Короткая молитва утренняя

Короткая молитва утренняя

Короткая молитва утренняя

Краткое утреннее молитвенное правило на церковнославянском

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

Краткое содержание утренней молитвы:

 • Краткое молитвенное правило :
  • Молитва предначинательная
  • Святому Духу
  • Трисвятое
  • Господня (Отче наш)
  • Песнь Пресвятой Богородице
  • Ко Пресвятой Троице
  • Псалом 50
  • Символ веры
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого
  • Молитва 3-я, того же святого
  • Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
  • О живых (краткая)
  • Об усопших (краткая)

Все молитвы утреннего правила подряд:

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
(Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

О живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Краткие утренние молитвы

Каждый из нас по-разному приходит к истинному пути, к мудрости Божией. Но найдя свою дорогу, преклоняясь перед Господом, каждый православный должен восхвалять дела его, полностью отдаваясь Отцу нашему и душой, и телом.

В начале нашего становления как верующего, всем нам могут помочь краткие утренние молитвы. Много лет в Евангелии было сказано: «Всегда бодрствуйте, непрестанно молитесь». Правило это общее для всех, даже для начинающих. Начинайте свой день, привыкая читать утренние короткие молитвы, если на большее у вас попросту не хватает времени.

Текст данных молитвенных обращений на русском языке можно найти вначале в «Молитвослове», затем, при постоянном их чтении, они остаются навсегда в нашем сердце и их можно произносить на память.

Ежедневные сокращенные утренние молитвы должны произноситься с таким же рвением и искренностью, как и остальные, ведь Господь Бог слышит нас и видит в любых ситуациях. Обращаться к нему можно и в храме, и у себя в доме.

 1. Для начинающих верующих
 2. Тексты кратких утренних молитв
 3. Молитва предначинательная
 4. Молитва Святому Духу
 5. Трисвятое
 6. Молитва ко Пресвятой Троице
 7. Молитва Господня
 8. Песнь Пресвятой Богородице
 9. Молитва ко Пресвятой Троице
 10. Псалом 50
 11. Символ веры
 12. Молитва первая, святого Макария Великого
 13. Молитва того же святого
 14. Молитва к Ангелу хранителю
 15. Молитва ко Пресвятой Богородице
 16. Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
 17. Молитва о живых
 18. Молитва о усопших
 19. Окончание молитв

Для начинающих верующих

Для тех, кто ещё не совсем уверен в собственных силах, поможет краткое правило утренних молитв.

Подойдите к иконам, если они есть у вас в доме, перекреститесь и совершите поклоны, а затем можно начинать читать молитвы.

Тексты кратких утренних молитв

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

Песнь Пресвятой Богородице

Благодатная Марие, Господь с Тобою;

благословена Ты в женах

и благословен плод чрева Твоего,

яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Символ веры

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго,

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Молитва первая, святого Макария Великого

яко николиже сотворих благое пред Тобою;

но избави мя от лукаваго,

и да будет во мне воля Твоя,

да неосужденно отверзу уста моя недостойная

и восхвалю имя Твое святое,

Отца и Сына и Святаго Духа, ныне

и присно и во веки веков Аминь.

Молитва того же святого

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю,

и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе:

помози ми на всякое время, во всякой вещи,

и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения,

и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное.

Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое,

и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва к Ангелу хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе;

укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела,

вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего,

и аще что согреших в прешедшую нощь сию,

покрый мя в настоящий день,

и сохрани мя от всякаго искушения противнаго,

да ни в коем гресе прогневаю Бога,

и молися за мя ко Господу,

да утвердит мя в страсе Своем,

и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего,

уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего;

и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен.

И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий,

и от всех действ злых свободи мя.

Яко благословена еси от всех родов,

и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя),

яко аз усердно к тебе прибегаю,

скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Молитва о живых

отца моего духовнаго (имя),

родителей моих (имена),

начальников, наставников, благодетелей (имена их)

и всех православных христиан.

Молитва о усопших

благодетелей (имена их),

и всех православных христиан,

и прости им вся согрешения вольная и невольная,

и даруй им Царствие Небесное.

Окончание молитв

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Краткие молитвы на все случаи жизни

Молитва, даже краткая, — есть дыхание живой души, краткая молитва – это тоже разговор с Богом. Молитва – сила, открывающая врата помощи Отца Небесного рабу Божию. Промыслом Божиим в помощь нам на земле определены святые заступники и покровители в самых разных житейских и духовных нуждах.

В данной статье мы собрали для вас сильные краткие молитвы (утренние и вечерние) на все случаи жизни. Эти молитвы подойдут также и для начинающих.

Содержание статьи:

Краткая утренняя молитва

Вариант 1.

Тебе, Богу и Творцу моему в Троице Святей славимому Отцу и Сыну и Святому Духу, поклоняюся и вручаю душу и тело мое, и молюся: Ты мя благослови, Ты мя помилуй, и от всякаго мирскаго, диавольскаго, и телеснаго зла избави. И даждь в мире без греха прейти день сей, во славу Твою, и во спасение души моея. Аминь.

Вариант 2.

К Тебе, Владыко, Человеколюбие, от сна, востав, прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Утренняя молитва о ниспослании благодати на день сей

Господи, благослови ми день сей прейти без греха и во вся дни живота моего не остави мя, да не погибну аз окаянный. (Поклон)

Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, не остави мя от заступления Твоего, да в день сей, и во вся дни живота моего, аз окаянный не погибну. (Поклон)

Ангеле Божий, Хранителю мой святый, сохрани мя в день сей без греха и во вся дни живота моего от всякаго злоключения, да за беззакония моя аз окаянный не погибну. (Поклон)

Слава Тебе Христе Боже Мой, что Ты не погубил мя с беззакониями моими, но до сего времени еще Ты терпишь грехам моим. Дай ми, Господи, положить начало доброе, дабы в этот наступивший день ни делом, ни мыслию, не прогневать Тебя, Создателя моего, но чтобы все дела, желания, советы и мысли были во славу Пречистаго Твоего Имени.

Краткая вечерняя молитва

Господи, Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец, прости ми; мирен сон и безмятежен даруй ми; Ангела Твоего Хранителя поели, покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла; яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читайте также  Икона анастасии узорешительницы с молитвой

Краткая молитва перед входом в храм Божий

Вариант 1

Господи, вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, во страсе Твоем.

Вариант 2.

Возвеселихся о рекших мне: в дом Господень пойдем. Аз же множеством милости Твоея, Господи, вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой; да без преткновения прославлю Едино Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Краткая молитва при начатии всякого дела

Вариант 1

Господи, благослови мне дело сие начати, пошли по мощь Твою святую, да возмогу его совершити.

Вариант 2

Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего Отца, Ты рекл еси пречистыми усты Твоими: яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми грешному, сие дело, мною начинаемо, о Тебе самем совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Краткая молитва при унынии

Вариант 1

Господи, Боже мой, изми мя от уст пагубнаго змия, зияющаго пожрети мя и свести во ад жива.

Вариант 2

Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Отец щедрот и Бог всякаго утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей! Утеши каждаго скорбящаго, опечаленнаго, отчаявающагося, обуреваемаго духом уныния. Ведь каждый человек создан руками Твоими, умудрен премудростию, возвеличен десницей Твоею, прославлен благостию Твоею… Но вот посещены мы ныне Отеческим Твоим наказанием, кратковременными скорбями! – Ты сострадательно наказываешь тех, кого любишь, и милуешь щедро и призираешь на их слезы! Итак, наказав, помилуй и утоли печаль нашу; преложи скорбь на веселие и радостию раствори печаль нашу; удиви на нас милость Твою, дивный в советах Владыко, Непостижимый в судьбах Господи, и благословенный в делах Твоих во веки, аминь.

Молитва при искушении

Господи! Спаси мя, погибаю. Се бо кораблец мой бедствует от искушения волн, и близ потопления есть. Ты, яко Бог милосерд и сострадателен немощем нашим, властию Твоею всесильною запрети волнению бедствий, хотящих погрузити мя и низвести во глубину зол, — и будет тишина, яко ветры и море послушают Тебе. Аминь.

Помилуй мя, Господи, Сыне Божий. Умилосердися, Иисусе, Сыне Божий. Да отверзутся очи мои, да узрю свет Твой и иду по Тебе.

Молитва во время душевных волнений

Сыне Божий, помилуй мя грешнаго! Пресвятая Богородице, помози ми! Не остави мене! Умоли Сына Твоего о мне грешном!

Молитва при забвении о боге

Не остави мене, Господи Боже Мой, ниже отступи от мене: я отвратил духовные очи от Тебя, Ты, Создателю Мой, не отврати лица Твоего от мене, призри на мя и помилуй мя.

Краткая молитва о заблудших

Господи! Просвети заблудших (имена), обрати их в Святую Церковь Твою и спаси их всесильною Твоею благодатию! Нас же в православии, в истинной вере соблюди, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Краткая молитва о мире в семье

Помилуй мя, Господи, Сыне Божий, Сыне Давидов по плоти, якоже помиловал еси хананею: душа моя зле беснуется гневом, яростию, похотию злою и прочими пагубными страстьми. Господи! Помози мне, вопию Тебе, не на земли ходящему, но одесную Отца на небесех седящему. Ей, Господи! Даждь мне сердце верою и любовию последовати Твоему смирению, благости, кротости и долготерпению, да и в вечном Твоем Царствии сподоблюся причащатися трапезы рабов Твоих, ихже избрал еси. Аминь.

Молитва о благодетелях

Спаси, Господи, и помилуй раб Твоих, милующих и питающих нас (имена). Избави их, Господи, от всякия скорби, гнева и нужды, от всякия болезни душевныя и телесныя, и прости им всякое согрешение вольное и невольное, и нас помилуй, милости Твоея ради, яко Благ и Человеколюбец.

Краткая молитва о прощении худых помыслов

Владыко, Господи, прости ми, что я помыслил противное воле Твоей в ведении или в неведении, ибо Твоя есть милость во веки.

Молитва матери о своих детях

Всеблагий Боже! Соделай меня матерью, веселящеюся о детях своих, да будут они отрадою моею в дни жизни моей и опорою мне в старости моей. Удостой меня, с упованием на Твое милосердие, предстать с ними на Страшном суде Твоем и с недостойным дерзновением сказать: Вот я и дети мои, которых Ты дал мне, Господи! Да совокупно с ними, прославляя неизреченную благость и вечную любовь Твою, превозношу пресвятое имя Твое, Отче, Сыне и Душе Святый, во веки веков. Аминь.

Краткая молитва перед едой / после еды

Перед вкушением пищи

Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении: отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения. Аминь.ъ

После вкушения пищи

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия. Но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас. Аминь.

Краткая молитва в болезни

Господи, видишь ли ты мою болезнь, Ты знаешь, как я грешен и немощен: помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей, и если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во царствии Твоем! Слава Богу за все!

Краткая молитва от пьянства

Спаси, Господи и помилуй рабов Твоих (имярек) словесами Божественнаго Евангелия Твоего, читаемы о спасении рабов твоих сих (имярек). Попали, Господи, терние всех согрешений их, вольных и невольных, и да вселится в них благодать Твоя, просвещающая, опаляющая всего человека. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Краткая молитва о заключенном

Господи Иисусе Христе Боже наш, святаго апостола Твоего Петра от уз и темницы без всякаго вреда свободивый, приими, смиренно молим Ти ся, жертву сию милостивно во оставление грехов рабов Твоих (раба Твоего; рабы Твоея) (имя рек) в темни цу всажденных (всажденнаго), и молитвами их (его), яко человеколюбец всесильною Твоею десницею от всякаго злаго обстояния избави и на свободу изведи. Аминь.

Сборник утренних кратких молитв – читать на русском языке

Зачем с утра читать молитвы?

В молитве обращаются не только к Богу: молятся Небесным Силам – ангелам, которые после Крещения приставлены к каждому православному христианину – и, конечно Богородице, Заступнице всего рода человеческого перед Богом. Молитва утренняя краткая – это обращение ко Господу и святым, это помощь вам самим от Бога. Ведь помолившись утром, вы настраиваетесь на волну Божией поддержки.

Правила молитвенные существуют разные, обычно они совершаются по благословению духовника. Например, в краткий молитвослов утренние молитвы псалом 36 может быть включен.

Читают и включают также в правило краткий молитвы утренние Иоанну Богослову. Это Апостол и евангелист Иоанн Богослов – святой, известный и почитаемый по всему миру. Он один из 12 апостолов, называемый Православной Церковью «сотаинником Божиим». Молитва ему во все века и сегодня остается сильной, ведь это обращение к любимому ученику Христа, одному из двенадцати его ближайших и единственному, кто не предал Господа, оставшись с ним даже у Креста.

Текст утренней молитвы Серафима Саровского

Утренние и вечерние молитвы Серафима Саровского – краткий свод молитв, удобный для каждого, даже самого занятого, человека. Тексты утреннего и вечернего правила святого просты. Нужно трижды читать текст «Отче наш». Краткие утренние молитвы православные читать можно по составленному Серафимом Саратовским правилом,

«Отец наш, находящийся в Царствии Небесном! Прославляем и просим прославить святое имя Твое! Пусть наступит Твое Царство, пусть Твоя воля направляет все и на небесах, и на земле. Питание, нужное нам, подай нам на текущее время; и прости нам грехи наши, как и мы прощаем обиды и долги наши должникам; пусть у нас не будет искушений дьявольских, защити нас Сам от воздействий сатаны и духов его. Ведь Ты царствуешь на небе и земле и силу являешь, и славу Свою – Отца, и Сына, и Святого Духа во веки. Аминь».

Трижды молитву «Богородица, Дева, радуйся» на русском языке – можно это делать по тексту на сайте

«Богородица, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобой! Ты особо благословенна из всех женщин Богом и людьми, и Плод Твоей утробы благословен: ведь Ты родила Иисуса Христа, Спасителя душ наших.

И один раз «Символ Веры».

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Света, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Д́уха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Аминь.

А в течение дня сколько можно раз повторять Иисусову молитву просто или по четкам

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного»

Краткая утренняя молитва Серафима Саровского – это чтение правила, которое мы перечислили.

Текст утренней молитвы Иоанну Богослову 1000

Евангелист Иоанн Богослов единственный из апостолов получил Откровение о будущих судьбах мира от Господа, став свидетелем Божиего всемогущества и оставив это свидетельство человечеству в книге «Апокалипсис». Он стал единственным из всех апостолов, из всех учеников Христовых (кроме жен-мироносиц), кто не скрылся, когда распяли Сына Божьего. В конце жизни ему трудно было не только ходить, но и говорить, а его ученики просили наставлений. Тогда он повторял одно: “Любите друг друга, дети мои. Соблюдения этой Божьей заповеди достаточно, чтобы войти в вечную жизнь”. Иоанн Богослов – не просто апостол и молитвенник. Дар чудотворная и пророчества Господь дал ему за верность, чистоту и преданность. В минуты крестной смерти Господа он показал себя его истинным другом. Иоанн Богослов стоял у Креста, рядом с Богородицей, сопереживая и сострадая Христу. Его вера в Бога не была разрушена и в эти страшные минуты, оставшись сильной и неколебимой.


Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Текст краткий молитвослов утренние молитвы псалом 36 2300

Многие наши современники посещают православные храмы, открывая для себя силу молитвы, обращения ко Господу и Таинствам Церкви. Молитесь каждое утро, читайте святые слова, например, псалма Давида.


Не ревнуй лукавнующым, ниже завиди творящым беззаконие. Зане яко трава скоро изсшут, яко зелие злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве ея. Насладися Господеви, и даст ти прошения сердца твоего. Открый ко Господу путь твой и уповай на Него, и Той сотворит: и изведет, яко свет, правду твою и судьбу твою, яко полудне. Повинися Господеви и умоли Его. Не ревнуй спеющему в пути своем, человеку, творящему законопреступление. Престани от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавновати. Зане лукавнующии потребятся, терпящии же Господа, тии наследят землю. И еще мало, и не будет грешника, и взыщеши место его, и не обрящеши. Кротцыи же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведнаго и поскрежещет нань зубы своими. Господь же посмеется ему, зане прозирает, яко приидет день его. Мечь извлекоша грешницы, напрягоша лук свой, низложити убога и нища, заклати правыя сердцем. Мечь их да внидет в сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных многа. Зане мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведныя Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их в век будет. Не постыдятся во время лютое, и во днех глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господни, купно прославитися им и вознестися, исчезающе яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящии Его наследят землю, кленущии же Его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути его восхощет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бых, ибо состарехся, и не видех праведника оставлена, ниже семени его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя его во благословение будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных Своих, во век сохранятся. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведнаго поучатся премудрости, и язык его возглаголет суд. Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. Сматряет грешный праведнаго и ищет еже умертвити его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, егда судит ему. Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесет тя, еже наследити землю, внегда потреблятися грешником узриши. Видех нечестиваго превозносящася и высящася, яко кедры Ливанския. И мимо идох, и се не бе, и взысках его, и не обретеся место его. Храни незлобие и виждь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе: останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и Защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их, яко уповаша на Него.

Как утром читать молитвы, правило чтения

Молясь, необходимо говорить к Богу с верой в Него, со смирением в принятии Его воли о вас – а Господь всегда управит все к лучшему, стоит только молитвой попросить Его об этом. Помните, даже если кажется, что все идет не так, молитесь, не оставляйте молитвы – Богу виднее, что лучше для нас.

Молитва обычно совершается перед иконами, это хоть необязательно, но желательно. Ведь в разлуке с близкими мы хотим увидеть их, смотрим на их фотографии. Так и с Богом и святыми – легче говорить от сердца, видя святые иконы – их образы, изображения. Можно зажечь свечу или даже воскурить ладан, ароматное смолистое вещество.

Время чтения молитвы – сложный вопрос. Принято молиться утром и вечером по молитвослову (в разделах – «Утреннее правило» и «Вечернее правило»). Немногие современные люди успевают это делать. Но после утренней молитвы вырастают крылья! Можно молиться в течение дня по четкам. А молиться в трудных обстоятельствах можно столько, сколько попросит душа – главное, не гордитесь тем, что молились долго, ведь это потребность говорить с Богом, словно вести беседу с Другом, которому вы рассказываете свои горести и просите о помощи.

Будьте искренны, не бойтесь своих эмоций, скажите о них Богу, например: «Господи, мне так плохо, я так расстроен, покажи мне, что сделать, успокой меня!» Молитвы утренние краткие читать на русском языке нужно от души.

Важно не столько вычитывать молитвы по времени, сколько жить церковной жизнью в целом. Постарайтесь посещать богослужения в храме, приступать к Таинствам Исповеди и Причастия. Помните, что это не обряды, а живая духовная жизнь, здоровье души.

Утреннее молитвенное правило для начинающих православных христиан

Новоначальный христианин не всегда знает, как правильно начать молитвенную жизнь. В помощь верующим было составлено молитвенное правило — утреннее и вечернее. Для начала можно читать короткое утреннее правило, а с опытом молитвенной жизни можно переходить на полный вариант.

Мой первый молитвенный опыт состоял всего из двух молитв — «Отче наш» и «Богородице». Со временем душа потребовала расширить молитвенное пространство, и я приобрела Молитвослов. С тех пор каждый день начинаю и завершаю молитвословием. В статье я вам расскажу, как и с чего начать свою молитвенную практику.

Польза молитв

В Евангелии приведены слова апостолов, обращенные к верующим: «Непрестанно молитесь». Что значат слова о непрестанной молитве? Это хорошо объяснил преподобный Серафим Саровский, который тоже составил свое собственное молитвенное правило для православных верующих.

Преподобный отец учил с утра до обеда читать в уме Иисусову молитву, а после обеда до вечернего молитвенного правила — Богородице. Молитва не обязательно произносится вслух, ее можно читать и в уме.

Начать свой день с краткой молитвы — обрести успех во всем. Молитвенный настрой определяет психологическое состояние человека, его настроение и поведение.

После чтения сокровенных слов не захочется сквернословить, отвечать грубостью на хамство, обращать внимание на невоспитанных людей. Вернее, молитвенный настрой поможет воспринимать людские слабости более снисходительно и толерантно, ведь в молитве «Отче наш» сказано: «Как и мы прощаем должникам нашим».

Обратите внимание! Текст молитвы хорошо запоминается при постоянном чтении и остается в сердце навсегда.

По многочисленным просьбам читателей мы подготовили приложение «Православный календарь» для смартфона. Каждое утро Вы будете получать информацию о текущем дне: праздники, посты, дни поминовения, молитвы, притчи.
Скачайте бесплатно: Православный календарь 2020 (доступно на Android)

При чтении молитв нужно осознать, что Создатель жизни слышит каждое наше слово, видит сердечные помышления. Произнося сокровенные слова из Молитвослова, мы беседуем с нашим Богом. Другой формы беседы с Создателем просто не предусмотрено.

Если кто-то думает, что Господь должен личо отвечать всем молящимся, то он заблуждается. Господь разговаривал с пророками, но их эпоха завершилась с усекновением главы Иоанна Крестителя.

Важно! Ежедневное чтение молитв оберегает христианина от житейских невзгод и прелести дьявольской.

Молитвенное правило — это надежная защита небесных сил. Чем больше христианин молится, тем сильнее становится защита. С каждой молитвой личный Ангел хранитель становится крепче и сильнее. Об этом не нужно забывать.

Разбор молитв

Утреннее молитвенное правило для начинающих состоит из самых важных и главных православных текстов, которые со временем нужно выучить наизусть. Прилагать для этого усилия не обязательно: слова сами запомнятся и останутся в памяти навсегда.

Отче наш

Эту молитву дал всем верующим сам Господь Иисус Христос, ее слова записаны в Евангелии.

«Отче наш» нужно читать прежде всех молитв, так как она помогает настраиваться на нужную волну. Можно читать как на старославянском языке, так и в переводе на современный русский язык. Однако на старославянском звучит лучше.

Ангелу хранителю

Следующая молитва предназначена своему Ангелу хранителю, который был получен каждым верующим во время Таинства крещения. После омовения в купели рождается духовный человек, который наследует Царство Божье.

Ангел хранитель всегда находится рядом с нами, но он не имеет полномочий действовать по своему усмотрению: верующий должен попросить о помощи своего хранителя.

Ежедневное обращение к Ангелу хранителю делает его крепким и могущественным. Если верующий не вспоминает о своем Ангеле, то сила последнего тает на глазах.

Краткая молитва своему Ангелу хранителю:

Краткая молитва Ангелу хранителю своего ребенка:

Богородице

Покровительство Богородицы имеет огромное значение для верующего. Божья Матушка является заступницей всех христиан перед своим Сыном, она ходатайствует о каждом страждущем. Но помощь Богородицы можно получить лишь в случае искренней веры и раскаянного сердца. Бог гордым противится, а смиренным дарует свою благость.

Читайте также  Урок музыки молитва 2 класс

Мольба может быть выражена и простыми словами, идущими от самого сердца. Однако слова «Богородице дево, радуйся» соединяет нас со всеми православными христианами воедино, что тоже немаловажно. Поэтому старайтесь запоминать слова наизусть.

Пантелеймону целителю

Нет на земле человека, которого не поразил хоть раз недуг. В помощь верующим дан святой врач — Пантелеймон целитель. Этот праведный человек был штатным врачом при дворе императора в Никодимии. Но после принятия крещения обрел немилость в глазах языческого правителя и был казнен.

Но верующие во Христа не умирают, они продолжают жить и поклоняться Господу у его престола. Так и святой Пантелеймон после своей земной кончины продолжает помогать страждущим и исцелять их от разнообразных недугов. Это может быть как простая ангина, так смертельно опасная раковая опухоль.

После перечисленных молитвенных обращений, нужно помолиться своему святому покровителю, имя которого было дано при крещении.

У каждого христианина свой личный святой, с которым устанавливается тесный контакт через молитвы. Нужно прочитать краткое житие святого, узнать, за что его причислили к лику святых. Это делать не обязательно, но желательно.

После молитвенного воззвания можно попросить покровителя о помощи своими словами. Чем теснее установлен контакт, тем быстрее покровитель откликается на призыв о помощи и поддержке.

После усвоения указанных молитв можно будет переходить к чтению Молитвослова, в котором записано утреннее молитвенное правило в кратком и полном варианте. Можно и сразу начинать с Молитвослова, но практика показывает, что на первых порах это довольно сложно.

Правило Серафима Саровского

Святой старец предложил свое молитвенное правило для верующих, у которых мало свободного времени. Оно состоит из нескольких молитв, которые нужно прочесть по 3 раза:

 • Отче наш;
 • Богородице дево;
 • Верую.

Эти молитвы читаются утром и вечером перед сном. Между утренним и вечерним чтением святой старец рекомендовал читать в уме Иисусову молитву до обеда и Богородице после обеда до вечера.

Как правильно вести себя при обращении к Богу и святым

При общении со своим Господом и святыми принято стоять, в православных храмах нет скамеек, как в католических. Однако это правило не распространяется на престарелых и больных прихожан.

Чтение стоя вызвано еще одной необходимостью: после некоторых слов верующие осеняют себя крестным знамением и совершают земные или поясные поклоны: это невозможно сделать сидя. Поэтому стояние на ногах принято в православии не просто так, а с определенной целью.

Коленопреклоненные молитвы читаются только раз в год на праздник Святой Троицы во время Великой Вечери.

Есть верующие, которые читают правило, стоя на коленях. Это вызвано их личными устремлениями, для других стоять на коленях не обязательно. Внутренняя потребность встать на колени может возникнуть при осознании собственной греховной природы или при покаянии.

Но следует помнить, что стояние на коленях — исключительная мера, а не требование церковных канонов.

Нужно научиться правильно креститься. Для этого пальцы складывают в щепотку, как будто нужно посолить блюдо. В это время мизинец и безымянный пальцы плотно прижаты к ладони. Двумя перстами крестятся староверы и католики. Крестное знамение накладывают на себя правой рукой, при этом нужно последовательно коснуться:

 • лоб;
 • живот;
 • правое плечо;
 • левое плечо;
 • совершить поясной поклон.

Перед чтение священных текстов необходимо избавиться от земных мыслей о суетном, настроиться на благоговейное почитание Господа и его святых угодников. Сначала это сделать будет сложно, но с практикой всё получится.

Как долго нужно пребывать в молитвенном состоянии? Это зависит от духовного развития верующего: одни пребывают в благодатном состоянии часами, для других трудно продержаться и 30 минут.

Для новоначальных допустимо молиться по 15 минут утром и вечером. Впоследствии благодатное время постепенно будет увеличиваться соответственно духовному развитию человека.

И не забывайте о самом важном: прощении своих обидчиков перед началом молитвенного обращения. Если это не получается сделать, обратитесь за помощью к батюшке, который ведет литургии в церкви.

Где нужно молиться

Иисус Христос учил своих последователей молиться тайно, не на показ. Он сравнивал показуху с лицемерными фарисеями, которые специально выходят в люди продемонстрировать, как они молятся Создателю. Иисус сравнил их с гробами раскрашенными: сверху они красивые, а внутри полны костей.

Желательно иметь свой личный молитвенный уголок. Но если такого места нет, можно молиться Богу в любом закутке дома. Ведь важно именно искреннее сердце молящегося, а не внешний антураж.

Нужно ли зажигать свечи? Это желательно, но не обязательно. Создатель слышит своих детей и без свечей. Если есть возможность, можно зажигать лампадки или специальные свечи-монашенки. В церковных лавках продаются наборы свечей для домашней молитвы — можно покупать их.

Можно ли домочадцам проводить совместные молитвы? Да, об этом сказано в писании: «Многое может усиленная молитва праведника».

Помните: не важно количество прочитанных молитв, важно искреннее обращение к своему Создателю посредством молитвенного слова.

Епархия.инфо

Слушать утренние молитвы, Оптина Пустынь — аудио и видео формат

Утренние молитвы

Дорогие братья и сестры! Здесь вы имеете возможность прослушать утренние молитвы и помолиться вместе с нами. Молитвы принято читать в соответствии с молитвенными правилами, которые записаны в «Православном молитвослове».

 • Согласно полному молитвенному правилу необходимо прочесть все 27 утренних молитв, что займёт около 20 минут.
 • Однако, в ситуациях, когда у верующих немного свободного времени утром, дозволяется произнести их согласно краткому молитвенному правилу (и тот и другой варианты прочтения будут представлены далее)

Видео

Утреннее полное молитвенное правило в формате видео, Оптина Пустынь (читают иеродиакон Илиодор и схиархимандрит Илий)

Видео: утренние молитвы с субтитрами для начинающих

Видео: утренние молитвы в исполнении диакона Георгия (Новикова)

Аудио

Утренние молитвы в формате аудио mp3, Оптина Пустынь

Полное молитвенное правило

Краткое молитвенное правило

Если миряне не располагают достаточным количеством времени, можно прочесть краткий перечень из 14 утренних молитв:

Краткое молитвенное правило преподобного Серафима Саровского

Если молящийся очень ограничен временными рамками, можно утром прочесть молитвы согласно краткому правилу Серафима Саровского: трижды Молитву господню («Отче наш»), трижды «Дево, радуйся», единожды «Символ Веры».

Прослушать и скачать утренние молитвы

 • 01 — Предначинательная молитва
 • 02 — Царю небесный (Святому Духу)
 • 03 — Трисвятое
 • 04 — Ко Пресвятой Троице
 • 05 — Молитва Господня (Отче наш)
 • 06 — Молитва Тропари Троичные
 • 07 — Ко Пресвятой Троице (От сна восстав)
 • 08 — Псалом пятидесятый (покаянный)
 • 09 — Молитва «Символ Веры»
 • 10 — Первая молитва святого Макария Великого (Боже, очисти)
 • 11 — Вторая молитва святого Макария Великого
 • 12 — Третья молитва святого Макария Великого (К тебе, Владыко)
 • 13 — Четвёртая молитва святого Макария Великого
 • 14 — Пятая молитва святого Василия Великого
 • 15 — Шестая молитва святого Василия Великого
 • 16 — Седьмая, к Пресвятой Богородице
 • 17 — Восьмая, Господу нашему Иисусу Христу
 • 18 — Девятая, Ангелу-хранителю
 • 19 — Десятая, к Пресвятой Богородице
 • 20 — Тропарь Кресту, молитва за Отечество
 • 21 — Песнь Пресв. Богородице (Дево радуйся)
 • 22 — Призывание свв. прпп. Амвросия, Серафима, Сергия, свт. Николая
 • 23 — Молитва последних Оптинских Старцев
 • 24 — О живых
 • 25 — Об усопших
 • 26 — Молитва «Достойно есть…»

Можно ли молиться на русском языке, а не на церковнославянском?

Беседа с иеромонахом Андреем (Бартовым)

Говоря о языке молитвы, нужно сделать очень важное, на мой взгляд, разграничение. Есть молитва общественная, храмовое богослужение и есть молитва домашняя. Она очень личная, я бы даже сказал интимная. Господь говорит своим ученикам: «Когда ты молишься- войди в свою комнату и, затворив за собой дверь, помолись отцу небесному, который невидимо находится с тобой…»

Дома мы можем молиться и своими словами к этому нас призывают отцы церкви. Иоанн Кронштадтский говорит: «Хорошо иногда на молитве сказать несколько своих слов, дышащих горячей верой и любовью к Господу». Не всё чужими словами беседовать с Богом, не всё быть детьми ввере и надежде. А надо показать и свой ум сказать от сердца своё доброе слово.

А что такое молиться своими словами? Это значит молиться по-русски. Церковнославянский язык – язык книжный. Он никогда не был разговорным. Его глубина и образность конечно настраивают нас на молитву, но в личной молитве, обращаясь к Богу, мы не замечая того сами, часто говорим с Богом на русском языке. Когда мы обращаемся к Богу с какими-то просьбами, с какими-то нашими живыми обращениями, у нас нет такого книжного языка.

Чтобы построить фразу на церковнославянском языке, нужно иметь очень хорошую филологическую подготовку. Особенно в критических ситуациях, когда мы молимся, обращаемся к богу, мы ведь не молимся по-церковнославянски. Мы обращаемся именно по-русски к Богу. Вот представьте: у меня заболел ребенок, как я буду молиться? Я молюсь: «Господи, я на все готов. Помоги мне только, спаси мою дочь».

Я когда сам церковнославянский выучил, то у меня был период, когда я пытался молиться именно так, выстраивая предложение по-церковнославянски. Это был очень интересный период, интересный опыт. Но в реальной ситуации мы так не поступаем. Мы не можем строить эти конструкции у себя в голове, потому что мы не живем в этой культуре. Даже если живем, даже если мы ходим в церковь, мы все равно разговариваем дома по-русски. И в какой-то момент я вдруг понял, что я не обращаюсь к Богу дома этими словами, я просто читаю тексты.
Поэтому молитесь на русском языке, главное чтобы всё шло от души.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector