Молитва Кресту животворящему перевод

Молитва Кресту животворящему перевод

Молитва Кресту животворящему перевод

Молитвы в бесовских напастях и искушениях

Молитва Честному Кресту 1

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся вра­зи́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огра­ди́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Тво­е­го́ Кре­ста́, и сохра­ни́ мя от вся́каго зла.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна: плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя́, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща <от нападе́ния>и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́ <селе́нию тво­е­му́>: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упо­ва́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Пере­вод: Живу­щий под кро­вом Все­выш­не­го под сенью Все­мо­гу­ще­го поко­ит­ся, гово­рит Гос­по­ду: «при­бе­жи­ще мое и защи­та моя, Бог мой, на Кото­ро­го я упо­ваю!» Он изба­вит тебя от сети лов­ца, от гибель­ной язвы, перья­ми Сво­и­ми осе­нит тебя, и под кры­лья­ми Его будешь без­опа­сен; щит и ограж­де­ние – исти­на Его. Не убо­ишь­ся ужа­сов в ночи, стре­лы, летя­щей днем, язвы, ходя­щей во мра­ке, зара­зы, опу­сто­ша­ю­щей в пол­день. Падут под­ле тебя тыся­ча и десять тысяч одес­ную тебя; но к тебе не при­бли­зит­ся: толь­ко смот­реть будешь оча­ми тво­и­ми и видеть воз­мез­дие нече­сти­вым. Ибо ты ска­зал: «Гос­подь – упо­ва­ние мое»; Все­выш­не­го избрал ты при­бе­жи­щем тво­им; не при­клю­чит­ся тебе зло, и язва не при­бли­зит­ся к жили­щу тво­е­му; ибо Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе – охра­нять тебя на всех путях тво­их: на руках поне­сут тебя, да не пре­ткнешь­ся о камень ногою тво­ею; на аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь; попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «За то, что он воз­лю­бил Меня, избав­лю его; защи­щу его, пото­му что он познал имя Мое. Воз­зо­вет ко Мне, и услы­шу его; с ним Я в скор­би; избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней насы­щу его, и явлю ему спа­се­ние Мое». 2

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия тво­е­го́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ мое­го́, просвеще́ние ума́ мое­го́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ мое­го́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Кре­ста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вра­зу­ми́, научи́ и бла­го­сло­ви́ мя, недосто́йнаго, все­гда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огра­ди́ мя от вся́каго вра­га́ и супоста́та, исце­ли́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Хри­сте́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Кре­ста́ Тво­е­го́ поми́луй и спа­си́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Псалом 45

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, вне­гда́ смуща́ется зем­ля́, и прелага́ются го́ры в серд­ца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посре­де́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся зем­ля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же поло­жи́ чуде­са́ на зем­ли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц зем­ли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на зем­ли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Пере­вод: Бог нам при­бе­жи­ще и сила, ско­рый помощ­ник в бедах, посе­му не убо­им­ся, хотя бы поко­ле­ба­лась зем­ля, и горы дви­ну­лись в серд­це морей. Пусть шумят, взды­ма­ют­ся воды их, тря­сут­ся горы от вол­не­ния их. Реч­ные пото­ки весе­лят град Божий, свя­тое жили­ще Все­выш­не­го. Бог посре­ди его; он не поко­леб­лет­ся: Бог помо­жет ему с ран­не­го утра. Вос­шу­ме­ли наро­ды; дви­ну­лись цар­ства: [Все­выш­ний] дал глас Свой, и рас­та­я­ла зем­ля. Гос­подь сил с нами, Бог Иако­ва заступ­ник наш. При­ди­те и види­те дела Гос­по­да, – какие про­из­вел Он опу­сто­ше­ния на зем­ле: пре­кра­щая бра­ни до края зем­ли, сокру­шил лук и пере­ло­мил копье, колес­ни­цы сжег огнем. Оста­но­ви­тесь и познай­те, что Я – Бог: буду пре­воз­не­сен в наро­дах, пре­воз­не­сен на зем­ле. Гос­подь сил с нами, заступ­ник наш Бог Иако­ва. 2

Молитва «Да воскреснет Бог». Молитва животворящему Кресту Господню

Молитва «Да воскреснет Бог»

Молитву «Да воскреснет Бог» еще называют «молитвой животворящему Кресту Господню» или «молитвой Честному Кресту». Обращаемся мы при этом к Господу с просьбой защитить нас от бесов и диавола. Мы знаем, что Христос после смерти на кресте сошел во ад, чтобы вывести оттуда праведников, смертью смерть попрал и победил ад. Поэтому, раз уж самим нам не под силу совладать со злом, мы обращаемся к Тому, Кто спас нас и выкупил нас ценой своей смерти на Кресте.

Молитва «Да воскреснет Бог»: текст на русском языке

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Перевод: Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Огради — огороди, защити.

Перевод: Защити меня, Господь, силою Честного (Чтимого) и Животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.

Когда читать молитву

 • Эту молитву следует произносить перед самым сном, поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением.
 • К молитве «Да воскреснет Бог» обращаются тогда, когда кажется, что злые силы совсем рядом: искушают бесы, появляются сомнения в вере.
 • Когда человеку становится необъяснимо страшно, и он хочет попросить защиты у Бога.

Суть молитвы «Да воскреснет Бог»

Чтобы понять суть молитвы «Да воскреснет Бог», надо хорошо понимать ее текст. Мы дадим перевод слов, которые могут вызвать затруднения:

 • Расточатся — рассеются, разбегутся.
 • Беси — бесы, диаволы.
 • Знаменующийся — осеняющийся, накладывающий на себя знамение.
 • Глаголющий — говорящий.
 • Пречестный — многочтимый.
 • Поправшаго — победившего, одержавшего верх.
 • Пропятый — распятый. Супостат — противник, враг.
 • Животворящий — дарующий жизнь, воскрешающий.

Суеверное убеждение в том, что злые силы, домовые и другие персонажи преследуют нас повсюду, конечно, не имеет отношения к действительности. Но мы понимаем, что бесы все-таки существуют и иногда в образе искушений они пытаются заставить людей свернуть с пути ко Христу. Но Христос был распят на кресте, пострадав за наши грехи и пришел в мир, чтобы защитить нас. Крест называется Животворящим потому, что Господь избавил нас от власти ада и вечной гибели, даровав жизнь в Царстве Небесном. Поэтому в Его силах уберечь нас от смерти и ада.

Слова во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю напоминают нам о том, что Христос спускался в ад и вывел оттуда святых людей (например, Адама, Моисея), а значит попрал силу диавола, победил его.

Православная молитва «Да воскреснет Бог и расточатся врази его …»: текст с комментариями

Блажен человек, который переносит искушение
Иаков

В жизни человек проходит не один километр искушений. «Да воскреснет Бог и расточатся врази его …»текст, который мы сегодня обсудим. Не стоит верить тем, кто говорит, что не ведал и не знал их. Лукавство, ложь, тоже есть искушение. Видят его, правда, люди по – разному. Одни, как наказание, когда стана пытается смутить, а то и вовсе украсть душу. Другие, как испытание веры и твёрдости духа. Главное в этом уяснить, что в любом случае Божья помощь не оставит и приведёт к победе над ними.

Православная молитва «Да воскреснет Бог и расточатся врази его …»: текст с комментариями

Православная молитва «Да воскреснет Бог»

Существует несколько толкований этого слова, но глубинное содержание одно. Попробуем уяснить. Кто из нас не хотел или не пытался потворствовать своим желаниям, которые не угодны Богу? Все! В этом состоянии мы говорим о смятении духа о противоположных чувствах, которые борются в нас. Напряжённое состояние души и тела характеризует такую ситуацию. Все искушения допускаются Богом, но приносит нам и протягивает на блюдечке с золотой каёмочкой бес. Если мы можем противостоять им, то приближаемся к Богу, переживший испытание получает от Него венец жизни.

Можно заметить, что искушения не приходят к нам по одиночке, они вваливаются в нашу жизнь шеренгой.

С каждым разов всё изощрённее по содержанию. Ломая нас, одновременно совершенствуют в духовной борьбе. Проходя это путь, человек чувствует себя школьником, который вырастает из класса в класс и требуется ему новая одежда. Решая проблемы одного искушения, мы перебираемся на новый их уровень.

По времени искушение можно испытывать от нескольких минут до месяцев и лет. Помогает противостоять этому вера, сосредоточенность, молитва. Господь не пассивен. Он всё это время пристально и с любовью наблюдает за нами, за происходящим. Он ждёт от нас духовного взросления и проявления образа Иисуса Христа. Как бы не старался мучить нас сатана, никогда не переступит черту, определённую Господом. Помните слова: Господь не даёт испытание больше, чем человек может вынести.

Молитва Честному Кресту Господню

Давайте вместе попробуем разобраться с её смыслом.

Читая, мы утверждаем, что есть и знаем лучшее средство от прогнания бесов, разного рода соблазнов и искушений. Это — Крестное знамение. Проговоривая так, и осеняя себя им, просим у Господа поддержки помощи духа нашего. Смысл слова Животворящий известен ныне и младенцу: когда Господа распяли на Кресте, человечество получило в подарок вечную жизнь в Царстве небесном. Известно нам, что Иисус до Воскрешения был в аду. Вышел сам и вывел в Царство Небесное людей. Мы их почитаем, как святых, например , Моисея. Нет ярче примера, даказывающего победу над силой дьявола.

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

Текст молитвы

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его.

Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих:

Радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата.

О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень!

Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Перевод молитвы

Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его.

Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими:

Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа,

Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага.

О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень,

Помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Или кратко: Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Как сопротивляться искушению при помощи молитвы?

Само по себе, искушение, предостерегающее на каждом шагу — не грех, если сопротивляться ему, жить с ним в непрестанной борьбе. По плечу человек выбирает себе тот путь сопротивления, в котором он более силён.

От соблазна можно:

 • убежать, не оглядываясь и не возвращаясь
 • дистанцироваться (помните корзину с гнилыми яблоками)
 • противостоять

Есть хорошее правило, уберегающее от искушения: бодрствовать и молиться. Простое объяснение: дух бодр может быть всегда, а плоть слаба и немощна. Когда человек это не только знает, но и чувствует, осознаёт, борьба станет настоящей. Помним всегда об искушении плоти, прийти оно может в любое время, и место, где находимся. Даже, если человек одинок.

Не спешите каяться, если не попробовали все методы борьбы. Проделав это однажды, человек в будущем теряет способность сопротивляться.

Лучше второй путь –противостояние. Он исключает пассивность, как почву для будущих соблазнов.

Помните, мы говорили «держать дистанцию». Так вот, Первый псалом: Блажен муж, который не стоит на пути грешных, не сидит с развратителями обнявшись, не бывает в местах, где встречаются нечестивцы.

 • Погадаем бесплатно
 • Гадание онлайн
 • Любима ли ты?
 • Правдивое гадание

Как у водителя, умеющего держать дистанцию должно быть отличное зрение и хороший свет, так у христианина: свет подарит Церковь и слово божье, а зрение-душа. Духовное зрение спасёт человека от множества катастроф.

Пусть не будет в вашей жизни безнравственных людей, книг, фильмов. Картины воображения , после контакта с ними, создадут ту самую среду соблазна, от которой стараемся уйти и защититься молитвой. Грязные образы и мысли создадут почву для греха и рождения порока. Нет человека, с которым бы это не случалось, но Господь всегда поможет нам. Идите в Храм, кайтесь и исповедуйтесь. Запретить плохим мыслям пролететь через сердце не имеем возможности, а вот не дать свить ей там уютное гнездо, может каждый.

Молитвы и псалмы в искушении

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.

Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.

Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго.

Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится; обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши.

Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое.

Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих.

На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия.

Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.

Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

Пред дивною чудодейственною силою, Четвероконечный и Трисоставный Кресте Христов, у подножия твоего во прах распростертый, покланяюся ти, Честное Древо, отгоняющее от меня всякое демонское стреляние и освобождающее от всех бед, скорбей и напастей.

Ты бо еси Древо Жизни. Ты еси очищение воздуха, освещение святаго храма, ограждение моего жилища, охранение одра моего, просвещение ума моего, сердца и всех моих чувств.

Твое святое знамение ограждает мя со дня моего рождения, просвещает со дня моего крещения; оно со мною и на мне во вся дни живота моего: и на суше, и на водах.

Оно же сопровождать мя будет до могилы, осенит и прах мой.

Оно же, святое знамение чудодейственнаго Креста Господня, возвестит всей вселенней о часе всеобщаго воскресения мертвых и последняго Страшнаго и Праведнаго Суда Божия.

О Кресте Всечестный! Осенением твоим вразуми, научи и благослови мя, недостойнаго, всегда несомненно верующего в непобедимую Силу Твою, огради мя от всякаго супостата и исцели вся недуги моя душевныя и телесныя.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, силою Честнаго и Животворящаго Креста Твоего помилуй и спаси мя, грешнаго, от ныне и во веки веков. Аминь.

Псалом 45

Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбех, обретших ны зело.

Сего ради не убоимся, внегда смущается земля и прелагаются горы в сердца морская.

Возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостию Его. Речная устремления веселят град Божий: освятил есть селение Свое Вышний.

Бог посреде его, и не подвижится: поможет ему Бог утро заутра.

Смятошася языцы, уклонишься царствия: даде глас Свой Вышний, подвижеся земля.

Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль. Приидите и видите дела Божия, яже положи чудеса на земли: отьемля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем.

Упразднитеся и разумейте, яко Аз есмь Бог: вознесуся во языцех, вознесуся на земли.

Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль.

К кому мы обращаемся в молитве «Да воскреснет Бог»

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Молитва Честному Кресту «Да воскреснет Бог»

(Текст на русском языке с ударениями).

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Читайте также  Молитва животворящему Кресту Господнему от порчи

Краткая молитва Кресту

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.


Несколько слов о почитании Креста

Молитва «Да воскреснет Бог» имеет еще одно именование – «Молитва Честному Животворящему Кресту Господню». Для христиан Крест, на котором был распят Спаситель — символ победы жертвенной любви над смертью. Кровь Христа освятила его и сделала знаменем Воскресения.

Икона «Воздви́жение Честно́го и Животворящего Креста Господня»

Почитать Крест стали еще в апостольские времена. Так, в посланиях апостола Павла его упоминание присутствует в тексте много раз. В честь Креста учреждались празднования и составлялись молитвы. Ведь поклонение Кресту означает поклонение Добровольной Жертве Господа. Причину такого почитания этой святыни замечательно изложил св. Иоанн Дамаскин в труде «Точное изложение Православной Веры»:

Русская Церковь испокон веков почитает эту святыню. Несколько дней в церковном календаре посвящено чествованию Животворящего Креста. Это Крестопоклонная седмица (3-я неделя Великого поста), праздник Крестовоздвижения и еще некоторые дни. Каждую среду и пятницу во время богослужений произносятся посвященные Кресту молитвы. В литургических текстах темы Креста, Страстей Господних, Распятия и Светлого Воскресения Христова тесно связаны между собой.

 • В православной традиции встречаются кресты нескольких видов. Самый простой и древний – четырехконечный, известный со времен раннего христианства. Широкое распространение получил также восьмиконечный крест, имеющий две дополнительные перекладины: верхнюю, представляющую собой табличку с надписью «Иисус Христос – Царь Иудейский» и нижнюю, являющуюся подставкой для ног Спасителя.
 • Кресты, установленные на куполах храмов, иногда имеют в основании полумесяц, не имеющий никакого отношения к исламу. Полумесяц – древний византийский символ, обозначающий царское достоинство, именно в этом качестве он и пришел на Русь.
 • На Руси до церковных реформ, проводимых в XVII в. патриархом Никоном, на обратной стороне нательных крестов гравировались слова: «Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его!» И русские люди во всех тяжких обстоятельствах, осеняя себя крестным знамением, произносили эту молитву Честному Кресту.

Толкование молитвы

Первые строки молитвы почти полностью совпадают с первыми стихами 67-го псалма царя Давида. Святитель Афанасий Великий говорил, что словами данного псалма «пророк изображает пришествие Господне, низложение Его врагов и окончание духовного плена. Выражает побуждение Бога произвести суд над нечистыми демонами, потому что пришествием Спасителя демоны лишены власти мучительствовать над людьми».

По учению святых подвижников благочестия, обращаясь к Кресту Господню, ограждающему христиан от вражеских напастей, очень важно понимать, кого Церковь считает врагами Бога. К примеру, блаженный Феодорит наставляет:

А протоиерей Игорь (Прекуп), настоятель храма прп. Сергия Радонежского в г. Палдиски (Эстония), дает более подробное объяснение:

«Очень важно понимание христианского отношения к врагам. Нисколько не приуменьшая роль порочных людей в чьих-либо скорбях и трезво оценивая возможности их свободной воли, не освобождая их от нравственной и юридической ответственности за свой выбор и не отрицая права личности и общества от них защищаться, нам заповедуется трезво смотреть на них, как на, пусть добровольных, но все же не более, чем проводников зла, источником которого являются злые духи.

Потому апостол Павел и увещевает нас помнить, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной (Еф. 6: 12).

Придавать же чересчур большое значение тому, что исходит от людей – опасное заблуждение. Надо отдавать себе отчет, что человек, идущий на поводу у бесов – сам их первая жертва, и не человека рассматривать как источник зла надо, а бесов, которые и без него могут нам навредить, в частности, всевая нам помыслы на ближнего, вызывая в нас, пусть и обоснованное, но все же греховное осуждение, неприязнь и малодушие».

Произнося молитву «Да воскреснет Бог», верующие уповают на силу Животворящего Креста. Исходящая от Креста благодать, по учению праведных старцев, не автономна, — она исходит от распятого на нем Спасителя. Этим бывшим орудием казни Господь разрушил ад и подорвал власть сатаны над людьми, поэтому козни лукавых духов человек может разгонять силою крестного знамения.

Человек, пользующийся этим средством с верою, неизменно получает от Господа поддержку. Только при этом жизнь человека должна соответствовать Божьим Заповедям и ходить он должен путями, завещанными Священным Писанием.

Священник Сретенской церкви о. Владимир говорит по этому поводу следующее: «Крест является оградительной силой. Он является защитой. Он непобедим. Но только в том случае, если прибегает к нему человек, уподобляющий свою жизнь жизни Иисуса Христа, а не использующий крестное знамение как некий символ, неосвященный жизнью человека по подобию Христова Духа. Для следующих же тем путем, которым прошел Сын Божий, Крест Христов становится бесценным. Становится святыней. Становится непобедимой силой, защищающей от врагов».

Обращаясь к Кресту, мы обращаемся к Самому Богу

Конечно же, следует понимать, что, прибегая к помощи Честного Креста и произнося к нему молитвенное обращение, христиане, главным образом, взывают не к неодушевленному предмету, наделенному особо благодатной силой, а, в первую очередь, к своему Искупителю и именно Господа Иисуса Христа просят защитить их от диавольских козней и искушений.

Протоиерей Сергий (Рябой), клирик Свято-Варваринского собора г. Пинска, дает такое пояснение:

«Обращаясь к Кресту, мы, конечно же обращаемся к Самому Богу. Мы не считаем Крест живой личностью, способной мыслить и чувствовать. Это просто метафора, часто встречающаяся в Священном Писании. Обращаясь к Кресту, мы обращаемся к воскресшему Господу нашему».

Заканчивается молитва призыванием помощи Святого Животворящего Креста вместе с заступлением Пресвятой Богородицы, ведь Она ближе прочих находится к Своему Божественному Сыну, и всех святых, угодивших Богу и получивших дерзновение ходатайствовать перед Его престолом за живущих на земле людей. Их предстательство является для христиан великой надеждой на помощь в борьбе с видимыми и невидимыми врагами.

Слова молитвы «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его» сопровождаются крестным знамением

Текст молитвы «Да воскреснет Бог» входит в ежедневное вечернее правило православных христиан.

В связи с этим протоиерей Сергий (Рябой) дает такое наставление: «К этой молитве есть некоторое дополнение. Когда христианин читает ее во время вечернего правила, очень полезно оградить свою постель Честным Крестом, то есть перекрестить ее. А также перекрестить свое жилище на все стороны света: на Север, Юг, Запад и Восток. Ограждая крестным знамением себя, свое жилище и свою постель, мы, тем самым, предаем всего себя Богу, Его защите, которую Он подает нам через Животворящий Свой Крест».

В каких случаях читается молитва Честному и Животворящему Кресту

Многие задаются вопросом: в чем помогает молитва «Да воскреснет Бог» и когда ее читают. Эту молитву с давних пор верующие произносили в самых сложных жизненных ситуациях.

Так, в период массовых эпидемий или природных бедствий в православных приходах традиционно выносили из алтаря запрестольный Крест и, совершая с ним крестный ход, торжественно несли его впереди шествия. Крест напоминал о страданиях и в то же время воодушевлял верующих на христианский подвиг. В такие сложные для родной земли времена люди возносили молитву Животворящему Кресту, и часто, по их вере и усердию, несчастья отступали.

Эта молитва помогает христианам противостоять ежедневным искушениям и воздействиям лукавых духов. Считается также, что эта молитва защищает от колдовства и чародейства. Ее читают священники, когда освящают жилища.

Церковнослужители советуют обращаться к ней всякий раз перед началом работы. К примеру, протоиерей Сергий (Гусельников), заместитель настоятеля Кирилло-Мефодиевского собора в г. Самаре, в интервью православной газете «Благовест», вышедшей 28 апреля 2000 г., привел несколько случаев помощи данной молитвы, известных ему по рассказам прихожан, и пояснил, что читают ее верующие перед началом трудового дня для того, чтобы Господь посредством Креста Своего сохранил их от неприятностей и недобрых людей.

В том же интервью о. Сергий поведал, как много раз ему самому приходилось видеть благодатное действие этой сильнейшей молитвы. Например, если в переполненном общественном транспорте начиналась ругань, он начинал мысленно читать эту молитву, и скандалы утихали.

Молитва помогает в разных случаях. Главное, чтобы совершалась она с сердечным упованием на Всемогущего Творца. Как выразился митрополит Антоний (Паканич), член комиссии Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви: «молитва Кресту никогда не останется без ответа даже в самых безнадежных ситуациях, если обращаться с верой и упованием на благодатную помощь Спасителя. Но есть и неправильное использование данной молитвы, как и любой другой, когда на нее смотрят как на магическую формулу, чтобы чего-то достичь. А это очень опасный путь, ведущий к гибели».

Татьяна Расновская

Молитва “Да воскреснет Бог” — смысл, текст, когда читают

Узнайте все самое интересное и полезное о молитве «Да воскреснет Бог», прочитав статью или посмотрев видео в конце текста

Значение Креста в Православии

Для христиан Крест Христов является символом победы жертвенной любви над смертью. В Римской империи крест был орудием позорной казни. Но при распятии Иисуса Христа на Голгофе кровь и любовь Господа освятила его. Крест стал символом Воскресения, символом победы Христа над смертью и грехом. Начало почитания Креста относится ко временам апостолов. В честь Креста Господня утверждались праздники, составлялись молитвы — например, молитва «Да воскреснет Бог».

В Православии поклонение Кресту означает поклонение добровольной жертве Господа для спасение всех людей. Это почитание не относится непосредственно к кресту как предмету. Крест это не самостоятельный «артефакт», здесь нет параллелей с язычеством и идолопоклонством.

Особую любовь христиан к этой святыне объяснил святой Иоанн Дамаскин (Точное изложение православной веры. О кресте и еще о вере):

«Ибо не иным чем, как только крестом Господа нашего Иисуса Христа упразднена смерть, разрешен прародительский грех, ад лишен своей добычи, даровано воскресение; нам дана сила презирать настоящее и даже самую смерть, устроено возвращение к первоначальному блаженству, открыты врата рая, естество наше воссело одесную Бога, и мы сделались чадами Божиими и наследниками. Все это совершено крестом».

Смысл молитвы Животворящему Кресту

Самая известная среди христиан молитва Честному и Животворящему Кресту — это молитва «Да воскреснет Бог». Она берет свое начало из псалма 67:

«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Еro, и да бежат от лица Его ненавидящии Его…».

Согласно Толкованию святого Афанасия Великого (295-373):

«Слово это выражает побуждение Бога произвести суд над нечистыми демонами; потому что пришествием Его демоны лишены власти мучительствовать над людьми».

Первые строфы псалма 67 поются во время церковного богослужения. Особенно радостно они звучат во время Пасхальной службы, так как являются пророчеством Воскресения Христова.

Обращение ко Кресту как одушевленному предмету является всего лишь поэтической метафорой, которая иногда встречается в священных текстах Библии.

Молитва «Да воскреснет Бог»: в чем помогает (когда читать)

Молитва Кресту, исходящая от человека с глубокой верой и упованием на помощь Божию, не может быть не услышана. Она защищает от бесовских сил и козней.

«Мы молимся, потому что так общаемся с Богом, Который нас сотворил. Если не будем этого делать, то впадем в руки диавола, и тогда горе нам» (старец Паисий Святогорец, 1924-1994).

Но не следует использовать молитву как магическую формулу. Не «чтение» молитвы спасает, а Божья благодать, которую получают верующие посредством обращения к Господу от чистого сердца.

Старец Паисий Святогорец учил: «Мы должны быть с Богом в постоянном контакте, чтобы чувствовать безопасность; молитва — это надежность и безопасность».

Молитва Кресту Господню входит в вечернее молитвенное правило для христиан. Это помогает верующим в преодолении ежедневных искушений и получить защиту от колдовства, бесовского воздействия.

Также эта молитва творится (читается) на богослужениях (особое значение уделено в Пасхальной службе), при совершении чина освящения жилища, при погребении христиан.

Молитва Честному Кресту Господню: примеры помощи

Протоиерей Сергей Гусельников, ключарь (заместитель настоятеля) Кирилло-Мефодиевского собора в городе Самара, в православной газете “Благовест” от 28 апреля 2000 года привел пример Божией помощи после прочтения молитвы «Да воскреснет Бог». Это был случай с прихожанкой его храма Евгенией. Она работала кондуктором в трамвае. Ей особо трудно приходилось на работе в вечернее время, когда в трамвае попадались нетрезвые пассажиры, отказавшиеся платить за проезд.

Как-то женщина перед началом своей смены прочитала молитву «Да воскреснет Бог» и псалом 90. Под конец смены в вагон вошла подвыпившая молодая пара, которая отказывалась оплачивать проезд. Через некоторое время в трамвай зашел мужчина (тоже нетрезвый), что очень испугало Евгению. Однако он не только сам изъявил желание оплатить проезд, но и заставил молодую пару оплатить. После этого случая прихожанка регулярно стала читать молитву Кресту перед началом работы, чтобы Господь сохранил ее от неприятностей и недобрых людей.

Также отец Сергей рассказал, что он сам нередко был свидетелем благодатного действия молитвы Честному Кресту Господню. Так, например, когда в общественном транспорте случалось видеть ругань от какой-нибудь скандальной женщины, то он начинал читать молитву «Да воскреснет Бог». Скандал утихал.

Молитва «Да воскреснет Бог»

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Молитва «Да воскреснет Бог и расточатся врази его …» — текст и как правильно её читать

Всякий верующий человек в земной своей жизни должен заботиться о спасении души. Одним из наиболее эффективных средств по достижению данной цели выступают христианские молитвы. Действенной, к примеру, является молитва “Да воскреснет Бог и расточатся врази его”, по популярности своей не уступающая “Отче наш”.

Текст молитвы “Да воскреснет Бог” на церковнославянском языке

Православная молитва “Да воскреснет Бог” известна среди мирян ещё и под другими названиями — “Молитва Честному Кресту Господню”, или воскресная молитва. Полный вариант текста её на церковнославянском языке звучит следующим образом:

Не меньшей востребованностью пользуется и краткая её форма. Слова на церковнославянском языке:

Трактовка элементов молитвы и её перевод на современный русский язык

Далеко не каждый человек сможет понять с первого раза содержание воскресной молитвы. Причина тому — язык текста, устаревшие слова и выражения. Если перевести их на современный русский язык, получается следующее:

 • расточатся (или разыдутся) — разбегутся, рассеются;
 • врази — враги;
 • беси — бесы, темные силы;
 • знаменующихся — накладывающих на себя крестное знамение;
 • глаголющих — говорящих;
 • пречестный — глубоко почитаемый, многочтимый (не “очень честный”!);
 • поправшего силу диаволю — победившего силу дьявола;
 • пропятый — распятый на кресте;
 • супостат — враг, противник;
 • животворящий — воскрешающий, жизнь дарующий.

По многочисленным просьбам читателей мы подготовили приложение «Православный календарь» для смартфона. Каждое утро Вы будете получать информацию о текущем дне: праздники, посты, дни поминовения, молитвы, притчи.
Скачайте бесплатно: Православный календарь 2020 (доступно на Android)

Отдельного внимания заслуживает фраза “во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю”. Она передает идею о том, что Иисусу довелось после смерти попасть в Ад и пребывать там до своего чудесного Воскресения. Сын Божий смог вывести из Преисподней святых и направить их в Рай. Тем самым он одержал победу над дьявольскою силой, уничтожил её.

В итоге, после тщательного анализа составных компонентов молитвы, получается примерно такой её вариант на современном русском языке:

Перевод краткой формы воскресной молитвы на общедоступном русском звучит так:

Содержание и идейный смысл молитвы “Да воскреснет Бог”

Строки воскресной молитвы прославляют Иисуса Христа, отдавшего жизнь за человечество. Распятый на кресте, Сын Божий смог победить дьявола и обрел вечную жизнь в Царстве Небесном, показав тем самым, что и у простого народа всегда есть надежда на спасение. Своим воскресением Иисус смог доказать, что в смерти нет ничего страшного. Самое страшное — это неправедный образ жизни и те последствия, которыми он может обернуться.

При взгляде на текст молитвы у некоторых христиан может возникнуть недоумение, поскольку в нем содержится обращение к Кресту (предмету неживому), словно к лицу одушевленному. Это наталкивает на мысли об идолопоклонстве, которое, как известно, церковью не приветствуется.

Однако это не более чем обычное заблуждение. Выражение, сбивающее людей с толку, — обращение “О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, помогай ми…” — не стоит воспринимать дословно, так как оно является библейской метафорой. Образ Креста в воскресной молитве связан с самим Богом, соответственно, и обращение в ней адресовано Господу. С помощью своего честного креста Иисус победил смерть, воскрес и обрел бессмертие в Раю.

Для чего и когда читается воскресная молитва?

В молитве “Да воскреснет Бог и расточатся врази его” выражена просьба защитить смертных людей от дьявольских сил, от всякого зла с помощью Животворящего Креста, поэтому её очень часто называют защитной. Когда человек обращается к Господу с молитвой, он верит в силу крестного знамения, в его способность оградить от влияния бесов.

По этой причине читать “Да воскреснет Бог” можно при любых жизненных трудностях, особенно если возникают подозрения о том, что испытания эти вызваны вмешательством злых сил.

На воскресную молитву также возлагается задача спасения человеческой души. Разрушающее действие на душу оказывают грехи и нежелание смертного раскаиваться за их совершение. Подталкивать же человека к совершению грехов могут представители темных сил — одним словом, зло, противостоящее Всевышнему. А молитва “Да воскреснет Бог” способна защитить верующего от дьявольских козней.

Во времена “Древней Руси” данный молитвенный текст использовался с целью изгнания бесов. Дошла такая традиция и до наших дней. Практикуется она не только в православной России, но и в некоторых католических государствах.

Когда и как читается молитва?

Первостепенная цель молитвы “Да воскреснет Бог” — попросить у Господа защиты перед нечистым. Поэтому текст можно произносить в любых критических ситуациях, таящих в себе угрозу для жизни верующего, — молитва в такие именно моменты и работает.

Читать “Да воскреснет Бог и расточатся врази его” дозволено как в церковных стенах, так и у себя дома, да и вообще в любом месте, если в том существует необходимость. Слова будут обладать ещё большей силой, если молящийся когда-то прошел таинство крещения. Рекомендуется воскресную молитву проговаривать перед иконой Христа, на крайний случай — глядя на распятие (тот же самый нательный крестик, имеющийся у каждого крещеного человека).

“Молитва Честному Кресту Господню” также входит в свод ежедневных молитв на сон грядущий. Перед её прочтением молящийся всегда должен накладывать крестное знамение на себя.

“Да воскреснет Бог”, несмотря на некоторое свою сложность понимания, — молитва одна из наиболее сильных. Регулярное её произнесение обеспечит верующему мощную защиту со стороны высших сил, приведет его к спасению и счастью. Это поистине чудодейственный текст, благодаря которому христианин всегда найдет в себе силы встать на сторону добра, совершать благие поступки и помогать ближним.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector