Молитва и поклонение Богу

Молитва и поклонение Богу

Молитва и поклонение Богу

Молитвы о Божественном покрове

Молитва Богу 1‑я

Тебе́, Бо́гу и Твор­цу́ мое­му́, в Тро́ице Святе́й сла́вимому Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, поклоня́юся и вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, и молю́ся: Ты мя бла­го­сло­ви́, Ты мя поми́луй, и от вся́каго мирска́го, диа́вольскаго и теле́снаго зла изба́ви. И даждь в ми́ре без гре­ха́ прейти́ день сей, в сла́ву Твою́, и во спасе́ние души́ моея́. Аминь.

Молитва Богу 2‑я

В ру́це Тво­е­го́ превели́каго милосе́рдия, о Бо́же мо́й, вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, чу́вства и глаго́лы моя́, сове́ты и помышле́ния моя́, дела́ моя́ и вся́ души́ и те́ла мое­го́ употребле́ния, вхо́д и исхо́д мо́й, ве́ру и жи́тельство мое́, тече́ние и кончи́ну живо­та́ мое­го́, де́нь же и ча́с издыха́ния мое­го́, преставле́ние мое́ и упокое́ние, и воскресе́ние души́ и те́ла мое­го́. Ты́ же, преблаги́й и человеколюби́вый Бо́же, при­и­ми́ в ру́це защище́ния Тво­е­го́ и изба́ви мя́ от вся́каго зла́, про­сти́ премно́жество грехо́в мои́х, очи́сти оскверне́нную мою́ ду́шу и те́ло и сохра­ни́ мя́ в кро́ве ми́лости Тво­ея́ во вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, я́ко да Твое́ю благода́тию укрепля́емый изба́влюся от ловя́щих мя́ сете́й вра́жиих, и Твое́ю благосты́нею в чу́вство приведе́н и на пу́ть и́стиннаго покая́ния наста́влен, сподо́блюся христиа́нския кончи́ны живо­ту́ мое­му́ – безстра́стныя, непосты́дныя, ми́рныя, и немяте́жнаго от возду́шных духо́в преше́ствия, и до́браго отве́та на Стра́шном Твое́м суде́, и да сподо́блен бу́ду зре́ния неизрече́нныя Тво­ея́ сла́вы и слы́шания пресла́дкаго Тво­е­го́ благослове́ннаго гла́са, и у Тебе́, Бо́га мое­го́, да полу­чу́ жи́знь и спасе́ние. Ами́нь.

Молитва Богу 3‑я

Сла́ва Тебе́, Царю́, Бо́же Вседержи́телю, Иже Боже́ственным Твои́м и человеколю́бным про́мыслом, сподо́бил мя еси́, гре́шнаго и недосто́йнаго, от сна вста́ти и получи́ти вход свята́го до́му Тво­е­го́: при­ми́, Го́споди, и глас моле́ния мое­го́, я́коже святы́х и у́мных Твои́х сил, и бла­го­во­ли́ се́рдцем чи́стым, и ду́хом смире́нным приноси́ти Тебе́ хва­лу́ от скве́рных усте́н мои́х, я́ко да и аз о́бщник бу́ду му́дрым де́вам, со све́тлою све­щею души́ моея́, и сла́влю Тя во Отце́ и Ду́хе сла́вимаго Бо́га Сло́ва. Ами́нь.

Св. Архистратигу Божию Михаилу 1

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй нас, гре́шных, тре́бующих тво­е­го́ заступле́ния, сохра­ни́ нас, раб Бо́жиих (име­на), от все́х ви́димых и неви́димых враг, па́че же под­кре­пи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би нас непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Аминь.

Пере­вод: О, свя­той Миха­ил Архан­гел, поми­луй нас, греш­ных, нуж­да­ю­щих­ся в тво­ем заступ­ни­че­стве, сохра­ни нас, рабов Божи­их (име­на), от всех види­мых и неви­ди­мых вра­гов, осо­бен­но же укре­пи про­тив стра­ха смер­ти и сму­ще­ния диа­воль­ско­го и спо­до­би нас непо­стыд­но пред­стать Созда­те­лю наше­му в час страш­но­го и пра­вед­но­го Суда Его. О, все­свя­той, вели­кий Миха­ил Архи­стра­тиг! Не пре­не­бре­ги нами, греш­ны­ми, моля­щи­ми­ся тебе о помо­щи и заступ­ни­че­стве тво­ем в веке сем и в буду­щем, но спо­до­би нас там вме­сте с тобою сла­вить Отца и Сына и Свя­то­го Духа во веки веков.

Святому мученику Трифону 2

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, раб Бо́жиих (име­на), и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем. Ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́: си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохра­ни́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, свя­той муче­ник Хри­стов Три­фон, услышь ныне и на вся­кий час моле­ние нас, рабов Божи­их (име­на), и хода­тай­ствуй о нас пред Гос­по­дом. Ты неко­гда цар­скую дочь, во гра­де Риме мучи­мую диа­во­лом, исце­лил: так и нас от лютых его коз­ней сохра­ни во все дни жиз­ни нашей, осо­бен­но же в день послед­не­го наше­го вздо­ха хода­тай­ствуй о нас. Моли Гос­по­да, да спо­до­бит и нас стать при­част­ни­ка­ми веч­но­го весе­лия и радо­сти, дабы мы с тобою вме­сте удо­сто­и­лись сла­вить Отца и Сына и Свя­то­го Уте­ши­те­ля Духа во веки веков.

Святителю Никите Новгородскому

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то! Услы́ши на́с гре́шных (име­на́), умиле́нно вопию́щих: я́коже седя́ на престо́ле святи́тельства в Вели́ком Нова́граде се́м, и еди́ною, належа́щу бездо́ждию, моли́твою до́ждь све́л еси́, и па́ки гра́ду сему́ о́гненным пла́менем обдержи́му, моли́твою изба́ву по́дал еси́, та́ко и ны́не мо́лим тя́, о святи́телю Христо́в Ники́то: моли́ся ко Го́споду, е́же изба́вити ны́ от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и от все́х враго́в ви́димых и неви́димых, я́ко да изря́дных ра́ди моли́тв твои́х спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, архи­ерей Божий, свя­ти­тель Ники­та! Услышь нас греш­ных (име­на), в печа­ли вопи­ем: пото­му что сидишь на пре­сто­ле свя­ти­те­лей в этом Вели­ком Нов­го­ро­де, и одной молит­вой, кото­рую сле­ду­ет читать при без­дож­дье, дождь низ­вёл, и сно­ва это­му горо­ду, когда он был объ­ят огнен­ным пла­ме­нем, молит­ву подал, кото­рая изба­ви­ла его, так и ныне молим тебя, о свя­ти­тель Хри­стов Ники­та: молись ко Гос­по­ду, что­бы изба­вить нас от зем­ле­тря­се­ния, пото­па, голо­да, огня, гра­да, меча и от всех вра­гов види­мых и неви­ди­мых, посколь­ку из-за необык­но­вен­ных тво­их молитв спа­са­ем­ся, сла­вим Пре­свя­тую Тро­и­цу, Отца и Сына и Свя­то­го Духа, и твоё мило­стив­ное пред­ста­тель­ство, ныне и все­гда и во веки веков. Ами́нь.

Великомученику Георгию Победоносцу

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Со́браннии во хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю: моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Сво­е­го́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостиво услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню (име­на́), и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да укрепи́т же да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, и си́лы возстаю́щих вра́г на́ших да низложи́т, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ и́мамы Боже́ственную по́мощь: и все́м в ско́рби и обстоя́нии су́щим многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние: умо­ли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да все­гда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святому великомученику Никите

О, вели́кий страстоте́рпче Христо́в и чудотво́рче, великому́чениче Ники́то, припа́дающе ко свято́му и чудотво́рному о́бразу тво­е­му́, по́двиги же и чуде­са́ твоя́ и мно́гое сострада́ние твое́ к лю́дям прославля́юще, мо́лим тя́ приле́жно: яви́ на́м, смире́нным и гре́шным (име­на́), свято́е и многомо́щное твое́ заступле́ние; се́ бо, гре́х ра́ди на́ших, не и́мамы свобо́ды ча́д Бо́жиих, е́же о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего дерзнове́нно проси́ти: но тебе́ моли́твенника к Нему́ благоприя́тнаго предлага́ем, и о твое́м предста́тельстве взыва́ем: испро­си́ на́м у Го́спода благопотре́бныя да́ры душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́вую, спасе́ния наде́жду несумне́нную, любо́вь же ко все́м нелицеме́рную, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, ду́ш и теле́с здра́вие, зем­ли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, жите́йских потре́б дово́льство, ми́рное и благоче́стное на зем­ли́ житие́, христиа́нскую жития́ кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем суде́ Христо́ве: еще́ же, о страстоте́рпче Христо́в, у Царя́ Небе́снаго испро­си́ ми́р, здра́вие и спасе́ние и на вра­ги́ побе́ду и одоле́ние, тиши­ну́ и благоде́нствие, христолюби́вому во́инству бу́ди сора́тай и помо́щник на вра­ги́, и все́м лю́дем правосла́вным яви́ твое́ свято́е заступле́ние: боля́щия исце­ли́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помо­зи́. Е́й, уго́дниче Бо́жий и му́чениче долготерпели́вый! Все́х у́бо на́с при­ве­ди́ в ти́хое приста́нище спасе́ния, и насле́дники сподо́би бы́ти пресве́тлаго Ца́рствия Христо́ва святы́ми твои́ми моли́твами: да сла́вим и пое́м вели́кия щедро́ты Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осе­ни́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чисто­ты́ и пра́вды. Е́й, Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты́ бо еси́, Гос­по­же́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Урок 8. Молитва прославления и поклонения. Эффективная молитва

Урок 8. Школа «Эффективная молитва». Автор Мэри Элис Ислейб акцентирует внимание на молитве прославления и поклонения.

Урок 8. Молитва прославления и поклонения

“Всякою молитвою. молитесь. ” — говорится в Послании к ефесянам 6:18. Теперь я бы хотела научить вас, что такое Молитва Прославления и Поклонения.

Мы знаем, что прославление и поклонение — часть нормальной христианской жизни, но я включила это в молитву, потому что молитва — это дружба с Богом, а прославление и поклонение — часть этой дружбы.

Вы увидите, что прославление и молитва очень тесно связаны и чем больше прославления и поклонения вы будете вкладывать в вашу молитву, тем больше изменений вы увидите в вашей дружбе с Богом.

В 4-м стихе Псалма 99 говорится о важной цели прославления: “Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалой”. Одна из функций прославления — ввести вас присутствие Божье. Когда Библия говорит о вратах и дворах Господа, имеется в виду духовное состояние и способность, которую мы имеем благодаря Христу — пребывать в присутствии Господа.

Кровь Иисуса сделала это возможным. Как? Завеса над храмом разорвалась, когда Он умер на кресте. Теперь каждый верующий может стать перед троном Господа как праведник, чтобы служить Ему. Мы используем прославление, чтобы войти в Его присутствие и прийти к Нему с радостным сердцем.

В Первом послании Петра 2:5 открывается еще одна цель прославления:

И сами, как живые камни, устраните из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.

Прославление для нас — это приношение Господу духовной жертвы.

Бог — это все тот же Бог, Который вознаграждает жертвоприношения. Во времена Ветхого Завета Он это делал при помощи природного огня. При Новом Завете Он отвечает огнем Святого Духа, что горит в наших сердцах. В Послании к Евреям 13:15 читаем:

Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его.

Заметьте — непрестанно. Поэтому прославление такая важная часть нашей молитвенной жизни.

В Библии можно найти многие виды прославления. В Ветхом Завете еврейскому слову “прославлять” соответствовало множество выражений: славословить Бога, прославлять Его, преклонять колена перед Господом. Оно так же означает поднимать к Нему руки, радовать Его, славить Его.

Поскольку так много значений у этого слова, вы не должны зацикливаться на одном способе прославления Господа. Ведомые Духом, расширяйте свою жизнь в прославлений.

Господь населяет душу славой

Когда я работала в одной церкви в Швеции, мы поставили целью развить у верующих сильное поклонение Господу. Мы вдохновляли людей быть свободными, счастливыми; громко, сильно, иногда даже с бурными проявлениям славить Бога, потому что мы видели, как Он хочет этого.

В Псалме 22:3 сказано, что Бог Сам наделяет Своих людей желанием и способностью прославлять. Именно прославление приводит к тому, что Господь живет так глубоко в нас.

Поставив целью быть свободными в нашем поклонении и прославлении, мы пели, танцевали, кричали и хлопали Господу, потому что наши сердца были переполнены Его радостью и славой Вы должны делать это уверенно и свободно.

В одном здании мы чуть пол не провалили от наших танцев перед Богом. Штукатурка валилась с потолка телефонной компании, которая находилась под нами.

Те, кто работал там, поднялись и попросили так не танцевать. Тогда мы успокоились, а пастор искал ответа у Бога. И однажды, когда мы славили Господа таким образом, Он сказал пастору: “Я отдам за людей, прославляющих Меня так сильно все, что угодно”.

Бог ищет людей, которые славят Его от всего сердца. Конечно, это не значит, что вы должны причинять неприятности тем, кто живет или работает под вами, но Бог любит свободную, сильную, уверенную молитву прославления. Эта молитва включает не только прославление, но и поклонение, так как это Молитва Прославления и Поклонения.

Мы знаем, что все их обитатели небес делают единственное — поклоняются Царю царей, Господу господ — Богу.

Мы поклоняемся Богу не за то, что Он сделал, а для того, что6ы установить более интимные отношения с Ним, и мы поклоняемся Ему, потому что Он — Бог. Поклонение затрагивает глубинные струны Господа. Его сердце обращено к земле в поисках поклонения. Когда вы поклоняетесь Ему, это слава Господа наполняет то место.

Прославление — это выбор

В 10-той главе Евангелия от Луки мы видим историю о Марфе и Марии, о том, как поступили они, когда их дом посетил Иисус. Марфа сразу же взялась готовить большое угощение. Она была так занята этим, что не нашла времени остановиться и послушать Иисуса. Мария же села у Его ног, стала слушать Его.

Когда же Марфа пожаловалась Иисусу, что Мария не помогает ей, Он ответил:

Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Луки 10:41,42

Заметьте, Мария сделала выбор. Вы должны почувствовать сердцем, что поклонение — это выбор! Для людей этого мира неестественно поклоняться Господу! Бог этого мира — антихрист, который против поклонения живому Богу. Однако ваш внутренний человек имеет сердце поклонника, и Святой Дух, живущий внутри вас. Господа и побуждает вас поклоняться Ему.

Бог — ваш Отец, и Святой Дух созидает связь любви между вами и Богом. Но для этого вы должны сделать выбор, как это сделала Мария. Она выбрала то, что у нее никогда не будет отнято.

Поклоняясь Богу, вы поймете, что никто никогда не отнимет у вас того, что вы имеете от Бога в результате интимных отношений с Ним. В ответ на поклонение Ему (и не только за то, что Он сделал, но потому, что Он — Бог) вы получаете любовь и знание

В поклонении вы приближаетесь к Богу и Он становится ближе вам. Его присутствие и существование становится осязаемым в вашей жизни. Вы растете в осознании того. Кто Он есть на самом деле и Он становится для вас самой ценной первой любовью.

В Первом послании к коринфянам 3:16, 17 говорится, что мы — храм Божий, Святой Дух живет в нас. Когда вы поклоняетесь Ему от всего сердца, вы славите Его и наполняетесь Его славой. Ничего в вашей жизни не может заменить Молитву Поклонения и Прославления.

Иисус сказал нам, что Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему, должен поклоняться в духе и истине (Иоан. 4:21-24). Здесь Иисус приводит нам Закон Поклонения. Каждый человек глубоко внутри создан для поклонения чему-то, он стремится приблизиться к чему-то высшему и отдать себя этому. Дух мира сего подменил это желание гуманизмом. Человек возвеличил себя и поклоняется только себе, воображая, что все существует для его удовольствия. Но, придя к Иисусу Христу, вы понимаете, что созданы для поклонения Богу, даже когда молитесь.

Иисус сказал, что мы должны это делать в духе — всем сердцем — и истине. Нам нужно объединить знания о Боге с глубокими личными отношениями, а не просто владеть информацией. Мы должны иметь с Богом живое общение, поклоняясь Ему в духе и истине.

Поклонение включает приношения

Слово Божье говорит:

И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков! Откровение 1:6

Что делает проповедник? Он приносит жертву. И частью жертвы является поклонение. Поклоняясь, мы отдаем что-то Господу, мы можем отдавать деньги, время и тому подобное. Но еще одна сторона поклонения — это когда мы отдаем Ему частицу себя, как послушные слуги: поем для Него, любимого слушаем Его, поклоняясь перед Его троном.

Если посвятить время тому, чтобы слушать Бога в месте нашего поклонения, вы услышите ответ, который ищете. Многие тратят время на молитву, но при этом не слушают Бога.

Существует много значений слова “поклоняться”. Одно из них — склоняться физически и склоняться сердцем, мыслями, всей сущностью.

Поклоняться также значит пасть ниц в полном почтении, или страхе, перед Богом. Страх в данном случае не значит бояться Бога, но почитать Его.

В Новом Завете слово “прославлять” означает также целовать, обожать Господа. В месте нашего поклонения мы особенно сильно испытываем любовь к Богу и Его любовь к нам.

Фактически Бог требует почтительного отношения к Себе. Давая 10 заповедей детям Израилевым, — и нам, т.к. они руководство для нас, как жить перед Господом, — Он повелел: “Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли” (Исход 20.3-6).

Часто в поклонении мы падаем ниц перед Ним и говорим от всего сердца: “Я не позволю другому человеку или вещи господствовать в моей жизни. Я полностью Твой. Все во мне принадлежит Тебе”.

Он не только повелел нам поклоняться, Он еще и желает нашего поклонения. Тогда Иисус умер на кресте. Он отдал все, что имел. И за то, что Он сделал, и за то, Кем Он является, возвеличенный Царь, Он заслуживает поклонения. Все, что мы имеем, исходит от Него, из Него и из знания о Нем.

Люди обычно поклоняются работе, звездам кино и эстрады, даже себе. Но в сердце нет полноты, если мы не поклоняемся Богу, нашей первой любви, нашему Господу Иисусу!

Прославление приносит Божью силу

Если вы будете поклоняться Богу, то станете сильнее с Ним, потому что Он сильнейший! Он Бог земли и неба! Нет другого такого, как Он!

В поклонении Ему вы ощутите силу, которой не испытывали до этого.

А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут пойдут, и не утомятся. Исаия 40:31

Слово “надеющиеся” значит — служащие Господу, а “обновиться” — стать новым, обновленным.

Читайте также  Молитва Богородичен в покаянном каноне

Мы поклоняемся Богу — значит, мы служим Ему, и происходит божественный обмен. Наша человеческая сила заменяется непревзойденной силой Бога! И с этой силой мы можем подняться в духовном мире!

Слово Божье говорит:

Умолкните предо Мной, острова, и народы да обновят свои силы; пусть они приблизятся и скажут: станем вместе на суд. Исаия 41:1

В поклонении Святой Дух вводит нас в присутствие Божье. Мы отдаем в молитве нашу любовь, разум, волю, а Его присутствие приносит в нашу жизнь плоды.

Чем больше мы посвящаем себя Богу в сильном поклонении, тем больше связей с миром рвется, а наше сердце соединяется с сердцем Господа.

Один из плодов — чистота и святость. Сила Его присутствия очищает от неправедности и греха, и святость Господа начинает действовать в вас.

Часто во время поклонения Бог обращается к вашему сердцу и служит вам, Божья слава выявляет грехи и то, что вам необходимо изменить. Она работает в вас, через вас и над вами, и в присутствии Божьем в вас происходят преобразования, что влияет на вашу жизнь.

А со временем в поклонении к вам придет дар пророчества, и из ваших уст польются пророческие слова Господа. В Откровении 19:10 говорится, что дух пророчества — это дух поклонения.

Поклоняясь Иисусу, мы открываем для Него возможность говорить через нас.

Мы также знаем, что во время поклонения люди исцеляются.

Помните, что Молитва Поклонения и Прославления — это не просто слова. Иисус говорит, что она должна исходить из сердца (Мтф. 15:8,9). Лучше от всего сердца быть послушным и поклоняться Господу, чем приносить Ему жертвы.

Некоторые люди предпочитают быть “религиозными”, никому не повиноваться, и не слишком свободно выражать себя. Но Бог скорее предпочтет тех, которые свободно славят Его от всего сердца!

Начните поклоняться и прославлять Господа дольше; чем вы делали до этого. Войдите в интимные отношения с Ним, и это сделает вашу молитву сильной, ясной и открытой перед Ним.

Павел учил, как мы должны заканчивать любую молитву:

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Филиппинцам 4:6

Это означает, что каждую просьбу Богу мы должны заканчивать благодарением. Мы должны благодарить Бога за то, что Он услышал нас и ответил на молитвы, за то, Кто Он есть и за то, что Он сделал в нашей жизни.

Если мы поступаем так, то время молитвы приносит нам мир, радость и удовлетворение, потому что мы повиновались Библии и молились, как велит Господь. Мы позволили, чтобы каждое моление и приношение наших сердец стало известно. Господу.

Прославление и поклонение — важная и сильная часть вашей жизни. Помните о том, чтобы включить это в начале, середине и конце молитвы. Сосредоточьте ваше сердце, ум, дух, тело — каждую частичку себя — на Боге — вашем Отце Небесном, Иисусе — вашем Господе, на Святом Духе — вашей Силе, Помощнике, на Том, Кто всегда с вами.

Поклонение богу: молитвы и обряды

Поклонение богу весьма распространено практически во всех известных нам религиях. Как современных, так и языческих, которые сегодня уже практически забыты. Для того чтобы правильно совершать поклонения, в каждой религии разработаны особые обряды и ритуалы.

Христианское поклонение

Стоит отметить, что поклонение богу весьма распространено в нашей стране, где большинство верующих жителей исповедуют христианство. Само слово «поклонение» пришло к нам из греческого языка. Оно активно используется на страницах Ветхого Завета. Особенно, в значении «падать или склоняться перед кем-либо или чем-либо».

Поклонение богу, в широком смысле этого понятия, — это выражение человеком своих внутренних чувств, духовного состояния. Это чисто индивидуальное действие, которое христианин может выполнять в любом месте. Ему для этого даже не обязательно ходить в храм.

Но при этом существуют и обязательные для верующих людей формы поклонения богу во время церковных праздников. Тогда необходимо собираться всем вместе в храме, молиться и просить всевышнего о помощи.

Но даже во время церковных праздников во главе угла стоит индивидуальная хвала и поклонение богу. В конечном счете, каждый самостоятельно молится и обращается к богу.

Качества христианского поклонения

Еще в Новом Завете пророками было отмечено, что христианское поклонение обязательно должно исходить изнутри человека. И иметь два обязательных важных качества.

Во-первых, поклоняться необходимо в истине. Это не имеет ничего общего с вашим физическим состоянием и положением. А исключительно с внутренней сущностью. Для осуществления поклонения необходимо родиться свыше, верить в то, что без Святого духа, пребывающего в каждом человеке, возносить молитву не имеет никакого смысла.

Второе важное качество заключается в том, что разум верующего человека должен быть всецело сосредоточен на боге. Необходимо забыть об обычных мирских вещах, полностью от них отключиться. Только тогда сила поклонения богу будет достаточной.

Также не стоит забывать и том, что поклоняться можно, только имея чистое и раскаявшееся сердце, то есть исключительно после исповеди и отпущения всех грехов. Прославление и поклонение богу изначально исходит из самого сердца, поэтому в нем не может быть не отпущенного греха.

Поклонение в истине означает то, что человек перед этим должен определить для себя, кем для него является бог. Для этого необходимо внимательно и тщательно изучать Библию. Это единственный достоверный источник, в котором Господь полностью предстает перед человеком.

Внешнее поведение

Стоит отметить, что внешнее поведение в вопросах поклонения не играет практически никакой роли. В христианстве не важно, в какой позе находится человек, когда молится или обращается в всевышнему. Он может сидеть, стоять, лежать. Никакого строгого порядка.

Есть определенные правила при посещении храма. Но они легко выполнимы. Так, девушка при входе в христианское святилище должна покрыть голову платком или любым другим головным убором. Мужчина же, наоборот, перед порогом собора обязан снять шапку.

При этом никаких требований к человеку, который решил помолиться и обратиться к богу у себя дома, нет вовсе.

Молитва

Один из самых распространенных способов — молитва. Поклонения богу производятся в форме многократного повторения одного и того же священного текста. Молитва — это очень важная часть жизни верующего человека. С ее помощью он может напрямую обращаться к Создателю, считают православные христиане.

Молитвы совершаются не только по праздникам или когда человеку срочно необходима помощь. Молитвы также бывают общественные, которые регулярно произносятся на общем собрании паствы или по религиозным праздникам.

Так, в православной традиции регулярные молитвы часто совершаются без всеобщего богослужения. При этом они признаются коллективными молитвами.

Виды молитвы

Молитвы можно разделить на несколько разновидностей, которые хорошо заметны даже маловерующему человеку.

Одни из самых распространенных молитв — хвалебные. Также встречаются благодарственные (когда то, о чем человек просил в церкви, сбылось), покаянные, когда верующему необходимо получить отпущение грехов или вымолить прощение за свой поступок. А также просительные и ходатайственные. Когда бога просят о здоровье и долголетии или обращаются с конкретной просьбой.

Хвалебная молитва

Пожалуй, самой первой дошедшей до нас молитвой является хвалебная. Она была хорошо известна нашим предкам еще с древнейших времен. Хвалебные молитвы не всегда обращены непосредственно к богу. Есть множество текстов, в которых возносится хвала Иисусу Христу или Божьей Матери.

Покаянные молитвы

Классический пример покаянной молитвы — 50-й псалом из Нового Завета. Также к этой разновидности относят молитву мытаря (это древний сборщик податей и налогов), молитвы, которые читают после исповеди для отпущения грехов, либо известный Великий покаянный канон Андрея Критского.

Просительные и ходатайственные молитвы принципиально отличаются одна от другой. Если в первом случае верующий просит непосредственно за себя, то во второй просит за другого человека. Обычно, своего родственника или знакомого.

Порядок молитвы

Для того чтобы правильно совершить молитву, необходимо соблюдать ряд несложных правил.

Обычай молиться стоя пришел к нам от иудеев, однако, если вы по каким-то причинам стоять не можете (например, болеете и плохо себя чувствуете), то вы можете сидеть во время церковной службы.

От этого же народа позаимствовано коленопреклонение перед всевышним.

В раннем христианстве также было принято воздевать руки к небу во время молитвы, как это делал Моисей. Однако со временем этот обычай исчез. В современных христианских обрядах руки кверху поднимает только священник, когда ведет литургию.

Обычай молиться, да и вообще находиться в храме с непокрытой головой, пришел в христианство из языческих практик. При этом он несколько видоизменился. Женщинам, наоборот, строго запретили снимать головной убор в храме или во время молитвы.

Местом поклонения богам в древности было капище. В широком понятии этого слова, это языческий храм. Это культовое место для язычников, в котором были установлены идолы, которым поклонялись.

При этом если про западные языческие храмы информация присутствует, то никаких данных о том, что языческие храмы были у восточных славян, нет. Это могло быть священное место, а не конкретное строение.

Непосредственно в само капище вход был разрешен только жрецу и его приближенным, соратникам, которые помогают провести священный обряд. Место поклонения языческим богам часто было священным.

В современной России большинство православных христиан отправляются в храм, чтобы там совершить обряд поклонения богу. Храм — это культовое сооружение, которое специально предназначено для того, чтобы проводить религиозные обряды и богослужения.

Как правило, в архитектурной символике храма, а также во внутреннем убранстве можно проследить представление верующих о том, как появился мир. В прежние времена, в первую очередь в Средние века, храм был еще и важным общественным местом. Это часто была единственная площадка не под открытым небом, на которой могло собраться большое количество людей для решения своих насущных вопросов.

В тоже время храмы носили мемориальный характер, а в некоторых странах были убежищем. Ни полицейские, ни военные не могли войти в святое здание без особого разрешения настоятеля. Поэтому в стенах храма часто удавалось подолгу скрываться политическим оппонентам действующей на тот момент власти или несправедливо обвиненным в преступлениях гражданам.

В православной традиции главным святилищем является церковь. В нем присутствует алтарь, входить в который может лишь ограниченное число лиц. Этот статус здания имеется как у католиков, так и у христиан. У алтаря совершается такое священнодействие, как евхаристия. Это освящение особым образом хлеба и вина. В католическом и православном мировоззрении таким образом верующие приобщаются к телу Христа (хлебу) и его крови (вину).

А вот в протестантстве такого трепетного отношения к данному обряду нет. Поэтому храм у них часто выступает в роли места для общего собрания и молитвы, но никак не священнодействия. Некоторые современные протестанты вовсе отказываются от храмов, предпочитая арендовать небольшие помещения для собраний и молитв, называя их молитвенными домами. По их убеждениям, именно так и вели себя первые христиане, с которых стоит брать пример современным поколениям верующих.

Самые крупные церкви

Для поклонения богу практически во всех религиях во все времена стремились выстроить самые красивые высокие и величественные культовые сооружения. Христианство в этом смысле не стало исключением.

Сразу несколько зданий, появившихся за период существования православия и католичества, претендуют на звание самых крупных. Но если мы обратимся к книге рекордов Гиннесса, то встретим два самых величественных. Причем интересно, что оба находятся в Африке, где миссионеры активно насаждали христианство не так уж и давно. Теперь большинство жителей этого континента — христиане.

Один из них — этот католическая церковь Нотр-Дам-де-ла-Пэ. Она считается самой большой в мире по площади. Ее территория занимает 30 тысяч квадратных метров. Храм расположен в Ямусукро. Это столица государства Кот-д’Ивуар .

Второй — это евангелистская церковь пятидесятников, которая находится в нигерийском Лагосе. В ней одновременно могут поместиться 50 000 человек. И это рекорд. Более того, в соседнем нигерийском городе сейчас строится еще одна подобная церковь. Она, возможно, станет еще масштабнее и вместительнее и пополнит список самых величественных сооружений для поклонения богу.

Тема: Молитвы прославляющие Господа и выражающие Ему благодарность.

Опции темы
  • Версия для печати

Молитвы прославляющие Господа и выражающие Ему благодарность.

Давайте в этой теме будем прославлять Господа и выражать Ему свою благодарность за все,что Он для нас делает в наших жизнях.

Отец наш сущий на небесах
Да святится Имя Твое !
Да придет Царствие Твое
Да будет воля Твоя и на земле как на небе
.
Ибо Твое есть царство и сила и СЛАВА во век

Благословенный Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа!Я благодарю Тебя за Твоего Сына Единородного,Которого Ты отдал,чтобы каждый верующий в Него не погиб,но имел жизнь вечную!Я благодарю Тебя,Отче Святый что Твой Сын страдал,умирал,Кровь Свою проливал за меня,за мои грехи,за все те гадости,которые я совершал в жизни своей! Я благодарю Тебя,Господь мой Иисус что Ты притерпел такое унижение от тех,кого Ты сотворил,что Ты понёс поругание и взял на Себя проклятие,которое лежало на мне! Я благодарю Тебя,Иисус за Твоё распятие и за Твою смерть на кресте! Ведь всё сие Ты совершил,что бы я жил,вечно жил в Твоём Царствии Небесном! Я благодарю Тебя,Господь,что Ты воскрес из мёртвых. Тебе слава,Тебе хвала. Аллилуйя. Я славлю и величаю Имя Твоё,Которое превыше всякого имени под небом. Я благодарю Тебя,Господь,что Ты упросил Отца Своего Небесного и Он дал мне Духа Святого,Утешителя,Который пребывает со мной и во мне. Я благодарю Тебя,Господь Иисус,что Ты сидишь одесную Отца Твоего и заступаешься за меня. СЛАВА,СЛАВА,СЛАВА ТЕБЕ ЕДИНОМУ ВЕЧНОМУ ПРЕМУДРОМУ БОГУ ОТЦУ И СЫНУ И СВЯТОМУ ДУХУ. Благодарю Тебя,Господь,что Ты даровал мне жизнь в этот час и в этой стране. Благодарю Тебя,Господь,что Ты хранишь мир и свободу в нашей стране. Благодарю Тебя,Господь,что мы не знаем ни голода,ни гонений и никто нас не убивает за Имя Твоё. Но в этой свободе дай мне,Господи,не охладеть сердцем своим,не дай мне пошатнуться от всякого рода учений,не дай мне отпасть от Твоей благодати! Дай мне,Господи,в любой ситуации,во всякое время,на всяком месте быть верным Тебе во всём,Духа Твоего Святого не угашать и всегда и за всё славить и благодарить Тебя. Ибо Ты достоин,Господи,принять всю славу,честь и поклонение. Да будет Имя Твоё прославлено и возвеличено и ныне и вовеки-веков. Аминь.

Господи,благодарю Тебя за Твою милость,за Твою благодать за Твою великую любовь ко мне и моей семье и ко всем людям.Благодарю Тебя ,Отец, за Твою отцовскую заботу в моей жизни:Ты даешь мне хлеб насущный,Ты защищаешь мою семью от всякого зла,Ты воспитываешь нас и изменяешь наши отношения.И где бы мы были сегодня,если бы Ты однажды не пришел в мою семью и не привел бы нас к Себе.Большое Тебе спасибо,Господи,что Ты вывел нас из «египетского» рабства,призвал в Свою семью,в Свой чудный свет .Прости,пожалуйста,что так мало порой уделяю Тебе времени и внимания,прости,что порой допускаю в свою жизнь духовную лень.Помоги мне измениться в этом.Помоги хранить свое сердце чистым для Тебя и не угашать Твой Дух во мне.Моя жизнь принадлежит Тебе,Господи,Ты все держишь в Своей руке и все контролируешь.Спасибо Тебе за то,что Ты есть в моей жизни,за то,что Ты—Бог верный и никогда не покинешь меня.Вся слава и вся честь Тебе,мой Господь. Аминь.

Славлю Тебя,мой Господь Дух Святой!Спасибо Тебе большое,за то,что Ты всегда рядом,Ты утешаешь,когда нам плохо,когда на сердце груз,когда душа плачет.Ты ободряешь,когда мы унываем,Ты поддерживаешь,когда мы спотыкаемся,Ты показываешь путь,Ты открываешь истину Божью! Слава Тебе,Дух Святой!!Спасибо,что обличаешь нас,спасибо,что вразумляешь,спасибо,что работаешь с нашими сердцами,преображая нас в образ Христа!Ты кроток и смирен! Помоги нам ,пожалуйста,жить так,что бы не огорчать Тебя и не угашать,что бы быть чувствительными к Тебе и давать Тебе больше места в своей жизни. Аминь.

Господь, припадаю к престолу благодати и милости Твоей. Благодарю Тебя за то, что призрел на нас немощных в силе и в вере, ибо от Тебя сила и ведение, от Тебя любовь и благо. Будь прославлен сердцами нашими, жаждущими мира и прихода Твоего. Ты вчера, сегодня и вовек неизменен и в этом надежда. спаси нас от себя Боже мой, приблизь, прилепи к Себе. Мы — дети Твои, не оставь и не покинь. Преклонят колени все племена и народы перед троном Пречистого и Святого. Помилуй и прости нас по долготерпению Твоему. Слава в Вышних Богу и на земле мир и в людях благоволение.
Источник мой — живи. Господь — спаситель мой. Я знаю — Ты со мной. Мне радостно с Тобой!.
И в скорби и в нужде — поможешь Ты везде, все счастье у Тебя, Тобой спасенный я.

Православные молитвы ☦

4 молитвы благодарности Богу за все

Оглавление:

Благодарственная молитва Господу Богу

«Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве.

Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.»

Благодарственная молитва Всевышнему

«Собор святых Ангел и Архангел, со всеми небесными силами поет Тя, и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних. Спаси мя, Иже еси в вышних Царю, спаси мя и освяти, Источниче освящения; от Тебе бо вся тварь укрепляема есть, Тебе безчисленнии вои трисвятую песнь поют. Тебе и аз недостойный, седящему во свете неприступнем, егоже ужасаются вся-ческая, молюся: ум мой просвети, сердце очисти, и устне отверзи, яко да достойно возмогу пети Тебе: Свят, Свят, Свят еси Господи, всегда, ныне, и присно и в безконечныя веки веков. Аминь.»

Благодарственная молитва Иисусу Христу

«Господи Иисусе Христе Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, милость Которого безмерна и человеколюбия – неизмеримая пучина! Мы, припадая к Твоему величию, со страхом и трепетом, как недостойные рабы, приносим благодарение Тебе о милостях, оказанных нам. Как Господа, Владыку и благодетеля, мы Тебя славим, хвалим, поем и величаем и, припадая, снова благодарим! Твое несказанное милосердие смиренно молим: как ныне Ты принял наши мольбы и исполнил их, так и в будущем дай нам преуспевать в любви к Тебе, к ближним и во всех добродетелях. И сподоби нас всегда благодарить и славить Тебя, вместе с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и благим, и единосущным Твоим Духом. Аминь.»

Молитва благодарственная за все благодеяния Божии, св. Иоанна Кронштадтского

«Господи! Что принесу Тебе, чем отблагодарю Тебя за Твои непрестанные, величайшие мне и прочим людям Твоим милости Твои? Ибо вот, я каждое мгновение оживляюсь Духом Твоим Святым, каждое мгновение дышу воздухом, Тобой разлитым, легким, приятным, здоровым, укрепляющим, — просвещаюсь Твоим радостным и животворным светом — духовным и вещественным; питаюсь духовной пищей пресладкой и животворной и питьем таковым же, святыми Тайнами Тела и Крови Твоей и пищей и питиями сладости вещественными; Ты одеваешь меня пресветлым, прекрасным царским одеянием — Собой Самим и одеждами вещественными, очищаешь мои прегрешения, исцеляешь и очищаешь многие и лютые страсти мои греховные; отъемлешь мое душевное растление в державе безмер-ной благости, премудрости и крепости Твоей, исполняешь Духом Твоим Святым — Духом святыни, благодати; подаешь душе моей правду, мир и радость, пространство, силу, дерзновение, мужество, крепость, и тело мое одаряешь драгоценным здравием; научаешь руце мои на ополчение и персты мои на брань с невидимыми врагами моего спасения и блаженства, со врагами святыни и державы славы Твоей, с духами злобы поднебесными; венчаешь успехами дела мои, о имени Твоем совершаемые… За все сие благодарю, славлю и благословляю всеблагую, отеческую, всесильную державу Твою, Боже, Спасителю, Благодетелю наш. Но познан буди и прочими людьми Твоими тако, якоже мне явился еси, Человеколюбче, да ведают Тебя, Отца всех, Твою благость, Твой промысл, Твою премудрость и силу и прославляют Тебя, со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Сохранить молитвы в социальных сетях:

Читайте также  Рождество Богородица молитва о создании семьи

Секретные молитвы для благодарности Богу.

Благодарственные молитвы – это слова, направленные Святым, в благодарность за счастье и покой. Часто когда с человеком все хорошо, его жизнь течет своим чередом и проблемы минуют, он воспринимает это, как должное.

А в моменты, когда невзгоды и беды одолевают, многие вопрошают у небес, за что им такие испытания. Так уж устроен человек, что все хорошее он воспринимает, как само собой разумеющееся, а вот что касается невзгод, то они считаются чем-то незаслуженным. Верующий же человек назовет благодать и счастье милостью Бога, а проблемы и неприятности – расплатой за грехи. Он будет благодарить Господа за спокойствие и счастье и молить о недопущении расплат за грехи.

Этим человек просит простить его за ошибки и неверные решения, меняет свое мышление на позитивное. И для этого в частности используются молитвы благодарственного характера.

Богородица.

Дева Мария – Пресвятая Богородица, родившая спасителя Иисуса Христа. В Евангелие имеется очень мало информации относительно Богородицы. Обрученная со старцем Иосифом, она в четырнадцатилетнем возрасте дала обет преданности Богу. Муж ее Иосиф заботился о ней и обеспечивал всем необходимым. Жили они в Назарете, где Марии и явился Архангел Гавриил, который поведал ей о том, что она родит людского спасителя.

Молитвы благодарственного характера читаются ей за то, что она принесла Спасителя. Представительницы прекрасной половины человечества часто просят ее о ребенке, замужестве, счастье в семейной жизни. В общем, любые женские проблемы – это к Богородице, которой следует читать слова не только с просьбами, а и благодарственные. После того, как женщина попросит ее о том, о чем мечтает, нужно прочитать слова благодарности. Кроме того, эти же слова следует повторить и тогда, когда все, о чем мечтала женщина, исполнится.

Вот один из примеров благодарственных слов Пресвятой Богородице.

«Богородице, Матери Божией, песнь свою направляю, Деву Богородицу славлю и благодарю! Тебе все Ангелы да Архангелы служат и поклоняются, Тебе все власти да владыки повинуются. Слава чреву Твоему, слава Твоему величию! Подарила Ты миру Спасителя людского, Подарила всем ты шанс жить и существовать! Женщин и матерей всех ты оберегаешь, Силой и стойкостью их наделяешь! В жизни моей Ты помогла мне, за что благодарность моя безгранична! Славить имя Твое мне суждено да на милость Господню уповать! За все то, что есть у меня спасибо Тебе мирское, Поклон Тебе низкий. В этой песне не о помощи прошу, А дань воздаю, за покой благодарю! О грехах моих да семьи моей молю, о милости прошу! Аминь! Аминь! Аминь!»

Слова молитвы лучше всего читать рано утром в пустой комнате. Настроение должно быть хорошим, а мысли – чистыми. Повторять текст рекомендуется три раза.

Ангелы Хранители.

Считается, что каждого из нас сопровождает с самого рождения Ангел, посланный с небес на землю именно для этих целей. Для того чтобы иметь своего ангела, совсем необязательно быть крещеными или исповедовать христианство. Многие путают ангелов-хранителей со Святыми.

Первые никогда не были людьми, они божественны, бесплотны и бессмертны. Что касается Святых, то они являются праведниками, которые когда-либо жили на земле. Ангел по своему усмотрению решает, как и когда помогать человеку, или же не помогать.

И для того, чтобы установить прочный контакт со своим ангелом, предназначаются молитвы. Кроме того, они помогают тем, кто не сквернословит, не имеет вредных привычек, живет по законам Божьим и не держит и не несет в себе зла.

Ангелы часто спасают людей в ситуациях, когда, казалось бы, любая надежда утеряна. Но даже если в вашей жизни и не случались такие ситуации, ангелов есть за что благодарить. И начать стоит с того, что он повсюду вас сопровождает.

Читается молитва в первой половине дня семь раз:

«Славлю и благодарю Господа Бога за милость его, Обращаюсь к Ангелу-Хранителю моему, С благодарностью, с поклонением, с чувством! Спасибо за помощь каждодневную, за участие твое! За ходатайство перед лицом Господа, за милосердие! Благодарность моя конца и края не ведает, Каждый день увеличивается да растет! Аминь!»

Данная молитва читается несколько раз в месяц, в идеале – каждую неделю. Перед тем как читать магические слова, необходимо очистить мысли и разум от любых негативных мыслей и неприятных ощущений.

Николай Угодник.

Николай Угодник или, как его еще называют, Николай Чудотворец считается очень важной фигурой, к нему обращены многие молитвы и прошения людей. С самого детства он выбрал для себя путь служения Господу, а когда вырос, стал архиепископом Ликийским. Он делал все для того, чтобы помогать людям, просил Господа о прощении грешников, исцелении больных, спасении немощных.

В наши дни многие люди вне зависимости от того, какую религию они исповедуют, просят Николая о чуде. И очень часто чудо в жизни просящих случается. Но и здесь совсем не стоит только просить о чем-то, а и благодарить за то, что уже случилось или случится в будущем.

Данная молитва читается до обеда двенадцать раз:

«Великий Чудотворец, всехвальный Николай! К Тебе обращаюсь, но не за помощью, а с благодарностью. Молю Тебя, верный защитник и помощник рода людского О прощении за грехи наши, за слабости! Спасибо Тебе за мирную жизнь, за счастье семейное, За благополучие и спокойствие, за мир и благодать! Имя Твое светлое я восхваляю, молитву свою Тебе направляю! Аминь! »

Читайте молитву тогда, когда у вас все хорошо. Старайтесь не вспоминать о Святых только в те моменты, когда у вас все плохо. Такого плана молитвы помогут вам избежать сложных испытаний в жизни и сделают ваш путь насыщенным положительными событиями.

Молитва Иисусу Христу.

Данный текст лучше всего повторять несколько раз в месяц по одному разу. Читается молитва на рассвете.

«Твое Тело Святое, Иисусе Христосе, Господи Наш, Боже Наш, Да будет им мысли наши наполнены, думы полны! Кровь Твоя Честная поможет нам в искуплении грехов людских, Тебе свое слово благодарности я направляю, Спасибо сердечное Тебе говорю! За радость и здравие, за веселье и счастье, За пришествие Твое, за искупление! Аминь!»

Данный благодарственный текст читается всего один раз, но произносить его следует с чувством и расстановкой. Лучше всего выучить молитву наизусть, а не читать с листка. В любом случае, перед ее использованием рекомендуется несколько раз повторить слова, чтобы в момент прочтения, вы не запинались, а говорили от всего сердца.

Помните, благодарить нужно только тогда, когда мысли и помыслы чисты. В корыстных целях молитвы лучше всего не использовать, поскольку пользы от них не будет никакой.

Молитва от себя.

Молитвы бывают самыми разными и должны идти из сердца. Если вы держите обиду или ненависть, то молитвы лучше всего не читать, поскольку в таком состоянии они не будут иметь смысла. Если же вы готовы выразить Святым, Господу, Ангелам свою благодарность, то совсем необязательно использовать заранее выученные слова. Можно придумать самостоятельно свою молитву. Для этого достаточно ненадолго уединиться и на белом чистом листке написать все то, за что вы хотите поблагодарить Высшие силы.

Также можно и сымпровизировать. Для этого достаточно в момент прочтения благодарственных слов, сказать все, о чем вы думаете, за что благодарите. Такого плана слова должны идти из сердца, а благодарность должна быть чистой и искренней. Читать слова лучше всего в первой половине дня. Не рекомендуется такие молитвы читать на закате, вечером или ночью.

В такой ответственный момент человек в помещении должен находиться один на один со своими мыслями, его не должно ничего отвлекать. Поэтому лучше всего заранее побеспокоиться о том, чтобы окна и двери были закрыты, телефон и телевизор выключены.

Читаются молитвы полушепотом и немного нараспев. Совсем необязательно повторять слова громко и в полный голос, поскольку при таком произношении теряется таинство обряда.

Молитвы благодарственного характера чаще всего читаются в первой половине дня. Помните, использовать их следует не только после того, как вы о чем-то попросили, но и для профилактики. Особенно, когда все хорошо!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector