Молитва чтобы жена не болела

Молитва чтобы жена не болела

Молитва чтобы жена не болела

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше пока­жи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Тво­е­му́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Пере­вод: Ты – един­ствен­ный ско­рый Заступ­ник, Хри­сте, яви же свы­ше ско­рую помощь стра­да­ю­ще­му рабу Тво­е­му, избавь его от неду­гов и тяж­ких болез­ней, под­ни­ми его по молит­вам Бого­ро­ди­цы, что­бы он непре­стан­но вос­пе­вал и сла­вил Тебя, Еди­ный Чело­ве­ко­лю­бец. *

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже ино­гда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посе­ти́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Пере­вод: Как неко­гда Ты, Спа­си­тель, под­нял тещу Пет­ро­ву и рас­слаб­лен­но­го, при­не­сен­но­го на одре, так ныне, Мило­серд­ный, посе­ти и исце­ли лежа­ще­го на одре болез­ни, пора­жен­но­го смер­тель­ною раною и стра­да­ю­ще­го, ибо Ты один взял на Себя все неду­ги и болез­ни рода наше­го и все можешь, как мно­го­мило­сти­вый. *

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Тво­е­го́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпу­сти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; воз­вра­ти́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя моль­бы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1‑я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Тво­е­го́ (и́мя) немощству́юща посе­ти́ ми́лостию Твое́ю, про­сти́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небе­се́ низ­посли́, прикосни́ся теле­си́, уга­си́ огне́вицу, укро­ти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Тво­е­го́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Вла­ды­ка Все­дер­жи­тель, Свя­той Царь, настав­ля­ю­щий и не умерщ­вля­ю­щий, под­дер­жи­ва­ю­щий пада­ю­щих и вос­ста­нов­ля­ю­щий низ­вер­жен­ных, телес­ные стра­да­ния чело­ве­че­ские исце­ля­ю­щий, молим­ся Тебе, Боже наш, посе­ти Тво­ею мило­стью стра­да­ю­ще­го немо­щью раба Тво­е­го (имя), про­сти ему вся­кое согре­ше­ние его воль­ное и неволь­ное. Гос­по­ди, пошли с небес вра­чу­ю­щую силу Твою, при­кос­нись к его телу, уга­си в нем жар, пре­кра­ти стра­да­ние и исце­ли вся­кую нахо­дя­щу­ю­ся в нем немощь; будь вра­чом раба Тво­е­го (имя) и под­ни­ми его с одра болез­ни, с ложа стра­да­ния целым и совер­шен­но здо­ро­вым; сде­лай его бла­го­уго­жда­ю­щим Церк­ви Тво­ей и испол­ня­ю­щим волю Твою. Ибо в Тво­ей вла­сти мило­вать и спа­сать нас, Боже наш, и мы вос­сы­ла­ем Тебе сла­ву, Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, ныне и все­гда и во веки веч­ные. Аминь. *

Молитва 2‑я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Вра­чу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Тво­е­го́ (и́мя) немощству́юща посе­ти́ и исце­ли́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запре­ти́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, про­сти́ Тво­е­го́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, поща­ди́ созда́ние Твое́ во Хри­сте́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери “Целительница”

При­и­ми́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Тво­е­му́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Тво­е­му́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери “Всецарица” (“Пантанасса”) 3

Молитва 1‑я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упро­си́, Ты за мя умо­ли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ все­гда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Пере­вод: О, Все­б­ла­гая, изум­ле­ния достой­ная, чуд­ная Бого­ро­ди­ца, Пан­та­насса, Все­ца­ри­ца! Не досто­ин я, что­бы Ты вошла под кров мой! Но как мило­сти­во­го Бога любя­щая мило­сер­дие Матерь, изре­ки сло­во, да исце­лит­ся душа моя и да укре­пит­ся немощ­ное тело мое. Ибо Ты име­ешь мощь непо­бе­ди­мую и не оста­нет­ся у Тебя бес­силь­ным ника­кое сло­во, о Все­ца­ри­ца! Ты за меня упро­си, Ты за меня умо­ли, дабы я про­слав­лял пре­слав­ное имя Твое все­гда, ныне и в бес­ко­неч­ные века. Аминь.

Молитва 2‑я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пре­чи­стая Бого­ма­терь, Все­ца­ри­ца! Услышь мно­госкорб­ное воз­ды­ха­ние наше пред чудо­твор­ною ико­ною Тво­ею, из уде­ла Афон­ско­го в Рос­сию при­не­сен­ною, воз­зри на чад Тво­их, неис­це­ли­мы­ми неду­га­ми стра­да­ю­щих, ко свя­то­му обра­зу Тво­е­му с верою при­па­да­ю­щих! Как пти­ца кры­ла­ми покры­ва­ет птен­цов сво­их, так ныне и Ты, веч­но живая, покрой нас мно­го­це­леб­ным Тво­им омо­фо­ром. Там, где надеж­да исче­за­ет, будь Надеж­дой, чуж­дою сомне­ний. Там, где лютые скор­би пре­воз­не­мо­га­ют, Тер­пе­ни­ем и Облег­че­ни­ем для нас явись. Там, где мрак отча­я­ния в души все­лил­ся, да вос­си­я­ет неиз­ре­чен­ный свет Боже­ства! Мало­душ­ных утешь, немощ­ных укре­пи, оже­сто­чен­ным серд­цам умяг­че­ние и про­све­ще­ние даруй. Исце­ли боля­щих людей Тво­их, о Все­ми­ло­сти­вая Цари­ца! Ум и руки вра­чу­ю­щих нас бла­го­сло­ви, да послу­жат они ору­ди­ем Все­мо­гу­ще­го Вра­ча Хри­ста, Спа­си­те­ля наше­го. Тебе как живой, нахо­дя­щей­ся здесь, с нами, молим­ся пред ико­ною Тво­ею, о Вла­ды­чи­ца! Про­стри руки Твои, испол­нен­ные исце­ле­ний и вра­че­ва­ний, Радость скор­бя­щих, в печа­лях Уте­ше­ние, дабы мы, чудо­твор­ную помощь ско­ро полу­чив, про­слав­ля­ли Живо­на­чаль­ную Нераз­дель­ную Тро­и­цу, Отца, Сына, и Свя­то­го Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохра­ни́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исце­ли́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (име­на́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Кос­ма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (име­на́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ пред­сто­и­те́ на Небе­си́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному вра­чу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испро­си́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника мое­го́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотво­ри́ мя досто́йна тво­е­го́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла мое­го́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чисто­те́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

3 самых сильных молитвы о здравии близкого больного человека

Молитва за здравии больного человека самая сильная — это те слова, которые мы возносим к Небу, к нашему Господу и всем святым с надеждой и упованием на милость Божью. Произносить эти слова необходимо с искренней верой, чистым сердцем и желанием. Сила такой молитвы огромна, она будет работать и на самом большом расстоянии. Сильная молитва часто производит настоящие чудеса, порой даже оказываясь мощнее самых дорогих уколов и таблеток. Она наполняет нашу жизнь надеждой и укрепляет в вере. Больные выздоравливают, обретают телесное и, что немаловажно, духовное здоровье, финансовые дела поправляются, утраченные связи восстанавливаются и крепнут, отношения между людьми идут на лад.

3 самые сильные молитвы о здравии больного человека

Как христианин может помочь больному?

Молитва за здравие больного. Как читать молитву

Читать слова молитвы о здравии человека, которого постигла болезнь, возможно как в стенах церкви, так и в домашних условиях, перед святыми иконами. Просьбы о здравии и исцелении от самых разных недомоганий и тяжких хворей можно подавать как за себя, так и за своих родителей, детей, мужа, жену, ваших родственников и друзей. Обязательное требование, которое нужно выполнить до обращения к святым с этой просьбой, только одно. Вам необходимо выяснить – крещенный этот человек или нет. Было бы нелепо узнать, что о здравии некрещенного человека молиться запрещено. Конечно, никто вам не может сказать, что нельзя молиться о здравии человека не крещенного, однако, в таком случае эффективность вашей молитвы очень и очень снижается.

Молебен в церкви

Помочь захворавшему исцелиться от недуга поможет не только самый глубокомысленный текст, который произнесете вы, но и молебен за здравие, который будет произнесен священнослужителями в стенах богослужебного заведения в заранее оговоренное время, учитывая ваши пожелания.

Можно заказывать такой молебен либо на каждый день, либо на один месяц, либо на сорок дней. В любом из вышеуказанных случаев, все это очень повышает вероятность выздоровления у недужного человека.

Всякая молитва являет собой мощное энергетическое послание, обладающее огромной позитивной силой, дарующее нам веру в исцеление, надежду на светлое будущее. Произносимые нами молитвенные слова позволяют передать немощному человеку, за которого мы просим у Господа, положительный настрой, в процессе которого состояние здоровья заболевшего, пусть и постепенно, но начинает улучшаться, а его недуг — неуклонно отступать.

Молитва — способ излечить душу

В очень многих случаях процессы течения болезней ухудшаются ввиду отсутствия у больных душевного покоя и равновесия — в этом случае можно сказать, что у человека болит душа. Молитва же о здравии, произнесённая многократно и искренней верой, укрепляет душевное состояние больного человека, несет в его жизнь утраченный ему утерянный покой, гармонию и внутреннее равновесие, помогает ему пережить различные страхи и сомнения.

С молитвенными словами все верующие чаще всего обращаются непосредственно:

 • к Отцу нашему Небесному,
 • к Пречистой Деве Марии,
 • к Блаженной старице Матроне Московской,
 • к Николаю Чудотворцу.

Причины, по которым люди обращаются со своими горячими молитвами о здравии Всевышнему и Богоматери, понятны без всяких на то объяснений. Ведь в иерархической лестнице Высших духовных сил они занимают наивысшие позиции. В твёрдых и любящих руках нашего Господа сосредоточена судьба всего сущего на Земле. Пресвятая Дева Мария, подарившая нашему несовершенному миру Спасителя, во всякое время была, есть и будет заступницей слабых. Она всегда укрывает нас всех своих любящим материнским крылом.

Обращение к Святым

К Святым Матронушке Московской и Николаю — Чудотворцу верующие всегда приносят свои горячие мольбы еще и потому, что эти святые среди православных христиан — одни из самых любимых.

Ещё при своей жизни Блаженная Матрона Московская и Святой Николай Чудотворец обрели славу посредством врачевания и облегчения страданий немощных, принеся в их жизни настоящие чудеса исцеления. Свидетельствами этим фактам служат сотни тысяч историй, которые записаны в церковные книги, сохранились в старинных свитках, в христианских преданиях и легендах, выложены на страницах интернет-порталов.

Молитвы За здравие больного человека

Особенностью самой простой молитвы, произносимой любым человеком, даже ребёнком, является то, что в ней идет обращение ко всем представителям Высших Небесных сил: к самому Господу нашему, к Богоматери, к святым угодникам и ангелам Небесным. Именно поэтому самоё простое обращение ангелам, это и есть самая сильная молитва за здравие больного. Проговаривать молитву за здравие больного, по возможности, лучше в стенах церковного храма. Вместо скобочек вам нужно будет назвать имя больного, о котором вы просите и которому необходима помощь:

Молитва господу Богу о здравии больного и ее сила

Простая молитва «О здравии»


«О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя;

Подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь.»

И, конечно же, как можно чаще, в любое время и любом месте своими словами взывайте о помощи к Силам Небесным. Эти слова, подсказанные вашим сердцем, будут самыми богоугодными. Конечно, также вы можете выбрать особые слова из молитв и как можно чаще произносить их. Можно читать и молитвы из церковного утреннего и вечернего молитвенного правила. Некоторые молитвы даже лучше читать многократно, это вам подскажут в церкви.

Молитва Господу Богу «О здравии больного»

Молитвы, произносимые в адрес Господа Бога, с просьбами о выздоровлении и исцелении больных и немощных, необходимо произносить перед иконой нашего Спасителя, при горящих свечах. Делать это можно и в церкви, и у себя дома, если вы по каким-то причинам не можете придти в церковь. Вот одна из наиболее часто произносимых молитв:

О Господи, Создатель наш, помощи Твоей прошу, даруй полное выздоровление Божьей рабе (имя), омой кровушку ее лучами своими.

Лишь с твоей помощью придет исцеление к ней да благослови дороги все ее к долгожданному спасению, исцелению, выздоровлению.

Подари ее телу здравие, ее душе – легкость благословенную, ее сердцу – божественный Твой бальзам.

Боль навсегда отступит и силы к ней вернутся, раны все заживут и придет помощь святая Твоя.

Твои лучи с голубых Небес дойдут к ней, дадут ей защиту крепкую, благословят на избавления от болезней ее, укрепят веру ее.

Да услышит эти слова мои Господь. Слава Тебе. Аминь!

Молитву о здравии к Господу произносите как для себя, так и для своих близких, друзей и родственников. Слова “Божья раба” заменяете на “Божий раб” и называете имя заболевшего человека.

Молитва «Сорокоуст» о здравии больных

Как читать молитву сорокоуст о здравии больных

Вся человеческая история измеряется «седминами» и «сороковинами».

 • Цифра сорок — знаменательная и знаковая, очень часто встречающаяся в Святом Писании.
 • Иудеи сорок лет скитались в пустыне в поисках земли обетованной,
 • пророк Моисей держал пост в течение сорока дней,
 • Сын Божий, Иисус Христос после Крещения находился в пустыне также 40 дней, открывал тайны Царства Божьего
 • 40 дней апостолам после Своего Воскресения.

Молебен, совершаемый Церковью ежедневно в течение сорока дней, называется сорокоустом. Молитву сорокоуст о здравии заказывают все христиане в любое удобное время, без всяких ограничений. Но есть одна особенность. Во время Великого поста, когда полная литургия в церквях совершается только по субботам и воскресеньям, самым мудрым вашим решением будет заказывать не сорокоуст, а просто оставлять записки о здравии себя и близких или об упокоении усопших каждый раз, когда вы посещаете храм.

 • Погадаем бесплатно
 • Гадание онлайн
 • Любима ли ты?
 • Правдивое гадание

Молитва Сорокоуст «О здравии» заказывают не только за сохранение и приумножение здоровья себя и своих близких, особенно о заболевших и тяжелобольных, но также за их успехи, материальное благосостояние, обретение ими внутреннего, душевного покоя и гармонии. Ведь такое обширное понятие, как «здравие», несет в себе и физическое здоровье человека, и его духовное состояние, и финансовое благополучие.

Кстати говоря, если мы совершаем молитву о здравии человека, который сотворил много зла себе и окружающим, то это совсем не означает, что мы взываем к Всевышнему о том, чтобы эта запутавшаяся личность и дальше пребывала в этом разрушительном состоянии – нет! Мы все просим Господа Бога нашего, чтобы Он милостью Своей переменил все намерения такого человека, изменил всю его внутреннюю дисгармонию и сделал так, чтобы даже самый законченный недоброжелатель, самый злой враг стал бы пребывать в гармонии с Отцом Небесным, с Церковью, с прекрасным миром, окружающим его.

Придите в Божий храм с чистым сердцем, возьмите листок бумаги с намерением заказать молитву Сорокоуст и просто напишите имена всех тех людей, кому вы желаете здоровья, спасения, благоденствия! Помните и о святой необходимости помолиться за всех врагов ваших. Оказывайте всяческую помощь всем своим близким силой своей христианской любви и всеблагого Церковного поминовения!

Молитвы об исцелении от болезней и немощей

В это статье Вы найдёте молитвы об исцелении болезней: молитвы на всякую немощь, молитвы великомученику и целителю Пантелеимону и некоторые другие.

Молитвы об исцелении от болезней

Молитва болящего

(составлена преподобным Гавриилом Седмиезерским)

Пресвятая Богородице Дево, жива сущая и по смерти спасающая присно наследие Твое, услыши воздыхание души моей, призывающей Тебя на помощь!

Читайте также  Столб Света молитва

Сниди с небесе, прииди и коснися ума и сердца моего, открой зрение души моея, да узрю Тя, Госпоже моя, и Сына Твоего, Создателя, Христа и Бога моего, и уразумею, что есть воля Его и чего лишаюся аз. Ей, Госпоже моя, потщися помощью Твоею и моли Сына Твоего, да присетит мя благодатию Своею, да узами любви Его прикованный у ног Его пребуду вовеки, аще в ранах и болезни, аще недугующий и расслабленный телом, но у ног Его.

К Тебе взываю, Господи Иисусе! Ты моя сладость, жизнь, здравие, радость паче мира сего радости, весь состав жизни моея. Ты еси свет паче всякого света. Вижу недвижное от болезни тело мое, чувствую расслабление всех членов моих, боли в костях моих. Но, о свете мой, как услаждают меня лучи света Твоего, падающие на раны мои! Согретый теплотою их, забываю все и у ног Твоих слезами моими омываю грехи мои, возвышаюся, светлеюся.

Сие едино прошу у Тебя, Иисусе мой, — не отврати лица Твоего от меня, дай мне вечно у ног Твоих радостно оплакивать грехи мои, ибо при виде Тебя, Господи, покаяние и слезы для меня усладительнее радостей всего мира.

О свете, радость моя, сладость моя, Иисусе! Не отрини же меня от ног Твоих, Иисусе мой, но по молитве моей со мной присно буди, да живя Тобою, славлю Тя со Отцем и Духом вовеки. Молитвами Богородицы и всех святых Твоих услыши мя, Господи. Аминь.

Молитва на всякую немощь

Владыко Вседержителю, врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй; брата нашего (имярек) немощетвующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеколюбия.

Молитва об исцелении болящего

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе ниспосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой Всех Скорбящих Радость

Всех Скорбящих радость

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадеждная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, воньми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости Ходатаица: предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей: Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняеши, и душам их мир и утешение подаеши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, поели утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякого навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во все дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Молитва великомученику и целителю Пантелеимону

Великомученик и целитель святой Пантелеимон

О, святый великомучениче и целителю Пантелеймоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас грешных, пред святою твоею иконою усердие молящихся, испроси нам у Господа Бога, Ему же со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, ко твоему заступлению притекающих: се бо, грех наших ради, люте одержими есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь: даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва Святителю Спиридону Тримифунтскому, Чудотворцу

Тропарь, глас 1-й

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, Богоносне Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси: и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления!

Кондак, глас 2-й

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, деятельным видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.

Молитва

О, великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем, к тебе прибегающим и с верою молящимся, скоропредстательный заступниче! Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас грешных, святителю Христов, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия Агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга избавил и многая грешники к покаянию привел еси, за святость же жития твоего Ангелы невидимо в церкви, поющая и сослужащия тебе, имел еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба. Владыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живущия. Многим, в скудости и недостаточестве живущим, ты усердно помогал еси, людей убогих изобильно во время глада напитал еси, и иная многая знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у престола Вседержителя, и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святым бессребренникам Косьме и Дамиану, Чудотворцам

Тропарь, глас 8-й

Святии безсребреницы и чудотворцы, посетит немощи наша: туне прилете, туне дадите нам.

Кондак, глас 2-й

Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии: но вашим посещением ратников дерзости низложите, мир исцеляюще чудесы.

Молитва

О, чудотворцы славнии, врачеве безмезднии, Космо и Дамиане! Вы, от юности Христа Бога возлюбивше, не врачевания токмо искусство, но паче неоскудную благодать исцеления всяких недугов от Бога прияли есте. Темже и нас, пред честною иконою вашею припадающих, скоро услышите. Юныя дети, вашея помощи во учении книжном просящия, молитвами своими наставите, да вашему житию ревнующе, не земное точию приобрящут, и паче во благочестии и правей вере непрестанно да преспевают. На одре болезни лежащим в человечестей помощи отчаявшимся, к вам же тепле с верою и усердною молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим милостивым чудодейственным посещением даруйте: такожде и от лютых недуг во уныние, малодушие и роптание пришедшия, данною вам от Бога благодатию в терпении утвердите и наставите, да уразумеют волю от них Божию святую и совершенную, и причастницы соделаются Божия спасительныя благодати. Всех, к вам усердно прибегающих, от болезней лютых невредимы сохраните, и от внезапныя смерти оградите, и мощным ходатайством вашим к Богу в праве вере тверды соблюдите, во благочестии же преспевающия, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевати и славити всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва по наступлению исцеления

Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне единородный безначального Отца, едине исцеляяй всякий недуг и всяку язю в людех (ср.: Мф. 4, 32), яко помиловал мя еси, грешного, и избавил еси мя от болезни моея, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моей окаянной и во славу Твою со безначальным Твоим Отцем и единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

9 правил зачатия — что нужно делать, чтобы повысить шансы зачать ребенка

Главная / Статьи / 9 правил зачатия — что нужно делать, чтобы повысить шансы зачать ребенка

9 правил зачатия — что нужно делать, чтобы повысить шансы зачать ребенка

Порой бывает так, что зачать ребенка получается не сразу, однако после нескольких безуспешных половых актов не стоит бить тревогу и ставить себе диагноз «бесплодие». Возможно, вашему «аисту», который принесет вам малыша, нужно просто активно помочь.

1 правило

Все знают, что мужская половая клетка это основа зачатия, поэтому от сперматозоида требуется определенная энергия для обеспечения его подвижности, ведь энергичный сперматозоид способен пойти дальше, а от слабого не стоит ждать зачатия. А если беременность и наступает, то высокий риск поломок ДНК, которые приводят к замершей беременности или самопроизвольному аборту. Именно поэтому, недели за две до решающего полового акта нужно начать готовить мужчину. Для этого нужно начать его правильно кормить: включать в рацион больше мяса, орехов, витамина E. Такое питание будет способствовать повышению подвижности сперматозоидов.

Стоит отметить, что излишняя активность партнеров для зачатия не просто бесполезна, но и вредна. Поэтому перед решающим половым актом мужчине следует воздержаться 2-3 дня для того, чтобы накопить энергию. Одна пара обратилась к врачу по причине того что им никак не удавалось зачать ребенка. В ходе разговора выяснилось, что пара так сильно хочет ребенка, что занимается сексом по 2-3 раза в день. После этого врач посоветовал на несколько дней воздержаться от секса. Выполнив рекомендацию врача, парочке удалось-таки зачать дитя.

2 правило

Решающим для зачатия является первое сношение. Все дальнейшие акты за вечер или ночь — это лишь для удовольствия. Дело в том, что после первого полового акта концентрация сперматозоидов уменьшается почти в два раза, поэтому последующие семяизвержения, как шутят специалисты, это одна вода.

3 правило

Сразу после семяизвержения мужчине следует вынуть пенис из влагалища, чтобы помочь сперме беспрепятственно проникнуть дальше, что значительно увеличивает вероятность зачатия.

4 правило

Женский оргазм способен препятствовать зачатию. Происходит это по той причине, что при оргазме шейка матки немного приподнимается, поэтому сперматозоидам приходится карабкаться на эту вершину, что значительно снижает шанс дойти одному из них до яйцеклетки.

5 правило

Правильный выбор времени для зачатия играет значимую роль при зачатии. Женщина более плодовита в середине цикла, когда созревает яйцеклетка (период овуляции). Также благоприятными считаются 5-6 дней до овуляции: столько может прожить сперматозоид, дожидаясь яйцеклетки и оставаясь дееспособным. Период в течение 6 дней после овуляции также считается благоприятным, так как женская яйцеклетка в этот период времени остаётся дееспособной.

6 правило

Процедура спринцевания содовым раствором перед сношением способна значительно повысить шансы забеременеть. Известно, что у женщины может быть скрыто воспаление, о котором она даже не догадывается. В результате воспаления возникает кислая среда, которая крайне вредна для сперматозоидов и способна не только значительно снизить их активность, но и вовсе погубить. Если же никакого воспаления нет, то спринцевание всё равно не помешает.

7 правило

Большое значение имеют действия женщины после полового акта. От мужчины уже мало что зависит и он может смело идти в душ, а вот женщине следует некоторое время полежать. При нормальном расположении матки и шейки, лежать лучше всего на спине, при этом следует прижать колени к груди. В случае если у женщины загиб матки, то лучше лежать на животе. Эти положения способствуют тому, что шейка свободно погружается в лужицу спермы, что увеличивает шанс проникновения сперматозоидов. Бывают и специфические случаи, например, когда имеется воспаление придатков. В этой ситуации матка может повернуться в сторону, а вот в какую — это может определить только гинеколог на консультации. Тогда врач точно может сказать на каком боку лучше лежать.

8 правило

Правильный выбор позы способен значительно повысить шансы зачать ребенка. К сожалению, выбор правильных поз не велик — это классическая миссионерская поза. А вот если пытаться забеременеть, например стоя, то жидкость будет просто выливаться. Есть правда исключение. В случае если у женщины имеется загиб матки, то подойдет поза сзади.

9 правило

После полового акта нужно обязательно расслабиться и желательно в следующие несколько дней пребывать в отличном душевном состоянии. В этом способна помочь медитация, прогулки на природе, активный отдых и т.д. Ожидание и беспокойство — не лучшее состояние для этого периода. В состоянии стресса нарушается сократительная активность маточных труб, которые продвигают сперматозоиды до яйцеклетки. Прислушайтесь рекомендаций гинекологов и у вас все получится.

Молитва чтобы жена не болела

Это тяжело, но возможно. Помочь в такой ситуации может лишь на самом деле любящий близкий человек. Те, кто пытаются помочь алкоголику, чтобы решить какие-то свои проблемы (например, жилищные), ничего не добьются. Одной любви также недостаточно, чтобы помочь избавиться от тяжелейшей зависимости, необходимо еще знать, что надо делать. Поскольку бывает, что самое сильное и благородное человеческое чувство в данной ситуации заставляет родственников алкоголика создавать неправильный стереотип отношений с ним. В результате они лишь способствуют развитию алкоголизма, и сами становятся созависимыми.

Традиционная роль, которую исполняют родственники алкоголиков, чаще всего жены, — роль «няньки». В классическом варианте «нянька» делает все возможное и невозможное, чтобы семья оставалась на плаву, а окружающие не догадывались о наличии алкогольной проблемы. Она обеспечивает семью, поддерживает порядок в доме, воспитывает детей, причем это воспитание также имеет свои особенности: дети с малых лет приучаются не выносить «сор из избы». Отношения с пьющей «половиной» у «няньки» зависят от состояния, в котором эта «половина» находится. Во время запоя «нянька» ухаживает за алкоголиком: находит его в тех местах, где он пьет, и приводит домой; звонит на работу и говорит, что он заболел; старается нейтрализовать его агрессию, зачастую терпя при этом побои и оскорбления; кормит и обстирывает его.

Во время трезвого периода «нянька» может продолжать опекать и ублажать алкоголика, надеясь таким образом удержать его от запоя, а может наоборот, как бы отыгрываясь, нагружать его различными делами и обязанностями. В обоих случаях через какое-то время развивается очередной запой и все начинается сначала. Такой цикличный алгоритм отношений может существовать сколь угодно долго. Мало того, что «нянька» своими действиями только усугубляет развитие алкоголизма, — в конце концов, она сама уже не может жить по-другому. Вот почему так часто жены алкоголиков, выходя замуж повторно, вновь выбирают себе в спутники жизни пьяниц или наркоманов.

Как же строить свои отношения с человеком, если он страдает алкогольной болезнью?

Общее правило для всех родственников, независимо от того, кто у них болен — муж, жена, отец, мать, сын, дочь, — не делать ничего такого, что способствует развитию зависимости. Это означает следующее:

1. Свои проблемы пьющий человек должен решать сам.

Уж, коль он их сам себе создает, пусть сам и решает. В противном случае у него не будет барьера перед очередной пьянкой, так как он будет надеяться на вашу помощь. Иногда доходит до абсурда: муж пропил весь «семейный котел», в доме есть нечего, а жена бегает по знакомым, одалживает деньги, чтобы оплатить долги мужа, которые он наделал во время запоя.

Не надо звонить алкоголику на работу и говорить, что он тяжело и внезапно заболел. Во-первых, обманывать нехорошо, не подавайте детям дурной пример; во-вторых, после двух-трех таких звонков вам просто никто не поверит и над вами будут, как минимум, тихо посмеиваться; ну а в-третьих, сегодня вы его спасете от простой взбучки, которая, возможно, его бы остановила, а завтра он запьет еще сильнее и, в конце концов, потеряет работу.

Совершенно недопустима ситуация, когда сердобольные родственники сами покупают спиртное, чтобы опохмелить алкоголика. С таким же успехом можно предлагать близкому человеку наркотики или какую-нибудь другую отраву.

Необходимо наконец осознать: алкоголизм — болезнь, а лечение не всегда бывает приятным и безболезненным.

Если, к примеру, у человека где-нибудь на теле образовался гнойник, то можно его прятать под одеждой, поливать дезодорантами, чтобы не было запаха, создать человеку тепличные условия, чтобы он меньше двигался и не испытывал боли. В итоге все это приведет к развитию сепсиса и смерти. Если же, несмотря на боль, вскрыть гнойник, «проколоть» курс антибиотиков, хотя это тоже достаточно болезненно, то велика вероятность того, что человек поправится.

2. Необходимо выполнять свои обещания, а если вы не можете их выполнить, то лучше и не давайте.

Алкоголики и наркоманы очень чутко чувствуют, где можно чего-нибудь добиться, а где будет категорический отказ. В этом отношении они, как дети, и общаться с ними зачастую следует, как с детьми: где надо — похвалить, а где надо — наказать. Но ни один, даже самый незначительный эпизод, связанный с употреблением спиртного, не должен остаться без вашего внимания, и, конечно, необходимо, чтобы степень «наказания» соответствовала степени «проступка». И пусть вас не смущает солидный возраст и представительный вид «провинившегося». Разумная политика «кнута и пряника» часто дает хорошие результаты в самых разных возрастных категориях и в самых разных социальных слоях.

Так, например, если жена обещает мужу, что в случае очередного запоя она с ним разведется, а он в тот же вечер приходит буквально «на бровях», то она, как минимум, должна на следующий день написать заявление о разводе и попросить мужа расписаться в том, что он согласен. Поданное в ЗАГС заявление всегда можно забрать, но практика показывает: подобные решительные действия заставляют мужа гораздо быстрее задуматься над своими проблемами, чем многочисленные упреки и не выполняемые обещания.

3. Ваше отношение к алкоголю должно быть неизменно негативное.

Любое употребление алкоголя, пусть самое минимальное, пусть только запах перегара, не должно оставаться без вашей негативной оценки. Это не значит, что вы каждый раз должны устраивать скандалы с битьем посуды. Вот этого как раз делать ни в коем случае не надо. Такие «разборки» приведут лишь к тому, что алкоголик с чистой совестью пойдет «снимать стресс» и будет с удовольствием рассказывать сочувствующим собутыльникам, какая плохая у него жена, и что пьет он исключительно из-за нее. Подобные ситуации надо спокойно обсуждать, естественно — на трезвую голову, анализировать их причины и делать реальные выводы. Выглядеть это должно примерно следующим образом:


  — Дорогой! Вчера в гостях ты снова пил, несмотря на данное обещание этого не делать. Мне было очень неприятно, потому что в конце вечера ты выглядел совсем неприлично, а возвращаться с тобой было просто страшно, настолько агрессивно ты себя вел.
Читайте также  Молитвы для очищения кармы

— Понимаешь, у меня вчера было очень плохое настроение из-за неприятностей на работе, и я решил немного выпить, чтобы не портить своим видом настроение окружающим. А рядом сидел муж хозяйки, который мне все время подливал, так что я не успевал закусывать. Да и водка, наверное, была некачественная — у меня до сих пор болит голова. Наверное, поэтому я и «перебрал».

— Мне казалось, что если мужчина дает слово, то он должен его держать! А получается, что для тебя проще нарушить данное обещание, чем сказать «нет», когда тебе подливают водку!

— Нет, не понимаю! Давай не будем себя обманывать! В последний год все чаще и чаще нам приходится говорить об этом — я считаю, что пора проконсультироваться у специалистов.

— Тебе надо — ты и лечись.

— Во-первых, это нужно нам обоим, во-вторых, лечить тебя никто не собирается, мы просто поговорим с психотерапевтом о том, как вести себя в некоторых ситуациях, связанных с выпивкой.

Иногда такого разговора достаточно, чтобы человек с алкогольными проблемами согласился прийти к врачу, но чаще он всячески упирается, ссылаясь на отсутствие свободного времени, бесполезность этого визита и множество других «уважительных» причин. Вы должны быть несгибаемы и с каждым новым алкогольным эпизодом все решительнее настаивать на своем. Причем, если малоэффективны разговоры, не стесняйтесь использовать другие методы давления, которые вам должна подсказать ваша интуиция и знание характера вашего близкого человека. Кстати, не забывайте периодически напоминать, что в развитых странах любой мало-мальски уважающий себя человек имеет своего психолога, с которым периодически встречается. И не иметь его столь же стыдно, как, к примеру, ездить на горбатом «Запорожце».

4. Все разговоры с алкоголиком должны иметь конкретное логичное завершение.

Любая ваша беседа, любой спор по поводу существующей алкогольной проблемы должны заканчиваться каким-либо конструктивным решением. Ни в коем случае нельзя останавливаться на полдороги и давать возможность алкогольному «Я» вашего больного в очередной раз обмануть всех и заставить отложить на неопределенный срок реальные антиалкогольные действия. Поскольку обычно такие разговоры заканчиваются обещанием алкоголика не пить, и все формально успокаиваются. Понятно, что через некоторое время все повторяется сначала, и так — до бесконечности. Так вот, если ваш пьющий родственник говорит вам, что он все понял, осознал, глубоко раскаивается и больше так не будет, возьмите с него слово, что если все-таки он еще хотя бы раз выпьет (неважно сколько), вы вместе пойдете к психологу.

5. Не пейте в присутствии алкоголика.

Самое умное, что могут сделать родственники больного, тоже не пить и не держать дома спиртных напитков. Спирт в таком доме может быть лишь в одном виде — в составе наружных обеззараживающих средств (йод, зеленка и тому подобное). И хотя многие пациенты, которые не пьют уже много лет, совершенно спокойно себя чувствуют в пьющих компаниях и равнодушно относятся к спиртному, лучше перестраховаться. Чем меньше провоцирующих факторов — тем спокойней. Это — во-первых, а во-вторых, запомните следующее:

Если алкоголик бросил пить, а вы постоянно делаете это в его присутствии, то тем самым даете ему понять, напоминаете, что он болен, а вы и все остальные, кто с вами пьет, — здоровы. Некоторых это сильно уязвляет и даже травмирует. Если же вы не пьете оба, если у вас общие безалкогольные интересы, увлечения, ценности, то тогда рядом с вами человек с алкогольными проблемами будет чувствовать себя здоровым и уже на пьющих смотреть как на больных.

6. Не надо скрывать, что у вашего близкого человека есть проблемы с алкоголем.

Речь идет не о том, что вы срочно должны рассказать всем подряд про пьяные выходки вашего мужа. Нет, но вы не должны никого обманывать, вводить в заблуждение, делая вид, что ничего не знаете. Ни в коем случае нельзя обманывать детей, а тем более -заставлять их говорить неправду. Как правило, они все прекрасно знают и понимают.

Если вы уверены, что привлечение к решению проблемы людей, имеющих влияние на алкоголика: родителей, взрослых детей, друзей, начальников, коллег, поможет продвинуть дело — без колебаний расскажите им все и попросите о помощи.

7. Разговор с алкоголиком нужно вести предметно.

Для этого недостаточно сказать, что он часто и много пьет. Для него это пустой звук. К разговору с алкоголиком надо готовиться заранее, особенно, если вы собираетесь привлечь к этому кого-то еще. Для этого будет нелишним фиксировать частоту алкогольных эпизодов, степень опьянения и поведение в этом состоянии. Проще говоря, надо вести дневник и желательно — с иллюстрациями. То есть, если есть возможность заснять пьяные полеты на видео, это необходимо сделать, а нравственные и моральные аспекты таких действий вы обсудите, когда спасете вашего близкого человека от последствий тяжелой и неизлечимой болезни.

8. До алкоголика нужно доводить объективную информацию о его болезни.

Пьющий человек неосознанно воспринимает любую информацию однобоко: слышит и видит лишь то, что хочет, а что не хочет — пропускает мимо ушей, не обращая на это никакого внимания. Естественно, допускается до сознания лишь та информация, которая не вредит дружбе с Зеленым Змием. В роли цензора выступает то самое алкогольное «Я», внутренний голос, который звучит внутри каждого алкоголика и всячески оправдывает, маскирует, адаптирует к норме все, что связано с выпивкой.

В связи с этим для того, чтобы вся негативная информация о болезни и ее последствиях доходила до адресата, необходимо подходить к решению проблемы творчески. Вы ничего не добьетесь, если оклеите все стены вырезками из газет и антиалкогольными плакатами. Но если вы как бы невзначай расскажете, что один ваш общий знакомый, который, кстати, был моложе вас на несколько лет, уже на том свете, а виноват в этом его очередной запой, — алкоголик, возможно, призадумается.

К примеру, один пациент «очнулся» после того, как в одном из бомжей, ковыряющихся на помойке, еле узнал своего школьного приятеля.

9. Помогайте трезвому «Я» алкоголика.

Не ждите, когда алкоголик сам начнет менять свой стереотип жизни, а активно (но не навязчиво) ему в этом помогайте. Водите его в кино, по театрам, по спортплощадкам, возите за город, знакомьте с интересными людьми. Самому алкоголику (если, конечно, он еще социально адаптирован) это сделать зачастую бывает очень сложно, так как он находится в постоянном цейтноте — львиную долю его времени забирает Зеленый Змий. Да и отвык он уже от таких мероприятий, не знает, с какой стороны к ним подступиться.

10. Ну и наконец: если вы еще не ходите на занятия к психологу или психотерапевту, срочно идите к ним. Ведь не зря существует истина: «Одна голова хорошо, а две — лучше!».

Чем опасна вакцинация от коронавируса

Что известно о COVID-19?

Это РНК-содержащий вирус животного происхождения, относящийся к группе коронавирусов. Согласно данным ВОЗ, он передается от заболевшего человека через мелкие капли, которые выделяются при чихании и кашле из носа и рта. С момента заражения до появления первых симптомов проходит от 1 до 14 дней (в среднем – 7). Носитель вируса еще не знает о своей болезни, но в плане заражения уже представляет опасность для окружающих. По информации коронавирусной эпидемиологии, COVID-19 в 2-3 раза заразнее гриппа, но в 2-3 раза менее заразен, чем корь.

При легком течении болезни ее симптомы сходны с ОРВИ и заканчиваются выздоровлением через 14 дней без каких-либо дальнейших последствий. В тяжелых случаях COVID продолжается до 8 недель. Даже при отсутствии выраженных признаков заболевания у переболевших формируется иммунитет. Но учитывая, пусть и нечастые случаи повторного заражения, сохраняется он не слишком долго. Гораздо большим эффектом обладает вакцина.

Как действует вакцина?

Сегодня в мире используется несколько иммунопрепаратов, разработанных специалистами разных стран и прошедших необходимые клинические испытания. Все они предназначены для формирования иммунитета к возбудителю. После их введения иммунная система:

 • без труда распознает возбудителя инфекции;
 • начинает производить антитела – белки для борьбы с заболеванием;
 • «запоминает» возбудителя и, если он снова попадает в организм, быстро уничтожает его, не допуская развития болезни.

У человека, прошедшего вакцинацию, формируется стойкий иммунитет к COVID.

Опасна ли вакцинация?

Каждый человек реагирует на иммунопрепарат индивидуально. Поэтому даже самая качественная вакцина может вызвать побочные эффекты. Их появление на непродолжительное время – единственная опасность.

Чем опасна вакцинация от коронавируса:

 • незначительным повышением температуры;
 • головной болью, головокружением;
 • сбоем сердечного ритма;
 • кожными высыпаниями;
 • слабостью.

Эти неприятные симптомы исчезают в течение нескольких дней.

Тяжелые состояния после введения иммунопрепарата могут развиваться у людей, имеющих противопоказания. Нельзя проводить вакцинацию, если наблюдаются:

 • хронические патологии почек, сердечно-сосудистой системы (ССС), эндокринной системы;
 • болезни кроветворной системы;
 • аутоиммунные нарушения;
 • выраженные патологии центральной нервной системы (ЦНС);
 • аллергические реакции на ранее вводимые вакцины.

При этих патологиях прививка может спровоцировать обострение.

Также противопоказанием является возраст (младше 18 и старше 65 лет), беременность, недавно перенесенная тяжелая форма коронавирусной инфекции. У переболевших людей в первое время после выздоровления отмечается высокий уровень антител, а вакцина повысит его еще больше. Последствия могут проявиться бурной иммунной реакцией в форме цитокинового шторма.

Как уменьшить негативные проявления?

Снизить развитие побочных явлений поможет соблюдение всех рекомендаций врача. Чтобы уменьшить риск развития негативных симптомов после вакцинации, нужно:

 • внимательно следить за своим самочувствием;
 • как минимум за неделю до предполагаемой вакцинации избегать контактов с заболевшими;
 • за 2 дня до прививки пройти обследование и сдать кровь на антитела;
 • отказаться от иммуномодуляторов и иммуностимуляторов за 10 дней до введения вакцины;
 • предупредить перед постановкой вакцины о приёме препаратов, которые стимулируют иммунитет.

При отсутствии противопоказаний и соблюдении всех требований, риск побочных эффектов сводится к минимуму.

После прививки от коронавируса врачи советуют соблюдать щадящий режим и выпивать не менее 1,5 литров жидкости в день. При повышении температуры рекомендуется принять жаропонижающее средство. Если слабость не проходит в течение нескольких дней, появились аллергические реакции, нужно немедленно обратиться к доктору.

Когда будет массовая вакцинация?

Массовая вакцинация в США, Канаде и европейских странах началась еще в декабре прошлого года. В это же время стартовала она и в России. Но на начальном этапе мероприятие проводилось только для определенной категории лиц – молодых людей и тех, кто по роду своей профессиональной деятельности не может ограничить число контактов. Сегодня привиться от ковида можно в любом регионе страны.

Решение о вакцинации каждый человек принимает самостоятельно. Но те, кто отказывается от прививки, должны знать, что даже легкая форма COVID – это серьезный удар по организму. Также не стоит забывать о потере трудоспособности не менее, чем на 2 недели, и вероятности заражения членов семьи. После вакцинации эти риски значительно понижаются. Но даже вакцинированным людям необходимо носить маску и перчатки, чтобы на 100% уберечь себя от заражения COVID-19.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector