умилением вопием ти: всечестная Параскеве! Вемы, яко велие имаши дерзновение ко Господу: умоли убо Его Человеколюбца и о нас с предстоящих и молящихся ти. Да подаст Он и нам, якоже тебе, терпение и благодушие в бедах и скорбных обстояниях; да дарует Он, ходатайством твоим и заступлением, радостное, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешание возлюбленному нашему отечеству, да ниспослет святое Свое благословение и мир, и всем православным христианам да подаст твоими святыми молитвами утверждение в вере, благочестии и святости, преспеяние же в христианской любви и всякой добродетели: да очистит нас грешных от всякий скверны и порока: да оградит нас святыми Своими ангелами, да заступит, сохранит и помилует всех святою Своею благодатию и соделает наследниками и причастниками Небеснаго Своего Царствия.

И тако улучивше спасения твоими святыми молитвами, предстательством и заступлением, всеславная невесто Христова Параскеве, прославим все пречистое и великолепое имя дивнаго во святых Своих истиннаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитвенный текст от соперницы Параскеве Пятнице защитит семью от ссор, скандалов и разводов. Она покровительница семьи и помощница для женщин, которые испытывают трудности в отношениях с мужем.

Текст молитвы от соперницы святой Параскеве Пятнице:

Пресвятая блаженная мученица Параскева Пятница, христианской веры хранительница, образ чистоты! Услышь меня, грешную рабу Божию (имя) и не оставь меня в скорбях моих! Не прогневайся на просьбу мою, но подари меня милостью и помощью своей великой. Отведи соперницу, от любви моей мужа уводящую, к себе его перетягивающую, на грех его искушающую. Помоги ему одолеть искушение, просвети его светом благодати и не дай погрязнуть во грехе. Обрати его вновь ко мне, ибо чувства мои крепки и искренни, а союз наш честен. Святыми молитвами своими будь помощницей мне, грешной, ибо слаба я духом и перед несчастием этим немощна. Пусть соперница жизни нашей не коснется, да простит ей Бог ее прегрешения и не накажет горячо. На помощь твою уповаю, верю в безграничное милосердие и справедливость Божию. Аминь.

Молитва о замужестве дочери(видео)

Личное прошение святой мученице Параскеве Пятнице

О, святая и преблаженная мученице Христова Параскево! Святыми твоими молитвами буди помощница нам грешным (имена), ходатайствуй, да твоими молитвами сподобимся (содержание прошения), и купно с тобою да славословим и воспеваем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва мученице параскеве

П рему́драя и всехва́льная Христо́ва му́ченица Параске́ва, / му́жескую кре́пость прии́мши,/ же́нскую же не́мощь отве́ргши, / диа́вола победи́ и мучи́теля посрами́, / вопию́щи и глаго́лющи: / прииди́те, те́ло мое́ мече́м ссецы́те и огне́м сожги́те, / аз бо, ра́дующися, иду́ ко Христу́, Жениху́ моему́. / Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, // спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 8:

И́ же ве́руя и му́жеством душе́вным, тезоимени́тне,/ диа́вола посрами́ла еси́/ и мучи́тельское преще́ние и ра́ны до́блественне победи́ла еси́,/ му́ченице Параске́во, вопия́:/ мече́м сосеца́йте и огне́м сожиза́йте те́ло мое́,/ я́ко да, ра́дуюся, прииду́ Жениху́ моему́ Христу́ Бо́гу.// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

В сесвято́е и непоро́чное муче́ние прине́сши, / я́ко ве́но пречестно́е, безсме́ртному Жениху́ Христу́, / А́нгельское ликостоя́ние возвесели́ла еси́ / и победи́ла еси́ де́монския ко́зни. / Сего́ ра́ди тя че́стно ве́рою чтим, // му́ченице Параске́во многострада́льная.

О свята́я и преблаже́нная му́ченице Христо́ва Параске́во, красото́ деви́ческая, му́чеников похвало́, чистоты́ о́бразе, великоду́шных зерца́ло, прему́дрых удивле́ние, ве́ры христиа́нския храни́тельнице, и́дольския льсти́ обличи́тельнице, Ева́нгелия Боже́ственнаго побо́рнице, за́поведей Госпо́дних ревни́тельнице, сподо́бльшаяся приити́ ко приста́нищу ве́чнаго поко́я и в черто́зе Жениха́ твоего́ Христа́ Бо́га све́тло веселя́щаяся, сугу́бым венце́м де́вства и му́ченичества украше́нная! Мо́лим тя, свята́я му́ченице, бу́ди о нас печа́льница ко Христу́ Бо́гу, Его́же преблаже́ннейшим зре́нием при́сно весели́тися; моли́ Всеми́лостиваго, и́же сло́вом о́чи слепы́м отве́рзе, да изба́вит нас от боле́зни оче́с на́ших, теле́сных вку́пе и душе́вных; разжени́ твои́ми святы́ми моли́твами те́мный мрак прибы́вший от грехо́в на́ших, испроси́ у Отца́ Све́та свет благода́ти душе́вным и теле́сным очесе́м на́шим; просвети́ нас, омраче́нных грехми́, све́том Бо́жия благода́ти, да твои́х ра́ди святы́х моли́тв да́стся безоче́сным сла́дкое зре́ние. О вели́кая уго́дница Бо́жия! О му́жественнейшая де́во! О кре́пкая му́ченице свята́я Параске́во! Святы́ми твои́ми моли́твами бу́ди нам гре́шным помо́щница, хода́тайствуй и моли́ся о окая́нных и зело́ неради́вых гре́шницех, ускори́ на по́мощь нам, и́бо зело́ немощны́ есмы́. Моли́ Го́спода, чи́стая деви́це, моли́ Милосе́рдаго, свята́я му́ченице, моли́ Жениха́ твоего́, непоро́чная Христо́ва неве́сто, да твои́ми моли́твами посо́бствоваши, мра́ка же грехо́внаго избы́вше, во све́те и́стинныя ве́ры и дея́ний Боже́ственных вни́дем во свет ве́чный дне невече́рняго, во град весе́лия при́снаго, в не́мже ты ны́не све́тло блиста́еши сла́вою и весе́лием безконе́чным, славосло́вящи и воспева́ющи со все́ми Небе́сными Си́лами Трисвяти́тельное Еди́ное Божество́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С вята́я неве́сто Христо́ва, многострада́льная му́ченице Параске́во! Ве́мы, я́ко от ю́ности твоея́ ты все́ю душе́ю твое́ю и всем се́рдцем твои́м возлюби́ла еси́ Царя́ сла́вы, Христа́ Спаси́теля и Ему́ еди́ному уневе́стилася еси́, разда́вши име́ния твоя́ неиму́щим и бе́дным. Ты си́лою благоче́стия твоего́, твои́м целому́дрием и пра́ведностию, я́ко луча́ми со́лнечными, просия́ла еси́, жи́вши свя́то среди́ неве́рных и безбоя́зненно пропове́давши им Христа́ Бо́га. Ты, от дней ю́ности твоея́, науче́нная твои́ми роди́телями, всегда́ благогове́йно че́ствовала дни искупи́тельных страсте́й Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Его́же ра́ди и сама́ доброво́льно пострада́ла еси́. Ты, десни́цею А́нгела Бо́жия от неисце́льных ран ди́вно исцеле́нная и восприя́вшая неизрече́нную све́тлость, изуми́ла еси́ неве́рных мучи́телей. Ты, и́менем Го́спода на́шего Иису́са Христа́ и си́лою моли́твы твое́ю в ка́пище язы́ческом всех и́долов до́лу пове́ргши, в прах сокруши́ла еси́ я́. Ты, опаля́емая свеща́ми, еди́ною моли́твою твое́ю ко всеси́льному Го́споду угаси́ла еси́ огнь есте́ственный, и тем же пла́менем, чуде́сне возжже́нным чрез А́нгела Бо́жия, попали́вши неи́стовых беззако́нников, мног наро́д привела́ еси́ к позна́нию и́стиннаго Бо́га. Ты, во сла́ву Го́спода прия́вши ме́чное главы́ твоея́ усече́ние от мучи́телей, до́блественно сконча́ла еси́ страда́льческий твой по́двиг, возше́дши душе́ю твое́ю на Небеса́, в черто́г вожделе́ннаго твоего́ Жениха́ Христа́ Царя́ Сла́вы, ра́достно сре́тшаго тя сим небе́сным гла́сом: “Ра́дуйтеся, пра́веднии, я́ко му́ченица Параске́ва увенча́ся!” Те́мже и мы днесь приве́тствуем тя, многострада́льная, и, взира́юще на святу́ю твою́ ико́ну, с умиле́нием вопие́м ти: всечестна́я Параске́во! Ве́мы, я́ко ве́лие и́маши дерзнове́ние ко Го́споду: умоли́ у́бо Его́ Человеколю́бца и о нас с предстоя́щих и моля́щихся ти, да пода́ст Он и нам, я́коже тебе́, терпе́ние и благоду́шие в беда́х и ско́рбных обстоя́ниях; да да́рует Он, хода́тайством твои́м и заступле́нием, ра́достное, благоде́нственное и ми́рное житие́, здра́вие же и спасе́ние, и во всем благо́е поспеше́ние возлю́бленному на́шему оте́честву, да ниспосле́т свято́е Свое́ благослове́ние и мир, и всем правосла́вным христиа́нам да пода́ст твои́ми святы́ми моли́твами утвержде́ние в ве́ре, благоче́стии и свя́тости, преспе́яние же в христиа́нской любви́ и вся́кой доброде́тели: да очи́стит нас гре́шных от вся́кой скве́рны и поро́ка, да огради́т нас святы́ми Свои́ми А́нгелами, да засту́пит, сохрани́т и поми́лует всех свято́ю Свое́ю благода́тию и соде́лает насле́дниками и прича́стниками Небе́снаго Своего́ Ца́рствия. И та́ко улучи́вше спасе́ния твои́ми святы́ми моли́твами, предста́тельством и заступле́нием, всесла́вная неве́сто Христо́ва Параске́во, просла́вим все пречи́стое и великоле́пое и́мя ди́внаго во святы́х Свои́х и́стиннаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 • ГЛАВНАЯ
 • КАЛЕНДАРЬ
 • ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
 • НОВЫЙ ЗАВЕТ
 • ПСАЛТИРЬ
 • МОЛИТВОСЛОВ
 • Ц. СЛ. СЛОВАРЬ
 • ТИПИКОН
 • БОГОСЛУЖЕБНЫЙ УСТАВ
 • БОГОСЛУЖЕБНЫЕ УКАЗАНИЯ
 • ТЕКСТЫ СЛУЖБ
 • ТРЕБНИК
 • = МОЛИТВОСЛОВИЯ =
 • * Господу Богу и Кресту
 • * Богородице
 • * Ангелам
 • * Пророкам
 • * Апостолам и равноапостольным
 • * Князьям и царям
 • * Святителям
 • * Мученикам
 • * Преподобным
 • * Праведным, блаженным и безсребренникам
 • * Соборам святых и в Недели
 • * Новомученикам и исповедникам XX века
 • * Общие святым
 • * В различных нуждах
 • * О усопших
 • * Триоди постной
 • * Триоди цветной
 • ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
 • Гостевая книга
 • Вопросы-ответы
 • Просьба о молитве
 • Новости
 • Объявления
 • ПОМОЩЬ САЙТУ

Новости

  09 Ноябрь 2021

Благодарность

Искренне благодарю Дмитрия Г. за оказанную материальную помощь на развитие сайта.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector