Молитва Честному и животворящему Кресту Господнему

Молитва Честному и животворящему Кресту Господнему

Молитва Честному и животворящему Кресту Господнему

Молитвы в бесовских напастях и искушениях

Молитва Честному Кресту 1

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся вра­зи́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огра­ди́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Тво­е­го́ Кре­ста́, и сохра­ни́ мя от вся́каго зла.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна: плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя́, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща <от нападе́ния>и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́ <селе́нию тво­е­му́>: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упо­ва́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Пере­вод: Живу­щий под кро­вом Все­выш­не­го под сенью Все­мо­гу­ще­го поко­ит­ся, гово­рит Гос­по­ду: «при­бе­жи­ще мое и защи­та моя, Бог мой, на Кото­ро­го я упо­ваю!» Он изба­вит тебя от сети лов­ца, от гибель­ной язвы, перья­ми Сво­и­ми осе­нит тебя, и под кры­лья­ми Его будешь без­опа­сен; щит и ограж­де­ние – исти­на Его. Не убо­ишь­ся ужа­сов в ночи, стре­лы, летя­щей днем, язвы, ходя­щей во мра­ке, зара­зы, опу­сто­ша­ю­щей в пол­день. Падут под­ле тебя тыся­ча и десять тысяч одес­ную тебя; но к тебе не при­бли­зит­ся: толь­ко смот­реть будешь оча­ми тво­и­ми и видеть воз­мез­дие нече­сти­вым. Ибо ты ска­зал: «Гос­подь – упо­ва­ние мое»; Все­выш­не­го избрал ты при­бе­жи­щем тво­им; не при­клю­чит­ся тебе зло, и язва не при­бли­зит­ся к жили­щу тво­е­му; ибо Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе – охра­нять тебя на всех путях тво­их: на руках поне­сут тебя, да не пре­ткнешь­ся о камень ногою тво­ею; на аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь; попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «За то, что он воз­лю­бил Меня, избав­лю его; защи­щу его, пото­му что он познал имя Мое. Воз­зо­вет ко Мне, и услы­шу его; с ним Я в скор­би; избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней насы­щу его, и явлю ему спа­се­ние Мое». 2

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия тво­е­го́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ мое­го́, просвеще́ние ума́ мое­го́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ мое­го́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Кре­ста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вра­зу­ми́, научи́ и бла­го­сло­ви́ мя, недосто́йнаго, все­гда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огра­ди́ мя от вся́каго вра­га́ и супоста́та, исце­ли́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Хри­сте́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Кре­ста́ Тво­е­го́ поми́луй и спа­си́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Псалом 45

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, вне­гда́ смуща́ется зем­ля́, и прелага́ются го́ры в серд­ца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посре­де́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся зем­ля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же поло­жи́ чуде­са́ на зем­ли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц зем­ли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на зем­ли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Пере­вод: Бог нам при­бе­жи­ще и сила, ско­рый помощ­ник в бедах, посе­му не убо­им­ся, хотя бы поко­ле­ба­лась зем­ля, и горы дви­ну­лись в серд­це морей. Пусть шумят, взды­ма­ют­ся воды их, тря­сут­ся горы от вол­не­ния их. Реч­ные пото­ки весе­лят град Божий, свя­тое жили­ще Все­выш­не­го. Бог посре­ди его; он не поко­леб­лет­ся: Бог помо­жет ему с ран­не­го утра. Вос­шу­ме­ли наро­ды; дви­ну­лись цар­ства: [Все­выш­ний] дал глас Свой, и рас­та­я­ла зем­ля. Гос­подь сил с нами, Бог Иако­ва заступ­ник наш. При­ди­те и види­те дела Гос­по­да, – какие про­из­вел Он опу­сто­ше­ния на зем­ле: пре­кра­щая бра­ни до края зем­ли, сокру­шил лук и пере­ло­мил копье, колес­ни­цы сжег огнем. Оста­но­ви­тесь и познай­те, что Я – Бог: буду пре­воз­не­сен в наро­дах, пре­воз­не­сен на зем­ле. Гос­подь сил с нами, заступ­ник наш Бог Иако­ва. 2

Молитва Кресту Животворящему: текст на русском языке

Слушать онлайн или читать текст молитвы Кресту Животворящему на русском языке. Православная молитва Кресту Животворящему поможет защититься от недугов и неприятностей!

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Слушать молитву:

При перепечатке ссылка
на Православие.Ru обязательна

Молитва «Да воскреснет Бог». Молитва животворящему Кресту Господню

Молитва «Да воскреснет Бог»

Молитву «Да воскреснет Бог» еще называют «молитвой животворящему Кресту Господню» или «молитвой Честному Кресту». Обращаемся мы при этом к Господу с просьбой защитить нас от бесов и диавола. Мы знаем, что Христос после смерти на кресте сошел во ад, чтобы вывести оттуда праведников, смертью смерть попрал и победил ад. Поэтому, раз уж самим нам не под силу совладать со злом, мы обращаемся к Тому, Кто спас нас и выкупил нас ценой своей смерти на Кресте.

Молитва «Да воскреснет Бог»: текст на русском языке

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Перевод: Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Огради — огороди, защити.

Перевод: Защити меня, Господь, силою Честного (Чтимого) и Животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.

Когда читать молитву

 • Эту молитву следует произносить перед самым сном, поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением.
 • К молитве «Да воскреснет Бог» обращаются тогда, когда кажется, что злые силы совсем рядом: искушают бесы, появляются сомнения в вере.
 • Когда человеку становится необъяснимо страшно, и он хочет попросить защиты у Бога.

Суть молитвы «Да воскреснет Бог»

Чтобы понять суть молитвы «Да воскреснет Бог», надо хорошо понимать ее текст. Мы дадим перевод слов, которые могут вызвать затруднения:

 • Расточатся — рассеются, разбегутся.
 • Беси — бесы, диаволы.
 • Знаменующийся — осеняющийся, накладывающий на себя знамение.
 • Глаголющий — говорящий.
 • Пречестный — многочтимый.
 • Поправшаго — победившего, одержавшего верх.
 • Пропятый — распятый. Супостат — противник, враг.
 • Животворящий — дарующий жизнь, воскрешающий.

Суеверное убеждение в том, что злые силы, домовые и другие персонажи преследуют нас повсюду, конечно, не имеет отношения к действительности. Но мы понимаем, что бесы все-таки существуют и иногда в образе искушений они пытаются заставить людей свернуть с пути ко Христу. Но Христос был распят на кресте, пострадав за наши грехи и пришел в мир, чтобы защитить нас. Крест называется Животворящим потому, что Господь избавил нас от власти ада и вечной гибели, даровав жизнь в Царстве Небесном. Поэтому в Его силах уберечь нас от смерти и ада.

Слова во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю напоминают нам о том, что Христос спускался в ад и вывел оттуда святых людей (например, Адама, Моисея), а значит попрал силу диавола, победил его.

Да воскреснет бог — молитва честному животворящему кресту Господню

Сила молитвы может многое изменить в жизни человека. В этом мне пришлось убедиться на собственном опыте. Влияние дьявола на разум людей происходит исподволь, а человеку кажется, что он сам принимает противные богу решения. Когда враг людской атакует, приходит на помощь «Да воскреснет Бог» — молитва честному кресту. В статье я вам расскажу, в чем заключается смысл молитвы, когда ее необходимо читать и от чего она спасает.

Духовный щит

Молитва кресту «Да воскреснет Бог» относится к защитным. Она уберегает душу от сатанинских соблазнов, спасает от врагов видимых и невидимых. История возникновения молитвы восходит к началу формирования православной веры в европейских странах. Император Рима Константин решил найти крест, на котором принял мученическую смерть Иисус. Царица Елена, матушка Константина, направилась в Иерусалим на поиски святыни.

Царица со слугами нашли три креста на месте казни, но какой из них принадлежал Иисусу, было не известно. Тогда Елена решила ждать ответа от самого Господа. Для этого взяли больную тяжелым заболеванием женщину и по очереди подносили к каждому кресту. Тот крест, который исцелил больную, принадлежал Спасителю. Чтобы избежать ошибки, к крестам подносили только что умершего человека: его воскресил именно крест Спасителя.

Иисус Христос не только при жизни исцелял людей, он это делает и по сей день.

С тех пор стали возносить молитву кресту Господню, которая исцеляла немощных и спасала от дьявольских происков.

Смысл молитвы

О чем повествует молитва животворящему кресту, текст которой написан на старинном славянском языке? В ней говорится, что мученической смертью Иисус спас все человечество от гибели. «Смертью смерть попрал» — повествует нам Евангелие. Как такое возможно? Это была заместительная жертва, то есть Христос умер за наши грехи вместо нас и низверг власть дьявола.

По многочисленным просьбам читателей мы подготовили приложение «Православный календарь» для смартфона. Каждое утро Вы будете получать информацию о текущем дне: праздники, посты, дни поминовения, молитвы, притчи.
Скачайте бесплатно: Православный календарь 2020 (доступно на Android)

Когда приходят беды и различные искушения, крест Христа является нашим спасением. Стоит только перекреститься, как нечистый тут же отступает прочь. В этом и проявляется мощь спасительного креста.

Крест — символ спасения всего рода человеческого от грехов и погибели в вечности.

Молитва честному кресту, текст на русском языке:

Краткое изложение молитвы:

Нашим современникам не всегда понятен смысл старинных выражений. Давайте рассмотрим значение непонятных словосочетаний.

 • Да воскреснет Бог и расточатся врази его. Расточаются, значит, рассеиваются. «Врази» — старинная форма слова «враги».
 • «Знаменующихся крестным знамением» — тех, кто крестится.
 • «Глаголющих» — произносящих слова.
 • «Пречестный и животворящий» — то есть очень почитаемый, дающий жизнь.
 • «Пропятый» — значит, распятый.
 • «Во ад сшедшаго» — Спаситель после распятия спустился в ад и освободил заключенных там праведников.

По церковному преданию, до воскресения Иисуса рай был недоступен даже праведным душам. Только победа Спасителя над дьяволом открыла праведникам райскую обитель. Поэтому внизу распятия иногда изображают череп с костями: это символизирует искупление Адама и Евы и всего рода человеческого, произошедшего от них.

Когда читать молитву

Многие верующие не знают, в каких случаях читается чудотворная молитва кресту. Ее необходимо читать, осеняя себя крестным знамением, в следующих случаях:

 • в сложных жизненных ситуациях, когда кажется, что жизнь висит на волоске;
 • при любой опасности — видимой или невидимой;
 • перед трудным и опасным делом либо путешествием;
 • во время уныния, печали и мыслей о смерти;
 • во время дьявольских искушений и грешных помыслов;
 • для обретения мужества во время участия в военных действиях;
 • для обретения душевной и физической благодати.

В Евангелии сказано, что дьявол рыщет, как лев рыкающий, ища, кого бы поглотить. Это не нужно воспринимать буквально и представлять дьявола в образе льва. Здесь имеется в виду, что лукавый постоянно ищет для себя духовную жертву — склоняет к соблазнам, грехам и нечистоте. Он действует через мысли человека.

По завершении молитвы следует поклониться в пояс.

Сколько раз подряд нужно читать молитву кресту? Можно прочитать один раз, трижды или сколько пожелает душа. В наши дни принято слушать данную молитву 40 раз подряд, для этого можно включить аудиозапись.

Можно ли читать молитву некрещенному человеку? Можно, но все же необходимо принять крещение в православной церкви. Потому что какой смысл молиться животворящему кресту, если человек не принял таинство крещения?

Молитва кресту входит в вечернее молитвенное правило, то есть читается ежедневно.

Сила молитвы настолько велика, что не раз спасала жизнь верующим людям. Ее произносили в трагических и тяжелых жизненных ситуациях, во время эпидемий и войн, пожаров и наводнений.

Раньше с помощью молитвы кресту изгоняли бесов и освобождали людей от козней лукавого. Она спасает от порчи и сглазов, колдовских наваждений и мороков. Через молитву человек приближается к Богу и становится под его защиту.

Сила молитвенного слова напрямую зависит от человека, произносящего ее. Искренняя вера в сердце, подкрепленная мощью слова, может вершить чудеса. Она не только прогонит зло, но и наполнит душу человека гармонией и радостью. О чем волноваться верующему, которому уготовано место в вечной обители Христа? Он должен быть преисполнен благодарности за такой дар.

К кому мы обращаемся в молитве «Да воскреснет Бог»

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Молитва Честному Кресту «Да воскреснет Бог»

(Текст на русском языке с ударениями).

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Краткая молитва Кресту

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.


Несколько слов о почитании Креста

Молитва «Да воскреснет Бог» имеет еще одно именование – «Молитва Честному Животворящему Кресту Господню». Для христиан Крест, на котором был распят Спаситель — символ победы жертвенной любви над смертью. Кровь Христа освятила его и сделала знаменем Воскресения.

Икона «Воздви́жение Честно́го и Животворящего Креста Господня»

Почитать Крест стали еще в апостольские времена. Так, в посланиях апостола Павла его упоминание присутствует в тексте много раз. В честь Креста учреждались празднования и составлялись молитвы. Ведь поклонение Кресту означает поклонение Добровольной Жертве Господа. Причину такого почитания этой святыни замечательно изложил св. Иоанн Дамаскин в труде «Точное изложение Православной Веры»:

Русская Церковь испокон веков почитает эту святыню. Несколько дней в церковном календаре посвящено чествованию Животворящего Креста. Это Крестопоклонная седмица (3-я неделя Великого поста), праздник Крестовоздвижения и еще некоторые дни. Каждую среду и пятницу во время богослужений произносятся посвященные Кресту молитвы. В литургических текстах темы Креста, Страстей Господних, Распятия и Светлого Воскресения Христова тесно связаны между собой.

 • В православной традиции встречаются кресты нескольких видов. Самый простой и древний – четырехконечный, известный со времен раннего христианства. Широкое распространение получил также восьмиконечный крест, имеющий две дополнительные перекладины: верхнюю, представляющую собой табличку с надписью «Иисус Христос – Царь Иудейский» и нижнюю, являющуюся подставкой для ног Спасителя.
 • Кресты, установленные на куполах храмов, иногда имеют в основании полумесяц, не имеющий никакого отношения к исламу. Полумесяц – древний византийский символ, обозначающий царское достоинство, именно в этом качестве он и пришел на Русь.
 • На Руси до церковных реформ, проводимых в XVII в. патриархом Никоном, на обратной стороне нательных крестов гравировались слова: «Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его!» И русские люди во всех тяжких обстоятельствах, осеняя себя крестным знамением, произносили эту молитву Честному Кресту.

Толкование молитвы

Первые строки молитвы почти полностью совпадают с первыми стихами 67-го псалма царя Давида. Святитель Афанасий Великий говорил, что словами данного псалма «пророк изображает пришествие Господне, низложение Его врагов и окончание духовного плена. Выражает побуждение Бога произвести суд над нечистыми демонами, потому что пришествием Спасителя демоны лишены власти мучительствовать над людьми».

По учению святых подвижников благочестия, обращаясь к Кресту Господню, ограждающему христиан от вражеских напастей, очень важно понимать, кого Церковь считает врагами Бога. К примеру, блаженный Феодорит наставляет:

А протоиерей Игорь (Прекуп), настоятель храма прп. Сергия Радонежского в г. Палдиски (Эстония), дает более подробное объяснение:

«Очень важно понимание христианского отношения к врагам. Нисколько не приуменьшая роль порочных людей в чьих-либо скорбях и трезво оценивая возможности их свободной воли, не освобождая их от нравственной и юридической ответственности за свой выбор и не отрицая права личности и общества от них защищаться, нам заповедуется трезво смотреть на них, как на, пусть добровольных, но все же не более, чем проводников зла, источником которого являются злые духи.

Потому апостол Павел и увещевает нас помнить, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной (Еф. 6: 12).

Придавать же чересчур большое значение тому, что исходит от людей – опасное заблуждение. Надо отдавать себе отчет, что человек, идущий на поводу у бесов – сам их первая жертва, и не человека рассматривать как источник зла надо, а бесов, которые и без него могут нам навредить, в частности, всевая нам помыслы на ближнего, вызывая в нас, пусть и обоснованное, но все же греховное осуждение, неприязнь и малодушие».

Произнося молитву «Да воскреснет Бог», верующие уповают на силу Животворящего Креста. Исходящая от Креста благодать, по учению праведных старцев, не автономна, — она исходит от распятого на нем Спасителя. Этим бывшим орудием казни Господь разрушил ад и подорвал власть сатаны над людьми, поэтому козни лукавых духов человек может разгонять силою крестного знамения.

Человек, пользующийся этим средством с верою, неизменно получает от Господа поддержку. Только при этом жизнь человека должна соответствовать Божьим Заповедям и ходить он должен путями, завещанными Священным Писанием.

Священник Сретенской церкви о. Владимир говорит по этому поводу следующее: «Крест является оградительной силой. Он является защитой. Он непобедим. Но только в том случае, если прибегает к нему человек, уподобляющий свою жизнь жизни Иисуса Христа, а не использующий крестное знамение как некий символ, неосвященный жизнью человека по подобию Христова Духа. Для следующих же тем путем, которым прошел Сын Божий, Крест Христов становится бесценным. Становится святыней. Становится непобедимой силой, защищающей от врагов».

Обращаясь к Кресту, мы обращаемся к Самому Богу

Конечно же, следует понимать, что, прибегая к помощи Честного Креста и произнося к нему молитвенное обращение, христиане, главным образом, взывают не к неодушевленному предмету, наделенному особо благодатной силой, а, в первую очередь, к своему Искупителю и именно Господа Иисуса Христа просят защитить их от диавольских козней и искушений.

Протоиерей Сергий (Рябой), клирик Свято-Варваринского собора г. Пинска, дает такое пояснение:

«Обращаясь к Кресту, мы, конечно же обращаемся к Самому Богу. Мы не считаем Крест живой личностью, способной мыслить и чувствовать. Это просто метафора, часто встречающаяся в Священном Писании. Обращаясь к Кресту, мы обращаемся к воскресшему Господу нашему».

Заканчивается молитва призыванием помощи Святого Животворящего Креста вместе с заступлением Пресвятой Богородицы, ведь Она ближе прочих находится к Своему Божественному Сыну, и всех святых, угодивших Богу и получивших дерзновение ходатайствовать перед Его престолом за живущих на земле людей. Их предстательство является для христиан великой надеждой на помощь в борьбе с видимыми и невидимыми врагами.

Слова молитвы «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его» сопровождаются крестным знамением

Текст молитвы «Да воскреснет Бог» входит в ежедневное вечернее правило православных христиан.

В связи с этим протоиерей Сергий (Рябой) дает такое наставление: «К этой молитве есть некоторое дополнение. Когда христианин читает ее во время вечернего правила, очень полезно оградить свою постель Честным Крестом, то есть перекрестить ее. А также перекрестить свое жилище на все стороны света: на Север, Юг, Запад и Восток. Ограждая крестным знамением себя, свое жилище и свою постель, мы, тем самым, предаем всего себя Богу, Его защите, которую Он подает нам через Животворящий Свой Крест».

В каких случаях читается молитва Честному и Животворящему Кресту

Многие задаются вопросом: в чем помогает молитва «Да воскреснет Бог» и когда ее читают. Эту молитву с давних пор верующие произносили в самых сложных жизненных ситуациях.

Так, в период массовых эпидемий или природных бедствий в православных приходах традиционно выносили из алтаря запрестольный Крест и, совершая с ним крестный ход, торжественно несли его впереди шествия. Крест напоминал о страданиях и в то же время воодушевлял верующих на христианский подвиг. В такие сложные для родной земли времена люди возносили молитву Животворящему Кресту, и часто, по их вере и усердию, несчастья отступали.

Эта молитва помогает христианам противостоять ежедневным искушениям и воздействиям лукавых духов. Считается также, что эта молитва защищает от колдовства и чародейства. Ее читают священники, когда освящают жилища.

Церковнослужители советуют обращаться к ней всякий раз перед началом работы. К примеру, протоиерей Сергий (Гусельников), заместитель настоятеля Кирилло-Мефодиевского собора в г. Самаре, в интервью православной газете «Благовест», вышедшей 28 апреля 2000 г., привел несколько случаев помощи данной молитвы, известных ему по рассказам прихожан, и пояснил, что читают ее верующие перед началом трудового дня для того, чтобы Господь посредством Креста Своего сохранил их от неприятностей и недобрых людей.

В том же интервью о. Сергий поведал, как много раз ему самому приходилось видеть благодатное действие этой сильнейшей молитвы. Например, если в переполненном общественном транспорте начиналась ругань, он начинал мысленно читать эту молитву, и скандалы утихали.

Молитва помогает в разных случаях. Главное, чтобы совершалась она с сердечным упованием на Всемогущего Творца. Как выразился митрополит Антоний (Паканич), член комиссии Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви: «молитва Кресту никогда не останется без ответа даже в самых безнадежных ситуациях, если обращаться с верой и упованием на благодатную помощь Спасителя. Но есть и неправильное использование данной молитвы, как и любой другой, когда на нее смотрят как на магическую формулу, чтобы чего-то достичь. А это очень опасный путь, ведущий к гибели».

Татьяна Расновская

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector