Каноны и молитвы

Каноны и молитвы

Каноны и молитвы

Чтение акафистов или канонов дома

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах. Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно. Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2 И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3 Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4 Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5 И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6 И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7 И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8 И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10 Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12 и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей. В восьмой песне вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Начало и окончание чтения канонов и акафистов.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (трижды, с крестным знамением и поясными поклонами).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония наша. Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Псалом 50.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззакония моя аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших, и лукавая пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твой. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Символ веры

Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Затем канон или акафист (или канон с акафистом, читается после 6-й песни канона).

По завершении чтения канона (акафиста) – молитва ко Господу Иисусу Христу или Божией Матери, святому – соответственно смыслу акафиста. Затем:

Достойно есть, яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога Нашего. Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды).

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, которому читался акафист, если Господу или Богородице, то ничего не произносим) и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.

Если Кресту — силою Честнаго и Животворящего Креста

Если Ангелам — Честных Небесных Сил Бесплотных

Что такое канон в православии и как его правильно читать

Православные литературные труды вмещают в себя неиссякаемый источник, позволяющий общаться с Богом. Одним из видов церковного словесного искусства считается канон.

Отличие канона от акафиста

Молитва — невидимая нить между людьми и Богом, это душевный разговор с Всевышним. Она важна для нашего организма как вода, воздух, пища. Будь-то благодарность, радость или печаль через молитву Господь услышит нас. Когда она идет от сердца, с чистыми помыслами, усердием, то Господь слышит молитву и откликается на наши прошения.

Канон и акафист можно назвать одним из видов бесед с Господом, Пресвятой Богородицей и святыми.

Что такое канон в церкви и чем он отличается от акафиста?

Слово «канон» имеет два значения:

 1. Принятые Церковью и взятые за основу Православного учения книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, собранных воедино. Слово греческое, приобретенное из семитских языков и изначально означающее палочку или линейку для измерения, а потом появилось и переносное значение — «правило», «норма» или «список».
 2. Жанр церковного гимна, воспевания: непростое по строению произведение, направленное на прославление святых и церковных праздников. Входит в состав утренних, вечерних и всенощных богослужений.

Канон разделяют на песни, каждая из которых отдельно заключает в себе ирмос и тропарь. В Византии и современной Греции ирмос и тропари канона метрически похожи, что позволяет весь канон петь; при славянском переводе был нарушен единый слог в метрике, поэтому тропари читают, а ирмосы поют.

Только пасхальный канон является исключением из правил — его поют целиком.

Читайте о канонах:

Мелодия произведения подчиняется одному из восьми гласов. Появился канон как жанр в середине VІІ века. Первые каноны написали св. Иоанн Дамаскин и св. Андрей Критский.

Акафист — в перевод с греческого означает «неседальная песнь», богослужебное песнопение особого хвалебного характера, которое направлено на прославление Христа, Богородицы и святых. Начинается с основного кондака и 24 следующих за ним строф (12 икосов и 12 кондаков).

При этом икосы заканчиваются таким же припевом, что и первый кондак, а все остальные — припевом «аллилуя».

Что объединяет канон и акафист

Определенное правило служит объединением этих двух жанров песнопений. Построение произведений осуществляется по закрепленной схеме.

В состав канона входят девять песен, которые начинаются ирмосом и заканчиваются катавасией. Обычно в нем 8 песен. Вторая исполняется в Покаянном каноне Андрея Критского. Из 25-ти строф состоит акафист, в котором поочередно чередуются кондаки и икосы.

Кондаки не многословны, икосы — обширные. Строятся они парно. Читаются строфы по одному разу. Запева перед ними нет. Тринадцатый кондак — молитвенное непосредственное послание к самому святому и читается три раза. Затем еще раз читается первый икос, а за ним первый кондак.

Отличие между каноном и акафистом

В составлении канонов в основном упражнялись святые отцы.

Акафист мог выйти из под пера простого мирянина. Прочитав такие произведения, высшее духовенство принимало их во внимание и давало ход для дальнейшего признания и распространения в церковной практике.

Читайте об акафистах:

После третьей и шестой песни канона, священником произносится малая ектения. Затем читают или поют седален, икос и кондак.

Важно! По правилам возможно одновременное чтение нескольких канонов. А чтение нескольких акафистов одновременно невозможно, да и строфы это произведения не разделяются напряженным молением всех присутствующих.

Читают каноны на молебнах. Их чтение благословляется и в домашних условиях. Акафисты не включают в цикл утренних, вечерних, всенощных богослужений. Заказывают акафисты на молебны, а также читают дома. Каноны четко определяются Уставом церкви. Акафист прихожанин выбирает сам, и батюшка читает его на молебне.

Каноны исполняют на протяжении всего года.

Акафисты неуместно читать во время Великого поста, ведь торжественное и радостное настроение произведения не может передать тихий и спокойный настрой великопостных дней. Каждая песня канона повествует о каком-то библейском событии. Прямой ссылки может и не быть, но второстепенное присутствие той или иной темы обязательно чувствуется. Акафист считается простым для восприятия. Его лексика легко воспринимаема, синтаксис прост, а текст раздельный. Слова акафиста идут из глубины сердца, текст его — лучшее, что обычный человек хочет сказать Богу.

Важно: лучше читать канон, когда хотят попросить о чем-то или покаяться, когда тяжело на душе. Это церковный покаянный жанр.

Акафист — благодарственная, хвалебная песнь, своего рода ода, поэтому лучшее чтение для него тогда, когда хотят поблагодарить Господа или святого за помощь.

Как читать канон

Во время домашнего чтения канона берут традиционное начало и окончание молитв. И если эти произведения читаются вместе с утренним или вечерним правилом, то никаких других молитв дополнительно читать не нужно.

Важно: Нужно читать так, чтобы уши слышали произносимое устами, чтобы содержимое канона ложилось на сердце, с ощущением присутствия живого Бога. Читать со вниманием, сосредотачиваясь умом на читаемом и, чтобы сердце внимало мысли, устремленные к Господу.

Самыми читаемыми в домашних условиях канонами считаются:

 1. Канон покаянный ко Господу Иисусу Христу.
 2. Канон молебный ко Пресвятой Богородице.
 3. Канон Ангелу Хранителю.

Эти три Канона читаются при подготовке человека к Таинству Причащения. Иногда эти три канона объединяют в один для простоты и легкости восприятия.

Все мы в жизни бываем немощны и больны, или наши родные нуждаются в нашем внимании и помощи в выздоровлении, тогда читаем Канон за болящего.

Самый великий и значимый канон — Канон Святого Андрея Критского. Он — полный, вмещает все девять песней, а в каждую входит до тридцати тропарей. Это действительно колоссальный шедевр.

Весь покаянный смысл произведения — это обращенность не только к Богу, но и к самому молящемуся. Человек настолько погружается в свои переживания при чтении канона, будто направляет свой взор внутрь своей души, говорит сам с собой, со своей совестью, прокручивает события своей жизни и скорбит о тех ошибках, которые были им совершены.

Критский шедевр — не просто зов и призыв к покаянию. Это возможность вернуть человека к Богу и принять Его любовь.

Для усиления этого ощущения автор использует популярный прием. Он берет за основу Священное Писание: примеры и великих грехопадений, и великих духовных подвигов. Показывает, что всё в руках человека и по совести его: как можно упасть до самых низин, и вознестись до вершин; как грех может взять в плен душу и как вместе с Господом можно его одолеть.

Андрей Критский уделяет внимание и символам: одновременно они поэтичны и точны по отношению к поднимаемым проблемам.

Великий Канон — это песнь песней живого, истинного покаяния. Спасение души — не механическое и заученное исполнение заповедей, не привычное творение добрых дел, а возвращение к Отцу Небесному и ощущение той самой благодатной любви, которая была утрачена нашими прародителями.

Читайте также  Какие молитвы читают в ночь предопределения

Важно! В первую и последнюю седмицу Великого поста читается Покаянный канон. На первой седмице он наставляет и направляет на покаяние, а на последней седмице Великого поста спрашивает о том, как душа поработала и ушла от греха. Стало ли покаяние действенной переменой в жизни, которая повлекла за собою изменение поведения, мышления, мироощущения.

Но современный ритм жизни, особенно в больших городах, не всегда позволяет работающему человеку побывать на богоугодных службах с пением Канона Андрея Критского. К счастью, найти этот удивительный текст не трудно.

Хоть раз в жизни желательно каждому прочесть вдумчиво это творение, которое поистине может перевернуть сознание человека, даст возможность ощущения того, что Господь всегда рядом, что нет между Ним и человеком расстояний. Ведь любовь, вера, надежда не измеряется никакими мерками.

Это милость, которую Бог дарит нам каждую минуту.

Каноны ко Святому Причащению — что, как и когда читать

Таинство Причащения

После Воскресения Спасителя христиане стали регулярно собираться для совместного «преломления хлеба» (Таинства Причащения). Со временем трапеза-вечеря преобразовалась в богослужение. Это Таинство (называемое по-гречески Евхаристия — Благодарение) — не только воспоминание Тайной Вечери накануне Распятия Иисуса Христа. Для соответствующей подготовки к этому Таинству были составлены каноны ко Святому Причащению.

По православному учению, Святые Тело и Кровь Христовы — это не только духовная пища для верующих, но и Лекарство Бессмертия. Через евхаристические Вино и Хлеб, становящиеся Телом и Кровью Христа, верующие принимают Христа. По Его собственным словам: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Евангелие от Иоанна, 6:55-56).

Благодаря этому все христиане образуют «единый организм» — Тело Христа, которым является Церковь.

«Крошечное тело человека всецело вместило Бога со всеми Его бесчисленными бесконечностями, и при этом Бог остался Богом и тело осталось телом – всегда в едином Лице – Лице Богочеловека Иисуса Христа; совершенный Бог и совершенный человек – совершенный Богочеловек. Здесь не одна тайна – здесь все тайны неба и земли, слитые в единую тайну – тайну Богочеловека – в тайну Церкви как Его Богочеловеческого Тела» (преподобный Иустин Попович Челийский, 1894-1978).

Преподобный Амфилохий Макрис, 1889-1970:

«Человек, когда причащается, получает силу, просвещается, видит новые горизонты и чувствует радость. Каждый по-разному, в соответствии с расположением и горячностью своей души. Один чувствует радость и покой, другой — мир, третий — дух верности и четвертый — неизреченное сострадание ко всему».

Таинство Покаяния

Православная Церковь учит, что к Таинству Причащения каждый христианин должен подходить подготовленным. Для этого необходимо очистить свою совесть и молитвенно настроиться. Поэтому исповедь дополняет каноны ко Святому Причащению. Покаяние является спасительным мостом, брошенным над пропастью греха, которая отделяет людей от Бога.

Святитель Иоанн Златоуст (347-407) так воспел покаяние: «О, покаяние! Ты восходишь от земли на небо, превышаешь силы Ангельские, приближаешься чрез посредство Духа Божия к Престолу Господню, становишься собеседником Бога; ты из сокровищ Божиих, как бы из своих собственных, получаешь жизнь и с дерзновением даруешь ее тем, которые обладают тобою».

Через Таинство Покаяния (Исповедь) верующие христиане, открыв свои прегрешения священнику, получают прощение грехов от Иисуса Христа. Священники получили такое право прощать грехи от самих апостолов. Те, в свою очередь, приняли власть отпускать грехи от Господа (Евангелие от Иоанна, 20:22-23).

«Человек, впавший в какой-то грех, но не лежащий в нем, то есть не остающийся в своих греховных мыслях, но кающийся в своем падении и подвизающийся с целью не повторить этого падения, приемлет Благодать Божию и получает помощь. Однако если у человека нет покаяния и он считает грех модой, то его состояние демоническое… Вначале изменить свою жизнь нелегко. Однако, действительно поняв, насколько тяжелы грехи, которые он совершил, человек перестает в них впадать» (старец Паисий Святогорец, 1924-1994).

Подготовка к Таинству Причащения

Практика подготовки к Евхаристии в истории Церкви с течением времени менялась. В разных Поместных Церквях она также имела свои особенности. Каноны ко Святому Причащению не всегда были распространены.

Так, в первохристианские времена существовала практика причащения всех присутствующих на богослужении («Учение 12 апостолов»). В Византийской Церкви 11-12 веков среди монашествующих зародилась традиция подготовки перед Причастием. Для это нужно было поститься, исповедоваться, прочитать особое молитвенное правило. Постепенно, эту традицию стали перенимать миряне. Так, например, в русском Типиконе (глава 32) говорится об обязательном 7-дневном посте перед Причастием. В греческом Типиконе такого указания нет.

Утвердившийся строгий подход в подготовке к Причастию способствовала формированию христианской духовности. Однако из-за этих правил многие верующие стали редко приступать к Таинству Причащения.

Общего и обязательного правила поста перед Причастием, предписанного церковными канонами, не существует. Верующие этот вопрос решают в индивидуальном порядке со своим духовником. По мнению митрополита Волоколамского Илариона, главы синодального Отдела внешних церковных связей

«Сегодня, если живущий полноценной церковной жизнью человек желает часто причащаться, особенно если он исполняет установленные Церковью посты, нет необходимости налагать на него какие-то дополнительные посты сверх установленных церковным уставом и календарем».

Однако в дни подготовки к Таинству Причащения (это время еще называется говением) по совету Святых Отцов следует увеличить ежедневное молитвенное правило.

Каноны ко святому Причащению

Согласно документу по теме Причастия, одобренному Архиерейским Совещанием Русской Православной Церкви 2-3 февраля 2015 года,

«Подготовка к причащению состоит не только в отказе от определенной пищи, но и в более частом посещении церковных богослужений, а также в совершении молитвенного правила. Неизменной частью молитвенной подготовки является Последование ко святому причащению, состоящее из соответствующего канона и молитв. Молитвенное правило обычно включает в себя каноны Спасителю, Божией Матери, Ангелу Хранителю и другие молитвословия».

После Праздника Пасхи (неделя Светлой седмицы) три канона заменяются на Пасхальный. Непосредственно в день богослужения (или накануне) читают канон и молитвы из Последования ко Святому Причащению. Такое молитвенное правило способствует обретению состояния покаяния в душе верующего. Оно помогает простить обиды и примириться с людьми.

Любой православный молитвослов содержит в себе каноны ко Святому Причащению, а также Последование (канон и молитвы). Время подготовки христиан к Причастию называется говение. Читать каноны можно в течение нескольких дней.

Канон покаянный ко Господу перед Причастием

Покаянный канон ко Господу входит в число подготовительных молитв к Причастию. Также духовенство советует читать покаянный канон и перед исповедью, если даже христианин не собирается причащаться. Слова Канона помогают подготовиться к исповеди более тщательно. Многим становится понятна суть поступков, которые называются грехами. Так душа человека призывается к покаянию.

Канон молебный ко Пресвятой Богородице перед Причастием

Автором Канона молебного ко Пресвятой Богородице считается святой Феостирикт Медикийский, игумен Пеликитский (8 век). Сам Канон предназначен для чтения во время душевной скорби. Поэтому по церковной традиции он включен в молитвенное правило перед Причастием.

«Дева-Матерь является единственной как бы границей между тварным и несотворенным (Божественным) естеством; и все ведящие Бога познают и Ее — как место невместимого; и все восхваляющие Бога воспоют и Ее после Бога. Она — причина и бывших прежде Нее (благословений и даров человеческому роду) и Предстательница настоящих и Ходатаица вечных.

Она — основание пророков, начало апостолов, утверждение мучеников, фундамент учителей. Она — слава сущих на земле, радость сущих на небе, украшение всего создания. Она — начало, и источник, и корень, уготованный нам на небесах, надежды, которую да будет всем нам получить по молитвам Ее о нас, во славу Рожденного прежде веков от Отца, и в последние времена воплотившегося от Нее — Иисуса Христа, Господа нашего, Которому подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков» (святитель Григорий Палама, 1296-1359).

Канон Ангелу Хранителю перед Причастием

Каждый человек при совершении над ним Таинства Крещения на всю жизнь получает Ангела Хранителя.

Ангел Хранитель старается удержать вверенного ему христианина от грехов и соблазнов. Ангел помогает в борьбе с искушениями, внушает страх перед тяжкими грехопадениями. Его задача — духовно наставлять в истинной вере, заступаться за «подопечного» в течение земной его жизни. А также молиться за него Господу, не прекращая своего заступничества за человека и после смерти.

Поэтому верующие обращаются к своему Ангелу Хранителю ежедневно. А в период подготовки к Таинству Причастия следует читать ему составленный Святыми Отцами Канон. Для христианина это очень важно. Ведь через своего «личного» Заступника верующий может вымолить у Господа отпущения (прощения) содеянных грехов.

Канон из Последования ко Святому Причастию

Чтение Последования ко Святому Причащению совершается перед Божественной Литургией. Однако большее распространение получила практика делить Последование на части. Так, накануне перед Причастием можно прочесть «обычную шапочку»: начало, псалмы, сам канон до молитвы «Достойно есть». Тогда в день Причастия читается все остальное. Канон и молитвы способствуют «настраиванию» христианской души к Великому Таинству Причастия.

«Мы должны себя с Божьей помощью максимально очистить, чтобы уподобиться святому пророку Боговидцу Моисею. Ведь Литургия – это наше индивидуальное восхождение на Синай, в сердцевине которого мы узрим Господа. И можем ли мы пропустить без уважительных причин хотя бы ступеньку этого восхождения?» (иерей Андрей Чиженко).

Советы новоначальным

Человек впервые приходит в храм с желанием очистить свою совесть на исповеди и причаститься. И ему все кажется таинственным, незнакомым, даже страшным. Для таких людей существуют упрощенные правила подготовки (посоветуйтесь со знакомым священником). Ведь, если появилось желание исповедоваться, новообращенному следует незамедлительно это сделать.

Это голос Ангела Хранителя, который призывает к Таинству Покаяния. Важно не заглушить этот пока негромкий голос требованием читать все каноны ко Святому Причащению. В этом случае зачастую даже можно не читать Покаянный канон Господу, а просто совершить молитву Богу (можно про себя) и принести покаяние пред Богом в присутствии священника. Однако вопрос о молитвенной подготовке к Евхаристии обязательно нужно обсудить со священником. Его совет поможет новоначальному правильно приступить к Таинству Причащения.

Молитва Господу из Покаянного канона

Владыко Христе Боже, Иже страстьми Своими страсти моя исцеливый и язвами Своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезы умиления; сраствори моему телу от обоняния Животворящего Тела Твоего, и наслади душу мою Твоею Честною Кровию от горести, еюже мя сопротивник напои; возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели: яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительныя, возводящия чада ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстех, не могу воззрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, яже к Тебе любве.

Но, Владыко Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави мене; изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избраннаго Твоего стада, воспитай мя с ними от злака Божественных Твоих Таинств, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице из Молебного Канона

Царице моя преблагая, Надеждо моя Богородице, Приятелище сирых, и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати; яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Молитва Ангелу Хранителю из Канона

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от Святаго Крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение.

О, злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како ужн возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Как правильно читать каноны?

Слово «канон» (греч. «правило», «норма», «образец») в православии многозначительно, так как затрагивает разные сферы жизни Церкви – текстовую, богослужебную, иконописную и другие. Среди прочего, это слово используется и в христианской гимнографии. В этом смысле канон – это богослужебный текст, в котором прославляется тот или иной праздник или святой. По своей структуре канон представляет собой тропари, объединенные общей темой. В связи с тем, что каноны можно читать не только в храме часто возникает вопрос, как правильно читать каноны дома?

Как жанр церковного гимна, канон появился в середине VII века по Рождеству Христову, а авторами первых канонов считаются преподобный Иоанн Дамаскин и святитель Андрей Критский.
По своей структуре и правилам исполнения канон — произведение непростое. Традиционно он разделяется на песни, каждая из которых, в свою очередь, включает в себя ирмос и тропарь. В русской традиции, тропари читают, а ирмосы поют, за исключением Пасхального канона, который поют полностью. При этом исполнение каждого канона подчиняется одному из существующих в церковной гимнографии восьми гласов.
Обычно каноны читаются во время молебнов в храме и вне его стен. Помимо этого, их чтение разрешается и в домашних условиях. В целом надо заметить, что канон – это больше покаянный церковный гимнографический жанр, поэтому чаще к ним прибегают, когда хотят в чем-либо покаяться, попросить о чем-то Бога или когда на душе тяжело, во время испытаний.
Традиционно самыми популярными у верующих канонами для чтения дома являются три из них: покаянный ко Господу Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице и канон ангелу-хранителю. Все эти три канона читаются, в частности, при подготовке к Таинству Причащения.

Отвечая на такие распространенные вопросы, как читают покаянный канон или, например, как читать канон за болящего дома, стоит отметить общие правила исполнения этих церковных текстов.
Во-первых, читать каноны нужно вслух, чтобы произносимое лучше понималось самим молящимся, лучше усваивалось на духовном уровне. При этом читать тексты необходимо вдумчиво, серьезно, ни на что не отвлекаясь.
Также часто бывают вопросы о том, как правильно читать каноны — стоя или сидя? Здесь важно заметить, что в идеале вообще любую молитву лучше читать стоя, обратясь взором к иконам, это же правило относится и к чтению канонов. Исключение может быть сделано для людей, которые по состоянию здоровья не могут долго находиться на ногах.
По структуре во время чтения канона дома обычно берут традиционное начало и окончание молитв. При этом если канон читается вместе с утренним или вечерним правилом, то другие молитвы можно не читать.
Канон за болящего читается в случае, когда человек хочет помолиться и усиленно попросить Бога об исцелении кого-то из недужных родных или друзей. Также можно молиться и о собственном здравии или исцелении.
Когда верующий хочет покаяться, то хорошо прочитать канон покаянный ко Господу Иисусу Христу или Великий покаянный канон святителя Андрея Критского. В частности, канон Андрея Критского читается на первой и последней седмицах (неделях) Великого поста.
Отвечая на еще одни важный вопрос — как читать каноны перед причастием правильно – отметим некоторые моменты и здесь. В течение определенного времени (три дня, а лучше — неделя) перед причастием верующему необходимо читать каноны Иисусу Христу, Пресвятой Богородице и ангелу-хранителю – хотя бы по одному в день. Накануне причащения, после богослужения в храме, дома надо прочитать, кроме обычных молитв перед сном, все эти три канона.
При этом читаются они один за другим полностью или соединенные особым образом: читается ирмос первой песни покаянного канона («Яко по суху…») и тропари, потом – тропари первой песни канона Божией Матери («Многими содержимъ…») без ирмоса «Воду прошед», а затем — тропари канона ангелу-хранителю тоже без ирмоса «Поим Господеви…». Таким же образом читаются и последующие песни. При этом, в данном случае, тропари перед каноном Богородице и ангелу-хранителю, а также стихиры после Богородичного канона опускаются.
Кроме того, перед причастием надо прочитать канон ко Святому Причащению, а желающие могут еще прочитать акафист Иисусу Сладчайшему. Утром, в день причастия, надо прочитать утренние молитвы и все последование ко Святому Причащению, а вот канон, прочитанный накануне, можно не читать.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Что значит канон и чем он отличается от акафиста

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Молитвенные песнопения всегда были главными и самыми важными произведениями православной церковной гимнографии. С самого зарождения христианства каноны писались исключительно святыми отцами, которые всегда стояли, и будут стоять выше обычных мирян по своей духовности. Но примечательно, что эти произведения не всегда понятны обычному человеку, потому что пропитаны особой проникновенностью и богословствованием.

Однако, как написано в церковных законах «всякое дыхание хвалит Господа». Именно поэтому в VI веке богослужебные предводители начинают использовать в своей практике произведения, которые обычными людьми воспринимаются легче — это акафисты. А для того чтобы понять, что лучше читать канон или акафист, предлагаем заглянуть в глубины христианской истории.

Что такое канон и акафист

В сети мало верующие или люди, которые только ступают на службу господу, часто задаются вопросом: что такое акафист и канон?

Акафист — один из видов гимнографии в церковном служении, который содержит похвалы праздникам, святым, Пресвятой Богородице и, конечно же, Господу. Они начинаются со слова «Радуйся». Чаще всего в нем также прославляются новозаветные традиции.

Канон — также один из видов гимнографии в церковном богослужении, который является главным произведением отражающий праздник или святого. В них часто переплетены новозаветные и ветхозаветные события.

Что значит канон? Сравнение с акафистом

Эти молитвословия были сложены по определённым правилам. Например, канон зачастую состоит из 9 песен, которые начинаются ирмосом, а заканчиваются катавасией. Но есть и произведения, имеющие всего восемь песен. Истинно верующие знают, что канон покаянный Андрея Критского относится к таким.

Главным отличием двух произведений является то, что каноны писались исключительно святыми отцами, а вот некоторые акафисты были написаны простыми мирскими людьми. Тем не менее, эти произведения получили распространение в богослужебной практике и были одобрены духовенством.

Что такое канон и когда его читают? В церкви их читают постоянно. С этим произведением проходят утренние, повечерние и полуночные службы. Для чего читают каноны? Потому что это определено уставом Храма или Церкви. Их еще могут исполнять в молебнах или читать в тихой домашней обстановке.

А вот акафисты никогда не были включены в суточный богослужебный круг. Его могут читать только в период пятой недели Великого поста. Зачитывают, как похвала Пресвятой Богородице. Однако, они заслужили свое место на молебнах. И верующие люди чаще их читают в домашней обстановке, потому что они более легкие, понятные и проще запоминаются.

В старые временя произведения святых отцов всегда пелись полностью. На сегодняшний день это правило упускают. Зачастую читаются только тропари. Также могут петь ирмос под мелодию, которая соответствует текущей недели. От выбора мелодии зависит также глас. Их всего восемь и они постоянно чередуются. Акафисты же гласу не подчинены.

Читайте также  Молитва кирилл и мария

Еще одним отличием этих произведений является то, что каноны исполняются на протяжении всего года, а акафисты зачастую только во время Великого Поста. В период Великого Поста эти молитвословия не читается по воскресеньям. Тем не менее, произведение как раз соответствует спокойному и тихому настроению мирских будней.

Чем отличается канон от акафиста

 • Акафист воспевает более поздние богослужебные события, которые включают Новый завет. Произведение святых отцов же больше ориентировано на ветхозаветный период, хотя некоторые события переплетаются;
 • Акафист верующий выбирает самостоятельно и по своему усмотрению. Песнопение — произведение определенное уставом;
 • У акафиста есть вступление, второй же имеет простое начало;
 • В акафисте постоянно встречается слово «Радуйся»;
 • Канон исполняется в церкви постоянно, практически ежедневно. Второй же обязателен только при похвале Богородицы, который читается один раз в год. Все остальные используются в домашних молитвах или при молебнах в храмах;
 • Акафист простой по структуре и по пониманию, более легок для восприятия;

Что такое канон в фанфиках

Фанфик — это литературное произведение, написанное на основе канона, которым автор заинтересовался. Писатель такого произведения не выдумывает мир или персонажей, а использует для своей работы готовые образы.

Почему авторы порождают произведения на основе библейских работ святых отцов? Все потому-что каждое песнопение связано с определенным периодом истории христианства или каким-то библейским событием. В каждом ощущается присутствие древней эпохи.

Что такое Богородичен в канонах? Это молитвенные произведения, в которых прославляется память Пресвятой Богородицы. Вот пример такого произведения:

«О, пресвета Дево, Владичице Богородице! Ти си по-горе от всички ангели и архангели и по-драгоценна от всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на безнадеждните, застъпница на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцеление на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни О, всемилостива Дево Богородице и Владичице!

С твоята милост спаси и помилуй благочестивия и христолюбив наш народ.

Спаси, Богородице, и помилуй твоите раби: светия наш Синод, преосвещените митрополити и епископи и целия свещенически и иночески чин; правителството, военачалниците, градоначалниците и христолюбивото войнство и всички православни християни защити чрез твоя честен покров.

Измоли, Владичице, въплотилия се безсеменно от тебе Христос Бог наш да ни препаше със Своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове.

О, всемилостива Владичице Богородице, дигни ни от дълбочината на греха и ни избави от глад, мор, земетръс и наводнение, от огън и меч, от нашествие на другородци и от междуособици, от внезапна смърт, от вражеско нападение, от вредоносни ветрове, от смъртоносна язва и от всяко зло.

Дай, Владичице, мир и здраве на твоите раби, на всички православни християни, и просвети техния ум и сърдечните им очи, за да се спасят.

Удостой нас, твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашия Христос Бог. Защото е благословена и препрославена Неговата сила заедно с безначалния Негов Отец и с пресветия, благия и животворящ Негов Дух, сега и всякога, и во веки-веков. Амин.»

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector