Когда болеешь какие молитвы читать

Когда болеешь какие молитвы читать

Когда болеешь какие молитвы читать

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше пока­жи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Тво­е­му́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Пере­вод: Ты – един­ствен­ный ско­рый Заступ­ник, Хри­сте, яви же свы­ше ско­рую помощь стра­да­ю­ще­му рабу Тво­е­му, избавь его от неду­гов и тяж­ких болез­ней, под­ни­ми его по молит­вам Бого­ро­ди­цы, что­бы он непре­стан­но вос­пе­вал и сла­вил Тебя, Еди­ный Чело­ве­ко­лю­бец. *

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже ино­гда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посе­ти́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Пере­вод: Как неко­гда Ты, Спа­си­тель, под­нял тещу Пет­ро­ву и рас­слаб­лен­но­го, при­не­сен­но­го на одре, так ныне, Мило­серд­ный, посе­ти и исце­ли лежа­ще­го на одре болез­ни, пора­жен­но­го смер­тель­ною раною и стра­да­ю­ще­го, ибо Ты один взял на Себя все неду­ги и болез­ни рода наше­го и все можешь, как мно­го­мило­сти­вый. *

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Тво­е­го́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпу­сти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; воз­вра­ти́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя моль­бы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1‑я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Тво­е­го́ (и́мя) немощству́юща посе­ти́ ми́лостию Твое́ю, про­сти́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небе­се́ низ­посли́, прикосни́ся теле­си́, уга­си́ огне́вицу, укро­ти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Тво­е­го́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Вла­ды­ка Все­дер­жи­тель, Свя­той Царь, настав­ля­ю­щий и не умерщ­вля­ю­щий, под­дер­жи­ва­ю­щий пада­ю­щих и вос­ста­нов­ля­ю­щий низ­вер­жен­ных, телес­ные стра­да­ния чело­ве­че­ские исце­ля­ю­щий, молим­ся Тебе, Боже наш, посе­ти Тво­ею мило­стью стра­да­ю­ще­го немо­щью раба Тво­е­го (имя), про­сти ему вся­кое согре­ше­ние его воль­ное и неволь­ное. Гос­по­ди, пошли с небес вра­чу­ю­щую силу Твою, при­кос­нись к его телу, уга­си в нем жар, пре­кра­ти стра­да­ние и исце­ли вся­кую нахо­дя­щу­ю­ся в нем немощь; будь вра­чом раба Тво­е­го (имя) и под­ни­ми его с одра болез­ни, с ложа стра­да­ния целым и совер­шен­но здо­ро­вым; сде­лай его бла­го­уго­жда­ю­щим Церк­ви Тво­ей и испол­ня­ю­щим волю Твою. Ибо в Тво­ей вла­сти мило­вать и спа­сать нас, Боже наш, и мы вос­сы­ла­ем Тебе сла­ву, Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, ныне и все­гда и во веки веч­ные. Аминь. *

Молитва 2‑я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Вра­чу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Тво­е­го́ (и́мя) немощству́юща посе­ти́ и исце­ли́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запре­ти́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, про­сти́ Тво­е­го́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, поща­ди́ созда́ние Твое́ во Хри­сте́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери “Целительница”

При­и­ми́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Тво­е­му́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Тво­е­му́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери “Всецарица” (“Пантанасса”) 3

Молитва 1‑я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упро­си́, Ты за мя умо­ли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ все­гда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Пере­вод: О, Все­б­ла­гая, изум­ле­ния достой­ная, чуд­ная Бого­ро­ди­ца, Пан­та­насса, Все­ца­ри­ца! Не досто­ин я, что­бы Ты вошла под кров мой! Но как мило­сти­во­го Бога любя­щая мило­сер­дие Матерь, изре­ки сло­во, да исце­лит­ся душа моя и да укре­пит­ся немощ­ное тело мое. Ибо Ты име­ешь мощь непо­бе­ди­мую и не оста­нет­ся у Тебя бес­силь­ным ника­кое сло­во, о Все­ца­ри­ца! Ты за меня упро­си, Ты за меня умо­ли, дабы я про­слав­лял пре­слав­ное имя Твое все­гда, ныне и в бес­ко­неч­ные века. Аминь.

Молитва 2‑я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пре­чи­стая Бого­ма­терь, Все­ца­ри­ца! Услышь мно­госкорб­ное воз­ды­ха­ние наше пред чудо­твор­ною ико­ною Тво­ею, из уде­ла Афон­ско­го в Рос­сию при­не­сен­ною, воз­зри на чад Тво­их, неис­це­ли­мы­ми неду­га­ми стра­да­ю­щих, ко свя­то­му обра­зу Тво­е­му с верою при­па­да­ю­щих! Как пти­ца кры­ла­ми покры­ва­ет птен­цов сво­их, так ныне и Ты, веч­но живая, покрой нас мно­го­це­леб­ным Тво­им омо­фо­ром. Там, где надеж­да исче­за­ет, будь Надеж­дой, чуж­дою сомне­ний. Там, где лютые скор­би пре­воз­не­мо­га­ют, Тер­пе­ни­ем и Облег­че­ни­ем для нас явись. Там, где мрак отча­я­ния в души все­лил­ся, да вос­си­я­ет неиз­ре­чен­ный свет Боже­ства! Мало­душ­ных утешь, немощ­ных укре­пи, оже­сто­чен­ным серд­цам умяг­че­ние и про­све­ще­ние даруй. Исце­ли боля­щих людей Тво­их, о Все­ми­ло­сти­вая Цари­ца! Ум и руки вра­чу­ю­щих нас бла­го­сло­ви, да послу­жат они ору­ди­ем Все­мо­гу­ще­го Вра­ча Хри­ста, Спа­си­те­ля наше­го. Тебе как живой, нахо­дя­щей­ся здесь, с нами, молим­ся пред ико­ною Тво­ею, о Вла­ды­чи­ца! Про­стри руки Твои, испол­нен­ные исце­ле­ний и вра­че­ва­ний, Радость скор­бя­щих, в печа­лях Уте­ше­ние, дабы мы, чудо­твор­ную помощь ско­ро полу­чив, про­слав­ля­ли Живо­на­чаль­ную Нераз­дель­ную Тро­и­цу, Отца, Сына, и Свя­то­го Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохра­ни́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исце­ли́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (име­на́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Кос­ма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (име­на́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ пред­сто­и­те́ на Небе­си́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному вра­чу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испро­си́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника мое­го́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотво­ри́ мя досто́йна тво­е­го́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла мое­го́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чисто­те́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитвы об исцелении от болезней и немощей

В это статье Вы найдёте молитвы об исцелении болезней: молитвы на всякую немощь, молитвы великомученику и целителю Пантелеимону и некоторые другие.

Молитвы об исцелении от болезней

Молитва болящего

(составлена преподобным Гавриилом Седмиезерским)

Пресвятая Богородице Дево, жива сущая и по смерти спасающая присно наследие Твое, услыши воздыхание души моей, призывающей Тебя на помощь!

Сниди с небесе, прииди и коснися ума и сердца моего, открой зрение души моея, да узрю Тя, Госпоже моя, и Сына Твоего, Создателя, Христа и Бога моего, и уразумею, что есть воля Его и чего лишаюся аз. Ей, Госпоже моя, потщися помощью Твоею и моли Сына Твоего, да присетит мя благодатию Своею, да узами любви Его прикованный у ног Его пребуду вовеки, аще в ранах и болезни, аще недугующий и расслабленный телом, но у ног Его.

К Тебе взываю, Господи Иисусе! Ты моя сладость, жизнь, здравие, радость паче мира сего радости, весь состав жизни моея. Ты еси свет паче всякого света. Вижу недвижное от болезни тело мое, чувствую расслабление всех членов моих, боли в костях моих. Но, о свете мой, как услаждают меня лучи света Твоего, падающие на раны мои! Согретый теплотою их, забываю все и у ног Твоих слезами моими омываю грехи мои, возвышаюся, светлеюся.

Сие едино прошу у Тебя, Иисусе мой, — не отврати лица Твоего от меня, дай мне вечно у ног Твоих радостно оплакивать грехи мои, ибо при виде Тебя, Господи, покаяние и слезы для меня усладительнее радостей всего мира.

О свете, радость моя, сладость моя, Иисусе! Не отрини же меня от ног Твоих, Иисусе мой, но по молитве моей со мной присно буди, да живя Тобою, славлю Тя со Отцем и Духом вовеки. Молитвами Богородицы и всех святых Твоих услыши мя, Господи. Аминь.

Молитва на всякую немощь

Владыко Вседержителю, врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй; брата нашего (имярек) немощетвующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеколюбия.

Молитва об исцелении болящего

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе ниспосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой Всех Скорбящих Радость

Всех Скорбящих радость

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадеждная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, воньми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости Ходатаица: предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей: Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняеши, и душам их мир и утешение подаеши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, поели утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякого навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во все дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Молитва великомученику и целителю Пантелеимону

Великомученик и целитель святой Пантелеимон

О, святый великомучениче и целителю Пантелеймоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас грешных, пред святою твоею иконою усердие молящихся, испроси нам у Господа Бога, Ему же со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, ко твоему заступлению притекающих: се бо, грех наших ради, люте одержими есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь: даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва Святителю Спиридону Тримифунтскому, Чудотворцу

Тропарь, глас 1-й

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, Богоносне Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси: и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления!

Кондак, глас 2-й

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, деятельным видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.

Молитва

О, великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем, к тебе прибегающим и с верою молящимся, скоропредстательный заступниче! Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас грешных, святителю Христов, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия Агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга избавил и многая грешники к покаянию привел еси, за святость же жития твоего Ангелы невидимо в церкви, поющая и сослужащия тебе, имел еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба. Владыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живущия. Многим, в скудости и недостаточестве живущим, ты усердно помогал еси, людей убогих изобильно во время глада напитал еси, и иная многая знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у престола Вседержителя, и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святым бессребренникам Косьме и Дамиану, Чудотворцам

Тропарь, глас 8-й

Святии безсребреницы и чудотворцы, посетит немощи наша: туне прилете, туне дадите нам.

Кондак, глас 2-й

Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии: но вашим посещением ратников дерзости низложите, мир исцеляюще чудесы.

Молитва

О, чудотворцы славнии, врачеве безмезднии, Космо и Дамиане! Вы, от юности Христа Бога возлюбивше, не врачевания токмо искусство, но паче неоскудную благодать исцеления всяких недугов от Бога прияли есте. Темже и нас, пред честною иконою вашею припадающих, скоро услышите. Юныя дети, вашея помощи во учении книжном просящия, молитвами своими наставите, да вашему житию ревнующе, не земное точию приобрящут, и паче во благочестии и правей вере непрестанно да преспевают. На одре болезни лежащим в человечестей помощи отчаявшимся, к вам же тепле с верою и усердною молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим милостивым чудодейственным посещением даруйте: такожде и от лютых недуг во уныние, малодушие и роптание пришедшия, данною вам от Бога благодатию в терпении утвердите и наставите, да уразумеют волю от них Божию святую и совершенную, и причастницы соделаются Божия спасительныя благодати. Всех, к вам усердно прибегающих, от болезней лютых невредимы сохраните, и от внезапныя смерти оградите, и мощным ходатайством вашим к Богу в праве вере тверды соблюдите, во благочестии же преспевающия, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевати и славити всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Читайте также  Молитва об освобождении из тюрьмы

Молитва по наступлению исцеления

Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне единородный безначального Отца, едине исцеляяй всякий недуг и всяку язю в людех (ср.: Мф. 4, 32), яко помиловал мя еси, грешного, и избавил еси мя от болезни моея, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моей окаянной и во славу Твою со безначальным Твоим Отцем и единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Признаки приближающейся смерти при раке

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/priblizhajushhajasja-smert.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/priblizhajushhajasja-smert-900×600.jpg» title=»Признаки приближающейся смерти при раке»>

Александр Попандопуло, студент медицинского института УЛГУ. Редактор А. Герасимова

 • Запись опубликована: 13.12.2019
 • Время чтения: 1 mins read

Действительно ли признаки смерти узнаваемы? Ученые назвали перечислили 8 физических признаков, показывающих, что пациентам осталось жить не более трех дней.

Стадии телесной смерти: зачем это нужно знать

Многие думают, что смерть — это момент, когда останавливается сердце и человек навсегда теряет сознание. Но на самом деле, это не моментальное событие, а довольно длительный и деликатный процесс.

Человек устроен так, что надеется на выздоровление близких до последнего. Однако бывают ситуации, когда лучше знать, как долго может прожить пациент со смертельным диагнозом. Зная, что приближается время ухода, у нас есть возможность организовать последние дни и попрощаться.

Прощание с родными

Прощание с родными

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi-900×600.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi.jpg» alt=»Прощание с родными» width=»900″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/proshhanie-s-rodnymi-768×512.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Признаки приближающейся смерти при раке»> Прощание с родными

Также важно знать о скорой смерти пациента не только родным — это важная информация для врачей. Если известно, что человек умрет в течение нескольких дней, нет необходимости подвергать его дальнейшим обследованиям, вмешательствам и лечению. Нужно снять боль, облегчив страдания больного, и дать ему возможность провести последние часы с родными.

Чтобы помочь определить скорую смерть, ученые составили список из восьми клинических признаков, которые, путем простого наблюдения, могут предсказать, что неизлечимо больной раком умрет в течение трех дней.

Признаки приближающейся смерти от рака

Результаты исследования под названием «Процесс умирания» были опубликованы в журнале Cancer. В статье рассматривались больные раком, получающие неотложную паллиативную помощь (APCU).

В общей сложности были изучены истории болезней 357 пациентов с терминальной стадией рака. Больные контролировались в общей сложности по 52 симптомам каждые 12 часов, от поступления в отделение паллиативной помощи до их смерти или до выписки из отделения. Во время исследования 57% пациентов умерли.

Душа покидает тело

Душа покидает тело

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo-900×600.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo.jpg» alt=»Душа покидает тело» width=»900″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/12/dusha-pokidaet-telo-768×512.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Признаки приближающейся смерти при раке»> Душа покидает тело

Согласно наблюдениям, авторы исследования указывают на восемь очень специфических физических симптомов. Если они есть, с огромной вероятностью смерть наступает в течение трех дней.

У умирающего наблюдается целый ряд признаков:

 • слабый ответ на словесные стимулы (уход в себя, умиротворение);
 • сниженная реакция на зрительные раздражители;
 • исчезают мимические морщины (вокруг глаз);
 • гиперэкстензия (запрокидывание) шеи;
 • веки не закрываются;
 • снижается потребность в воде, пище;
 • дыхание становится поверхностным, из-за снижения потребности в кислороде, либо возникают хрипы из-за скопившейся слизи;
 • желудочное кровотечение.

За исключением последнего, все признаки указывают на то, что нейрокогнитивная и нервно-мышечная системы находятся в упадке. Эти неврологические симптомы тесно связаны с наступлением смерти: они наблюдались в последние три дня у 38–78% пациентов и указывали на прогрессирующее неврологическое торможение, приводящее к смерти.

Поскольку исследование проводилось только у пациентов с раком, неизвестно, могут ли эти симптомы быть распространены на диагностику приближающегося ухода при других заболеваниях. Поэтому исследования в этом направлении будут продолжены.

Чем опасна вакцинация от коронавируса

Что известно о COVID-19?

Это РНК-содержащий вирус животного происхождения, относящийся к группе коронавирусов. Согласно данным ВОЗ, он передается от заболевшего человека через мелкие капли, которые выделяются при чихании и кашле из носа и рта. С момента заражения до появления первых симптомов проходит от 1 до 14 дней (в среднем – 7). Носитель вируса еще не знает о своей болезни, но в плане заражения уже представляет опасность для окружающих. По информации коронавирусной эпидемиологии, COVID-19 в 2-3 раза заразнее гриппа, но в 2-3 раза менее заразен, чем корь.

При легком течении болезни ее симптомы сходны с ОРВИ и заканчиваются выздоровлением через 14 дней без каких-либо дальнейших последствий. В тяжелых случаях COVID продолжается до 8 недель. Даже при отсутствии выраженных признаков заболевания у переболевших формируется иммунитет. Но учитывая, пусть и нечастые случаи повторного заражения, сохраняется он не слишком долго. Гораздо большим эффектом обладает вакцина.

Как действует вакцина?

Сегодня в мире используется несколько иммунопрепаратов, разработанных специалистами разных стран и прошедших необходимые клинические испытания. Все они предназначены для формирования иммунитета к возбудителю. После их введения иммунная система:

 • без труда распознает возбудителя инфекции;
 • начинает производить антитела – белки для борьбы с заболеванием;
 • «запоминает» возбудителя и, если он снова попадает в организм, быстро уничтожает его, не допуская развития болезни.

У человека, прошедшего вакцинацию, формируется стойкий иммунитет к COVID.

Опасна ли вакцинация?

Каждый человек реагирует на иммунопрепарат индивидуально. Поэтому даже самая качественная вакцина может вызвать побочные эффекты. Их появление на непродолжительное время – единственная опасность.

Чем опасна вакцинация от коронавируса:

 • незначительным повышением температуры;
 • головной болью, головокружением;
 • сбоем сердечного ритма;
 • кожными высыпаниями;
 • слабостью.

Эти неприятные симптомы исчезают в течение нескольких дней.

Тяжелые состояния после введения иммунопрепарата могут развиваться у людей, имеющих противопоказания. Нельзя проводить вакцинацию, если наблюдаются:

 • хронические патологии почек, сердечно-сосудистой системы (ССС), эндокринной системы;
 • болезни кроветворной системы;
 • аутоиммунные нарушения;
 • выраженные патологии центральной нервной системы (ЦНС);
 • аллергические реакции на ранее вводимые вакцины.

При этих патологиях прививка может спровоцировать обострение.

Также противопоказанием является возраст (младше 18 и старше 65 лет), беременность, недавно перенесенная тяжелая форма коронавирусной инфекции. У переболевших людей в первое время после выздоровления отмечается высокий уровень антител, а вакцина повысит его еще больше. Последствия могут проявиться бурной иммунной реакцией в форме цитокинового шторма.

Как уменьшить негативные проявления?

Снизить развитие побочных явлений поможет соблюдение всех рекомендаций врача. Чтобы уменьшить риск развития негативных симптомов после вакцинации, нужно:

 • внимательно следить за своим самочувствием;
 • как минимум за неделю до предполагаемой вакцинации избегать контактов с заболевшими;
 • за 2 дня до прививки пройти обследование и сдать кровь на антитела;
 • отказаться от иммуномодуляторов и иммуностимуляторов за 10 дней до введения вакцины;
 • предупредить перед постановкой вакцины о приёме препаратов, которые стимулируют иммунитет.

При отсутствии противопоказаний и соблюдении всех требований, риск побочных эффектов сводится к минимуму.

После прививки от коронавируса врачи советуют соблюдать щадящий режим и выпивать не менее 1,5 литров жидкости в день. При повышении температуры рекомендуется принять жаропонижающее средство. Если слабость не проходит в течение нескольких дней, появились аллергические реакции, нужно немедленно обратиться к доктору.

Когда будет массовая вакцинация?

Массовая вакцинация в США, Канаде и европейских странах началась еще в декабре прошлого года. В это же время стартовала она и в России. Но на начальном этапе мероприятие проводилось только для определенной категории лиц – молодых людей и тех, кто по роду своей профессиональной деятельности не может ограничить число контактов. Сегодня привиться от ковида можно в любом регионе страны.

Решение о вакцинации каждый человек принимает самостоятельно. Но те, кто отказывается от прививки, должны знать, что даже легкая форма COVID – это серьезный удар по организму. Также не стоит забывать о потере трудоспособности не менее, чем на 2 недели, и вероятности заражения членов семьи. После вакцинации эти риски значительно понижаются. Но даже вакцинированным людям необходимо носить маску и перчатки, чтобы на 100% уберечь себя от заражения COVID-19.

Симптомы рака: что должно насторожить?

Не всегда онкологические заболевания удается диагностировать на ранних стадиях. Одна из причин — несвоевременное обращение за помощью: часто люди не знают о признаках, которые могут указывать на рак.

Перечисляем основные симптомы, которые должны насторожить. В большинстве случаев они вызваны другими заболеваниями. Если какие-то из симптомов сохраняются долгое время или прогрессируют, обратитесь к врачу.

Общие симптомы рака

 • Повышенная ночная потливость

Ночное потоотделение могут вызвать различные инфекции или прием некоторых лекарств. Еще этот симптом часто встречается у женщин во время менопаузы. Однако обильное потоотделение ночью также может быть признаком онкологического заболевания.

 • Необъяснимая потеря веса

Резкая потеря веса без объяснимых причин — сигнал, который может указывать на различные заболевания. В случае с онкологическими заболеваниями этот симптом чаще всего встречается при раке поджелудочной железы, желудка, пищевода или легких.

 • Необычная шишка или отек

Обращайте внимание на шишки или отеки, возникшие по непонятным причинам. Если они появились после ушиба, удара и долгое время не проходят, также необходимо проконсультироваться с врачом.

 • Необъяснимая боль

Боль — это защитный сигнал организма, который говорит о том, что в организме что-то не так. Боль может быть ранним симптомом некоторых онкологических заболеваний, например рака костей или яичек. Головные боли, которые со временем учащаются или усиливаются входят в список возможных симптомов опухолей головного мозга. Боль в спине может быть признаком рака толстой, прямой кишки или яичников.

Если боль вызвана онкологическим заболеванием, чаще всего это означает, что опухоль распространилась на другие ткани и органы. В процессе роста она может давить на расположенные рядом нервы, кости или органы. Кроме того, раковые клетки могут выделять химические вещества, которые вызывают боль. Также боль провоцирует реакция организма на эти вещества.

 • Усталость

Сильная и прогрессирующая усталость, которая не проходит после сна и отдыха, может указывать как на распространение опухоли, так и быть симптомом ранних стадий некоторых видов рака, например лейкемии.

Локальные симптомы рака

 • Изменения кожи

Кожа обычно быстро восстанавливается — мелкие повреждения заживают около недели. Если небольшие раны и язвы не проходят в течение долгого времени, даже если они при этом не болят, необходимо проконсультироваться с врачом.

Обратитесь к врачу, если заметили необычную родинку: она поменяла цвет, форму, болит, кровоточит. Заметить появление новых родинок или изменения существующих бывает сложно. Людям с повышенным риском развития меланомы рекомендуют составлять карту родинок.

Незаживающая язва во рту может быть симптомом рака полости рта. На это следует обратить особое внимание людям, которые курят, жуют табак и часто употребляют алкоголь.

Белые пятна во рту или на языке могут быть лейкоплакией — заболеванием, которое поражает полость рта и язык. Это состояние также чаще всего возникает из-за употребления табака, в том числе курительного, жевательного и загубного. Без лечения лейкоплакия может перерасти в рак ротовой полости.

Язвы на половых органах могут быть признаком инфекции или ранней стадии рака вульвы и полового члена.

 • Необычные кровотечения или выделения

Любые кровотечения или кровянистые выделения, за исключением менструации — это всегда признак какого-то нарушения в организме, о котором нужно сообщить врачу. Кашель с кровью может сигнализировать о раке легких, рвота с кровью — о раке пищевода или раке желудка. При колоректальном раке кровь может выделяться со стулом. Рак шейки матки или яичников может вызывать вагинальные кровотечения или необычные выделения из влагалища, рак молочной железы — кровянистые выделения из соска.

 • Изменения в области молочной железы, ареолы и соска

Шишка или уплотнение в груди могут быть симптомами как ранней, так и поздней стадий рака. При их обнаружении обязательно следует посетить врача. Некоторые виды рака молочной железы могут вызвать покраснение или уплотнение в области груди. В редких случаях кожа на соске может стать чешуйчатой и шелушиться, покрыться корками, напоминающими экзему, которые вызывают зуд. У мужчин рак молочной железы встречается очень редко, но им также необходимо обращаться к врачу при необычных изменениях груди.

 • Проблемы с приемом пищи

Трудности с глотанием пищи, изжога, расстройство желудка, потеря аппетита на протяжении длительного времени могут быть признаками рака пищевода или желудка.

 • Изменения в работе кишечника или мочевого пузыря

Сбои в работе кишечника (длительный запор, диарея или чувство неполного опорожнения) могут быть симптомами рака толстой кишки. Боль при мочеиспускании, кровь в моче или изменение частоты мочеиспускания (слишком часто или редко) могут быть связаны с раком мочевого пузыря или простаты.

 • Непроходящие кашель или охриплость

Часто кашель и охриплость встречаются при простуде. Однако нужно насторожиться, если они держатся дольше нескольких недель или усиливаются: кашель может быть признаком рака легких, а охриплость — рака гортани.

 • Неврологические проблемы

Головная боль, судороги, изменения зрения, слуха, проблемы с речью и координацией могут сигнализировать об опухоли головного мозга.

Научный редактор: Екатерина Коробейникова, онколог-химиотерапевт, выпускница Высшей школы онкологии

Последний фейерверк: что происходит с телом, когда мы умираем

Когда пациент приближается к смерти, в его теле происходят изменения. Они касаются дыхания, кровообращения, сознания. Мы подробно объясняем, что происходит: если понять смерть, возможно, мы будем меньше ее бояться.

Автор статьи — в прошлом сотрудник паллиативной службы, которая курирует умирающих на дому. Он был поражен тем, как спокойно многие люди смотрят в лицо собственной смерти.

Когда начинается умирание? В какой момент человек начинает свой путь к смерти?

Умирание начинается задолго до того, как мы появимся на свет. Оно закладывается еще в утробе, в скоплении клеток, из которого формируется будущий ребёнок. Некоторые клетки лишние, и они должны освободить место для новых. Только так смогут появиться органы ребенка. Именно за счет этого почек только две, а пальцев на руке — только десять. В геноме каждой клетки уже заложены программы, которые действуют как своеобразная «катапульта». Она включается в тот момент, когда клетка становится ненужной или опасной для организма. В этом случае клетка добровольно уничтожает саму себя.

Становление человека — это процесс, в котором участвуют как жизнь, так и смерть. По словам доктора паллиативной медицины Жана-Доменико Боразио, смерть — это «необходимое условие для того, чтобы мы в принципе могли появиться на свет как жизнеспособные организмы».

«Что нам известно доподлинно, так это то, что человек не умирает внезапно, в одночасье» –
Жан-Доменико Боразио, врач паллиативной помощи

Смерть вездесуща — но, появившись на свет, мы забываем об этом.
И, если всё хорошо, то смерть снова появится в нашей жизни только через несколько десятков лет. Нередко это будет заболевание, которое нельзя вылечить: рак, болезнь сердца или заболевание почек, из-за которого они больше не могут очищать кровь. И вот тогда начинается процесс умирания.

«Что нам известно доподлинно, так это то, что человек не умирает внезапно, в одночасье. Органы человеческого тела прекращают функционировать постепенно, не все одновременно, а затем в какой-то момент их работа прекращается» — рассказывает доктор Боразио.
В результате цепной реакции перестают работать печень, почки, лёгкие и сердце.

Заболевания бывают самые различные, однако в конце жизни всё всегда идёт по одной и той же схеме: сердце прекращает биться, останавливается дыхание и в последнюю очередь угасает сознание.
При этом очень трудно разделить работу сердца и головного мозга. Если сердце перестает качать кровь, насыщенную кислородом, клетки мозга начинают гибнуть уже через несколько секунд. А через несколько минут наступает смерть мозга: на ЭЭГ в этот момент будет видна прямая линия вместо привычных кривых и зубцов. Перестают работать и рефлексы, которыми управляют глубинные отделы мозга, ответственные за дыхание, глотание и сознание. Таким образом, когда сердце останавливается, вслед за ним прекращает свою работу и головной мозг.

Бывает и наоборот. В головном мозге находятся центры, которые регулируют все жизненно важные функции: кровяное давление, работу сердца, дыхание. Если произойдет повреждение этих центров — дыхание прекратится, сердечный ритм нарушится. Часто такое повреждение наступает, когда в результате автокатастрофы или несчастного случая резко повышается внутричерепное давление. Кости черепа твёрдые, поэтому при сильном ударе мягкие ткани мозга выдавливаются в единственное естественное отверстие, которое есть в черепе, — большое затылочное отверстие. Через него полость черепа сообщается с позвоночным каналом (спинной мозг переходит в ствол головного мозга). Если ствол мозга пережат или повреждён, человек умирает.

Однозначных признаков нет, но есть общие закономерности

Последние годы, месяцы и дни жизни умирающие проживают по-разному.
«Процесс умирания очень индивидуален», — рассказывает Лукас Радбрух, президент Немецкого общества паллиативной медицины и профессор Университетской клиники Бонна.
Часто он длится месяцы и даже годы.
Медики разделяют умирание на три стадии: в начале наступает «терминальная» стадия, которая продолжается один-два года. В это время постепенно снижается функционирование отдельных внутренних органов, умирающий всё чаще испытывает усталость. Затем следует «предфинальная» стадия, которая может длиться несколько недель или месяцев. В это время появляются такие симптомы, как одышка и боль. И, наконец, «финальная» стадия — последние дни. Больной перестаёт есть и пить и медленно угасает.
«Важно помнить, что такое разделение умирания на этапы — не более чем условность» — отмечает Радбрух. Оно важно для обеспечения лечения и ухода, но не даёт точной картины, «не помогает определить, когда больной умрёт».

«Раньше считалось, что о приближении смерти свидетельствует бледность кожи в области носогубного треугольника» — говорит Радбрух. Но это тоже ненадёжный признак.
Сейчас исследования, которые позволяют точно определить время смерти, находятся на начальной стадии. Некоторые ученые исследуют пробы крови на наличие маркеров, при помощи которых можно будет рассчитать оставшуюся продолжительность жизни. По словам Радбруха, лучше всего спросить лечащего врача: удивилась бы она, если бы узнала, что больной умер этой ночью или на будущих выходных? Если врач скажет, что не удивлена, — значит, пора готовиться к смерти.

Часть 2. Предсмертный хрип

Несмотря на то, что умирание — процесс строго индивидуальный, есть определённые физические изменения, общие для большинства пациентов (Palliative Care Review: Plonk&Arnold, 2005).
По мере приближения к смерти схожих черт всё больше, хотя причина смерти может быть разной. Умирающие обессилены, дышат с трудом и испытывают боль. Дыхание меняется: сначала оно становится неглубоким, затем — прерывистым, однако через некоторое время умирающий снова может сделать глубокий вдох.

Врачи предполагают, что к этому моменту центры мозга, отвечающие за дыхание, уже поражены. Они с опозданием реагируют на наличие в крови углекислого газа, позволяя ему накопиться в большом количестве. В некоторых случаях при дыхании возникают шумы, один из них раньше носил название «предсмертного хрипа». Из-за невозможности отхаркивания и откашливания в глотке и бронхах скапливается секрет, который влияет на прохождение воздушного потока при дыхании.

Предсмертные хрипы — это нередко ужасный звук, однако нет никаких данных о том, что умирающий в этот момент страдает. То же самое касается повышения уровня углекислого газа в крови — предполагается, что это оказывает скорее успокаивающее и усыпляющее действие. Предсмертный хрип (как следует из названия) свидетельствует о том, что смерть близка (American Journal of Hospice and Palliative Medicine: Morita et al, 1998). Когда остаётся совсем немного времени, хрипы могут стать неконтролируемыми.

Кроме того, в последние дни и часы перед смертью наблюдаются изменения в кровообращении. Организм пытается доставить то небольшое количество кислорода, которое сердце ещё в состоянии прокачать с кровью, к жизненно важным органам. «Пульс слабеет и часто едва прощупывается, руки холодеют, а губы могут посинеть, — объясняет Лукас Радбрух. — Это стрессовая реакция». В некоторых случаях сердце начинает биться быстрее, а давление падает, может даже появиться небольшая лихорадка.

Когда сознание меркнет

Радбрух говорит: «Кто-то до последнего вздоха остаётся в сознании. Другой может испытывать беспокойство и даже галлюцинации. А третий просто тихо угасает».

Причин для таких изменений достаточно. С одной стороны, вследствие неравномерного притока крови и кислорода нарушается метаболизм головного мозга. С другой стороны, некоторые органы перестают работать, и из-за этого в крови накапливаются токсичные вещества. Например, мочевина, которая выводится через почки, может в больших концентрациях повреждать нервные клетки. (Но и от этого умирающий не страдает. Забытье, вызванное высокой концентрацией мочевины в крови, схоже с наркозом — человеку не больно, даже приятно.)

Читайте также  Молитва прощения на возвращение энергии

Кроме мочевины, в крови умирающего в большом количестве накапливаются кетоновые тела, которые тоже воздействуют на сознание человека. Они вырабатываются из жира и в условиях дефицита энергии используются организмом как заменитель глюкозы, необходимой для питания головного мозга и мышц. Именно это и происходит при умирании: человек перестает есть, но не испытывает чувства голода (JAMA: McCann et al., 1994).

Умирая, многие пациенты тихо угасают или, напротив, возбуждены и что-то взволнованно шепчут. Может сложиться впечатление, что они уже покинули этот мир, однако несмотря на это, «мы должны относиться к умирающим так, как будто они всё понимают», — подчеркивает Лукас Радбрух. «Нам точно не известно, как много они способны воспринять».

Многие пациенты продолжали воспринимать происходящее даже после остановки сердца. Об этом свидетельствуют результаты крупного исследования. Учёные опросили 140 человек из Великобритании, Австрии и США, переживших остановку сердца. Девять процентов опрошенных сообщили, что испытали околосмертные переживания: чувствовали страх, видели свет или членов семьи.

Двое из опрошенных помнили процесс собственного реанимирования. Один из них рассказывал о том, что наблюдал за действиями врачей сверху, из угла комнаты. Он помнит, что врачи включили дефибриллятор и пытались «запустить» сердце, заставить его снова биться в нужном ритме. И это совпадало с тем, что происходило в действительности. Интересно, что больной пришёл в сознание только через несколько минут после остановки сердца.

Когда сердце останавливается и перестаёт снабжать головной мозг кислородом, нервные клетки гибнут не сразу. Напротив, их активность резко возрастает. Об этом сообщают учёные, которые исследовали электрическую активность мозга у лабораторных крыс (мозг крысы во многом схож с мозгом человека). Через несколько минут после того, как у грызунов переставало биться сердце, можно было наблюдать всплеск электрической активности — исключительно сильный. «Это может объяснить, почему воспоминания больных, переживших клиническую смерть, настолько реальные и точные», — пишет один из авторов исследования, анестезиолог Джордж Машур (George Mashour) из Медицинской школы при Мичиганском университете.

Когда останавливается сердце, в головном мозге происходит настоящий «фейерверк». Нервные клетки выбрасывают колоссальное количество норадреналина, который воздействует на лобные доли мозга и обостряет внимание. Также происходит выброс серотонина, поэтому возможны галлюцинации и мистические озарения. И в самый последний момент из среднего мозга поступает дофамин. Он отвечает за чувство удовлетворения, дарит ощущение тепла и радости. Возможно, даже счастья.

Оригинал интервью — на ZEIT ONLINE.

Благодарим волонтёра фонда «Вера» Вениамина Сапожникова за перевод этой статьи.

Как поддержать пациентов хосписов?

Поддержать пациентов хосписов очень легко. Можно подписаться на ежемесячные пожертвования (поставив галочку напротив «Хочу жертвовать ежемесячно») или совершить разовое пожертвование:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector